Kev Ras Txog ntawm Poob Ciav Qhev Rau Fab Nyiaj Txiag

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyeemvuj, Teb Chaws Suav

Thaum kuv tseem hluas, kuv tsev neeg txom nyem, thiab kuv niam kuv txiv tsis muaj nyiaj them kuv cov nqi kawm ntawv, yog li kuv thiaj ua thiab muag laj kab los them nqi kawm ntawv. Muaj ib zaug, kuv tab tom ua hauj lwm thiab ua riam raug kuv tus ntiv tes. Tsis muaj nyiaj kho, yog li ntawd nws yeej tsis zoo tu qab li. Kuv yeej tseem tsis tuaj yeem ncab tau tus ntiv tes. Tom qab kuv mus yuav txiv, kuv tus txiv wb tseem txom nyem li qub. Wb tej phooj ywg thiab tej txheeb ze tau saib tsis taus wb thiab zam wb. Thaum kuv pom qhov kev hwm ntawm cov neeg nplua nuj, lawv kev noj thiab hnav yam tsis muaj kev ntxhov siab, tau khib kuv heev li. Tib neeg ib txwm hais tias: “Nyiaj txiag ua rau lub ntiaj teb tig mus los tau,” “Nyiaj txiag tsis yog txhua yam, tab sis tsis muaj nyiaj, koj yuav ua dab tsis los tsis tau,” thiab “Nws yog tus neeg them nyiaj them ntau ntxiv kom tswj tau qee yam.” Thaum ntawv, kuv xav tias txhua yam no muaj tseeb. Muaj nyiaj, koj tuaj yeem noj thiab hnav zoo rau koj tus kheej, thiab nws coj kev saib taus thiab kev hwm los rau koj. Kuv xav tias nyiaj txiag yog txhua yam. Kuv tsa tes cog lus tias yuav rau siab ua hauj lwm thiab khwv kom tau nyiaj ntau. Kuv xav khiav kom dim ntawm txoj kev txom nyem, thiab ua neej nyob zoo li ib tug neeg nplua nuj.

Tom qab ntawd, kuv tus txiv wb raug ntiav mus khiav hauj lwm rau ib lub tsev noj mov hauv tsev kawm ntawv. Ntau pua leej neeg tuaj noj mov nyob rau tov txhua hnub. Rau kev txuag nyiaj, wb tsuas ntiav ib tug neeg ua hauj lwm nkaus xwb. Kuv tus txiv thiab kuv wb ua hauj lwm txij thaum 4 teev sawv ntxov mus txog ntua thaum ib tag hmo txhua hnub. Kuv yeej tsis so li txawm tias kuv yuav muaj mob khaub thuas los xij. Txhawm rau kom khwv tau ntau dua, wb kuj tseem mus khwv hauv liaj hauv teb ntau heev ntxiv thiab. Nyob rau lub caij muaj hauj lwm ntau, wb mus cog thiab sau qoob loo txhua yam nyob rau yav hmo ntuj. Vim tias wb ua hauj lwm nruab hnub thiab hmo ntuj tib si, thiaj ua rau kuv nquag kiv taub hau. Qee zaum, kuv ncaws dab ntub thaum tab tom tsuav zaub, thiab kuv tau ua riam raug kuv ob txhais tes. Qhov riam raug ntawd yuav raug ntsev ntxais thiab ntub dej. Nws mob heev li. Txawm hais tias kuv yeej sab heev li los, txhua zaus uas kuv pom kuv cov nyiaj tau nce ntau ntxiv tuaj, kuv zoo siab heev. Kuv xav tias nws yeej tsim nyog lawm. Thiab thaum kuv pom cov neeg nplua nuj hnav tej khaub ncaws zoo nkauj, kev noj haus thiab lub suab luag, kuv hais rau kuv tus kheej tias, “Kuv yuav tsum khwv kom tau nyiaj ntau ntxiv!” Kuv xav hais tias tsuav yog kuv rau siab ua hauj lwm kom hnyav xwb ces, kuv yuav nyob rau cov qib ntawm tus neeg nplua nuj sai sai no los sis tsis ntev tom ntej no xwb li.

Vim txoj kev siv dej txias txhua hnub, ua rau kuv tau mob laug rau tej pob qej txha. Kuv cov pob qej txha pib lem. Thiab vim txoj kev ua hauj lwm hnyav ntau xyoo, ua rau cov log txha yeej uas nyob hauv cov yas txha sib txuas kuv tus txha nqaj qaum txav, uas ua rau mob pob txha loj thiab mob ntsag. Tus kws kho mob tau hais kom mus phais mob, thiab pw hauv tsev kho mob peb lub hlis, tab sis kuv tsis xav kom tab kaum kev khwv nyiaj, yog li kuv tsis kam. Txawm peb hnub xwb los yeej ntev heev rau kuv lawm. Yog li, Kuv rov ua hauj lwm nruab hnub thiab hmo ntuj txuas mus ntxiv. Thaum kawg, vim tias kuv tsis tuaj yeem noj mov raws sij hawm los sis pw tsaug zog kom txaus, Kuv tau mob ncauj plab thiab mob hnyuv. Tsis ntev tom qab, kuv tau muaj cov qog nqaij hlav hauv tsev me nyuam, mob zes qe me nyuam hlauv, mob plawv, mob cov hlab ntsha plawv, thiab mob ntshav tsuag hnyav heev. Nws yog kev muaj mob ib qho zuj zus tuaj. Tus mob tau mob loj dhau lawm, thiab kuv tsis tuaj yeem pw tau tsaug zog rau yav hmo ntuj. Kuv los kua muag tsis txawj tu. Kuv tab tom plam txhua yam. Kuv xav tias: “Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev ua neej? Nws puas yog tias peb siv peb lub neej los npaj siab kev khwv nyiaj xwb lod?” Kuv tsis muaj lus teb. Kuv tsuas xav tias kuv yuav tsum muaj nyiaj kom ua tau raws li txhua yam uas zej tsoom neeg muaj. Yog li, kuv hais rau kuv tus kheej tias: “Yog tias thaum twg kuv tseem sawv tau ntseg, kuv tuaj yeem ua hauj lwm tau mus ntxiv.” Thiab yog li ntawd, Kuv tau rov qab mus khwv nyiaj. Tab sis muaj ib hnub kuv tau mus rau hauv tsev kho mob, thiab tau tshuaj xyuas pom tias muaj ob tug mob khees xaws—mob khees xaws ntsws thiab mob khees xaws mis theem pib. Thaum lawv hais qhia kuv txog qhov no, kuv ib ce tuag tag tsis muaj zog. Kuv pw nthi ntawm kuv lub txaj thiab quaj ntev loo. Kuv tau mus kho rau txhua lub tsev kho mob thiab tau siv yuav luag tag tej nyiaj uas wb khaws cia. Tab sis tsis muaj dab tsi pab tau, thiab cov tshuaj kuv noj ua rau o mus thoob plaws kuv lub cev. Txhua hmo, thaum txhua yam nyob ntsiag to, kuv pw saum kuv lub txaj thiab ntsia mus tim lub qhov rai, nyob hauv qhov tag kev cia siab. Kuv tau siv kuv lub neej rau kev khwv nyiaj, thiab ua ke rau ntawm no tsis yog tsis nplua nuj xwb, kuv txoj kev noj qab haus huv tau puas ntsoog tag, thiab kuv lub neej txom nyem heev. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev ua neej nyob? Kuv tsis xav tua kuv tus kheej los ntawm kev khwv nyiaj ntxiv lawm. Tab sis kuv tus txiv nyiam nyiaj heev. Nws hais tias: “Yog tias thaum twg koj tseem sawv tau ntseg, koj yuav tsum ua hauj lwm mus ntxiv!” Nws qhov kev tsis paub txhawj xeeb ua rau kuv chim siab thiab tag kev cia siab, tab sis feem ntau pab tsis tau dab tsi. Kuv nyuam qhuav muaj hnub nyoog 40 tawm xyoo xwb. Kuv ib txwm tsis tau muaj lub neej sov siab li. Kuv tseem tsis tau pom kuv tus me tub yuav poj niam. Kuv tsis tau xav tuag mus zoo li no. Kuv tseem xav ua neej nyob. Tab sis yog tsis muaj nyiaj, kuv yuav ua li cas thiaj li tau txais kev kho mob thiab muaj sia nyob tau? Tib txoj hau kev ces yog khwv nyiaj txuas mus ntxiv. Yog li, kuv thiaj ua hauj lwm mus ntxiv thaum kuv tseem noj tshuaj kho mob.

Ib xyoos tom qab, kuv tus txiv tau siv tag nrho wb cov nyiaj khaws cia uas tshuav coj los qhib ib lub chaw tsim thee ua thooj. Xyoo tom qab, nws qhib lub chaw lim roj. Txhua hnub, kuv tau mus mus los los ntawm ob lub chaw no nrog kuv tus mob rau kev ua tej hauj lwm me me. Tom qab kev ua hauj lwm hnyav los ntau lub xyoo, thaum kawg wb kuj muaj me ntsis nyiaj. Wb tau yuav ib lub tsev nyob hauv nroog, ib lub tsheb, thiab muaj kev zoo siab nrog lub neej muaj cuab yeej khoom. Wb tej phooj ywg thiab tej txheeb ze tau saib taus wb thiab hwm wb. Wb lub meej mom hauv sim neej tau hloov. Wb rais mus ua neeg tshiab. Wb txaus siab heev nrog wb tus kheej. Tiv kev txom nyem los ntau xyoo thaum kawg zoo li kuj muaj nyiaj tsim nyog kawg. Tab sis lub sij hawm zoo kav tsis ntev. Tom qab ua hauj lwm hnyav los tau ntau xyoo, kuv lub cev tau pib piam sij. Kws kho mob hais rau kuv tias: “Koj tus mob cov nyom dhau heev lawm. Tsis muaj ib qho ntawm koj cov khoom nruab nrog cev yuav ua hauj lwm tau zoo li lawm. Peb ua tsis tau li cas lawm.” Nws cov lus ces zoo li tua txoj sia lawm xwb. Kuv lees txais tsis tau cov xov xwm no. Puas yog kuv yuav tsum rov mus tsev thiab tos kom txog hnub tuag xwb? Kuv muaj nyiaj thiab muaj kev sov siab nrog lub neej muaj cuab yeej khoom. Tab sis lub neej ntawd zoo dab tsi? Muaj nyiaj ntau npaum cas los yuav cawm tsis tau kuv tam sim no. Qhov mob ntawd yuav luag ua rau kuv xav tuag mus. Kuv yuav ua tau dab tsi ntxiv? Txawm hais tias kuv tus kheej yuav zoo li ntawd, kuv qhov tsa muag ntsia thiab quaj: “Lub ntuj! Pab cawm kuv!”

Thaum lub sij hawm kuv tag kev cia siab tshaj plaws, kuv tus phooj ywg tau qhia txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj moo zoo ntawm tiam kawg rau kuv. Nws tau hais tias Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv hauv tiam kawg txhawm rau cawm tib neeg ntiaj teb, nthuav tawm qhov tseeb, thiab tsis raug nrhiav tau tej zais npog ntawm lub neej. Nws qhia tshwm txog qhov chaw ntawm kev phem thiab kev tsaus ntuj hauv lub ntiaj teb, vim li cas peb lub neej ho qhuav qhawv xwb thiab ho puv ntoob nrog txoj kev txom nyem, kev mob kev nkeeg los qhov twg los, leej twg tswj peb txoj hmoo, dab tsi tuaj yeem ua rau peb lub neej muaj txiaj ntsig tiag, thiab ntau ntxiv. Dab tsi ntxiv, nws tau hais tias thaum nyeem Vajtswv cov lus thiab nkag siab qhov tseeb, peb tuaj yeem pom tshab tej yam no, tom qab ntawd peb txoj kev txom nyem yuav ploj mus. Kuv tus phooj ywg nyeem zaj ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus rau kuv mloog tias, “Dab tsi yog lub hauv paus ntawm lub neej txoj sia uas tau ntsib kev txom nyem txij thaum yug los, thaum tuag, thaum muaj mob, thiab thaum laus lawm uas tib neeg tau thev? Dab tsi tau ua rau cov neeg muaj tej yam zoo li no? Tib neeg tsis muaj tej no thaum lawv xub raug tsim los, puas yog? Yog li ces, tej no ho los qhov twg los? Lawv tau tshwm sim los tom qab tib neeg raug Ntxwgnyoog sim siab thiab lawv cev nqaij daim tawv raug ua puas tsuaj lawm. Kev mob siab ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv, nws tej kev txom nyem, thiab nws tej kev tsis muaj dab tsi, thiab tej kev tsim txom hnyav tshaj plaws ntawm tib neeg ntiaj teb, tsuas tshwm sim kiag thaum Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau tib neeg lawm xwb. Tom qab tib neeg raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, nws tau pib tsim txom lawv. Vim zoo li no, lawv thiaj raug ua puas ntau zuj zus. Tej kab mob ntawm kev ua neeg muaj ntau zuj zus thiab mob hnyav zuj zus tuaj, thiab lawv thiaj li ntsib kev txom nyem phem zuj zus. Suav hnub suav nyoog muaj ntau zuj zus tuaj, cov neeg xav tsis tau dab tsi thiab ua rau tib neeg ntiaj teb muaj kev tu siab, nrog rau kev tsis muaj peev xwm ua lub neej nyob tau rau ntawm thaj chaw ntawd lawm, thiab lawv hnov zoo li tag kev cia siab zuj zus rau lub ntiaj teb no lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yog tus coj qhov kev txom nyem no los rau tib neeg(“Lub Ntsiab Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Txoj Kev Saj Kev Txom Nyem Hauv Lub Ntiaj Teb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Ces kuv tus phooj ywg tau hais hauv kev sib qhia tias: “Thaum Vajtswv tsim peb, peb txhua tus tau nyob hauv Nws txoj kev tiv thaiv, nyob muaj kev ywj pheej rau hauv lub Vaj Edees, tsis muaj kev ploj tuag, kev mob nkeeg, los sis kev txhawj xeeb. Tab sis thaum Ntxwgnyoog tau sim siab thiab tau ua lwj liam rau tib neeg, peb ntxeev siab rau Vajtswv thiab plam Nws txoj kev saib xyuas thiab tiv thaiv. Peb ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, raws li Ntxwgnyoog cov hauv paus ntsiab lus. Peb sib tw nrog ib tug rau ib tug, sib dag, coj tsis ncaj thiab sib txeeb sib ntaus, rau lub koob npe, thiab kev nplua nuj, thiab lub meej mom. Nov yog qhov tshwm sim ntawm txoj kev mob nkeeg thiab kev mob thiab kev tu siab hauv peb tus ntsuj plig los. Thiab qhov kev txom nyem, kev txhawj xeeb no, ua rau txhua tus xav tias lub neej no muaj mob dhau, qaug zog dhau, los sis nyuaj dhau. Txhua yam no tshwm sim vim Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau peb. Nov yog Ntxwnyoog txoj kev tsim txom peb. Tiam sis Vajtswv los rau hauv lub ntiaj nteb raws cev nqaij daim tawv txhawm rau cawm peb. Nws qhia txhua qhov tseeb uas yuav pab peb kom tau txais kev cawm thiab raug ntxuav kom dawb huv. Yog tias peb nyeem Vajtswv cov lus thiab ua neej nyob nrog tej ntawd, peb tuaj yeem tau txais Nws txoj kev tiv thaiv thiab kev coj kev, tshem peb tus kheej ntawm kev lwj liam thiab txais Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab Nws tau coj peb mus rau peb txoj hau kev kawg.” Hnov nws cov lus, kuv muaj kev cia siab. Kuv xav tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yeej cawm tau kuv kom dim ntawm txoj kev txom nyem, yog li kuv tau pom zoo mus saib Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj dej num. Kuv tus phooj ywg muab ib daim theej ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Tom qab ntawd, kuv nyeem Vajtswv cov lus txhua hnub, thiab tau ntsib kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam.

Muaj ib hnub nyob rau lub sij hawm thaum kuv qhov kev teev hawm ntawd, kuv tau saib ib daim yeeb yaj kiab txog ib qho kev nyeem Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txawm koj yav tag los zoo li cas, thiab txawm koj txoj kev mus tom ntej zoo li cas los, yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav khiav dhau tej kev coj kev taw qhia thiab tej kev npaj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, thiab tsis muaj ib tug twg tswj tau lawv tus kheej txoj hmoo, rau qhov tsuas yog Nws uas yog tus kav tag nrho txhua yam xwb mas thiaj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawd. Txij hnub muaj tib neeg tshwm sim los, Vajtswv yeej ua hauj lwm los lawm, tswj lub qab ntuj khwb, taw tej cai uas pauv mus los rau txhua yam thiab txoj kab ntawm lawv txoj kev txav mus los. Zoo ib yam li txhua yam, Vajtswv siv tej khoom qab zib thiab nag thiab lwg pub rau tib neeg tau noj yam ntsiag to uas tib neeg tsis paub txog; zoo ib yam li txhua yam, tib neeg ua neej nyob rau hauv qab txoj kev kev coj kev taw qhia ntawm Vajtswv txhais tes yam tib neeg tsis paub txog li. Tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia). Thaum kuv saib daim yeeb yaj kiab no, kuv pom tias Vajtswv yog tus Tswv Tsim peb thiab Nws yog tus kav txhua yam. Vajtswv muab thiab pub rau txhua tus tib neeg. Peb txoj hmoo, peb txoj sia thiab txoj kev tuag, thiab peb txoj kev zoo siab nyob hauv Nws lub xib teg. Peb tsis tuaj yeem hloov lawv los ntawm kev khwv thiab maj nrawm xwb. Tab sis kuv tsis tau taub txog Vajtswv lub hwj chim kav. Kuv tau tau vam khom rau kuv tus kheej lub zog nchav los hloov kuv txoj hmoo, mob siab ua kom muaj nyiaj nplua nuj. Tab sis txawm tias kuv khwv tau nyiaj me ntsis los xij kuv yeej tsis muaj kev zoo siab li. Kuv tus ntsuj mas mob, thiab Kuv txoj kev noj qab haus huv raug puas tsuaj. Ntawd yog thaum kuv pom tias: Yog tias tib neeg tsis ntseeg thiab pe hawm Vajtswv, thiab yog tias lawv tsis ua raws li Nws lub hwj chim kav, thiab yog tias lawv tawm tsam lawv txoj hmoo dhau ntawm qhov lawv xav tau, lawv tsuas raug kev txom nyem tsis muaj qab hau, thiab lawv yuav mus rau dab teb tom qab lawv tuag. Thaum ntawd kuv mam paub tias Vajtswv yog kuv qhov kev txhawb nqa tiag tiag, thiab kuv tau thov Vajtswv thiab tso siab kuv txoj kev noj qab haus huv rau Nws lawm. Txawm hais tias Kuv ua neeg nyob los yog tuag, kuv yuav zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav.

Kuv tau koom nrog pawg ntseeg lub neej tsis tu ncua tsis ntev tom qab ntawd. Kuv pom txoj hau kev uas kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau nyeem Vajtswv cov lus thiab tau caum raws qhov tseeb, nrhiav ua lawv tes dej num thiab zoo siab rau Vajtswv, thiab kuv yeej qhuas lawv tiag tiag. Kuv xav peem kom dim ntawm kuv lub neej qub, thiab ua lub neej tshiab. Yog li kuv keev thov Vajtswv, thov kom Vajtswv muab txoj hau kev rau kuv kom kuv muaj sij hawm ntau ntxiv mus koom kev sib sau thiab ua kuv tes dej num. Tom qab ntawd, wb lub chaw lim roj raug thov kom tsim ib txoj kev tshiab. Kuv tsis xav rov qab mus mus los los ntawm ob lub chaw tsim khoom no zoo li yav dhau los lawm. Kuv tau muaj sij hawm ntau ntxiv mus ntsib nrog lwm tus thiab sib koom nrog Vajtswv txoj lus, kom ua tib zoo xav txog Vajtswv txoj lus, thiab kom kuv tau nrog Vajtswv sib raug zoo dua qub. Ua rau kuv hnov muaj dag zog txhua txhua hnub. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv txoj kev noj qab haus huv tau pib zoo zuj zus. Kuv hnov tias muaj dag zog, thiab kuv lub cev muaj zog dua tuaj. Kuv hnov kaj siab thiab tso siab lug tuaj ntxiv. Kuv zoo siab ua Vajtswv tsaug ntau heev.

Tom qab ntawd, kuv tau saib lwm daim yeeb yaj kiab txog kev nyeem Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “‘Nyiaj txiag ua rau tib neeg ntiaj teb mus los tau’ yog ib lub tswv yim ntawm Ntxwgnyoog, thiab nws muaj nyob rau ntawm tag nrho txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb, rau hauv txhua qhov txhia chaw uas tib neeg nyob. Koj tuaj yeem hais tau tias nws yog ib qho mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua vim tias nws raug cog rau hauv txhua tus tib neeg lub siab lawm. Thaum tseem xub pib tshiab tshiab, tib neeg yeej tsis lees hais li no, tab sis dhau mus lawv cia li kam lees txais nws ntsiag to thaum tshwm sim tej ntawd rau hauv lub neej tiag, thiab pib xav tias tej lus no muaj tseeb tiag. Qhov no tseem tsis yog ib lub niam tswv yim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj rau tib neeg thiab los? … Yog li tom qab Ntxwgnyoog siv tej yam uas mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua no los coj tsis ncaj rau tib neeg lawm, nws pom tshwm sim li cas rau hauv lawv? Nej puas xav tias nej yuav tsis muaj peev xwm muaj txoj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb tau yog tsis muaj nyiaj, txawm tsis muaj nyiaj rau hauv ib hnub xwb los yeej tsis tau li los? Tib neeg lub meej mom yog saib raws qhov lawv muaj nyiaj ntau npaum li cas, vim yog txoj kev hwm uas lawv xav tau. Cov neeg pluag khoov nrob qaum vim kev txaj muag, hos cov neeg nplua nuj tsuas lom zem rau lawv lub meej mom siab. Lawv sawv siab thiab txaus siab, hais lus nrov thiab ua lub neej khav theeb. Lo lus hais no thiab yam mus raws li qhov sawv daws feem ntau ua nqa tau dab tsi los rau tib neeg? Nws tseem tsis yog qhov tseeb uas ntau tus tib neeg ua txhua yam fij rau kev caum nyiaj txiag thiab los? Tib neeg coob leej ntau tus tseem tsis poob lawv lub meej mom thiab kev ncaj ncees rau txoj kev caum kom muaj nyiaj txiag ntau ntxiv thiab los? Ntxiv rau qhov no, tib neeg coob leej ntau tus tseem tsis poob lub sij hawm los ua lawv tes dej num thiab ua raws Vajtswv rau txoj kev xav txog nyiaj txiag thiab los? Qhov no tseem tsis yog ib qho tib neeg ua poob thiab los? (Yog.) Ntxwgnyoog tseem tsis siv lub tswv yim qias neeg thiab lo lus hais no los coj tsis ncaj txog qeb zoo li no rau tib neeg thiab los? Qhov no tseem tsis yog ib qho kev xav phem ntxias dag thiab los?(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V). Tom qab saib daim no, kuv mam nkag siab tias ntau caum xyoo uas kuv tau siv nyob nrog txoj kev mob thiab kev qaug zog yog vim Ntxwgnyoog qhov kev lwj liam thiab zej tsoom txoj kev haub ntxias tau coj kuv mus ua raws li tej kev coj feem ntau ntawm lub ntiaj teb thiab pe hawm nyiaj txiag. Thaum kuv tseem yog me nyuam yaus, ua neej nyob txom nyem, kuv raug cais tawm thiab raug saib tsis taus. Thaum kuv pom cov neeg nplua nuj, uas ua neej nyob noj qab nyob zoo thiab tau txais kev hwm, kuv paub tseeb tias koj xav tau nyiaj kom ua tau neej nyob hauv lub ntiaj teb no. “Nyiaj txiag tsis yog txhua yam, tab sis tsis muaj nyiaj, koj yuav ua dab tsis los tsis tau,” “Nyiaj txiag ua rau lub ntiaj teb tig mus los tau,” “Nws yog tus neeg them nyiaj them ntau ntxiv kom tswj tau qee yam,” “Nyiaj txiag yog qhov ua ntej,” thiab “Tib neeg yuav ua txhua yam kom nplua nuj.” Cov kev nkag siab yuam kev phem no tau cog ruaj rau hauv kuv lub siab thiab tswj hwm kuv txoj kev xav lawm. Kuv xav tias nyiaj txiag yog txhua yam, uas nws yuav ua rau kuv raug qhuas, hwm, thiab zoo siab. Kuv khwv nyiaj tsuas yog rau kuv lub hom phiaj nkaus xwb, thiab tsuas yog xav txog kev khwv kom tau nyiaj ntau nkaus xwb. Kuv tsis quav ntsej txawm tias kuv yuav hnov kiv taub hau los sis yuav nkees, los sis muaj mob, thiab kuv lub cev tsis tuaj yeem tswj taus nws li. Thaum kuv xav txog kev muaj nyiaj txiag nplua nuj, thiab kev ua lub neej nyob li tus neeg nplua nuj lub neej, kuv tsuas tom hniav nkawv thiab ua mus ntxiv. Txawm tias thaum kuv twb mob khees xaws kiag lawm los xij, nws hloov pauv tsis tau kuv dab tsi. Qhov tseeb, nws ua rau nyiaj txiag tseem ceeb dua qub tuaj, vim kuv xav tau nws los kho mob thiab kom muaj sia nyob taus. Txawm yog li ntawd los, kuv tsis tau tso tseg txoj kev mob siab khwv nyiaj. Kuv cia li dhau los khi ruaj khov nrog Ntxwgnyoog txoj hlua vas lawm, thiab tsuas yog ua qhev rau nyiaj xwb. Txawm hais tias kuv twb muaj tsheb, tsev, thiab muaj nyiaj, thiab tau txais kev hwm thiab qhuas lawm los xij, kuv yeej tsis muaj kev zoo siab hlo li. Kuv muaj ntau yam kab mob, thiab tseem muaj mob khees xaws thiab. Kuv cov nyiaj tsis tuaj yeem txo tau kuv qhov mob, thiab nws tsis tuaj yeem cawm tau kuv txoj sia. Ua rau kuv mob siab heev thiab tag kev cia siab. Muaj nyiaj ntau tuaj los yeej tsis muaj txiaj ntsig. Ua ntej, kuv muab kuv txoj sia mus pauv nyiaj. Tam sim no kuv ho tau rov muab nyiaj mus yuav kuv txoj sia rov los. Kuv tau ua neej nyob txhawm rau kev khwv nyiaj, tab sis thaum kawg kuv tes dawb tes npliag. Kuv pom meej, ces yog, hais tias kev caum raws nyiaj yog txoj kev yuam kev hauv kev ua neej nyob. Nyiaj yog ib qho kev dag uas Ntxwgnyoog siv los ua kom puas thiab ua ua lwj liam rau peb. Nws yog tus cuab uas Ntxwgnyoog muab khuam rau saum peb caj dab. Yog hais tias nws tsis yog Vajtswv txoj lus, txawm tias yog tam sim no los kuv yeej tsis pom qhov uas Ntxwgnyoog siv nyiaj los khi peb, los tswj peb, thiab ua kom peb puas, thiab Ntxwgnyoog yeej tseem cab rawv kuv lub qhov ntswg, tsim txom thiab siv kuv ua si. Kuv pom tias tib neeg tsis nkag siab qhov tseeb, yog li lawv tsis paub yuav ua neej nyob li cas. Lawv tsuas yog ua raws cov neeg feem coob ua, muab nyiaj saib hlob xwb. Nws yog ib qho kev txaj muag heev. Kuv muaj hmoo tau hnov Vajtswv lub suab, mus nyob ntawm Nws xub ntiag thiab dim ntawm Ntxwnyoog txoj kev tsim txom. Nov yog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kuv lub siab yuav ris Nws tus txiaj ntsig puv npo.

Tom qab ntawd, thaum kuv tus txiv tawm mus yuav khoom sab nraud, kuv yuav tsum tau ua hauj lwm hauv lub tsev tsim khoom. Qee zaum, nws kuj yog wb lub sij hawm rooj sib ntsib. Txawm hais tias kuv tau mus koom los xij, kuv yeej muaj kev ntxhov siab. Kuv paub hauv siab tias kuv ua txhaum. Kuv xav txog qhov uas kuv tau ua rau kuv tus kheej muaj mob vim yog kev khwv nyiaj. Tus kws kho mob tau hais cov xov xwm rau kuv. Nws yog Vajtswv uas tau cawm kuv thaum kuv yuav tuag thiab pub lub caij nyoog zaum ob rau kuv. Tab sis kuv tsis tuaj yeem ua kuv tes dej num thiab pauj txoj kev hlub rau Nws. Kuv hnov tau tias kuv tseem tshuav Vajtswv nuj nqi. Kuv xav txog qhov Tswv Yexus tau hais tias: “Ib tug tib neeg ho yuav tau dab tsi, yog hais tias nws tau tag nrho lub ntiaj teb, tab sis poob nws tus ntsuj plig lawm? Los sis ib tug tib neeg yuav muab dab tsi pauv nws tus ntsuj plig?(Mathai 16:26). Thiab hauv 1 Timaute 6:8 nws hais tias: “Yog muaj noj thiab muaj hnav lawm ces cia peb txaus siab rau tej ntawd.” Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev khwv tau nyiaj ntau dua, yog tias nws txhais tau tias koj plam koj txoj sia? Kuv xav txog kev muab lub tsev tsim thee xauj. Kuv yuav khwv tau nyiaj tsawg dua, tab sis tseem muaj nyiaj txaus los siv hauv lub neej, thiab kuv yuav muaj sib hawm mus pe hawm Vajtswv thiab ua kuv tes dej num. Tab sis kuv muaj qhov kev xav ob. Lub tsev tsim thee txoj lag luam mus tau zoo, thiab nws yog ib qho nyuaj heev rau kev yuav pib tau txoj lag luam zoo li no. Nws yog ib qho txaj muag heev uas yuav cia li muab nws tso tseg. Kuv xav tsis thoob. Kuv tsis paub xyov yuav ua li cas, yog li kuv thiaj thov Vajtswv txoj kev pab.

Muaj ib hnub, kuv tau nyeem qhov no rau hauv Vajtswv cov lus tias: “Tab sis muaj ib txoj hau kev yooj yim heev rau tib neeg ua kom dim los ntawm tus yam ntxwv no, qhov ntawd yog yuav tsum tau tso tib neeg txoj kev ua neej qub tseg; tso tib neeg tej hom phiaj qub yav dhau los hauv lub neej txoj sia tseg; muab lawv txoj kev ua neej yav dhau los coj los saib lub ntsiab thiab txheeb xyuas, txoj kev xam pom ntawm lub neej txoj sia, tej kev caum raws, tej kev ntshaw, thiab tej kev xav; thiab dhau ntawd mam muab tej ntawd coj los piv rau Vajtswv lub siab nyiam thiab tej kev xav tau rau tib neeg, thiab saib seb puas muaj tej yam tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab qhov xav tau, seb puas muaj tej yam pab txhawb tau zoo rau yam muaj nuj nqis ntawm lub neej txoj sia, ua rau tib neeg muaj kev to taub zoo txog qhov tseeb, thiab ua rau tib neeg nyob nrog kev ua neeg nyob thiab coj tus yeeb yam raws nraim li ib tug tib neeg. Thaum koj rov qab ntsuam xyuas dua thiab ua tib zoo tshuaj xyuas cov hom phiaj uas tib neeg caum raws hauv lub neej txoj sia thiab tag nrho lawv tej kev ua neej nyob, koj yuav tsis pom muaj ib yam ntawm tej ntawd zoo thooj raws li tus Tswv Tsim txoj kev xav thaum lub hauv paus uas Nws tau tsim tib neeg ntiaj teb li. Tag nrho tej ntawd ua rau tib neeg txav mus deb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev saib xyuas; tag nrho lawv yog cov ntxiab cuab uas ua rau tib neeg dhau los ua neeg qia vuab tsuab, thiab tej ntawd coj lawv mus rau hauv ntuj tawg. Tom qab koj lees paub qhov no lawm, koj tes dej num yog yuav tsum tso koj tej kev xav qub ntawm lub neej txoj sia tseg, txav kom deb ntawm cov ntxiab cuab no, cia Vajtswv los saib xyuas koj lub neej txoj sia thiab tsim tej kev npaj rau koj; nws yuav tsum tau npaj zwm rau Vajtswv tej kev coj thiab txoj kev coj qhia nkaus xwb, txhawm rau kev ua neej tsis muaj kev xaiv ib tug tib neeg, thiab dhau los ua ib tug neeg pe hawm Vajtswv(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III). Thaum nyeem Vajtswv cov lus, kuv xav txog cov kev cai phem ntawm lub neej uas kuv tau vam khom yav dhau los, mob siab ntso peem kom nplua nuj. Kuv tau ntseeg tias “Nyiaj txiag ua rau lub ntiaj teb tig mus los tau” thiab “Nyiaj txiag tsis yog txhua yam, tab sis tsis muaj nyiaj, koj yuav ua dab tsis los tsis tau.” Yuav kom nplua nuj, thiab kom tau txais neeg txoj kev hwm, kuv yuav tsum tau peem rau txoj kev khwv nyiaj. Tej sij hawm no ua rau muaj mob thiab tu siab kawg nkaus. Nyiaj tseem ceeb npaum li ntawd lod? Nws muab tau dab tsi rau kuv tiag? Nws tuaj yeem yuav tsev, tsheb, nws tuaj yeem pab kuv ua lub neej muaj cuab yeej khoom, thiab ua rau neeg hwm kuv, thiab nws tuaj yeem ua rau kuv muaj kev zoo siab xyiv fab rau cev nqaij daim tawv ib ntus. Tab sis nws tsis muaj peev xwm ntxiv yam uas ploj nyob hauv kuv lub siab, los sis nres kuv qhov mob, nws tsis tuaj yeem ua rau kuv muaj kev thaj yeeb los sis kev xyiv fab, nws tsis tuaj yeem tshem kuv txoj kev txom nyem los ntawm tus kab mob, thiab nws tsis tuaj yeem cawm kuv txoj sia. Kuv xav txog lub tsev kawm ntawv hauv kuv lub zos tus thawj xib fwb. Nws muaj nyiaj thiab muaj meej mom tiam sis nws tuag vim mob khees xaws. Nyiaj txiag thiab meej mom tsis tuaj yeem pab nws dim txoj kev txom nyem thiab kev tuag. Kuv tau hnov txog cov neeg nplua nuj uas ua lub neej nrog kev mob kev nkeeg thiab tsis tshuav dab tsi, thiab rov tua lawv tus kheej kom xaus mus, nrog rau cov neeg uas tau dag, tau coj tsis ncaj, sib ntaus, thiab ua phem rau lwm tus, poob tag nrho qhov kev ua neeg thiab kev txawj xav, tsuas yog txhawm rau tau nyiaj nkaus xwb. Tag nrho tej dab neeg no, thiab kuv tus kheej qhov kev paub kev pom, tau ua rau kuv pom tias kev ua kom tau nyiaj tsuas yog ua rau tib neeg tsis ncaj ncees dua qub, thiab ua raws tus kheej lub siab ntau dua. Nws coj lawv tawm ntawm Vajtswv thiab mus rau txoj kev txhaum. Kuv xav txog Yauj, tus uas tsis ntshaw nyiaj los yog cuab yeej khoom. Yauj tau qhau taub hau rau Vajtswv lub hwj chim kav, thiab npaj siab kom paub Nws cov hauj lwm thoob plaws txhua yam, thiab thaum kawg, tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv. Kuv xav txog qhov uas, thaum Tswv Yexus hu nws, Peter muab txhua yam tso tseg los ua raws Vajtswv. Nws nrhiav kom paub Vajtswv, thiab hlub tshua Vajtswv, thiab Vajtswv ua kom nws zoo tiav log, thiab nws ua lub neej muaj qab hau. Los ntawm qhov no, Kuv pom tau hais tias kev paub Vajtswv, pe hawm Nws, ua lub neej nyob nrog nws cov lus, thiab tau txais Nws txoj kev qhuas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv lub neej. Yeej nyuaj heev rau kuv los nrhiav kev ntseeg thiab nrhiav tau txoj kev yog. Kuv paub yog tias Kuv tseem mus nrhiav kev nplua nuj thiab ntiaj teb cov kev nyiam txuas ntxiv, thiab muab kuv txoj kev nrhiav qhov tseeb thiab txoj kev cawm seej tso tseg, nws yog ib qho ruam heev. Thaum Kuv xav txog qhov no, ua rau Kuv lub siab tus. Kuv tsis xav ua qhev rau nyiaj txiag ntxiv lawm. Kuv tsuas xav tau sijhawm thiab dag zog ntxiv mus nrhiav qhov tseeb lawm xwb. Tom qab ntawd, Kuv tau sib tham nrog kuv tus txiv txog tawm kev muab lub tsev tsim khoom qev tawm. Nrog kev pab teeb teem zoo kawg nkaus los ntawm Vajtswv, wb tau muab nws xauj tawm. Kuv tau muaj sij hawm mus koom kev sib tham tsis tu ncua thiab ua kuv txoj haujlwm.

Ob xyoos tom qab, kuv tus txiv mob nthawv nthav, thiab tau tas sim neej. Nws txoj kev tas sim neej ua rau txhua yam nyuaj rau kuv thiab qhia kuv tias txoj sia luv thiab nyias npaum li cas. Kuv tus txiv siv nws lub neej feem ntau rau txoj kev maj rawm, ua kom tau nyiaj. Nws cov ntshav siab yog siab dua 200, tab sis nws yeej tseem mus ua hauj lwm. Thaum nws tsoo nws lub duav, nws tau rov qab mus ua haujlwm ua ntej zoo tu qab, thiab yeej tsis so li thaum kuv hais nws. Nws tau ua qhev rau nyiaj, ib yam nkaus. Nws raug tswj thiab raug tsim txom los ntawm Ntxwnyoog thoob plaws nws lub neej. Nws yeej tsis yeem swb, txawm tias yuav ntsib kev ploj tuag. Nws xav khwv kom tau nyiaj thiab ua lub neej zoo, tab sis nws plam nws txoj sia. Lub koob meej thiab kev muaj nyiaj yuav cawm tsis tau nws txoj sia lossis daws tsis tau qhov nws mob lossis pab nws ua kom dim kev tuag. Nws zoo ib yam li Vajtswv hais tias: “Tib neeg siv lawv lub neej caum raws nyiaj txiag thiab koob npe; lawv tuav tej hauv paus npluag nplej no, xav tias nws thiaj yog tib txoj kev pab txhawb tau lawv, yog lawv muaj tej ntawd lawv yuav ua rau lawv muaj txoj sia nyob mus, zam dhau txoj kev tuag. Tab sis tsuas yog thaum lawv twb yuav tuag lawm lawv mam li paub tias tej yam uas lawv xav tau no tseem nyob deb heev ntawm lawv, lawv tsis muaj zog li cas hauv qhov ntsib txoj kev tuag, lawv yuav raug puas ntsoog tau yooj yim li cas, lawv yuav kho siab zim thiab tag kev cia siab li cas, tsis muaj qhov yuav tig rov qab tau li. Lawv mam paub tias nyiaj txiag thiab suab npe yuav tsis tau txoj sia, txawm ib neeg yuav nplua nuj npaum li cas los xij, txawm lawv yuav muaj qeb dej num siab npaum li cas los xij, tag nrho txhua tus tib neeg yeej pluag ib yam thiab tsis muaj nuj nqis dab tsi thaum ntsib txoj kev tuag. Lawv mam paub tias nyiaj txiag yuav tsis tau txoj sia, suab npe tshem tsis tau txoj kev tuag, tag nrho nyiaj txiag los sis suab npe tsis muaj peev xwm txuas tib neeg txoj sia kom ntev tau ib feeb, ib chib ntxiv(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III). Saib rov qab txog qhov uas kuv tau siv kuv lub neej feem ntau rau ib puag ncig, mob siab khwv nyiaj kom ntau, kuv pom tias txawm kuv tau txais kev hwm thiab kev qhuas los xij, kuv raug tsim txom los ntawm Ntxwnyoog li ib nti ntawm kuv lub neej. Tab sis Vajtswv cawm kuv lawm. Nws cawm kuv ntawm lub khaub lig dej nyiaj txiag thiab hloov kuv txoj hau kev hauv lub neej. Tam sim no, vim kuv caum raws qhov tseeb thiab ua kuv tes dej num, kuv hnov muaj kev ywj pheej thiab muaj kev thaj yeeb. Qhov no yog qee yam khoom uas nyiaj txiag yuav tsis tau. Kuv ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas tau cawm kuv!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj