Nau-a Tiam Txav Ze Rau Thaum Ntiaj Teb Kawg: Peb Yuav Tsum Nrhiav Vajtswv Qhov Kev Tshwm Sim Li Cas?

December 24, 2020

Thaum peb tham txog tib neeg nyob rau Nau-a tiam, txhua tus paub tias kev tua neeg npog nroj ntsuab thiab kev nyiag hlawv vaj hlawv tsev, kev quab yuam txeeb khoom thiab kev tub sab, thiab muaj ntau yam ntxhov quav niab tau rais los ua tus yeeb yam zeeg ob rau cov neeg nyob rau tiam ntawd. Lawv ntxub Vajtswv thiab tsis quav ntsej Vajtswv cov lus, thiab thaum kawg Vajtswv thiaj rhuav lawv pov tseg uas yog tso dej dag los nyab. Ces tom qab ntwwd peb saib cov neeg ntawm lub ntiaj teb niaj hnub no: Lawv hwm kev phem, thiab ib qho uas tuaj yeem pom cov chaw ntawd xws li cov chaw hu nkauj, cov chaw zuaj zaws ko taw, cov chaw muag dej cawv thiab cov chaw seev cev ntawm cov kev loj thiab kev me nyob hauv txhua lub nroog; cov neeg noj, haus thiab ua kev zoo siab, luj thaj lom zem rau cev nqaij daim tawv; cov neeg feem ntau nrog lwm tus sib txeeb koob npe, nyiaj txiag, thiab meej mom, sib ntaus sib tua, sib haub ntxias, thiab kev coj tsis ncaj rau lwm tus, tej phooj ywg thiab tej txheeb ze kiag los yeej tsis zam li. Cov neeg sawv daws dhuav qhov tseeb lawm, lawv nyiam nyob rau hauv txoj kev tsis ncaj ncees, thiab nyob rau hauv kev ua txhaum; tsis muaj ib tug twg pib los nrhiav qhov tseeb los sis nrhiav txoj kev tseeb li, thiab lawv txawm tsis lees paub thiab tawm tsam Vajtswv yam qhib plhuav. Txhua tus neeg ua neej nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, thiab txawm tias cov uas ntseeg tus Tswv kiag los tseem tso lawv tus kheej los ua raws li lub ntiaj teb ua lawm thiab. Lawv ntshaw cov kev lom zem mus rau fab kev txhaum, ib txwm nyob hauv lub cheeb ntawm kev ua txhaum thiab mam li lees txhaum, thiab lawv tsis xyaum ua raws tus Tswv cov lus qhia txawm hais tias lawv yeej paub zoo. Qhov xwm txheej zoo li no tsis tuaj yeem pab tau tab sis ua rau nco txog cov lus faj lem uas Tswv Yexus tau hais tseg nyob rau ob txhiab xyoo dhau los lawm tias: “Thiab nws zoo ib yam li lub sij hawm ntawm Nau-a tiam, yog li nwskuj yuav zoo li ntawd rau lub sij hawm thaum neeg leej Tub los thiab. Lawv noj, lawv haus, lawv yuav poj niam, lawv raug muab sib yuav, txog ntua rau hnub uas Nau-a nkag mus rau hauv lub nkoj, thiab dej nyab los, thiab rhuav tshem lawv tag nrho. … Txawm yog li ntawd los nws yuav zoo ib yam li ntawd rau hnub uas neeg leej Tub raug nthuav tawm los(Luka 17:26–30). Peb tuaj yeem pom los ntawm qhov lus faj lem no uas hais tias thaum cov neeg ntawm thaum ntiaj teb kawg tau rais los ua neeg lwj liam thiab lim hiam npaum nkaus li cov neeg uas nyob rau Nau-a tiam, tus Tswv yuav rov qab los dua. Tab sis tus Tswv yuav tshwm los li cas? Thiab peb yuav tsum tos txais Nws li cas?

Tus Tswv Yuav Los Li Cas rau thaum Ntiaj Teb Kawg?

Coob leej ntau tus hais txog nqe no hauv phau Vajluskub: “Thiab lawv yuav pom Neeg Leej Tub hauv ib cov huab saum ntuj nrog lub hwj chim thiab yeeb koob loj los” (Mathai 24:30). Lawv ntseeg tias thaum tus Tswv rov qab los, Nws yuav caij ib tauv huab yam qhib plhuav rau sawv daws pom, thiab hais tias Nws yuav nqa peb ncaj qha mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej thiab txhua tus yuav pom Nws, thiab yog li lawv thiaj li nyob twj ywm tos ntsoov kom tus Tswv caij tauv huab los. Txawm li cas los xij, qhov tseeb yog qhov hais tias peb tsis nco saib cov lus faj lem hauv phau Vajluskub uas hais tias tseem tshuav ib txoj hau kev uas tus Tswv yuav rov qab los thiab, xws li “Saib nawb, Kuv los li ib tug tub sab(Qhia Tshwm 16:15), “Yog vim li ntawd yog koj tsis saib, ces Kuv yuav los rau ntawm koj li ib tug tub sab….(Qhia Tshwm 3:3), “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum neeg leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27), thiab “Yog li ntawd nej kuj yuav tsum npaj kom txhij: vim neeg leej Tub yuav los rau lub sij hawm uas nej xav tsis txog ntawd(Matthai 24:44). Cov lus faj lem no hais txog tus Tswv qhov kev rov qab los “zoo li ib tug tub sab” thiab Nws yuav “sawv ntawm qhov rooj, thiab khob.” Qhov no qhia tseeb tias tus Tswv yuav los yam ntsiag to thiab tsis pub leej twg paub li, thiab qhov ntawd yuav tshwm sim yam tsis muaj leej twg paub. Cov nqe no kuj tseem hais tias “kev los ntawm Neeg Leej Tub” thiab “Neeg Leej Tub yuav los,” thiab ib lo lus taw mus rau “Neeg Leej Tub” uas txhais tau hais tias yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tsuas yog Ib Tug Neeg uas yug los ntawm tib neeg thiab tus uas muaj kev ua neeg nyob nkaus xwb thiaj tuaj yeem raug hu ua “Neeg Leej Tub”; yog tias tus Tswv los nrog Nws lub cev sab ntsuj plig tom qab Nws sawv hauv qhov tuag rov los, ces thaum ntawd Nws tsis tuaj yeem raug hu tias "Neeg Leej Tub" lawm. Yog li, qhov no qhia tau tias nyob rau thaum ntiaj teb kawg, tus Tswv rov qab los nyob hauv cev nqaij daim tawv los leg tes dej num nyob rau hauv tib neeg yam tsis pub leej twg paub.

Hais txog rau qhov no, qee leej yuav hnov zoo li feeb tsis tawm thiab tej zaum yuav xav tias, “Ob nqe lus faj lem hauv phau Vajluskub uas hais tias tus Tswv yuav caij tauv huab los thiab txhua lub qhov muag yuav ntsia pom Nws, tab sis kuj ho hais tias tus Tswv yuav los nyob hauv cev nqaij daim tawv yam tsis pub leej twg paub. Qhov no puas yog kev tsis sib haum xeeb ma?” Qhov tseeb, nws tsis muaj kev tsis sib haum xeeb nyob hauv Vajtswv cov lus. Kev los ntawm tus Tswv tshwm sim nyob rau ob txog kev: Ib txoj kev yog Nws caij huab los yam qhib plhuav, hos lwm txoj kev yog Nws los zoo li ib tug tub sab yam tsis pub neeg paub. Txhua yam uas Vajtswv tau hais ua lus faj lem tseg lawm yuav raug ua kom tiav thiab ua kom tau, tab sis Vajtswv leg dej num ib theem zuj zus, thiab muaj txoj phiaj xwm rau Nws tes dej num. Vajtswv xub yug los ua neeg thiab los yam tsis pub leej twg paub los ua Nws tes dej num cawm tib neeg, thiab Nws mam li tshwm los yam qhib plhuav rau txhua leej txhua tus, caij ib tauv huab, los muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam.

Tus Tswv Los Leg Tes Dej Num Dab Tsi Nyob Rau Thaum Ntiaj Teb Kawg?

Vim li cas thaum xub Vajtswv thiaj los yam tsis pub neeg paub? Qhov no cuam tshuam txog tes dej num uas Vajtswv ua thaum Nws tshwm los nyob rau thaum ntiaj teb kawg. Cia peb nyeem cov nqe no los ntawm phau Vajluskub: “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). “Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:48). “Qw kom nrov nrov hais tias, Paub Ntshai Vajtswv, thiab muab yeeb koob rau Nws; vim lub sij hawm ntawm Nws txoj kev txiav txim twb los txog lawm: thiab pe hawm Nws tus uas tsim lub ntuj, thiab lub ntiaj teb, thiab lub hiav txwv, thiab tej dej txhawv(Qhia Tshwm 14:7). “Tus uas kov yeej yog tus Kuv yuav muab tsa ua ib tug ncej tse rau hauv Kuv tus Vajtswv lub tuam tsev, thiab nws yuav tsis raug tshem tawm mus li(Qhia Tshwm 3:12). “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los(Yauhas 16:12–13). Thiab Vajtswv cov lus hais tias, “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg. Thiab yog li ntawd, tam sim no tib neeg twb raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm, Vajtswv tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv los coj tib neeg mus rau tiam tshiab, thiab tau pib tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tes hauj lwm no tau coj tib neeg mus rau ib qho chaw siab dua lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej).

Peb tuaj yeem pom los ntawm cov lus no uas thaum tus Tswv rov qab los nyob rau thaum ntiaj teb kawg, Nws yuav nthuav tawm ntau qhov tseeb thiab leg tes dej num ntawm kev txiav txim. Nws yuav siv “lo lus uas [Nws tau] hais lawm” los mus txiav txim thiab qhia tshwm peb txoj kev qias vaub tsuab, kom peb thiaj yuav xam pom peb tus kheej, ua tiav hlo kev hloov siab lees qhov tseeb thiab kev hloov pauv, thaum kawg raug yaug kom dawb huv los ntawm Vajtswv thiab rais los ua cov neeg kov yeej, uas raug coj mus rau hauv Nws lub teb nceeg vaj. Qhov no yog vim yog, txawm hais tias peb raug txhiv dim los ntawm Tswv Yexus thiab peb cov kev txhaum tau txais kev zam txim lawm, lub hauv paus cag ntawm peb txoj kev txhaum, uas yog peb tus yeeb yam muaj kev txhaum tseem nyob tob rau hauv peb thiab, raug nws tswj, peb tsis tuaj yeem pab tau tab sis hom kheev ua kev txhaum. Nov yog ob peb qho piv txwv: Thaum lwm tus neeg ua tej yam uas tawm tsam peb tej kev nyiam, peb yuav ntxub lawv thiab kuj tseem yuav npau taws; feem ntau, peb hais tias peb yuav ncaj ncees rau Vajtswv thiab mloog Nws lus, tab sis thaum muaj qee yam uas peb tsis nyiam tshwm sim, peb to taub yuam kev thiab cem Vajtswv thiab, yog tej qho uas muaj ceem dhau lawm, peb tso Vajtswv tseg tib si. Qhov no qhia tau tias peb tsis tau tshem peb tus kheej tawm ntawm kev muab peb khi thiab kaw cia rau hauv kev ua txhaum, uas peb tseem nyob rau tus yam ntxwv ntawm kev txhaum thiab mam li lees txhaum, thiab hais tias peb xav tau tus Vajtswv uas yug los ua neeg los leg tes dej num ntawm kev txiav txim los ntxuav peb cov kev qias vaub tsuab pov tseg ib zaug thiab rau txhua tus. Thaum peb hnov Vajtswv lub suab, raug nqa mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab tau txais kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus, thaum peb cov moj yam qias vaub tsuab raug yaug kom dawb huv, thiab peb tuaj yeem zwm rau Vajtswv, pe hawm Vajtswv thiab hlub tshua Vajtswv nyob rau txhua qhov xwm txheej, uas yog thaum Vajtswv tsim peb los ua cov neeg kov yeej lawm. Cov no yog 14,4000 tus neeg kov yeej raws li tau hais ua lus faj lem tseg hauv Phau Qhia Tshwm, thiab nws ua tiav hlo Tshooj 14, Nqe 4 hauv Qhia Tshwm: “Cov no yog lawv cov uas tsis tau dub tsuas nrog rau poj niam li; vim lawv tseem yog cov nraug xwb. Cov no yog lawv cov uas tsis tau dub tsuas nrog rau poj niam li; vim lawv tseem yog cov nraug xwb. Cov no yog cov uas lawv raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua txhia qhov uas Nws mus. Cov no yog cov raug cawm dim los ntawm tib neeg, yog thawj phaum txiv rau Vajtswv thiab rau tus Menyaum Yaj.” Yog hais tias tus Tswv xub caij tauv huab rov qab los nrog lub yeej koob zoo, ces thaum ntawd txhua tus neeg yuav txhos caug khoov los pe hawm Nws. Nws tsis tuaj yeem qhia tshwm kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam Vajtswv nyob hauv tib neeg tus yeeb yam, thiab nws yuav yog qhov tsis muaj chaw txawb chaw rau rau Vajtswv los nthuav tawm qhov tseeb uas yog muaj lub hom phiaj rau peb cov kev nthuav tawm txog kev qias vaub tsuab los txiav txim rau peb. Txawm hais tias Vajtswv tau nthuav tawm peb lub ntsiab qias vuab tsuab los, peb yuav tsis lees txais nws, thiab peb tsis tuaj yeem raug ntxuav kom dawb huv thiab raug hloov pauv tau. Yog tias qhov ntawd yog qhov teeb meem, Vajtswv yuav tsis tuaj yeem leg Nws tes dej num ntawm kev tsim cov neeg kov yeej.

Tsis tas li ntawd, nyob rau thaum ntiaj teb kawg, Vajtswv tseem yuav nthuav tawm txhua hom neeg, muab sib cais nyias mus raws li nyias hom, thiab muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Yog hais tias tus Tswv caij tauv huab rov qab los nrog lub yeej koob zoo, ces thaum ntawd txhua tus yuav pom Nws thiab txhos caug pe rau hauv pem teb los txais thiab zwm rau Nws. Tsis muaj leej twg, txawm lawv ntseeg Vajtswv los sis Ntxwgnyoog li, txawm lawv nyiam qhov tseeb los sis tsis nyiam, txawm lawv mloog Vajtswv lus los sis tawm tsam Nws, puav leej tuaj yeem raug Vajtswv muab nthuav tawm. Tom qab ntawd, kev sau qoob thiab kev yaj noob qoob raws li tau hais tseg ua ntej hauv phau Vajluskub thiab tes dej num ntawm kev muab sib cais nyias mus raws li nyias hom, muab cov yaj cais tawm ntawm cov tshis mus, cov noob mog los ntawm cov noob pias, thiab lwm yam ntau ntxiv, tsis tuaj yeem los mus ua tau. Txawm hais tias Vajtswv paub tias leej twg yog neeg zoo thiab leej twg yog neeg lim hiam, yog tias tib neeg tsis nthuav tawm, ces lawv yuav tsis paub txog nws li, haj yam yuav tsis ntseeg nws. Vim li ntawd thiaj pom meej tias Vajtswv leg tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau thaum ntiaj teb kawg los cawm tib neeg ib zaug thiab rau txhua tus, los tsim ib pab neeg kov yeej, thiab los muab sib cais nyias mus raws li nyias hom. Txhawm rau qhov ua li no, Nws yuav tsum xub rais los ua cev nqaij daim tawv thiab los yam tsis pub neeg paub. Thaum tsim tau pab neeg kov yeej lawm, ncua sij hawm leg tes dej num yam tsis pub neeg paub ntawm Vajtswv kuj yuav los xaus lawm, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv thiaj yuav caij tauv huab los yam qhib plhuav, tshwm rau txhua haiv neeg thiab txhua txhia leej pom los pib muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov lim hiam. Txhua tus uas tau lees txais Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim thiab raug ntxuav kom dawb huv thaum kawg yuav raug coj mus rau Vajtswv lub nceeg vaj, hos cov uas tsis kam lees txais tes dej num ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab cov uas tawm tsam, rhuav koob npe thiab thuam Vajtswv, txhua tus yuav raug nthuav tawm tias yog cov tub qhe thiab cov noob pias lim hiam. Cov neeg ntawd txhua tus yuav raug cheb poob mus rau kev puas tsuaj nrog kev quaj thiab kev tom hniav qawv. Tsuas yog thaum ntawd xwb lo lus faj lem los ntawm Phau Qhia Tshwm no thiaj yuav raug muaj tiav hlo: “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7).

Peb Yuav Tsum Tos Txais Tus Tswv Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Dej Num Li Cas?

Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab tom leg tes dej num yam tsis pub neeg paub, peb tuaj yeem ua li cas kom peb thiaj tuaj yeem los tos txais tau tus Tswv? Qhia Tshwm 3:20 hais tias: “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv.” Mathai 25:6 hais tias: “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib laus, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws.” Peb tuaj yeem pom los ntawm cov nqe no tias nyob rau thaum ntiaj teb kawg, Vajtswv yuav siv Nws cov lus hais los khob peb cov qhov rooj, thiab Nws yuav siv tib neeg los qw hu peb txog cov xov xwm uas tus nraug vauv tau rov qab los lawm. Yog li ntawd, thaum qee leej tshaj tawm txoj moo zoo rau peb, peb yuav tsum qhib siab hlo nrhiav thiab mob siab mloog Vajtswv lub suab. Tsuav yog peb paub tias nws yog Vajtswv lub suab xwb, peb yuav tsum maj nroos lees txais thiab zwm rau, thiab raws kom cuag Vajtswv tes dej num nyob rau thaum ntiaj teb kawg. Qhov no yog yam txhais tau tias los txais tos qhov kev rov qab los ntawm tus Tswv lawm.

Tam sim no, tsuas yog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb thiaj li tab tom ua tim khawv yam qhib plhuav tias tus Tswv tau los mus rau cev nqaij daim tawv yam tsis pub neeg paub thiab Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yog tus Khetos nyob rau thaum ntiaj teb kawg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm ntau plhom lo lus thiab Nws leg tes dej num ntawm kev txiav txim pib ntawm Vajtswv lub tsev mus, kev ntxuav kom dawb huv thiab kev cawm txhua leej uas los nyob ntawm Nws xub ntiag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm los thiab tau leg Nws tes dej num tau yuav luag muaj 30 xyoo, thiab Nws twb tsim tau ib pab neeg kov yeej lawm—tam sim no Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim twb ze ze qhov yuav xaus lawm. Cov kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib qho tas ib qho tuaj thoob lub ntiaj teb; Nau-a tiam txav ze los lawm. Peb yuav tsum yog cov nkauj xwb uas txawj ntse thiab maj nroos los mus taug qab xyuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau thaum ntiaj teb kawg, vim qhov ua li ntawd peb yuav muaj txoj hmoo los tos txais tus Tswv thiab raug tuav cia ua ntej cov kev puas tsuaj yuav los txog. Yog hais tias peb tuav ruaj txoj kev xav tias tus Tswv yuav caij tauv huab los, tsis kam los mus nrhiav thiab taug qab xyuas tes dej num ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces peb yuav raug tso tseg thiab raug tshem tawm los ntawm tus Tswv, thiab peb yuav raug cheb poob mus rau hauv cov kev puas tsuaj thiab raug rau txim. Nws zoo kiag li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg los mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav ntawm qhov tseeb nkaus xwb” (Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply