Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb ntawm Cov Yeeb Yaj Kiab Txog Txoj Moo Zoo 5 Los Ntawm "Kev Ntshaw": Qhov Chaw Uas tus Tswv Tau Npaj Tseg rau Peb Nyob Qhov Twg?

April 25, 2021

Ob txhiab xyoo dhau los lawm, Tswv Yexus cog lus hais tias, “Kuv mus npaj ib qho chaw rau nej. Thiab yog Kuv mus thiab npaj ib qho chaw rau nej, Kuv yuav rov qab los dua, thiab los txais nej rau kuv tus kheej kiag; kom kuv nyob qhov twg, nej kuj yuav tau nyob qhov ntawd thiab” (Yauhas 14:2–3). Coob tus neeg ntseeg hais tias tus Tswv rov qab mus rau saum ntuj ceeb tsheej lawm, yog li ntawd Nws yeej npaj ib qho chaw rau peb nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb xwb li. Qhov kev to taub no puas yog raws li tus Tswv cov lus? Muaj tej lus zais tob dab tsi nyob rau hauv qhov kev cog lus no?

Ceeb Toom: Tag nrho cov yeeb yaj duab hauv tshooj no yog tsim muaj rau sawv daws saib dawb xwb. Txwv tsis pub ib tug neeg twg los sis ib pab neeg twg muab ib daim yeeb yaj duab twg ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tshooj YouTube no tshem mus muab tso dua tshiab tuaj, muab hloov kho dua, muab ua kom txawv mus rau qhov tsis zoo, los sis muab txiav tawm yam tsis tau txais kev tso cai meej meej ua ntej. Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj cai yuav foob raws kev cai lij choj los kho kev puas ntsoog yog leej twg yuam cai los sis ua txhaum tej lus sam hwm no. Thov nrog peb tham thov kev tso cai ua ntej muab coj mus tso rau pej xeem saib.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem