Kev Xav Txog rau Hnub No: Ib Pawg Ntseeg Uas Zoo Li Muaj Zog Puas Txhais Tau Hais Tias Nws Muaj Vajntsujplig Dawb Huv Txoj Hauj Lwm?

December 24, 2020

Nyob zoo cov kwv tij thiab cov muam ntawm Sab Ntsuj Plig Txog Cov Lus Nug Thiab Lus Teb,

Ob peb lub hlis dhau los lawm, Kuv tau pom cov xib fwb hauv peb pawg ntseeg sib txeeb txhawm rau kom tau suab tau npe thiab ua tsis ncaj ncees kom tau txais chiv meem, ntau tshaj plaws yog li ntawd lawv haj tseem hais lus ib leeg tawm tsam ib leeg thiab ib leeg thuam ib leeg thaum qhuab qhia thiab. Lawv cov lus qhuab qhia tsis zoo mloog, thiab pab tsis tau peb sab ntsuj plig. Deb tshaj ntawd ntxiv, muaj txoj kev nthuav dav uas tsuag zuj zus ntawm txoj kev ntseeg ntawm cov kwv tij thiab cov muam; lawv caum kev nplua nuj, lawv tau ntshaw tej kev lom zem ntawm sab cev nqaij daim tawv thiab lawv tau ua raws li neeg ntiaj teb ua, muab tag nrho lawv txoj kev npaj siab los rau kev noj, kev haus thiab kev muaj kev lom zem. Feem ntau, qee tus kwv tij thiab muam cia li tsis tuaj sib sau ua ke li lawm, tiam sis ho tsuas tuaj thaum ib txoj kev tsis zoo tshwm sim rau hauv lawv lub neej los sis thaum muaj qee hnub so tseem ceeb xwb ... Tau ntsib qhov xwm txheej no hauv peb pawg ntseeg, Kuv thiaj li tau tawm mus nrhiav ib pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm lawm. Kuv tau tshawb nrhiav nyob rau ntau qhov chaw, txawm li ntawd los, tau tshawb pom tias cov pawg ntseeg feem ntau tsuas zoo ib yam nkaus xwb, ces Kuv txawm pib tag kev cia siab lawm. Tsis ntev los no Kuv txawm nrhiav tau ib pawg ntseeg, txawm li ntawd los, lawv tas zog tso tawm rau hauv yeeb yaj kiab thiab tsim rooj ub rooj no, thiab nws haj tseem muaj cov xib fwb los txawv teb chaws los qhuab qhia thiab. Txoj kev ua zoo hauv pawg ntseeg no mas zoo thiab rau siab heev, thiab muaj tib neeg coob tuaj koom txhua txhua rooj kev sib sau ua ke. Saib mus rau pawg ntseeg uas txhawb zog heev thiab mus rau cov kwv tij thiab cov muam uas tau tuaj sib sau ua ke yam zoo siab heev no, Kuv tau xav tias qhov no yuav tsum yog ib pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm lawm xwb. Txawm li ntawd los, tsis tau ntev los no, ua ntej kuv tshawb pom tias, txawm hais tias pawg ntseeg zoo li txhawb zog heev los, cov lus qhuab qhia los ntawm cov xib fwb tsis muaj peev xwm pab tau txiaj ntsig zoo rau lub neej txoj sia ntawm cov kwv tij thiab cov muam thiab tsis muaj peev xwm los ua rau kom peb cov ntsuj plig txaus siab. Txoj kev hu nkauj thiab kev seev cev uas tau ua tas li tsuas yog muaj txiaj ntsig rau kev hloov pauv tej huab cua hauv pawg ntseeg xwb—thaum tab tom ua li ntawd, peb txhua tus puav leej muaj zog heev, tiam sis thaum peb zaum mloog ib tug xib fwb los qhuab qhia, ces peb txawm pib tsaug zog lawm. Tshaj ntawd ntxiv, cov kwv tij thiab cov muam ib leeg tas zog ua txhua yam kom kov yeej ib leeg los ntawm tej kev pub dawb thiab kev thov Vajtswv. Leej twg uas tau pub dawb ntau tshaj ces lawv suav hais tias tus ntawd hlub tus Tswv, thiab leej twg uas tau thov Vajtswv ntev tshaj thiab hais tau cov lus zoo tshaj hauv lawv cov lus thov Vajtswv ces lawv suav hais tias tus ntawd yog ib tus neeg sab ntsuj plig. Nyob rau hauv hom pawg ntseeg no, cov kwv tij thiab cov muam tsis yog hais tias tsuas tsis muaj lub siab ncaj ncees los sis kev txo hwj chim xwb tiam sis, qhov sib txawv, lawv txoj kev muaj siab hlob tsuas yuav loj zuj zus thiab lawv rais zuj zus los ua tus neeg ncauj lus zoo siab phem lawm xwb. Lawv tau tsom ntsoov rau kev nthuav tawm lawv tus kheej thiab nthuav qhia rau ntawm lwm tus lub xub ntiag thiab qhuas tias lawv tus kheej tseem ceeb thiab khav theeb heev. Thaum twg los xij uas lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv tsuas saib xyuas qhov teeb meem ntawd raws li lawv xav tau xwb, thiab lawv tsis mloog lwm tus hais li—lawv tsis khaws tus Tswv tej lus qhuab qhia kiag li. Tau ntsib hom xwm txheej zoo li no nyob rau hauv pawg ntseeg, Kuv tswj tsis tau kuv tus kheej thiab xav paub hais tias: Ib pawg ntseeg uas zoo li muaj zog heev los ntawm sab nraud zoo li no puas tuaj yeem muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm? Lo lus nug no tas zog ua rau kuv ntxhov siab, yog li Kuv xav nug seb koj puas tuaj yeem teb tau rau kuv.

Veexib

Nyob zoo Veexib,

Koj txoj kev tshawb nrhiav ib pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm mas zoo kawg nkaus thiab nws raws nraim li Vajtswv lub siab nyiam ntag. Raws li tag nrho cov kev tsis ncaj ncees uas tab tom tshwm sim nyob rau hauv cov pawg ntseeg ntawd, peb tuaj yeem pom tau meej meej lawm tias nws tawm tsam tus Tswv tej lus qhuab qhia, thiab hom pawg ntseeg zoo li ntawd tej zaum twb plam Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm lawm. Raws li saib seb cov pawg ntseeg uas zoo li muaj zog ntawd muaj los sis tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, qhov no tsis yooj yim rau peb pom. Tiam sis tseeb tiag lawm, yog tias peb to taub qhov tshwm sim ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj uas muaj peev xwm ua tiav, ces peb yuav pom qhov no tau yam yooj yim heev.

Nyob rau hauv kev teb lo lus nug no, cia nyeem ua ntej ob peb nqe lus hais tias: “Txoj kev tig ras to taub qhov tseeb uas Vajntsujplig tau ua hauj lwm nyob rau hauv tib neeg mas tsis yog yuav ua los yug tib neeg qhov kev mob siab rau, tab sis yog yuav qhib ib txoj kev rau tib neeg qhov kev to taub, nrog rau qhov uas yuav cia tib neeg los paub Vajntsujplig, thiab txij qhov no mus ces yuav tsim kom muaj kev hwm thiab kev qhuas rau Vajtswv(“Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub(2)”). “Thaum tus Vajntsujplig ua txoj dej num qhia kom tib neeg paub lawm, Nws ib txwm muab txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj dej num, thiab ntawm lawv qhov kev to taub tiag thiab tus yam ntxwv tiag qhia rau lawv. Nws kuj ua rau lawv to taub Vajtswv tej kev xav sai sai thiab Nws tej kev cheem tsum rau tib neeg niaj hnub no, kom lawv muaj lub siab hlo los fij txhua yam kom ua tau zoo raws Vajtswv, hlub Vajtswv txawm tias lawv yuav ntsib kev tsim txom thiab kev txom nyem los xij, thiab ua tim khawv rau Vajtswv txawm tias yuav ua rau lawv ntshav nrog los sis muab lawv txoj sia rau los xij, qhov ua li ntawd yeej tsis muaj kev tu siab hlo li(Kev Xyaum Ua Raws (1)). “Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, tib neeg yuav tau mob siab nkag los ua; lawv txhob nyob twj ywm los sis ua zoo li raug yuam, tab sis yuav tsum pib ua los ntawm lawv tus kheej. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, tib neeg yeej zoo siab thiab txaus siab hlo, txaus siab hlo los mloog tej lus hais thiab zoo siab txo lawv tus kheej lub hwj chim. Txawm tias lawv yuav chim siab thiab tsis ruaj khov rau sab hauv lub siab los xij, lawv muaj kev daws kom tau los koom tes; lawv zoo siab thev kev txom nyem, lawv muaj peev xwm mloog lus, thiab lawv tsis raug tsuas los ntawm tib neeg txoj kev xav, tsis raug tsuas los ntawm tib neeg lub tswv yim, thiab tseeb tiag lawv tsis raug tsuas los ntawm tib neeg tej kev ntshaw thiab kev mob siab. Thaum tib neeg paub ua tus Vajntsujplig tes dej num lawm, lawv yuav dawb huv tshwj xeeb rau sab hauv lawm. Cov neeg uas muaj tus Vajntsujplig tes dej num yuav ua neej muab kev hlub rau Vajtswv thiab txoj kev hlub ntawm lawv tej kwv tij thiab tej nkauj muam; lawv txaus siab rau tej yam uas Vajtswv txaus siab thiab ntxub tej yam uas Vajtswv ntxub(“Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num”).

Los ntawm cov nqe lus no, peb muaj peev xwm to taub tias Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm tsis nyob ntawd kom peb thiaj li zoo li muaj ib txoj kev zoo siab tam sim ntawd, thiab nws tsis nyob ntawd kom peb thiaj li tau soj ntsuam qee yam ntawm cov kev lig kev cai dab qhuas thiab cov kev cai. Tiam sis, nws coj peb los nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiab cov kev cheem tsum, thiab los paub peb tus kheej cov kev tu ncua thiab qhov ua tsis tau zoo los ntawm Nws cov lus; nws qhia peb txoj kev xyaum ua thiab pab peb kom tau txais txoj kev pab rau peb lub neej txoj sia. Tsis yog hais tias peb tsuas muaj peev xwm loj hlob ntawm peb txoj kev nkag siab txog peb tus kheej txoj kev coj tsis ncaj xwb, tiam sis peb kuj tuaj yeem tas zog tau txais kev paub tshiab ntawm Vajtswv thiab, yog li ntawd kev muaj ib txoj kev huab hwm-Vajtswv, lub siab hlub-Vajtswv, kom peb thiaj li tuaj yeem mloog tau Vajtswv lus, khaws tus Tswv tej lus qhuab qhia thiab muab txhua yam ntawm peb tus kheej coj los fij rau Vajtswv. Los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, peb yuav raug qhia kom paub los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tas li li thiab yuav ib txwm muaj txoj kev kaj ci rau peb thaum peb nyeem Vajtswv cov lus; los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, yog tias peb hais lus los sis ua dej num uas yuav tawm tsam tus Tswv tej lus qhuab qhia, ces peb hnov Vajntsujplig Dawb Huv cem peb thiab qhuab ntuas peb, thiab thaum peb paub peb tus kheej lawm, hloov siab lees txim rau Vajtswv thiab tuaj yeem xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, ces Vajntsujplig Dawb Huv yuav coj peb mus ntxiv, thiab peb yuav txav los ze tus Tswv zuj zus; los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, peb muaj ib qho chaw rau Vajtswv hauv peb lub siab, peb muaj peev xwm hwm Vajtswv loj heev thiab, txawm hais tias peb yuav ntsib ntau yam kev nyuaj, kev tsim txom los sis ntau yam kev txom nyem, peb yeej yuav ib txwm muaj txoj kev txiav txim siab los nrhiav ua kom Vajtswv txaus siab xwb li, los ua raws nraim li Vajtswv tej kev cheem tsum, kom tsis txhob raug khi los sis raug quab yuam los ntawm Ntxwgnyoog lub zog, thiab lub neej txoj sia uas peb nyob no thiaj li tuaj yeem qhuas Vajtswv lub npe tag nrho txhua txoj kev; los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, peb tuaj yeem kho tau ceev ib yam li uas Vajtswv kho tau ceev thiab xav ib yam li Vajtswv xav, thiab peb tuaj yeem qhia txoj kev mob siab rau Nws lub siab nyiam thiab ua peb tej luag hauj lwm kom Vajtswv txaus siab. Muab ua luv luv hais, los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv nyob ntawm peb ib sab, los ntawm Vajtswv cov lus los coj peb thaum peb ntsib teeb meem thiab los ntawm txoj kev txiav txim siab los xyaum ua raws nraum li Vajtswv cov lus, ces peb txoj kev txo hwj chim thiab yam uas peb ua neej nyob yuav rais los zoo li ib txwm muaj zuj zus, peb yuav txav ze Vajtswv zuj zus, thiab peb cov ntsuj plig yuav hnov zoo li yooj yim, thaj yeeb nyab xeeb thiab muaj kev xyiv fab. Yog tias, nyob rau tom pawg ntseeg uas sib sau ua ke, peb pom cov uas caum qhov tseeb ua tiav cov tshwm sim los no mus rau qib sib txawv tom qab ib ntus lawm, ces qhov no ua pov thawj qhia hais tias pawg ntseeg no yog ib pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm tiag. Ib yam li Tus Muam Veexib nyuam qhuav hais tag no, txawm hais tias ib pawg ntseeg uas tej zaum feem ntau tso rau hauv txhua hom yeeb yaj kiab, tsim rooj ub rooj no txhua hom thiab zoo li muaj kev sov siab thiab kev kub siab lug los ntawm sab nraud, txawm hais tias peb yuav tuaj sib sau ua ke pes tsaug zaus los, yeej tseem yuav tsis muaj ib txoj kev kaj tshiab thaum peb mloog tej lus qhuab qhia, peb cov teeb meem tiag tiag thiab tej kev nyuaj yeej yuav tseem daws tsis tau, yeej tseem yuav pab tsis tau peb lub neej txoj sia thiab peb yeej yuav tsis muaj kev paub txog Vajtswv li. Txawm hais tias xib fwb, tus qhia Vajtswv txoj lus los sis tus kwv tij thiab tus muam uas dog dig xwb los, yog tias lawv txoj kev hais lus thiab cov dej num tawm tsam tus Tswv tej lus qhuab qhia thiab lawv tseem tsis hnov raug cem thiab tsis raug qhuab ntuas, ces qhov no ua pov thawj qhia hais tias pawg ntseeg no tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm los sis txoj kev tiv thaiv. Vajluskub hais tias, “Daim di ncauj kub lug thiab lub siab lim hiam ces zoo li ib daim txhais hub av tawg uas muab daim quav nyiaj coj los npog rau” (Paj Lug 26:23). Yog tias ib pawg ntseeg tsuas zoo li muaj zog los ntawm sab nraud xwb, tiam sis hauv tib neeg lub siab txav deb ntawm Vajtswv thiab lawv tsis muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj lawm, tsawg dua li lawv muaj peev xwm los xyaum ua Vajtswv cov lus los sis khaws tus Tswv tej kev cai lawm, ces hom pawg ntseeg zoo li no yuav ua li cas thiaj tuaj yeem suav tau hais tias yog ib pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm? Tsis yog tias nws tsuas yog “ib daim txhais hub av tawg uas muab daim quav nyiaj coj los npog rau” xwb lov? Yog li ntawd, txawm hais tias ib pawg ntseeg muaj los sis tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm tsis yog txiav txim los ntawm seb pawg ntseeg ntawd muaj tib neeg coob npaum li cas, los sis los ntawm pawg ntseeg ntawd qib ntawm txoj kev saib zoo li kub siab lug, los sis los ntawm tej duj num zoo uas pawg ntseeg ntawd cov tswv cuab tau ua ntau npaum li cas. Tiam sis, nws yog txiav txim los ntawm seb tib neeg puas muaj peev xwm los txais txoj kev pab rau lawv lub neej txoj sia los tsis muaj xwb thiab seb lawv puas tau txais txoj kev paub tshiab txog Vajtswv tas li los sis tsis tau xwb. Yog tias peb tsuas khaws ob peb lub ntsiab lus thiab cov kev cai xwb, yog tias peb yeej ib txwm tsis tau loj hlob los ntawm qhov tseeb, yog tias peb yeej ib txwm tsis tau txais ib txoj kev paub tshiab txog Vajtswv, yog tias peb lub neej txoj sia yeej ib txwm tsis vam meej thiab peb cov teeb meem tiag tiag yeej ib txwm daws tsis tau li, ces hom pawg ntseeg no yog ib pawg ntseeg uas tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab kev nrog lawv nyob.

Tseeb tiag lawm, feem ntau ntawm cov kwv tij thiab cov muam uas tau ntseeg tus Tswv tiag tiag thiab cov uas tau paub txog Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm yav dhau los lawm muaj peev xwm los paub tau tias kev qhuav qhawv tam sim no tau nthuav dav mus thoob plaws ntawm lub ntiaj teb kev lig kev cai ntseeg, thiab nws tau plam Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab kev nrog lawv nyob. Feem coob ntawm cov thawj coj kev lig kev cai ntseeg tsis xyaum ua raws li tus Tswv txoj lus thiab lawv tsis khaws tus Tswv tej kev cai. Lawv tsuas tuav noob neej tej kab lig kev cai uas twb dhau mus lawm thiab lawv tsoom ntsoov rau hauv kev piav qhia txog vajluskub txoj kev paub thiab tej zaj lus qhia ntawm kev ntseeg ntuj kom qhia tau lawv tus kheej tawm thiab hais lus tim khawv rau lawv tus kheej xwb. Lawv tsis hais lus tim khawv rau tus Tswv los sis qhuas tus Tswv kiag li, thiab lawv tau ua txhua yam tsis ncaj los ntawm tus Tswv txoj kev. Cov ntseeg feem ntau muaj ib tug yam ntxwv ntawm kev ua txhaum thiab kev lees txim, ua kev txhaum ntau, thiab lawv txav deb zuj zus zuj zus ntawm tus Tswv thiab tsis hnov tias tshuav tus Tswv nuj nqis li lawm. Ib txhia haj tseem ua li neeg ntiaj teb ua thiab caum kev muaj suab nrov npe, hmoov zoo thiab meej mom, thiab lawv ntshaw tej kev lom zem ntawm sab cev nqaij daim tawv. Nws ua tau pov thawj tseeb lawm tias ntawm lub ntiaj teb kev lig kev cai ntseeg tau plam Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab tau raug Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub. Qhov no tiav tseeb tseeb raws li tus Tswv Yexus tau hais tseg lawm: “Thiab vim tias kev lim hiam yuav nthuav loj zuj zus, txoj kev hlub ntawm coob tus yuav txias cuag quav ciab(Mathai 24:12). Yam uas hla tsis dhau no ua rau peb xav txog hnub kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Cov neeg Yudais cov pej xeem thaum lub sij hawm ntawd tsis muaj peev xwm ua raws li txoj cai thiab cov pov thawj tau fij cov khoom tsis zoo; tej tsiaj nyeg thiab noog nyeg tau raug yuav thiab muag nyob rau hauv lub tuam tsev thiab tsis muaj kev qhuab ntuas tab txawm hais tias qee leej ua txhaum txoj cai. Nyob sab nraud, nws saib zoo li lub tuam tsev muaj kev lom zem thiab muaj suab nrov ntsoog qees, los ntawm cov tib neeg uas tuaj thiab mus, tiam sis qhov tseeb, nws twb tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm los ntev lawm. Qhov laj thawj tseem ceeb tiag tiag rau txoj kev qhuav qhawv ntawm lub tuam tsev nyob rau Tiam Muaj Kev Cai yog qhov hais tias cov thawj coj ntawm cov neeg Yudais lub sij hawm ntawd tsis nyob rau hauv Yehauvas tej kev cai thiab lawv tsis muaj lub siab huab hwm-Vajtswv. Lawv tsuas yog tso siab rau tej kab lig kev cai ntawm tib neeg uas twb tau dhau mus lawm, lawv tau tso Vajtswv tej kev cai tseg thiab tau ua txhua yam tsis ncaj los ntawm Vajtswv txoj kev, ces yog li lawv thiaj li raug Vajtswv foom tsis zoo. Lub ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws yog qhov no: Vim tias tus Vajtswv yug los ua neeg—tus Tswv Yexus—tau ua Nws txoj hauj lwm ntawm kev txhiv noob neej kom dim nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, uas yog ib txoj kev hloov pauv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, txhua tus uas tau lees txais tus Tswv Yexus txoj kev txhiv kom dim twb tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm lawm thiab twb nrhiav tau ib txoj kev tshiab ntawm kev xyaum ua lawm; cov uas tau tsis lees txais thiab tau tawm tsam tus Tswv Yexus txoj hauj lwm, lawv plam Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab lawv tau poob mus rau hauv kev tsaus ntuj thiab kev qhuav qhawv lawm.

Niaj hnub tam sim no, ntawm lub ntiaj teb kev lig kev cai ntseeg twb tau plam Vajntsujplig Dawb Huv txoj hawj lwm thiab nyob qhuav qhawv lawm xwb, thiab tsis muaj kev ua xyem xyav li tias Vajtswv lub siab nyiam ua zoo nyob rau tom qhov no nraub qaum. Nws tau hais tseg ua ntej nyob rau hauv Vajluskub lawm hais tias: “Thiab Kuv kuj tau muab cov nag tshem tawm ntawm nej, thaum tseem tshuav kiag peb lub hlis ces mam txog caij sau qoob: thiab Kuv ua rau nws los nag rau ib lub nroog, thiab ua rau nws tsis los nag rau lwm lub nroog: ib qho ces los nag rau, thiab qhov uas tsis los nag rau ces qhuav qhawv xwb. Yog li ntawd ob los sis peb lub nroog thiaj mus rau hauv ib lub nroog, mus haus dej; tab sis lawv yeej tsis zoo nqhis li: tab sis nej yeej tseem tsis tau tig rov qab los cuag Kuv li(Amau 4: 7–8). Cov lus hais tias “ib qho ces los nag rau” nyob rau hauv Vajluskub txhais txog cov pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab uas, muaj Vajtswv nrog lawv nyob, tib neeg tuaj yeem zoo siab rau txoj kev pab thiab kev muaj cov dej uas cawm txoj sia los ywg rau cov paj ntawd uas nyob saum lub zwm txwv; cov lus hais tias “qhov uas tsis los nag rau ces qhuav qhawv xwb” txhais tau hais tias cov pawg ntseeg uas twb plam Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm lawm. Yog tias peb tsis pib tshawb nrhiav ib pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig txoj hauj lwm, ces peb yuav plam tag nrho txoj kev pab ntawm cov dej cawm txoj sia, thiab peb yuav poob mus rau hauv kev tsaus ntuj thiab kev qhuav qhawv. Nws yog qhov tseeb lawm hais tias Vajtswv lub siab nyiam yog xav kom peb pib tshawb nrhiav ib pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab los nrhiav Vajtswv cov hneev taw, rau qhov tsuas yog nyob hauv txoj kev no xwb peb thiaj li yuav muaj peev xwm los txiav txim siab tiag tiag los ntawm tus cag teeb meem ntawm kev qhuav qhawv hauv cov pawg ntseeg, thiab kom tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab kev nrog peb nyob ib zaug ntxiv. Zoo ib yam li thaum daim av Kana-as raug kev tshaib kev nqhis, tsuas yog Yakhauj thiab nws tsev neeg thiaj li tawm ntawm daim av ntawd thiab mus rau Teb Chaws Iziv mus nrhiav zaub mov noj lawv thiaj li khiav dim kev tshaib kev nqhis thiab ciaj sia xwb.

Yog li peb yuav tuaj yeem tshawb nrhiav ib pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm tau li cas? Tseeb tiag tus Tswv Yexus twb qhia peb txoj kev tshawb nrhiav no ntev los lawm. Nyob rau hauv Nws cov lus hais tseg txog yav tom ntej txog Nws txoj kev rov qab los thaum lub sij hawm kawg, Yexus tau hais tias: “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los(Yauhas 16:12–13). Nws tau hais tseg nyob rau hauv Phau Ntawv Yau-ee, tshooj 2, nqi 29: “Thiab kuj nyob rau ntawm cov tub qhe thiab nyob rau ntawm cov ntxhais qhev nyob rau lub caij nyoog ntawd ces Kuv yuav nchuav nthwv Kuv lub siab rau.” Thiab nws tau hais tseg nyob rau hauv ntau qhov chaw hauv tshooj 2 thiab 3 ntawm Phau Tshwmsim: “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov uas Vajntsujplig hais rau cov pawg ntseeg.” Los ntawm cov lus hais tseg txog yav tom ntej no peb tuaj yeem pom tias, thaum tus Tswv rov qab los thaum lub sij hawm kawg, Nws yuav hais lus ntau ntxiv thiab yuav ywg dej thiab pab cuam peb, thiab yuav pab kom peb nkag siab txhua yam kev tseeb. Yog tias peb tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum thiab nrhiav yam uas Vajntsujplig hais rau cov pawg ntseeg, ces peb thiaj li yuav muaj peev xwm los ua tau raws li tus Tswv cov hneev taw thiab tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Yog li ntawd, peb yuav tsum tau saib xyuas kom zoo ntxiv kom pom tias pawg ntseeg twg hais lus tim khawv rau Vajtswv nthuav tawm cov lus tshiab thiab ua cov hauj lwm tshiab. Peb yuav tsum mloog cov lus no kom pom tias seb lawv puas tuaj yeem pab cuam tau peb lub neej txoj sia thiab daws tau peb tej teeb meem uas muaj tseeb los sis tsis tau. Peb yuav tsum txiav txim siab seb cov kwv tij thiab cov muam ntawm pawg ntseeg no, thaum uas raug Vajtswv cov lus ywg thiab pab cuam lawm, puas tau txais kev paub tshiab txog Vajtswv tas mus li los sis tsis tau, seb lawv lub neej txoj sia puas vam meej tas mus li los sis tsis vam, seb lawv txoj kev txo hwj chim thiab yam lawv ua neej puas rais los zoo li ib txwm muaj zuj zus, thiab lwm yam ntxiv los sis tsis rais los. Yog tias cov kev tshwm sim uas muaj tseeb no muaj nyob tiag, ces qhov no ua pov thawj qhia hais tias pawg ntseeg no yog ib pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig txoj hauj lwm, thiab tias nws yog ib pawg ntseeg uas Vajntswv Tus Kheej ua hauj lwm thiab yog ib pawg ntseeg uas Vajtswv nyob.

Tus Tswv Yexus tau cog ib lo lus rau peb hais tias: “Cia li thov, thiab nws yuav muab rau nej; cia li nrhiav, thiab nej yuav nrhiav pom; cia li khob, thiab nws yuav qhib rau nej(Mathai 7:7). Tus Tswv yog tus ncaj ncees, thiab yog tias peb siv sij hawm thov Vajtswv thiab thov tus Tswv ntau dua, ces peb yeej yuav nrhiav tau cov lus hais los ntawm Vajtswv tus uas tau rov qab los thaum lub sij hawm kawg, peb yuav tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab rais los ua cov tib neeg uas ua raws li cov hneev taw ntawm tus Me Nyuam Yaj!

Ua Vajtswv tsaug. Thov Vajtswv coj peb!

Cov Lus Nug Thiab Lus Teb Ntawm Txog Sab Ntsuj Plig

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj