Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Peb Theem ntawm Tes Hauj Lwm | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 28

December 29, 2020

Nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav, Vajtswv siv cov lus coj mus rau ib tiam tshiab, mus hloov txoj kev uas Nws ua hauj lwm, thiab los ua tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd. Qhov no yog qhov tseem ntsiab hauv paus uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Nws tau rais los ua cev nqaij daim tawv los hais lus rau ntau fab tuaj, xwv kom tib neeg thiaj li pom Vajtswv yooj yim, tus ua yog Txoj Lus tshwm sim los rau hauv lub cev, thiab kom pom Nws lub tswv yim thiab txoj kev phim hwj. Tes hauj lwm ntawd yog ua los kom tiav li lub hom phiaj los mus kam yeej tib neeg, tsim kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab muab tib neeg tshem tawm kom tag, uas yog lub ntsiab tseeb ntawm kev siv tej lus los ua hauj lwm nyob rau Tiam Txoj Lus. Cov lus no ua rau tib neeg los paub Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, lub tseem ntsiab ntawm tib neeg, thiab qhov uas tib neeg tsim nyog nkag mus rau. Los ntawm cov lus no, tes hauj lwm uas Vajtswv xav ua nyob rau Tiam Txoj Lus ntawd tshwm sim tawg paj txi txiv tuaj tag nrho. Cov lus no ua rau tib neeg raug muab nthuav tawm, tshem tawm, thiab raug sim siab. Neeg tau pom Vajtswv cov lus, hnov cov lus no, thiab paub hais tias muaj cov lus no. Qhov tau los ntawd, ces lawv tau los ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv tiag, ntseeg lub hwj chim txhua yam thiab ntseeg lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg thiab Nws lub siab xav cawm tib neeg. Lo lus “tej lus” mas tej zaum zoo li yooj yim thiab dog dig xwb, tab sis cov lus hais tawm los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua ntawd lub qhov ncauj mas ua tau rau lub qab ntuj khwb co qig txoog, lawv hloov neeg lub siab, hloov lawv tej kev xav thiab tej qub moj yam, thiab hloov tag nrho qhov uas lub ntiaj teb zoo li cas ntawd. Ib tiam dhau ib tiam, tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no mas thiaj ua hauj lwm zoo li no xwb, thiab tsuas yog Nws thiaj hais li ntawd xwb thiab thiaj los cawm tib neeg li ntawd xwb. Txij li tam sim no mus lawm yav tom ntej, tib neeg ua neej nyob raws li tej kev coj kev qhia ntawm Vajtswv tej lus, coj kev thiab pab cuam los ntawm Nws tej lus. Neeg ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm Vajtswv tej lus, nyob nrog rau tej lus tsawm foom thiab tej koob hmoov los ntawm Vajtswv tej lus, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas los ua neej nyob rau hauv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus. Cov lus no thiab tes hauj lwm no yog npaj rau tib neeg txoj kev cawm dim, npaj ua kom tiav hlo li Vajtswv lub siab xav tau, thiab npaj coj los hloov tsos qub ntawm lub ntiaj teb ntawm txhua yam qub uas tsim tawm los. Vajtswv siv cov lus tsim lub ntiaj teb, Nws siv cov lus coj neeg thoob qab ntuj khwb, thiab Nws siv cov lus los txeeb thiab cawm tau lawv. Txog qhov kawg kiag, Nws yuav siv cov lus los coj tag nrho lub ntiaj teb qub mus rau qhov chaw xaus, ces thiaj li yuav ua tiav hlo tag nrho Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Thoob plaws Tiam Vajtswv Los Kav, Vajtswv siv lus los ua Nws tes hauj lwm, thiab ua kom tau Nws tes hauj lwm tiav hlo. Nws tsis ua tej txuj ci phim hwj los sis siv hwj huaj tseem ceeb, tab sis tsuas siv cov lus ua Nws tes hauj lwm xwb. Vim yog tej lus no, tib neeg thiaj tau noj thiab tau hnav thiab tau txais kev txawj ntse thiab muaj kev ntsib kev pom yam tseeb tiag. Nyob rau Tiam Txoj Lus, tib neeg tau txais koob hmoov nplua mias. Nws tsis muaj kev mob kev nkeeg thiab tsuas yog tau txais txhua yam kev pub puv npo los ntawm Vajtswv tej lus xwb; tsis tas yuav qi muag nti nrhiav los sis qi muag nti taug kev mus li, nyob rau ntawm nws qhov kev tau zoo ntawd, nws pom Vajtswv tshwm sim los kiag, hnov Nws hais lus ntawm Nws lub qhov ncauj kiag, tau txais tej uas Nws muab pub, thiab saib ntsoov Nws tus kheej ua Nws tes hauj lwm kiag. Tej no yog tej yam uas cov neeg rau cov tiam dhau los tsis muaj cuab kav yuav tau txais, thiab tej ntawd yog tej koob hmoov uas lawv tsis tau txais.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

In the Age of Kingdom, the Word Accomplishes Everything

I

God become flesh speaks from different perspectives, enabling man to truly see God Himself, who is the Word appearing in the flesh, and to see the wisdom and wonder of God. He does this to better achieve the goals of conquering, perfecting, eliminating man. This is the true meaning of using the word to perform all the work in the Age of Word. In the Age of Kingdom, God uses the word to bring in a new age, change how He works, and do the work for the entire age (and do the work for the entire age). This is God’s principle in the Age of Word.

II

Through the word, man knows God’s work, His disposition, knows what they should enter, and also their essence. God’s work in the Age of Word’s done through the word. Man’s revealed, eliminated, and tried through the word. Seeing and hearing the word, man knows it exists, thus believes God exists, He’s almighty and wise. Man knows that God has a heart of love for them, and also knows that God desires to save them. In the Age of Kingdom, God uses the word to bring in a new age, change how He works, and do the work for the entire age (and do the work for the entire age). This is God’s principle in the Age of Word.

III

“Word” is a simple term, but the word God in flesh speaks can truly shake the entire universe. It transforms man’s heart, old nature and notions, and also changes how the old world appears. Only now does God work, speak, and save man this way. And the word guides them, shepherds and provides for them. They live in its world, with its curses and blessings. Many of them live in its judgment and chastisement. His words and His work are for man’s salvation. They are used to achieve the will of God. They also change the original appearance of the world of the old creation of God. With the word, God created the world, He leads and conquers, saves men throughout the universe. Finally, He’ll use it to end the old world. That’s when His management plan is complete, when His plan is wholly complete. In the Age of Kingdom, God uses the word to bring in a new age, change how He works. In the Age of Kingdom, God uses the word to bring in a new age, change how He works, and do the work for the entire age. This is God’s principle (in the Age of Kingdom), this is God’s principle (oh, this is God’s principle), this is God’s principle in the Age of Word, in the Age of Word.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem