Ua raws li Kuv Tes Dej Num

February 28, 2021

Los Ntawm Yangmu, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb

Kuv tau hnov tias khib heev, thaum pom cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawv tab tom ua yeeb yam, thiab hu nkauj txhawb nqa Vajtswv. Kuv ua npau suav toog tias ib hnub twg, kuv yuav hu tau nkauj thiab ua tim khawv rau Vajtswv saum lub sam thiaj. Nws yuav yog ib qhokev hwm tiag tiag pos! Pom tias, hnub ntawd tau los txog sai dua li qhov kuv xav.

Nyob rau Lub Tsib Hlis Ntuj, 2018, kuv tau koom xyaum hu nkauj ntau lub suab ntawm txoj nkauj Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj. Vim kuv yeej tsis tau hu nkauj los sis seev cev los dua li, yog li qhov kev xyaum ua raws thawj zawg no thiaj li thiaj nyuaj kawgrau kuv. Kuv tshee heev thaum kuv hu nkauj thiab zoo li ua rau kuv ntsej muag txhav tag, thiab kuv yeej ib txwm seev cev tsis haum sawv daws tas li. Tiam sis Kuv kuj tsis tau poob siab. Thiab kuv tau xav txog lo lus tias, Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj uas yog qhov ua tim khawv txog Vajtswv qhov rov qab los, thiab kuv tau hnov txhawb kuv lub zog kawg li, ua rau kuv xav thov Vajtswv tsis so. Kuv tau rau siab ntso rau txoj kev ua yeeb yam kom zoo kawg nkaus. Vajtswv tau coj kuv kev ib kauj ruam dhau ib kauj ruam, thiab tom qab ntawd tsis ntev kuv tau pib hnov tias ua tau yooj yim dua lawm. Kuv tseem tau pab lwm tus kom lawv qhov kev nthuav tawm tau zoo thiab. Kuv txaus siab heev rau kuv tus kheej thiab txoj kev xav, “Tam sim no kuv ua yeeb yam tau zoo heev. Kuv tej kev txav mus los mas zoo kawg nkaus li. Txog thaum lawv yees yeeb yaj duab kuv yuav tsum tau nyob rau pem hau ntej, Thiab thaum, uas cov kwv tij thiab cov nkauj muam tom tsev lawv pom kuv nyob pem hau ntej, lawv yuav zoo siab thiab txaus siab heev. Kuv twv ntxhias tias lawv yeej yuav khib kuv.” Thaum twg kuv xav txog tej ntawd, kuv pom tias nws zoo heev, thiab kuv muaj zog zis ua kuv tes dej num. Thiab thaum peb tau xyaum ua raws txawm kuv yuav sab thiab mob kuv lub qa npaum li cas los xij, kuv yeej tsis tau so. Kuv ntshai tsam tias yog kuv xyaum tau qeeb ces kuv yuav tsis tau nyob pem hau ntej thiab yuav tsis muaj sij hawm rau kuv ua rau pom kuv tus kheej. Kuv paub hais tias txawm yuav nyuaj npaum li cas los kuv yuav tsum ua kom zoo tshaj plaws. Hnub yees yeeb yaj duab tau los ze lawm, tus thawj coj tau tso peb nyob nyias muaj nyias chaw saum lub sam thiaj. Kuv lub siab dhia ceev kawg li thiab tau saib kuv lub npe hauv daim ntawv sau npe, ces kuv pom kuv nyob rau kab xya. Kuv tsis ntseeg kiag li. Tias ua cas ho tso kuv rau sab tom qab deb ua luaj? Tsis yog tias tus thawj coj tso yuam kev lawm pos? Kuv tej kev txav mus los thiab tej kev nthuav tawm, twb puav leej zoo tag, kuv twb tau pab lwm tus xyaum ua kev txav mus los huv si thiab. Kuv xav hais tias kuv yuav tsum tau nyob ze tom hau ntej tshaj no. Yog vim li cas kuv ho tau nyob puag tom qab? Yog kuv tsis tau nyob hauv cov duab yees, yog kuv tsis tau tawm saum daim phiaj sab tso yeeb yam, ces yuav tsis muaj leej twg pom kuv li. Txoj kev xav tau ua rau kuv tsis txaus siab kiag li. Tej kev xyaum tom qab ntawd, kuv tsis muaj kev xyiv fab los sis lub dag zog ua yeeb yam mus ntxiv li lawm. Kuv ntsej muag ntshaus ntsho tas li xwb, tshwj xeeb yog thaum kuv pom qee cov viv ncaus uas nyob rau kab pem xub thawj, lawv qhov kev ua yeeb yam los twb tsis muaj dab tsi tshwj xeeb li thiab. Kuv tsis tau taub. Hais tias lawv zoo tshaj kuv npaum li cas? Vim li cas lawv ho tau nyob rau leej pem hau ntej? Kuv ho tau nyob rau tom qab? Kuv hnov tau tias, kuv khib tshaj plaws li thiab tsis tuaj yeem txais tau. Tiam sis kuv tau pom muaj qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas lawv xyaum ua raws tau zoo tshaj kuv, lawv tseem tau nyob rau kab uas deb tshaj tom kuv qub qab lawm thiab. Tiam sis thaum xyaum, ntsia lawv yeej zoosiab kawg li, yam li tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lawv hlo li. Qhov no ua rau kuv xav tsis thoob. Txawm yog nyob puag tom qub qab xwb los lawv kuj tseem mloog lus thiab rau siab ntsos xyaum kawg li, yog vim li cas ho nyuaj rau kuv ua luaj? Vim li cas kuv ho tsis tuaj yeem zwm rau? Kuv yog neeg tsis muaj laj thawj li lod? Kuv hnov tau tias kuv tus kheej raug ua saib tsis taus nyob rau lub sij hawm ntawd, tiam sis kuv tseem tsis tau xav txog kuv tus kheej hlo li. Kuv tsis tuaj yeem ploj tau kuv qhov nyob rau kab tom hauv ntej.

Tom qab ntawd, tus thawj coj tau hloov cov kab peb sawv los rau tom hau ntej me ntsis. Kuv zoo siab twj ywm, thiab xav hais tias, nyaj zaum no kuv yuav raug txav mus nyob rau tom hau ntej. Tiam sis thaum kuv pom nws, kuv xav quaj kiag lawm xwb. Kuv ho raug tso rau kab puag tom qab kawg nkaus, nyob rau puag tom ntug, qhov uas lub koob yees duab twb tsom tsis tshua pom kuv lawm. Thiab qhov kuv xav tseem phem tshaj ntawd, muaj qee tus viv ncaus nyuam qhuav tuaj xyaum tsis tau ntev xwb, ho tau nyob tom kuv hauv ntej. Nws ua rau kuv hnov tau tias txhua yam tsis ncaj ncees rau kuv kiag li. Kuv tau mob siab xyaum ua, xyaum ua kuv qhov txav mus los kom kuv muaj nyob rau hauv daim yeeb yaj duab no, es yog vim li cas kuv ho tau nyob rau puag tom ces kaum ua raug thaiv ntis tag thiab tseem tsis muaj sij hawm ua rau pom kuv lub ntsej muag thiab? Kuv tsuas zoo li yog ib tug txuam xwb. Kuv ho yuav muaj nuj nqes dab tsi nyob hauv kev ua yeeb yam zaum no? Yog kuv ntxov paub, ces kuv yeej tsis tas yuav xyaum hnyav npaum li no. Kuv hnov tau tias Kuv tab tom poob qab zuj zus. Kuv tsis tuaj yeem txais taus tej no. Dhau ntawd, ob peb hnub tom qab uas peb xyaum ua, kuv kuj tau ua qis kuv lub dab taws. Yog li ntawd kuv thiaj xav hais tias “Tam sim no kuv dab taws raug qis lawm, kuv yuav tau so. Tsis tas yuav yuam kuv tus kheej xyaum mus ntxiv. Kuv nyob puag tom qab xwb. Yeej tsis muaj leej twg yuav pom kuv. Vim li cas kuv yuav xyaum hnyav ua luaj?” Kuv yuav mus lig thiab rov los ntxov los nyob ntawm kuv. Thaum twg xyaum mus nyuaj, kuv kuj so ywj kuv siab. Muaj ob peb tug vic ncaus, pib hais rau kuv kom kuv pom txog qhov no “Nws twb yuav txog hnub yees yeeb yaj duab lawm tiag. Yog koj tsis nrog peb xyaum tiag, koj yuav ua yeeb yaj duab tsis haum nrog txhua txhua tus. Peb yeej txav tsis tau peb ko taw ywj siab.” Tej lus no ua rau kuv tu siab, thiab kuv tau pib xav tej yam tsis zoo. Kuv paub hais tias peb twb yuav yees yeeb yaj duab nyob rau nees nkaum hnub tom ntej no. Yog tias kuv tsis rau siab xyaum tiag, tag nrog txhua yam uas peb npaj los yuav tsis ncav lub sij hawm. Kuv yuav yog tus tsim teeb meem rau. Kuv pib txhawj ntshai kiag tam sim ntawd. Yog vim li cas, kuv ho tau ua tau tej yam tsis zoo? Thaum xav rov qab txog yus tus kheej, kuv pib pom hais tias kuv tau yuam kev rau kuv tes dej num, thiab dhau los ua tus neeg tawm tsam, txij li thaum uas lawv tso kuv rau kab puag tom qab, thiab kuv tsis tuaj yeem nthuav tawm kuv tus kheej. Kuv tsuas tau ua raws me ntsis xwb. Txhua txhia zaus uas kuv tau tawm tsam Vajtswv. Kuv qhov pob txha qis tsuas mob zuj zus, ntshe tej zaum twb yog Vajtswv qhuab ntuas kuv. Yog kuv tseem tawm tsam mus ntxiv, tseem nthuav tawm kuv tus kheej dhau cai ntxiv thiab, ntshe kuv yuav tsis muaj feem tau mus sawv saum sam thiaj, thiab kuv tseem yuav plam kuv tes dej num thiab. Nyob hauv kuv tej kev mob thiab tej kev thuam kuv tus kheej, kuv tau thov Vajtswv nyob rau hmo ntawd. “Aus Vajtswv, kuv tu siab heev uas txij li thaum kuv raug tso rau kab puag tom qab kuv tsis tau zwm rau, tau yws txog ntau yam, kuv tau ua kuv tes dej num tsis zoo kiag li, laug caij nyoog ntawm txoj hauj lwm. Kuv tau pom tias kuv ua neeg ntxeev siab tau li cas. Kuv tau tag txoj kev cia siab ntawm Koj. Thov Vajtswv, coj kuv tawm ntawm tus yam ntxwv phem no mus”

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no: “Kiag thaum nws hais txog qib dej num, lub ntsej muag, los sis lub suab npe, txhua tus lub siab dhia pig poog ua ntej lawm, thiab nej txhua tus xav kom yog tus nyob siab, nrov npe, thiab raug lees paub. Txhua tus tsis txaus siab hlo rau qhov tau los, ib txwm xav sib cav tas li—txawm tias kev sib cav yog kev txaj muag thiab tsis tso cai muaj nyob rauv Vajtswv lub tsev los xij. Txawm li cas los xij, yog tsis muaj kev sib cav, koj yeej tseem tsis txaus siab. Thaum koj pom ib tug nyob siab tshaj, koj hnov khib, ntxub, thiab tias nws tsis ncaj ncees. ‘Vim l i cas kuv thiaj li ho nyob siab tsis tau? Vim li cas ho ua rau tus neeg ntawd nyob siab tas li, thiab nws yeej tsis txog kuv zeeg li?’ Ces koj hnov muaj qee qhov tsis txaus siab. Koj sim cheem nws, tab sis koj tsis tuaj yeem ua tau. Koj thov Vajtswv thiab hnov zoo me ntsis mus ib ntus, tab sis dhau ntawd tsis ntev xwb koj rov ntsib tej hom xwm txheej ntawd dua ntxiv lawm, koj tsis tuaj yeem kov yeej nws li. Qhov no tsis qhia pom ib tug yeeb yam uas tsis paub tab txaus los? Tsis yog ib tug neeg poob mus rau hauv tej yam ntxwv ntawm ib rooj ntxiab zoo li no los? Tej no yog tej kauj hlau ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam lwj liam uas khi tib neeg. Yog ib tug neeg tau rho tej moj yam lwj liam no tawm lawm, cas nws ho tsis muaj kev ywj pheej thiab ywj siab li? Xav txog qhov no: Hom kev hloov pauv uas ib tug neeg yuav tsum ua tau yog nws xav zam kom dhau txhob mag rooj ntxiab rau hauv tej yeeb yam no, muaj peev xwm daws nws tus kheej tawm tau los ntawm tej ntawd, thiab dhau los ywj siab tsis muaj tej kev xeeb txob thiab sib khi nrog tej yam zoo li no lawm? Dab tsi yog yam uas ib tug neeg yuav tsum tau txais ua ntej nws muaj peev xwm tau txais kev ywj pheej thiab ywj siab tau? Muab hais ua lwm kis, nws yuav tsum pom kom tshab rau tej yam no: Suab npe thiab txoj hmoov thiab tej qib dej num puav leej yog tej cuab yeej thiab tej tswv yim uas Ntxwgnyoog siv los ua lwj lim rau tib neeg, los cuab ntxiab rau lawv, los ua kom lawv raug mob, thiab los tsim ua rau lawv muaj kev siab phem. Hauv txoj kev xav, koj yuav tsum xub muab kom tau ib qho kev to taub meej ua ntej tshaj ntawm qhov no. Tshaj qhov no, koj yuav tsum kawm kom paub tso tej no tseg thiab faib cais tej ntawd tawm. … Tsis li ces, koj yim zib zog tsoo npaum li cas, yim muaj txoj kev tsaus ntuj nti ncig koj ntau npaum li ntawd, thiab koj yim hnov khib thiab yim ntxub ntau npaum li ntawd, thiab koj txoj kev ntshaw xav tau txais tsuas yuav loj hlob khov dua qub nkaus xwb. Koj txoj kev ntshaw xav tau txais yim loj hlob khov dua qub ntau npaum li cas, koj yim yuav muaj peev xwm ua tsawg npaum li ntawd, thiab koj yuav tau txais tsawg, koj qhov kev ntxub yuav muaj ntau ntxiv. Thaum koj qhov kev ntxub muaj ntau ntxiv lawm, koj yuav muaj txoj kev tsaus loj dua rau sab hauv. Txoj kev tsaus dua uas koj muaj rau sab hauv, koj yim yuav ua koj tes dej num tau phem npaum li ntawd; koj yim ua koj tes dej num tau phem npaum li ntawd, koj yim tsis tau txais txiaj ntsim dab tsi li. Qhov no yog ib qho muaj feem xyuam sib txuas mus los, qhov kev phem uas kiv mus los. Yog koj tsis tuaj yeem ua koj tes dej num kom tau zoo, ces, koj yuav maj mam raug tshem tawm zuj zus(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Cov lus no tau tsa kuv tsim los me ntsis. Vajtswv cov lus tau qhia tshwm kuv tus kheej tus yam nxwv tau meej kawg nkaus. Tom qab uas kuv tau koom nrog pab pawg hu nkauj, thiab tau los paub ntau yam ntawm kev seev cev uas ua tas li los, tseem tau coj lwm tus xyaum ua ke thiab, kuv xav tias kuv ua tau zoo dua lawv, thiab tsim nyog nyob tom hauv ntej, thaum lawv tau yees yeeb yaj duab. Kuv puv npo lub dag zog ua kuv tes dej num, thiab xav tias kuv yuav tau tshwm ntawm lub koob yees yeeb yaj duab. Kuv zoo siab xyaum kom hnyav, thiab kuv tau rau siab ntsos rau txoj kev xyaum ua. Tiam sis thaum uas kuv qhov chaw nws nyob deb rau kab puag tom qub qab, kuv txoj kev cia siab uas yuav tau nthuav tawm kuv tus kheej raug rhuav tshem huv tib si. Kuv tau tawm tsam tus thawj coj txoj kev npaj, thiab tsis lees txais cov uas tau nyob pem hau ntej. Kuv tau khib lawv kawg li. Kuv tau yws txog nws. Kuv pom tau tias nws tsis ncaj ncees kiag li. Kuv tau nrhiav qhov muaj qab hau, nrog Vajtswv. Kuv tau dhau los ua neeg xam phem thiab tsuas xyaum ua me ntsis lawm xwb. Kuv tseem khuv xim tej uas kuv tau mob siab ua dhau los. Xws li kuv tau xav txog yus tus kheej tus cwj pwm thiab tej kev txhawb siab ntsws, kuv xam pom tau tias kuv tsis tau txiav txim siab ua kuv tes dej num kom haum li Vajtswv siab nyiam, los sis ua tim khawv rau Nws. Kuv tsuas xav tau lub sij hawm ua kom kuv zoo tshaj lwm tus thiab xav kom lwm tus qhuas kuv nkaus xwb. Tsis yog hais tias kuv tab tom uarau kuv tus kheej lub meej mom thiab suab npe xwb los? Kuv xam pom yus tus kheej nkaus xwb thiab ntxim ntxub heev. Vatswv yog tus txhawb tsa kuv, los ntawm kev muab sij hawm rau kuv tau koom kev hu nkauj ua ke, tiam sis kuv tsis paub txog qhov phem qhov zoo hlo li, kuv tsis tau xav txog tias kuv yuav ua kom zoo raws li Vajtswv siab tau li cas. Txhua yam kuv ua yog txhawm rau kev nthuav tawm kuv tus kheej nkaus xwb. Thiab thaum uas kuv tsis tuaj yeem ua tau lawm, kuv tau tu siab thiab yws. Kuv poob rau hauv qhov chaw tsaus ntuj nti tiag tiag. Txoj kev no, kuv tau ua txoj dej num phem, thiab Vajtswv ntxub qhov no heev. Tsis yog kuv tab tom poob rau hauv Ntxwgnyoog rooj ntxiab lawm lod? Kuv xav txog txhua tus uas tau mob siab rau txhawb tom qab ntawm tej kev xyaum ua no, cov uas tsis tau nce mus saum sam thiaj, tiam sis tseem rau siab ntso xyaum tsis yws ib los li, cov uas lawv ob txhais taw dhia mus los raws li lawv tes dej num. Yog muab piv rau cov neeg no ces kuv piv tsis tau leej twg hlo li. Nws zoo yam li kuv tsis paub qhov zoo ntawm qhov phem, thiab ua rau kuv tshuav Vajtswv nqi. Kuv tsis xav ua ib tug neeg ntxeev siab zoo li no lawm. Kuv xav lees lub txim txhaum.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus hais li no tias: “Koj yuav tsum kawm kom paub tso tej no tseg thiab faib cais tej no tawm, muab lus qhuab qhia rau lwm tus, thiab pub lawv nyob siab tau. Txhob sib zog tsoo mus los sis maj nroos ua kom tshaj thaum koj muaj sij hawm nyob siab los sis tau txais lub yeeb koob. Koj yuav tsum kawm kom paub thim rov qab, tab sis yuav tsum tsis cua qhov kev ua koj tes dej num. Yog ib tug neeg uas ua txoj dej num ntsiag to, thiab tsis khav theeb rau lwm tus nrog rau koj ua koj tes dej num ncaj ncees. Koj yim tso tau koj lub meej mom thiab lub koob npe tseg, thiab koj yim tso tau koj tus kheej tej kev ntshaw tseg, koj yim muaj kev thaj yeeb ntau npaum li ntawd, thiab yim qhib lub chaw hauv koj lub siab dav npaum li ntawd thiab koj tus yam ntxwv yuav yim tsim kho kom zoo ntau npaum li ntawd. Koj yim sib zog tsoo thiab sib tw ntau npaum li cas, koj tus yam ntxwv yim tsaus ntuj nti ntau npaum li ntawd. Yog koj tsis ntseeg nws, ces sim nws thiab saib seb! Yog koj xav tig hom yam ntxwv no rov qab los, thiab tsis tau txais kev tswj los ntawm tej yam no, ces koj yuav tsum xub muab tej ntawd tso tseg ua ntej tso thiab tso tej ntawd tag nrho tseg(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Vajtswv cov lus, tau ua txoj kev rau kuv taug. Thaum kuv xav nthuav tawm kuv tus kheej, kuv yuav thov Vajtswv thiab tso kuv tus kheej tseg, los caum kuv tus kheej txoj kev ntshaw thiab xav txog tias, kuv yuav ua kuv tes dej num tau li cas, raws li qhov Vajtswv xav kom kuv ua, xyaum kom kuv txav mus los tau zoo thiab hu nkauj tau zoo. Tej ntawd yog yam uas Kuv yuav tsum tau ua. Kuv xam pom tias, kuv lub sij hawm uas yuav tau nyob hauv Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj yog yam uas Vajtswv tau tsim tes dej num, tsis hais kuv yuav sawv qhov twg los xij. Vajtswv tsis tau txiav txim peb, txoj kev fij rau, tias peb sawv hu nkauj nyob rau kab twg tiam sis yog los ntawm peb ua lub siab dawb paug thiab xyaum ua raws qhov tseeb thiab zwm rau Vajtswv. Kuv hnov tau txog txoj kev thaj yeeb ntau dua qub lawm, thaum kuv tau taub Vajtswv siab niam lawm. Thiab dhau ntawd kuv tau thov Vajtswv tias: “Vajtswv kuv yuav tsis tawm tsam koj mus ntxiv lawm. Txawm kuv yuav sawv qhov twg, yuav nyob deb puag tom qab, qhov tsis muaj leej twg pom li los sij, txhua yam kuv xav ua yog ua kuv tes dej num kom zoo kawg nkaus xwb.”

Tom qab ntawd nyob rau thaum peb xyaum, kuv yeej raug tso rau puag tom qab tas li. Thiab qee zaus, kuv kuj tau xav tias yog ua cas kuv yeej tsis tshwm sim hauv cov duab yees dua li, thiab tsis muaj leej twg qhuas kuv hlo li, thiab kuv hnov tag kev cia siab. Thaum qhov ntawd txhwm sim kuv tau thov Vajtswv tswj kuv lub siab kom tus, thiab kuv tau xav tias, kuv yuav hais tawm tau li cas tias, Vajtswv xav tau dab tsi los ntawm txhua kab nkauj uas kuv hu? Kuv yuav seev cev tau zoo tas li tau li cas, nrog rau lub dag zog uas kuv yuav tsum tau ua? Thaum kuv tau tso txhua yam ntawm kuv rau txoj kev no, zoo yam li kuv tau nyob ze Vajtswv kawg li, thiab tsis xav tias kuv yuav sawv qhov twg. Thaum nws tshwm sim, thaum ze hnub uas yuav yees yeeb yaj duab lawm, kuv raug txav zuj zus mus rau kab tom hauv ntej, thiab kuj muaj qee tsam me me tau yees duab rau kuv thiab. Kuv zoo siab ua Vajtswv tsaug, uas tau pub lub sij hawm rau kuv. Nyob rau ob peb hnub ntawd, thaum peb yees cov duab no, kuv xav hais lo lus ua tsaug kawg li. Nyob rau txhua txhua zaus, kuv tau muab siab rau tag nrho kuv lub siab, kom kuv thiaj yuav tsis tu siab. Thaum yees yeeb yaj duab mus txog rau ntu tom kawg nkaus, kuv kuj tau nyob rau kab tom hauv ntej lawm, uas ze rau lub koob yees duab. Kuv muab xav mas tsis txaus ntseeg kiag li, kuv xav txog qhov yuav tau txais txoj kev hwm uas loj kawg nkaus. Kuv tau ua Vajtswv tsaug ntau heev. Kuv tau txiav txim siab ua kom zoo kawg nkaus. Thaum kuv tau taug rau kab tom hau ntej yam zoo siab hlo, txhua txhua lub koob yees duab puav leej tsom tuaj rau kuv, tej teeb tsom los kuj tsom tuaj rau kuv thiab. Muaj ib tug viv ncaus tau khiav khiav los kho kuv cev khaub ncaws kom ncaj, thiab kho kuv cov plaub hau kom zoo. Tam sim ntawd, zoo yam li txhua leej txhua tus ntsia ntsoov tuaj rau kuv, yam li kuv yog tus tseem ceeb uas sawv daws xav saib, thiab kuv tsis tuaj yeem tswj tau kuv txoj kev zoo siab li. Kuv yeej tsis cia siab tias yuav tau los nyob rau kab tom hau ntej no. Yog tias cov duab yees tawm los zoo, kuv xav tias sawv daws yuav pom kuv thiab kuv yuav ua rau kuv tus kheej muaj lub npe zoo. Kuv lub tswv yim no loj zuj zus. Nws hnov tau tias zootiag tiag. Tom qab ntawd, kuv xam pom tau tias, kuv tau nyob rau tus yam ntxwv tsis yog lawm, rov xav nthuav tawm kuv tus kheej dua lawm thiab. Kuv thiaj pib thov Vajtswv, thiab cheem kuv tus kheej, tiam sis kuv yeej tsis tuaj yeem tso tseg tau kuv txoj kev xav yuam kev no li, thiab kuv tsis tuaj yees ua tau siab txias. Peb tau yees ob peb ntu tiam sis kuv tsis tuaj yees ua tau zoo. Tus thawj coj tau ceeb toom rau peb kom sawv daws nyias nco nyias tus yam ntxwv rau hauv nruab siab kom yog. Ces kuv thiaj tau pib txhawj, tias nyob tsam tus thawj coj ho pom tias kuv ua tsis tau zoo, thiab ho hloov kuv mus tso rau kab tom qub qab. Ces kuv yuav plam lub sij hawm ua yuav tau nthuav tawm kuv tus kheej. Tiam sis kuv xam pom tau tias kuv tsis tuaj yeem yuav xav txog kuv tus kheej txoj kev ntshaw, thiab kuv yuav tsum hloov kuv tus yam ntxwv thiab ua kuv tes dej num kom zoo. Txhua lub sij hawm no, kuv hnov tau txog txoj kev sib tawm tsam kub ntxhov heev rau sab hauv kuv siab, nruab nrab ntawm qhov xav nthuav tawm kuv tus kheej, thiab xav ua kuv tes duj num kom zoo. Kuv hnov tias cas xav tsis thoob li. Peb tau yees tas yees thiab, tiam sis kuv tsis tuaj yeem ua tau, thiab zoo li kuv ib ce txhav tag. Dhau ntawd kuv tau pom qee tus viv ncaus, sib tham txog tej uas lawv tau kawm paub tom qab yees tiav, thiab kuj ua rauquaj los kua muag. Tiam sis kuv tsis tuaj yeem tsa tau kuv tus ntsuj plig. Ua rau kuv txom nyem siab ntsws kawg li, thiab kuv tau tawm mus ntsiag to yam sai li sai tau.

Thaum kuv taug kev rov qab, kuv hnov tau tias tau ua txhaum txog qhov ua txoj dej num tsis zoo, thaum lub koob yees duab tsom los rau kuv. Txhua tus puav leej muaj lub suab luag ntxhi, lub siab ncaj ncees rau Vajtswv. Hos nyob li ntawm kuv ces tsuas yog muaj txoj kev ntshaw tsis paub txaus nrog rau kev xav nthuav tawm kuv tus kheej xwb. Thiab kuv qhov ua yeeb yam zoo tsis txaus yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv, thiab Vajtswv tsis tuaj yeem pomzoo txog kuv tes dej num. Ces ua rau kuv xav quaj lawm xwb. Kuv tau hais rau Vajtswv tias, “Vajtswv, nyob rau kev yees thaum kawg no, tau ua rau kuv tu siab kawg li. Kuv tsis xav khav kuv tus kheej mus ntxiv lawm. Kuv xav nyob rau tom qub qab saum lub sam thiaj, puag tim ces kaum uas tsis muaj leej twg pom los sis lub koob yees duab tsom mus tsis txog kuv. Yog kuv tseem muaj lub siab ncaj ncees uas yuav hu nkauj txhawb nqa rau Koj tiag tiag, kuv yuav muaj kev zoo siab. Kuv yuav hnov tau txoj kev kaj siab thiab Kuv yuav tsis xav txog kev iab liam musntxiv li lawm. Tiam sis nws lig dhau lawm. Kuv tsis muaj peev xwm yuav txhim kho tau tej uas kuv tau ua tag los li lawm.” Kuv hnov tau tias nws phem tshaj qub ua rau Kuv tsis paub txog dab tsi li tiam sis kuv ho muaj kev tu siab tias Kuv ua kuv txoj dej num tau li cas.

Thaum kuv tswj tau kuv lub siab tus lawm, thiab ua tiag xav nws mus los ntau lwm. Yog vim li cas kuv txoj kev ntshaw sawv tom hauv ntej thiab nthuav kuv tus kheej ho yuav muaj zog ua luaj, qhov ntwd yog tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev tseg, thiab kev xyaum ua raws qhov tseeb kom nyuaj rau kuv lod? Kuv tau nyeem qhov no rau hauv Vajtswv cov lus: “Yam uas koj nyiam, yam uas koj tsi ntsees rau, yam uas koj pe hawm, yam uas koj xam khib, thiab yam uas koj xav txog rau hauv koj lub siab txhua hnub yog tag nrho txhua yam sawv cev ntawm koj tus yeeb yam. Nws yeej txaus los ua pov thawj qhia tau tias koj tus yeeb yam yog nyiam kev tsis ncaj ncees, thiab nyob hauv tej xwm txheej phem heev, koj tus yeeb yam phem thiab tsis tuaj yeem kho kom zoo tau. Koj yuav tsum tshuaj xyuas koj tus yeeb yam rau txoj hau kev no; ntawd yog, tshuaj ntsuas txog yam uas koj nyiam thiab yam uas koj tso koj txoj sia tseg. Tej zaum koj yuav coj zoo rau ib tug neeg rau thaum ib lub sij hawm twg, tab sis qhov no tsis ua pov thawj qhia tau tias koj nyiam tej ntawd. Yam uas koj nyiam tej ntawd tiag tiag yog kiag yam uas nyob rau hauv koj tus yeeb yam; txawm tias koj tej pob txha twb dam lawm los xij, koj tseem yuav xyiv fab rau nws thiab yeej tsis tso nws tseg li. Qhov no tsis hloov yooj yim li(“Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). “Ntxiv rau qhov kev nrhiav pom txog tej yam uas tib neeg nyiam nyob hauv lawv tej yeeb yam, lwm feem uas muaj feem ntsig txog lawv tej yeeb yam kuj yuav raug nrhiav pom thiab. Piv txwv li, tib neeg tej kev xam pom rau ntawm tej yam no, tib neeg tej kev xav thiab tej hom phiaj hauv txoj sia, tib neeg tej yam muaj nqis hauv txoj sia thiab tej kev xam pom rau ntawm txoj sia, nrog rau tej kev xam pom rau ntawm txhua yam uas ntsig txog qhov tseeb. Tej no yog tag nrho tej yam nyob tob hauv tib neeg tej ntsuj thiab lawv muaj ib qho muaj feem xyuam ncaj qha nrog kev hloov pauv ntawm tus moj yam(“Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Vajtswv cov lus tau pab kom kuv to taub tias tib neeg txoj kev xav, txoj kev nyiam thiab kevcaum raws, txhua yam puav leej yog los ntawm peb tus yeeb yam, thiab peb tus yeeb yam yog tus tswj tag nrho txhua yam. Yog li ntawd kuv thiaj tau nug kuv tus kheej hais tias, yam uas kuv tab tom nrhiav, tag nrho lub sij hawm ntawd, rau hauv kuv tes dej num yog dab tsi? Thaum kuv qhov chaw saum sam thiaj txav zuj zus mus rau pem hau ntej, thiab kuv tau yees duab ntau zuj zus, kuv yuag luag xav txog lub sij hawm uas thaum kawg kuv yuav tau mus nyob tom hau ntej, yuav tau ua khib lwm tus thiab yuav nthuav tawm kuv tus kheej. Tshwj xeeb yog ntu thaum kawg, uas kuv raug los nyob rau kab tom hau ntej, kuv hnov tau tias kuv zoo qee cov neeg muaj suab npe. Kuv tau xav tias kuv ua tau zoo kawg nkaus li. Ua tau zoo heev txog qeb uas kuv tsis tuaj yeem tswj tau kuv txoj kev ntshaw xav nthuav tawm kuv tus kheej, los sis tshwm kuv lub ntsej muag zoo nkauj tshaj plaws rau hauv lub koob yees duab, ua rau cov neeg uas tab tom saib tau paub kuv, pom kuv thiab cim ntsoov kuv tus kheej tau zoo mus ib txhis. Kuv pom tias kuv tau lub npe muaj nqis npawm li cas, thiab nws tau faus rau hauv kuv lub siab.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem qhov no rau hauv Vajtswv cov lus. “Ib tug moj yam phem uas lwj liam raug muab cog tob heev rau hauv tib neeg lawm; nws dhau los ua lawv txoj sia lawm. Yam uas tib neeg nrhiav thiab xav kom tau txais yog dab tsi tiag tiag? Hauv txoj kev txhawb lub zog ntawm ib tug moj yam phem uas lwj liam, yam uas yog tib neeg tej qauv zoo tshaj plaws, tej kev cia siab, tej kev ntshaw, thiab tej hom phiaj ntawm txoj sia thiab tej kev qhia yog dab tsi? Tej ntawd tsis sib txawv rau tej yam zoo los? Ua ntej tshaj plaws, tib neeg ib txwm xav kom muaj suab npe los sis yog neeg nrov koob nrov npe; lawv xav tau txais lub koob npe zoo thiab lub meej mom zoo tshaj, thiab coj kev hwm los rau lawv tej poj koob yawm txwv. Tej no puas yog tej yam zoo? Tej no tsis muaj ib qho haum raws tej yam zoo kiag li; tshaj qhov ntawd, lawv tawm tsam rau txoj cai lij choj ntawm Vajtswv txoj kev muaj kev tswj fwm kav tib neeg ntiaj teb txoj hmoo. Vim li cas Kuv thiaj li hais li ntawd? Hom neeg uas Vajtswv xav tau yog hom twg? Nws puas xav tau ib tug neeg muaj meej mom tshaj, ib tug nrov koob nrov npe, ib tug neeg zoo, los sis ib tug neeg tseem ceeb tshaj hauv lub ntiaj teb? (Tsis xav tau.) Yog li ntawd ces, hom neeg uas Vajtswv xav tau yog hom neeg dab tsi? Nws xav tau ib tug neeg uas sawv tau khov kho rau hauv av uas nrhiav los ua Vajtswv ib tug raug tsim tawm los uas tsim nyog, tus uas tuaj yeem ua kom tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm los muaj tiav, thiab tus uas tuaj yeem saib xyuas ib tug tib neeg lub chaw tau(“Tej Moj Yam Lwj Liam Tsuas Tuaj Yeem Raug Daws Tau los ntawm Kev Nrhiav Qhov Tseeb thiab Vam Khom rau ntawm Vajtswv Nkaus Xwb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). “Koj nrhiav kev zoo, kev ua neeg zoo, thiab kev muaj meej mom tas li; koj nrhiav kev qhuas tas li. Vajtswv yuav xav li cas thaum Nws pom qhov no? Nws tsis nyiam tej ntawd kiag li, thiab tsis xav tig ntsia tej ntawd li. Koj yim caum raws tej yam xws li kev zoo; kev ua neeg zoo; thiab kev ua kom tau zoo tshaj lwm, kom luag paub yus coob, kom zoo tshaj, thiab kom tsim nqi, ces Vajtswv yim ntxub thaum ntsib koj. Txhob ua tus uas Vajtswv pom tias ntxim ntxub! Yog li, yuav tuaj yeem ua qhov no tau li cas? Los ntawm qhov uas ua ub ua no yam qhib-siab-lug thaum uas sawv hauv tib neeg qhov chaw. Txhob npau suav rau yam uas tub nkeeg ua, txhob nrhiav suab npe los sis ua kom nyob siab los ntawm koj tej phooj ywg, thiab tshaj qhov ntawd, txhob sim ua ib tug neeg zoo uas dhau lwm tus txhua nrho lawm, tus uas zoo tshaj rau ntawm tib neeg thiab ua kom lwmtus pe hawm lawv. Ntawd yog txoj kev uas Ntxwgnyoog taug; Vajtswv tsis xav tau tej yam muaj sia zoo li no. Yog, thaum kawg, thaum txhua yam ntawm Vajtswv txoj dej num raug ua tiav lawm, yog tseem muaj cov tib neeg uas caum raws tej no thiab, ces tsuas muaj ib qho tshwm sim rau lawv xwb: raug rhuav tshem(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Tau Puv Npo Uas Tsim Nyog Cheem Tsum Kev Sib Koom Tes Zoo” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Vajtswv cov lus, zoo yam li lub suab hu tsa kuv. Kuv xav tsis thoob tias, yog vim li cas kuv ho xav ua tej yam tsis muaj nuj nqis tas li xwb, thiab xav nthuav tawm kuv tus kheej. Nws yog vim kuv raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog. Tej tswv yim ntawm “Tawm mus thiab tsim lub suab npe rau koj tus kheej,” thiab “Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav,” tau txeej nkag los rau hauv kuv, thiab tab tom muab lub neej tsis raug raws kuv lub zeem muag rau kuv. Kuv xav tias kev nrhiav lub suab npe, thiab lub meej mom zoo, yog yam uas zoo. Kuv tau muab tej no ua kuv lub hom phiaj rau kuv lub neej. Kuv xav nthuav tawm kuv tus kheej txawm tias kuv yuav tau ua dab tsi los xij, tsuav kom lwm tus, ntsia tuaj rau kuv thiab khib kuv xwb. Kuv xav tias, kev ua neej nyob li ntawd yog qhov zoo dua, thiab tau txais kev hwm dua. Yog li ntawd kuv thiaj li nyiam lub koob npe thiab lub meej mom heev. Kuv tau xav txog, yam uas kuv xav ua kom tau tas li, los ua kom tau zoo tshaj qhov ua dhau los, nyob hauv tsev kawm ntawv los sis kev sib tham nrog rau lwm tus. Kuv xav yog tus nyob tom lwm tus hauv ntej, uas yog tus tseem ceeb. Thaum muaj neeg xam pom kuv, ua rau kuv hnov zoo siab hlo. Tiam sis thaum nyob hauv pab pawg tsis muaj leej twg ceeb toom rau kuv li lawm, kuv tsis tuaj yeem nyob tau mus ntxiv. Kuv xav tawm tsam kom tau ib qhov chaw rau kuv thiab kuv muaj kev tu siab kawg li thaum uas kuv tau swb. Kuv nyob ntawm ntxwg nyoog tej kuab lom no los tas li, thiab xav kom lwm tus saib kuv raug nqi thiab. Tej kev xav no zoo yam li lub voj soo khi rawv kuv thiab tswj tag nrho kuv tej kev xav. Nws tau ua rau kuv xav txog zaj yeeb yaj duab no, uas tsim nyog ua tau tim khawv rau Vajtswv, rau ntawm kuv tus kheej kom ntau ntxiv. Kuv tes dej num zoo yam li tej nplooj ntoo hlav mos nyoos txhawm rau ua kom tau zoo raws li kuv tus kheej tej yam xav tau. Tag nrho tej kev xav hauv kuv lub siab yog xav ua tus tshwj xeeb dua ntais. Kuv tsis tau xav txog qhov yuav ua kom tau zoo raws li Vajtswv siab los sis ua raws li kuv tes dej num. Kuv pom tau tias yog kuv tseem tsis hloov kuv tus yeeb yam liam qias ntawmntxwg nyoog, yuav tsis yog kuv tsis tuaj yeem ua kuv tes dej num tau zoo xwb, tiam sis qhov phem tshaj ntawd yog Vajtswv tseem yuav rho kuv tawm ntawm Nws mus thiab, vim kuv tau tawm tsam Nws.

Dhau ntawd kuv tau nyeem tej no rau hauv Vajtswv cov lus. “Yam Vajtswv cheem tsum ntawm tib neeg tsis yog rab peev xwm ua kom tiav ib theem ntawm tej hauj lwm los sis tiav hlo ib txoj dej num loj, thiab Nws tsis xav kom lawv nqis tes ua ib txoj dej num lojj. Yam uas Vajtswv xav tau yog kom tib neeg muaj peev xwm ua txhua yam uas lawv tuaj yeem ua tau yam qhib siab lug, thiab muaj sia nyob raws li Nws cov lus. Vajtswv tsis xav kom koj yog ib tug zoo los sis ntxim hwm, los sis Nws tsis xav kom koj coj tej txuj ci tshwj xeeb los, los sis Nws tsis xav pom tej yam txawv txawv nyob rau hauv koj. Nws tsis xav tau tej yam zoo li no. Txhua yam uas Vajtswv xav tau ces yog xav kom koj mloog Nws cov lus thiab, thaum koj tau hnov tej lus ntawd lawm, muab tej lus ntawd coj los rau hauv lub siab thiab ua tib zoo mloog tej lus ntawd thaum koj xyaum ua yam qhib-siab-lug, kom Vajtswv cov lus thiaj li dhau los ua yam uas koj ua neej, thiab dhau los ua koj txoj sia. Yog li, Vajtswv thiaj li txaus siab hlo(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Tau Puv Npo Uas Tsim Nyog Cheem Tsum Kev Sib Koom Tes Zoo” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Kuv pom tau tias qhov uas Vajtswv xav kom peb ua neeg ncaj ncees thiab cawm raws qhov tseeb, rau siab ntsos ua peb tes dej num, thiab zwm rau, Nws txoj kev tswj kav thiab tej kev npaj. Ua raws nraim tej hom phiaj no yuav ua tau zoo raws Nws siab nyiam. Kuv tsis tau paub, Vajtswv siab nyiam ua ntej dhau lo, tsuas tau caum kuv lub suabnpe nkaus xwb. Yog li ntawd, kuv tsis tuaj yeem ua kuv tes dej num uas ua rau Vajtswv tag kev cia siab. Kuv qias vuab tsuab kawg li, tiam sis Vajtswv tseem tsis tso kuv tseg. Txhua zaus, Nws tau nthuav tawm qhov kuv tau caum yuam kev, los ntawm kev hloov kho qhov chaw saum lub sam thiaj uas kuv sawv. Kuv thiaj yuav pom txog ntxwg nyoog tus moj yam qias vuab tsuab, txoj kev ncaj ncees thiab kev hloov pauv. Vajtswv txoj kev hlub kuv yeej tsis muaj hnub kawg. Kuv tau thov Nws li no: “Vajtswv, kuv tsis xav ua neeg muaj lub siab khib los sis ua tus tshwj xeeb dua ntais mus ntxiv lawm. Kuv tej kev caum tsuas coj txoj kev mob los rau kuv xwb thiab ua rau kuv tsis tuaj yeem yuav ua tau zoo raws Koj siab nyiam rau hauv kuv tes dej num, nws ua rau kuv hnov tias yog tus neeg phem kawg nkaus li. Txij no mus kuv yuav xyaum ua rawsli Koj cov lus. Txawm tias kuv nyob rau theem chaw twg los xij. Txawm tias kuv yuav muaj peev xwm nthuav tawm yam twg tau li cas los xij. Txhua yam kuv tau ua thov kom yog kev hu nkauj qhuas Koj, los ntawm lub siab muab kev zwm rau, thiab ua tau zoo raws Koj siab nyiam, los ntawm kuv tes dej num.” Tom qab ntawd, thaum peb tau rov qab ua dua lwm ntu, muaj qee zaus kuv tau mus nyob tom qab; qee zaus kuj tau los nyob tom hau ntej. Ho muaj qee zaus, kuv tau nrog lawv xyaum ua, tiam sis tsis tau tawm mus thaum lawv yees yeeb yaj duab dua ntxiv. Nws tau cuam tshuam kuv txoj kev xav, tiam sis thaum kuv tau nyeem Vajtswv cov lus thiab thov Vajtswv, kuv tuaj yeem tso tau kuv tus kheej txoj kev ntshaw. Tej zaum kuv pom lwm tus viv ncaus los kuj nquag raug hloov chaw saum lub sam thiaj kawg li thiab, vim lawv los kuj ua tsis tau lawv tes dej num kom zoo. Kuv tuaj yeem nrhiav tau tej yam uas ntsig txog Vajtswv cov lus, los qhia yam uas kuv tus kheej tau paub dua los thiab pab kom tau lawv. Kev ua kuv tes dej num li ntawd hnov tau tias muaj txiaj ntsig. Nws hnov tau tias zoo tiag tiag li! Tom qab ntawd tus thawj coj tau hloov kuv mus nyob kab pem hau ntej dua, tiam sis zaum no tsis zoo li zaum tas los lawm, kuv tsis muaj qhov xav nthuav tawm kuv tus kheej li lawm. Kuv pom tau tias kev raug yees duab nyob rau zaum no yog ib lub luag hauj lwm ntawm kev ua tim khawv. Kuv rau siab ntsos rau kev hu nkauj kom zoo thiab ua kuv tes dej num kom zoo kawg nkaus xwb. Kuv nco tau ib ntu uas kuv tau nyob puag tom qub qab, peb tau hu txoj nkauj: “Tsa koj tus chij uas yeej kiag los ua kev zoo siab rau Vajtswv! Hu koj lub suab nkauj yeej ntawm txoj kev yeej los nthuav tawm Vajtswv lub npe dawb huv!” Kuv tau xav txog qhov ua lwj liam tau li cas, kuv xav dhau los muaj suab npe thiab lub meej mom, cas kuv ho ua tsis tau kuv tes dej num kom tau zoo, los sis ua kom zoo raws Vajtswv siab nyiam. Hnub ntawd, kuv hnov tau tias kuv yuav tsum qhuas Vajtswv los ntawm kuv lub siab thiab muab kuv lub suab nkauj zoo tshaj plaws hu rau Nws, ua li no Ntxwgnyoog thiaj yuav tsis muaj yeej. Thaum kuv hu nkauj qhuas Vajtswv saum sam thiaj los ntawm txoj kev xav tshiab, kuv hnov tau txog txoj kev kaj siab lug uas kuv tus kheej yeej tsis tau paub dua los li. Thiab kuv hnov tau txog txoj kev ncaj ncees thiab kev txaus siab hlo!

Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj, kev hu zaj nkauj no yuav raug muab tso tshwm hauv online sai sai. Peb cov uas yog kwv tij thiab nkauj muam muaj kev zoo siab kawg li uas yuav tau saib qhov yeeb yaj duab no. Thiab peb pom muaj coob tus uas Vajtswv tau xaiv lawm, sawv tom hauv ntej lub Roob Txiv Ntseej hu nkauj nroo ntws qhuas Vajtswv “Cov neeg coob coob qw qhuas Vajtswv, cov neeg coob coob qhuas Vajtswv” nws tau txhawb kuv yam tsis tau muaj dua los li. Kuv pab tsis tau li cas tiam sis kuv lub kua muag ntawm kev zoo siab tau ntws los. Rov xav txog txhua yam uas tau tshwm sim dhau los, suav txij li thaum muaj kev cuam tshuam txog kuv lub chaw saum lub sam thiaj los, ua rau kuv tsis tuaj yeem ua tau kuv tes dej num zoo, los rau tom qab uas tsis muaj kev cuam tshuam txog lub suab npe thiab lub mom lawm, txawm kuv yuav sawv qhov twg saum lub sam thiaj los xij, tsuav yog kuv hu nkauj tag nrho kuv lub siab thiab ua tim khawv rau Vajtswv xwb, nws yog vim Vajtswv txoj dej num rau hauv kuv lawm. Ua Vajtswv tsaug!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply