Qhov Tus Ntseeg Vajtswv Uas Yog Neeg Phab Mab Ntsib Thiab Pom nyob rau hauv Dab Teb Tom Qab Tuag Lawm

April 1, 2023

Thaum kuv tseem me mas kuv yeej nyiam txoj Kev Ntseeg Vajtswv lawm, tiam sis vim kuv tsev neeg ntseeg Hauj Sam, ces kuv thiaj li tsis los ua ib tug Ntseeg Vajtswv xwb. Thaum ntawd kuv twb hnov txog dab teb lawm, tiam sis kuv tsis ntseeg qhov ntawd li.

Nyob rau lub Plaub Hlis xyoo 2022, muaj ib tug phooj ywg txawm caw kuv mus koom ib qho kev sib txoos ua ke hauv nyob os lais, uas yog thawj zaug uas kuv tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Kuv xav hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog tus Tswv Tsim uas nyob saum ntuj ceeb tsheej hais lus rau tib neeg ntiaj teb ntag. Tom qab ntawd kuv thiaj li nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus nyob os lais ntau heev lawm. Kuv kawm paub hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajtswv tseeb, thiab hais tias Vajtswv twb nqis los rau hauv ntiaj teb los cawm noob neej lawm. Tiam sis vim kuv tsev neeg tav kev, thiab kuj yog vim kuv tuav rawv rau tej ntawm lub ntiaj teb xwb, es kuv thiaj li tsis koom tej kev sib txoos ua ke tas li thiab kuv haj tseem tawm ntawm kuv pab pawg qhov kev sib txoos ua ke mus tau ib ntus lawm thiab.

Tom qab ntawd, kwv yees li thaum 9 teev 30 yav sawv ntxov nyob rau lub Ob Hlis tim 3, xyoo 2023, kuv me ntsis sab tom qab sib txoos ua ke lawm, yog li ntawd kuv thiaj li qhau cev pw so. Tom qab ntawd kuv tus nus yau thiaj li qhia rau kuv hais tias, thaum kuv pw ntawd kuv tsev neeg tsa tsis tau kuv sawv los li lawm txawm lawv yuav tsa li cas los xij, yog li ntawd lawv thiaj li maj nroos coj kuv mus rau hauv tsev kho mob coj mus kho ceev ceev. Tus kws kho mob tshuaj xyuas kuv thiab hais tias kuv twb tsis ua pa lawm, yog li ntawd nws thiaj li ua ib daim ntawv tuag. Kuv tsev neeg tsis muaj kev xaiv lawm ces thiaj li coj kuv rov qab los tsev lawm xwb. Lawv qhia rau peb cov txheeb ze thiab cov neeg zej zog, thiab npaj los ua ib lub ntees thiab muab kuv coj mus log tom qab peb hnub.

Thaum ntawd kuv tsis paub tias muaj dab tsi tshwm sim nyob rau hauv peb lub tsev li. Qhov kuv paub ces yog qhov hais tias kuv mus rau lwm lub ntiaj teb lawm xwb. Kuv tab tom hnav ib lub tsho dawb ntev, taug ib txoj kev me me uas tsaus nti, ncho pa lug xwb. Kuv tsis pom saum nruab ntug los sis yam uas nyob tom kuv hauv ntej li. Txoj kev ntawd mas nqis hav, ua theem daws, muaj qhov thoob plaws, tsis tus thiab nkhaus nkhaus. Nyob rau ob sab ntug kev ntawd mas, kuv pom txhua yam nroj tsuag txawv txawv uas kuv yeej tsis tau pom dua li uas muaj pos thoob plaws. Kuv kuj hnov tej tsiaj quaj lub suab quaj ib puag ncig ntawd thiab…. Kuv taug txoj kev ntawd taws liab xwb, thiab cov pos ntawd chob kuv ko taw. Kuv lub cev mas kub lug thoob plaws thiab kuv me ntsis ua tsis taus pa. Kuv taug kev mus mus, ces txawm muaj ib tug dab hnav khaub ncaws dub tshwm los. Tus dab ntawd mas dub saum taub hau ti nkaus hauv ko taw—kuv tsis pom nws lub ntsej muag los sis ob txhais ko taw li. Nws hais tias, “Nrog kuv mus!” Nws lub suab mas txaus ntshai heev. Ntshai heev, kuv thiaj li hais tias, “Koj tab tom coj kuv mus rau qhov twg? Kuv tsis tau mus dua—kuv tsis mus. Kuv xav mus tsev.” Kuv xav khiav. Kiag thaum ntawd, plaub los sis tsib tug dab uas hnav cov khaub ncaws dub xiav ntev ntev npog tag nrho, txawm tsawv nkaus kuv hais tias, “Koj twb tuag lawm—koj rov qab mus tsis tau lawm. Koj tau ua txhaum ntau heev lawm, ces koj thiaj li yuav tsum tau raug rau txim vim tej kev txhaum uas koj tau ua thaum koj ua neej nyob ntawd.”

Ces lawv coj kuv mus rau ntawm ib lub rooj vag loj loj uas yog qhov chaw uas kuv pom ntau tus dab sawv zov ntawd. Lawv siab siab, qhov muag thiab pob ntseg loj loj, thiab qee tus mas muaj cov hniav ntse ntse tawm tuaj, ua kom pom los ceeb. Lawv tuav rawv tej cuab yeej thiab txij kiag ntawm lub duav mus rau yav saud mas tsis hnav khaub ncaws li, coj cov sawv caj dab uas siv pob txha ua thiab muaj cov neeg tuag cov pob txha taub hau dai rau ntawm lawv lub cev. Lawv muaj tej uas caws pliav thoob plaws. Kiag thaum cov zov lub rooj vag ntawd qhib lub rooj vag lawm kuv hnov tej suab quaj qw txom nyem ntau heev. Tsis hais ze thiab deb li, qhov chaw ntawd mas muaj tej suab quaj uas txom nyem txaus ntshai heev. Qhov chaw ntawd mas kub lug xwb, kub tiag tiag li. Kuv ntshai heev, ces kuv thiaj li nug cov dab ntawd hais tias, “Kuv ua dab tsi tsis yog lawm? Kuv tsis tsim nyog los rau ntawm no.” Lawv muab tag nrho tej kev txhaum uas kuv tau ua thaum kuv ua neej nyob ntawd coj los rau kuv saib ib qho zuj zus, hnub twg, teev twg, thiab haj tseem mus txog rau feeb twg thiab xaws nkoos twg uas kuv tau ua tej ntawd lawm thiab. Tab txawm ib lo lus dag kuv hais uas kuv xav hais tias tsis muaj dab tsi ntawd los puav leej muab teev tseg cia yam meej heev li lawm. Ntawm no yog qee qhov piv txwv. Thaum lub Cuaj Hlis tim 5, xyoo 2022, cov nus thiab cov viv ncaus tau hu tuaj caw kuv mus koom ib qhov kev sib txoos ua ke, tiam sis kuv qaug zog los ntawm qhov kev meem txom ntawm tsev neeg es kuv tsis mus koom ntawd. Thaum lub Cuaj Hlis tim 10, xyoo 2022, kuv nruam ib qho kev sib txoos ua ke thiab tsis teb cov nus thiab cov viv ncaus cov xov tooj, tsis xav mus pom lawv. Thaum lub Kaum Hli tim 5, xyoo 2022, kuv tawm ntawm txhua pab pawg qhov kev sib txoos ua ke mus lawm thiab txiav kev sib txuas lus ntawm lwm tus tswv cuab ntawm pawg ntseeg lawm. Thaum lub Kaum Hli tim 6, xyoo 2022, kuv tau ncaim ntawm Vajtswv mus ua raws li lub ntiaj teb thiab mus muaj kev lom zem lawm. Kuv ceeb tag li. Thaum pom hais tias kuv tau ua kev txhaum ntau npaum li cas lawm mas ua rau kuv ntshai heev li.

Ces, tus dab uas hnav khaub ncaws dub ntawd txawm coj kuv mus rau ib qho chaw uas muaj ib daig cim ntoo, uas hais tias qhov no yog qhov chaw uas cov dag, cov txiav txim, los sis cov hais lus tuam mom Vajtswv raug rau txim. Qhov no yog qhov chaw uas kuv pom txoj kev rau txim hnyav tshaj plaws. Thawj hom kev rau txim yog qhov muaj cov kab tawm hauv cov uas raug rau txim ntawd lub qhov ncauj thiab daim tawv nqaij tuaj tom lawv, kom cov kab ntawd tsim txom lawv lub cev thoob plaws—qhov ntawd mas ntshai tiag tiag li. Nyob rau hom ob mas, cov tib neeg uas raug rau txim ntawd mas liab qab ploog xwb, thiab lawv raug coj ib tug zuj zus mus rau ntawm ib daig txiag ntev ntev, uas yog qhov chaw uas rau txim ib zaug twg tau 10 leej tib neeg. Lawv yuav tsum tau txhos caug, lawv ob txhais tes raug khi ntxeev tis qaib, thiab lawv lub pob tsaig raug muab teem rau saum daim txiag ntawd. Lawv muaj hlua khi cov tig neeg ntawd caj dab, thiab thaum rub cov hlua ntawd rov qab, mas lawv tus nplaig tawm kiag tuaj. Thoob plaws daim txiag ntawd, muaj ib tug dab dab tuag heev uas nws lub taub hau muaj ntau tus kub ntawd muab khawb coj los chob tshab plaws lawv tus nplaig, ces siv siv zog yuam ntiag cab kiag tawm mus lawm; qee tus mas lawv tus nplaig raug rub tawm ntev ob npaug. Tom qab ntawd, tus dab ntawd siv ib tug ntsia thawv uas ntev ib yam li ib tug mem los muab lawv ntsia rau ntawm daim txiag, uas muaj hluav taws cig lam lug nyob rau hauv qab daim txiag ntawd. Tus dab ntawd kuj muab cov dej npau npau uas kub kub coj los hliv rau saum tus nplaig tsis tsum li thiab. Cov dej uas zoo li hluav taws no yog nqa ntawm ib lub pa dej uas nyob deb deb los, thiab tas zog muab rau tag nrho cov dab ntawd. Thaum muab cov dej ntawd hliv rau tus twg tus nplaig lawm, ces tus nplaig ntawd raug puas tsuaj tag nrho lawm. Qee tus neeg lub ntsiab muag haj tseem tawm plaws los lawm thiab. Tom qab ntawd, cov dab ntawd muab cov dej kub kub hliv rau saum lawv lub cev thoob plaws, kom lawv raug puas tsuaj tag nrho. Cov uas raug rau txim ntawd mas quaj txom nyem heev txog ntua rau thaum lawv tuag. Nws yog ib qho uas txaus ntshai heev li. Qee tus neeg mas thev tsis taus li ces tsis ntev xwb txawm cia li tuag lawm, tiam sis yog tseem yuav tau rau txim rau lawv vim tej kev txhaum ntxiv, mas lawv yuav raug coj rov qab los muaj txoj sia kom raug rau txim txuas ntxiv. Yog lawv tseem tsis tau tuag thaum lawv txoj kev raug rau txim tag lawm, ces cov kab yuav tawm ntawm lawv lub cev tuaj noj lawv, ces lawv yuav rov qab los muaj txoj sia thiab raug rau txim dua lwm txoj kev.

Hom kev rau txim peb ces yog qhov raug muab pov mus rau hauv ib lub pas dej kub kub. Kuv pom ib lub phaj hlau kheej kheej uas loj heev uas muaj plaub txoj hlua khi rau. Ib los sis ob puas tus tib neeg los lwm qhov chaw rau txim los li ob peb xaws nkoos xwb, uas tshwm rau hauv lub phaj ntawd. Lawv txhos caug rau saum lub phaj kub kub ntawd uas tsis muaj ib ce khaub ncaws hnav li hos cov hlua uas muaj pos ntawd cia li muab lawv ob txhais tes thiab lub cev yav saud khi. Cov tib neeg no nyias los ntawm nyias tej kev ntseeg thiab nyias haiv neeg los. Ib txhia tsis ntseeg Vajtswv, hos ib txhia yog cov Ntseeg Vajtswv los sis cov Ntseeg Hauj Sam. Lawv raug rau txim vim lawv tsis tau lees txais Vajtswv tes hauj lwm tshiab, thiab tau hais lus tuam mom Vajtswv thiab txiav txim rau Vajtswv lawm. Txawm lawv ib txhia twb lees txais Vajtswv tes hauj lwm tshiab lawm los xij, lawv txoj kev ntseeg mas ntiav ntiav, lam ntseeg, thiab dag ntxias Vajtswv xwb. Hom neeg ntawd kuj raug Vajtswv rau txim thiab. Lawv txhua tus puav leej hu rau tus vajtswv uas lawv ntseeg. Ib txhia hu rau tus vajtswv no, ib txhia hu rau tus vajtswv tod. Cov suab ntawd sib xyaw pes daws ua rau kuv hnov cov suab ntawd tsis meej li. Txawm lawv yuav quaj npaum li cas los xij; tsis muaj leej twg teb lawv li. Tom qab ntawd, ces cov tib neeg ntawd raug coj mus rau ntawm ib lub pas dej loj loj lawm, uas nyob rau hauv lub pas dej ntawd mas muaj dej npau kub heev li. Lawv cov hlua cia li plam kiag, lub phaj hlau ntawd qaij, ces lawv txhua tus poob rau hauv. Lawv raug hau thiab raug kib, raug hlawv mus txog ntua qhov uas lawv quaj qw txom nyem heev. Ib txhia tib neeg nyob rau tim ntug, siv tag nrho lawv lub zog nkag tawm ntawm lub pas dej ntawd mus, tiam sis lawv rov qab poob rau hauv lawm. Tsis ntev ntawd, ces lub suab quaj qw txawm ntsiag lawm. Txhua tus tuag lawm, ntab ntab rau saum nplaim dej ntawm lub pas dej uas muaj dej kub kub ntawd lawm xwb. Thaum lawv txhua tus tuag lawm, ces txawm muaj ib lub vas loj loj los muab lawv txhua tus npo tawm, ces lawv rov qab los muaj txoj sia rau txoj kev rau txim tom ntej.

Ces kuv txawm raug coj mus rau lwm qhov chaw lawm. Cov uas nyob rau ntawm qhov chaw ntawd raug rau txim txhua yam vim txoj kev saib tsis taus lawv niam lawv txiv, cov txwj laug, los sis cov xib fwb. Lawv ib txhia mas raug muab liab qab, raug muab cov saw hlau muaj pos khi caj dab, khi ob txhais caj npab thiab khi ob txhais ko taw. Lawv raug nplawm mus txog qhov ntshav dhia liab vog uas lawv lub cev nqaij daim tawv thiab ntshav thiaj li ntws cuag dab tsi. Lawv txom nyem thiab quaj qw mob heev. Cov dab uas nyob hauv dab teb ntawd siv taus los txiav lawv ob txhais tes thiab ob txhais ko taw, thiab siv tej yam zoo li rauj los tsoo lawv. Thaum tab tom raug rau txim ntawd cov dab ntawd nug lawv hais tias, “Nyob rau lub sij hawm ntawd nej puas tau xav tias tsis txhob ua qhov kev txhaum no?” Lawv lees txim hloov dua siab tshiab, tiam sis tsis muaj leej twg cawm tau lawv li, ces lawv thiaj li raug tsim txom tuag lawm. Tom qab ntawd, lawv rov qab los muaj txoj sia thiab raug txoj kev rau txim tom ntej dua. Ib txhia tib neeg mas raug muab log ciaj ciaj. Cov av ntawd mas txav mus mus los los, co ua zog koog, thiab muaj hluav taws kub nyob rau hauv cov av ntawd. Cov uas raug rau txim ntawd maj mam raug nqus, tog mus rau hauv cov av ntawd txog thaum lawv tuag.

Ces kuv txawm raug coj mus mus rau qhov chaw uas cov neeg deev luag poj luag txiv raug rau txim. Lawv khiav kom dim lawv txoj sia. Ib txhia raug xub tuag, hos ib txhia raug nkaug tuag. Ib txhia raug tsiaj caum tom tuag. Thaum kawg, tsis muaj leej twg khiav dim li, thiab lawv txhua tus puav leej tuag tag nrho. Cov uas twb tuag lawm es tom qab ntawd rov qab los muaj txoj sia los raug txoj kev rau txim rau yav tom ntej dua.

Kuv pom dua lwm qhov chaw uas yog kev rau txim rau cov uas coj tsis ncaj los sis muaj tej kev npaj siab tsis zoo rau lwm tus, cov uas siv lwm tus tib neeg, los sis cov uas tau siv tej tswv yim phem los sis khib lwm tus. Muaj ib tug choj ntoo uas cov hlua muaj pos khi tuav ob sab. Thaum tuav cov hlua muaj pos ntawd mas tes los ntshav, tiam sis lawv poob vim tsis tuav cov hlua ntawd, thiab muaj ib lub pas hluav taws nyob hauv qab. Tab txawm yog lawv tsis poob los xij, lawv yuav tsum tau mus kom dhau ib lub tshuab zom nqaij thiab raug zom, thiab thaum kawg yeej tseem poob rau hauv lub pas hluav taws.

Ib txhia tib neeg mas txhawj txog qhov kev zoo nkauj zoo nraug heev, nkim lawv lub sij hawm los hnav khaub ncaws kom zoo, tiam sis tsis ntseeg Vajtswv kiag li, thiab haj tseem txiav txim thiab hais lus tuam mom Nws thiab. Lawv lub ntsej muag twb raug kab noj ib qho zuj zus lawm. Dhau ntawm lawv lawm, kuj tseem muaj cov tib neeg uas raug rau txim vim txoj kev foom tsis zoo rau lwm tus, kev nyiag khoom, thiab ntau yam ntxiv. Nyob ntawm tej kev txhaum uas lawv ua xwb, tib neeg yeej raug rau txim tas li ua ntej ces mam li hloov mus rau lwm hom kev rau txim. Thaum pom li no lawm ua rau kuv lub cev ntshai tshee hnyo. Tseeb tiag qhov raug rau txim li ntawd mas tsis zoo kiag li! Kuv tu siab rau tej kev txhaum uas kuv tau ua lawm, tiam sis kuv tsis paub xyov yuav lees txim rau leej twg, leej twg thiaj li yuav cawm tau kuv. Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv hais ib co lus hauv txoj kev nyuaj siab, tiam sis tsis muaj leej twg teb li, thiab kuv txoj kev ntshai los kuj tsis ploj li thiab. Kuv txawm nco dheev hais tias kuv twb ntseeg tus Vajtswv tseeb lawm—uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv txawm nco tau qee yam uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais. “Nyob rau hauv koj lub neej niaj hnub no, txawm koj yuav ntsib tej kev nyuaj dab tsi los xij, koj yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag; qhov xub thawj uas koj yuav tsum ua yog txhos caug ntua rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag es thov Vajtswv, qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws(Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Nyob Rau Hauv Kev Ntseeg Vajtswv Mas, Qhov Tau Txais Qhov Tseeb Yog Qhov Tseeb Ceeb Tshaj Plaws). Kuv paub hais tias Vajtswv kav tag nrho txhua yam, thiab yam uas kuv tab tom ntsib no yog Nws pom zoo kom tshwm sim, yog li ntawd kuv yuav tsum hu rau Nws. Kuv xav txog kuv tej kev txhaum. Kuv lam ntseeg Vajtswv xwb thiab muab Nws tshem tawm. Kuv xyaum ua raws li kuv txoj kev ntseeg thiab koom tej kev sib txoos ua ke thaum kuv zoo siab xwb, tiam sis thaum kuv tsis zoo siab ces kuv nruam tej kev sib txoos ua ke ntawd lawm. Kuv yog ib tug Ntseeg Vajtswv, tiam sis kuv tsis muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tiag tiag. Kuv lam ntseeg thiab dag ntxias Nws xwb. Kuv zoo siab siv kuv lub sij hawm kom muaj kev lom zem, tiam sis tsis siv ib lub sij hawm los pe hawm Vajtswv li. Kuv tu siab heev thaum kuv xav txog txhua yam ntawd ces kuv thiaj li thov Vajtswv hauv kub lub siab hais tias, “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kuv tau ua ntau yam kev txhaum lawm. Kuv tau tsis quav ntsej thiab txhob txwm ua tsis zoo rau Koj, zoo siab xyiv fab hlo ua txhaum thiab tsis ua kuv tes dej num kom zoo li. Tam sim no kuv ntshai thiab tu siab heev. Kuv tsis xav los rau ntawm no los raug rau txim vim tej kev txhaum ntawd. Kuv npaj txhij los lees txim hloov dua siab tshiab lawm—thov muab ib lub hwv tsam rau kuv los lees txim hloov dua siab tshiab. Kuv xav los zwm rau Koj tej kev npaj thiab ua txhua yam raws li Koj lub siab nyiam.” Kuv thov Vajtswv thiab lees txim li no tas li, lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv vim tej kev txhaum uas kuv tau ua lawm ib qho zuj zus. Kuv lub siab thiaj li maj mam txias zuj zus thiab tsis tshua ntshai ntxiv lawm. Tom qab ntawd, kuv mloog zoo li muaj ib lub suab hu kuv lub npe. Ces kuv txawm pom ib txoj sab ci tuaj, thiab ib lub suab hais hauv qhov ci ntawd tuaj rau kuv hais tias, “Danis, koj puas tau lees txim hloov dua siab tshiab? Koj tau ua txhaum ntau heev lawm. Koj yuav tsum tau vam khom rau Vajtswv thiab tsis txhob ua tej kev txhaum no lawm—koj tos kom txog thaum raug rau txim lawm mam li lees txim hloov dua siab tshiab tsis tau. Muab Vajtswv cov lus sau rau hauv koj lub siab thiab caum qhov tseeb. Yam uas koj to taub thiab muab coj los xyaum ua raws ntawd mas yuav tsum yog. Zaum no yog koj lub hwv tsam kawg lawm, thiab lwm zaus ces yuav tsis muaj txoj kev cawm dim rau koj lawm. Thaum koj tseem ciaj sia, ces siv zog ua koj tes dej num kom zoo kom tau mus rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Tsis txhob rov qab ua txhaum los sis ua tej uas koj ua yuam kev dua lawm, thiab tsis txhob ua tej yam uas koj yuav tu siab. Vim koj ua koj tes dej num tsis tau tiav, koj yuav tsis tuag. Koj yuav cawm cov uas poob rau hauv txoj kev puas tsuaj.”

Lub suab ntawd tsis yog ib tug neeg uas kuv paub lub suab li. Lub suab ntawd zoo li hais lus los ntawm lub suab cua xwb. Lub suab ntawd tsis nrov kom meej li, tiam sis kuv yeej nkag siab tau. Txawm cov lus ntawd hnyav los xij, cov lus ntawd txhawb thiab ua rau kuv kaj siab. Cov lus ntawd sov siab, thiab muaj ib txoj kev nyab xeeb. Kuv muaj ib txoj kev kaj siab uas kuv yeej tsis tau paub dua li. Kuv paub tias Vajtswv tab tom cawm kuv, muab ib lub hwv tsam rau kuv rov qab muaj txoj sia dua. Kuv thiaj li maj mam rov feeb meej tuaj tom qab hnov lub suab no lawm.

Tom qab sawv los lawm, kuv tshee hnyo xwb, tseem ntshai heev li. Kuv tsis zoo siab thiab tu siab heev vim tau ua ntau yam kev txhaum. Kuv paub hais tias qhov no yog Vajtswv txoj kev ceeb toom rau kuv. Txhua yam uas Vajtswv hais yeej muaj tseeb. Kuv yuav tsum tau ntseeg qhov Nws hais thiab mloog Nws hais. Kuv pheej muab Nws tshem tawm thiab lam ntseeg xwb tsis tau lawm. Vajtswv muab ib lub hwv tsam uas kuv plam tsis tau ntxiv lawm rau kuv. Kuv thiaj li hais rau kuv tus nus yau hais tias, “Kuv xav nrog Viv Ncaus Xamawm tham.” Viv Ncaus Xamawm yog ib tug uas nrog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus saib xyuas, uas nrog kuv sib txoos ua ke nyob os lai ntau zaus lawm. Xamawm xa ib co ntawm Vajtswv cov lus tuaj rau kuv tom qab nws paub txog kuv qhov xwm txheej lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv ua lub luag hauj lwm rau txhua tus neeg lub neej thiab Nws yog tus saib xyuas kom kawg. Vajtswv npaj rau koj, thiab txawm hais tias, nyob hauv qhov chaw ib puag ncig uas Ntxwgnyoog muab rhuav tshem, koj tau muaj mob nkeeg los sis raug paug tsis huv lawm los sis ua txhaum, nws tsis tseem ceeb—Vajtswv yuav npaj rau koj, thiab Vajtswv yuav cia koj nyob rau hauv. Koj tsim nyog muaj kev ntseeg rau qhov no. Vajtswv yuav tsis cia tib neeg tuag mus yooj yim(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VII). “Txij ntua thaum koj yug los txog rau tam sim no, Vajtswv tau ua ntau txoj hauj lwm rau koj, tab sis Nws tsis muab ib daim ntawv teev meej rau koj txog txhua yam uas Nws tau ua lawm. Vajtswv tsis pub koj paub txog qhov no, thiab Nws kuj tsis qhia koj thiab. Txawm li cas los xij, rau tib neeg, txhua yam Nws ua yeej tseem ceeb. Ntev li ntev tau uas Vajtswv tau txhawj xeeb, nws yog ib yam uas Nws yuav tsum ua. Hauv Nws lub siab muaj qee yam tseem ceeb uas Nws yuav tsum tau ua ntau tshaj tej yam ntawm cov no. Ntawd yog, txij ntua li lub sij hawm ib tug neeg yug los txog niaj hnub no, Vajtswv yuav tsum tau muaj txoj kev cog lus tseeb rau lawv txoj kev nyab xeeb. … Qhov ‘kev nyab xeeb’ no txhais tau tias koj yuav tsis raug Ntxwgnyoog nqos. Qhov no puas tseem ceeb? Tsis raug Ntxwgnyoog nqos—qhov no puas cuam tshuam txog koj txoj kev nyab xeeb los sis tsis cuam tshuam txog? Yog lawm, qhov no cuam tshuam txog koj tus kheej kev nyab xeeb, thiab tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb dua lawm. Thaum koj tau raug Ntxwgnyoog nqos, koj tus ntsujplig thiab koj cev nqaij daim tawv tsis yog Vajtswv li ntiag tug lawm. Vajtswv yuav tsis cawm koj ntxiv lawm. Vajtswv tso cov ntsujplig thiab cov neeg uas raug Ntxwgnyoog nqos lawm tseg. Yog li Kuv hais qhov tseem ceeb tshaj plaws uas Vajtswv yuav tsum ua yog los cog lus tseeb rau qhov kev nyab xeeb no ntawm koj, los cog lus tseeb tias koj yuav tsis raug Ntxwgnyoog nqos mus. Qhov no tseem ceeb heev, puas yog ma?(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI).

Thaum nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas ua rau kuv muaj kev nyab xeeb, zoo li kuv muaj qee yam vam khom rau lawm. Qhov kev ntsib kev pom no haj yam ua rau kuv pom meej meej hais tias, txij thaum yug los txog rau lub sij hawm tam sim no, Vajtswv tau coj peb kev tas li, saib xyuas peb thiab tiv thaiv peb txhua lub sij hawm. Kuv yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, los ua kuv tes dej num, thiab pauj Nws txoj hmoov hlub uas zoo kawg nkaus. Kuv yuav tsum tau ua tim khawv hais tias Vajtswv yeej kav tag nrho txhua yam tiag tiag, nrog rau sab yeeb ceeb uas peb ob lub qhov muag tsis pom huv si. Yeej muaj dab teb tiag tiag. Kuv tsis raug txoj kev txom nyem uas yog txoj kev rau txim hauv dab teb, tiam sis kuv pom qhov tib neeg raug rau txim nyob rau hauv dab teb lawm. Muaj coob tus tib neeg nyob ib puag ncig kuv uas caum tej kev ntawm sab ntiaj teb, raws Ntxwgnyoog qab. Lawv tsis tau los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Kuv txhawj txog lawv heev, thiab kuv tsis xav kom cov tib neeg uas kuv paub mus rau hauv dab teb, mus txom nyem li ntawd. Txawm lawv yuav lees txais thiab tsis lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm ntawm tiam kawg los xij, kuv yuav ua kuv lub luag hauj lwm kom tiav thiab ua tim khawv rau lawv hais tias yeej muaj dab teb tiag tiag, thiab yeej muaj Vajtswv lub hwj chim tiag tiag. Tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb thiaj li yuav cawm tau peb ntawm txoj kev txom nyem hauv dab teb. Kuv xav nyeem ib zaj lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus rau cov uas tsis tau los rau ntawm Nws lub xub ntiag, thiab rau cov uas twb lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm, tiam sis saib Nws txoj kev cawm dim tsis muaj nqis mloog.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruam tom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawg paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoog ntawd kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg).

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj