Vajtswv Txoj Lus | “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 118

Vajtswv Txoj Lus | “Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg” | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 118

330 |December 23, 2020

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv vim yog daim phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis yog Ntxwgnyoog tus ntsuj plig, los sis ib tug uas tsis muaj lub cev, tab sis tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv thiab tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Nws yog vim tib neeg cev nqaij daim tawv raug ua qias vuab tsuab tag lawm ces Vajtswv thiaj li muab cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv ua daim phiaj rau Nws tes hauj lwm; ntxiv ntawd, vim tib neeg yog daim phiaj ntawm kev qias vuab tsuab, Vajtswv thiaj li muab tib neeg ua ib daim phiaj nkaus xwb rau Nws tes hauj lwmthoob plaws txhua txhua theem ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg. Tib neeg yog ib tug neeg txawj tuag, muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, thiab Vajtswv yog tib Tug uas thiaj muaj cuab kav cawm tau tib neeg xwb. Nyob rau qhov no, Vajtswv yuav tsum rais los muaj cev nqaij daim tawv uas muaj tej yam ntxwv zoo li tib neeg mas thiaj yuav ua tau Nws tes hauj lwm, kom Nws tes hauj lwm thiaj li yuav ua tau tej yam tshwm sim uas zoo dua. Vajtswv yuav tsum rais los muaj cev nqaij daim tawv los ua Nws tes hauj lwm vim tib neeg muaj cev nqaij daim tawv, thiab tsis muaj peev xwm yuav kov yeej kev txhaum los sis tshem lawv tus kheej tawm ntawm cev nqaij daim tawv. Txawm hais tias lub ntsiab tseem ceeb thiab lub koob npe ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav txawv deb ntawm lub ntsiab tseem ceeb thiab lub koob npe ntawm tib neeg, los Nws qhov kev tshwm sim yeej zoo ib yam nkaus li tib neeg qhov; Nws muaj qhov kev tshwm sim ntawm ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, thiab ua lub neej li ib tug neeg zoo li sawv daws xwb, thiab cov uas pom Nws yeej tsis pom muaj ib qho txawv tshaj li ib tus neeg zoo li sawv daws. Qhov kev tshwm sim zoo li sawv daws no thiab kev ua neej ces yeej txaus rau Nws los ua Nws tes hauj lwm uas muaj hwj chim qaum ntuj nyob rau hauv txoj kev ua neej. Nws cev nqaij daim tawv cia Nws ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv txoj kev ua neej, thiab pab Nws ua Nws tes hauj lwm nyob nrog tib neeg, thiab tshaj qhov ntawd, Nws qhov kev ua neej pab Nws ua qhov kev cawm tib neeg nyob nrog tib neeg. Txawm hais tias Nws qhov kev ua neej tau tsim kev cov nyom ntxhov quav niab ntau nrog rau tib neeg, los tej kev cov nyom ntxhov quav niab ntawd kuj tsis cuam tshuam rau tej yam tshwm sim li ib txwm muaj ntawm Nws tes hauj lwm. Muab hais luv luv, ces tes hauj lwm ntawm Nws cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws ntawd mas muaj txiaj ntsim loj kawg nkaus rau tib neeg. Txawm hais tias neeg feem coob tsis kam lees txais Nws qhov kev ua neej, los Nws tes hauj lwm yeej tseem ua tau qhov tshwm sim uas tsim nyog tau, thiab tej qhov tshwm sim uas tsim nyog tau no mas yog tau los ntawm Nws txoj kev ua neej. Qhov no mas yeej tsis muaj dab tsi uas yuav ntseeg tsis tau li. Los ntawm Nws tes hauj lwm nyob rau cev nqaij daim tawv, tib neeg tau kaum npaug los sis tshaj kaum ob tawm npaug ntawm tej khoom tshaj qhov kev xav phem uas muaj nyob rau ntawm tib neeg txog Nws qhov kev ua neej, thiab tej kev xav phem ntawd ces thaum kawg yuav raug Nws tes hauj lwm muab nqos tas mus. Thiab tej yam tshwm sim uas tau los ntawm Nws tes hauj lwm, uas hais tau hais tias, qhov kev paub uas tib neeg muaj rau Nws, mas hnyav tshaj li tib neeg qhov kev xav phem txog Nws lawm. Yeej tsis muaj kev yuav xav los sis ntsuas tes hauj lwm Nws ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, vim Nws cev nqaij daim tawv tsis zoo li lwm tus tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd li; txawm hais tias daim plhaub sab nraud mas zoo ib yam nkaus, los lub ntsiab tseem ceeb tsis zoo ib yam. Nws cev nqaij daim tawv ua rau muaj ntau qhov kev xav phem ntawm tib neeg txog Vajtswv, tab sis Nws cev nqaij daim tawv kuj ho cia tiab neeg los mus muaj kev paub ntau heev, thiab tseem muaj peev xwm txeeb tau ib tug neeg twg uas muaj lub plhaub sab nraud uas mej ntsis yuav zoo ib yam. Vim Nws tsis lam yog tib neeg xwb, tab sis yog Vajtswv uas muaj tib neeg lub plhaub sab nraud xwb, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm xav txog tag nrho los sis to taub Nws li. Ib tug Vajtswv uas ntsia tsis pom thiab kov tsis tau mas sawv daws yeej hlub thiab txais tos. Yog hais tias Vajtswv tsuas yog ib tug Ntsujplig uas tib neeg ntsia tsis pom xwb, ces nws yuav yog ib qho yooj yim heev rau neeg ntseeg Vajtswv. Neeg yuav muaj tej kev xav zoo li cas los tau ywj siab, lawv muaj cuab kav yuav xaiv daim duab zoo li cas ua Vajtswv daim duab los tau tag nrho raws li lawv siab nyiam thiab ua kom lawv tus kheej zoo siab xwb. Nyob rau qhov no, neeg yuav dab tsi los tau raws li lawv tus kheej tus Vajtswv nyiam thiab xav kom lawv ua, yam tsis muaj kev xav txog qhov zoo los phem li. Qhov uas muaj ntxiv, ces neeg ntseeg hais tias tsis muaj leej twg yuav ua siab ncaj thiab mob siab rau Vajtswv tshaj li lawv lawm, thiab hais tias tag nrho lwm tus ces yog cov niag dev txawv teb chaws xwb, thiab yeej tsis ncaj ncees rau Vajtswv li. Ces hais tau hais tias qhov no yog qhov uas nrhiav los ntawm cov neeg uas txoj kev ntseeg Vajtswv yog txoj pom tsis meej thiab muaj nyob rau ntawm kev qhuab qhia xwb; qhov uas lawv nrhiav ces yeej zoo nkaus li tib qho xwb, tsuas yog muaj ib qho txawv me me xwb. Nws tsuas yog qhov uas Vajtswv tus duab hauv lawv qhov kev xav ntawd thiaj sib txawv xwb, tab tsis lawv lub ntsiab tseem ceeb yeej zoo tib yam nkaus.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem