Ncaim Koj Lawm Nawb, Tus Neeg Ywj Lwm Tus Siab!

February 28, 2021

Los Ntawm Li Fei, Xipees

Kev tham txog tus neeg-ywj lwm tus siab, kuv xav tias qhov ntawd yog qhov zoo tshaj ua ntej kuv tau ntseeg Vajtswv. Qhov ntawd muaj cov moj yam mos muag, yeej tsis ua txhaum nrog leej twg li, txhua leej nyiam qhov ntawd, thiab qhov ntawd yeej tsis ua rau leej twg chim li. Kuv tau rau siab ua tus neeg zoo li no. Nws yog vim tias txij thaum kuv tseem hluas, kuv tau tsau rawv rau kuv txoj kev kawm thiab rau tib neeg nrog rau txhua yam zoo li “Txoj Kev Sib Haum Xeeb yog ib yam khoom muaj nqis, kev siab ntev yog qhov tseem ceeb,” “Txawm koj pom tias tsis yog los xij, qhov zoo tshaj ces yuav tau hais me ntsis,” thiab “Nyob ntsiag to txhawm rau kev tiv thaiv-tus kheej thiab tsuas nrhiav kev kom zam dhau qhov yws.” “Tsis txhob ua ib yam dab tsi kom nyuaj nyuaj,” “Thaum tsis quav ntsej yog kev kaj siab, nws yog qhov ruam yuav tsab ntse.” “Ua twj ywm txog tej yam tsis zoo ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo.” Kuv tau coj cov tswv yim no ua kuv tus kheej cov lus coj los ua neej. Nws tsis muaj teeb meem yog tias nws yog tsev neeg thiab tej phooj ywg los sis tsuas yog tej neeg sib paub, kuv tsis tau ua txhaum rau ib tus twg, thiab ib txwm ua raws li qhov uas lwm tus xav tau. Txhua leej txhua tus qhuas kuv qhov kev ua zoo nrog tib neeg thiab sib raug zoo tau yooj yim. Kuv kuj tseem xav tias muaj txoj sia nyob hauv qhov kev tsaus ntuj no, zej tsoom phem siv kev sib raug zoo nrog cov neeg ib puag ncig koj, vim qhov ntawd yog tib txoj kev los tsim qhov chaw rau koj tus kheej. Tsuas tom qab ntawd xwb, tom qab kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj dej num ntawm tiam kawg, tau ntsib tau pom kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus, thiab tau nkag siab qee qhov tseeb uas thaum kawg kuv tau pom tias cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev muaj sia nyob yog Ntxwgnyoog tej tswv yim, ntxwgnyoog cov kuab lom, thiab tsis yog cov hauv paus ntsiab lus uas tib neeg yuav tsum tuav. Kuv tau pom tias, kev ua neej nyob rau txoj hau kev no, kuv tau rais los coj tsis ncaj zuj zus tuaj, txawj dag, twm xeeb, thiab ntxim ntxub, tias kuv tsis muaj qhov xws zoo li tib neeg li. Thaum kawg kuv thiaj tau los pib tsis nyiam kuv tus kheej, thiab kuv tau los thim siab lees txim rau Vajtswv.

Xyoo 2018, kuv raug xaiv los ua tus thawj coj hauv ib cheeb tsam. Thaum xub thawj, kuv tsis paub ntau txog txhua yam dej num hauv pawg ntseeg. Kuv tus npoj yaig, Tus Viv Ncaus Lig, tau los ua txoj dej num no ntev dua ib xyoos lawm, thiab nws to taub ntau yam txog pawg ntseeg txoj dej num lawm, yog li kuv tau nug nws txog txhua yam teeb meem los sis tej kev nyuaj uas kuv tau muaj, thiab nws tau pab kuv ntau heev. Tom qab, kuv hnov Tus Viv Ncaus Lig hais txog ntau zaus hais tias tus thawj coj ntawm pawg ntseeg nws tau lav ris rau, Tus Viv Ncaus Zag, nyuam qhuav dhaus los ntawm cov lus hais hauv nws tes dej num los tau ib ntus lawm, tsis yog ua txoj dej num muaj qab hau, los hais tej qub lus ua dog ua dig thiab tej kev qhuab qhia hauv cov rooj sib tham, thiab khav theeb, qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, thiab tsis kam lees txais lwm tus neeg cov lus qhia los sis kev pab. Thaum ntawd, kuv xav tias tag nrho txhua yam no yuav yog qhov qhia tshwm meej ntawm tus thawj coj cuav uas tsis ua txoj dej num muaj qab hau, thiab txij li thaum Tus Viv Ncaus Lig paub txog qhov ntawd lawm, kuv xav paub tias vim li cas nws thiaj li tsis hloov qee yam thiab ntiab Tus Viv Ncaus Zag tawm. Kuv xav los hais qee yam rau nws, tab sis nws tau tshwm sim rau kuv tias kuv nyuam qhuav pib ua txoj dej num no thiab kuv tsis paub Tus Viv Ncaus Zag zoo txaus. Yog tias kuv hais qee yam ncaj nraim rau, Tus Viv Ncaus Lig yuav hais kuv tias siab kub thiab tsis coj zoo rau lwm tus. Nrog kev xav li no hauv siab, kuv tau qhia kuv cov kev xav rau Tus Viv Ncaus Lig yam tsis ncaj nraim rau, tab sis nws tsis ua dab tsis ntau txog qhov ntawd thiab tau hais kom kuv pab Tus Viv Ncaus Zag los ntawm qhov chaw muaj kev hlub. Kuv xav hais tias, “Tus Viv Ncaus Lig yuav tsum paub cov hauv paus ntsiab lus rau kev hloov cov thawj coj, yog li yog kuv rov hais txog qhov no dua, nws puas xav tias kuv tab tom hais tias nws tsis ua txoj dej num muaj qab hau? Thiab nws yuav tsum xav tias kuv ua ntau yam teeb meem thiab kuv sib raug zoo nrog tau nyuaj. Yog tias qhov no ua rau muaj kev tsis sib haum xeeb ntawm peb, peb yuav ua li cas ua peb cov dej num raws li yog cov npoj yaig rau tom ntej?” Thaum ntawd, kuv tau txiav txim siab tsis hais dab tsi ntxiv.

Kuv tau sib qhia nrog Tus Viv Ncaus Zag ntau zaus los qhia tshwm thiab tshuaj xyuas nws cov teeb meem. Nws tsis yog tias tsis lees txais qhov ntawd xwb, nws kuj tau sib cav nrog kuv. Tsis ntev tom qab ntawd, qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam pib tshaj tawm tias Tus Viv Ncaus Zag tsis ua txoj dej num muaj qab hau. Qhov ntawd yog thaum kuv tau paub Tus Viv Ncaus Zag qhov teeb meem yog ib qho loj, thiab yog tias peb tsis hais nws kom ncav sij hawm, nws yuav qeeb rau pawg ntseeg txoj dej num thiab peb cov kwv tij thiab cov nkauj muam qhov kev to taub lub neej txoj sia. Yog li, kuv tau hais qhov teeb meem ntawm kev ntiab Tus Viv Ncaus Zag tawm rau Tus Viv Ncaus Lig dua ib zaug. Tab sis Tus Viv Ncaus Lig tau hais tias, “Cov ntawv hais qhia no tau muab xa mus rau peb cov thawj coj lawm. Cia peb tos kom txog thaum lawv tau qhov tseeb ntawm nws ua ntej peb ntiab nws tawm.” Kuv xav tias, “Los ntawm cov ntawv hais qhia thiab saib mus rau qhov xwm txheej, peb tuaj yeem pom tias Tus Viv Ncaus Zag ua tsis tau txoj dej num muaj qab hau, tau dhau los ntawm cov lus hais, ces tsuas yog tham txog tej qub lus ua dog ua dig thiab tej kev qhuab qhia los tau ntev lawm. Peb twb paub tias nws yog ib tug thawj coj cuav lawm, yog li raws li cov hauv paus ntsiab lus, nws yuav tsum raug ntiab tawm sai li sai tau.” “Peb yog cov thawj coj rau ib cheeb tsam, thiab tus thawj coj cuav tau tshwm sim hauv pawg ntseeg, tab sis ho tsis rhuav tshem qhov ntawd kom sai, peb ho yuav thawb qhov ntawd mus rau peb cov thawj coj. Qhov no puas yog tsuas ncua sij hawm thiab tso cai rau tus thawj coj cuav txuas ntxiv ua kev phom sij rau peb cov kwv tij thiab cov nkauj muam? Qhov no tsis ncua qeeb rau kev sawv nrog Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv!” Qhov no yog ib qhov teeb meem loj heev! Kuv xav hais txog qhov ntawd dua ib zaug rau Tus Viv Ncaus Lig, tab sis kuv xav tias, zaum tag los kuv tau hais txog qhov no, nws tsis xav hloov Tus Viv Ncaus Zag, thiab tau hais kom kuv coj zoo rau nws. Kuv pom tias lawv tau sib raug zoo heev tiag tiag li, yog li yog tias kuv muab qhov teeb meem ntawm kev ntiab Tus Viv Ncaus Zag los hais ntxiv, Tus Viv Ncaus Lig yuav hais tias kuv khav theeb heev. Cov neeg ua dej num tshiab yuav tsum ua pov thawj rau lawv txoj kev muaj peev xwm, yog li nws puas yuav xav tias kuv tsuas yog khav xwb? Kuv tau txiav txim siab tsis hais dab tsi lawm. Yam tsawg kawg peb cov thawj coj tau tab tom soj ntsuam thiab tshawb xyuas qhov tseeb. Ob peb hnub ntxiv yeej tsis ua cas. Ces yog li, kuv tau ua xyem xyav, cov lus uas kuv yuav hais no. Ob peb hnub tom qab peb cov thawj coj soj ntsuam tau qhov teeb meem lawm, lawv hais peb txog qhov tsis rhuav tshem tus thawj coj cuav tam siv, hais tias peb tab kaum thiab cuam tshuam pawg ntseeg txoj dej num thiab qeeb rau kev to taub lub neej txoj sia ntawm peb cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Lawv tau hais tias qhov no yog tau koom nrog Ntxwnyoog thiab ua kev phom sij rau peb cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum hnov qhov no, kuv tu siab heev. Kuv tau paub tias kuv tsis tau xyaum ua raws qhov tseeb uas kuv paub meej, thiab kuv tsis txhawb cov hauv paus ntsiab lus. Kuv yeej tau tiv thaiv ib tug thawj coj cuav tiag. Kuv tab tom npog nws. Yog li, kuv tau plam tsim muaj sij hawm los ntiab nws. Tab sis tom qab ntawd, kuv tsuas xav cem-tus kheej me ntsis thiab tsis nkaj siab li, thiab kuv tsis siv lub hwv tsam los xav txog kuv tus kheej ntxiv lawm. Tom qab ntawd kuv tau paub tias Tus Viv Ncaus Lig ib txwm hais tej qub lus ua dog ua dig thiab tej kev qhuab qhia hauv cov rooj sib tham, thiab nws tsis tuaj yeem daws cov kwv tij thiab cov nkauj muam tej teeb meem thiab tej kev nyuaj. Thaum kuv taw qhia qee yam ntawm nws tej teeb meem thiab tej qhov ua tsis tau zoo txaus, nws tsis kam lees txais tej ntawd, thiab pheej los cav thiab sib cav tswv yim nrog kuv. Tsis muaj ib yam ua tiav hauv txoj dej num uas nws saib xyuas rau, ces thaum peb cov thawj coj qhuab qhia thiab hais nws, nws tau tsis kam lees qhov ntawd. Nws tau rais los ua phem thiab tsis rau siab ua nws txoj dej num, tsis txaus siab rau tej kev yws thiab tej kev tsis nkag siab. Thaum ntawd, kuv xav qhia tshwm nws tus yam ntxwv, tab sis kuv paub zoo tias yog nws ib tug npoj yaig, kuv yuav tau lees ris yog tias peb tsis ua peb txoj dej num kom zoo, thiab yog tias kuv txheeb xyuas nws cov teeb meem lawm, nws yuav hais tias kuv tsis nkag siab nws, yog li kuv tsis muaj cuab kav. Dua ntawd, kuv tsuas yog txhawb siab rau nws thiab txhawb nws kom tsis txhob ua yam tsis zoo. Tab sis tom qab ntawd, kuv pom tias Tus Viv Ncaus Lig yeej tseem tsis tau hloov ib qho me me li. Nws tsis paub nws-tus kheej kiag li! Yog txhua yam zoo li no ntxiv mus, nws yuav qeeb rau pawg ntseeg txoj dej num thiab phom sij rau peb cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv paub tias kuv yuav tsum hais qhia txhua yam no rau peb cov thawj coj kom sai li sai tau. Lub pawg ntseeg tau los ua qhov kev ntsuam xyuas dav dav, thiab peb cov thawj coj tau hais kom kuv sau ib daim ntawv ntaus nqi txog Tus Viv Ncaus Lig. Kuv twb tau npaj txhij los mus sau daim ntawv lawm, tab sis nco tau tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam feem coob tsis muaj kev paub txog nws thiab yeej txhawb nqa nws heev. Yog li, yog kuv pheej hmoo los hais qhia txog Tus Viv Ncaus Lig cov teeb meem, lawv puas yuav hais tias kuv tab tom tawm tswv yim thiab xav tshem nws tawm, yog li kuv tuaj yeej hais tau txhua yam puv npo? Tshaj ntawd, wb yog npoj yaig rau hauv peb txoj dej num, thiab nws tau ua ntau yam los pab kuv. Yog tias nws raug ntiab tawm tiag, nws puas yuav ntxub kuv? Kuv muab xav mus xav los rau hauv kuv nruab siab, ces thaum kawg txiav txim siab tias kuv yuav tsum tau piav qhia txhua yam kom ntxaws ntxaws txog nws qhov tsis ua txoj dej num muaj qab hau los yog lees txais qhov tseeb. Tab sis tom qab xa kuv daim ntawv ntaus nqi, kuv tsis tuaj yeem cheem qhov tsis nkaj siab hauv kuv lub siab li. Kuv paub tias kuv tab tom zais qhov tseeb thiab dag Vajtswv lawm, thiab kuv hnov zoo li sab kev ntseeg txaus zuj zus tuaj. Kuv tau tsaug zog tas li thaum kuv nyeem Vajtswv cov lus, ces kuv tsis tau txais kev tig ras to taub li los sis kev paub tseeb los ntawm kev sib qhia rau hauv tej kev sib sau ua ke. Kuv tsis tuaj yeej paub txog tej teeb meem uas kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau muaj. Kuv tau ua yog thiab ua tsis yog mus txhua txhia hnub yam tsis muaj lub zog me me li, thiab kuv hnov tias Vajtswv tau tso kuv pov tseg lawm.

Peb cov thawj tom qab saib mus rau txhua yam, ces Tus Viv Ncaus Lig raug ntiab tawm zoo li ib tug thawj coj cuav uas tsis ua txoj dej num muaj qab hau. Thaum ntawd kuv hnov tau tias txaj muag heev thiab cem-kuv tus kheej, tshwj xeeb tshaj yog thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, “Nej yuav pom ntau cov tib neeg zoo nyob sab nraud tham lus tau yam zoo ntxim hwm kawg nkaus, thiab saib sab nraud mas zoo li yeej tsis tau ua tej yam phem li, hauv qhov tob tob ces lawv yog neeg txawj dag thiab nkag siab tau nyuaj. Tshwj xeeb mas, lawv tuaj yeem pom tias cua nplawm mus rau sab twg, thiab lawv hais lus tau ntog zoo thiab lawv tej lus hais haub ntxias tau tob. Raws li Kuv pom mas, ib tug ‘neeg zoo’ li tus no yog ib tug neeg cuav, ib tug neeg hais lus zoo tab sis siab phem; ib tug neeg zoo li no tsuas ua txuj kom zoo li yog ib tug neeg zoo xwb. Txhua tus neeg uas tuav rau ib txoj kev zoo siab mas ntxim ntshai tshaj plaws. Lawv tsis lam sim ua kom txhaum rau leej twg li, lawv yog cov tib neeg-muaj kev zoo siab lom zem, lawv mus nrog ntau yam tau, thiab tsis muaj leej twg nkag siab tau lawv li. Ib tug neeg zoo li ntawd ces yog kiag ib tug Ntxwgnyoog uas tseem muaj txoj sia nyob ntag!(“Tsuas Yog los ntawm Txoj Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Tuaj Yeem Tshem Tau Lub Kauj Hlau Tawm ntawm ib tug Moj Yam Lwj Liam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Vajtswv cov lus nthuav tawm tias cov neeg-ywj lwm tus siab yog kev txaus ntsai thiab kev dag tshaj plaws, uas lawv tab tom nyob nrog Ntxwgnyoog. Kuv paub tias qhov ntawd yog qhov kuv tau ua. Kuv twb paub los tau ib ntus lawm hais tias Tus Viv Ncaus Lig yog tus thawj coj cuav, tab sis yuav tiv thaiv kuv txoj kev sib raug zoo nrog nws thiab kuv tus kheej, kuv ho xaiv qhov ua txhaum rau Vajtswv thiab tsis xyaum ua raws qhov tseeb. Kuv tau los npog ib tug thawj coj cuav dua ib zaug ntxiv, ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam, thiab tau ua ib qho kev yuam cai. Kuv xav tias kuv ces tag li lawm, Vajtswv yuav tsis cawm ib tug neeg zoo li kuv. Kuv poob rau kev nyuaj siab thiab kev xav phem tau ob peb hnub. Kuv plam tag nrho tej txiaj ntsim hauv kev ua txhua yam. Tab sis tom qab ntawd, kuv nco txog Vajtswv cov lus: “Txawm hais tias koj tau ua txhaum dab tsi los xij, txawm koj tau ua txhaum loj npaum li cas los sis koj tau ua txhaum hnyav npaum li cas los xij, tsis txhob cia tej no ua lub nra hnyav los sis lub nra loj uas koj yuav tsum nqa nrog koj thaum koj nrhiav kom nkag siab txog Vajtswv. Taug kev txuas ntxiv mus tom ntej. Hauv txhua lub sij hawm, Vajtswv tuav tib neeg txoj kev cawm dim nyob hauv Nws nruab siab; qhov no yeej tsis hloov. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI). Kuv xav txog Vajtswv cov lus no zaum tag zaum tuaj, ces kuv hnov tau tias txhua lo lus thiab kab lus muaj txoj kev hlub tshua thiab kev cia siab rau kuv. Txawm yog kuv tej kev siab phem lim hiam tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam lawm los xij, Vajtswv tseem siv Nws cov lus los ua kom kuv kaj siab, txhawb kuv lub zog, thiab qhia kuv kom mus tom ntej. Ua rau kuv muaj kev ris txiaj ntau heev, thiab tau qhia rau kuv tus kheej kom kuv tsis txhob xav phem ntxiv. Qhov twg los xij yog kuv ntog, kuv yuav tsum tau tsa kuv tus kheej sawv hauv av los. Kuv yuav tsum tuaj yeem xav tau, nkag siab txog kuv cov teeb meem, thiab nrhiav qhov tseeb los daws cov teeb meem.

Tom qab kuv tau nyeem lwm nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias: “Nej txhua tus hais tias nej xav txog Vajtswv lub nra hnyav thiab yuav tiv thaiv cov lus tim khawv ntawm pawg ntseeg, tab sis nej leej twg thiaj li xav txog Vajtswv lub nra tiag? Nug koj tus kheej: Puas yog koj yog ib tug neeg uas tau qhia pom muaj kev xav txog Nws lub nra? Koj puas tuaj yeem xyaum ua txoj kev ncaj ncees rau Nws? Koj puas tuaj yeem sawv ntsug thiab hais lus rau Kuv? Koj puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom ruaj nrees? Koj puas siab tawv txaus los tawm tsam nrog Ntxwnyoog tej hauj lwm? Koj puas tuaj yeem tso koj cov kev xav tseg rau ib sab thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv qhov tseeb? Koj puas tuaj yeem cia Kuv lub siab xav ua kom tiav nyob hauv koj? Koj puas tau muab koj lub siab cwb rau lub sij hawm tseem ceeb tshaj plaws? Koj puas yog ib tug neeg uas ua raws li Kuv lub siab nyiam? Nug koj tus kheej cov lus nug no, thiab xav txog lawv tsis tu ncua(“Tshooj 13” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus, kuv hnov tias chob kuv lub siab mob heev. Kuv pom tias kuv tsis muaj ib yam dab tsi li tab sis kev tsis ncaj ncees, txawj ntxias dag tus neeg-ywj lwm tus siab. Tau ntsib nrog ib qho teeb meem, kuv ua txhua yam uas kuv tuaj yeej ua tau los tiv thaiv kuv tus kheej thiab tsis xav txog tej txiaj ntsim ntawm Vajtswv lub tsev, thiab kuv tsis muaj ib qho kev xav ntawm kev lees ris los sis txais lub nra hauv kuv tej dej num. Kuv yuav tsum tau saib xyuas nws tam siv thaum cov thawj coj cuav tau tshwm sim, tab sis dua ntawd, tiv thaiv kuv tus kheej thiab ho ntshai tsam ua tub qaug Tus Viv Ncaus Lig, kuv tau ntshai heev uas los xyaum ua raws qhov tseeb los yog qhia tshwm thiab hais qhia nws. Kuv txhob txwm zais qhov tseeb, thiab npog qhov tseeb los tiv thaiv nws. Qhov tau los ces yog txhua yam ntawm pawg ntseeg txoj dej num raug kev puas tsuaj ces kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tsis muaj lub neej zoo rau hauv pawg ntseeg lawm. Kuv xav hais tias, Vajtswv lub tsev tau tso rau kuv ua ib txoj dej num tseem ceeb, tab sis thaum cov thawj coj cuav tau tshwm sim rau hauv pawg ntseeg, kuv tau ntxeev siab rau cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb los tiv thaiv kuv tus kheej tej txiaj ntsim, zaum tag zaum tuaj sawv nrog Ntxwgnyoog sab thiab tiv thaiv lawv. Kuv paub zoo tias pawg ntseeg txoj dej num yuav puas tsuaj, tab sis kuv tsis xyaum ua raws qhov tseeb los sis txhawb kev ncaj ncees. Yog thaum twg kuv yuav ua txhaum rau ib tug twg, kuv tau tso cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb tseg. Kuv ua neeg twm xeeb, ua raws kuv tus kheej qhov txiaj ntsim. Qhov tsis ua txhua txoj hau kev li no puas tsim teeb meem thiab cuam tshuam txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev thiab kev ua zoo li koom nrog Ntxwgnyoog? Kuv tsis muaj cuab kav xyaum ua raws qhov tseeb los yog txhawb nqa cov hauv paus ntsiab lus. Kuv tsis ncaj ncees kiag li. Kuv puas tsim nyog ua ib tus thawj coj ntawm pawg ntseeg mas? Kuv twm xeeb, ntxim ntxub, tsis ncaj ncees, txawj dag, thiab siab me! Nws tshwj xeeb tshaj yog thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus hais tias Vajtswv tsis nyiam kiag li thiab ntxub rau cov neeg-ywj lwm tus siab, thiab tsis cawm lawv, thiab cov lus qhuab qhia hais zaum tag zaum tuaj tias Vajtswv lub tsev yeej tsis kam lees txais cov neeg-ywj lwm tus siab los ua cov thawj coj, vim lawv muaj lub siab phem, thiab tuaj yeem tsim kev puas tsuaj rau Vajtswv lub tsev thiab lawv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Los ntawm kev tiv thaiv thiab npog cov thawj coj cuav, kuv tau ua txhaum rau Vajtswv lawm thiab ua txhaum rau Nws tus moj yam lawm, yog li kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau thov Nws tias: “Vajtswv, kuv tau yuam cai rau Koj txoj kev xav zaum tas zaum thiab. Kuv tau paub meej txog qhov tseeb tab sis kuv tsis xyaum ua raws qhov tseeb, thiab tau ua puas rau pawg ntseeg txoj dej num hauv qhov txheej txheem. Kuv txaus siab hlo txais Koj tej lus foom phem thiab kev rau txim. Tsis muaj teeb meem txawm Koj yuav ua li ca rau kuv rau yav tom ntej los xij, kuv txaus siab los mloog lus thiab thim siab lees txim rau Koj.”

Tom qab thov tag, kuv pib xav tsis thoob vim li cas kuv thiaj tau ua siab zoo rau tib neeg thiab tsis tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb thaum txhua yam tau tshwm sim rau kuv. Yog dab tsi uas nws los tuav tswj kuv? Tom qab ntawd kuv tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias: “Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. ‘Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam’ yog ntxwgnyoog cov lus tau paub zoo uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. … Tseem muaj ntxwgnyoog cov kuab lom nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm; lawv yuav luag tsis muaj qhov tseeb hlo li. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav yog txhua yam ntawm Ntxwgnyoog. Tag nrho ntawm covnom tswv ntawd, cov uas tuav lub hwj chim, thiab cov uas ua tiav hlo muaj lawv tus kheej tej kev taug thiab zais ntsis kom ua tau zoo. Tej kev zais ntsis zoo li no tsis yog yam sawv cev zoo tiav log ntawm lawv tus yeeb yam los? Lawv tau ua tiav tej yam loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb, thiab tsis muaj leej twg pom tshab tej kev ntxias dag thiab tej kev xav phem uas nkaum rau sab tom qab ntawm lawv. Qhov no tsuas qhia pom txog lawv tej kev txawj ntxias thiab tej kuab lom nkaus xwb. Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li pom tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, thiab tawm tsam, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim—nws yog, tag nrho, ib tug yeeb yam uas ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Tom qab los nyeem Vajtswv txoj lus, kuv paub tus cag ntawm qhov vim li cas kuv thiaj tau coj zoo li tus neeg-ywj lwm tus siab. Nws yog vim tias txij li thaum kuv tseem hluas, kuv tau kawm paub los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav (CCP), thiab kuv raug ntim nrog txhua yam ntawm ntiaj teb tej tswv yim, txoj kev xav muaj qab hau, thiab tej kev cai, xws li “Txhua tus tib neeg ua rau nws tus kheej thiab tus dab phem muab tus tom qab kawg,” “Tib neeg tsis yog cov dawb huv; lawv yuav ua li cas thiaj dim ntawm txoj kev ua txhaum?” “Txawm koj pom tias tsis yog los xij, qhov zoo tshaj ces yuav tau hais me ntsis,” thiab yuav tau “Nyob ntsiag to txhawm rau kev tiv thaiv-tus kheej thiab tsuas nrhiav kev kom zam dhau qhov yws.” “Ua twj ywm txog tej yam tsis zoo ntawm tej phooj ywg zoo ua rau txoj kev phooj ywg thiaj kav ntev thiab thiaj li zoo,” thiab lwm yam. Txhua yam no raug cog tob rau hauv kuv lub siab, thiab kuv tau nyob nrog lawv. Kuv tau rais los ua neeg khav theeb zuj zus, qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, twm xeeb, ntxim ntxub, tsis ncaj ncees, thiab txawj dag txhua lub sij hawm. Kuv tau muab txhua yam no ua lus qhia rau kuv lub neej. Hauv kev sib raug zoo nrog tib neeg kuv ua tib zoo xyuas txhua lo lus thiab kev nthuav ntawm rau lwm tus, thiab kuv tau saib xyuas kuv txoj kev sib raug zoo nrog txhua leej yam xyuam xim hlo. Kuv yog tus neeg-ywj lwm tus siab, kuv tau taug txoj kev hauv nruab nrab, kuv tsis ua txhaum rau leej twg, kuv tsis muaj cuab kav hais qhov tseeb los sis txhawb kev ncaj ncees, thiab kuv tau nyob yam tsis muaj meej mom me me li. Thaum cov thawj coj cuav tau tshwm sim rau hauv pawg ntseeg, ntshai tsam ua txhaum rau Tus Viv Ncaus Lig. Kuv tau tso tseg kuv cov hauv paus ntsiab lus, xaiv ua ib tug neeg tais caus, thiab tau tso cai rau lawv ua puas tsuaj rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab cuam tshuam txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv yuav tuaj yeem hu kuv tus kheej ua ib tug neeg zoo tau li cas? Kuv lub siab dub, ib tug “neeg zoo,” uas yog ib tug ntxim ntxub ntawm Ntxwnyoog. Kuv tsis muaj lub siab tawv los sis kev ncaj ncees. Yog kuv tau txheeb xyuas thiab pab Tus Viv Ncaus Lig ua ntej los lawm, nws yuav tsis tau ua ntau yam kev yuam cai, txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev thiab kev to taub lub neej txoj sia ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav tsis raug cuam tshuam, thiab kuv yuav tsis tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam. Yog li ntawd, thaum kawg kuv pom tias kev ua neej nyob nrog Ntxwgnyoog tej tswv yim siv rau thoob ntiaj teb thiab kev ua tus neeg-ywj lwm tus siab yuav tuaj yeem ua puas tsuaj rau tib neeg los sis rhuav tshem lawv, thiab kuv tus kheej ib yam nkaus. Los ntawm tej qhov tseeb uas raug nthuav qhia thaum kawg kuv thiaj li pom tias Ntxwgnyoog tej tswv yim siv rau thoob ntiaj teb, txoj kev xav muaj qab hau, thiab cov kev cai tswj kav tsuas los dag thiab ua lwj liam rau tib neeg xwb. Lawv yog yeeb ncuab rau Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb. Thaum peb ua neej raws li Ntxwgnyoog tej tswv yim no, txawm tias yuav siab zoo, mos muag, los yog txaus siab npaum li cas los xij peb zoo li, peb tseem yog cov tsis ncaj ncees, txawj dag, ntxim ntxub, thiab phem. Yog tias peb tsis xyaum ua raws qhov tseeb, thim siab lees txim, thiab hloov pauv, peb yeej yuav raug tso tseg thiab tshem tawm los ntawm Vajtswv xwb xwb.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem lwm nqe lus ntawm Vajtswv txoj lus tias: “Tej yam xws li, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). “Tias Vajtswv hais rau tib neeg kom ua neeg ncaj ncees ua pov thawj qhia tias Nws tsis nyiam cov neeg dag ntxias kiag li tiag tiag, thiab tias Nws tsis nyiam cov neeg txawj dag. Qhov tseeb uas Vajtswv tsis nyiam cov neeg txawj dag txhais tau tias Nws tsis nyiam lawv tej kev ua, tus moj yam, thiab tej kev txhawb; qhov ntawd yog, Nws tsis nyiam txoj hau kev uas lawv ua tej yam. Yog li ntawd, yog peb ua kom Vajtswv txaus siab, peb yuav tsum xub hloov pauv peb tej kev ua thiab txoj hau kev hauv yam uas peb muaj ua ntej tso(“Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). “Kiag thaum koj muaj kev ntseeg lawm, thaum koj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag tab sis tseem ua lub neej li qub, koj txoj kev ntseeg Vajtswv puas muaj nuj nqis? Nws puas yog nuj nqis? Cov hom phiaj thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm koj lub neej thiab txoj hau kev uas koj ua neej nyob tsis tau hloov pauv li, thiab ib yam uas koj tshaj cov tsis ntseeg yog koj txoj kev paub Vajtswv xwb. Zoo li koj twb caum raws Vajtswv lawm, tab sis koj lub neej tus moj yam tseem tsis tau raug hloov pauv ib qho me me kiag li. Thaum kawg, nej yuav tsis raug cawm. Qhov ua li ntawd, qhov no tsis yog tab sis kev ntseeg qhuav qhawv thiab kev xyiv fab qhuav qhawv xwb los?(“Tsuas Yog los ntawm Txoj Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Yus Thiaj Li Tuaj Yeem Tshem Tau Lub Kauj Hlau Tawm ntawm ib tug Moj Yam Lwj Liam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Tom qab nyeem Vajtswv txoj lus tag, kuv tau pom tias Vajtswv yog tus ncaj ncees nyob hauv lub ntsiab tseem ceeb. Vajtswv nyiam cov neeg ncaj ncees thiab ntxub cov neeg dag. Thaum kuv tau ua neeg raws li Ntxwgnyoog tej tswv yim no, kuv txoj kev xav rau txhua yam thiab qhov kuv coj kuv tus kheej tsis hloov hlo li. Kuv tsuas zoo li cov tsis ntseeg xwb. Txawm hais tias kuv ntseeg Vajtswv tau pes tsawg xyoo rau txoj kev ntawd lawm los xij, kuv yeej muab tsis tau qhov tseeb los sis kev cawm dim puv npo. Tsuas yog cov neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb, tus uas yog neeg ncaj ncees, tus uas tsis muaj kev ntxias dag nyob rau hauv lawv lub siab, tus uas muaj lub siab tawv los txhawb cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, tus uas muaj lub siab paub txog kev ncaj ncees, thiab tus uas sawv ntawm Vajtswv ib sab hauv txhua yam thiab paub txog Vajtswv lub siab nyiam nkaus xwb thiaj yog cov uas Nws hlub, thiab tus uas yuav raug cawm puv npo los ntawm Nws! Tom qab kev nkag siab txog tej cheem tsum ntawm Vajtswv, kuv tau thov Vajtswv thiab tau tsa tes cog lus tias kuv yuav thim siab lees txim, xyaum ua raws qhov tseeb, thiab ua ib tug neeg ncaj ncees.

Ob peb hlis tom qab, kuv paub tias kuv tus npoj yaig tshiab Tij Laug Lis ib txwm tau hais ua tej qub lus ua dog ua dig thiab tej kev qhuab qhia, thiab khav rau hauv tej kev sib sau ua ke. Kuv tau koom nrog nws txog ob peb zaug, tab sis tsis pom tias muaj ib qho kev txhim kho li, yog li kuv tau qhia rau peb cov thawj coj txog qhov ntawd. Tab sis tom qab ntawd, lawv tau hais kom kuv mus txheeb xyuas kom zoo thiab qhia tshwm nws cov cwj pwm, thiab kuv tau pib tais caus. Kuv hais tsis tawm txog txhua yam no, vim tias Tij Laug Lis tau ua nws txoj hauj lwm nyob qhov ntawd ntev dua lwm tus. Nws raug saib zoo li ib tug txwj laug, thiab nws tau pab kuv nrog rau kuv txoj dej num yav tag dhau los lawm. Yog tias kuv nthuav tawm nws tus yam ntxwv lawm, nws yuav xav li cas rau kuv? Puas ua rau nws chim? Tom qab, kuv tau nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Yog koj muaj tej kev txhawb thiab kev xav ntawm ib ‘tug neeg zoo,’ koj yuav ntog tas li thiab ua tsis tau raws tej yam zoo li ntawd li. Yog li ces, dab tsi yog yam uas koj yuav tsum ua rau tej xwm txheej no? Thaum ntsib tej yam zoo li no, koj yuav tsum thov Vajtswv. Thov kom Nws muab lub zog rau koj thiab pab koj ua tau raws lub hauv paus ntsiab lus, ua yam uas koj yuav tsum ua, ua tej yam mus raws li lub hauv paus ntsiab lus, sawv ntawm koj qhov chaw, thiab tiv thaiv kom txhob tshwm sim kev puas tsuaj rau txoj dej num ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Yog koj tuaj yeem tso tau koj tus kheej-tej kev ntshaw, kev muaj suab npe, thiab kev xav ntawm ib ‘tug neeg zoo,’ thiab yog koj ua yam uas koj yuav tsum ua tau ncaj ncees, tsis faib siab, ces koj yuav kov yeej Ntxwgnyoo, thiab yuav muab tau qhov tseeb ntawm qhov kev xam pom no(“Tsuas Yog Thaum Koj Paub Koj Tus Kheej Lawm Xwb Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Caum Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Los nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv txoj lus ua rau kuv paub meej txog sab hauv tias qhov no tau los rau kuv vim yog Vajtswv tab tom sim kuv thiab muab lub hwv tsam rau kuv thim siab lees txim. Vajtswv xav pom kuv seb yuav daws qhov teeb meem no li cas. Kuv tsis tuaj yeem cia kuv tus kheej los tiv thaiv kuv txoj kev sib raug zoo nrog lwm tus zoo li kuv tau ua dhau los. Kuv yuav tsum muab pawg ntseeg txoj dej num los ua ntej, xyaum ua raws qhov tseeb, thiab txhawb kev ncaj ncees. Yog hais tias Tij Laug Lis yog ib tug neeg uas tau caum raws qhov tseeb, nws tuaj yeem siv kev sib qhia thiab txheeb xyuas los xav txog thiab nkag siab nws tus kheej, uas yuav pab nws txoj kev to taub lub neej txoj sia, thiab tom qab ntawd zam kom dhau kev ua tej kev yuam cai kom ntau ntxiv. Thiab yog li, kuv tau mus ntsib Tij Laug Lis, ces tau qhia tshwm thiab tau piav qhia meej txog nws tej yam ntxwv thiab tej cwj pwm ib qhov zuj zus los ntawm kev siv Vajtswv cov lus. Qhov ua rau kuv ceeb yog qhov uas nws tsis yog tsis txaus siab rau kuv xwb, tab sis tau hais kiag qhov thim siab lees txim, “Yog tias koj tsis qhia tshwm thiab piav qhia meej rau kuv txog txoj hau kev no, kuv yeej tsis paub txog kuv cov teeb meem. Kuv yuav tsum tau xav txog tiag tiag thiab muab kom tau kev paub meej.” Thaum hnov Tij Laug Lis hais cov lus ntawd tau txhawb zog rau kuv heev. Kuv tau txhawj xeeb tias kev qhia tshwm txog nws yuav ua rau nws tsis txaus siab rau kuv, tab sis qhov ntawd yog kuv tus kheej txoj kev xav xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv tau ntsib tau pom tiag tiag tias kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua ib tug neeg ncaj ncees coj kev nyob tus thiab kev thaj yeeb ntawm lub siab, thiab coj peb los ze zuj zus rau Vajtswv. Kuv kuj tau ntsib tau pom tiag hais tias tsuas yog txoj kev tiv thaiv txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev nkaus xwb thiaj yog los xyaum ua raws qhov tseeb thiab saib xyuas txhua yam mus raws li cov hauv paus ntsiab lus. Qhov no yog tib txoj hau kev uas yuav pab tau peb cov kwv tij thiab cov nkauj nuam xwb. Los ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, qee qhov ntawm kuv qhov kev xav yuam kev tau hloov pauv lawm, thiab kuv qhov tsis ncaj ncees thiab tus moj yam Ntxwgnyoog uas txawj dag tau hloov pauv ib qho me me lawm. Tam sim no, thaum kuv pom kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam ua tshwm kev lwj liam, los sis thaum txhua yam raug saib xyuas rau cov kev uas ntxeev siab rau cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, kuv tsis npog lawv, tiv thaiv lawv, los sis siv zog tiv thaiv kuv txoj kev sib raug zoo nrog tib neeg mus ntxiv lawm. Kuv tuaj yeem ua tib zoo xyaum ua raws qhov tseeb, sib qhia, pab, taw qhia txhua yam tawm, thiab qhia tshwm txhua yam. Txawm hais tias qee zaum kuv kuj tseem ua xyem xyav thiab ntshai tsam ua txhaum rau lwm tus los xij, kuv tuaj yeem thov Vajtswv, tso kuv tus kheej tseg, xyaum ua raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab tsis nyob nrog Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxiv mus lawm. Los ntawm hom kev xyaum ua raws no, kuv hnov siab nyob tus tuaj thiab nyob ruaj nrees. Nws kaj siab heev. Tau txais tej kev hloov pauv no thiab muab tau txhua qhov no yog qhov tau los tag rho ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Kev Tso Lub Siab Tawm

Los Ntawm Zheng Xin, Teb Chaws Meskas Nyob rau Lub 10 Hli Ntuj Xyoo 2016, kuv tus txiv thiab kuv tau txais Vajtswv tes dej num thaum lub...