6 Lo Lus Faj Lem ntawm Yexus Khetos Txoj Kev Los Zaum Ob Tau Muaj Tiav Hlo Lawm

December 24, 2020

Los Ntawm Xiscias

Ob txhiab xyoo dhau los lawm, Tswv Yexus tau cog lus rau peb tias: “Thiab, saib nawb, Kuv yuav los sai sai no(Qhia Tshwm 22:12). Tam sim no, txhua yam cim ntawm Nws qhov kev rov qab los tau tshwm sim lawm, thiab ntau tus kwv tij thiab nkauj muam tau paub ua ntej tias tus Tswv hnub los txog ze lawm. Tus Tswv twb tau rov qab los lawm los? Peb tuaj yeem ua dab tsi los txais tos tus Tswv? Cia peb tham txog qhov no tam sim no los ntawm kev tshawb nrhiav cov lus faj lem uas tau hais tseg hauv phau Vajluskub.

Thawj Lub Cim ntawm tus Tswv Qhov Kev Rov Qab Los: Av qeeg, Kev Tshaib Nqhis, Kab Mob Sib Kis thiab Tsov Rog

Mathai 24:6–8 hais tias: “Thiab nej yuav hnov kev ua tsov ua rog thiab lus paj lus cua ntawm kev ua tsov ua rog: saib kom nej txhob nyuaj siab: rau qhov tag nrho tej no yuav tsum los dhau mus, tab sis tseem tsis tau yog qhov kawg. Ib lub teb chaws yuav sawv tawm tsam ib lub teb chaws, thiab ib lub nceeg vaj tawm tsam ib lub nceeg vaj: thiab yuav tsum muaj kev tshaib kev nqhis, thiab kab mob sib kis, av qeeg, rau txhua qhov. Tag nrho tej no yog qhov pib ntawm tej kev nyuaj siab.” Tsov rog tau sawv tsis tu ncua nyob rau tsis pes tsawg xyoo los no, xws li cov xwm txheej ntawm kev rhuav tshem cov tub rog Taslisnpas hauv teb chaws Avkasnivxabthas, kev tsis sib haum xeeb ntawm teb chaws Idias thiab Paskivxabthas, kev nkag mus txeeb teb chaws Is Lav ntawm Mekas Teb, thiab kev sib ntaus sib tua tsis tu ncua ntawm teb chaws Yixayee thiab Paslevxabtais. Tej kab mob sib kis, hluav taws kub hnyiab, dej nyab, thiab av qeeg kuj muaj nyob thoob qhov txhia chaw. Ntawm qhov tshwj xeeb uas pom tau yog "tus kab mob khaus lauv nam vais lav tawm tshiab," uas tau pib tshwm sim hauv nroog Vumhaj, teb chaws Suav thaum xyoo 2019 thiab tau kis mus thoob ntiaj teb. Kuj tseem tau muaj hav zoov kub hnyiab loj heev nyob hauv teb chaws Auxataslias thaum lub Cuaj Hli Ntuj Xyoo 2019, ua ke ntawd nyob rau hauv pwm av Afikas Sab Hnub Tuaj uas yog nyob rau lwm ntxee ntuj kuj muaj kev tshwm sim cov kooj txig tawm los coob heev, ua rau tam sim no muaj ntau lub teb chaws tab tom ntsib kev tshaib nqhis. Nyob rau Lub Ib Hlis Ntuj Xyoo 2020, Idausnisxias tau raug dej nyab, thiab lub nroog Nujfauslees hauv teb chaws Kanasdas tau raug lub cua daj cua dub uas ib puas xyoo tsuas muaj ib zaug los ntsawj xwb. Av qeeg tau tshwm sim nyob rau lub nroog Elazig hauv teb chaws Thawvkim, lub nroog Khalinpee sab qab teb ntawm teb chaws Kusnpas, thiab lwm qhov. Los ntawm cov cim no, tuaj yeem pom tias lo lus faj lem no tau raug muaj tiav hlo lawm.

Qhov Cim Zeeg Ob ntawm tus Tswv Qhov Kev Rov Qab Los: Kev Tshwm Sim Muaj Ntuj Fav Teb Lam

Qhia Tshwm 6:12 hais tias, “Thiab kuv saib thaum Nws qhib lub cim thib rau, thiab, pom, nws muaj ib qho av qee loj heev; thiab lub hnub ces dub nciab cuag li lub hnab plaub hau, thiab lub hli ces liab ploog cuag ntshav.” Yau-ees 2:30-31 hais tias, “Thiab Kuv ua txuj ci phim hwj nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb, ntshav, thiab hluav taws, thiab tej ntshuas pa taws. Lub hnub yuav tig mus ua kev tsaus ntuj, thiab lub hli yuav liab cuag ntshav, ua ntej hnub zoo tshaj plaws thiab txaus ntshai ntawm Yehauvas los.” Tsis pes tsawg xyoo los no, muaj ntau zaus uas lub hli hloov liab ploog zoo li ntshav. Piv txwv li, nyob rau ncua sij hawm ob xyoos ntawm xyoo 2014 thiab 2015, tau tshwm muaj “lub hli liab ploog zoo li ntshav” plaub zaug sib law liag, thiab thaum lub Ib Hlis Ntuj Hnub Tim 31, Xyoo 2018, tau muaj “lub hli xiav lus liab ploog zoo li ntshav,” uas tsuas tshwm sim ib zaug nyob rau txhua 150 lub xyoo twg xwb. Tom qab ntawd, tau tshwm muaj “lub hli liab ploog zoo li ntshav uas pom loj heev” nyob rau lub Ib Hlis Ntuj Xyoo 2019. Lo lus faj lem hais txog qhov xwm txheej lub hnub hloov mus ua kob dub kuj tau tshwm sim lawm, thiab, qhov tseeb tiag, tau muaj dab noj tag nrho lub hnub ntau ntau zaus, xws li dab noj hnub nyob rau teb chaws Xeemkapaus thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj Hnub Tim 26, Xyoo 2019 thiab nyob rau teb chaws Chisles thaum lub Xya Hli Ntuj Hnub Tim 2 ntawm tib lub xyoo ntawd. Kev muaj tiav lo lus faj lem no tau pom tseeb nyob hauv cov xwm txheej no lawm.

Lub Cim Zeeg Peb ntawm tus Tswv Qhov Kev Rov Qab Los: Cov Tsev Teev Ntuj Nyob Nphob Xuav Cia thiab Txoj Kev Sib Hlub ntawm Cov Ntseeg Txias Lawm

Mathai 24:12 hais tias, “Thiab vim tias kev lim hiam yuav nthuav loj zuj zus, txoj kev hlub ntawm coob tus yuav txias cuag quav ciab.” Thoob plaws hauv lub ntiaj teb ntawm kev ntseeg tag nrho puav leej yuav nyob nhpob xuav cia. Kev qhuab qhia ntawm cov xib fwb thiab cov txwj laug tau dhau los rau ntu zog tas thiab hais tej lus qub qub uas dhuav dhuav pob ntseg lawm xwb, thiab muab tsis tau dab tsi rau cov ntseeg lawm. Nyob hauv lawv txoj kev tawm tsam rau lub koob npe, qee cov xib fwb tau tsa pab tsim pawg hauv cov tsev teev ntuj, thiab qee cov tseem muab siv los ua lag luam tib si los ntawm kev teeb tsa cov chaw ua hauj lwm los coj cov neeg ntseeg mus raws txoj kev vum loj; lub sij hawm no, nyob rau hauv cov neeg ntseeg, txoj kev sib ntseeg siab muaj qhov ntaug nphaws tuaj thiab tsis xav ncaim lub ntiaj teb no mus, thiab lawv nyob rau hauv txoj kev nyuaj siab ntxhov plawv uas dhuav siab kawg nkaus. Qee cov tsev teev ntuj saib sab nraud zoo li muaj neeg coob thiab ua lom vab vab, tab sis ntau leej neeg tuaj rau lub tsev teev ntuj tsuas yog tuaj nthuav lawv cov pab pawg thiab muag cov khoom lag luam, siv lub tsev teev ntuj ua qhov chaw ua lag luam xwb. Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm lub tsev teev ntuj niaj hnub no thiab lub tuam tsev nyob rau ntu kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai? Nyob rau hauv tej no, kev muaj tiav log ntawm lo lus faj lem ntawm tus Tswv qhov kev rov qab los no tau pom tseeb lawm.

Lub Cim Zeeg Plaub ntawm tus Tswv Qhov Kev Rov Qab Los: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Cov Khetos Cuav

Mathai 24:4–5 hais tias: “Thiab Yexus teb thiab hais rau lawv tias, Ua twb zoo saib kom tib neeg txhob dag tau koj. Vim muaj coob tus yuav los hauv Kuv lub npe, hais tias, Kuv yog Khetos; thiab yuav dag coob tus.” Los ntawm tus Tswv lo lus faj lem, peb tuaj yeem pom tau tias thaum tus Tswv rov qab los, cov Khetos cuav yuav tshwm los thiab haub ntxias tib neeg. Tsis ntev xyoo los no, cov Khetos cuav tau tshwm sim thiab haub ntxias cov neeg hauv cov teb chaws xws li Suav, Kaus Lim Qab Teb, thiab Nyijpoom. Cov Khetos cuav no tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos, thiab tsis tuaj yeem tshaj tawm qhov tseeb, tab sis lawv lam hais tias lawv tus kheej yog Khetos, thiab lawv haub ntxias tib neeg los ntawm kev qog raws li Tswv Yexus los mus ua qee yam txuj ci phim hwj. Kev muaj tiav log lo lus faj lem no tau pom tseeb nyob rau hauv tej no.

Lub Cim Zeeg Tsib ntawm tus Tswv Qhov Kev Rov Qab Los: Kev Txhim Kho ntawm Yixayee

Mathai 24:32–33 hais tias: “Tam sim no cia li kawm ib zaj lus piv txwv txog tsob txiv cev; Thaum nws tus ceg tseem mos, thiab tseem hlav nplooj, ces koj paub hais tias lub caij ntuj sov twb los ze lawm: Yog li ntawd koj los zoo ib yam li thiab, thaum koj pom tag nrho tej no, paub hais tias nws los ze lawm, tej zaum mas twb nyob ntawm qhov rooj lawm.” Coob leej uas ntseeg tus Tswv paub tias tsob txiv cev cov ceg thiab cov nplooj uas hlav tau mos mos yog txhais tau tias yog hais txog qhov kev txhim kho ntawm Yixayee. Thaum Yixayee raug txhim kho lawm, tus Tswv hnub yuav los ze, thiab Yixayee twb raug txhim kho rau thaum lub Tsib Hlis Ntuj Hnub Tim 14, Xyoo 1948 lawm. Pom tseeb hais tias, lo lus faj lem ntawm tus Tswv qhov kev rov qab los no tau muaj tiav log lawm.

Lub Cim Zeeg Rau ntawm tus Tswv Qhov Kev Rov Qab Los: Kev Tshaj Tawm Txoj Moo Zoo mus txog Qab Ntuj Kawg

Mathai 24:14 sau tseg hais tias: “Thiab txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj no yuav raug muab tshaj tawm nyob rau tag nrho lub ntiaj teb ua ib qho tim khawv rau txhua haiv neeg; thiab tom qab ntawd ces qhov kawg yuav los txog.” Hauv Malakau 16:15, tus Tswv Yexus tau hais rau Nws cov thwj tim tom qab Nws sawv rov los tias, “Nej cia li mus kom thoob plaws lub ntiaj teb, thiab tshaj tawm txoj moo zoo rau txhua tus uas raug tsim tawm los.” Tom qab Yexus sawv rov los thiab nce rov mus saum ntuj ceeb tsheej, Vajntsujplig tau pib coj cov uas raws Tswv Yexus qab los ua tim khawv txog Tswv Yexus. Niaj hnub no, cov Ntseeg Vajtswv tau nthuav mus thoob plaws ntiaj teb thiab ntau lub teb chaws uas muaj vaj huam sib luag tau lees Kev Ntseeg Vajtswv los ua txoj kev ntseeg ntawm lawv lub teb chaws. Tab cuag nyob rau Suav Teb, uas pawg neeg tswj fwm teb chaws ntseeg tias tsis muaj Vajtswv, muaj kaum plhom leej neeg tau lees txais txoj moo zoo ntawm Tswv Yexus lawm, thiab yog li ntawd pom tau tias txoj moo zoo ntawm tib neeg txoj kev cawm dim los ntawm Tswv Yexus tau nthuav mus thoob qab ntuj lawm. Nyob hauv qhov no, nws pom tseeb tias lo lus faj lem no ntawm tus Tswv qhov kev rov qab tau raug muaj tiav log lawm.

Peb Yuav Tos Txais txoj Kev Rov Qab Los ntawm tus Tswv Li Cas?

Los ntawm cov lus tseeb uas tau teev tseg sab saud, peb tuaj yeem pom tias muaj rau lub cim ntawm tus Tswv txoj kev rov qab los uas twb tau tshwm sim lawm. Tam sim no yog lub sij hawm tseem ceeb heev rau kev tos txais kev rov los ntawm tus Tswv. Peb yuav tsum ua dab tsi ua ntej peb yuav tuaj yeem tos txais kev rov qab los ntawm tus Tswv? Tswv Yexus tau muab lo lus teb rau lo lus nug no rau peb ntev los lawm.

Nyob hauv Yauhas 16:12–13, Tswv Yexus tau hais tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los.” Qhia Tshwm 3:20 hais tias, “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv.” Nws kuj tseem muaj ntau cov lus faj lem nyob hauv tshooj 2 thiab 3 ntawm Qhia Tshwm: “Nws uas muaj ib lub pob ntseg, cia nws hnov qhov uas tus Vajntsujplig hais rau cov pawg ntseeg.” Raws li koj tuaj yeem pom los ntawm cov nqe no, thaum tus Tswv rov qab los, Nws yuav tshaj tawm cov lus thiab hais rau cov pawg ntseeg, qhia txhua yam tseeb uas peb tsis tau to taub los ua ntej no rau peb. Cov uas tau hnov Vajtswv txoj kev hais lus thiab paub tias yog Nws lub suab, lees txais Nws thiab zwm rau Nws yuav tuaj yeem los mus tos txais tus Tswv thiab koom nrog rooj mov ua kev zoo siab ntawm tus Me Nyuam Yaj; cov uas tsis paub Vajtswv lub suab, nyob rau lwm sab, ces yeej yuav tsis yog Vajtswv cov yaj, thiab lawv yuav raug qhia tshwm thiab raug tshem tawm los ntawm Vajtswv. Nyob hauv qhov no, nws pom tseeb tias thaum peb tos kev los ntawm tus Tswv, nws yog qhov tseem ceeb heev uas peb yuav tau nrhiav Vajntsujplig cov lus hais rau cov pawg ntseeg thiab kawm los mus mloog Vajtswv lub suab. Zoo li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tus hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais—vim tias qhov twg los xij yog muaj Vajtswv cov lus tshiab, Vajtswv lub suab nyob rau thaj chaw ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tus hneev taw ntawm Vajtswv, Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Txhua qhov chaw uas muaj kev qhia tawm ntawm Vajtswv, muaj Vajtswv tshwm sim nyob rau qhov ntawd, thiab txhua qhov chaw uas Vajtswv tshwm sim, ntawd yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab muaj txoj sia nyob tiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm).

Hnov cov lus no, qee cov neeg yuav nug tias: “Yog li, peb yuav mus nrhiav Vajtswv lub suab qhov twg?” Nyob hauv Mathai 25:6, Tswv Yexus tau hais tias, “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib laus, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws.” Vim tus Tswv hu Nws cov yaj nrog Nws cov lus hais thiab kev hais lus, yeej yuav muaj ib co neeg uas yuav xub hnov tus Tswv lub suab thiab raws tus Me Nyuam Yaj cov hneev taw, thiab mam li hu tawm mus rau txhua qhov chaw tias, "Tus nraug vauv tuaj lawm nawb," uas yog los mus tshaj xov xwm txog tus Tswv qhov kev rov qab los thiab cov lus ntawm tus Tswv qhov kev rov qab los zaum ob, kom txhua tus thiaj muaj lub hwv tsam los hnov Vajtswv lub suab. Yog li ntawd nws thiaj li hais tau hais tias qhov seb peb puas yuav raws tau tus Me Nyuam Yaj cov hneev taw yog nyob ntawm qhov seb peb puas muaj lub siab uas nrhiav Nws los lawm ntev thiab seb peb puas tuaj yeem paub Vajtswv lub suab. Zoo kiag tib yam li thaum Tswv Yexus tau tshwm sim thawj zaug thiab pib leg dej num, Petus, Maivliag, thiab lwm tus tau lees paub Tswv Yexus tias yog tus Mexiyas los ntawm Nws tes dej num thiab kev hais lus, thiab lawv tau raws Nws qab thiab pib ua tim khawv rau Nws txoj moo zoo. Cov uas hnov Tswv Yexus tes dej num thiab cov lus thiab tuaj yeem paub Vajtswv lub suab yog cov nkauj xwb ntse, hos cov txiv plig, cov tub sau ntawv, thiab cov neeg Falixai uas tsis nyiam qhov tseeb, tau hnov txog lub hwj chim thiab meej mom ntawm Tswv Yexus cov lus tab sis tsis taug qab xyuas tej ntawd. Tsis li xwb, lawv tau tawv ncauj ua raws lawv cov kev xav phem thiab cov kev xav hauv lub hlwb, xav tias “tus uas tsis hu ua Mexiyas ces tsis yog Vajtswv” thiab tos kom tus Mexiyas los tshwm rau lawv pom tso. Lawv haj tseem rau txim thiab thuam Tswv Yexus tes dej num tib si, thiab, thaum kawg, lawv thiaj plam Vajtswv txoj kev cawm dim lawm. Kuj tseem muaj cov ntseeg uas yog cov neeg Yudais uas tau ua raws li cov neeg Falixai thiab tsis feeb kom tau Vajtswv lub suab nyob hauv Tswv Yexus tes dej num thiab cov lus, uas tau qi muag nti mloog cov txiv plig, cov tub sau ntawv, thiab cov neeg Falixai, thiab tsis lees txais tus Tswv txoj kev cawm dim. Cov neeg zoo li no tau rais los mus ua cov nkauj xwb ruam uas raug tus Tswv muab tso pov tseg. Tej zaum ib txhia neeg yuav nug hais tias: “Yog li yuav tuaj yeem feeb kom tau Vajtswv lub suab li cas?” Thaum yog tiag tiag lawm, qhov no tsis yog ib qho nyuaj. Cov lus hais thiab kev hais lus ntawm Vajtswv yuav tsum yog cov tsis muaj tib neeg hais tau. Nws yuav tsum yog lub hwj chim thiab meej mom tshwj xeeb. Nws yuav tuaj yeem nthuav tawm cov kev zais ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej thiab nthuav tawm tib neeg txoj kev lwj liam, thiab ntau yam ntxiv. Tag nrho cov lus no yog qhov tseeb, thiab tag nrho txhua lo tuaj yeem yog tib neeg lub neej txoj sia. Txhua tus uas muaj ib lub siab thiab tus ntsuj plig yuav hnov tau nws thaum nws hnov Vajtswv lo lus, thiab yuav muaj kev lees paub tseeb hauv nws lub siab tias tus Tswv Tsim tab tom hais thiab tshaj tawm Nws cov lus rau peb tib neeg. Vajtswv cov yaj yeej mloog Vajtswv lub suab. Yog tias peb paub tseeb tias cov lus no yog Vajtswv lub suab, ces peb yuav tsum lees txais thiab mloog tej ntawd, tsis hais nws yuav raug raws peb cov kev xav tsawg npaum li cas los xij. Tsuas yog txoj hau kev no xwb peb thiaj li tuaj yeem tos txais tus Tswv qhov kev rov qab los.

Nyob rau lub ntuj niam no, tsuas yog pawg ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb thiaj li ua tim khawv tias tus Tswv—Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg—twb tau rov qab los lawm. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus twb tau nthuav tawm ntau plhom lo lus, thiab cov lus no tau muab tshaj tawm nyob rau hauv Is Taws Nem rau cov neeg los ntawm txhua lub teb chaws thiab txhua hom neeg los mus soj ntsuam. Ib leeg zuj zus, ntau leej neeg ntawm txhua haiv neeg uas tos qhov tseeb los txog uas vam tias yuav tau hnov Vajtswv lub suab thiab tos txais tus Tswv. Raws li tau hais nyob rau hauv phau Vajluskub tias, “Saib laus, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws.” Yog tias peb tsuas nyeem tau ntau cov lus uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam yooj yooj yim xwb, mloog kom paub tseeb tias seb tej ntawd puas yog Vajtswv lub suab, peb mam li yuav tuaj yeem txiav txim seb tus Tswv rov qab los lawm los tsis tau. Raws li Tswv Yexus tau hais nyob hauv Yauhas 10:27: “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab.” Kuv ntseeg tias tsuav yog peb muaj lub siab txo hwj chim los mus nrhiav, peb tuaj yeem paub Vajtswv lub suab thiab tos txais txoj kev rov qab los ntawm tus Tswv.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj