Vim Li Cas Tus Tswv Thiaj Li Yuav Ua Txoj Hauj Lwm Kev Txiav Txim Thaum Nws Rov Los rau Tiam Kawg?

January 5, 2022

2,000 xyoo dhau los, tus Tswv Yexus uas yug los ua neeg raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv dim rau tib neeg tej kev txhaum, qhov ua raws li ib txoj kev theej txhoj thiab qhov ua tiav Nws txoj hauj lwm kev txhiv dim. Cov ntseeg tus Tswv txhua tus puav leej xav tias lawv tej kev txhaum raug zam txim tag lawm, yog li tus Tswv yuav tsis pom lawv muaj kev txhaum ntxiv lawm, thiab thaum Nws rov los lawv yuav raug coj ncaj qha mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Thiab yog li, tib neeg tab tom ntsia ntsoov rau saum ntuj yam tsis tu ncua li, tos ntsoov rau hnub uas lawv yuav cia li raug qaws kiag mus rau saum ntuj ceeb tsheej thiab mus ntsib nrog tus Tswv. Tab sis ua rau lawv ceeb loj kawg nkaus li, thaum lawv pom tej kev puas tsuaj loj tshwm sim kiag rau pem hauv ntej ntawm lawv tej qhov muag lawm, los lawv tseem tsis tau pom tus Tswv Yexus nqis los nyob rau saum ib tauv fuab li. Dua ntawm, Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tau ua tim khawv yam tsis tu ncua li tias tus Tswv twb rov los lawm, tias Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, qhov ua tim khawv tias Nws tab tom nthuav tawm txog tej qhov tseeb thiab tab tom ua txoj hauj lwm kev txiav txim pib nrog Vajtswv tsev, thiab Nws twb tsim tau ib pawg ntawm cov uas muaj yeej lawm. Qhov no mas tsis thooj li tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv siab kiag li. Vim li ntawd thiaj li muaj ntau tus neeg tab tom nug tias: Tus Tswv Yexus twb txhiv dim rau tib neeg tag lawm thiab Nws txoj hauj lwm loj twb raug ua tiav lawm. Vim li cas Vajtswv thiaj li yuav ua txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tiam kawg? Cia peb los nrhiav txog qhov tseeb ntawm qhov no hauv ntu kev Nrhiav Txoj Kev Ntseeg Tseeb ntawm hnub no thiab nrhiav cov lus teb ua ke.

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem