Lub Koob Npe Thiab Kev Nplua Nuj Ua Rau Kuv Muaj Kev Nyuaj Siab

June 13, 2021

Los Ntawm Tian Tian, Suav Teb

Ib lub caij nplooj ntoos hlav, kuv thiab ib cov kws kho mob laus tau mus ua noj ua si pem hav zoov. Thaum txog ib nrab ke, muaj ib cov neeg hauv zos nco tau tus kws kho mob Vam. Lawv zoo siab tshaj plaws thiab ris txiaj kawg. Lawv los hu nws zoo siab hlo. Thaum lub sij hawm uas peb tab tom ua zaub mov ntawd, peb pom tias peb qee yam khoom tsis txaus. Cov neeg hauv zos lawv mas siab zoo tshaj li. Thaum lawv pom tias peb xav tau yam twg, lawv yuav muab lawv li rau peb. Muaj qee cov khoom siv uas yuav tsum muaj los siv txhua hnub kuj muaj tsis ntau nyob rau lub sij hawm ntawd thiab kuj muaj nqis tsawv. Xws li mis haus los kuj tsis muaj ntau. Tib neeg coob coob thiaj tau mus sawv ua kab tos. Tab sis cov uas ua hauj lwm nyob hauv qhov chaw ua mis nyuj tsuas yog nqa kiag tuaj rau peb xwb … Txhua yam no yeeb vim yog los ntawm tus kws kho mob Vam tej koob npe. Kuv tau pom tus kws kho mob Vam ob lub qhov muag rua loj tuaj thaum lub sij hawm uas nws luag thiab kuv pab tsis tau dab tsi tsuas yog khib nws thiab xav tias: “Tib neeg saib siab tus kws kho mob Vam kawg nkaus! Lawv hwm nws txawm tias nws yuav mus rau qhov twg los xij thiab nws tsis tas txhawj xeeb dab tsis li. Tsuas yog nws tshwn ntsej muag xwb ces txhua yam kuj tiav hlo yooj yim xwb. Hos kuv ces, tsuas yog ib tug kws kho mob me me uas tsis muaj leej twg paub li. Lawv tsis saib xyuas kuv zoo li ntawd. Kuv ces tau txais kev pab vim yog muaj nws tej txiaj ntsig xwb.” Ces tom qab ntawd, nyob rau hauv kuv txoj kev chim, kuv ntsia tus kws kho mob Vam cov plaub hau dawb ces xav tias: “Cas kuv tseem tsis hluas duav no ne? Yog tias kuv rau siab kawm txog kev kho mob thiab kawm nrog cov kws kho mob uas paub los ntev lawm, tsis ntev xwb los sis tom qab ntawd ces kuv yeej yuav muaj suab npe thiab muaj neeg hwm ib yam luag tej thiab tsuav yog tias kuv txaus siab siv zog ua dej num nyhav xwb.”

Lub Koob Npe Thiab Kev Nplua Nuj Ua Rau Kuv Muaj Kev Nyuaj Siab

Tom qab ntawd, tau ib lub hlis uas kuv rau siab xwm yeem nkaus, kuv tau nqis tes ua kuv tus kheej tes dej num thiab kuv kuj tau muaj sij hawm los xyaum phais mob. Tab sis qhov no tsuas yog qib pib xwb. Kuv yuav tsum sib zog ua dej num kom nyhav dua qub. Yog li kuv thiaj kawm tej ntaub ntawv kev kho mob txhua hnub. Kuv tau ntsuas txog kev txawj thiab ntsuas txhua cov kev paub uas tsis yog nyob hauv txoj dej num. Yog tias muaj kev phais mob uas yuav tsum phais tam siv, txawm tias yog lub sij hawm ua hauj lwm los tsis yog, kuv yuav tsis pub kom plam lub luag hauj lwm xyaum phais mob. Muaj qee zaum kuv khwv heev rau kev phais mob ntau, ces kuv thiaj li yoo tshaib tab sis kuv tsis tuaj yeem yuav saib xyuas kuv tus kheej tau vim tias kev phais mob no yuam kev me me tsis tau li. Muaj qee zaum kuv tseem ua dej num puv 24 teev. Thaum so hauj lwm lawm, kuv xav tsis tawm dab tsi li thiab kuv hnov sab heev. Kuv xav so kom txaus nkaus, tab sis kuv nco txog qhov ua kuv txiv ib txwm qhia kuv tias, “Tsis nqis peev, ces yeej tsis tau,” thiab cov lus hais txog kev ua dej num nyhav kom tau txias koj tej hom phiaj. Ces kuv thiaj li txhawb kuv tus kheej kom kav tsij ua mus ntxiv thiab yuam kuv tus kheej kom tas zog ua dej num nyhav. Kuv los txog ntua tsev xwb ces kuv twb xav tsaug zog lawm. Kuv yuav tsum tau ncab thiab so kom txhob sab, kom txhob mob ib ce. Thaum kuv qi kuv ob lub qhov muag lawm, kom tsaug zog, txhua cov ntsiab lus ntawm kev phais mob yuav puv npo hauv kuv txoj kev xav. Kuv ntshai tias tsam kuv tus yam ntxwv txoj kev xav ua qaug zog yuav ua rau kuv ua yuam kev rau txoj kev phai mob. Kuv xav txog ib cov phooj ywg qub uas peb ua dej num ua ke cov uas ua yuam kev me me rau txoj dej num ces yeej tsis muaj txoj cai yuav los phais mob ntxiv. Yog tias muaj qee yam tsis raug, ntshe kuv yuav yog ib tug uas tsis muaj kev vam meej. Ces kuv thiaj li tau ntxhov siab, sab, ntshai thiab txhawj xeeb. Kuv txoj kev xav nrog rau kuv lub cev thiaj li sab kawg nkaus. Muaj qee lub sij hawm kuv xav txog kev xaiv phais mob uas tau teem rau hnub tom qab thiab txawm tias kuv yuav los txog tsev lig npaum li cas los xij, kuv yuav tsum tau rov qab saib thiab kho dua tej kev txawj ntse txog kev kho mob uas kuv yuav tsum tau muaj los phais neeg rau hnub tom qab es kuv thiaj li tsis ua ib yam dab tsis yuam kev li. Kuv sab heev, tab sis yuav tsum yuam kuv tus kheej kom ua mus ntxiv es kuv thiaj li yuav ua tau ib hnub twg xwb: “Ua dej num kom nyhav! Txog thaum kawg yeej yuav tsum muaj ib tug duab tshav ntuj ci xwb!”

Txog thaum kawg, tom qab xya lub xyoo uas ua dej num nyhav thiab rau siab, kuv tau dhau los ua ib tug kws kho mob uas muaj daim ntawv tso cai. Lub sij hawm ntawd, lo lus tseem ceeb tshaj plaws hauv kuv lub siab yog: Nws tsim nyog kawg nkaus li! Thaum lub sij hawm uas kuv nce mus rau theem siab zog, luag tej yuav saib taus kuv tuaj. Kuv tau ua txhua txoj hauj lwm phais mob uas yog ib tug kws kho mob muaj daim ntawv tso cai yuav tsum ua kom tiav ces kuv thiaj li muaj npe los ua ib tug thawj coj phais neeg mob. Kuv cov nyiaj hli thiab kuv lub meej mom siab tuaj hos kuv cov phooj ywg nrog kuv ua dej num ua kev ces nyob rau tom qab. Kuv zoo siab heev yam tsis muaj ib cov lus twg los piav tau, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau tej kev khwv heev, qhov uas yuav muaj qee cov neeg cim tau kuv. Kuv tsis paub lawv, tab sis lawv paub kuv. Lawv tseem yuav qhuas tias kuv yog ib tug kws phais mob zoo. Kuv tau txais kev qhuas los ntawm cov neeg mob thiab cov lus uas lawv tau hais rau kuv: “Kuv tuaj cuag koj qee lub sij hawm xwb kuj siv nyiaj tsis ntau thiab tsis ntev tom qab kuv zoo zuj zus tuaj muab piv rau lwm tus kws kho mob kuv kho ntev npaum cas los tsis zoo tuaj li …” Thiab muaj qee leej kuj tau hais tias: “Luag tej hais tias koj yog ib tug kws kho mob uas tshaj lij. Nws tau qhia kom kuv tuaj ntsib koj. Ib ntus no yuav ntsib koj kuj nyuab kawg nkaus …” Thaum kuv tau hnov tej qhov zoo li no lawm, kuv luag nyav yam muaj kev zoo siab tshaj plaws. Nyob hauv kuv nruab siab kuv zoo siab heev. Tib neeg tseem cim xeeb tej yam zoo li no txawm tias lub sij hawm dhau mus ntev thiab lwm tus kuj tseem tuaj cuag kuv yeeb vim yog kuv muaj suab npe zoo. Kuv hnov kiag tias zoo li kuv tus duab loj tuaj thiab tam sim no kuv tau paub txog qhov qabntawm kev vam meej lawm. Tab sis tom qab muaj kev zoo siab tag, kuv xav txog qhov sib txawv deb ntawm kuv tus kheej thiab ib tug kws phais mob loj. Kuv ces tsuas yog phais mob dog dig xwb. Yog tias kuv yog ib tug kws phais mob loj thiab tau ua cov hauj lwm phais mob uas siab zog, ntshe cov neeg mob yuav hwm kuv ntau dua qub thiab tseem yuav muaj coob leej xav tuaj cuag kuv ntxiv. Yuav ua li cas es lawv thiaj li yuav ntsia kuv lub meej mom kom siab zog tuaj?

Tom qab ntawd, kuv thiaj li tau nrhais kuaj ruam kom ceev mus rau kev muaj koob npe thiab txoj hmoo. Kuv tus txiv tau yws thiab nrog kuv sib cav heev, hais tias kuv muaj sij hawm tsawg zuj zus rau nws. Kuv nkees thiab tau ua tsis yog loj heev, thiab kuv ua li cas tsis tau tsuas nug kuv tus kheej zaum tas zaum thiab: “Kuv rau siab tag npauv no kom tau txais dab tsi? Tsis yog kom muaj kev vam meej hauv lub luag hauj lwm thiab muaj lub neej kom zoo los? Kuv tau ua dab tsi tsis yog? Kuv tsis tau ua tsis yog. Yog kuv tus txiv uas tsis tob taub. Nws tsis txawj xav.” Kuv so kua muag thiab xa kuv cov ntawv mus rau qib hauv nroog mus kawm ntxiv hauv chav kho mob txhawm rau kom kuv paub txog kev kho mob ntxiv thiab dhau los ua ib tug kws phais mob loj. Nws muaj caij tsawg tsawg tab sis kuv tau nyiam nws lawm. Tab sis nyob rau lub sij hawm xyaum hauj lwm, kuv tau paub tias kuv tab tom muaj me nyuam. Kev paub tias kuv muaj me nyuam ua rau kuv hnov tias kuv yog tus swb thiab kuv tsis tau xav tias yuav yog sij hawm uas muaj me nyuam. Kuv tau ua ntau yam heev nyob rau yav tag los kom tau txais lub sij hawm zoo li no, kuv tsis tuaj yeem yuav swb vim kev muaj me nyuam thiab rhuav tshem kuv cov kev cia siab. Tab sis xav txog tus me nyuam mos. Kuv tsis xav muab nws kaus tawm. Tom qab ntawd, vim tias kuv sawv phais mob ntev thiab ua dej num nyhav heev, thiab kuv kuj tau yoo tshaib es phais cov mob uas tsis tau teem caij cia, thaum kawg kuv kuj nchuav me nyuam. Tab sis kuv cheem tsis tau kuv txoj kev caum lub koob npe thiab txoj hmoo ib pliag li. Kuv xav rov qab mus ua dej num tim tsev kho mob kiag ib hnub tom qab uas kuv muab me nyuam tshem tawm, tab sis hnub ntawd kuv nkees heev li. Kuv hnov zoo li kuv ib ce ntsoog tag. Kuv mob plab thiab tes taw tsis muaj zog li. Yam kuv ua tau ces tsuas yog pw saum txaj thiab so. Tab sis kuv hos tsis xav txog qhov uas nchuav me nyuam, los yog yuav saib xyuas kuv lub cev li cas, kuv tsuas txhawj xeeb txog kuv qhov kev kawm tsam nws qeeb xwb thiab nws yuav cuam tshuav kuv qhov kev kawm tiav. Tsam tsis tau ib qhov dab tsi li?

Tom qab kev rau siab ua dej num nyhav xya lub xyoo txuas ntxiv, thaum kawg kuv tau ua ib tug kws phais mob loj raws li kuv txoj kev npaum suav. Cov neeg mob uas kuv tau kho lawv yuav hu kuv thaum lawv ntsib kuv thiab hais qhia lwm tus nyob ib puag ncig, “Kws kho mob Tiaj tau phais kuv thiab tau cawm kuv.” Qee leej uas tuaj ntsib kuv hauv tsev kuj nqa tej yam khoom tshwj xeeb uas lawv muaj hauv zos tuaj. Qee leej tau nqa phaj tshab rau kuv thiab muab ntawv pauv khoom rau kuv los nthuav tawm lawv tej txiaj ntsig. Qee zaus, lub sij hawm uas kuv tab tom noj mov hauv ib lub khw noj mov ces lawv pom kuv, lawv tseem them nyiaj uas kom kuv tsis paub li. Txawm tias txhua yam li no ua rau lwm tus khib kuv los xij, kuv tej kev zoo siab tsuas yog ib ntus xwb. Tsis muaj tus paub txog kuv txoj kev nyuab thiab kev mob zais tom qab ntawm kuv txoj kev zoo siab. Koj tsis tuaj yeem yuav ua tej yam yuam kev me me lo ntawm kev phais mob los yog tej kev cuam tshuam ua xav tsis txog, thiab kuv txhawj xeeb txhua lub sij hawm tsam yuam kev uas yuav rhuav kuv. Kuv ceev faj kawg nkaus, zoo yam li tab tom taug tus hneev riam. Kuv nyob rau txoj kev nyuab siab ntau yam thiab kuv lub siab tsis tuaj yeem txias nws tau. Kuv txoj kev noj qab haus huv tau txom nyem thiab kuv qhov hnyav poob li ntawm 90 phaus. Los ntawm kev ua dej num dhau sij hawm ntev, kuv txoj kev noj qab haus huv tsis zoo zuj zus ces kuv thiaj li muaj mob vim qhov kev pw tsis tsaug zog, mob plab thiab mob tsib. Kuv noj tsis taus, pw tsis tsaug zog li. Kuv pw tsis tsaug zog txhua hmo thiab noj 4 lub tshuaj tsaug zog los yeej pab tsis tau. Thaum yav duab hnub kuv feeb tsis meej thiab tsis muaj ib lub zog li. Kuv ob sab ceg hnov zoo li txhav cuag txhuas. Nyuab dhau qhov uas yuav thev taus lawm. Kuv ua tsis tau li cas tsuas yog hluag niag iab qhi thiab xav tias: “Kuv tau txais kev muaj meej mom thiab lwm tus hwm kuv, tab sis tam sim no kuv tsis tuaj yeem yuav pw los yog noj haus tau xws li lwm tus neeg.” Kuv tseem xav zam kev ua dej num, zam txhua yam es tsuav tau zoo tsaug zog xwb, tab sis qhov ntawd ces ntshe yuav tsis muaj hnub yuav tshwm sim tau li lawm. Yam uas ua rau haj yam mob ntxiv ces yog thaum lub sij hawm uas kuv xav tau kev saib xyuas thiab kev pab, kuv tus txiv ces tawm mus haus dej haus cawv thiab nrhiav kev lom zem rau nws tus kheej thiab kuv tus kheej tsuas thev kuv tej kev tu siab xwb. Kuv nyuab siab thiab tsis paub yuav ua li cas rau hmo tom ntej. Kev pw kom tsaug zog ces nyuab heev thiab npau suav tas li tias kuv maub tsaus ntuj rau ib ncig, nrhiav tsis pom txoj kev mus tom hauv ntej los yog kev los tsev. Ua rau kuv ntshai thiab tsim dheev. Muaj ib zaug, kuv quaj “Ah!” tsim dheev los. Kuv lub hauv pliaj ntub hws tag. Kuv taws teeb thiab zaum ntawm ntug txaj thiab xav txog tej kev uas cov neeg mob lawv muab kuv saib siab thiab kev qhuas los ntawm kuv tsev neeg, tab sis tej ntawd tsis ua rau kuv txoj kev mob ploj mus li. Xav txog tej kev ua dej num nyhav uas kuv tau ua ntau xyoo tas los, kuv nug tus kheej tias: “Kuv tau ua dej num nyhav los tau ib nrab neej kom mus taus rau pem hauv ntej tab sis txog thaum kawg, dhau ntawm lub sij hawm muaj lub yeeb koob nrov npe luv luv xwb, txhua yam uas kuv tau txais ces yog lub cev uas muaj mob, ib tug txiv uas ntxeev siab thiab kev txom nyem thiab kev mob nkeeg yam tsis muaj hnub xaus. Vim li cas thiaj zoo li ntawd? Ib tug tib neeg yuav tsum ua lub neej kom muaj nuj nqis thiab muaj txiaj ntsig tau li cas?” Kuv xav kom tej kev mob nkeeg ploj mus. Kuv tau mus saib saub, kuv nrhiav cov lus teb los ntawd cov ntsiab lus uas cov neeg muaj suab nrov npe tau hais tseg thiab tsau hauv “lub zog zoo” uas tib neeg coob leej nrhiav. Kuv tau nkag mus hauv online mus sim thiab rhiav cov lus teb los ntawm Kev Ntseeg Hauj Sam, tab sis tsis muaj cov lus teb uas txaus siab thiab lawv tsis daws tau kuv tej teeb meem ib qho li. Thaum kuv tus mob tau dhau los ua qhov mob nyhav uas thev tsis taus, thaum kuv tsis muaj kev cia siab nyob hauv lub neej los yog nrhiav tsis tau txoj hau kev mus rau yav tom ntej, kev cawm hmoov hlub los ntawv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim rau kuv.

Tom qab kuv nrhiav qhov tseeb ntawm Vajtswv, kuv pom cov lus teb nyob hauv Vajtswv cov lus. Vajtswv cov lus hais tias: “Tib neeg xav tias thaum twg lawv muaj lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv muaj peev xwm siv txiaj ntsig ntawm tej ntawd los txaus siab rau lub meej mom siab thiab kev nplua nuj, thiab los txaus siab rau txoj kev ua neej. Lawv xav tias lub koob meej thiab tau txais yog ib hom txiaj ntsig uas lawv tuaj yeem siv ua kom tau txais lub neej uas nrhiav kev zoo siab thiab xav tau kev txaus siab ntawm lub cev nqaij daim tawv. Txhawm rau txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais uas tib neeg ntshaw li no, tib neeg yeej txaus siab hlo, muab lawv lub cev, lub siab, txhua yam uas lawv muaj, lawv lub neej yav tom ntej thiab lawv txoj hmoo, rau Ntxwgnyoog. Lawv ua li ntawd yam tsis muaj kev ua siab deb me ntsis li, yeej tsis quav ntsej txog qhov thim rov qab txhua yam uas lawv tau muab mus lawm. Tib neeg puas tuaj yeem tswj tau lawv tus kheej thaum lawv tau chaw nkaum hauv Ntxwgnyoog nyob hauv txoj hau kev no thiab dhau los muab siab npuab rau nws lawm? Qhov tseeb tsis muaj. Lawv raug Ntxwnyoog tswj kav tag nrho. Lawv tau tog tag nrho thiab tiav hlo mus rau hauv lub pas av nkos, thiab tsis muaj peev xwm tso tau lawv tus kheej dim. Thaum ib tug neeg tau poob rau lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv tsis nrhiav tias qhov twg yog qhov kaj, qhov twg yog qhov ncaj ncees, los yog tej yam uas zoo nkauj thiab zoo ntxiv lawm. Qhov no yog vim hais tias lub zog txawj ntxias ntawm kev muaj lub koob meej thiab tau txais nyob rau saum tib neeg loj dhau heev lawm; lawv rais los ua tej yam khoom rau tib neeg raws mus kom tag lawv lub neej thiab haj tseem mus tas ib txhis tsis muaj hnub kawg. Qhov no tsis tseeb lod?(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI). Vajtswv cov lus ua rau kuv lub siab ci ntsa iab tuaj. Kuv nco tau thaum mus ua mov noj ua si tom hav zoo nrog tus kws kho mob Vam thaum kuv tau txiav txim hauv kuv lub siab tias tsuav yog kuv muaj meej mom thiab muaj kev txawj ntse siab los kho mob, ces tib neeg yuav hwm kuv thiab ntshe kuv yuav tau txais kev saib xyuas zoo thiab lub neej yuav mus tau zoo. Kuv kuj tau lees txais tej kuab lom phem xws li “Ib tug neeg qhov qub txeeg qub teg ces yog lub suab ntxhe rov qab ntawm nws lub neej,” “Sawv kom siab dua kev so,” thiab “Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav,” caum lub koob npe thiab txoj hmoov zoo kom ntau tau dhau los ua kuv txoj kev caum thiab kev ntshaw hauv kuv lub neej. Kuv rau siab ntso ua dej num nyhav kom kuv txoj hauj lwm mus deb dua qub. Tom qab uas kuv tau txais kev pov hwm thiab kev qhuas los ntawm cov tib neeg ib puag ncig kuv lawm, kuv thiaj li paub txog kev vam meej tiag tiag ua rau kuv pheej peem tas zog kom taug kev tsis yog. Kuv tua siv kuv lub sij hawm zoo tshaj plawv hauv 10 lub xyoo los caum lub koob npe thiab txoj hmoov, tso kuv tsev neeg thiab me nyuam hauv plab tseg. Kuv tau rhuav kuv txoj kev noj qab haus huv thiab tau txais kev mob nkeeg. Nws tsuas yog ib qhov kev txaj muag tom qab txhua yam raug tso tseg tag, ces tom qab ntawd kuv tsuas xav tias: “Kev muaj koob npe thiab hmoov zoo yuav muaj txiaj ntsig li cas rau kuv? Kev caum nws ua rau kuv tau txais kev nkees thiab kev txom nyem thiab thaum kawg kuv tau txais nws lawm, kuv tseem raug kev txom nyem yam tsis muaj cov lus twg los piav tau. Qhov tseeb tiag, kev caum lub koob npe thiab txoj hmoov yog ib qhov uas taug kev tsis yog txhua yam.” Thaum kawg kuv tau nkag siab tias kev sib ntaus sib tua mus caum lub koob npe thiab txoj hmoov yog ib qho kev quab yuam phem uas nyob puag ncig tib neeg zoo nkaus li ib txoj hlua khi thiab ua rau lawv ua tsis taus pa. Nws zoo li Ntxwgnyoog ib tug ntoo phwm uas quab yuam kuv lub cev qhov ntawd ua rau kuv txaus siab rau kev txom nyem thiab tso txhua yam tseg. Txog thaum kawg, Ntxwgnyoog thiaj li tau kuv xws li qhov nws xav tau kuv kiag. Nws tsuas zoo li Vajtswv cov lus hais tias: “Ntxwgnyoog siv lub koob meej thiab tau txais los tswj hwm tib neeg cov kev xav, kom txog rau thaum txhua tus neeg tuaj yeem xav txog lub koob meej thiab tau txais. Vim xav tau koob npe thiab nyiaj txiag, lawv thiaj sib zog peem, raug kev txom nyem, thiab tiv kev poob ntsej muag, fij txhua yam uas lawv muaj txhawm rau lub koob meej thiab tau txais, thiab lawv yuav ua kev txiav txim los yog txiav txim siab rau lub hom phiaj ntawm lub koob meej thiab tau txais. Nyob rau hauv txoj kev no, Ntxwgnyoog khi tib neeg nrog cov hlua khi saib tsis pom, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj lub siab tawv los muab lawv tshem pov tseg tau. Lawv tsis paub hais tias lawv coj tej khawb hlau li thiab maj mam mus lawm to ntej yam nyuab kawg nkaus. Rau qhov txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais no, tib neeg zam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws thiab dhau los ua neeg lim hiam heev tuaj. Los ntawm txoj hau kev no, ib tiam dhau ib tiam raug rhuav tshem nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub koob meej thiab tau txais(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI). Kuv tau pom lawm tias Ntxwgnyoog mas txaus ntxub tiag tiag thiab kuv tau ua tsaug rau Vajtswv tawm puag huav qab kuv lub siab tuaj. Kiag thaum uas Ntxwgnyoog coj kuv mus nkag rau ib lub ces kaum, Vajtswv tsis yog yuav zaum thiab ntsia xwb, Nws cev Nws sab tes ntawm kev cawm dim rau kuv, muab Nws cov lus los nplij kuv, txhawb nqa kuv thiab pab kuv nrhiav seb kev mob nkeeg ntawm kuv los qhov twg los. Tsuas muaj Vajtswv nkaus xwb thiaj li hlub tib neeg tshaj. Nws tau dhau los ua cev nqaij daim ntawv los nthuav tawm qhov tseeb los qhia peb kom paub cais qhov zoo los ntawm qhov phem thiab yam zoo hauv qhov tsis zoo. Kuv paub lawm tias kuv yuav tsis tuaj yeem taug txoj kev tsis yog mus ntxiv, siv kuv lub neej mus caum lub koob npe thiab yam xav tau. Kuv yuav tsum pe hawm tus Tswv Tsim. Tom qab ntawd, kuv thiaj li siv sij hawm thaum kuv xyeej ntau dua qub los nyeem Vajtswv cov lus thiab qhia kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam txog yam uas kuv tsis tau nkag siab yog li peb thiaj li tuaj yeem sib pab thiab sib txhawb nqaib leeg rau ib leeg. Ua ntej kuv yuav los paub nws, kuv nkag siab txog qee yam tseeb thiab tau paub lub ntsiab lus txog qee yam zoo tuaj. Kuv muaj kev kaj siab lawm ntau. Kuv qhov pw tsis tsaug zog kuj maj mam zoo zuj zus tuaj, thiab qhov kuv mob plab thiab mob tsib los zoo zog lawm thiab. Qhov no yog yam uas kuv tsis tuaj yeem tau txais los ntawm kev caum lub koob npe thiab yam xav tau. Kuv tau ntsib tau pom txog kev zoo siab los ntawm kev ywj pheej ntawm tus ntsuj plig lawm tiag tiag.

Tom qab ntawd, kuv pom kuv cov phooj ywg uas peb ua hauj lwm ua ke ua dej num kom tau nce qib thiab cov uas muaj kev txawj ntse qis dua kuv, muaj qees tus tseem yog cov phooj ywg ua hauj lwm ua ke uas kuv tau qhia lawv, txhua tus tau dhau los ua cov pab xib fwb loj. Kuv hnov me me zoo li tias kuv tau plam lawm. Kuv xav tias yog kuv txoj kev noj qab haus huv tsis puas ntsoog thiab tig tau lub sij hawm rov qab li 10 tawm lub xyoo tej los sis li ntawd, kuv tej kev txawj ntse, yam tsawg kawg nkaus kuv yuav tsum yog ib tug pab xib fwb loj. Tab sis xav rov qab qees txog qhov kuv tau caum kom tau nce qib thiab tau txais kev muaj mob muaj nkeeg thiab txom nyem, kuv paub lawm tias tej yam no yog ib yam ntawm Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias. Ntxwgnyoog tab tom siv kuv tej kev ntshaw los ntxias kuv kom rov qab mus poob rau lub yiv yis muaj koob npe thiab yam xav tau. Yog tias kuv pib rov qab caum koob npe thiab yam xav tau ntxiv, ntshe thaum kawg kuv tseem yuav plam kuv lub neej txoj sia thiab. Lub ntsiab lus tiag yuav yog dab tsi? Kuv xav txog qee qhov uas tus Tswv Yexus tau hais tias: “Ib tug tib neeg ho yuav tau dab tsi, yog hais tias nws tau tag nrho lub ntiaj teb, tab sis poob nws tus ntsuj plig lawm? Los sis ib tug tib neeg yuav muab dab tsi pauv nws tus ntsuj plig?(Mathai 16:26). Thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Raws li ib tug neeg dog dig, thiab tus uas caum muaj Vajtswv txoj kev hlub, to taub qhov tseeb txog lub teb chaws kom dhau los ua ib tug neeg ntawm Vajtswv cov neeg yog nej lub neej yav tom ntej uas tseeb tiag, thiab lub neej uas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb tshaj plaws; tsis muaj leej twg tau txais koob hmoov ntau dua nej lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Vim hais tias cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv ua neej nyob rau sab cev nqaij daim tawv xwb, thiab lawv ua neej nyob rau Ntxwgnyoog, tiam sis hnub no nej ua neej nyob rau Vajtswv, thiab ua neej nyob kom tau ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Twb yog vim li ntawd Kuv thiaj li hais tias nej lub neej yog qhov tseem ceeb tshaj plaws(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw). Kuv tau nkag siab yam Vajtswv xav tau los ntawm Nws cov lus. Txawm hais tias ib tug tib neeg twg yuav muaj meej mom siab npaum li cas los sis lawv lub suab npe yuav zoo npaum li cas los xij, kev caum lub koob npe thiab txoj hmoov yog taug txoj kev tsis yog lawm thiab yog ib qhov uas yuav coj mus rau kev tas lub neej txoj sia. Koj yuav tsis tau txais Vajtswv cov lus foom koob hmoov los sis kev tiv thaiv uas taug txoj kev no. Nws tsuas yog ib qho ua caum qhov tseeb thiab ua koj tes dej num nkaus xwb, kev coj koj tus kheej kom pom koj tej kev lwj liam los ntawm qhov kev ntsib kev pom Vajtswv tes dej num thiab sim kom paub Vajtswv ces koj thiaj li tuaj yeem muaj ib lub neej tseem ceeb thiaj muaj nuj nqis thiab thaum kawg ces yuav tau txais Vajtswv cov lus foom koob hmoov. Qhov no tsuas yog lub neej tiag uas ib tug tib neeg twg yuam tsum muaj. Yog tias kuv tseem pheej tas zog ua kom muaj kev txaus siab rau cev qaij daim tawv, tsis yog Vajtswv yuav tsis foom koob hmoov zoo rau kuv xwb, nws tseem yuav ntxub kuv ntxiv thiab. Txuas ntxiv hauv qab no yog qee qhov piv txwv kev ua neej tiag ntawm cov neeg uas kuv paub: Kuv tus thawj coj nws tus ntxhais kawm tiav hauv tsev kawm qib siab thiab muaj hauj lwm ruaj khov nyob txawv teb chaws. Tab sis tom qab ntau xyoo uas muaj kev sib tw phais caj pas ces ua rau nyuab siab heev, nws muaj kev ntxhov siab heev thiaj li dhia tsev, tua nws tus kheej tas lub neej txoj sia. Thiab kuv tus phooj ywg ib tug tub, tau los ua tus coj thaum tseem hluas hluas thiab muaj kev vam meej, muaj kab mob siab vim yog haus dej haus cawv nrog phooj ywg ntau dhau lawm. Nws tau tas sim neej rau lub hli tom qab ces ua rau kuv tus phooj ywg cov plaub hau dawb kiag vim kev mob. Kuv rov qab nco tau thaum nyeem Vajtswv cov lus no: “Tib neeg mam paub tias nyiaj txiag yuav tsis tau txoj sia, suab npe tshem tsis tau txoj kev tuag, tag nrho nyiaj txiag los sis suab npe tsis muaj peev xwm txuas tib neeg txoj sia kom ntev tau ib feeb, ib chib ntxiv(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III). Kev caum lub koob npe thiab yam xav tau tsis tuaj yeem yuav ua kom tib neeg txoj kev txom nyem tag mus thiab tsis tuaj yeem cawm lawv txoj sia. Lawv tsuas ntxias tib neeg kom rov qab mus poob rau lub qhov tuag tom qab uas muaj kev zoo siab me ntsis. Kev nkag siab txog tej no, yuav tsis muaj hnub uas kuv yuav raug cov neeg ib ncig los thab plaub los sis los cuam tshuam ntxiv lawm. Kuv rov qab xav los siv kuv cov sij hawm uas tseem tshuav tsis ntev no los caum qhov tseeb thiab paub Vajtswv, ua neej raws li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab ua kuv tes dej num hauv Vajtswv lub tsev.

Muaj ib hnub, kuv tau txais ib tsab xov tooj uas yog ib tug choj hauv lwm lub tsev kho mob hu tuaj. Nws hais tias, “Tam sis no koj so hauj lwm los noj nyiaj laus lawm, yog li peb npaj ib lub rooj noj mov ua kev zoo siab rau koj, thiab peb yuav tham txog kev koom tes uas peb tau tham tseg ua ntej no. Peb xav muab koj daim ntawv tso cai ua kws kho mob coj los dai rau hauv peb lub tsev kho mob ua kom koj cov neeg mob qub lawv xav tuaj. Koj tuaj yeem nrog peb ua dej num, los sis koj tuaj yeem los ua ib tug tswv cuab nrog peb. Nws nyob ntawm koj xwb.” Thaum kuv hnov li no tag, kuv ua tsis tau li cas tab sis xav tias, “Kuv tau siv tag nrho kuv lub neej los caum lub koob npe thiab yam xav tau thiab yam dab tsis uas kuv tau txais? Puas yog kuv yuav siv tag nrho kuv lub neej los xav rau lub koob npe thiab yam xav tau los? Nws tsis yooj yim uas yuav tshem kuv tej kev mob kom tawm mus vim yog kev caum lub koob npe thiab txoj hmoov. Kuv tsis xav rov qab mus ua tus neeg pw tsis tsaug zog, los yog nyob nrog kev txhawj xeeb thiab kev ntshai tas hnub. Kuv saj tau kev thaj yeej ntawm txoj kev xav uas ntseeg Vajtswv thiab nkag siab txog qhov tseeb uas kuv tau txais. Kuv yuav tsum tuav tej kev zoo siab no cia kom ruaj. Tsis tas li xwb, txawm tias kuv xav muab kuv daim ntawv tso cai kho mob coj mus dai rau hauv tsev kho mob los xij, yog tias thaum muaj teeb meem kuv tseem yuav tau mus daws, thiab tsis yog qhov ntawd yuav cuam tshuam rau kuv txoj kev ua dej num los?” Kuv xav txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus: “Tam sim no, txhua hnub uas nej nyob tseem ceeb heev, thiab nws yog yam tseem ceeb tshaj ntawm nej lub hom phiaj thiab nej lub neej tom ntej, yog li nej yuav tsum zoo siab rau txhua yam uas nej muaj hnub no, thiab muab txhua feeb ntawm lub sij hawm dhau mus saib kom muaj nqi. Nej yuav tsum tshwj lub caij kom ntau li ntau tau rau nej tus kheej kom tau txais txiaj ntsim ntau tshaj plaws kom nej tsis txhob ua lub neej yam tsis muaj qab hau(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Leej Twg Yog Tus Uas Koj Ua Siab Ncaj Rau?). Kuv muaj hmoo kawg uas tau muaj lub sij hawm tsawg tsawg los nrhiav Vajtswv. Vajtswv yog tus ua kom kuv tau los nkag siab lub ntsiab lus ntawm kev ua neeg nyob, thiab coj kuv tawm ntawm lub qhov mob nkeeg. Es kuv yuav rov qab mus rau Ntxwgnyoog puag ua dab tsi? Vajtswv tes dej num twb yuav los xaus tab sis kuv twb tseem tsis tau txais qhov tseeb li. Kuv yuav tsum tau hlub tshua txhua hnub thiab caum qhov tseeb nyob rau hauv kuv qhov sij hawm tsawg tsawg no. Qhov ntawd thiaj li yog lub neej zoo nkauj tiag! Kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav, kuv tsis lees txais qhov uas tus coj hais rau kuv. Lub sij hawm kuv tso xov tooj, kuv hnov tau tias muaj kev thaj yeeb yam tsis tau muaj qhov zoo li ntawd los dua li. Kuv ua tsis tau li cas tab sis hais tias, “Ua cas kuv tsis cheem kuv tus kheej kom txhob caum lub koob npe thiab yam xav tau ntev los lawm.” Lwm lub tsev kho mob tau nrog kuv tham txog qhov yuav sib koom ua hauj lwm ua ke. Kuv tsis lees txais tag nrho. Tam sim no, kuv tau nqis peev los ua kuv tes dej num lawm. Kuv hnov tau tias yooj yim thiab txaus siab txhua hnub. Qhov no yog tej yam uas tsis muaj ib txoj kev lom zwm twg los sis koob npe los sis meej mom twg yuav coj tau los. Kuv ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas cawm kuv!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply