Kuv Tau Rov Los Nyob Ua ke Nrog Tus Tswv Dua Lawm

February 2, 2021

Los Ntawm Li Lan, Teb Chaws Kaum Lim Qab Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. … Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawjhais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es lawv thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es lawv thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Cov tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus txawj ntse uas yuav pab tau kom koj paub tib neej lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg). Nqe lus no ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ua rau kuv xav txog kuv txoj kev ntseeg yav dhau los. Vim kuv tau tuav ruaj rau cov kev xav ntawm txoj kev ntseeg thiab cov lus ntawm phau Vajluskub, kuv yuav luag plam Vajtswv txoj kev cawm dim thaum hnub ntiaj teb kawg. Vajtswv tau siv txoj hauv kev zoo kawg nkaus los pab kom kuv muaj hmoo txaus kom tau hnov Nws lub suab, thiab txais tos kev rov los ntawm tus Tswv.

Muaj ib tag kis sawv ntxov nyob rau ob peb lub xyoo dhau los, kuv tau sawv muaj ntsis ntxov los. Kuv tau nthuav phau Vajluskub uas nyob ntawm kuv sab txaj pw thiab nyeem txog tus Tswv Yexus yws cov neeg Falixais: “Thiab Yexus nkag mus rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, thiab ntiab tawm tag nrho lawv cov uas muag thiab yuav khoom hauv lub tuam tsev, thiab rhuav tag nrho tej rooj ntawm cov neeg pauv nyiaj, thiab tej chaw zaum ntawm lawv cov uas muag nquab, Thiab hais rau lawv tias, ‘Nws yeej tau sau tseg lawm tias, Kuv lub tsev yuav muab hu ua lub tsev thov Vajtswv; tab sis nej tau muab ua ib lub chaw nkaum rau cov tub sab’” (Mathai 21:12–13). Kuv xav tias, kuv tau tu siab me ntsis thaum lub sij hawm ntawd. Kuv hnov zoo li tus yam ntxwv tam sim no ntawm pawg ntseeg kuj zoo ib yam nkaus li tus ntawm lub tuam tsev thaum ntu kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Txhua lub sij hawm, cov xib hwb thiab cov txwj laug hauv pawg ntseeg yeej hais tias kom cov ntseeg yuav tsum sib hlub, txawm li cas los xij, lawv tus kheej kiag tseem sib tawm tsam, pheej sib ceg sib txeeb tej khoom teev hawm. Lawv kuj tseem txais nyiaj xiab los pauv kev pab thov, thiab muaj qee zaum tseem yuav txiav txim tias lawv yuav thov vajtswv ntev npaum li cas, raws li cov nyiaj uas lawv tau txais. Cov tswv cuab hauv pawg ntseeg feem ntau yog neeg tsis ruaj khov, thiab muaj neeg tsawg dua qub tuaj koom kev sib sau lawm xwb. Cov xib hwb thiab cov txwj laug twb tsis ua li lawv tej lus qhia, thiab kuj tsis nrhiav txoj hau kev los mus yug tus Tswv pab neeg kom zoo, tiam sis lawv yeej tsis nkees txog kev ua tshoob kos ntawm cov ntseeg li. Tus xib hwb hauv kuv pawg ntseeg qub los kuj zoo li ntawd thiab. Yog lawm. Zoo mas, lub tsev teev ntuj yuav tsum yog qhov chaw pe hawm xwb, tab sis nws cia li dhau los ua ib qho chaw ua tshoob kos lawm. Kuv tus kheej xav twj ywm tias, “Cov xib hwb tau yuam kev ntawm tus Tswv txoj kev. Tam sim no pawg ntseeg tsis tshua coj txoj kev ntseeg nruj heev lawm. Nws tsuas zoo nkaus li thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thaum uas lub tuam tsev nyob tsaus ntuj nti. Yog li, tus Tswv puas yuav tshwm sim rau hom pawg ntseeg no thaum Nws rov qab los?”

Kuv tseem tab tom xav txog qhov no, lub suab xov tooj cia li nrov, thiab thaum kuv muab nws tua, kuv tau pom YouTube qhia ib qho yeeb yaj kiab tuaj, thiab kuv tau txais los ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv cia li xav tsis thoob li. Kuv yeej tsis tau pom dua pawg ntseeg ntawd tshooj los sis rau npe soj qab saib nws li, yog li vim li cas kuv thiaj li tau txais qhov ceeb toom ntawd? Thaum ntawd kuv mam nco qab tias ib hlis ua ntej, kuv ib tug phooj ywg tau coj kuv mus mloog ib zaj lus qhia nyob tod. Nws hais tau raug kuv siab heev, nws yog ib qho kev qhuab qhia uas tshiab heev. Nws kuj muaj txiaj ntsig thiab. Kuv yeej xav mloog kom ntau ntxiv, tab sis, tag nrho lawv sawv daws tau ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus, twb rov qab los lawm, uas Nws tab tom nthuav tawm qhov tseeb ntau yam, thiab nws tab tom ua kev txiav txim nyob rau thaum ntiaj teb kawg thiab phau ntawv hais txog Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Lawv tau hais tias tag nrho ntawm lawv qhov kev sib sau los ua ke, lawv yuav sib qhia txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Kuv tsis tuaj yeem to taub cov paus ntsis ntawm nws li. Cov xib hwb thiab cov txwj laug, ib txwm qhia rau peb, tias tag nrho Vajtswv cov lus thiab tes dej num yog nyob rau hauv phau Vajluskub, thiab qhia tias Nws cov lus thiab tes dej num tsis muaj nyob rau lwm qhov sab nraud. Yog li lawv yuav tuaj yeem ua tim khawv tias tus Tswv tau hais cov lus tshiab tau li cas? Cov ntseeg txhua tiam yeej muaj lawv txoj kev ntseeg raws li hauv phau Vajluskub. Yog li kev ntseeg tus Tswv ces yog kev ntseeg phau Vajluskub. Tsis ntseeg Vajluskub lawm es yuav ntseeg tus Tswv tau li cas? Txhua zaus kuv tus phooj ywg yaum kuv mus mloog cov lus qhuab qhia ntxiv nyob ntawm pawg ntseeg ntawd, kuv tsis lees mus. Yog li ntawd, thaum kuv pom tus vev xaib tuaj ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hauv kuv lub xov tooj, kuv tsis tau kov nws li.

Tab sis qhov ua rau kuv ceeb yog, ob peb hnub tom qab ntawd, kuv pheej tau txais tas li, YusThuj cov lus qhia, rau cov yeeb yaj kiab thiab cov nkauj uas muaj nyob hauv pawg ntseeg tshooj YusThuj. Thiab kuv tau xav tias, “Kuv twb tsis tau rau npe soj qab saib lawv tshooj, tab sis kuv pheej tau txais tej kev ceeb toom no ta zog. Tej zaum, puas yog tus Tswv tab tom coj kuv kev? Tus Tswv lub siab puas yog xav kom kuv saib Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tshooj yusthuj?” Xav txog qhov no, kuv tau thov tus Tswv, zoo li no: “Aud tus Tswv! Yuav tsum muaj ib qho qab hau tias vim li cas cov yeeb yaj kiab no pheej tawm hauv kuv lub xov tooj. Lawv ua tim khawv tias Koj twb rov qab los lawm. Qhov ntawd puas muaj tseeb tiag? Kuv puas tsim nyog saib cov yeeb yaj kiab no? Tus Tswv, thov koj coj kuv kev.” Tsis ntev tom qab, cov lus no cia li los ntawm Tswv Yexus los mus rau hauv siab: “Tau koob hmoov ces yog cov pluag ntawm sab ntsuj plig: rau qhov lawv li yog lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej(Mathai 5:3). Nov yog ib qho xov xwm loj! Yog li thaum kuv hnov txog kev rov qab los ntawm tus Tswv kuv yuav tsum nrhiav nrog kev coj kom mos muag tshaj plaws, ntsuam xyuas nws, muab nws ua tib zoo xav, txhawm rau saib seb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puas yuav yog Tswv Yexus rov qab los. Yog tias kuv tsis nrhiav los sis ntsuam xyuas nws, thiab tsam tus Tswv ho rov qab los tiag tiag lawm, kuv puas yuav muajtxoj hmoo los mus tos txais Nws? Xav txog qhov no, kuv txiav txim siab tias kuv yuav tsum tau saib pawg ntseeg ib co cov yeeb yaj kiab. Thaum kuv tshawb xyuas nws lub vev xaib, kuv pom tias muaj ntau yam ntsiab lus tshaj plaws, muaj cov yeeb yaj kiab, cov nkauj ua yeeb yaj kiab, cov nkauj hu ua ke tshwj xeeb, thiab cov ntawv hais txog cov lus tim khawv. Muaj ib zaj nkauj uas muab zwm ua yeeb yaj kiab uas rau npe tias, “Tus Kuv Hlub, Thov Nyob tos Kuv,” nws muaj cov ntsiab lus uas kho siab thiab muaj hwj chim heev. Lawv ua rau kuv xav txog kuv lub sij hawm nyob rau ib pawg ntseeg uas tsis muaj dab tsi li, nrhiav ib pawg ntseeg rau qhov txhia chaw uas muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig. Kuv yim tshawb nrhiav lub chaw ntau npaum li cas, kuv yim tau txais kev pab txhawb ntau npaum li ntawd. Kuv xav nkag siab thiab soj ntsuam xyuas pawg ntseeg, yog li kuv tau tshawb ib co yeeb yaj kiab ntxiv los saib hauv lub vev xaib, thiab kuv tau saib txhua txhua zaj yeeb yaj kiab.

Muaj ib hnub, kuv tau saib ib zaj yeeb yaj kiab txog txoj moo zoo. Feem ntau ntawm zaj yeeb yaj kiab tau hais txog kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab phau Vajluskub. Kuv yeej tsis lam hnov qab yooj yim nqe lus ntawm Vajtswv cov lus no kiag li: “Txij kiag puag thaum muaj phau Vajluskub los, tib neeg txoj kev ntseeg tus Tswv ces yog txoj kev ntseeg phau Vajluskub. Tsis yog yuav hais tias tib neeg ntseeg tus Tswv, hos nws tseem yog qhov zoo dua uas hais tias lawv ntseeg phau Vajluskub; yog yuav hais tias lawv twb pib nyeem Vajluskub lawm, hos nws tseem yog qhov zoo dua hais tias lawv twb pib ntseeg Vajluskub lawm; thiab tsis yog yuav hais tias lawv tau rov qab los rau ntawm tus Tswv lub xub ntiag lawm, hos nws tseem yog qhov zoo dua hais tias tias lawv twb rov los rau ntawm Vajluskub lub xub ntiag lawm. Nyob rau txoj kev ua li no, tib neeg pe hawm phau Vajluskub cuag nkaus li nws yog Vajtswv, cuag li nws yog lawv roj ntsha, thiab plam nws ces cuag nkaus li plam lawv txoj sia. Tib neeg pom phau Vajluskub siab npaum nkaus li Vajtswv, thiab tseem muaj ib co uas pom nws siab tshaj Vajtswv lawm thiab. Yog tib neeg tsis muaj Vajntsujplig tes hauj lwm, yog tib neeg tsis hnov Vajtswv lawm, lawv yeej tseem ua neej tau mus ntxiv—tab sis thaum lawv xiam phau Vajluskub lawm, los sis xiam tej tshooj thiab tej nqe uas nrov npe heev, ces nws zoo li lawv xiam kiag lawv txoj sia lawm. … Tib neeg feem coob tsis to taub hais tias vim li cas lawv thiaj yuav tsum tau ntseeg Vajtswv, los sis yuav ntseeg Vajtswv li cas, thiab tsis ua dab tsi li tab sis tsuas nrhiav yam qi muag nti kom tau tej pov thawj los twv tej tshooj hauv Vajluskub xwb. Tib neeg yeej tsis nrhiav txoj xub kev ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm li; tag mus li, lawv tsis ua dab tsi li tab sis tsuas rau siab ntso kawm thiab tshuaj xyuas Vajluskub xwb, thiab tsis muaj leej twg li uas yuav nrhiav tau Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab zog nyob sab nraud ntawm phau Vajluskub li. Tsis muaj leej twg uas yuav tau ncaim ntawm phau Vajluskub, los sis yuav tau luag ua li ntawd li(“Hais Txog Phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Tom qab saib tas zaj no, kuv xav tias, “Nov raug raws nraim kiag rau kuv txoj kev xav rau phau Vajluskub ntag. Kuv xav tias nws sawv cev rau tus Tswv, kev ntseeg Nws ces yog kev ntseeg phau Vajluskub, thiab yog li ntawd, ob qho no yuav muab sib cais tawm tsis tau. Tab sis qhov kuv tsis nkag siab yog qhov no: Phau Vajluskub yog tus Tswv cov lus tim khawv, thiab lub hauv paus ntawm peb txoj kev ntseeg. Tam li yog cov ntseeg peb tau muaj peb txoj kev ntseeg raws li phau Vajluskub los tau ob txhiab xyoo lawm. Nws puas yog tias qhov no tsis raug raws li tus Tswv siab nyiam? Qhov no nws yog li cas tiag tiag?”

Yog li kuv thiaj saib zaj yeeb yaj kiab mus ntxiv, xav kom paub cov lus teb rau cov lus nug no. Tus neeg qhia txoj moo zoo tau nyeem lwm nqe ntawm Vajtswv cov lus: “Lawv ntseeg qhov uas muaj Kuv raws li qhov uas Vajluskub hais xwb, thiab lawv muab Kuv tso sib txig sib luag nrog phau Vajluskub; yog tsis muaj phau Vajluskub ces tsis muaj Kuv, thiab tsis muaj Kuv ces tsis muaj phau Vajluskub. Lawv tsis quav ntsej txog qhov uas muaj Kuv thiab tej yam Kuv ua li, tab sis ho rau siab ntso thiab kub siab lug kawm txhua lo lus hauv Vajluskub. Muaj coob tus haj tseem ntseeg hais tias kom Kuv txhob ua tej yam uas Kuv xav ua li yog hais tias Vajluskub tsis tau hais tseg ua ntej. Lawv muab Vajluskub saib tseem ceeb dhau heev lawm. Nws hais tau hais tias lawv saib tej lus thiab tej yam qhia tawm ntawd tseem ceeb dhau heev lawm, txog ntua qhov uas lawv siv tej nqe lus hauv Vajluskub los ntsuas txhua lo lus Kuv hais thiab los cem thuam Kuv. Qhov lawv nrhiav ntawd tsis yog txoj kev sib raug zoo nrog Kuv, los sis qhov uas yuav ua kom muaj kev sib raug zoo nrog qhov tseeb, tab sis tsuas yog qhov ua kom muaj kev sib raug zoo nrog cov lus ntawm phau Vajluskub, thiab lawv ntseeg, yam tsis muaj ib qho zam tau li, hais tias tej yam uas tsis yoog raws Vajluskub ces yeej tsis yog Kuv tes hauj lwm. Cov neeg ntawd tsis yog cov Falixai cov xeeb leej xeeb ntxwv uas paub lawv tes dej num lod? Cov Falixai uas yog neeg Yudai siv Mauxe txoj kev cai los teem txim rau Yexus. Lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog rau tus Yexus uas nyob rau lub sij hawm ntawd, tab sis mas tsuas rau siab ntso ua raws tej kev cai ntawd nruj npaum nkaus li txhua tus ntawv uas tau sau tseg, txog ntua qhov uas—tom qab nog txim rau Nws hais tias tsis ua raws cov kev cai hauv Vajluskub Qub thiab tsis yog tus Mexiyas—lawv muab Yexus tus uas tsis muaj kev txhaum ntawd ntsia kiag rau saum tus ntoo khaub lig. Lawv tus moj yam tseeb yog dab tsi? Tsis yog qhov uas lawv tsis nrhiav kev sib raug zoo nrog qhov tseeb los? Lawv mas mob siab tshaj plaws rau txhua lo lus hauv Vajluskub ces tsis quav ntsej txog qhov Kuv siab nyiam los sis tej kauj ruam thiab tej kev ua Kuv tes hauj lwm. Lawv tsis yog cov neeg uas nrhiav qhov tseeb, tab sis tsuas yog cov neeg uas tuav tej lus ruaj ruaj xwb; lawv tsis yog cov neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas yog cov neeg ntseeg Valuskub xwb. Qhov tseem ceeb tshaj, lawv yog cov dev zov phau Vajluskub xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Nrhiav Txoj Hau Kev Kom Sib Raug Zoo Nrog Rau Khetos). Tom qab nyeem nqe no tas, lawv tau txuas mus ntxiv rau kev sib qhia. Lawv hais tias cov neeg ntseeg xav hais tias kev ntseeg tus Tswv, ces tam ntua li kev ntseeg phau Vajluskub, tab sis qhov xav li no tsis yog lawm. Lawv kuj tseem hais tias, “Thaum Tswv Yexus tab tom nthuav qhia thiab ua dej num, cov neeg raws Nws qab tau thim tus kheej tawm ntawm Vajluskub; lawv txais Nws cov lus thiab Nws tes dej num. Peb puas tuaj yeem hais tias lawv tsis ntseeg tus Tswv ma? Cov Falixais uas yog cov neeg Yusdas, puav leej tuav ruaj rau phau Vajluskub, tab sis tau muab Tswv Yexus coj mus dai rau saum tus ntoo khaub lig, tus tau ua tes dej num ntawm kev cawm dim, thiab tus uas hais qhia qhov tseeb. Qhov teeb meem ntawd ho yog dab tsi? Txoj kev tuav ruaj rau Vajluskub puas txhais tias yog ib tug neeg paub tus Tswv ma? Thiab nws puas txhais tias lawv ua raws li tus Tswv txoj kev, lawv huab hwm thiab zwm rau Nws ma? Vajtswv yog lub hauv paus ntawm lub neej txoj sia, Nws yog tus Tswv ntawm txhua yam uas tsim tawm los, hos phau Vajluskub, tsis muaj dab tsi ntau tshaj kev sau txog Vajtswv tes dej num thiab Vajtswv cov lus yav dhau los. Yuav muab nws piv nrog Vajtswv tau li cas? Cov neeg ntseeg no, hais tias lawv ntseeg tus Tswv, tab sis ho muab phau Vajluskub saib sib txig zos nrog Vajtswv, lawv pe hawm phau Vajluskub thiab kuj tseem muab tus Tswv tes dej num los mus ua phau Vajluskub. Qhov ntawd puas yog kev saib tsis taus thiab kev thuam tus Tswv? Qee leej uas tuav ruaj rau phau Vajluskub yam tsis nrhiav tus Tswv tes dej num, los sis qhov kev tshwm sim, puas yuav yog tus neeg raws tus Tswv qab ma? Xav txog yam uas Tswv Yexus tau hais rau cov neeg Falixais: ‘Tshawb tej nqe Vajluskub; vim nyob rau hauv lawv mas nej xav hais tias nej muaj txoj sia ntev dhawv mus ib txhis: thiab lawv yog cov uas hais lus ua pov thawj txog Kuv. Thiab koj yuav tsis los cuag Kuv, kom koj thiaj li muaj txoj sia(Yauhas 5:39–40). Nws Kuj tseem tau hais tias: ‘Kuv yog txoj hau kev, qhov tseeb, thiab txoj sia: tsis muaj leej twg mus tau rau ntawm Leej Txiv, tab sis mus ntawm Kuv mus(Yauhas 14:6). Tswv Yexus hais tseeb heev txog txoj hau kev uas Vajluskub ntsig txog rau Vajtswv. Vajluskub tsuas ua tim khawv rau Vajtswv, lawv tsis sawv cev rau tus Tswv, thiab tsis tuaj yeem hloov tau Nws tes dej num ntawm txoj kev cawm tib neeg. Kev tuav phau Vajluskub, tsis tuaj yeem coj lub neej txoj sia nyob mus ib txhis los rau peb. Tsuas muaj Khetos thiaj yog txoj kev taug, yog qhov tseeb, thiab lub neej txoj sia. Txhawm rau kom caum cuag lub neej txoj sia, peb yuav tsum nrhiav tus Tswv!”

Kuv lub siab nyob tsis tus kiag thaum kuv saib zaj yeeb yaj kiab tas. Txhua yam nws hais hnov zoo li nws raws nkaus Tswv Yexus cov lus. Kuv paub tias phau Vajluskub tsis sawv cev rau tus Tswv. Nws thiaj yog tus muab lub neej txoj sia rau peb, tsis yog phau Vajluskub. Kev ntseeg phau Vajluskub tsis yog zoo li kev ntseeg tus Tswv! Kuv ib txwm xav tias phau Vajluskub sawv cev rau Nws. Puas yog kuv saib phau Vajluskub siab dua tus Tswv lawm? Thaum kuv xav txog nws kuv paub tias qhov tseeb hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tuaj yeem daws tau qhov kuv feeb tsis tau. Kuv yuav tsum nrhiav thiab tshuaj xyuas, tsis li ces kuv yuav tsis muaj hwv tsam los txais tos tus Tswv. Kuv mam li txiav txim siab rov qab nrog kuv tus phooj ywg mus tom Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Thaum peb mus txog tom pawg ntseeg, tej kwv tij thiab tej nkauj muam tau txais tos peb yam sov siab hlo, thiab ua siab ntev los sib koom nrog peb. Kuv tau piav qhia kuv qhov kev feeb tsis meej rau lawv, hais tias, “Hauv peb cov kev sib sau ua ke cov xib fwb thiab cov txwj laug ib txwm hais, tias txhua yam ntawm Vajtswv tes dej num thiab cov lus nyob rau hauv phau Vajluskub, thiab txhua yam sab nraud tsis tuaj yeem muaj Nws tes dej num los sis cov lus. Tab sis nej ua tim khawv tias, Tswv Yexus tau rov qab los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm, thiab Nws tab tom ua tes dej num tshiab rau thaum ntiaj teb kawg, thiab tab tom nthuav tawm cov lus tshiab. Yog li nws tshwm sim dab tsi tiag-tiag?”

Tus Viv Ncaus Zus nyeem ob peb nqe lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus los mus teb. “Muaj coob tus neeg ntseeg hais tias kev to taub thiab muaj peev xwm txhais phau Vajluskub ces yog ib yam nkaus li nrhiav txoj hau kev tseeb—tab sis qhov tseeb, ces tej ntawd puas yuav yooj yim npaum li ntawd? Tsis muaj leej twg paub qhov muaj tseeb ntawm phau Vajluskub: qhov ntawd ces tsis yog dab tsi tshaj ib co lus teev tseg txoj keeb kwm ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab ib co lus tim khawv rau thawj ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab uas nws tsis muab ib qho kev to taub txog tej hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm rau koj li. Txhua tus uas tau nyeem phau Vajluskub lawm ces yeej paub hais tias nws teev txog ob theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub. Phau Vajluskub Qub teev tseg txog qhov keeb kwm ntawm Yixayee thiab Yehauvas tes hauj lwm txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua rau thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Phau Vajluskub Tshiab teev tseg txog Yexus tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, uas yog nyob rau hauv Plaub Txoj Moo Zoo, nrog rau tes hauj lwm ntawm Povlauj—tej no tseem tsis yog tej lus teev txog keeb kwm thiab lod?(“Hais Txog Phau Vajluskub (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). “Tej yam uas teev tseg rau hauv Vajluskub mas muaj tsis tag; lawv tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv tag nrho. Plaub Txoj Moo Zoo muaj tsawg tshaj li ib puas tshooj ua ke, uas yog sau txog ib co xwm txheej uas muaj ciaj ciam kawg, xws li Yexus cem foom tsob txiv cev, Petus peb qho kev tsis lees tus Tswv, Yexus tshwm los rau cov thwj tim tom qab Nws qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab ciaj sawv rov los, kev qhia txog kev yoo mov, kev qhia txog kev thov Vajtswv, kev qhia txog kev sib nrauj, kev yug thiab kev taug caj ces ntawm Yexus, Yexus qhov kev tsa cov thwj tim, thiab lwm yam ntxiv mus. Txawm li cas los xij, tib neeg muab tej ntawd saib li tej khoom muaj nqis, tseem muab tes hauj lwm niaj hnub no coj los piv rau tej ntawd thiab. Lawv tseem ntseeg hais tias tag nrho tes hauj lwm Yexus ua nyob rau hauv Nws lub neej mas tsuas muaj ntau npaum li ntawd xwb, cuag li Vajtswv ces tsuas muaj cuab kav ua tau ntau npaum li no xwb thiab tsis muaj dab tsi tshaj li. Qhov no tseem tsis yog tsis muaj qab hau li thiab lod?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)). “Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus muab ib cov zaj lus qhia rau Nws cov thwj tim nyob rau Tiam Hmoov Hlub hais txog kev xyaum ua, kev sib koom txoos ua ke, yuav hais li cas nyob rau hauv tej lus thov Vajtswv, yuav sib coj sib hwm li cas, thiab ntau yam ntxiv mus. Tes hauj lwm Nws ua mas yog hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab Nws tsuas tham nthuav dav txog qhov uas Nws cov thwj tim thiab lwm tus neeg uas ntseeg Nws yuav tsum xyaum ua xwb. Nws tsuas ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab tsis yog ib qho hauj lwm nyob rau tiam kawg li. … Vajtswv tes hauj lwm nyob rau ib tiam twg mas yeej muaj tus ciaj ciam uas pom tseeb heev; Nws tsuas ua tes hauj lwm ntawm tiam ntawd xwb thiab ib txwm tsis ua theem tom ntej ntawm tes hauj lwm ntawd ua ntej li. Tsuas yog ua li ntawd nkaus xwb mas Nws tes hauj lwm ntawm tej tiam ntawd thiaj li yuav muab coj tau los rau tom hauv ntej. Yexus tsuas hais txog phiaj xwm qhia ntawm tiam kawg xwb, hais txog qhov uas yuav ua siab ntev li cas thiab yuav ua li cas es thiaj yuav raug cawm dim, hais txog yuav hloov siab lees txim thiab lees txais kev txhaum li cas, thiab hais txog yuav kwv tus ntoo khaub lig thiab tiv kev txom nyem li cas; Nws yeej tsis hais txog qhov uas yuav ua li cas es tib neeg nyob rau tiam kawg thiaj yuav nkag tau los, los sis tsis hais txog qhov uas tib neeg yuav ua li cas es thiaj yuav ua tau haum Vajtswv lub siab nyiam. Thaum zoo li ntawd, nws tsis yog ib qho txaus luag uas yuav mus tshawb hauv Vajluskub txog Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg thiab los? Koj ho yuav tau dab tsi los ntawm qhov uas lam tuav phau Vajluskub? Puas yog ib tug neeg tshab txhais Vajluskub los sis ib tug neeg qhia Vajtswv txoj lus, uas yuav muaj cuab kav pom tes hauj lwm hnub no ua ntej?(“Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv Nyob Rau Hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). “Yog koj xav pom tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab xav pom seb cov neeg Yixayee taug Yehauvas txoj kev li cas, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Qub; yog koj xav to taub tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, ces koj yuav tsum nyeem phau Vajluskub Tshiab. Tab sis koj ho yuav pom tes hauj lwm ntawm tiam kawg tau li cas? Koj yuav tsum lees txais txoj kev coj ntawm tus Vajtswv niaj hnub no, thiab to taub qhov tseeb txog tes hauj lwm niaj hnub no, vim qhov no yog tes hauj lwm tshiab, thiab tsis tau muaj leej twg teev nws tseg rau hauv Vajluskub li. … Tes hauj lwm niaj hnub no ces yog ib txoj kev uas tib neeg yeej tsis tau taug dua li, thiab ib txoj kev uas tsis muaj leej twg yuav tau pom dua li. Nws yog tes hauj lwm uas yeej tsis tau raug ua dua li—nws yog Vajtswv tes hauj lwm uas tshiab tshaj plaws nyob rau hauv ntiaj teb. … Leej twg thiaj yuav teev tau txhua txhua qhov ntawm tes hauj lwm niaj hnub no, yam tsis muaj ib qho tu ncua li, ua ntej ntawd mas? Leej twg thiaj yuav teev tau tes hauj lwm uas loj tshaj, ntse tshaj uas tsis ua raws tej kab lig kev cai, nyob rau hauv phau ntawv qub qub tuaj pwm taws mas? Tes hauj lwm niaj hnub no tsis yog keeb kwm, thiab zoo li ntawd, ces yog koj xav taug txoj kev tshiab ntawm niaj hnub no, ces koj yuav tsum ncaim ntawm phau Vajluskub, koj yuav tsum mus kom dhau deb tshaj cov ntawv ntawm tej lus qhia txog yav tom ntej los sis keeb kwm nyob rau hauv phau Vajluskub. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav taug tau txoj kev tshiab kom yog, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas koj thiaj li yuav muaj cuab kav to taub qhov tseeb txog thaj chaw tshiab thiab tes hauj lwm tshiab(“Hais Txog Phau Vajluskub (1)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Thaum nws nyeem cov lus no tas, Tus Viv Ncaus Zus tau qhia txuas ntxiv mus, hais tias: “Txhua tus neeg uas nkag siab phau Vajluskub yeej paub hais tias Cov Lus Tim Khawv Qub thiab Tshiab tsuas yog cov ntawv sau Vajtswv tes dej num nyob rau Tiam Muaj Kev Cai suav nrog Tiam Hmoov Hlub tib si. Lawv ua tim khawv rau Vajtswv tes dej num. Thaum Vajtswv ua tiav theem ntawm tes dej num, cov uas tau pom tau ntsib nws yuav sau Nws tes dej num thiab Nws cov lus sau tseg. Tom qab ntawd cov ntawv sau tseg no cia li sib sau los ua phau Vajluskub. Nws tseem raug lees paub tias txhua yam ntawm Vajtswv tes dej num thiab cov lus nyob rau ob tiam no tsis raug sau tas nrho cia rau hauv phau Vajluskub. Tswv Yexus cov lus hauv phau Vajluskub yog theem siab tshaj plaws ntawm thooj dej khov. Tsuas zoo li nws hais nyob hauv Txoj Moo Zoo ntawm Yauhas: ‘Thiab kuj muaj ntau yam uas Yexus ua, qhov uas, ntshe yog muab txhua yam sau tseg mas, kuv xav hais tias ntshe lub ntiaj teb kiag los yuav ntim tsis tag cov ntawv uas tsim nyog sau(Yauhas 21:25). Muaj qee cov xib fwb cev lus cov lus twv, hauv Tiam Muaj Kev Cai, uas tsis raug sau nrog. Qhov no yog qhov keev paub. Yog li ntawd thaum cov xib fwb thiab cov txwj laug hais tias Vajtswv cov lus tas nrho, yog nyob hauv phau Vajluskub thiab tsis muaj Nws cov lus thiab tes dej num nyob rau nws sab nraud, puas yog lawv tsis hais qhov tseeb? Puas yog lawv tab tom dag thiab haub ntxias? Vajtswv yog tus Tswv tsim txhua yam. Nws zoo heev thiab muaj txhij txhua heev, ib phau ntawv yuav ua li cas sau tas Nws tes dej num thiab cov lus, txawm tias nws yog phau Vajluskub los xij?” Nws mam li nyeem cov hauv qab no: “Thiab kuv pom nyob rau ntawm sab tes xis ntawm Nws tus uas zaum saum lub zwm txwv mas muaj ib phau ntawv sau rau sab hauv thiab sab tom kawg tib si, muab xya lub cim coj los lo rau(Qhia Tshwm 5:1). “Thiab ib tug ntawm cov txwj laug hais rau kuv tias, Txhob quaj: saib nawb, tus Tsov Ntxhuav ntawm xeem Yuda, tus Cag ntawm Davi, tau yeej los mus qhib phau ntawv, thiab tev xya lub cim ntawd tawm(Qhia Tshwm 5:5). Nws hais tias, “Yog li ntawd muaj ntawv sau sab hauv thiab sab nraud ntawm phau ntawv no, thiab nws raug foob nrog xya lub thwj, thiab tsuas yog tus Tswv uas rov qab los thaum ntiaj teb kawg thiaj tuaj yeem qhib phau ntawv thiab tshem xya lub thwj tawm. Nov yog tib txoj kev uas peb tuaj yeem pom qhov nyob sab hauv. Nws tau hais ntau zaus hauv Txoj Kev Qhia Tshwm: ‘Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg(Qhia Tshwm Tshooj 2–3). Cov lus twv hauv phau Vajluskub no qhia tau tias tus Tswv yuav hais ntau lo lus ntxiv thaum Nws rov qab los. Yog li, puas tuaj yeem sau tus Tswv uas rov qab los tes dej num thiab cov lus cia ua ntej rau hauv phau Vajluskub? Vajtswv cov lus hauv phau Vajluskub puas muaj cuab kav hloov yam uas tus Vajntsujplig hais rau cov pawg ntseeg nyob rau thaum tiam kawg? Lawv puas tuaj yeem hloov phau ntawv raug qhib los ntawm tus Yaj? Lawv puas tuaj yeem hloov Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau thaum ntiaj teb kawg?” Tom qab hnov txhua yam no tas, kuv mam li xav tias, “Kuv tau nyeem tas nrho cov nqe lus no ntau zaus. Vim li cas ho tsis muaj cov lus nug no tshwm sim rau kuv li?” Tus muam tau qhia mus ntxiv tias: “Phau Vajluskub yog kev sau Vajtswv tes dej num yav tas dhau los tseg. Ntau xyoo tom qab Lo Lus Tim Khawv Qub tau tshwm sim los, Tswv Yexus tau los thiab tau ua kev cawm dim rau Tiam Hmoov Hlub. Yog li, puas yog Nws tes dej num thiab cov lus nws cia li nkag nws mus rau hauv Vajluskub? Vajtswv tes dej num thiab cov lus yuav tsum raug sau ua ke thiab mam li muab ua hauv phau Vajluskub. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los rau thaum ntiaj teb kawg los nthuav tawm qhov tseeb los mus ntxuav tib neeg kom dawb huv. Qhov tseeb no puas tuaj yeem cia li lawv tus kheej nkag los tau yam yooj yim rau hauv phau Vajluskub? Yog li hais tau tias, Vajtswv tes dej num thiab cov lus tas nrho yog nyob rau hauv phau Vajluskub, thiab hais tias nws yuav tsis tuaj yeem muaj nyob rau sab nraud, yog ib qhov kev xav uas tsis muaj qab hau, tsis raug, thiab tshwm sim los ntawm tib neeg cov kev xav phem thiab kev xav hauv lub hlwb xwb.”

Mloog Tus Viv Ncaus Zus qhov kev qhia yog ib qho qhia kom paub tseeb tiag-tiag. Txhua yam uas nws tau qhia yeej raug raws qhov tseeb. Phau Vajluskub yog kev sau ob zeeg sij hawm ntawm Vajtswv tes dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub. Nws ua tim khawv rau Nws tes dej num, tab sis nws tsis tuaj yeem sawv cev rau tus Tswv, los sis Nws tes dej num thiab cov lus nyob rau thaum ntiaj teb kawg. Tswv Yexus tes dej num thiab cov lus tsis tau raug sau cia tas nrho rau hauv phau Vajluskub, yog li ntawd Vajtswv tes dej num thiab cov lus nyob rau thaum ntiaj teb kawg yuav raug sau cia ua ntej rau phau Vajluskub tau li cas? Kuv tau ua raws li cov xib fwb thiab cov txwj laug cov lus, muab Vajtswv tes dej num thiab cov lus txwv cia rau yam uas nyob hauv phau Vajluskub, thiab ntseeg tias tsis muaj ib yam dab tsi nyob sab nraud ntawm yam uas los ntawm Vajtswv los. Puas yog kuv lam tau lam qi muag nti hais lus xwb ma? Puas yog kuv tab tom txwv txiav thiab thuam tus Tswv ma? Kuv tu siab kawg nkaus. Vim li cas kuv tsis nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thaum ntxov? Kuv tsis tsim nyog qi muag nti ua raws cov xib fwb thiab cov txwj laug rau kev txwv txiav Vajtswv tes dej num raws cov kev xav phem. Cov kev xav no mas thiaj txawj yog kev puas tsuaj!

Tus Viv Ncaus Zus, mam li tham txog lwm lub ncauj lus: Vim li cas thiaj li txhawb nqa phau Vajluskub xwb yam uas tsis lees txais Vajtswv tes dej num thiab cov lus thaum ntiaj teb kawg txhais tau tias tib neeg yuav tsis tuaj yeem nkag mus rau Vajtswv lub nceeg vaj? Nws tau hais tias, “Phau Vajluskub yog kev sau txog ob zeeg sij hawm ntawm Vajtswv tes dej num. Nws hloov tsis tau Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev ntxuav tib neeg kom dawb huv nyob rau thaum ntiaj teb kawg. Thaum Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv tes dej num tseem ceeb yog los tshaj tawm txoj cai thiab cov lus txib, los coj tib neeg lub neej hauv ntiaj teb. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Tswv Yexus tsuas yog ua tes dej num ntawm kev cawm dim. Thiab Nws mam li raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, kom txhiv tau tib neeg tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, txhiv peb ntawm peb cov kev txhaum, thiab ua rau peb tsim nyog los thov Vajtswv kom peb tau txais txhua yam ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub. Txawm li cas los xij tus yeeb yam ntawm peb qhov kev txhaum thiab lub hauv paus ntawm peb qhov kev txhaum tseem tsis tau raug daws. Vim li ntawd peb thiaj ib txwm dag, ua kev txhaum, ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv. Peb tsis tsim nyog nkag mus rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Vim li ntawd Tswv Yexus thiaj tau twv tias Nws yuav rov qab los thiab hais qhia qhov tseeb nyob rau thaum ntiaj teb kawg los txiav txim thiab cawm tib neeg. Nws hais nyob rau hauv Txoj Moo Zoo ntawm Yauhas, ‘Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb(Yauhas 16:12–13). Nws kuj tseem hais tias, ‘Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:48). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav los rau thaum ntiaj teb kawg los nthuav tawm qhov tseeb thiab los ua kev txiav txim ua kom tiav Tswv Yexus cov lus twv. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm ntau plhom lo lus, thiab cov lus no duav tau txhua yam. Cov lus zais ntawm phau Vajluskub, muaj cov lus twv ntawm lub nceeg vaj, tib neeg lub hom phiaj, thiab lub hauv paus ntawm tib neeg qhov kev tawm tsam Vajtswv raug nthuav tawm lawm. Ua ke no, Vajtswv qhia tawm meej heev txog qhov tseeb uas tib neeg xav tau txhawm rau kom tau txais kev cawm dim puv npo. Qhov no suav nrog, sab hauv zaj dab neeg ntawm Vajtswv peb zeeg sij hawm ntawm tes dej num, Vajtswv txoj kev txiav txim nyob rau thaum ntiaj teb kawg, thiab Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Vajtswv qhia txog txoj hauv kev uas Ntxwnyoog ua lwj liam rau tib neeg, txoj hauv kev uas Vajtswv ua los cawm tib neeg, lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov tseeb ntawm tib neeg txoj kev ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog, yam uas yog kev ntseeg tseeb tiag, kev zwm rau, thiab kev hlub rau Vajtswv yog, txoj hauv kev ua neej kom muaj nuj nqis, thiab ntau yam ntxiv. Qhov tseeb uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais nyob rau thaum ntiaj teb kawg yog txoj kev muaj lub neej txoj sia nyob mus ib txhis uas Nws muab rau peb. Yog peb tuav ruaj rau phau Vajluskub thiab tsis lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev ntxuav kom dawb huv nyob rau thaum ntiaj teb kawg, peb yuav tsis tau txais qhov tseeb, tshem tawm kev txhaum, kev cawm dim thiab mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej.”

Kev sib qhia los ntawm tej kwv tij thiab tej nkauj muam qhia kuv tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim nyob rau thaum ntiaj teb kawg ua tiav phau Vajluskub cov lus twv lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog qhov tseeb, nws yog Vajtswv lub suab, thiab lawv yog txoj kev muaj lub neej txoj sia nyob mus ib txhis uas Vajtswv muab rau peb nyob rau thaum ntiaj teb kawg! Vim tias kuv tau mloog cov kev xav phem rau kev ntseeg ntawm cov xib fwb thiab cov txwj laug, kuv thiaj xav tias Vajtswv tes dej num thiab cov lus yog tsuas muaj hauv phau Vajluskub xwb. Kuv thiaj tsis lees txais Vajtswv tes dej num nyob rau thaum ntiaj teb kawg. Yog sis muaj kev txhawb pab ntawm Vajtswv cov lus niam no kuv yuav poob rau kev tsaus ntuj. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev cawm dim, hauv kev qhia Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov yeeb yaj kiab hauv YusThuj rau kuv, ua kom kuv los hnov Vajtswv lub suab, ntshe kuv tseem ua raws cov xib fwb, thiab kuv yuav tsis tshawb nrhiav Vajtswv tes dej num nyob rau thaum ntiaj teb kawg. Yog li ntawd, txawm kuv nyeem phau Vajluskub tau ntau pua xyoo, tab sis kuv yeej tsis tau tos txais tus Tswv qhov kev rov qab los li. Qhov kuv tuaj yeem tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim nyob rau thaum ntiaj teb kawg, tam sim no kuv pom tias yuav tau ua tsaug rau Nws txoj kev coj. Nov yog Vajtswv txoj kev cawm dim uas zoo heev!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kaj ntawm Kev Txiav Txim

Los Ntawm Enhui, Malesxias “Vajtswv ntsuam xyuas tag nrho lub ntiaj teb, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab pom tag nrho txhua lo lus...