Kev Rov Ciaj Sia: Zaj Lus Pov Thawj ntawm ib Tug Me Ntxhais Noob Nyoog-6-Xyoo Rov Qab Los Muaj Txoj Sia

December 24, 2020

Sau Los Ntawm Kuamli, Teb Chaws Suav

Kuv tus ntxhais xeeb ntxwv tau kub taub hau-me me—qhov no tag nrho yog hais txog dab tsi?

Muaj ib hnub thaum lub Rau Hli Ntuj xyoo 2009, kuv tus ntxhais xeeb ntxwv uas muaj noob nyoog-rau-xyoo npe hu ua Nkuntsus tau los tom tsev kawm ntawv los mus tsev yam nkees nkees li thiab cia li tso cev pw rau saum txaj. Kuv tau xav tias qhov no txawv heev, vim feem ntau nws cus heev, dhia paj paws thiab khiav rau txhua txhia qhov chaw xwb. Kuv tau xav tias: “Vim li cas nws cia li tso cev pw rau saum nws lub txaj sai li sai tau thaum nws los txog tsev? Puas yog nws mob lawm?” Kuv maj ceev nrooj coj nws mus rau ib lub tsev kho mob me mus ntsib ib tug kws kho mob. Tus kws kho mob ntawd tau hais tias kuv tus ntxhais xeeb ntxwv tsuas kub taub hau-me me xwb, nws tau muab qee yam tshuaj tiv thaiv rau kuv tus ntxhais xeeb ntxwv, ces tom qab ntawd Kuv coj nws los tsev lawm xwb. Txawm li ntawd los, tom qab uas tau noj tshuaj dhau ib hnub lawm, Nkuntsus tsis tau zoo li. Yog li Kuv tau coj nws mus rau tom lub tsev kho mob me mus dai ntshav. Thaum uas nws tab tom dai ntshav, nws tus mob txawm ntaug me ntsis lawm, tiam sis ib los sis ob teev tom qab uas cov ntshav yaj tag lawm nws rov qab pib mob dua. Tom qab ntawd, nws tsis tuaj yeem noj mov, thiab tab txawm hais tias nws noj qee yam mus los, nws yuav ntuav tawm los xwb. Nws nkees ib hnub dhau ib hnub lawm zuj zus, thiab thaum kawg nws haj tseem tsis muaj zog los hais lus li lawm thiab. Ces kuv poj niam thiab Kuv tau maj ceev nrooj hu rau wb tus tub thiab tus nyab, ces thaum nkawd paub txog Nkuntsus, nkawd tau maj ceev nrooj rov qab los.

Hnub tom qab, kuv tus tub thiab tus nyab tau coj Nkuntsus mus rau tom tsev kho mob loj. Tsis ntev tom qab uas nkawd tau mus txog tov, kuv tus tub hu rau kuv thiab hais tias: “Txiv, Nkuntsus tsuas hais tau ib los xwb thaum peb tuaj txog ntawm no, ces nws lub qhov ncauj txawm cia li pib txhav, thiab tam sim no nws hais tsis tau lus li lawm. Tus kws kho mob tau hais rau kuv kom coj Nkuntsus mus rau lwm lub tsev kho mob kom sai li sai tau.” Thaum kuv hnov dheev kuv tus tub hais lawm, ua rau kuv lub siab cia li nrov meeb thiab tag nrho kuv lub cev tsaug tag thiab tsis muaj zog zoo ib yam li lub pob uas muag luav lawm xwb. Kuv tau xav rau kuv tus kheej hais tias: “Yog vim li cas kuv tus ntxhais xeeb ntxwv tus mob yuav mus nce ceev ua luaj li? Tam sim no txog ntua theem uas nws hais tsis tau lus lawm. Ntshe muaj qee yam tshwm sim rau nws….” Thaum kuv xav txog qhov no, ua rau kuv mob siab thiab tu siab npaum li ib rab riam uas tau laum mus rau hauv kuv lub siab, thiab kuv cheem tsis tau lub kua muag nrog li. Nyob rau ob peb hnub ntawd, kuv poj niam thiab kuv noj tsis qab pw tsis tsaug li. Thaum uas wb tab tom txhawj txog Nkuntsus tus mob, wb tus tub tau hu los dua thiab hais tias, "Txiv, tom qab soj ntsuam tag, tus kws kho mob tau hais tias Nkuntsus tau mob hlwb lawm, thiab tam sim no, Nkuntsus lub qhov ncauj tseem txhav, nws tsis tuaj yeem hnov dab tsi ntawm sab lauj ntawm nws lub cev, thiab nws tau tuag tes tuag taw-ib nrab lawm. Nws tus mob hnyav heev li lawm. Cov kws kho mob tsuas muaj ob txoj kev kho nws xwb. Yog tias nws zoo me ntsis, ces lawv mam li yuav kho mus ntxiv; yog tias tsis zoo, ces lawv yuav tsis kho mus ntxiv lawm. Thiab lawv kuj haj tseem hais tias tab txawm yog tias nws tus mob zoo lawm los, tej zaum nws yuav ua neeg tuag tes tuag taw lawm.” Thaum Kuv tau hnov kuv tus tub cov lus lawm, ua rau kuv lub kua muag ntws zoo ib yam li tej hlaws uas tu poob los ntawm txoj hlua xov, thiab kuv hnov mob siab heev zoo ib yam li kuv lub siab cia li yuav tawg mus.

Kuv tau khaws kev tsis txhaus siab rau hauv kuv lub siab thaum kuv tus ntxhais xeeb ntxwv tsis zoo.

Tom qab ntawd, kuv poj niam thiab Kuv tau cia siab tias Nkuntsus yuav zoo. Txawm li ntawd los, qhov tseeb tsis zoo li Kuv tau xav. Nkuntsus tus mob tsis zoo me ntsis hlo li. Tsis nco qab txog li lawm tias, yuav muaj ib txoj kev xav los liam Vajtswv nyob rau hauv kuv lub siab, thiab Kuv xav tias: “Kuv poj niam thiab Kuv tau ua wb lub luag hauj lwm thiab wb kuj ua raws li tej kev teeb tsa ntawm pawg ntseeg thiab. Yog vim li cas tej yam zoo li no thiaj li tshwm sim rau wb? Vim li cas Vajtswv ho tsis tiv thaiv nws thiab ua kom nws zoo rov los sai sai?” Kuv yim xav txog qhov no npaum li cas, ces Kuv yim hnov tias phem npaum li ntawd; tag nrho kuv lub cev cia li nyob ntsiag to thiab tsis muaj zog hlo li lawm, thiab kuv tus ntsuj plig txawm cia li tsaus zuj zus li lawm. Thaum uas kuv tab tom muaj kev ntxhov siab thiab tsis pom qab tig mus rau qhov twg, txawm muaj ib tug kwv tij los rau ntawm kuv lub tsev thiab nyeem ib nqe ntawv ntawm Vajtswv cov lus uas hais txog kuv qhov xwm txheej: “Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias tej zaum Kuv yuav kho lawv zoo xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim los ntiab cov ntsujplig phem tawm ntawm lawv lub cev mus xwb, thiab coob leej ntau tustsuas ntseeg Kuv yooj yim tias lawv yuav tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom thov tau cov khoom muaj nqi kom ntau dua los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom siv lub neej no nyob hauv txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kom muaj kev nyab xeeb thiab muaj suab npe hauv lub ntiaj teb uas yuav los no. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom zam dhau txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg thiab kom tau txais cov koob hmoov nyob saum ntuj ceeb tsheej. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom tau kev nplig siab ib nyuag ntu xwb, tab sis tsis tau nrhiav kom tau txais ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb yuav los no. Thaum Kuv coj Kuv cov kev npau taws los rau tib neeg thiab txeeb txhua txoj kev xyiv fab thiab kev thaj yeeb uas nws tau muaj ib zaug dhau los, tib neeg tau rais los ua xyem xyav. Thaum Kuv muab txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg rau tib neeg thiab thim cov koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej rov qab, tib neeg txoj kev txaj muag tig mus ua kev npau taws(“Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?”).

Ces tus kwv tij ntawd txawm tau qhia tias: “Vajtswv txoj lus tau nthuav tawm peb tej kev npaj siab, tej hom phiaj, thiab txhua yam uas tsim nyog, tej kev xav tau hauv kev ntseeg Nws. Vajtswv tau tsim noob neej thiab pub txhua yam uas cheem tsum rau peb txoj kev muaj sia nyob. Yog li ntawd, nws yog txoj cai saum ntuj thiab hauv ntiaj teb uas peb tib neeg yuav tsum ntseeg thiab pe hawm Vajtswv. Tiam sis tom qab uas peb tau raug Ntxwgnyoog dag ntxias lawm, peb tus yeeb yam txawm cia li xam pom txog peb tus kheej thiab ntxim ntxub heev lawm. Peb cia li tsis ntseeg Vajtswv yam dawb dawb huv txhawm rau txoj kev hlub thiab ua rau Vajtswv txaus siab ntxiv li lawm, tiam sis peb ho ntseeg txhawm rau kom tau tej koob hmoov los sis kom muaj ib tsev neeg uas kaj siab xwb; qhov no yog kev nyom nqi nrog Vajtswv. Peb txoj kev ntseeg yuav raug tsuas dub tag nrho—thaum Vajtswv tej koob hmoov los rau peb, peb lub siab tau puv npo kev xyiv fab, tiam sis thaum tej xwm txheej uas Vajtswv tau npaj tseg ua rau peb tsis txaus siab, ces peb poob kev ntseeg Nws, thiab peb txawm pib nyob twj ywm, to taub yuam kev thiab liam Nws, thiab haj tseem txav deb ntawm Nws thiab ntxeev siab rau Nws thiab. Qhov no yog tshwm sim los ntawm peb tej kev xav rau hauv kev ntseeg Vajtswv.

“Vajtswv los ua Nws txoj hauj lwm thiab cawm tib neeg kom dim thaum lub sij hawm kawg. Qhov ntawd yog, Nws siv txhua yam xwm txheej uas tsis zoo los qhia tshwm peb txoj kev coj tsis ncaj hauv siab thiab tej kev tsis dawb huv, yog li ua rau peb los rau ntawm Nws lub xub ntiag thiab tshawb xyuas peb tus kheej tawm tsam Nws cov lus, paub peb tus kheej los ntawm kev xav txog thiab pom tias peb raug Ntxwgnyoog dag ntxias li cas, thiab tias peb tsuas xam pom peb tus kheej thiab peb ntxim ntxub npaum li cas. Ces tom qab ntawd peb thiaj li yuav tuaj yeem thov Vajtswv thiab txiav txim siab peb tus kheej los tso txoj kev coj tsis ncaj tseg, thiab peb thiaj li tuaj yeem paub txog Vajtswv txoj hauj lwm zuj zus mus. Ces thaum ntawd peb yuav tsis nyom nqi nrog Vajtswv ntxiv lawm, thiab peb yuav rais los muaj ib lub siab nrog Vajtswv lawm xwb thiab rais los ua cov tib neeg uas mloog lus thiab pe hawm Vajtswv tiag tiag. Kwv tij, tsis tseem ceeb hais tias tus mob ntawm tus me nyuam qhia tshwm txog txoj kev xav yuam kev uas ntseeg Vajtswv yog txhawm rau kom tau koob hmoov xwb? Yog li, Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi? Vajtswv cia siab tias nej yuav xav txog thiab nkag siab thiab kho nej tej kev xav yuam kev tias yuav caum dab tsi nyob rau hauv txoj kev ntseeg, kom nej tej yam ntxwv uas tsis ncaj ncees thiaj li yuav raug yaug kom dawb huv thiab hloov pauv mus. Hom xwm txheej zoo li no yog Vajtswv txoj kev hlub uas tab tom los rau koj, thiab nws yog Vajtswv tab tom ntxuav koj kom dawb huv thiab tab tom cawm koj kom dim xwb. Yog tias peb tsis raug qhia tshwm los ntawm kev paub hom xwm txheej no ces, peb tseem yuav xav hais tias peb lub siab ncaj ncees mas dawb huv, thiab peb tseem yuav ntseeg Vajtswv los ntawm peb tej kev xav yuam kev. Yog tias peb ua li ntawd mus ntxiv, peb yuav ntseeg Vajtswv mus txog ntua thaum kawg thiab tseem yuav tsis tau txais Nws txoj kev qhuas li!”

Xav txog Vajtswv cov lus thiab tus kwv tij ntawd txoj kev qhia, Kuv tau nkag siab qee yam, thiab Kuv hais rau nws tias: “Yam uas Vajtswv cov lus nthuav tawm mas yeej muaj tseeb tiag. Txij li thaum kuv tus ntxhais xeeb ntxwv mob lawm, Kuv tau tas zog hu txog Vajtswv tsuas thov kom Nws kho kuv tus ntxhais xeeb ntxwv tus mob xwb. Thaum kuv thov Vajtswv, Kuv tau thov ncig mus ncig los kom kho kuv tus ntxhais xeeb ntxwv, thiab thaum kuv pom tias nws tus mob tsis zoo me ntsis li, tiam sis haj tseem phem thiab phem zuj zus xwb, kuv txoj kev ntxeev siab thiaj li tau raug qhia tshwm tag nrho los. Kuv txawm pib yws Vajtswv, xav hais tias, vim kuv poj niam thiab kuv ntseeg Vajtswv thiab ua wb lub luag hauj lwm, Vajtswv yuav tsum saib xyuas thiab tiv thaiv wb tsev neeg txhua tus kom nyab xeeb, thiab peb yuav tsum tsis txhob muaj mob li. Tsuas yog tam sim no xwb Kuv thiaj li pom tias Kuv tsuas xam pom Kuv tus kheej xwb thiab ntxim ntxub heev. Kuv txoj kev ntseeg Vajtswv tsuas yog xav kom tau koob hmoov xwb, thiab Kuv tab tom xav tau qee yam ntawm Vajtswv thiab tab tom saib xyuas Nws. Yuav ua li cas kuv tej kev xav hauv kev ntseeg Vajtswv thiaj li yuav mus raws li Vajtswv lub siab nyiam? Kuv tsis yog ib tus ntseeg tseeb hauv Vajtswv!”

Tus kwv tij ntawd hais txuas ntxiv tias: “Ua Vajtswv tsaug! Hnub no, koj muaj peev xwm los paub txog koj tej kev xav yuam kev uas txhawj txog koj txoj kev ntseeg Vajtswv. Nws yog qhov txiaj ntsig ntawm Vajtswv cov lus rau koj. Tam sim no, nws yog ib txoj kev sim siab thiab ib txoj kev lim tib neeg kom dawb huv rau koj thiab koj poj niam tias koj tus ntxhais xeeb ntxwv tau muaj ib tus mob hnyav li no. Raws li peb los paub peb tus kheej los ntawm kev xav txog lawm, peb kuj yuav tsum nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiab nrhiav kev los xyaum ua los ntawm Vajtswv cov lus. Tsuas yog txoj kev no xwb peb thiaj li yuav tsis nyob rau hauv txoj kev phem thiab tsis nkag siab yuav kev txog Vajtswv, tiam sis peb thiaj li yuav muaj peev xwm los mloog lus thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Cia peb saib txog yam uas Vajtswv hais.”

Kev nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, Kuv tso kuv tej kev xav tau uas tseem ceeb pov tseg thiab tau mloog Vajtswv txoj kev muaj hwj chim kav lus.

Yog li, Kuv tau muab phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus coj los nyeem: “Thaum koj ntsib kev tsim txom, koj yuav tsum muaj peev xwm tso kev txhawj xeeb ntawm sab cev nqaij tawv tseg thiab tsis txhob yws tawm tsam Vajtswv. Thaum Vajtswv zais Nws Tus Kheej ntawm koj lawm, koj yuav tsum muaj peev xwm muaj kev ntseeg raws Nws qab, kom tuav tau koj txoj kev hlub yav dhau los tsis pub kom nws poob los sis ploj mus. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum zwm rau Nws tus qauv thiab npaj foom phem rau koj tus kheej sab nqaij tawv zoo dua li uas yws tawm tsam Nws. Thaum koj raug kev sim siab, koj yuav tsum ua rau Vajtswv zoo siab, txawm hais tias koj yuav quaj los kua muag iab los sis tsis txaus siab rau qee yam hom phiaj uas koj nyiam. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev hlub thiab kev ntseeg tseeb tiag. … Yog tias koj zoo li Yauj, tus uas nyob hauv kev sim siab foom nws tus kheej cev nqaij daim tawv thiab tsis yws rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm ntxub nws tus kheej cev nqaij daim tawv yam tsis muaj kev yws los sis kev ua txhaum los ntawm nws cov lus li, ces koj yuav raug sawv ua tim khawv. Thaum koj raug kev tsim kho kom zoo mus txog ntua qib tseem ceeb lawm thiab tseem tuaj yeem zoo li Yauj, mloog Vajtswv lus tiag tiag thiab tsis muaj lwm yam kev cheem tsum ntawm Nws los sis koj cov kev xav phem, ces Vajtswv yuav tshwn los rau koj pom(“Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo”). “Tsis txhob poob siab thaum muaj mob nkeeg, rau siab nrhiav tas los nrhiav dua thiab tsis txhob tso tseg, Vajtswv yuav qhia rau koj kom paub qhov tseeb ntawm Nws txoj kev kaj. Yauj txoj kev ntseeg zoo lis cas? Vajtswv Tus Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tag nrho cov kws kho mob loj uas muaj hwj chim! Mus nyob rau hauv kev mob nkeeg ces yog mus kom muaj mob, tiam sis mus nyob rau hauv tusntsujplig yog mus kom zoo. Yog thaum twg koj tseem ua taus pa, Vajtswv yuav tsis cia koj tuag(“‘Tshooj 6’ ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib”).

Tom qab uas nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, Kuv tau nkag siab tias: Nws tau qhia tias tej kev raug tsim txom txhais hais tias yog tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv rau cov uas ntseeg Vajtswv, thiab Vajtswv siv tej kev sim siab thiab tej kev lim tib neeg kom dawb huv los sim peb txoj kev ntseeg Nws. Yog tias peb tso peb tej kev ntshaw ntawm sab cev nqaij daim tawv uas nyob rau hauv tej xwm txheej uas ua rau peb raug kev tsim txom tseg thiab tuav khov kho rau peb txoj kev ntseeg Vajtswv, yog tias peb tsis ua xyem xyav rau Vajtswv tsis hais Nws ua dab tsi los xij, thiab tsis liam Nws los sis ntxeev siab rau Nws, thiab Vajtswv pom tias peb xav los ua kom Nws txaus siab thiab mloog Nws lus, ces Vajtswv tej dej num yeej yuav tshwm rau peb pom xwb. Raws li Kuv soj ntsuam qhov no, Kuv nkag siab hais tias kuv tus ntxhais xeeb ntxwv muaj mob yog qee yam uas Vajtswv tau pom zoo kom tshwm sim. Ib sab yog, kuv txoj kev xav uas yuam kev txog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv tau raug nthuav tawm; ib sab yog, Vajtswv tab tom saib ntsoov kuv tus cwj pwm saib seb Kuv puas tuaj yeem tso siab rau kuv txoj kev ntseeg, mloog Nws txoj kev muaj hwj chim kav lus thiab tej kev npaj, thiab sawv hais lus tim khawv rau Nws nyob rau hauv txoj kev sim siab no. Zoo ib yam li thaum Yauj poob ib roob yaj thiab nyuj, nws txoj hmoov zoo, thiab nws tsib tus tub thiab tsib tus ntxhais, thiab nws tus kheej tau muaj mob ua paug vias thoob plaws nws lub cev, nws tsis yws rau Vajtswv li, tiam sis tso siab rau hauv nws txoj kev ntseeg thiab mloog lus thiab sawv hais lus tim khawv rau Vajtswv ces, thaum kawg, nws tau txais Vajtswv txoj kev qhuas thiab koob hmoov thiab tau pom Vajtswv qhov kev tshwm sim. Kuv tau xav kom, “Kuv zoo li Yauj.” “Txawm hais tias Kuv yuav ntsib yam xwm txheej dab tsi rau yav tom ntej los, Kuv yuav mloog Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj yam tsis muaj lus yws li.” Muaj qhov no nyob rau hauv siab, Kuv tau hais rau tus kwv tij ntawd tias: “Ua Vajtswv tsaug! Los ntawm Vajtswv cov lus, Kuv thiaj li nkag siab Nws lub siab nyiam. Los ntawm qhov xwm txheej no, Vajtswv tab tom rhuav tshem kuv txoj kev npaj siab hauv siab kom tau txais koob hmoov txhawm rau sim kuv txoj kev ntseeg Nws thiab kuv txoj kev mloog Nws lus. Kuv tsis tuaj yeem nyob twj ywm thiab Kuv tsis tuaj yeem thim rov qab, thiab Kuv tsis tuaj yeem nkag siab yuam kev Vajtswv ntxiv lawm. Kuv tib txoj kev xav ces yog kom paub Vajtswv txoj hauj lwm xwb.”

Tus kwv tij ntawd zoo siab hlo hais tias: “Tus kwv tij, nws yog ib qho zoo uas koj muaj txoj kev nkag siab zoo li no. Nyob tom nraub qaum ntawm tej kev sim siab thiab tej kev lim tib neeg kom dawb huv yog Vajtswv tej kev npaj siab uas zoo. Peb yuav tsum ntseeg hais tias Vajtswv yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab tias Nws muaj lo lus hais kawg rau tib neeg kom ciaj los sis kom tuag. Peb tsuas yog yuav tsum tso siab rau peb txoj kev ntseeg Vajtswv kom los paub txog nws, los muab koj tus ntxhais xeeb ntxwv tus mob fij rau Vajtswv ua tus saib xyuas thiab los mloog Nws tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj xwb. Qhov no yog qhov kev to taub uas peb yuav tsum muaj."

Tom qab uas mloog tus kwv tij ntawd cov lus tag lawm, Kuv tau ncaws hau. Ces Kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau thov ib txoj kev hloov dua siab tshiab, kev mloog Nws lus: “Au Vajtswv, Kuv ua tsis yog lawm. Kuv tsis tsim nyog thov tej kev xav tau uas tsis muaj qab hau ntawm Koj, tsawg dua li nkag siab yuam kev thiab liam Koj vim yog kuv tus ntxhais xeeb ntxwv tus mob. Au Vajtswv! Kuv ntseeg hais tias Koj lub siab nyiam uas zoo nyob rau tom nraub qaum ntawm txhua yam no. Kuv txaus siab hlo los zwm rau Koj tag nrho. Kuv txaus siab hlo muab kuv tus ntxhais xeeb ntxwv txoj sia thiab txoj kev tuag fij rau Koj ob txhais tes, thiab zwm rau Koj txoj kev muaj hwj chim kav thiab tej kev npaj. Tab txawm hais tias nws tuag tiag tiag los, Kuv yuav tsis yws ib los hlo li.” Tom qab cov lus thov no tag lawm, kuv lub nra hnyav thiab lub siab mob txawm ntaug zuj zus lawm.

Kuv tus tub hu los qhia kuv hais tias cov kws kho mob tsis tuaj yeem ua tau ib yam dab tsi ntxiv rau Nkuntsus.

Nyob rau hmo kaum peb, kuv tus tub tau hu kuv dua, thiab nws hais yam tsis muaj zog tias: “Txiv, cov kws kho mob tsis tuaj yeem ua tau ib yam dab tsi rau Nkuntsus li, thiab lawv tau pab tawm tswv yim rau kuv kom muab nws tshem tawm.” Thaum hnov nws cov lus, kuv poj niam thiab Kuv tau quaj ncia ua tsis taus pa. Thaum Kuv xav tias kuv tus ntxhais xeeb ntxwv yuav ncaim wb mus tag ib txhis, Kuv lub plawv dhia mob cuag dab tsi thiab Kuv tsis tuaj yeem tswj tau kuv tus kheej li lawm tsuas muaj zog me me lawm xwb. Tiam sis Kuv nco dheev tias kuv ua li ntawd tsis yog lawm, yog li ntawd kuv poj niam thiab Kuv tau rov qab thov Vajtswv tas zog dua, thov Nws kom pab tshem wb lub siab tawm ntawm txoj kev pheej liam Nws. Tom qab wb thov Vajtswv tag lawm, Kuv xav txog Vajtswv cov lus: “Tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam(“Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia”). Kuv tau nkag siab los ntawm Vajtswv cov lus: Vajtswv tswj hwm thiab kav ib puas tsav yam. Txawm hais tias lawv yuav ciaj los sis yuav tuag los, lawv hloov pauv mus raws nraim li Vajtswv tej kev xav. Kuv tus ntxhais xeeb ntxwv lub neej thiab txoj kev tuag ob qho puav leej yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes tiag tiag li. Yog tias nws ciaj sia los, ces nws yog Vajtswv lub hwj chim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus; yog tias nws tuag, ces nws yog Vajtswv tau pom zoo lawm. Txawm hais tias Kuv tsis nkag siab tag nrho los, nws muaj Vajtswv lub siab nyiam uas zoo thiab Kuv tsis tuaj yeem yws txog Vajtswv ntxiv lawm thiab liam rau Nws thiab mus ua Ntxwgnyoog yam khoom txaus luag. Kuv yuav tsum muab kuv tus ntxhais xeeb ntxwv rau Vajtswv tag nrho thiab zwm rau Nws tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj. Raws li Vajtswv yog kuv txoj kev txhawb zog, Kuv tau muaj lub siab loj los fim thiab txais yam uas yuav tshwm sim tom ntej, thiab tsis muaj kev tu siab thiab tag kev cia siab rau yam no ntxiv lawm.

Hnub tom qab, kuv poj niam thiab Kuv tau mus rau tom lub tsev kho mob hauv nroog mus saib Nkuntsus. Thaum wb nkag mus rau hauv chav kho mob wb pom nws pw rau saum ib lub txaj kho mob. Nws lub ntsej muag daj tag, thiab nws poob phaus ntau heev li lawm ua rau saib nws zoo li twb caws tag lawm. Pom kuv tus ntxhais xeeb ntxwv uas tsis nco qab lawm, ua rau Kuv tsis tuaj yeem hais qhia kuv txoj kev tu siab, cov kua muag ua rau kuv pom kev plooj plooj lawm xwb. Thaum uas Kuv tus siab heev, Kuv tau xav txog Yauj. Nws kuj tau mob loj heev li thiab thaum tej kev sim siab loj li no los raug rau nws, txawm li ntawd los nws tseem muaj lub siab hwm Vajtswv, thiab nws yeem foom tsis zoo rau nws tus kheej sab cev nqaij daim tawv dua li los hais lus txhaum thiab liam rau Vajtswv los sis txiav txim rau Vajtswv. Nws txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev mloog Vajtswv lus ua rau Vajtswv saib nws rau nqi thiab hlub nws heev, thiab qhov no ua rau nws haj yam tsim txiaj. Ces Kuv xav tias: “Twb tau raws Vajtswv los txog txij no, Kuv twb tau nyeem Vajtswv cov lus ntau zaus thiab Kuv twb tau nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam lawm. Yog tias Kuv tsis tuaj yeem sawv ua pov thawj rau Vajtswv thiab ua rau Ntxwgnyoog txaj muag, ces Kuv yuav tsis tsim nyog ntseeg Vajtswv li. Kuv yuav tsum ua raws li Yauj tus qauv uas sawv hais lus tim khawv rau Vajtswv. Txawm hais tias yuav muaj dab tsi tshwm sim rau kuv tus ntxhais xeeb ntxwv los xij, kuv yuav tsis yws rau Vajtswv li.” Tom qab ntawd, Kuv tau thov Vajtswv ntsiag to hauv kuv lub siab: “Au Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, nws ua rau kuv mob siab heev uas pom kuv tus ntxhais xeeb ntxwv yuav tuag. Txawm li cas los xij, Kuv tsis xav nkag siab yuam kev los sis liam rau Koj. Kuv zoo siab hlo los mloog lus. Kuv tsuas yog thov Koj kom tiv thaiv kuv lub siab kom Kuv thiaj li tuaj yeem sawv ua pov thawj rau Koj hauv txoj kev sim siab no xwb.”

Kev sawv hais lus tim khawv, Kuv tau pom Vajtswv tej dej num uas zoo kawg nkaus.

Tom qab ntawd, kuv poj niam thiab Kuv txawm zaum rau ntawm lub taw txaj kho mob saib nws ntsiag to. Kwv yees li ib teev tom qab muaj ib yam uas tsis xav txog li tau tshwm sim: Nkuntsus txawm maj mam qhib nws ob lub qhov muag, thiab nws tau ntsia mus rau cov dej haus ntawm kuv tus tub txhais tes, ces kuv tus tub txawm muab tus pas raj los tso rau hauv nws lub qhov ncauj. Peb txawm ceeb, vim nws maj mam rua nws lub qhov ncauj thiab cia li haus ob peb pas me me puv npo qhov ncauj. Pom txog qhov xwm txheej no, ua rau peb xav tsis thoob, thiab Kuv ua Vajtswv tsaug tas zog hauv kuv lub siab: “Au Vajtswv! Kuv tau pom Koj txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim lawm. Nws yog Koj tus uas tau cawm Nkuntsus txoj sia, thiab Koj lub hwj chim tau ua rau qhov txuj ci tseem ceeb no tshwm sim!” Ntau tshaj li ib teev dhau mus, ces peb muab ib co txiv dib pag liab thiab txiv tsawb tso rau hauv Nkuntsus lub qhov ncauj, ces nws txawm maj mam noj tag nrho lawm. Yam zoo tshaj plaws ntxiv yog, thaum ib tag hmo nws cia li hais lus, hais ua lub suab yau yau tias: “pog, yawg!” Nws kuj tseem tuaj yeem txav nws ob sab caj npab thiab, thiab sab ntawm nws lub cev uas twb tsis hnov lawm los tuaj yeem txav tau lawm thiab. Peb yeej tsis tshua ntseeg yam uas peb tau pom kiag li. Kuv tus ntxhais xeeb ntxwv, uas cov kws kho mob twb tau tso tseg tsis kho lawm, tam sim no tau zoo zuj zus lawm. Nws yeej yog Vajtswv tes dej num uas zoo kawg nkaus tiag tiag li! Thaum lub sij hawm ntawd, kuv poj niam thiab Kuv zoo siab tshaj qhov hais tau lawm thiab txhua yam uas wb tuaj yeem ua tau ces yog tas zog ua Vajtswv tsaug thiab qhuas Vajtswv lawm xwb! Nws yog Vajtswv uas tau muab txoj sia zaum ob rau kuv tus ntxhais xeeb ntxwv thiab ua rau nws rov qab los muaj txoj sia.

Hnub tom qab, Nkuntsus tau sawv ntawm lub txaj thiab dhia ncig txhua txhia qhov chaw lawm. Tus kws kho mob tau hais rau kuv yam xav tsis thoob tias: “Cas yuav txawv ua luaj li! Nws zoo li twb dhau kev yuav cawm tau lawm. Kuv tau xav me ntsis tias, tom qab ib hnub thiab ib hmos lawm, nws tus mob yuav zoo me ntsis. Raws li kuv tau ua kws kho mob los tau ntau lub xyoo, Kuv yeej tsis tau pom ib qho xwm txheej zoo li no dua li. Ob peb hnub dhau los ntawd muaj ib tug ntxhais uas tau tus mob mob hlwb, tiam sis nws tus mob tsis heev li koj tus ntxhais xeeb ntxwv no. Tom qab kho tag, nws txawm tsis pom kev lawm, hos Nkuntsus, uas peb twb tso tseg tsis kho lawm, tau zoo rov qab los li qub yam xav tsis thoob li! Nws ua rau kuv tsis nkag siab lawm. Zoo heev li!” Thaum hnov tus kws kho mob hais li no, Kuv tau puv npo kev ua Vajtswv tsaug thiab tau paub tias nws yog vim lub hwj chim loj ntawm Vajtswv uas kuv tus ntxhais xeeb ntxwv thiaj li tau rov qab los muaj txoj sia. Tib neeg txoj hmoo tseeb tiag puav leej yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes, thiab ntau tshaj ntawd yog tib neeg txoj sia thiab kev tuag. Yam li Vajtswv cov lus hais tias: “Pom tseeb tias, nws tsis yog tib neeg tuav lub hwj chim ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, tsis yog ib txhia yuav muaj txoj sia nyob hauv lub ntiaj teb raws li qhov ib txwm muaj, tab sis yog los ntawm tus Tswv Tsim, yog tus uas muaj hwj chim loj tib tug xwb. Ib neeg ntiaj teb txoj sia thiab txoj kev tuag tsis yog los ntawm ntuj tsim teb raug, tab sis vim yog tshwm sim los ntawm lub hwj chim kav ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim(“Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III”).

Los ntawm txoj kev paub uas zoo tshaj plaws no, Kuv tau los muaj qee txoj kev thoob tsib txog kuv tej kev xav ruam rau hauv kev ntseeg Vajtswv, thiab Kuv tau paub tias: Kev muaj kev ntseeg Vajtswv, peb yuav tsum tsis txhob yog nrhiav koob hmoov los sis zoo siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub nkaus xwb, tiam sis yuav tsum mob siab rau los paub Nws txoj kev txiav txim, kev rau txim, tej kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv, txhim kho peb tej kev xav uas tsis yog rau hauv kev ntseeg, thiab tshem peb tus yam ntxwv ntxwgnyoog mus. Txawm hais tias yuav yog tej ib puag ncig uas peb ntsib yuav tshwm sim nrog rau peb cov kev xav phem los xij, peb tuaj yeem tso siab rau peb txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv lus thiab sawv hais lus tim khawv rau Nws yam tsis muaj kev liam los sis nkag siab Nws yuam kev. Ib txoj kev ntseeg Vajtswv uas zoo li no yog raws nraim li Nws lub siab nyiam. Tib lub sij hawm ntawd, Kuv tau los muaj qee txoj kev paub tseeb thiab kev nco txiaj ntsig txog Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab txoj kev muaj hwj chim kav; Kuv tau pom Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim nyob rau txhua txhia qhov chaw, thiab txhua tus tib neeg txoj sia thiab kev tuag puav leej yog Vajtswv tswj kav. Tam sim no, kuv txoj kev ntseeg Vajtswv tau loj hlob tuaj lawm. Txawm hais tias tej kev sim siab uas Kuv ntsib yuav loj npaum li cas los xij, Kuv ntseeg hais tias Vajtswv yog kuv txoj kev txhawb zog uas muaj zog thiab, tshaj ntawd ntxiv, Nws thiaj tsuas yog kuv txoj kev cawm dim nkaus xwb. Ua Vajtswv tsaug! Ob peb hnub tom qab, Kuv xav los caum qhov tseeb tiag tiag thiab ua kom tiav lub luag hauj lwm ntawm ib tus neeg uas raug tsim los them Vajtswv txoj kev hlub rov qab!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj