Vajtswv tus Yaj Hnov Nws Lub Suab: Peb Yuav Tsum Hnov Vajtswv Txoj Lus Thaum Tshuaj Xyuas txoj Kev Tseeb

January 24, 2021

Sau los ntawm Xub Xyeem, Teb Chaws Suav

Qhov kab mob sib kis loj tau kis ntxiv mus rau ntau lus hlis tsis ntev dhau los no thiab cov neeg mob thiab tuag los yeej haj yam muaj coob tshaj tuaj thiab. Tej kev puas ntsoog muaj ntau thoob plaws ntiaj teb, xws li tej pab kab ntau ntau, dej nyab, thiab hluav taws kub, thiab kev hem thawj ntawm tsov rog tshwm zem zuag tuaj. Coob tus ntseeg Vajtswv tau hnov txog qhov uas tus Tswv tau rov qab los lawm thiab tam sim no tab tom nrhiav Nws qhov kev tshwm sim. Niaj hnub no, tsuas yog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb thiaj tau hais lus tim khawv hais tiam tus Tswv twb rov qab los lawm, thiab coob tus tab tom nrhiav thiab tshuaj xyuas txog qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Neeg coob zuj zus paub tseeb hais tias nws yog Vajtswv lub suab tom qab tau hnov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus lawm, thiab tom qab uas lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm nyob rau tiam kawg lawm. Tab sis tseem muaj ib co neeg uas, thaum lawv pom Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm raug raug tsoom fwv kooj sam thiab cov xib fwb thiab txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev ntseeg iab liam thiab teem txim rau, tseem txiav txim siab ua raws tej ntawd thiab. Lawv tsis ntseeg hais tias qhov no yog txoj kev tseeb thiab tau luag yuav tsis nrhiav los sis tshuaj xyas nws. Txawm hais tias peb yuav tsum tau ceev faj thaum tshuaj xyuas txoj kev tseeb, seb nws puas zoo li qhov tseeb los txhawb tau tej lus ntawm tsoom fwv kooj sam thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug ua tus qauv quag los txiav txim seb tej yam twg yog txoj kev tseeb los sis yog txoj kev cuav? Leej twg yog tus uas peb tsim nyog ntseem thaum uas saib txoj kev tseeb es kom peb thiaj tau txais tos tus Tswv qhov kev rov qab los? We yuav sib qhia thiab mus saib cov teeb meem no rau ntawm no.

Ntseeg Cov Kooj Sam Cov Lus Teem Txim Ces Yog Ntseeg Ntxwgnyoog Cov Lus

Peb sawv daws yeej paub hais tias tsoom fwv kooj sam yog ib co tsoom fwv uas tsis muaj kev ntseeg. Txij kiag thaum lawv los muaj hwj chim kav teb chaws los, ces cov kooj sam yeej tau dag hais tshaj tshaj txog kev tsis ntseeg Vajtswv, kev ntseeg sab nyiaj txiag khoom siv, thiab kev ntseeg rau tej kev hloov pauv raws sij hawm xwb. Lawv yeej ib txwm tsis lees hais tias muaj Vajtswv thiab tau txhawb tej kev ntseeg yuam kev phem phem xws li “Yeej tsis tau muaj ib tug Cawm Seej li,” “Yus txoj hmoo ces nyob ntawm yus ob txhais tes xwb,” thiab “Tib neeg muaj peev xwm tsim is lub teb chaws zoo zoo los ntawm lawv tus kheej ob txhais tes.” Cov kooj sam tseem tab meeg cem Kev Ntseeg Vajtswv uas ib qho “xyiav cauj” (kev ntseeg yam niag vwm ntsuav) thiab phau Vajluskub ua ib phau ntawv “xyiav cauj” (kev ntseeg yam niag vwm ntsuav). Lawv tau rhuav tshem ntau lub tsev teev hawm loj, hlawv Vajluskub yam suav tsis txheeb li lawm, thiab tsuas xav txhom thiab tsim txom cov Ntseeg Vajtswv thiab cov Katauliv nkaus xwb. Peb twb pom lawv tej kev tsim txom Kev Ntseeg Vajtswv thiab Kev Ntseeg Katauliv yam vwm ntsuav lawm hais tias cov kooj sam mas ntxub qhov tseeb thiab Vajtswv tshaj plaws. Yuav ua cas ib co tsoom fwv phem li ntawd uas tawm tsam Vajtswv thiaj yuav leeg paub qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv mas? Cov kooj sam tsuas cia li tsis lees paub hais tias muaj ib qho uas yog txoj kev tseeb, haj yam tsis lees hais tias muaj ib tug Vajtswv. Thaum hais txog kev txiav txim siab hais tias seb puas muaj los tsis muaj ib txoj kev tseeb, ces, dab tsi yog qhov sib txawv ntawm kev ntseeg tej lus taug xaiv thiab lus dag ntawm cov kooj sam thiab kev ntseeg cov lus ntawm tus dab Ntxwgnyoog mas?

Tshaj qhov ntawd, peb sawv daws yeej paub hais tias txoj kev tseeb yeej raug tsim txom txij puag thaum ub los lawm. Tag nrho tej tsoom fwv phem mas yeej muaj kev ntxub ntxaug loj tshaj plaws rau Vajtswv thiab rau qhov tseeb, thiab yog tej yam dab tsi los ntawm Vajtswv los, ces lawv haj yam tawm tsam nws hnyav. Yog vim li ntawd txhua zaus uas Vajtswv los ua Nws tes hauj lwm, Nws thiaj li khiav tsis dhau qhov kev raug tsim txom thiab teem txim rau los ntawm cov tsoom fwv phem—qhov no yog ib qho tseeb uas yeej tsis lees tsis tau li. Thaum tus Tswv Yexus hais Nws tej lus qhuab qhia thiab ua Nws tes hauj lwm rau tag nrho ntau xyoo dhau los lawm ntawd, cov thawj xib fwb thiab cov Falixais ntawm cov neeg Yudai txoj kev ntseeg thiaj koom siab nrog rau cov nom tswv Loos muab Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Peb puas muaj cuab kav tsis lees tau hais tias tus Tswv Yexus yog Khetos vim yog qhov kev teem txim, kev tsim txom, kev dag thiab kev iab liam ntawm cov tsoom fwv tswj kav ntawd mas? Qhov mej ntsis yuav zoo sib thooj li ntawd, ces yog Vajtswv tau rov qab los ua Nws tes hauj lwm thiab cov kooj sam tau txhib lawv tej kev teem txim thiab kev thuam Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm. Lawv tsuas xav txhom thiab tsim txom cov Ntseeg Vajtswv, thiab siv tej tuam txhab muab xov xwm os lais nyob rau hauv lub teb chaws thiab txawv teb chaws tib si coj los tshaj tawm lawv tej lus dag rhuav Vajtswv tes hauj lwm thiab ntxias dag cov uas tsis paub qhov tseeb. Lawv ua li no vim yog kev ntshai, vim lawv ntshai tsam Vajtswv tau tshwm sim thiab ua dej num cawm noob neej, thiab tsam tag nrho noob neej yuav lees txais qhov tseeb thiab tig rov qab mus rau Vajtswv. Tshaj qhov no, lawv ntshai tsam Vajtswv cov lus tshwm sim rau hauv ntiaj teb, tsam Nws lub nceeg vaj tshwm rau hauv ntiaj teb, thiab ces tag nrho noob neej yuav tsis lees txais cov kooj sam. Yog vim li no es tsoom fwv Suav thiab li phoom ciaj phoom tuag caij tsuj thiab tsim txom Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam siab phem kawg nkaus li. Qhov no yog qhov laj thawj keeb tiv uas vim li cas lawv ho tawm cem Vajtswv tes hauj lwm. Yog peb txawj xav tiag, ces peb yuav txiav txim siab hais tias qhov twg yog qhov yog los ntawm qhov uas raug tawm tsam loj tshaj plaws thiab raug ntxub tshaj plaws los ntawm cov tsoom fwv phem no. Qhov uas tsis yog li ntawd, ces yog hais tias peb cia li tsum tsis tshuaj xyuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm nyob rau tiam kawg vim nws yog qhov uas tsoom fwv Suav tawm tsam thiab cem, ces peb yuav yog cov ruam tshaj plaws tiag tiag li.

Nws Puas Yog Ib Qho Yog rau Peb los Ntseeg Tej uas cov Xib Fwb thiab cov Txwj Laug Hais Thaum Tab Tom Tshuaj Xyuas txoj Kev Tseeb, thiab Tsis Mloog Vajtswv txoj Lus?

Ib txhia neeg xav hais tias tsoom fwv kooj sam yeej ib txwm tawm tsam Vajtswv thiab hais tias tsis muaj ib yam dab tsi uas lawv muab tso hauv os lais uas yuav ntseeg tau li, tab sis cov xib fwb thiab cov txwj laug, nyob rau sab tod, mas paub Vajluskub zoo heev thiab to taub nws, yog mloog lawv hais thaum tab tom tshuaj xyuas txog txoj kev tseeb, ces yeej tsis yuam kev li. Tab sis peb puas tau ua twb zoo xav txog tej nram qab no: ib tug neeg uas paub Vajluskub zoo puas muaj peev xwm ua kom pom tau hais tias lawv yeej to taub qhov tseeb? Qhov ntawd puas qhov kom pom tau hais tias lawv yeej paub Vajtswv? Yog peb rov tig xav mus rau cov thawj coj xib fwb, cov neeg teev ntawv thiab cov Falixais ntawm cov neeg Yudais txoj kev ntseeg, lawv yeej paub Vajluskub zoo heev thiab ib txwm qhia Vajluskub rau lwm tus. Tab sis thaum tus Tswv Yexus tshwm sim thiab ua Nws tej hauj lwm; ua lawv puas cim tau hais tias Nws yog tus Mexiyas mas? Lawv puas lees paub hais tias Nws cov lus yog qhov tseeb, yog Vajtswv lub suab mas? Lawv tsis yog tsis lees paub tus Tswv nkaus xwb, tab sis txhawm rau qhov txiaj ntsim ntawm lawv tes hauj lwm thiab tej kev khwv noj khwv haus, lawv tuav raws lub ntsiab lus raws ntaub ntawv teev tseeg hauv Vajluskub coj los tawm tsam tus Tswv, thiab lawv dag muaj tej lus xaiv txog Nws thiab rhuav kom neeg txhob ntseeg Nws. Lawv tsim txom nws loj thiab thuam Nws, thiab thaum kawg lawv koom siab nrog cov nom tswv Loos muab tus Tswv Yexus ntsia kiag rau sau tus ntoo khaub lig. Tej qho tseeb no qhia kom pom tau meej meej hais tias tsuav yog ib tug neeg twg paub Vajluskub zoo thiab nquag nquag qhia txog nws, qhov no tsis tau txhais hais tias lawv to taub qhov tseeb, haj yam tsis tau txhais hais tias lawv paub Vajtswv. Qhov no yog tej yam uas cov neeg Yudais uas muaj kev ntseeg nyob rau lub sij hawm ntawd tsis to taub tag nrho, thiab lawm yeej tsis muaj kev txawj xav li thaum hais txog cov Falixais. Nyob rau ntawm qhov kev txais tos tus Tswv, lawv ntseeg yam dig muag ntsuav raws li lawv cov thawj coj sab kev ntseeg hais, thiab txawm hias tias muaj ib txhia yeej paub zoo hais tias tus Tswv Yexus cov lus thiab tes hauj lwm muaj cai thiab muaj hwj chim, los lawv tseem ntseeg tej lus nkawg xaiv thiab lus dag uas cov niag Falixais sab kev ntseeg hais tawm. Yog li ntawd lawv thiaj raug dag thiab ua raws li cov thawj coj sab kev ntseeg hais rau ntawm qhov kev teem txim thiab kev tsis lees txais tus Tswv Yexus. Tsis yog lawm tsis tau txais tus Tswv txoj kev cawm dim nkaus xwb, tab sis tseem raug Vajtswv rau txim rau thiab.

Nyob rau tib txog kev zoo ib yam, txawm hais tias cov xib fwb thiab cov txwj laug niaj hnub no yeej paub Vajluskub zoo, los qhov no tsis tau qhia kom pom hais tias lawv yeej to taub qhov tseeb los sis paub Vajtswv. Raws li ib txwm, mas feem ntau ntawm tej uas lawv qhuab qhia ces yog kev paub txog Vajluskub thiab tswv yim sab kev ntseeg; muaj tsawg heev uas lawv qhuab qhia los sis ua tim khawv rau tus Tswv Yexus tej lus. Lawv tej kev paub txog Vajluskub thiab tswv yim sab kev ntseeg tsis muaj peev xwm yuav muab tau kev pab cuam yug tib neeg txoj sia, thiab tsis hais lawv yuav paub ntau npaum li cas li, nws yeej tsis muaj ib txog kev uas yuav qhia kom pom tau hais tias lawv yeej to taub txog qhov tseeb los sis paub tus Tswv li. Qhov me tim tsum tam sim no tshaj plaws ces yog to tuab tej qho tseeb, xws li qhov uas vim li cas lub ntiaj teb sab kev ntseeg thiaj li qhuav qhawv tsis muaj dab tsi li, yuav nrhiav Vajtswv tej hneev taw tau li cas, yuav txais tos tus Tswv li cas, yuav ua kom haum Vajtswv txoj kev xav thiab yoog raws tus Tswv li cas, yuav ua kom dim tej khawb hlau thiab tej saw hlau xauv tes xauv taw ntawm txoj kev txhaum tau li cas thiab yuav raug ntxuav kom dawb huv kom muaj kev sib raug zoo nrog Khetos tau li cas, thiab lwm yam ntxiv mus. Cov xib fwb thiab cov txwj laug ib txwm tsis tau qhuab qhia tej qhov tseeb ntawd li vim lawv tus kheej tsis to taub tej ntawd. Yog lawv to taub qhov tseeb, ces cov ntseeg yuav rau ywg dej thiab yug kom loj hlob ntxiv mus. Thaum cov xib fwb thiab cov txwj laug lawv tus kheej tsis to taub qhov tseeb los sis tsis paub tus Tswv, lawv yuav ua cas coj tau peb los txais tos tus Tswv qhov kev rov qab los mas? Vajluskub hais tias, “Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv, thiab koj tsuas ua tes dej num rau Nws nkaus xwb(Mathai 4:10). “Cov neeg no los ze Kuv nrog lawv lub qhov ncauj xwb, thiab hawm Kuv nrog lawv ob daim di ncauj xwb; tab sis lawv lub siab mas nyob deb ntawm Kuv. Tab sis lawv pe hawm Kuv yam tsis muaj txiaj ntsim dab tsi, muab tej kev cai coj los qhia ua tej lus nkaw rau tib neeg(Mathai 15:8–9). “Kev tsawm foom yuav raug rau tus neeg uas ntseeg tib neeg, thiab muab cev nqaij daim tawv ua nws lub zog, thiab nws lub siab tau ncaim ntawm Yehauvas mus lawm(Yelemi 17:5). Tus Tswv qhia peb hais tias kom peb yuav tsum qhuas Vajtswv ua tus zoo kawg nkaus hauv peb txoj kev ntseeg, thiab pe hawm Vajtswv nrog ib lub siab tseeb. Peb yuav tsum tsis txhob muab lwm tus neeg cia rau hauv peb lub siab los sis tsis txhob ntseeg tej uas lwm tus neeg hais yooj yooj yim, tsis li ntawd ces tus Tswv yuav tsis muaj hnub qhuas peb tsis hais peb yuav raws Nws qab ntev npaum li cas li. Nyob rau hauv peb txoj kev ntseeg Vajtswv, yog hais tias peb ntseeg cov xib fwb thiab cov txwj laug yam dig muag ntsuav thaum hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev tshuaj xyuas txoj kev tseeb, thiab peb muab peb txoj hmoo thiab txoj hau kev kawg tso rau lawv npaj xwb, ces qhov no yog yam teeb meeb dab tsi mas? Thaum peb tshuaj xyuas txoj kev tseeb, puas tsim nyog kom peb mloog qhov uas Vajtswv hais, los mloog qhov uas cov xib fwb thiab cov txwj laug hais mas? Yog hais tias, thaum peb tshuaj xyuas txoj kev tseeb, peb tsis muaj kev xav rau peb tus kheej li tab sis tsuas yog ntseeg lwm tus tej lus yam dig muag ntsuav xwb, ces qhov no tseem tsis yog peb tuav tsis tau tes dej num rau peb tus kheej lub neej thiab lod? Yog li ces peb yuav hom hom ua tej qhov yuam kev li cov neeg Yudais ua rau tag nrho ntau xyoo dhau los lawm, thiab peb yuav raug tus Tswv muab tso pov tseg thiab rhuav tshem pov tseg.

Peb Yuav Tsum Mloog Vajtswv lub Suab thaum Peb Tshuaj Xyuas txoj Kev Tseeb

Peb yuav tsum muaj peb tus kheej txoj kev xav thaum hais txog kev tshuaj xyuas txoj kev tseeb es tsis txhob yog lam ntseeg yam dig muag ntsuav rau tej uas cov xib fwb, cov txwj laug thiab tsoom fwv Suav hais xwb. Peb yuav tsum xyaum ua raws li tus Tswv tej lus, vim tsuas yog tom qab ntawd xwb mas peb thiaj li muaj peev xwm hais lus txais tos qhov kev tshwm sim ntawm tus Tswv. Tus Tswv Yexus hais tias, “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab kho: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). “Kuv cov yaj hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). Tshooj 2 thiab 3 ntawm Phau Ntawv Qhia Tshwm tau hais lus faj lem ntau zaus: “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov uas Vajntsujplig hais rau cov pawg ntseeg.” Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais tias, “Vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm). Peb pom tau los ntawm qhov no hais tias Vajtswv hais lus ntau dua thaum Nws rov qab los nyob rau tiam kawg, thiab peb yuav tsum ua li cov nkauj xwb ntse uas tsom ntsees kom hnov Vajtswv lub suab xwb. Cov nkauj xwb ntse muaj peev xwm thiab yeej muaj tswv yim rau sab ntsuj plig; lawv muaj peev xwm zeem tau los ntawm Khetos cov lus hais tias tej los no yog qhov tseeb, txoj kev ntawm txoj sia, thiab ces lawv thiaj muaj peev xwm zeem tau Vajtswv lub suab thiab txais tos Nws qhov kev tshwm sim. Thaum tus Tswv Yexus tshwm sim thiab ua Nws tes hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub, piv txwv, Nws hais qhia txog txoj kev “Lees txim ntxeev dua siab tshiab: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm(Mathai 4:17). Petus, Yauhas, thiab lwm tus thwj tim uas caum tus Tswv qab sawv daws zeem tau tus Tswv los ntawm Vajtswv lub suab. Lawv muaj peev xwm hnov hais tias qhov uas tus Tswv hais tawm yog qhov tseeb, thiab yog li ntawd lawv thiaj tso lawv niam lawv txiv thiab lawv lub vaj lub tsev tseg yam tsis muaj kev ua xyem xyav li es mus caum tus Tswv qab, thiab lawv tus kheej raug ywg dej thiab saib xyuas los ntawm Nws. Thaum lub sij hawm lawv caum tus Tswv Yexus, lawv raug cov Falixais thab plaub rau thiab thaiv kev txhua yam nkaus, thiab raug cov nom tswv Loos iab liam thiab teem txim rau. Tab sis lawv tsuas mloog Vajtswv cov lus thiab ua raws li Nws hais xwb, tsis kam raug cuam tshuam los sis raug dab los ntawm cov muaj hwj chim kav los sis cov Falixais sab kev ntseeg li. Thaum zeem tau Khetos lawm, lawv caum Nws mus txog qhov kawg, lawv thov Vajtswv rau Nws, thiab tau ntsib tau pom Nws tej lus. Lawv maj mam paub tab tuaj nyob rau hauv lub neej thiab los muaj tej qho kev paub txog Vajtswv. Cov neeg Yudais uas muaj kev ntseeg ruaj khov, txawm li cas los xij, cov uas tawv qhawv, tsis paub dab tsithiab tawv ncauj heev, txawm tias lawv hnov lub hwj chim thiab lub zog hauv tus Tswv Yexus cov lus lawm, thiab paub hais tias tsis muaj ib tug tib neeg uas yuav hais tau tej ntawd li, los lawv yeej tseem tsis kam ntseeg los sis caum Nws qab li. Lawv ntog vig voog thaum xub hnov ib qho uas qhia tias raug thab plaub thiab raug dag los ntawm cov Falixais; ces lawv ntseeg Vajtswv tab sis tsis muaj peev xwm hnov Nws tej lus, lawv tsis txawj xav li los sis tsis muaj ib qho kev xav uas yog lawv tus kheej tug li, thiab tseem ua txog qhov uas mus sawv kiag ntawm ib sab ntawm Ntxwgnyoog los tawm tsam Vajtswv thiab. Nyob rau thaum kawg, cov neeg zoo li ntawd yuav raug Vajtswv muab tso pov tseg thiab muab rhuav tshem pov tseg, poob mus rau ntuj tawg mus raug txim kom tag ib txhiab ib txhis. Yog li ntawd, thaum peb tshuaj xyuas txoj kev tseeb, peb yuav tsum tsis txhob lam ntseeg yam dig muag ntshuav rau tej uas lwm tus neeg hais, tab sis yuav tsum tsom ntsees kom hnov Vajtswv lub suab thiab zeem tau Khetos nyob rau hauv qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws.

Tiam kawg txoj moo zoo ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tam sim no tau nthuav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm, thiab phau ntawv txog tej lus muaj nuj nqis qub qub uas nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv—tau raug muab txhais ua ntau tshaj 20 hom lus lawm, thiab muaj nyob rau hauv os lais rau tag nrho noob neej sawv daws mus nrhiav thiab tshuaj xyuas. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm tag nrho qhov tseeb los cawm noob neej, xws li kev ntseeg Vajtswv tiag tiag yog dab tsi, kev nyoo zwm rau Vajtswv thiab kev hlub Vajtswv yog dab tsi, peb yuav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem tau li cas, peb yuav muaj kev sib raug zoo nrog Khetos tau li cas, peb yuav ua lub neej kom muaj qab hau tau li cas, thiab ntau yam ntxiv. Tib neeg ntawm txhua lub teb chaws thoob plaws lub ntiaj teb uas tau tos ntsoov kom Vajtswv tshwm sim ntawd tau zeem tau Vajtswv lub suab nyob rau hauv cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv tau paub tseeb hais tias cov lus no yog qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm los yaug thiab cawm tib neeg, thiab lawv ib tug zuj zus tau rov los rau hauv Vajtswv lub tsev. Tsis hais cov xib fwb thiab cov txwj laug yuav thaiv kev npaum li cas li, los sis tsoom fwv Suav yuav tseb tej lus dag thiab kev thuam dab tsi li, lawv yeej caum Vajtswv tus yees xwb. Cov neeg no yog cov nkauj xwb uas ntse, cov uas tau raug coj mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv, cov uas muaj lub cib fim yuav raug Vajtswv muab yaug kom dawb huv thiab tsim kho kom zoo tiav log, thiab yuav raug Vajtswv muab ua cov neeg yeej nyob rau tiam kawg. Ces tseem muaj cov uas yeej pom hais tias cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tawm ces tag nrho yeej yog qhov tseeb, hais tias tej ntawd yog Vajtswv lub suab, tab sis raug dag thiab raug txwv tom qab uas hnov cov lus cheem los ntawm cov xib fwb thiab cov txwj laug, ces tsis tau luag tshuaj xyuas Vajtswv tes hauj lwm li lawm. Lawv haj tseem tsis tshua ntseeg txoj kev tseeg thiab Vajtswv tes hauj lwm—qhov no puas yog qhov uas cov nkauj xwb ntse tsim nyog ua mas? Vajtswv txawm yuav hais ib puas lo lus xwb, los lawv yeej tsis muaj peev xwm to taub tej ntawd tag nrho li, tab sis thaum ib tug noob neej qias vuab tsuab hais ib lo lus xwb, mas lawv lees txais nws tag siab tag ntsws hlo—cov no tseem tsis yog cov nkauj xwb ruam thiab lod? Thaum lawv tshuaj xyuas txoj kev tseeb, cov nkauj xwb ruam tsis mloog Vajtswv lub suab, tab sis tseem mus mloog tib neeg tej lus xwb. Lawv mas raug Ntxwgnyoog thab plaub rau thiab dag tas li rau xwb, thiab nyob rau thaum kawg ces lawv raug Ntxwgnyoog muab nqos kiag lawm xwb. Lawv yuav plam Vajtswv txoj kev cawm dim, lawv yuav raug Vajtswv muab tso pov tseg thiab rhuav tshem pov tseg, thiab lawv yuav raug tej kev puas ntsoog muab kuav kiag mus. Qhov no ces yog kiag qhov kev tshwm sim ntawm cov lub no hauv Vajluskub: “Kuv cov neeg raug puas tsuaj tag vim tsis muaj kev txawj ntse(Hauxeya 4:6) thiab “Cov ruam tuag vim xav tau kev txawj ntse” (Paj Lug 10:21).

Tam sim no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes hauj lwm nyob rau tiam kawg yuav los txog qhov xaus sai sai no. Peb puas xav kom zoo li Petus, ua cov neeg uas hnov Vajtswv lub suab thiab txais tos tus Tswv? Los sis peb puas xav kom zoo li cov neeg Yudais uas muaj txoj kev ntseeg ruaj khov, ua raws yam dig muag ntsuav li qhov uas cov xib fwb, cov txwj laug, thiab cov tsoom fwv phem hais, thiab ces kom plam Vajtswv txoj kev cawm dim? Qhov uas peb xaiv yuav mloog Vajtswv tej lus los sis mloog tib neeg tej lus thaum tshuaj xyuas txoj kev tseeb ntawd yuav txiav txim rau peb txoj hmoo thiab peb qhov xaus nyob rau thaum kawg! Zoo li qhov uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais, “Vajtswv tes hauj lwm nphau nthwv tuaj mus zoo li ib nthw dej loj heev. Tsis muaj leej twg yuav txhom tau Nws, thiab tsis muaj leej twg yuav cheem tau qhov Nws taug kev mus no. Tsuas yog cov uas ua twb zoo mloog Nws tej lus xwb, thiab cov uas nrhiav thiab ntshaw nws heev xwb, thiaj yuav caum tau Nws tej hneev taw thiab tau txais nws cov lus cog tseg. Cov tsis ua li no ces yuav raug kev puas tsuaj loj thiab kev rau txim raws li qhov lawv tsim nyog tau txais(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo).

Tus Kho Kom Raug Cov Sau Tseg: Yog koj muaj lus nug los sis teeb meem dab tsi, thov siv kev ntaus ntawv sib tham nrog peb tau, thiab peb yuav tshawb xyuas thiab siab tham txog tej ntawd ua ke.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj