Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Lub Meej Mom thiab Lub Koob Meej ntawm Vajtswv Tus Kheej”

November 13, 2020

Vajtswv tsuas yog Tib Tug uas tswj kav tag nrho txhua yam

thiab tswj fwm tag nrho txhua yam.

Nws tau tsim txhua yam raws li qhov muaj, Nws tswj fwm txhua yam raws li qhov muaj,

Nws tswj kav tag nrho txhua yam raws li qhov muaj,

thiab Nws npaj rau txhua yam raws li qhov muaj.

Qhov no yog Vajtswv lub meej mom, thiab Nws qhov muaj tiag.

Rau txhua yam thiab tag nrho txhua yam raws li qhov muaj,

Vajtswv qhov muaj tseeb tiag yog tus Tswv Tsim thiab yog Tus Tswj Kav tag nrho

txhua yam ntawm qhov kev tsim tawm los.

Tej yam zoo li no yog qhov muaj tiag ntawm Vajtswv,

thiab Nws tsuas yog tib tug xwb ntawm tag nrho txhua yam.

Yeej tsis muaj ib yam dab tsi ntawm yam uas Vajtswv tsim los—

txawm tias lawv yuav nyob nrog noob neej los sis nyob rau sab yeeb ceeb los xij—

muaj peev xwm yuav siv tej tswv yim los sis tej lus keb

los ua tus cuav los sis los hloov tau Vajtswv lub koob meej thiab lub meej mom,

los ua tus cuav los sis los hloov tau Vajtswv lub koob meej thiab lub meej mom,

vim tias tsuas muaj Tib Tug xwb, ntawm tag nrho txhua yam,

uas yog tus muaj ntawm qhov muaj tiag no, lub hwj chim,

kev muaj cai, thiab lub rab peev xwm tswj kav tag nrho txhua yam tsim los:

peb tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb,

peb tus Vajtswv Tus Kheej uas tsuas yog tib tug xwb.

Nws muaj txoj sia nyob thiab txav mus los rau ntawm txhua yam;

Nws muaj peev xwm mus txog qhov chaw siab tshaj plaws, siab tshaj txhua yam.

Nws muaj peev xwm txo hwj chim Nws Tus Kheej los ua tib neeg,

los ua lubcev nqaij daim tawv thiab muaj roj muaj ntshav,

los ntsib tim ntsej tim muag nrog cov neeg

thiab koom nrog kev vam meej nplua nuj thiab kev txom nyem nrog lawv,

thaum tib lub sij hawm ntawd, Nws txib txhua yam uas muaj,

txiav txim rau txoj hmoo ntawm txhua tus uas muaj nyob

thiab rau txoj xub ke twg uas sawv daws mus.

Ntxiv rau qhov no, Nws yog tus coj kev rau txhua tus tib neeg txoj hmoo,

thiab taw kev rau txhua tus tib neeg.

Txhua tus tib neeg yuav tsum tau pe hawm,

mloog lus, thiab paub txog tus neeg zoo li Vajtswv no.

Yog li ntawd, txawm tias koj yuav yog pawg neeg twg los sis hom tib neeg twg los xij,

yuav tau ntseeg Vajtswv, caum raws Vajtswv, hwm Vajtswv, lees txais

Nws txoj kev cai kav,

thiab lees txais Nws tej kev npaj rau koj txoj hmoo uas tsuas yog tib txoj kev xaiv xwb—

txoj kev xaiv uas tseem ceeb—

rau txhua tus neeg thiab rau txhua yam muaj sia,

rau txhua tus neeg thiab rau txhua yam muaj sia.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem