Koj Puas Muaj Cuab Kav Tos Txais tus Tswv Tiag Tiag los Ntawm Kev Ntsia Rau Saum Ntuj?

February 28, 2021

Los Ntawm Jin Cheng, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb

Muaj ntau tus neeg ntseeg tab tom tos tus Tswv Yexus nqis los saum ib tauv huab los coj mus rau Vajtswv lub teb chaw uas ntej muaj kev puas tsuaj. Tab sis tag nrho lub sij hawm no thaum lawv tau tab tom saib kev puas tsuaj loj tuaj, tus Tswv Yexus kuj tseem tsis tau los rau saum ib tauv huab. Muaj coob tus neeg txoj kev ntseeg tau hloov yam tsis ruaj khov. Ib co hais tias sij hawm tus Tswv los yog Nws tus kheej txoj hawj lwm xwb, peb tsuas yog nyob tos xwb. Lwm cov ho hais tias yog Nws tsis los ua ua ntej tej kev puas tsuaj, tej zaum Nws yuav los rau lub sij hawm muaj tej kev puas tsuaj ntawd los sis tom qab tej kev puas tsuaj. Tej zaj lus no qhia tau li cas? Tsis yog lawv qhia tias lawv txoj kev ntseeg yog nyob qis heev lod? Lawv tau plam lawv txoj kev ntseeg, thiab lawv tsis nrhiav los yog tsis tshawb xyuas nws li, tab sis tsuas yog nyob tos tej kev puas tsuaj tshwm sim tuaj xwb. Lawv tsis paub xyov yuav ua li cas li. Lawv twb tau ntsia mus rau saum ntuj los tau ntau lub xyoo lawm tab sis kuj tseem tsis tau tos txais tus Tswv li. Qhov ntawd puas txoj hau kev uas yog tiag tiag? Dab tsi thiaj yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau kev tos txais tus Tswv? Kuv nco tau tus Tswv Yexus tau hais tias: “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab(Yauhas 10:27). “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). Thiab nws kuj raug muab hais ua lus faj lem rau ntau qhov chaw hauv Qhia Tshwm: “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm Tshooj 2, 3). Cov nqe lus no qhia tias qhov tseem ceeb rau kev tos txais tus Tswv qhov yuav los yog nhriav qhov tus Ntsujplig hais rau cov pawg ntseeg thiab mloog Vajtswv lub suab. Cov uas hnov Vajtswv lub suab tos txais tus Tswv, thiab lawv yog cov nkauj xwb paub tab. Kuv tsis nkag siab qhov tseeb no dua li tab sis tsuas ua raws kuv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab, tsuas ntsia saum ntuj xwb. Thaum kuv hnov ib tug hais lus tim khawv tias tus Tswv Yexus twb rov los lawm thiab hais qhia ntau qhov tseeb, kuv tsis nrhiav los sis soj ntsuam xyuas nws li, thiab kuv yuav luag plam kuv lub hwv tsam los tos txais tus Tswv thiab zoo siab tshaj plaws.

Hauv kuv pawg ntseeg qub, tus xib fwb yuav ib txwm tham txog Tubtxib Tes Haujlwm 1:11: “Nej cov neeg Kalilais, vim li cas nej saw ntsia tuaj rau saum ntuj? tib tug Yexus no, uas tau raug muab coj tawm ntawm nej los mus rau saum ntuj lawm, ces yuav rov los zoo tib yam nkaus li qhov uas nej pom Nws mus rau saum ntuj lawm.” Nws hais tias tus Tswv yuav los nyob saum ib tauv huab thaum Nws rov los yog li peb yuav tsum tau npaj thiab thov Vajtswv los tos txais tus Tswv. Kuv yeej tau nyeem phau Vajluskub thiab thov Vajtswv txhua hnub, cia siab tias tus Tswv yuav los nyob saum ib tauv huab thiab coj kuv mus rau Nws lub nceeg vaj rau ib hnub twg.

Muaj ib hnub, kuv tau mus rau ib tug phooj ywj lub tsev thaum nws nyob rau ncua ntawm kev kho mob hauv lub nrog cev uas siv tshuaj Suav. Hauv wb qhov kev sib tham kuv pom tias tus kws kho lub nrog cev, Yawg Zag, yog ib tug ntseeg Vajtswv, yog li peb qhov kev sib tham tau hais txog phau Vajluskub. Tus Tij Laug Zag tau hais qee yam txog Vajtswv txoj dej num rau tiam kawg thiab hais nqe lus hauv nqe Vajluskub: “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm(Yauhas 5:22). Tom qab ntawd nws qhia kuv, “tus Tswv Yexus twb rov los lawm los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws tau los rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab hais qhia qhov tseeb kom ua txoj dej num ntawm kev txiav txim hauv tiam kawg.” Thaum kuv tau hnov tias tus Tswv twb rov los lawm, kuv muaj ob yam no ceeb thiab poob siab, xav hais tias, “Qhov ntawd yog ib qho zoo kawg kiag uas tus Tswv Yexus twb rov los lawm! Kuv tos hnub no los tau ntau xyoo lawm—thaum kawg Nws kuj los!” Tab sis thaum uas kuv tab tom zoo siab ntawd kuv nco dheev tam sim tias Tij Lauj Zag tau hais tias “hauv cev nqaij daim tawv.” Kuv lub plawv pib dhia ceev tom qab ntawv vim tus xib fwb thiab cov txwj laug ib txwm hais tias tus Tswv yuav los nyob saum ib tauv huab, hais tias txhua qhov xov xwm txog ntawm Nws qhov yuav los rau hauv ceev nqaij daim tawv yog cuav xwb, thiab ntseeg tsis tau. Kuv tau ceev faj rau tus Tij Lauj Zag. Kuv xav tias kuv yog ib neeg ntseeg los tau ntau lub xyoo thiab tau nyeem phau Vajluskub los ntau lawm tab sis kuv yeej ib txwm tsis pom dab tsi txog tus Tswv qhov yuav los rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Yog li kuv thiaj hais rau nws tias, “Nws yuav tshwm sim tau li cas uas tus Tswv tau rov los rau hauv cev nqaij daim tawv? Nws hais hauv Tubtxib Tes Haujlwm 1:11: ‘Nej cov neeg Kalilais, vim li cas nej saw ntsia tuaj rau saum ntuj? tib tug Yexus no, uas tau raug muab coj tawm ntawm nej los mus rau saum ntuj lawm, ces yuav rov los zoo tib yam nkaus li qhov uas nej pom Nws mus rau saum ntuj lawm.’ Thiab Qhia Tshwm 1:7 hais tias: ‘Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws.’ Peb pom tau los ntawm cov nqe no tias tus Tswv ncaim saum ib tauv huab mus, yog li thaum Nws los Nws yuav los nyob saum ib tauv huab. Koj hais tias tus Tswv tau rov los yug ua neeg tsis raws li Vajluskub tej lus faj lem.”

Nws ces luag nyav thiab hais rau kuv, “Tus Kwv Tij, phau Vajluskub yeej hais txog tus Tswv yuav los saum ib tauv huab, tab sis tsis yog muaj ib yam lus faj lem txog tias tus Tswv yuav los li cas. Kuj muaj ntau yam lus faj lem txog Nws qhov yuav los tsis pub leej twg paub rau hauv cev nqaij daim tawv li Neeg Leej Tub hauv tiam kawg.” Nws tau hais ob peb nqe ntxiv tias: “Kuv yuav los rau ntawm koj li ib tug tub sab(Qhia Tshwm 3:3). “Tab sis hnub ntawd thiab lub sij hawm ntawd mas tsis muaj tib neeg paub li, cov tub txib qaum ntuj uas nyob saum ntuj ceeb tsheej los yeej tsis paub, leej Tub los yeej tsis paub, tab sis tsuas yog leej Txiv thiaj paub xwb(Malakau 13:32). “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). Los kuj muaj “Vim zoo ib yam nkaus li xob laim, uas laim txias saum ib sab ntuj tuaj, ci ntsa paug mus rau ib sab ntuj; yog li Neeg Leej Tub yuav zoo tib yam nkaus li ntawd nyob rau hnub Nws rov los. Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais(Luka 17:24–25). Ces nws sib qhia tej nqe Vajluskub no, hais tias cov lus faj lem tau hais tias los “li ib tug tub sab” thiab “tsis muaj tib neeg paub li” txhais tias tus Tswv los nrog kev zais uas tsis muaj leej twg paub txog nws, uas tsis muaj leej twg cim tau Nws txawm tias yog lawv pom kiag Nws los xij. Cov lus faj lem kuj tseem hais txog “Neeg Leej Tub” thiab qhov yuav los ntawm Neeg Leej Tub. Txhua qhov hais txog “Neeg Leej Tub” txhais tias Nws yug los ua neeg lawm, Nws muaj cev nqaij daim tawv thiab muaj roj ntsha thiab muaj txhua yam li tib neeg muaj. Tus Tswv Yexus raug hu uas Khetos, Neeg Leej Tub. Saib sab nraud tuaj ces Nws tsuas zoo li txhua tus xwb. Nws noj zaub mov, hnav khaub ncaws, thiab nyob zoo li ib tug neeg dog dig nrog txhua txhia tus. Yog tias nws yog Vajtswv tus Ntsujplig los yog tus Tswv Yexus lub cev sab ntsuj plig tom qab sawv hauv qhov tuag rov los, Nws yuav tsis raug hu uas “Neeg Leej Tub.” Yog li hais txog qhov yuav los ntawm Neeg Leej Tub txhais tias tus Tswv rov los rau hauv cev nqaij daim tawv. “Tus Tswv yuav los nyob saum ib tauv huab yuav yog ib qho kev ua tshwm zoo tshaj plaws uas ua rau lub ntiaj teb deeg daws. Txhua leej txhua tus yuav vau rau hauv av thiab tsis muaj ib tug yuav muaj cuab kav tawm tsam Nws. Tab sis xav txog tus Tswv lo lus faj lem: ‘Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais.’ Qhov ntawd yuav raug ua kom tiav hlo tau li cas?” Nws tseem hais ntxiv tias, “Vajtswv tsuas muaj yuav txom nyem thiab yuav raug tsis raug lees rau tiam no xwb yog Nws tshwm sim thiab ua tes dej num hauv cev nqaij daim tawv ua Neeg Leej Tub. Nws tsuas zoo li thaum tus Tswv Yexus tau tshwm sim thiab ua tes dej num. Cov uas tsis hnov Vajtswv lub suab thiab tsis paub txog tus Tswv Yexus lub ntsiab tseeb qaum ntuj tuav rawv lawv tej kev xav phem, tawm tsam thiab teem txim rau Nws. Thaum kawg lawv muab nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Yog li thaum cov lus faj lem no hais tias Neeg Leej Tub yuav los, ‘li ib tug tub sab,’ thiab ‘raug cov neeg tiam no tsis lees txais,’ qhov ntawd ces tag nrho yog hais txog tus Tswv yuav rov qab los hauv cev nqaij daim tawv, uas tsis pub leej twg paub li Neeg Leej Tub.” Qhov kev sib qhia no yog ib qho kev ceeb loj tiag tiag li rau kuv. Kuv yeej ib txwm tsis tau xav hais tias muaj ntau cov lus faj lem hauv Vajluskub txog tus Tswv qhov rov los ua dej num li Neeg Leej Tub. Kuv xav paub tias, “Ua li cas kuv tsis tau pom qhov no dua li tom qab uas twb nyeem phau Vajluskub ntau zaus kawg li? Vim li cas tus xib fwb los sis cov txwj laug tsis hais txog qhov no hauv lawv cov lus qhia Vajluskub li?” Lawv yeej tsis tham txog qhov ntawd li. Kuv yeej lees hais tias tej yam uas Tij Laug Zag tau qhuab qhia yog qhov zoo tshaj thiab hais tias nws tau muaj kev nkag siab zoo txog phau Vajluskub uas zoo tsis thooj lwm tus thiab cam tsis dhau kiag li. Tab sis kuv xav txog qhov uas phau Vajlugkub yeej tau tham tiag txog hais tias tus Tswv yuav los saum ib tauv huab thiab qhov uas tus xib fwb thiab cov txwj laug ib txwm hais tias lwm yam ces yog cuav xwb. Kuv xav tias lawv paub Vajluskub zoo heev, yog li lawv tsis lam yuav to taub yuam kev li. Tab sis tom qab ntawd dua ib zaug thiab, Tij Laug Zag qhov kev sib qhia yeej yog raws li phau Vajluskub. Kuv yeej tsis paub yuav xav li cas li. Kuv tsuas tsis to taub txog nws li thiab kuv yim xav txog nws ntau kuv yim tsis tus xwb. Kuv cia li tsis mloog nws cov lus sib qhia lawm thiab nrhiav tau ib qho los hais ces tawm mus.

Kuv tau rov qab mus tsev tab sis kuv lub siab cia li nyob tsis tus li lawm. Tij Laug Zag txoj kev sib qhia tsuas muaj nrov ntxhe ntws hauv kuv tob hau tab li xwb. Kuv txhawj xeeb: “Yog hais tias tus Tswv twb rov qab los lawm tiag thiab kuv tsis soj ntsuam xyuas, kuv tseem yuav plam lub cib fim tos txais Nws thiab lod?” Tab sis kuv rov xav txog phau Vajlugkub hais tseg tias Nws yuav los nyob saum ib tauv huab thiab tus txiv plig hais li ntawd, ib yam nkaus. Kuv ntshai tsam kuv mus yuam kev rau kuv txoj kev ntseeg. Kuv paub nws tsis yog ib qho teeb meem me kiag li. Tij Laug Zag caw kuv mus rau nws pawg ntseeg ob peb zaug tom qab ntawd. Kuv muaj kev cov nyom thiab txiav txim siab tsis tau li. Kuv cia li hais rau hais tias muaj qee yam tau tshwm sim rau tom tsev, tiam sis kuv xav tias qhov ntawd tsis haum raws li tus Tswv txoj kev xav thiab kuv tsis muaj kev kaj siab li. Kuv tau thov tus Tswv, thov kom Nws muab ib qho kev nkag siab rau kuv thiab coj kuv kev. Ua rau kuv ceeb tag li, Tij Laug Zag tau tuaj ntawm kuv tsev ob peb hnub tom qab tuaj xyuas kuv. Kuv tsis kaj siab txog qhov kev muab Tij laug Zag tso tseg ntau zaug lawm, yog li kuv tau qhia nws txog kuv qhov teeb meem. Kuv hais tias, “Tij Laug Zag, qhov koj hais zaum tag los txog tus Tswv qhov yuav los hauv neeg cev nqaij daim tawv uas tsis muaj leej twg paub li Neeg Leej Tub mas zoo li nws haum nrog phau Vajlugkub, tab sis muaj qee yam kuv tsis nkag siab. Phau Vajlugkub hais meej meej tias tus Tswv yuav rov qab los nyob saum ib tauv huab. Nws hais nyob rau hauv Qhia Tshwm ‘Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7). Yog tias tus Tswv tau rov los muaj cev nqaij daim tawv zoo li koj hais ces qhov lus faj lem txog Nws qhov yuav los saum ib tauv huab thiab txhua tus pom Nws yuav tshwm sim tau li cas? Puas yog qhov ntawd tsis sib thooj?”

Tij Laug Zag luag nyav thiab hais teb tias, “Txhua lo lus faj lem txog tus Tswv qhov rov los yeej yuav tshwm sim xwb. Yeej tsis muaj qhov zoo tsis sib thooj. Tsuas muaj qhov qib dua ntawm tej xwm txheej xwb. Vajtswv yug los ua neeg yam tsis pub leej twg paub li Neeg Leej Tub ua ntej thiab tom qab tawv ces tshwm sim yam qhib lug nyob saum ib tauv huab. Thaum Vajtswv tab tom ua dej num yam tsis pub leej twg paub hauv cev nqaij daim tawv Nws hais qhia qhov tseeb los ua txoj dej num kev txiav txim pib kiag hauv Vajtswv lub tsev. Cov neeg uas hnov Nws lub suab thiab txais Nws txoj dej num rau tiam kawg yog cov nkauj xwb paub tab uas raug tsa sawv rau ntawm xub ntiag ntawm Nws lub zwm txwv. Lawv lees txais kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus thiab Vajtswv tsim kho kom lawv mus ua cov neeg yeej ua ntej tej kev puas tsuaj. Tom qab ntawd Nws tso kev puas tsuaj los, muab nqi zog rau cov zoo thiab rau txim rau cov phem. Thaum kev puas tsuaj los dhau, Nws yuav tshwm sim qhib lug nyob saum ib tauv huab thiab tom qab ntawd tag nrho cov uas tawm tsam thiab teem txim rau Khetos ntawm tiam kawg yuav pom hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas lawv teem txim rau ntawd ces yeej yog kiag tus Tswv Yexus rov los. Lawv yuav ntaus lawv lub hauv siab, quaj thiab zom lawv cov hniav.” “Qhov ntawd yuav ua raws li lo lus faj lem hauv Qhia Tshwm: ‘Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7).” Tom qab ntawv, nws nyeem txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus rau kuv. “Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias ‘Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav’ thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev paub txog tus Yexus uas tshaj tawm kev rau txim hnyav thiab tso txoj kev tseeb ntawm lub neej txoj sia los. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas? Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis tau txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas koj thiaj yuav tau txiaj ntsig(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag, Tij Laug Zag tau hais tias: “Thaum nyob tos tus Tswv rov qab los, peb yuav tsum yog cov nkauj xwb paub tab thiab mloog Vajtswv lub suab. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua txoj dej num kev txiav txim rau tiam kawg thiab hais qhia txhua qhov tseeb uas ntxuav kom dawb huv thiab cawm tib neeg. Peb yuav tsum nrhiav thiab tshawb xyuas qhov no, thiab nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus seb lawv puas yog qhov tseeb, seb lawm yog Vajtswv lub suab. Peb yuav vam khom tsis tau rau peb tej kev xav hauv qhov no.” “Cov neeg Yudais cov Falixais vam khom lawv tej kev xav phem nyob tos tus Mexiyas yam dig muag ntsuav thiab tsis nrhiav qhov tseeb uas tus Tswv Yexus hais qhia. Lawv tau tawm tsam thiab teem txim rau Nws thiab muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab raug foom los ntawm Nws. Yog peb tseem ua raws li peb tej kev xav phem thaum tshawb xyuas txog tus Tswv qhov yuav los, nias qees tias Nws yuav tsum los saum ib tauv huab los xwb hos lwm yam ces yog cuav nkaus xwb, thiab ua raws cov txiv plig mus tawm tsam thiab teem txim rau Vajtswv txoj duj num rau tiam kawg, peb yuav ua yuam kev ib yam li cov Falixais thiab ua kev txhaum loj heev. Tej zaum peb yuav quaj thiab zom peb cov hniav, tab sis nws yuav lig dhau lawm.”

Tom qab nws qhov kev sib qhia kuv tau nkag siab tias tus Tswv qhov yuav los tshwm sim rau ntau theem. Nws ua Nws txoj dej num kev txiav txim hauv cev nqaij daim tawv ua ntej ces mam tsim ib pawg ntawm cov neeg yeej, thiab tom qab ntawv Nws los yam qhib lug saum ib tauv huab. Cov lus faj lem ntawm tus Tswv qhov yuav los yuav tshwm sim, ib qhov zuj zus. Thaum sij hawm ntawd kuv hnov zoo li kuv ruam thiab dig muag heev. Kuv tsis to taub phau Vajlugkub tom qab uas twb ntseeg tau ntau xyoo lawm tab sis tsuas yog ua raws tus txiv plig thiab kuv tus kheej tej kev xav phem xwb. Kuv tsis tau nrhiav kom hnov tus Tswv lub suab thiab tos txais Nws, tab sis hmoov zoo Vajtswv thiaj li muab Tij Laug Zag los qhia txoj moo zoo rau kuv ib zaug tag los ib zaug tuaj. Yog tsis li kuv yuav plam tus Tswv qhov rov los vim txoj kev tuav rawv kuv tej kev xav hauv siab xwb. Kuv yuav raug rhuav tshem thaum kawg. Kuv hais rau Tij Laug Zag, “Koj qhov kev sib qhia tau qhia kuv hais tias Vajtswv tes dej num mas ntse thiab muaj qab hau li cas. Vajtswv yug los ua neeg yuav los ua tes dej num uas tsis pub leej twg paub tiag tiag ces yog peb txoj cawm dim. Tab sis tseem tshuav qee yam uas kuv tsis nkag siab. Koj ua tim khawv tias tus Tswv tau rov qab los yug ua neeg lawm. Kev yug los ua neeg yog dab tsi tiag tiag? Ua li cas koj thiaj paub tseeb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tiag tiag yog Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv?”

Tij Laug Zag nyeem ob nqe lus ntawm Vajtswv cov lus rau kuv. “Qhov ‘kev yug los ua neeg’ yog Vajtswv qhov kev tshwm sim rau hauv lub cev nqaij daim tawv; Vajtswv ua hauj lwm rau tib neeg uas tsim los rau hauv tus yam ntxwv ntawm lub cev nqaij daim tawv. Yog li rau Vajtswv yug los ua neeg, Nws yuav tsum ua lub cev nqaij daim tawv ua ntej tso, lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj uas yuav tsum tau muaj. Qhov tseeb, qhov muaj tshwm sim ntawm Vajtswv kev yug los ua neeg yog qhov tias Vajtswv ua neej nyob thiab ua hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, tias Vajtswv hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb kiag rais los ua lub cev nqaij daim tawv, rais los ua ib tug tib neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj). “Tus Khetos uas muaj kev ua neej yog ib lub cev nqaij daim ntawv hauv qhov uas tus Ntsujplig raug paub, thiab muaj kev ua neej, kev xav zoo, thiab kev xav li tib neeg. ‘Qhov raug paub’ txhais tias Vajtswv rais los ua tib neeg, tus Ntsujplig rais los ua lub cev nqaij daim ntawv; muab hais kom meej dua, nws yog thaum Vajtswv Tus Kheej nyob rau hauv ib lub cev nqaij daim tawv nrog kev ua neej, thiab los ntawm nws nthuav tawm Nws tes dej num uas muaj hwj chim qaum ntuj—qhov no yog qhov txhais tias raug paub, los sis raug yug los ua neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Ntsiab Tseeb Ntawm Lub Cev Nqaij Daim Tawv Uas Vajtswv Muaj). “Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces hu ua Khetos, thiab Khetos yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Lub cev nqaij daim tawv no tsis zoo li ib tug tib neeg uas yog lub cev muaj cev nqaij daim tawv. Qhov txawv ces yog vim Khetos tsis yog muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha; Nws yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tus Ntsujplig. Nws muaj ob yam uas yog kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib tug neeg twg muaj li. Nws kev ua neej txhawb tag nrho Nws txhua yam kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thaum lub sij hawm uas Nws lub hwj chim qaum ntuj ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Txawm yuav yog Nws kev ua neeg los sis lub hwj chim qaum ntuj, ob qho puav leej zwm rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos ces yog tus Ntsujplig, qhov ntawd yog, lub hwj chim qaum ntuj. Yog li ntawd, Nws lub ntsiab tseem ceeb ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag; lub ntsiab tseem ceeb no yuav tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab Nws yeej ua tsis tau ib yam dab tsi uas yuav rov rhuav Nws tus kheej tes hauj lwm, los sis Nws yeej yuav tsis hais ib lo lus tawm tsam Nws tus kheej lub siab nyiam li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Lub Ntsiab Tseeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Txoj Kev Xav).

Ces Tij Laug Zag hais tias, “Yog cov ntseeg, peb txhua tus paub tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv los yug ua neeg tab sis tsis muaj leej twg nkag siab qhov tseeb ntsig txog kev yug los ua neeg. Tam sim no nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau qhia qhov tseeb thiab qhov paub tsis meej txog kev yug los ua neeg rau peb. Peb muaj peev xwm pom los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tias qhov kev yug los ua neeg yog Vajtswv tus Ntsujplig los hnav tib neeg lub cev yuav los ua dej num nrog noob neej. Vajtswv yug los ua neeg yeej zoo li ib tug tib neeg ib txwm muaj. Nws tsis zoo li tshaj ntuj tsim thiab Nws noj zaub mov thiab ua neej zoo li lwm leej lwm tus. Nws muaj lub siab tus yam ntxwv zoo li tus neeg li sawv daws thiab tib neeg yeej mus cuag tau Nws, tab sis Vajtswv yug los ua neeg lub ntsiab tseeb yog muaj hwj chim qaum ntuj. Vim li no Khetos thiaj muaj peev xwm hais qhia qhov tseeb txhua lub sij hawm, nyob txhua qhov chaw. Nws hais qhia Vajtswv tus moj yam, lub tswv yim, thiab yam Nws muaj thiab yog thiab Nws ua Vajtswv txoj dej num. Qhov no yog ib yam uas tsis muaj ib tug tib neeg twg muaj peev xwm ua tau tiav li. Nws tsuas zoo li tus Tswv Yexus uas ntsia sab nraud tuaj mas zoo li dog dig xwb thiab Nws tau ua lub neej nyob nrog noob neej. Tab sis tus Tswv Yexus hais qhia ntau qhov tseeb thiab muab txoj kev hloov siab lees txim rau noob neej. Nws zam txim rau tib neeg tej kev txhaum thiab hais qhia Vajtswv tus moj yam ntawm kev hlub siab dawb siab zoo thiab hlub tshua. Nws kuj tseem nthuav tawm tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, xws li tsib lub cuav thiab ob tug ntses pub tau 5,000 tus neej noj, cheem cov cua daj cua dub thiab dej hiav txwv, tsa cov tuag rov qab los, thiab lwm yam ntxiv. Qhov no nthuav tshwm puv npo Vajtswv lub hwj chim thiab lub zog. Thaum kawg, tus Tswv Yexus raug ntsia saum ntoo khaub lig kom ua tiav txoj dej num ntawm kev txhiv dim ntawm noob neej. Qhov no qhia tau hais tias tus Tswv Yexus txoj dej num thiab cov lus yog Vajtswv li dej num thiab cov lus, hais tias Nws yog Vajtswv nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv.” “Yog li ntawd peb yuav saib qhov kev tshwm sim sab nraud xwb tsis tau kom paub txog Vajtswv yug los ua neeg, tab sis peb yuav tsum mloog Vajtswv lub suab. Khetos txoj dej num thiab cov lus qhia qhov tseeb rau peb tau, Vajtswv tus moj yam, Vajtswv lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus, thiab yam Nws muaj thiab yog. Qhov ntawd qhia peb tuaj yeem paub meej tias nws yog txoj dej num thiab cov lus ntawm Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv.”

Nws qhov kev siv qhia ua txhua yam meej rau kuv me ntsis tuaj. Kuv pom tau hais tias Khetos zoo li tus neeg dog dig, tsis zoo dua thiab tsis tshaj ntuj tsim, tab sis nws muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv. Nws yog Vajtswv tus Ntsujplig hnav rau cev nqaij daim tawvli ib txwm muaj. Kuv tsis tau to taub tej qhov tseeb no thiab kev paub meej tom qab muaj kev ntseeg tau ntau xyoo.

Tij Laug Zag txuas ntxiv rau nws qhov kev sib qhia: “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm txhua qhov tseeb thiab kev paub tsis meej ntawm kev yug los ua neeg rau peb. Yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis tau hais cov lus no rau tiam kawg, tib neeg qias vuab tsuab yuav ntseeg tus Tswv mus ib txhis tsis muaj kev nkag siab zoo txog qhov tseeb tom qab qhov kev yug los ua neeg thiab tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav los nkag siab nws tau.” “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab tus Tswv Yexus yeej zoo ib yam. Los ntawm sab nraud, Nkawd ob leeg saib zoo li tej neeg dog dig xwb, zoo li tsis muaj dab tsi tshaj qhov dog dig ntawd li, tiam sis Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais qhia tag nrho qhov tseeb uas ntxuav kom dawb huv thiab cawm noob neej thiab Nws tseem tab tom ua txoj dej num kev txiav txim pib nrog Vajtswv lub tsev.” “Nws tau nthuav tawm txog tej lus zais tob ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo thiab lub hom phiaj ntawm Nws txoj dej num, cov hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv peb theem ntawm txoj dej num los cawm tib neeg, thiab qhov tsis paub meej ntawm kev yug los ua neeg thiab Vajtswv cov npe, zaj dab neeg nyob tom qab phau Vajlugkub, uas li cas Ntxwgnyoog muab noob neej ua qias vuab tsuab tag, qhov tseeb thiab qhov tseem ceeb ntawm noob neej txoj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, lub hauv paus ntawm tib neeg tawm tsam Vajtswv thiab ua txhaum, uas li cas Vajtswv ua txoj dej num ntawm kev txiav txim los ntxuav kom dawb huv thiab cawm noob neej, uas li cas Vajtswv xaiv cov neeg raws li lawv hom, ua li cas Nws txiav txim rau txhua tus neeg txoj hau kev kawg thiab qhov tau los, thiab lwm yam ntxiv. Hauv Vajtswv txoj dej num kev txiav txim rau tiam kawg, Nws nthuav tawm puv npo Nws tus moj yam kev ncaj ncees uas tsis pub muaj kev txhaum.” Thaum lub sij hawm no, Tij Laug Zag nug kuv tias, “Leej twg dua li ntawm Vajtswv thiaj nthuav tawm tau tej lus zais tob ntawm Nws qhov kev npaj? Leej twg thiaj hais qhia tau qhov tseeb thiab Vajtswv tus moj yam ncaj ncees? Leej twg thiaj ua tau txoj dej num ntawm kev txiav txim los ntxuav kom dawb huv thiab cawm tib neeg ib zaug thiab tag nrho?” Kuv hais tias, “Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj ua tau.” Thiab nws pom zoo, “Yog. Tsuas yog Vajtswv hauv lub cev nqaij tawv xwb thiaj li ua tau txoj dej num thiab hais lus kom cawm tau tib neeg hauv txoj tiag! Qhov no yog txoj dej num ua tiav los ntawm Vajtswv nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li Neeg Leej Tub.” Cov neeg yim nyeem ntau txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ces lawv yim paub ntau Nws txoj dej num, lawv yim rais los paub tseeb tias txhua lo lus tau hais qhia los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tseeb thiab yog Vajtswv lub suab. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais tawm yog cov pov thawj txaus tias Nws yog Khetos ntawm tiam kawg, qhov tshwm sim ntawm ib tug Vajtswv tiag!

Kuv tau zoo siab heev thaum lub sij hawm no. Kuv hais tias, “Kwv Tij, tam sis no kuv nkag siab lawm hais tias Vajtswv qhov kev yug los ua neeg yog qhov lus zais tob tshaj plaws ntawm qhov tseeb!” “Vajtswv nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv mas hais qhia txhua qhov tseeb thiab ua Vajtswv txoj dej num, yog li nws yog qhov tseem ceeb uas peb yuav tsum mloog Vajtswv lub suab los tos txais tus Tswv. Tus twg los xij uas tuaj yeej hais qhia qhov tseeb thiab ua Vajtswv txoj dej num ces yog Vajtswv hauv lub cev nqaij daim tawv. Los ntawm kev hnov Vajtswv lub suab thiab lees txais Nws txoj dej num tshiab, peb tos txais tus Tswv thiab raug coj mus rau ntawm tus Tswv xub ntiag.” Nws hais tias, “Koj txoj kev paub yog los ntawm Vajntsujplig qhov kev qhuab qhia tag nrho!” Kuv rov los xav txhua lub sij hawm uas kuv tsis lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj dej num ces kuv ntxub kuv tus kheej vim yog qhov dig muag thiab ruam. Kuv twb ntseeg los tau ntau xyoo lawm tab sis kuv tseem tsis paub tus Tswv. Ces kuv tuav rawv kuv tej kev xav phem, nyob ruam ntsuav tos tus Tswv los nyob saum cov huab yog tsis sim mloog tus Tswv lub suab los txais tos Nws. Thaum kuv hnov ib tug neeg ua tim khawv tias Nws twb rov qab los thiab tau hais qhia qhov tseeb thiab ua txoj dej num kev txiav txim rau tiam kawg, kuv tsis tau saib rau qhov ntawd. Kuv yuav luag kaw qhov rooj rau tus Tswv. Tom qab ntawd kuv los ua neeg qhia meej tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tus uas tau nthuav tawm txhua qhov tseeb thiab tej lus zais tob yog tus Tswv Yexus rov qab los—Nws yog Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv. Kuv ua Vajtswv tsaug tiag tiag li. Vajtswv tsis tso kuv tseg vim yog kuv txoj kev ntxeev siab tab sis muab Tij Laug Zag los qhia txoj moo zoo rau zaum tag zaum tuaj, yog li kuv thiaj li hnov Vajtswv lub suab thiab txuas ntxiv taug raws tus hneev taw ntawm tus Me Nyuam Yaj. Qhov no yeej yog Vajtswv qhia kuv txog txoj kev hlub ua tsis txawb kawg tiag tiag li! Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kaj ntawm Kev Txiav Txim

Los Ntawm Enhui, Malesxias “Vajtswv ntsuam xyuas tag nrho lub ntiaj teb, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab pom tag nrho txhua lo lus...

Leave a Reply