Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub: Vajtswv Tus Duab thiab Tes Hauj Lwm | Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 71

November 7, 2020

Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhia-xyoo tab tom los rau qhov xaus lawm, thiab lub rooj vag ntawm lub nceeg vaj twb tau qhib rau txhua tus neeg uas nrhiav Nws qhov kev tshwm sim lawm. Cov kwv tij thiab cov muam uas hmov tshua, nej tab tom tos dab tsi? Nej nrhiav dab tsi? Puas yog nej tab tom tos kom Vajtswv tshwm los? Puas yog nej tab tom tshawb nrhiav Nws tej hneev taw? Ib tug ntshaw npaum li cas rau Vajtswv qhov kev tshwm sim! Thiab nws nyuaj npaum li cas los mus nrhiav Vajtswv tej hneev taw! Nyob rau tiam zoo li no, nyob hauv lub ntiaj teb zoo li no, peb yuav tsum ua li cas los ua tim khawv txog hnub uas Vajtswv tshwm los? Peb yuav tsum ua dab tsi kom thiaj li taug tau raws Vajtswv tej hneev taw? Txhua tus neeg uas tos ntsoov Vajtswv tshwm los puas leej ntsib cov lus nug zoo li hom no. Nej tau ua twb zoo xav txog cov lus nug no ntau tshaj li ib zaug lawm—tab sis qhov tau los yog dab tsi? Vajtswv tshwm los rau qhov twg? Vajtswv tej hneev taw nyob qhov twg? Nej puas tau txais tej lus teb rau qhov no li? Coob leej yuav teb raws li no tias: “Vajtswv tshwm los rau txhua tus uas caum raws Nws qab thiab Nws tej hneev taw nyob nrog peb; nws yooj yim li ntawd xwb!” Txhua tus neeg tuaj yeem muab ua qauv lus teb tau, tab sis nej puas to taub tias nws txhais li cas tiag los ntawm qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv thiab Nws tej hneev taw? Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yog hais txog qhov Nws los txog rau hauv ntiaj teb no los ua Nws txoj hauj lwm hauv tus tib neeg kiag. Nrog Nws tus kheej lub meej mom thiab tus yam ntxwv, thiab raws li txoj hau kev uas cog rau hauv Nws, Nws nqis los nrog tib neeg ua ke los ua txoj hauj lwm pib ib tiam thiab xaus ib tiam. Hom kev tshwm sim zoo li no tsis yog tus qauv ntawm kev ua koob tsheej zoo siab. Nws tsis yog ib qho cim, ib daim duab, ib qhov txuj ci tseem ceeb, los sis qee yam ntawm ib lub zeem muag uas tseem ceeb, thiab tseem tsawg dua qhov uas nws yuav yog ib hom txheej txheem kev ntseeg. Nws yog qhov tseeb thiab muaj tiag uas tuaj yeem kov tau thiab pom tau los ntawm txhua tus. Hom kev tshwm sim zoo li no tsis yog rau tus txiaj ntsim ntawm kev tawm ntawm lub zog, los sis rau tej kev ua haujl lwm rau ib nyuag ntu xwb; nws yog, tseem ceeb tshaj, rau ib theem ntawm txoj hauj lwm hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yeej ib txwm muaj qab hau thiab ib txwm muaj qee qhov kev cuam tshuam rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Yam uas hu ua “qov kev tshwm sim” ntawm no yog txawv ntawm hom “kev tshwm sim” uas Vajtswv qhia, coj, thiab qhia tib neeg. Vajtswv ua ib theem ntawm Nws txoj hauj lwm tseem ceeb hauv txhua zaus uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej. Txoj hauj lwm no txawv ntawm lwm txoj hauj lwm ntawm lwm tiam lawm. Nws yog ib yam uas tib neeg tsis tuaj yeem xav tawm tau, thiab tib neeg yeej tsis tau ntsib tau pom los dua li. Nws yog txoj hauj lwm uas pib ib tiam tshiab thiab xaus tiam qub, thiab nws yog qhov qauv tshiab thiab tau tsim kho ntawm txoj hauj lwm rau kev cawm dim ntawm tib neeg; tsis tas li ntawd, nws yog txoj hauj lwm uas coj noob neej mus rau tiam tshiab. Qhov no yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas qhia txog.

Thaum twg nej to taub txog tias Vajtswv qhov kev tshwm sim yog txhais li cas lawm, nej tsim nyog tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas? Lo lus nug no tsis nyuaj los piav li: Seb Vajtswv tshwm los nyob rau qhov twg, ces nej yuav pom Nws tej hneev taw nyob rau qhov ntawd. Cov lus piav qhia zoo li no yeej qhia ncaj qha xwb, tab sis tsis tshua yooj yim muab coj los xyaum ua raws, rau qhov ntau tus neeg tsis paub tias xyov Vajtswv tshwm los nyob qhov twg, haj yam tsawg uas yuav paub tias Nws yuav xav mus tshwm sim nyob rau qhov twg, los sis Nws tsim nyog tshwm los rau qhov twg. Ib txhia neeg cia li ntseeg tau lawm hais tias qhov chaw twg uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Los sis lwm yam ntxiv uas lawv ntseeg tias qhov chaw twg muaj cov coj ntawm sab ntsuj plig, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Los sis lwm yam ntxiv uas lawv ntseeg tias qhov twg uas muaj cov neeg muaj suab nrov npe, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Nyob rau lub sij hawm no, cia peb muab tso tseg txawm tias cov kev ntseeg ntawd yuav yog los sis tsis yog los xij. Txhawm rau qhov piav qhia lo lus nug zoo li no, peb yuav tsum muaj lub hom phiaj meej ua ntej tso: Peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw. Peb tsis yog nrhiav cov coj ntawm sab ntsuj plig, tsawg dua uas peb yuav mus nrhiav cov coj uas muaj suab nrov npe; peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw. Rau lub laj thawj no, vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev! Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem, tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib. Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm; tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua. Nws txawm yuav ua dab tsi los xij, Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li, haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub. Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv, los caum raws Vajtswv tej hneev taw, ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso. Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod, koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li. Tab sis, nej yuav tsum nug tias nej yuav ua li cas thiaj li nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw, yuav ua li cas nej thiaj li lees txais tau Vajtswv qhov kev tshwm sim, thiab nej yuav ua li cas thiaj li zwm tau rau txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv: Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb, nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

Xaiv tawm los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Saib ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Leave a Reply

Tso rau lwm tus saib thiab

Tshem