Cov Kab Mob Loj Twb Los Txog Lawm: Ib Tug Ntseeg Vajtswv Yuav Tsum Tau Hloov Siab Lees Txim Li Cas Es Thiaj Tau Vajtswv Qhov Kev Tiv Thaiv?

May 22, 2021

Niaj hnub tam sim no, tus kab mob sib kis tau kis mus thoob thiaj teb lawm. Tib neeg tuag coob heev thoob ntiaj teb thiab muaj coob leej ntau tus tau poob siab ntshai, mloog zoo li tias tej kev puas tsuaj loj tab tom los raug rau peb. Tsis muaj leej twg paub tias tus kab mob sib kis no yuav nyob ntev npaum li cas los sis tus kab mob no yuav ua rau tib neeg taug lawm pe tsawg leej. Txawm li cas los xij, cov neeg uas ntseeg Vajtswv, paub hauv lawv lub siab tias txhua yam uas tau tshwm sim yog Vajtswv pom zoo xwb, thiab paub tias yog Vajtswv tsis pom zoo yeej tsis muaj ib yam dab tsi tshwm sim tau li. Yog li ntawd Vajtswv lub siab nyiam uas tso cai rau cov kev puas tsuaj no los raug rau peb yog dab tsi?

Tig Rov Saib Keeb Kwm thiab Nrhiav Vajtswv Lub Siab Nyiam

Nws tau teev tseg nyob rau hauv phau Vajluskub Qub tias cov tib neeg uas nyob rau hauv lub nroog Xaudoos mas phem heev, nyiam kev plees kev yig, coj tsis ncaj, muaj roj ntsha ntws nto thiab tua neeg, ntau yam heev txog ntua qhov uas lawv haj tseem xav tua cov tim tswv thiab. Lawv yeej tsis muaj kev lees txim hloov dua siab tshiab li, yog li ntawd Vajtswv thiaj li tso hluav taws poob saum ntuj los hlawv lawv thiab rhuav tshem lawv txhua tus. Txawm li cas los xij, cov neeg uas muaj kev paub zoo txog Vajluskub, paub tias ua ntej Vajtswv yuav coj kev puas tsuaj los rau lub nroog ntawd, Aplahas tau thov Vajtswv kom zam txim rau lub nroog Xaudoos ntawd. Ntawm no yog cov lus teev tseg uas tau xaiv tawm los ntawm phau Vajluskub uas hais tias: “Thiab Yehauvas hais tias, Yog Kuv nrhiav tau hauv Xaudoo muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog, ces Kuv yuav tseg tag nrho txhua txhia qhov chaw rau lawv. … Thiab nws hais tias, … Tej zaum yuav nrhiav tau kaum leej nyob rau qhov ntawd. Thiab Nws hias tias, Kuv yuav tsis rhuav tshem nws(Chiv Keeb 18:26–32). Cov nqe lus no tsis yog tias tsuas nthuav tawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees xwb, tiam sis haj tseem tshaj ntawd thiab uas yog ua rau peb nkag siab txog Vajtswv txoj kev hlub tshua loj thiab kev ua siab ntev. Vajtswv yeej yuav tseg lub nroog Xaudoos xwb yog tias muaj li kaum leej tib neeg ncaj ncees. Txawm hais tias tib neeg yuav coj tsis ncaj thiab yuav phem npaum li cas los xij, Vajtswv yeej tseem cia siab tias lawv yuav lees txim hloov dua siab tshiab. Nws yog ib qho uas mob siab heev uas tab txawm kaum leej tib neeg ncaj ncees xwb los twb tsis muaj nyob rau hauv ib lub nroog uas loj npaum li ntawd, ces yog li ntawd thaum kawg Vajtswv thiaj li tsis muaj kev xaiv lawm thiaj li tau rhuav tshem lub nroog no mus.

Tam sim no cov tib neeg uas nyob rau lub ntiaj teb no, muaj kev sim siab puv npo, haj tseem phem tshaj cov tib neeg uas nyob rau hauv lub nroog Xaudoos ntau xyoo dhau los lawm thiab. Cov tib neeg niaj hnub no tau raug Ntxwgnyoog dag ntxias loj heev: Lawv nyiam kev phem thiab nyiam kev tsis ncaj ncees; lub ntiaj teb no puv npo kev kub ntxhov thiab kev deev luag poj luag txiv, thiab nej tuaj yeem pom tsev hu nkauj kalaoke, tsev zuaj ko taw, tsev so, thiab tsev seev cev nyob rau txhua qhov chaw raws tej kev loj thiab kev me. Cov chaw zoo li no mas puv npo kev phem thiab kev plees kev yig xwb. Txhua tus ua neej nyob txhawm rau kev noj, kev haus, kev lom zem, thiab ua raws li tej kev lom zem ntawm sab cev nqaij daim tawv, yam phem tshaj plaws. Tib neeg tsis muaj kev sib hlub, tiam sis txhua tus sib dag, sib tawm tsam, thiab ib leeg sib tw nrog rau ib leeg kom muaj meej mom, muaj suab npe thiab muaj hmoo; lawv ib leeg coj tsis ncaj thiab dag ntxias rau ib leeg, thiab haj tseem siv nyiaj txiag thiab cov paj ntsig yam tsis muaj nuj nqis. Tag nrho tib neeg ntiaj teb puav leej nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, thiab tsis muaj leej twg muaj ib txoj kev hlub rau yam zoo, los sis ntshaw txoj kev kaj, los sis los lees txais yuav txoj kev hlub ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim li. Tab txawm cov ntseeg los ua neej nyob rau hauv lub voj voog ntawm kev txhaum thiab kev lees txim xwb, yeej tsis muaj peev xwm ua raws li tus Tswv cov lus qhia. Lawv tau mus ua raws li lub ntiaj teb tej kev ua neej thiab caum tej kev lom zem ntawm sab cev nqaij daim tawv lawm. Tab txawm yog thaum lawv paub hais tias lawv ua neej nyob rau hauv kev txhaum los xij, lawv yeej tseem tsis tuaj yeem tso txoj kev txhaum tseg—lawv lub siab yuam kev mus deb heev ntawm Vajtswv lawm. Ntshe yog tag nrho tib neeg ntiaj teb, coj tsis ncaj loj dhau heev lawm, txog ntua qhov uas lawv tsim nyog raug rhuav tshem mus lawm pob?

Vajtswv Cia Siab Tias Tib Neeg Tuaj Yeem Lees Txim Hloov Dua Siab Tshiab Tau

Kev puas tsuaj ib qho tshwm tag ib qho tshwm tuaj, thiab Vajtswv lub siab nyiam yog kom peb los cuag Nws los lees txim hloov dua siab tshiab. Nws xav kom txhua tus los lees txim hloov dua siab tshiab vim tsis xav kom ib tug twg raug piam sij mus. Ob txhiab xyoo dhau los, tus Tswv Yexus hais tias: “Lees txim ntxeev dua siab tshiab: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm(Mathai 4:17). Hais txog qhov no, nej qee leej yuav hais tias, "Cov tsis ntseeg uas tsis ntseeg Vajtswv yeej tsis tuaj yeem lees txim hloov dua siab tshiab li. Txawm li cas los xij, tom qab uas peb muaj kev ntseeg nyob rau hauv tus Tswv lawm, peb pheej quaj yam tu siab heev rau ntawm Nws lub xub ntiag thaum peb thov Vajtswv. Peb lees peb cov kev txhaum yav dhau los, thiab peb yuav tsis ua ib yam dab tsi phem dua lawm. Peb tuaj yeem tiv taus thiab ua siab ntev rau lwm tus. Peb tuaj yeem muab tej yam pub rau khoom haum siab dawb thiab muaj kev pab dawb thiab pab lwm tus, peb haj tseem tuaj yeem siv tag nrho peb lub sij hawm los rau siab ua hauj lwm thiab ua dej num rau tus Tswv, thiab peb yuav tsis ntxeev siab rau tus Tswv kiag li tab txawm yog tias peb raug ntes thiab raug coj mus kaw rau hauv tsev loj cuj los xij. Qhov no tsis yog kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lov? Yog tias peb rau siab ntso xyaum ua li no tiag tiag, ces tus Tswv yuav tiv thaiv peb thiab tsom kwm peb kom tsis txhob raug tej kev puas tsuaj ntawd cheb tawm mus.” Tiam sis qhov no puas yog qhov teeb meem tiag tiag? Muaj ib zaug tus Tswv Yexus tau hais tseg tias, “Leej twg ua txhaum ces yog tus tub qhe rau txoj kev txhaum. Thiab tus tub qhe tsis nyob hauv tsev mus ib txhis: tab sis tus tub nyob mus ib txhis(Yauhas 8:34–35). Tom qab uas peb muaj kev ntseeg nyob rau hauv tus Tswv lawm, peb tuaj yeem txo hwj chim thiab ua siab ntev, peb tuaj yeem pab lwm tus, thiab peb tuaj yeem fij tag nrho peb tus kheej, siv peb tus kheej, qhia txoj moo zoo, ua tim khawv rau tus Tswv, thiab peb muaj qee tus cwj pwm zoo hauv nruab siab. Txawm li cas los xij, yam uas peb tsis tuaj yeem tsis lees paub yog qhov hais tias, cov yam ntxwv coj tsis ncaj uas nyob rau hauv peb, xws li tias kev khav theeb, kev dag ntxias, kev coj nruj, kev phem, thiab kev lim hiam, yeej tseem tsis tau muab ntxuav kom huv, thiab peb yeej tseem muaj peev xwm ua txhaum txhua lub sij hawm. Piv txwv tias, peb paub zoo heev tias tus Tswv cheem tsum kom peb ua lub siab ncaj ncees, tiam sis peb raug tswj los ntawm peb tus yeeb yam uas txawj dag, yog thaum twg yam uas peb tus kheej ntshaw ntawd yog ib yam txhaum lawm, peb tswj tsis tau peb tus kheej ces peb cia li hais lus dag thiab dag; uas raug peb txoj kev khav theeb, tus yeeb yam siab hlob tswj, peb ib txwm ua kom lwm tus ua raws li yam peb hais txawm nws yuav yog dab tsi los xij, yog thaum lawv tsis ua ces peb npau taws thiab qhuab qhia lawv; thiab thaum raug tej kev puas tsuaj thiab kev sim siab lawm, ces peb yws thiab liam rau tus Tswv. Tsuas muaj ob peb yam piv txwv xwb. Peb cov kev txhaum zoo ib yam li tej nroj tsuag—thaum muab txiav tag lawm yuav rov hlav tuaj. Tab txawm hais tias txhua hnub peb quaj tu siab heev thaum peb thov Vajtswv thiab lees peb tej kev txhaum los xij, peb yeej tseem tsis hloov pauv li. Qhov no puas tuaj yeem yog ib txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag? Leej twg tuaj yeem lav tau tias Vajtswv yuav tiv thaiv ib tug neeg zoo li no thaum tab tom muaj kev puas tsuaj? Txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag yog thaum uas tus neeg ntawd tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj tau raug ntxuav dawb huv thiab hloov pauv tag nrho lawm, thaum uas lawv tsis ua kev phem, ua txhaum, los sis tawm tsam Vajtswv txiv lawm. Thaum ntawd thiaj li yog thaum lawv los nyob rau hauv qab Vajtswv lub hwj chim thiab pe hawm Vajtswv tiag tiag. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li phim tau txais tej qub txeeg qub teg ntawm Vajtswv cov lus cog tseg thiab cov koob hmoov thiab tau nkag mus rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej. Raws li tau hais tseg nyob rau hauv phau Vajluskub lawm hais tias: “Yog li ntawd nej yuav tsum dawb huv, vim Kuv dawb huv(Levi Tej Kevcai 11:45). “Cov tau koob hmoov yog lawv cov uas ua raws li Nws tej kev cai, ces lawv yuav muaj cai rau tsob ntoo uas pub txoj sia, thiab yuav nkag tau cov rooj vag mus rau hauv lub nroog(Qhia Tshwm 22:14).

Yuav Ua Li Cas Thiaj Li Ua Tiav Txoj Kev Lees Txim Hloov Dua Siab Tshiab Tiag Tiag thiab Muaj Vajtswv Uas Tus Tiv Thaiv

Yog li ntawd peb yuav ua li cas ua tiav txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag? Muaj ib zaug tus Tswv Yexus tau hais tseg tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los(Yauhas 16:12–13). “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). “Ntxuav lawv kom dawb huv los ntawm Koj qhov tseeb: Koj txoj lus yog qhov tseeb(Yauhas 17:17). Tus Tswv tau hais tseg txog yav tom ntej tias Nws yuav rov qab los nyob rau tiam kawg, tias Nws yuav nthuav tawm qhov tseeb kom ntau thiab siab dua li nyob rau Tiam Hmoov Hlub, thiab tias Nws yuav ua ib tes dej num los txiav txim thiab ntxuav tib neeg kom dawb huv. Qhov no yog kom peb thiaj li yuav dim ntawm kev txhaum txoj hlua khi ib zaug tag nrho thiab raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov dua tshiab. Vim hais tias tes dej num uas tus Tswv Yexus tau ua nyob rau Tiam Hmoov Hlub ntawd yog tes dej num ntawm kev cawm dim xwb, tib neeg tuaj yeem thov kev zam txim rau lawv tej kev txhaum los ntawm txoj kev ntseeg Nws. Txawm li ntawd los xij, tib neeg tsis tau raug ntxuav lawv tus yeeb yam uas puv npo kev txhaum kom dawb huv. Tsuas yog los ntawm kev lees txais yuav tus Tswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg, muab peb tej yam ntxwv coj tsis ncaj ntxuav kom dawb huv thiab hloov pauv, thiab tsis txhob ua kev phem, ua txhaum, los sis tawm tsam Vajtswv ib zaug ntxiv li lawm xwb, peb thiaj li tuaj yeem hais tau tias peb muaj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag. Tsuas yog thaum ntawd xwb peb thiaj li tau los nyob rau rau hauv qab Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab kov yeej tej kev puas tsuaj.

Tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm. Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas tau yug los ua neeg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—Khetos ntawm tiam kawg—tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev hauv lub hauv paus uas hais txog tus Tswv Yexus tes dej num ntawm kev cawm dim. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nyob rau tiam kawg, Khetos siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb.… Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no thiaj tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg tag nrho los zwm rau Vajtswv, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws tseem cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub siab uas nyiam ua kev txhaum thiab tej hauv paus ntawm nws txoj kev ua txhaum, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Vim yog txhawm rau kom cawm tau peb dim ntawm txoj saw hlau khib peb tej yam ntxwv phem, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li tau nthuav tawm txhua qhov tseeb uas tuaj yeem ntxuav peb kom dawb huv thiab cawm peb kom dim tag nrho tiag tiag. Nws nthuav tawm cov lus zais uas hais txog Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo; Nws nthuav tawm lub hauv paus uas hais txog lub ntiaj teb txoj kev phem, thiab lub ntsiab tseeb thiab qhov tseeb ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev raug Ntxwgnyoog dag ntxias. Vim tau ntsib txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, peb thiaj li pom tias peb raug Ntxwgnyoog dag ntxias loj npaum li cas. Kev khav theeb, kev dag ntxias, kev ua nruj ua tsiv, kev phem, kev lim hiam—tsis muaj ib yam dab tsi uas peb yuav ua neej zoo li txoj kev ua neej kiag li, tsuas ua rau Vajtswv tsis nyiam thiab ntxub peb heev xwb. Tib lub sij hawm ntawd, kuj ua rau peb tau los paub txog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees uas tsis zam kev ua txhaum. Peb pom tias peb yeej ib txwm ua neej nyob raws li peb tej yam ntxwv phem uas coj tsis ncaj, thiab tias yog tias peb tsis xyaum ua qhov tseeb, ces Vajtswv yeej yuav ntxub peb heev thiab tsis lees yuav peb. Tsuas yog thaum ntawd xwb peb tus kheej thiaj li yuav txhos caug ua ntsej muag ti nkaus hauv av rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab lees txim hloov dua siab tshiab. Peb ntxub peb tej kev txhaum thiab xav ua lub neej raws li Vajtswv cov lus. Vim yog txoj kev tso peb sab cev nqaij daim tawv tseg thiab los xyaum ua qhov tseeb, peb tej yam ntxwv uas coj tsis ncaj thiaj li maj mam raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov pauv lawm. Peb tsis ntxeev siab rau Vajtswv los sis tawm tsam Nws ntxiv lawm, thiab peb tau pib los nyob rau hauv qab Vajtswv lub hwj chim thiab hwm Nws tiag tiag. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li yog cov uas muaj txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag thiab thiaj li yuav muaj Vajtswv tiv thaiv thiab kov yeej tej kev puas tsuaj ntawd.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm los thiab pib ua Nws tes hauj lwm 30 xyoo dhau los lawm. Txoj hauj lwm tshaj tawm txoj moo zoo tau nrov ncha mus thoob plaws rau txhua haiv neeg hauv ntiaj teb, thiab ntau pua txhiab lo lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais tawm twb tau muab tshaj tawm rau hauv o-lais lawm. Cov lus no twb tau muab txhais tshaj 20 yam lus lawm; cov lus no ua tim khawv thiab tso qhib lug rau txhua tus tib neeg ntiaj teb. Nyob rau hauv tiam uas tsaus ntuj nti thiab phem tshaj plaws no, cov kev tseeb uas Khetos ntawm tiam kawg tau nthuav tawm mas saib zoo li yog txoj kev kaj tseeb, zoo li xob laim uas tib laim Sab Hnub Tuaj mus rau Sab Hnub Poob. Cov lus ntawd ua tim khawv rau txhua tus tib neeg ntiaj teb hais tias: Vajtswv twb tau tshwm los thiab tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm. Nws nthuav tawm qhov tseeb los ntxuav tib neeg kom dawb huv thiab los cawm tib neeg, thiab tib txoj kev uas tib neeg yuav tau txais txoj kev cawm dim tag nrho ces yog los lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb. Txawm li cas los xij, tib neeg ntiaj teb tau raug Ntxwgnyoog dag ntxias loj dhau heev lawm. Tsis muaj leej twg nyiam qhov tseeb hlo li. Txhua yam uas tib neeg xav tau yog ntshaw tej kev lom zem ntawm kev txhaum. Lawv tsis kam los tshawb xyuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm ntawm tiam kawg los sis lees txais yuav Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim nyob rau tiam kawg li. Tiam sis, tib neeg ho muaj tej kev xav phem uas tawv ncauj heev txog Vajtswv tes dej num, thiab haj tseem muaj ib txhia tab meeg tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv tes dej num ntawm tiam kawg thiab. Txhua tus puas leej ua neej nyob rau hauv txoj kev txhaum yam tsis muaj ib txoj kev xav txog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab li. Cov uas ntshaw qhov tseeb los sis xav tau txoj kev kaj mas muaj tsawg heev. Tej kev puas tsuaj uas peb pom niaj hnub no yog Vajtswv txoj kev qhia zaum kawg, thiab Nws txoj kev ceeb toom zaum kawg, rau tib neeg ntiaj teb. Tsis tas li ntawd xwb, txoj kev qhia thiab kev ceeb toom ntawd yog Vajtswv txoj kev cawm dim. Tsuas yog txoj kev uas los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los lees txim hloov dua siab tshiab xwb peb thiaj li yuav muaj Vajtswv ua tus tiv thaiv kom dim ntawm tej kev puas tsuaj ntawd.

Mob Siab Rau txog Vajtswv Cov Lus Ntuas

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Yuav tsum tshwm sim txhua yam kev puas tsuaj, ib tug rau ib tug; txhua haiv neeg thiab txhua qhov chaw yuav ntsib kev puas tsuaj loj heev: Muaj kab mob, kev tshaib nqhis, dej nyab, ntuj qhuav, thiab av qeeg rau txhua qhov txhia chaw. Tej kev puas tsuaj no tsis yog tshwm sim rau ib qho chaw los sis ob qho chaw nkaus xwb, los sis tsis yog yuav tag mus rau hauv ib hnub los sis ob hnub xwb; qhov tseeb, lawv yuav tshwm sim mus dav zuj zus thoob plaws ib qho rau ib qho, thiab ua rau yim muaj kev puas tsuaj ntau zuj zus tuaj. Thaum lub sij hawm no, yuav tshwm sim cov kab mob los ntawm txhua hom kab ib tug rau ib tug zuj zus tuaj, thiab yuav pom tshwm sim tib neeg noj tib neeg rau txhua qhov txhia chaw. Qhov no yog Kuv txoj kev txiav txim rau txhua haiv neeg thiab cov tib neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 65). “Yog tib neeg xav tau txoj hmoo zoo, yog ib lub teb chaws xav kom muaj tej xwm txheej zoo, ces tib neeg yuav tsum nyo hau pe hawm Vajtswv, hloov siab thiab lees txim rau ntawm Vajtswv, tsis li ntawd ces tib neeg txoj hmoo thiab txoj hau kev kawg ces yuav zam tsis dhau kev puas tsuaj li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo). “Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg).

Tej kev puas tsuaj phem zuj zus thoob ntiaj teb lawm, kis thoob plaws tej chaw uas loj zuj zus. Cov neeg uas tsis muaj hmoo yuav khiav tsis dim, thiab mloog zoo li lub ntiaj teb twb yuav kawg rau peb sai sai no lawm. Txawm li cas los xij, peb txhua tus puav leej paub tias Vajtswv tuav peb txoj hmoo thiab txhua yam kev puas tsuaj nyob rau hauv Nws ob txhais tes. Tsuas yog tias peb los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los lees txim hloov dua siab tshiab thiab lees txais yuav Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim nyob rau tiam kawg xwb peb thiaj li yuav muaj Vajtswv ua tus tiv thaiv peb kom dim ntawm tej kev puas tsuaj es los muaj txoj sia. Txoj kev uas lub ntiaj teb tab tom taug yog qhov uas peb ob lub qhov muag tab tom pom no ntag. Thaum Vajtswv cawm txhua tus uas Nws tuaj yeem cawm tau lawm, Nws yuav siv tej kev puas tsuaj uas loj heev los rhuav tshem lub ntiaj teb uas phem, thiab tsis huv no mus. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, cov neeg uas tsis tau los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag yuav raug kev puas tsuaj muab cheb mus pov tseg, lawv yuav quaj qw tom hniav qawv.

Tus Kho Kom Raug Cov Sau Tseg: Thaum tau nyeem cov ntawv no lawm, tam sim no koj puas nkag siab tias Vajtswv lub siab nyiam uas tau cia tej kev puas tsuaj no tawm tuaj yog dab tsis? Thiab tam sim no koj puas tau pom txoj hauv kev uas los muaj Vajtswv ua tus tiv thaiv kom dim ntawm tej kev puas tsuaj ntawd? Yog tias koj muaj lus nug los sis kev nyuaj siab dab tsi, peb zoo siab txais tos koj tuaj cuag peb txhua lub sij hawm los ntawm kev sau ntawv tsheb thiab xa mesentsawm los tau nyob rau hauv peb lub vevxaib tuaj nrog peb tham.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj