Zaj Lus Qhia Hauv Phau Vajluskub: Txoj Hau Kev los Zeem tus Khetos Tseem Los Ntawm Cov Khetos Cuav

December 24, 2020

Niaj hnub no txhua tsav yam kev puas tsuaj tshwm sim lawm tiag thiab cov lus faj lem hauv phau Vajluskub qhia tias tus Tswv yuav rov los tau tshwm sim muaj tseeb lawm. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam coob leej yeej hnov tau hauv lawv lub siab tias tej zaum tus Tswv twb rov los lawm, thiab lawv txhua tus kuj puav leej sib cog nrhiav tus Tswv. Tab sis muaj coob leej xav txog cov nqe no los ntawm phau Vajluskub tias, “Thaum ntawd yuav muaj neeg hais rau nej tias, Saib ma, Khetos nyob ntawm no, los sis nyob tod; tsis txhob ntseeg. Rau qhov ntawd yuav muaj cov Khetos cuav, thiab cov xib fwb cev lus cuav sawv los, thiab yuav ua ntau cov cim loj thiab ua tej txuj ci phim hwj, yog tias ua tau, lawv tseem yuav dag ntxias cov neeg raug xaiv feem ntau tib si(Mathai 24: 23–24). Ces txawm tias lawv yuav hnov neeg ua tim khawv tias tus Tswv tau rov los lawm, los lawv yeej tsis nrhiav los sis soj qab taug lw xyuas qhov hais no li, tab sis haj tseem ua raws li lub ntiaj teb hauv txoj kev ntseeg thiab tuav ruaj rau txoj kev xav phem hais tias “tej lus uas tshaj tawm tias tus Tswv tau rov los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv yog cuav xwb.” Yog peb ua li no, peb puas yuav tuaj yeem tos txais tau kev rov los ntawm tus Tswv ma? Tswv Yesxus tau hais lus faj lem ntau zaus hais tias Nws yuav rov qab los, yog li yog tias peb muab Nws cov lus los nkag siab tias tej lus tshaj tawm tias tus Tswv tau rov qab los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm yog cuav xwb, thaum ntawd puas yog peb tab tom tsis lees txais tus Tswv rov qab los? Thaum ntawd yuav yog peb tab tom tawm tsam Vajtswv thiab tab tom ua ib txoj kev txhaum hnyav heev lawm tiag tiag li. Thaum hais txog kev tos tus Tswv rov qab los, peb tsis tuaj yeem nyob twj ywm zov, rau qhov, ua li no, peb yuav plam kev rov qab los ntawm tus Tswv mus. Txhawm rau ua kev zoo siab txais tos tus Tswv, peb yuav tsum nquag plias nrhiav mloog Vajtswv lub suab, zoo kiag li nws hais nyob hauv phau Vajluskub tias, “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). Phau Qhia Tshwm kuj tseem tau hais lus faj lem cia tias, “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20), thiab “Nws uas muaj ib lub pob ntseg, cia nws hnov qhov uas tus Vajntsujplig hais rau cov pawg ntseeg(Qhia Tshwm 2:7). Nws yog tus Tswv txoj kev xav uas kom peb ua tib zoo saib twj ywm thiab mob siab rau kev mloog Vajtswv lub suab. Thaum muaj neeg ua tim khawv tias tus Tswv tau rov los lawm, peb yuav tsum ua zoo li cov ntxhais nkauj xwb ntse uas nquag plias nrhiav tus Tswv lub suab, tsuas muaj ua li no xwb thiaj yuav tuaj yeem txais tos tau tus Tswv. Yog tias txhua yam uas peb ua yog los mus tiv thaiv cov Khetos cuav xwb thiab xaus rau kev kaw peb lub qhov rooj rau tus Tswv thaum Nws rov qab los, qhov ntawd tsis yog yuav zoo li peb tab tom tsum tsis noj pluas mov ua ke vim ntshai tsam ncia mov xwb los? Thiab thaum ntawd peb tsis yog yuav zoo li cov ntxhais nkauj xwb ruam ruam qauj, tsis tuaj yeem txais tos tau tus Tswv, raug tso tseg thiab raug tshem tawm xwb los? Vajtswv pab yaj mloog Nws lub suab; cov neeg uas muaj peev xwm thiab muaj zoo laj lim yuav mloog Vajtswv lub suab, thiab lawv tuaj yeem nrhiav qhov tseeb thiab zeem tawm qhov sib txawv ntawm tus Khetos tseem thiab cov Khetos cuav. Lawv yuav tsis raug cov Khetos cuav dag ntxias. Yog li ntawd, yam uas peb tsim nyog yuav tsum tau nkag siab ua ntej tshaj lwm yam tas nrho yog kev zeem tawm tus Khetos tseem thiab cov Khetos cuav. Tsuas yog los ntawm qhov ua li no xwb thiaj yuav tiv thaiv tau peb los ntawm kev dag ntxias ntawm cov Khetos cuav, thiab peb thiaj yuav tuaj yeem los txais tos tau kev rov los ntawm tus Tswv. Peb qhov kev sib qhia hauv qab no cuam tshuam txog qhov tseeb ntawm fab no.

Thawj Txoj Hau Kev los mus Zeem Tawm Qhov Sib Txawv Ntawm tus Khetos Tseem, thiab Cov Khetos Cuav: Kev Lees Paub Khetos tias yog Qhov Tseeb, yog Txoj Hau Kev, thiab yog Txoj Sia

Txhawm rau saib tawm seb ib tug neeg twg yog tus Khetos tseem los sis Khetos cuav, peb yuav tsum saib seb lawv puas tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb thiab seb lawv puas tuaj yeem lis tes dej num ntawm tib neeg txoj kev cawm dim. Vajtswv hais tias, “Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). “Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv ces hu ua Khetos, thiab yog li tus Khetos uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb rau neeg ces hu ua Vajtswv. Yeej tsis muaj dab tsi tshaj txog qhov no li lawm, vim Nws yeej muaj cev nqaij ntawm Vajtswv, thiab muaj Vajtswv tus moj yam, thiab lub tswv yim nyob rau hauv Nws tes dej num, uas tib neeg yeej tsis muaj li. Cov uas hu lawv tus kheej ua Khetos, tab sis ua tsis tau Vajtswv tes dej num, yog cov dag xwb. Khetos mas tsis lam yog tus uas Vajtswv tshwm sim los ua kiag nyob rau hauv ntiaj teb no nkaus xwb, tab sis tseem yog cev nqaij daim tawv uas Vajtswv siv thaum uas Nws ua Nws tes dej num kom tiav hlo nyob nrog tib neeg. Lub cev nqaij daim tawv no mas tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav los hloov tau li, tab sis yog ib lub cev nqaij daim tawv uas yeej ris tau Vajtswv tes dej num hauv ntiaj teb, thiab hais qhia tau txog Vajtswv tus moj yam, thiab sawv cev Vajtswv tau zoo heev, thiab muab txoj sia rau tib neeg. Tsis yog tam sim no los yeej yog lwm hnub, cov uas ua txuj dag hais tias yog Khetos yeej yuav poob tsag, vim txawm hais tias lawv dag hais tias lawv yog Khetos, los lawv yeej tsis muaj Khetos cev nqaij ib qho li. Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias qhov tseeb txog Khetos ntawd yeej tsis muaj ib tug neeg twg yuav muab tshab txhais tau li, tab sis tau raug teb thiab raug txiav txim los ntawm Vajtswv Tus Kheej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg).

Vajtswv cov lus hais tau tseeb heev tias tsuas muaj tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb thiaj li yuav hu tau ua Khetos. Khetos yog Vajtswv tus Ntsujplig pom tau nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ntawd yog, yam Vajtswv muaj thiab yog, Vajtswv tus yam ntxwv, thiab Vajtswv lub tswv yim, tag nrho pom tau nyob hauv cev nqaij daim tawv. Khetos muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, Nws muaj lub cev uas muaj tseeb tiag; Nws tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb los mus saib xyuas thiab muab rau tib neeg tau txhua lub sij hawm thiab txhua thaj chaw, thiab tsuas muaj Khetos nkaus xwb thiaj tuaj yeem ua tes dej num kev cawm dim thiab kev cawm tib neeg. Nov yog qhov tseeb uas yuav tsum tau lees. Piv txwv li, Tswv Yexus yog Khetos uas yug los ua neeg; Nws tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb tau txhua lub sij hawm thiab txhua thaj chaw, Nws muab txoj hau kev lees txhaum rau tib neeg, thiab tau tso tib neeg tawm los ntawm txoj kev kav nruj ntawm cov cai. Tus Tswv kuj tau tsim ib co cai rau peb kom peb to taub seb yuav hlub thiab zam txim rau lwm tus li cas, thiab txhawm rau qhov los ris peb tej kev txhaum rau saum Nws Tus Kheej, Nws thiaj raug coj mus dai rau saum tus ntoo khaub lig. Txhua yam dej num uas Tswv Yexus tau ua thiab txhua cov lus uas Nws tau hais, nrog rau Nws txoj kev hlub thiab kev hmov tshua rau tib neeg ntiaj teb, yog yam uas tsis muaj ib tug neeg twg tuaj yeem ua tau tiav li, thiab lawv sawv cev rau txhua yam ntawm Vajtswv.

Muab ua ib yam hais ntxiv, cov Khetos cuav yog muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov ntsuj plig phem thiab cov dab txeeg dab qus. Cov Khetos cuav hais lus yam tsis muaj tseeb, lawv haj yam tsis muaj peev xwm nthuav tawm tau qhov tseeb. Feem ntau ntawm lawv yog khav theeb thiab tsis muaj qab ntxhiab dab tsi kiag li. Lawv paub tias tib neeg teev hawm tej kev paub hauv phau Vajluskub, thiab yog li lawv thiaj siv qhov kev xav no los txhais cov lus hauv phau Vajluskub kom nkag siab yuam kev, thiab muab txhua hom lus qhia uas tsis tseeb tso rau los dag ntxias tib neeg. Lawv cov lus tsis yog tsis muaj peev xwm muab kev hloov pauv rau tib neeg tus yam ntxwv los sis cia rau tib neeg los paub Vajtswv nkaus xwb, tab sis lawv kuj tseem ua rau tib neeg cov tus ntsuj plig poob rau kev tsaus ntuj nti thiab nyuaj siab ntxhov plawv. Lawv tsis muaj cuab kav tham lawv cov lus tawm qhib plhuav rau txhua tus neeg ntiaj teb los nrhiav thiab taug qab xyuas, tab sis tsuas tuaj yeem dag ntxias cov nyuag neeg tsis thoob tsib nyob ntawm lawv sab tes yam zai ntshis xwb. Yog li ntawd, txhawm rau qhov los zeem tawm qhov sib txawv ntawm tus Khetos tseem thiab cov Khetos cuav, peb yuav tsum xub paub kom meej txog lawv lub ntsiab tseem ceeb; tsuas yog tus Khetos uas muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv xwb thiaj tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb los cawm thiab muab rau tib neeg, hos cov uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv yuav tsis tuaj yeem ua tau qhov no, txawm tias lawv yuav muaj kev paub ntau npaum li cas los sis muaj peev xwm ntau npaum li cas los xij. Cov ntsuj plig phem thiab cov dab txeeg dab qus haj yam tsis muaj peev xwm los nthuav tawm qhov tseeb los sis ua kev cawm tib neeg; txhua yam lawv ua tau ces yog kev dag ntxias thiab coj tsis ncaj rau tib neeg xwb. Yog li thiaj paub tseeb tias yuav kom zeem tau qhov sib txawv ntawm tus Khetos tseem thiab cov Khetos cuav, peb yuav tsum paub tias Khetos yog qhov tseeb, yog txoj hau kev taug, thiab yog txoj sia. Nws yeej yog li Tswv Yexus tau hais tseg tias, “Kuv yog txoj hau kev, qhov tseeb, thiab txoj sia(Yauhas 14: 6). “Cov no yog lawv uas caum raws tus Menyuam Yaj qab mus rau txhua txhia qhov uas Nws mus” (Qhia Tshwm 14:4).

Txoj Hau Kev Ob los Zeem Tawm Qhov Sib Txawv Ntawm Tus Khetos Tseem thiab Cov Khetos Cuav: Vajtswv Tes Dej Num Yeej Tshiab Tas Li thiab Yeej Tsis Muaj Qub Li, thiab Nws Yuav Tsis Rov Ua Nws Tes Dej Num Qub Dua Ib Lwm

Raws li peb txhua tus paub, Vajtswv yeej tshiab tas li thiab tsis muaj qub li, thiab Nws yuav tsis rov ua Nws tes dej num qub dua ib lwm. Yog li peb tuaj yeem siv qhov no los feeb qhov sib txawv ntawm tus Khetos tseem thiab cov Khetos cuav. Ua ntej no, peb thov los nyeem ib nqe ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias, “Yog tias, nyob rau niaj hnub no, muaj ib tug tib neeg los es muaj peev xwm ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, ntiab dab tawm, kho cov muaj mob zoo, thiab ua ntau yam txuj ci tseem ceeb, thiab yog tias tus tib neeg no hais tias lawv yog Yexus tus uas tau los lawm, ces qhov no yuav yog ib qho cuav uas tsim los ntawm tej ntsujplig phem uas yog xyaum Yexus xwb. Nco ntsoov qhov no! Vajtswvv tsis rov ua tes dej num qub dua lawm. Yexus theem ntawm tes dej num twb tau ua tiav log lawm, thiab Vajtswv yeej yuav tsis rov ua dua theem ntawm tes dej num no lawm. … Yog tias, nyob rau lub sij hawm kawg, Vajtswv tseem ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, thiab tseem ntiab dab tawm thiab kho cov muaj mob zoo—yog tias Nws ua tib yam xws nkaus li Yexus—ces Vajtswv yuav yog rov ua dua tib tes dej num qub xwb, thiab Yexus tes dej num yuav tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqi li. Yog li, Vajtswv ua ib theem ntawm tes dej num hauv txhua txhua tiam. Thaum txhua theem ntawm Nws tes dej num tau ua tiav log lawm, nws raug cov ntsujplig phem muab coj los xyaum tsis ntev ntawd, thiab tom qab Ntxwgnyoog pib caum raws Vajtswv tej luj taws, Vajtswv hloov mus rau ib txoj kev txawv lawm. Thaum Vajtswv tau ua ib theem ntawm Nws tes dej num tiav log lawm, nws raug cov ntsujplig phem muab coj los xyaum. Nej yuav tsum pom tseeb txog qhov no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No).

Peb tuaj yeem pom los ntawm Vajtswv cov lus uas hais tias Vajtswv yeej tshiab tas li thiab tsis yeej muaj qub li, thiab hais tias Nws yuav tsis rov ua Nws tes dej num qub dua ib lwm. Txhua zaus uas Vajtswv ua dej num, Nws pib tiam tshiab thiab muab tiam qub xaus tseg, ua rau tes dej num muaj ib kauj ruam tshiab dua thiab nce qib siab dua. Piv txwv, Vajtswv Yehauvas tau ua tiav Tiam Muaj Kev Cai qhov dej num ntawm kev tshaj tawm cov cai thiab cov lus txib thiab kev coj kev ua neej nyob ntawm tib neeg. Thaum Tswv Yexus tau los ua Nws tes dej num, Nws tsis rov ua qhov num uas twb tau ua dhau los lawm; dua ntawd, Nws haj tseem muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg, thiab pib Tiam Hmoov Hlub, thiab Nws tau ua qhov dej num ntawm tib neeg txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev zam txim rau kev txhaum. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj tuaj yeem leg txoj num zoo li no tiav. Txawm li cas los xij, vim yog cov Khetos cuav tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, lawv thiaj tsis tuaj yeem leg tau Vajtswv tes dej num, lawv haj yam tsis tuaj yeem leg txoj num ntawm kev pib tiam tshiab thiab muab tiam qub xaus tseg. Txhua yam lawv ua tau yog qog qab Vajtswv tes dej num xwb, qog raws li lub suab ntawm Vajtswv lo lus thiab cov lus uas Nws tau hais lawm xwb, thiab qog raws li txoj num uas Vajtswv tau ua nyob yav dhau los lawm xwb. Lawv ua qee yam cim thiab txuj ci phim hwj uas yooj yooj yim thiab tsab tias yog Vajtswv txhawm rau txoj kev dag ntxias tib neeg. Ntau tshaj ntawd, cov Khetos cuav tsis muaj hwj chim, txawm lawv yuav ua tiag qog raws li tus Tswv li cas los xij, lawv yeej ua tsis tau cov cim thiab txuj ci phim hwj uas zoo li Tswv Yesxus ua tau, xws li kev muab ob tug ntses thiab tsib lub ncuav rau tsib txhiab leej neeg noj kom tsau thiab tsa Laxalaus sawv ntawm txoj kev tuag rov qab los. Qhov no txhais tau tias nyob rau lub sij hawm kawg Vajtswv yuav tsis rov ua tes dej num uas twb raug Tswv Yexus ua tag nyob rau yav tas los lawm, thiab txhua leej nyob rau lub sij hawm kawg uas qog ua Vajtswv tes dej num, uas ua tej nyuag tes taw thiab txuj ci phim hwj uas yooj yooj yim thiab kho cov muaj mob zoo thiab ntiab cov dab txeeg dab qus tawm los mus dag ntxias tib neeg, yog cov muaj feem ntau tshaj plaws tias yuav tsum yog cov ntsuj plig phem uas los tsab zag xwb—lawv ces txawm yog cov Khetos cuav ntag. Vim li ntawd Tswv Yexus thiaj li hais qhov lus ceeb toom no rau peb tias, “Rau qhov ntawd yuav muaj cov Khetos cuav, thiab cov xib fwb cev lus cuav sawv los, thiab yuav ua ntau cov cim loj thiab ua tej txuj ci phim hwj, yog tias ua tau, lawv tseem yuav dag ntxias cov neeg raug xaiv feem ntau tib si(Mathai 24: 23–24).

Los ntawm qhov kev sib qhia saud, tam sim no peb paub tias tsuas yog Khetos thiaj muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia ntawm Vajtswv xwb, thiab tsuas yog Khetos thiaj tuaj yeem nthuav tawm qhov tseeb thiab muab lub neej txoj sia rau tib neeg tau xwb. Thaum cov neeg uas nyiam qhov tseeb thiab ntshaw qhov tseeb mloog tau Vajtswv txoj lus, Nws txoj lus cia li kov yeej lawv lub siab thiab cia li rub tau lawv los koom. Cov neeg no yog Vajtswv cov; lawv tuaj yeem to taub Vajtswv lub suab thiab lees paub tias Khetos ces txawm yog Vajtswv Tus Kheej ntag. txwv li, Petus, Yauhas, thiab lwm tus thwj tim, txhua tus uas raug lees paub hauv Tswv Yexus cov lus tias Nws yog tus Mexiyas uas tab tom los, thiab yog li ntawd, lawv tau pib caum raws Nws mus ib tug zuj zus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los rau thaum ntiaj teb kawg, thiab, pib kiag ntawm Vajtswv lub tsev mus, Nws ua tes dej num ntawm kev txiav txim, thiab nws nthuav tawm txhua qhov tseeb los cawm tib neeg ntiaj teb; Nws nthuav qhia txog qhov kev npog zais ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg rau txhiab xyoo tawm los tas nrho, thiab Nws qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb uas coj li Ntxwgnyoog, kom nws thiaj yuav los paub qhov tseeb ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab thiab muaj txoj hau kev los hloov pauv nws tus yam ntxwv. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus kuj tseem qhia peb tias yuav ua li cas los muab Vajtswv cov lus los xyaum ua kom tshwm sim, yuav ua li cas nyob kom tsim nyog yug los ua neeg, nrog rau lwm yam ntau ntxiv, thiab ua ke ntawd, tag nrho tej no puav leej yog txoj kev muaj txoj sia nyob mus ib txhis. Kev cawm tib neeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tes dej num ntawm Vajtswv Tus Kheej, uas tau ua tiav raws li cov lus faj lem nyob hauv phau Vajluskub, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los” (Yauhas 16:12–13). “Thiab yog tias ib tug neeg hnov Kuv tej lus, thiab tsis ntseeg, Kuv tsis txiav txim rau nws: rau qhov Kuv tsis yog los txiav txim rau lub ntiaj teb, tab sis los cawm lub ntiaj teb” (Yauhas 12:47–48)

Tam sim no, phau ntawv ntawm cov lus uas nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, uas muaj npe tias, Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, tau muab tso rau saum is taws nej qhib plhuav rau cov neeg caum raws qhov tseeb thoob ntiaj teb tau nrhiav saib thiab taug qab xyuas lawm. Coob leej ntau tus uas tos Vajtswv los tshwm sim tau nyeem cov lus uas nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab tau lees paub tias lawv yog Vajtswv lub suab, thiab yog li ntawd thiaj paub tseeb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog Tswv Yexus rov qab los thaum ntiaj teb kawg. Lawv sib tw taug tus Menyuam Yaj tus hneev taw ib tug zuj zus, thiab rov qab los txog ntawm Vajtswv lub zwm txwv hauv ntej. Nov yog txiaj ntsig tag nrho ntawm tes dej num ntawm Vajtswv Tus Kheej, uas ua tiav log qhov lus faj lem no uas nyob rau hauv Yaxayas tshooj 2 nqe 2, uas hais tias, “Thiab nws yuav tshwm sim nyob rau thaum ntiaj teb kawg, uas lub roob ntawm Yehauvas lub tsev yuav raug rhawv nyob rau saum cov ncov roob, thiab yuav raug tsa kom siab tshaj cov me nyuam roob; thiab txhua haiv neeg yuav ntws los rau nws.” Nws yog qhov pov thawj qhia tias kev tos txais tus Tswv, yam uas tseem ceeb tshaj yog kev mob siab mloog Vajtswv lub suab thiab kev lees paub tias Khetos yog qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia. Peb yuav tsum nrhiav thiab taug qab xyuas thaum peb hnov tias ib qho chaw twg muaj cov lus hais txog Vajtswv los sis qee tus neeg tab tom tshaj tawm txog qhov tus Tswv rov qab los. Yog tias peb tseem ntshai tsam raug dag ntxias los ntawm cov Khetos cuav thiab ua rau peb pheej ceev faj tas li, yog tias peb tsis muaj cuab kav nrhiav los sis taug qab xyuas, thiab peb tsis kam lees txais txoj kev cawm dim ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—Khetos thaum ntiaj teb kawg—ces puas yuav yog tias peb ruam dhau lawm? Yog peb ua li ntawd, peb yuav plam Vajtswv txoj kev cawm dim rau thaum ntiaj teb kawg!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj