Kev Puas Tsuaj uas Tshwm Sim Tas Li -- Yuav Ua Cas Thiaj Ua Tau Cov Ntxhais Nkauj Xwb Ntse Txais Tos tus Tswv

December 24, 2020

Tus Tswv Yexus hais tias, “Thiab nej yuav hnov kev ua tsov ua rog thiab lus paj lus cua ntawm kev ua tsov ua rog: saib kom nej txhob nyuaj siab: rau qhov tag nrho tej no yuav tsum los dhau mus, tab sis tseem tsis tau yog qhov kawg. Ib lub teb chaws yuav sawv tawm tsam ib lub teb chaws, thiab ib lub nceeg vaj tawm tsam ib lub nceeg vaj: thiab yuav tsum muaj kev tshaib kev nqhis, thiab kab mob sib kis, av qeeg, rau txhua qhov. Tag nrho tej no yog qhov pib ntawm tej kev nyuaj siab(Mathai 24:3, 6–8). Niaj hnub no kev puas tsuaj tshwm sim tuab thiab loj zuj zus nyob rau thoob ntiaj teb xws li : Tus kab mob khaulausnas vaislav Vujham , kooj txig uas tau tshwm sim nyob rau sab Asfikas, toj kub nyiab nyob rau teb chaws Auxatalia, thiab lwm yam kev puas tsuaj uas tshwm sim ib zaug tas ib zaug tuaj. Tsis tag li xwb kuj tshwm muaj plaub lub lub hli ntshav thiab. Qhov lus faj lem uas hais txog tus Tswv qhov yuav los ntawd tau tshwm sim tiav lawm; tej zaum tus Tswv twb rov qab los lawm. Ib qho teeb meem uas nyob hauv cov neeg ntseeg txoj kev xav ntawm tus Tswv yog qhov no: Yuav ua cas peb thiaj ua tau cov ntxhais nkauj xwb ntse txais tos tus Tswv? Muaj ib zaug tus Tswv Yexus tau hais tseg tias,

Ces lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej yog muab piv tau rau kaum tus ntxhais nkauj xwb, uas nqa lawv lub teeb, thiab mus rau tom ntej mus ntsib tus nraug vauv. Thiab tsib tug ntawm lawv cov ntawd mas ntse, thiab tsib tug mas ruam. Lawv cov uas ruam ces nqa lawv lub teeb, thiab tsis nqa roj nrog lawv li: Tab sis cov ntse ces nqa roj nyob rau hauv lawv cov raj nrog lawv lub teeb(Mathai 25:1–4). Peb tuaj yeem pom tau los ntawm Vajtswv txoj lus, tias cov cov ntxhais nkauj xwb ntse tau npaj roj rau lub teeb tawsthiab tos ntsoov tus Tswv yuav los yam huab hwm. Txog thaum kawg, lawv thiaj li tuaj yeem txais tos tau Nws , thiab tau mus koom lub paj tsiab nyob rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej. Yog li , cov kwv tij thiab viv ncaus coob leej thiaj ntseeg tias tsuav yog lawv tau nyeem cov Vajtswv txoj lus xwm yeem, koom nrog pab pawg, nquag ua tus Tswvtes dej num, tos yam huab hwm, ntawd txhais tau tias lawv tau npaj cov roj taws thiab yog cov ntxhais nkauj xwb ntse thiab lawv yuav raug rub mus rau hauv lub nceeg vaj saum lub ntuj ceeb tsheej rau thaum tus Tswv los txog. Tsis tag li xwb, qhov nov yog peb txoj kev xyaumua los ntau lub xyoo lawm, thiab tam sim no txhua yam kev puas tsuaj tau tshwm sim, tab sis peb tseem tsis tau txais tus Tswv. Qhov no ua rau peb tsis muaj kev xaiv tiam sis kom ras txog thiab nug peb tus kheej: Rau siab ua tus Tswv tes dej num li no puas yuav tau ua ib tug ntxhais nkauj xwb ntse tiag? Peb puas yuav tuaj yeem txais tau tus Tswv thiab raug rub tes ua ntej yuav raug kev tsim txom?

Kev Nyeem Vajtswv Txoj Lus, Kev Thov Vajtswv, thiab Rau Siab Ua tus Tswv Tes Dej Num: Qhov nov Puas Yuav Ua Tau ib Tug Ntxhais Nkauj Xwb Ntse?

Cia peb rov qab xav txog cov xib fwb qhia kev cai, cov pov thawj hlob thiab cov Falixais. Lawv txhua tus nyeem zoo nyob rau hauv Vajtswv txoj lus, thiab lawv tsev neeg tau ua dej num rau Vajtswv tau ntau tiam lawm. Lawv tau ua raws txoj cai yam nruj, ua raws li cov lus txib, ua hauj lwm yam nquag plias, thiab tseem tau mus thoob lub ntiaj teb mus tshaj tawm txog txoj moo zoo ntawm Vajtswv. Tej zaum yuav hais tau tias lawv tau ua hauj lwm ntau heev, tiv dhau txoj kev txom nyem tsis yog tsawg, thiab tos ntsoov qhov tus Mexiyas los. Raws li peb cov kev xav phem thiab ua zeem muag pom, lawv yuav tsum yog cov ntxhais nkauj xwb ntse uas tau npaj cov roj taws; lawv yuav tsum yog cov uas tsim nyog tau txais tos tus Tswv ntau tshaj lwm tus thiab tau txais Nws txoj kev cawm dim thiab kev tshav ntuj. Tiam sis qhov tseeb yog dab tsi tiag? Thaum tus Tswv Yesxus los ua cev nqaij daim tawv thiab tau tuaj ua tes dej num, tsis yog tias cov neeg no tsis paub txog Tswv Yexus xwb, tab sis lawv tseem ntseeg tias, raws li ntawm lawv tej kev xav phem thiab ua zeem muag pom, tias “leej twg tsis raug hu ua ‘Mexiyas’ ces tsis yog Vajtswv”. Lawv tuaj yeem hnov tseeb meej tias tus Tswv cov lus muaj cai thiab muaj hwj chim , thiab tab sis raws li ntawm lawv tej kev xav phem thiab ua zeem muag pom, lawv tau ua saib tsis taus tus Tswv Yexus tes dej num thiab cov lus uas tau tawm los ntawm Vajtswv txoj lus los. Lawv muab qhov no los ua kev tsis lees paub tias tus Tswv ces txawm yog Vajtswv Tus Kheej ntag, thiab lawv tseem tau muab qhov no los txiav txim thiab thuam tus Tswv Yexus . Lawv tsis muaj kev huab hwm rau Vajtswv nyob hauv lawv nruab siab, lawv tsis nkag siab, thiab lawv kuj tsis nrhiav los yog tshawb nrhiav txog qhov no. Lawv haj tseem tau koom ua hauj lwm nrog tsoom fwv Loos muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, thiab thaum kawg lawv thiaj raug Vajtswv muab rau txim. Yog li, nws puas tuaj yeem hais tau tias cov neeg Falixais yog cov ntxhais nkauj xwb ntse? Lawv tsuas yog txhawj txog lawv tus kheej txog ntawm dag zog thiab tes dej num xwb, raws li txoj cai qub ntawm phau Vajluskub Qub xwb, tab sis lawv tsis muaj kev paub dab tsi me me txog Vajtswv li; lawv tsis muaj peev xwm hnov tau Vajtswv lub suab. Lawv tuaj yeem raug hu tau ua cov ntxhais nkauj xwb ruam tshaj plaws. Nyeem mus ntxiv kom paub ntau ntxiv.

Ib Tug Ntxhais Nkauj Xwb Ntse Yog Dab Tsi ?

Muaj ib zaug tus Tswv Yexus tau hais tseg tias, “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib laus, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). Los ntawm Vajtswv txoj lus, peb tuaj yeem pom tias cov ntxhais nkauj xwb ntse ntawd tuaj yeem txais tus nraug vauv ua ntej tshaj plaws vim tias lawv muab Vajtswv lub suab saib tseem ceeb. Thaum lawv hnov leej twg hu tias tus nraug vauv tab tom los lawm, cov ntxhais nkauj xwb ntse ntawd yog cov xub xub mus txais tos nws, thiab lawv nrhiav thiab tshawb nrhiav . Thaum kawg, lawv tau hnov lub suab ntawm Vajtswv hauvVajtswv cov lus, yog li lawv thiaj tau txais tos tus Tswv. Nws tsuas zoo raws li thaum, raws li tau sau cia hauv Vajtswv txoj lus, tus poj niam ntawm Xamalias tau hnov tus Tswv Yexus hais tias, “Vim koj twb muaj tsib tug txiv lawm; thiab tus uas koj muaj tam sim no tsis yog koj tus txiv: qhov ntawd koj yeej hais tseeb lawm(Yauhas 4:18). Nws thiaj li mam paub tias tsuas muaj Vajtswv xwb thiaj li paub thiab hais txog yam uas tau zais nyob hauv nws nruab siab. Nws tau qw nrov nrov qhia rau lwm tus neeg yam xav tsis thoob li tias, “Tuaj, saib ib tug tib neeg, uas qhia kuv tag nrho txhua yam uas kuv tau ua dhau los lawm: tus no tsis yog tus Khetos lod?” (Yauhas 4:29). Nws tau paub los ntawm Nws cov lus uas hais tias tus Tswv Yexus yog tus Mexiyas uas tau hais tseg tias yuav los. Thiab tom qab ntawd tau muaj Petus— thaum lub caij uas nws nrog tus Tswv nyob, nws tau pom tias cov lus uas tau hais thiab tes dej num uas tau ua tiav los ntawm tus Tswv Yexus tsis yog yam yooj yooj yim uas ib tug tib neeg dog dig yuav muaj peev xwm hais tau thiab ua tau. Saib los ntawm tus Tswv cov lus thiab tes dej num, nws paub tau tias tus Tswv Yexus yog Khetos, Vajtswv tus Tub . Dhau nov kuj tseem muaj Nathana-ees, Yauhas, Anru, thiab lwm tus uas tau hnov lub suab ntawm Vajtswv los ntawm tus Tswv Yexus cov lus. Lawv tau paub tseeb tias Tswv Yexus ces txawm yog Vajtswv Tus Kheej ntag, thiab lawv thiaj tau tso tseg txhua yam tseg mus caum Nws. Cov neeg no xwb thiaj yog cov ntxhais nkauj xwb ntse.

Cov lus tseeb uas tau hais los sauv tau ua pov thawj tias tsis yog txhua tus neeg uas tau nyeem Vajtswv txoj lus, koom nrog pab pawg, rau siab ua tus Tswv tes dej num, thiab tos ntsoov yuav yog cov ntxhais nkauj xwb ntse. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, cov ntxhais nkauj xwb ntse yog cov uas mloog Vajtswv lub suab, thiab thaum lawv hnov lwm tus tshaj tawm txog Vajtswv txoj moo zoo, lawv tuaj yeem tso lawv tus kheej cov kev xav phem thiab ua zeem muag pom thiab, tshawb nrhiav Vajtswv tes dej num nrog rau lub siab uas txo hwj chim, thiab lub siab tshawb nrhiav tseg. Thaum kawg, lawv thiaj tau txais kev tig ras to taub txog Vajtswv, paub Vajtswv lub suab, thiab tau txais tos tus Tswv. Hos rau cov uas tsis ua zoo hmloog tus Tswv lub suab, tsis tshawb nrhiav tom qab uas tau hnov qhov tseeb uas raug nthuav tawm lawm, tsis muaj kev nkag siab, tsuas yog ua raws cov lus ntawm Vajtswv txoj lus xwb, thiab ntseeg tias kev siv dag zog, siv lawv tus kheej thiab muab kev pab xwb, ces lawv yuav tuaj yeem pom tau qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv lawm–lawv txhua tus yog cov ntxhais nkauj xwb ruam xwb, thiab txog thaum kawg lawv yuav plam txoj kev cawm dim thiab kev tshav ntuj ntawm Vajtswv.

Txhawm rau kom zam dhau txhob yog cov ntxhais nkauj xwb ruam thiab raug Vajtswv tso tseg thiab tshem tawm los ntawm Vajtswv thaum uas ntsib kev puas tsuaj, ntawm lub caij tseem ceeb uas tus Tswv yuav rov los txog uas yuav tau txais tos, peb yuav tsum dhau mus ua cov ntxhais nkauj xwb ntse thiab kub siab rau peb tus kheej thaum nrhiav kom hnov Vajtswv lub suab. Nws tau sau tseg cia hauv Phau Qhia Tshwm: “Nws tus uas muaj ib lub pob ntseg, cia nws hnov tej uas tus Vajntsujplig hais rau cov pawg ntseeg(Qhia Tshwm 2:7). “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). Cov lus faj lwm no tau hais qhia tias txog thaum kawg uas tus Tswv rov qab los, Nws yuav tsum hais lus tawm. Yog li, yuav ua li cas peb thiaj li paub tias ntawd yog Vajtswv lub suab? Txuas ntxiv, cia peb sib qhia txog ob peb lub hauv paus ntsiab lus ntxiv.

1) Cov Lus Raug Nthuav Tawm los ntawm Vajtswv Muaj Cai thiab Muaj Hwj Chim, thiab Lawv Yog Ib Qho Kev Nthuav Tawm txog Vajtswv Tus Yam Ntxwv

Raws li qhov uas peb sawv daws paub, nws yog cov lus hais uas Vajtswv tau siv thaum lub hauv paus los tsim lub ntiaj teb . Vajtswv tej lus yeej muaj cai thiab muaj hwj chim; yog Vajtswv tau hais nws cov lus tawm, nws yuav tshwm sim mus ua qhov tseeb tiag sai li sai tau. Yeej muaj tseeb raws li Vajtswv tau hais tseg nyob rau hauv Phauv Chiv Keeb: “Cia kom muaj qhov kaj: thiab cia li muaj qhov kaj” (Chiv Keeb 1:3). “Cia kom cov dej uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej sib sau los ua ke rau ib qho chaw, thiab cia kom daim av qhuav tswm tuaj(Chiv Keeb 1:9). Yehauvas tau hais rau Mauxes tias, “Hais rau lub koom txoos ntawm Yixayee cov me nyuam, thiab hais rau lawv tias, Nej yuav tsum dawb huv: vim Kuv Yehauvas nej tus Vajtswv yeej dawb huv(Levi Kevcai 19:2). Dhau nov kuj tseem muaj cov lus uas Tswv Yexus tau qhia tshwm txog cov Falixais thiab: “Tab sis muab kev puas tsuaj rau nej lau, cov kws sau ntawv thiab cov Falixai, cov neeg dag! vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si(Mathai 23:13).

Yog thaum twg peb tau hnov Vajtswv cov lus lawm, peb yuav paub tau tias tsis yog tus neeg dog dig yuav hais tau tej lus ntawd. Vajtswv cov lus muaj peev xwm ua tau txhua yam; txhua yam ntawd tau raug tsim thiab ua tiav los ntawm Nws cov lus. Dhau ntawd txhua tus neeg uas tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv lus kuj yuav raug txim los ntawm Nws cov lus thiab. Kev tau hnov cov lus ntawd tau txhawb nqa lub zog rau peb thiab peb tuaj yeem hnov tau tias Vajtswv tus yam ntxwv tsis tau ua txhaum tib neeg txoj cai, tias Vajtswv cov lus yeej sawv cev tag nrho rau Nws lub meej mom thiab hwm chim, thiab tias txog tiam kawg peb yuav tsum paub tias qhov seb qhov uas peb hnov ntawd yog lub suab ntawm tus Tswv uas tau rov qab los lawm los tsis yog. Qhov nov yog qhov uas peb tuaj yeem yuav ntsia pom tau li cas.

2) Vajtswv Cov Lus Nthuav Tawm Tej Xwm Txheej uas Raug Zais Tob, thiab Qhia TshwmTib Neeg Txoj Kev Qias Vaub Tsuab thiab Tej Kev Zais Siab.

Raws li qhov uas peb sawv daws paub, tus Tswv Yexus uas yug los ua neeg tau nthuav tawm txog tej xwm txheej uas raug zais tob thaum lub sij hawm uas Nws tau los ua tes dej num. Ntawd yog “Lees txim ntxeev dua siab tshiab: rau qhov lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej twb nyob ze lawm(Mathai 4:17). thiab “Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam(Mathai 7:21). Nws tsuas yog vim hais tias tus Tswv tau nthuav tawm tej xwm txheej uas raug zais tob nyob rau ntawm ib puag ncig uas yuav nkag mus rau lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej uas peb paub tias tsuas yog cov uas hloov siab lees txim tiag thiab rais los ua cov neeg uas ua raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam xwb thiaj yuav mus tau rau lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej. Nov yog qee yam uas tej zaum peb yuav tsis tuaj yeem paub tau yog tiastus Tswv Yexus tsis tau nthuav tawm qhov uas raug zais tob no rau peb.

Tsis tag li ntaw xwb, Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas tshuaj xyuas qhov tob ntawm tib neeg lub siab. Vajtswv muaj kev nkag siab zoo txog ntawm peb; tsuas yog Vajtswv xwb thiaj tuaj yeem nthuav tawm tau peb txoj kev qias vaub tsuab thiab yam uas nyob hauv peb nruab siab. Piv txwv li, tus Tswv Yexus tau hais txog qhov xwm txheej ntawm Nathana-ees hauv qab tsob ntoo txiv cev, cia rau Nathana-ees paub txog tias tus Tswv Yexus ces txawm yog tus Mexiyas uas tau hais tseg tias yuav los. Dhau no lawm kuj tseem muaj Mathais uas yog tus neeg sau se, uas tau paub tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv vim Yexus tau hais txog cov ntsiab lus ntawm nws cov lus thov. Ntawm no peb tuaj yeem pom tias Vajtswv cov lus tsis tsuas yog nthuav tawm tej xwm txheej uas raug zais tob xwb, tab sis tseem qhia tshwm txog tib neeg txoj kev qias vaub tsuabg thiab kev zais siab thiab. Qhov no kuj yog ib txoj hau kev uas peb tuaj yeem yuav paub tau tias qee yam ntaw puas yog Vajtswv lub suab.

3) Vajtswv Txoj Lus Tuaj Yeem Pab Txhawb Nqa Tib Neeg Lub Neej thiab Ppaj ib Txoj Hau Kev rau Tib Neeg.

Tus Tswv Yexus tau hais tseg tias, “Kuv yog txoj hau kev, qhov tseeb, thiab txoj sia: tsis muaj leej twg mus tau rau ntawm Leej Txiv, tab sis mus ntawm Kuv mus(Yauhas 14:6). Vajtswv Tus Kheej thiaj yog qhov tseeb., Vajtswv muaj peev xwm hais qhia qhov tseeb rau tib neeg kev noj qab haus huv raws li lawv kev xav tau, nyob rau txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, tib neeg yeej tsis paub txog tias yuav nyob zoo li cas los sis pe hawm Vajtswv li cas, yog li ntawd Vajtswv thiaj li tsa txoj kev cai rau Mauxes los coj cov tib neeg hauv lawv txoj kev ua neej. Ib yam li nws tau hais tseg hauv Kaum Txoj Kev Cai: “Kuv yog Yehauvas nej tus Vajtswv, tus uas coj nej tawm hauv daim av hauv Iyi los, tawm hauv lub tsev raug cuab raug khi los. Nej yuav tsum tsis txhob muaj lwm cov vajtswv ua ntej Kuv(Kevcai 5:6–7). “Nej yuav tsum tsis txhob tua neeg. Nej yuav tsum tsis txhob deev luag poj luag txiv. … Nej yuav tsum tsis txhob ua tim khawv cuav iab liam nej tus neeg nruab zog. Nej yuav tsum tsis txhob ntshaw nej tus neeg nruab zog tus poj niam …(Kevcai 5:17–21). Tom qab uas tau hnov Vajtswv cov lus , cov neeg nyob rau lub sij hawm ntawd tau paub txog tias lawv yuav tsum ua neej nyob li cas thiab lawv yuav tsum pe hawm Vajtswv li cas. Tom qab ntawd, thaum tus Tswv Yexus tau los ua tes dej num thiab tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej, Nws pib qhia tib neeg tias lawv yuav tsum lees lawv tej kev txhaum thiab hloov siab lees txim, tias lawv yuav tsum tau ua siab loj thiab siab ntev, tias lawv yuav tsum tau hlub lwm tus ib yam li lawv hlub lawv tus kheej, tias lawv yuav tsum yog cov ntsev thiab lub teeb ntawm lub ntiaj teb, thiab lwm yam ntxiv. Yam li thaum uas Petus tau nug txog Tswv Yexus tias, “Tus Tswv, yuav cia kuv tus kwv tij ua txhaum rau kuv ntau npaum li cas, thiab kuv tseem zam txim rau nws? kom txog xya zaus lod?” (Mathai 18:21), Yexus qhia Petus ncaj qha tias, “Kuv tsis yog hais rau koj, Cia kom txog xya zaus xwb: tab sis, Cia kom txog xya caum zaus ntawm xya(Mathai 18:22). Tom qab uas tau hnov cov lus no los ntawm tus Tswv, Petus thiaj tau nkag siab tias kev zam txim ntawd yog qee yam uas peb yuav tsum ua raws; qhov no tsis muaj xwm txheej los sis raug txwv rau raws sij hawm. Tom qab ntawd Petus thiaj li tau muaj txoj kev xyaum ua raws.

Yog li, yog tias tam sim no leej twg muab txoj xov xwm zoo rau peb tias tus Tswv tau rov qab los lawm thiab ua tim khawv rau peb tias Vajntsujplig tau hais rau cov ntseeg, peb tuaj yeem hmloog thiab txheeb xyuas seb txoj kev no puas tuaj yeem muab kev pab cuam rau peb li cas rau peb qhov kev xav tau tam sim no. Peb txhua tus tam sim no nyob rau hauv ib tug yam ntxwv ntawm txoj kev ua muaj kev txhaum thiab lees txais lub txim txhaum, yam uas peb tsis tuaj yeem yuav tshem peb tus kheej tawm tau. Yog tias cov lus uas lawv qhia ntawd tuaj yeem taw txoj hau kev kom tso peb tus kheej kom dim ntawm kev txhaum thiab tau txais kev dawb huv, qhov nov txhais tau tias tus Tswv Yexus tau rov qab los lawm. Peb tuaj yeem paub tau Vajtswv lub suab raws li lub hauv paus ntsiab lus no.

Qhov kev sib qhia no puas yog txoj hau kev rau koj kom tau dhau mus ua ib tug nkauj xwbntse thiab tau txais tos tus Tswv? Kuv vam tias koj yuav pab faib cov sob lus no rau lwm tus thiab, yog koj pom tias nws pab tau rau koj. Qhov Kuv xav tau ces yog xav kom peb txhua tus tau dhau mus ua cov ntxhais nkauj xwb ntse, coj peb lub siab mus nrhiav thiab ua tib zoo hmloog tus Tswv lub suab. Thov kom peb tau txais tos tus Tswv rov qab los thiab tau koom ua kev zoo siab nrog Nws!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply