Nkauj Ntseeg Tawm Tshiab | “Peb Twb Tau Raug Coj Mus Rau Ntawm lub Zwm Txwv Xub Ntiag Lawm”

October 24, 2021

Peb twb tau raug coj mus rau ntawm lub zwm txwv xub ntiag lawm,

puav leej yog Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua.

Txoj kev hlub rau Vajtswv muaj ntau zuj zus rau hauv cov neeg dawb huv lub siab,

cov uas tsis tso tseg lawv txoj kev taug sab ntsujplig.

Lawv ntseeg yam ruaj khov tias tus tseem Vajtswv

tau rais los muaj cev nqaij daim tawm lawm,

tias Nws yog tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, tus uas txib tag nrho txhua yam:

Qhov no raug lees los ntawm Vajntsujplig lawm, nws yog lub roob uas txav tsis tau!

Thiab nws yeej tsis muaj hnub yuav hloov pauv tau li!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Hnub no koj tau qhib peb lub qhov muag lawm.

Ua rau cov dig muag rov pom kev dua,

cov ceg tawv rov mus taus kev, thiab cov mob ruas rov zoo los.

Nws yog Koj tus uas tau qhib lub qhov rai mus rau saum ntuj,

ua rau peb nkag siab tej yam zais tob ntawm sab ntsujplig.

Kev nkag siab los ntawm Koj cov lus dawb huv

thiab tau cawm peb qhov kev ua neeg nyob,

uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm—

Nws yog Koj tes hauj lwm loj thiab txoj kev hlub tshua. Peb yog cov tim khawv rau Koj!

Ntev los lawm uas Koj tseem nkaum, txo hwj chim thiab nyob ntsiag to.

Koj tau sawv hauv qhov tuag rov los thiab ntsib kev txom nyem saum tus ntoo khaub lig lawm.

Kev zoo siab xyiv fab thiab kev tu siab ntawm tib neeg txoj sia,

thiab kev tsim txom thiab kev txom nyem;

Koj tau saj txoj kev mob ntawm tib neeg lub ntiaj teb, tau raug muab tso tseg los ntev lawm.

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog Vajtswv Tus Kheej.

Vim rau ntawm Vajtswv txoj kev xav, Koj thiaj tau cawm peb los ntawm pawg quav tsiaj,

siv Koj sab tes xis tuav peb sawv daws,

muab Koj txoj hmoov hlub muab pub dawb paug rau peb.

Kev tsis hnov mob, Koj tau siv Koj txoj sia los rau peb;

thiab Koj tej roj ntsha, hws thiab kuag muag nyob rau hauv cov neeg dawb huv.

Peb yog qhov khoom ntawm Koj tej dag zog uas uv kev mob;

peb yog tus nqi uas Koj tau them lawm.

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Vim yog Koj txoj kev hlub thiab kev siab zoo;

Koj txoj kev ncaj ncees thiab yog tus muaj meej mom tshaj,

Koj txoj kev dawb huv thiab kev txo hwj chim uas txhua tus neeg

yuav khoov ntshis los rau ntawm Koj xub ntiag

thiab pe hawm Koj mus ib txhis.

Hnub no Koj tau ua txhua lub tsev teev hawm tiav hlo lawm—

lub tsev teev hawm ntawm Filadefias—

thiab yog li tau ua tiav raws li Koj txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000-xyoo lawm.

Cov neeg dawb huv tuaj yeem txo hwj chim hlo los zwm lawv tus kheej

rau ntawm Koj xub ntiag,

tau txuas rau hauv tus ntsujplig thiab kev ua raws txoj kev hlub,

tau koom nrog lub hauv paus ntawm lub qhov dej txhawv.

Cov dej muaj sia uas ntws tsis paub tu,

ntxuav thiab yaug tag nrho tej av nkos thiab tej dej qias neeg hauv lub tsev teev hawm mus,

ntxuav kom Koj lub tuam tsev teev hawm dawb huv ib zaug dua.

Peb cia Vajtswv ua tus tswj kav siab tshaj plaws rau peb cov ntsujplig,

taug kev nrog Nws thiab kom ua tau tshaj qhov kev nkag siab,

kov yeej lub ntiaj teb, peb cov ntsuj plig thiaj ya tau ywj siab lug.

Qhov no yog qhov tshwm sim

thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus dhau los ua Vajntxwv.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv, lis txoj dej num thiab dhau los ua ib yam,

kom puv npo rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev xav,

maj nroos los ua kom rais los ua ib lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv,

tsuj caij Ntxwgnyoog, thiab ua kom Ntxwgnyoog txoj hmoo tw kev.

los ntawm Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem