Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb yog Tus Yawm Sij mus rau Kev Sib Koom Tes Yam Sib Haum Xeeb

February 4, 2022

Sau los ntawm Toobfeeb, Teb Chaws Mekas

Nyob rau Lub Yim Hli Ntuj Xyoo 2018, kuv tes dej num yog tsim cov cuab yeej pab ua yeeb yaj kiab nrog Tij Laug Wang. Thaum xub thawj, kuv hnov tau tias muaj ntau yam heev uas kuv tseem tsis tau paub yog li kuv tau thov kom Tij Laug Wang pab txhua lub sij hawm. Me ntsis tom qab ntawd, kuv tau muaj kev nkag siab txog txoj hauj lwm lawm. Tsis tas li xwb, kuv tseem tau kawm txog kev tawm qauv kho sab hauv tsev kom zoo nkauj thiab kuv tau ua hauj lwm rau kev ua vaj ua tsev thiab tau muaj qee qhov kev paub txog kev ua ntoo ces kuv thiaj tuaj yeem tsim cov cuab yeej los ntawm kuv tus kheej tau tsis ntev tom qab ntawd. Tom qab ntawd kuv paub tias Tij Laug Wang muaj qauv tes zoo rau kev tawm qauv kho sab hauv tsev kom zoo nkauj tab sis nws tsis muaj qauv tes zoo rau kev tsim cov cuab yeej tiag-tiag. Yog li thaum peb muaj cov kev xav uas sib txawv txog qhov ntawd, kuv tsis xav mloog nws hais hlo li. Kuv xav tas li hais tias kuv ua cov cuab yeej tau zoo dua thiab kuv cov phiaj xwm yeej zoo dua nws cov. Sij hawm dhau mus, wb kuj muaj kev tsis sib haum xeeb ntau zuj zus tuaj thiab muaj qee zaum wb kuj tseem tau sib cav lawm ntev loo txog qhov yuav siv ib daim me nyuam ntoo me-me. Muaj ntau zaus kuv tsuas lam nyoo txhawm rau hwj xwm wb txoj kev sib raug zoo cia, tab sis kuv yeej hnov zoo li kuv yog tus raug tas li. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv hnov tau tias tsim txom siab ntsws tiag tiag thiab tsis xav nrog nws ua hau jlwm hlo li lawm.

Muaj ib zaug wb yuav tsum tau ua ib lub tsev vov nqeeb los mus ua yeeb yaj kiab tab sis wb tsis muaj cov ntoo kom ruaj los mus ua cov ncej, yog li wb yuav tsum tau ua cov ncej los ntawm wb tus kheej. Wb tau sib tham txog wb lub tswv yim rau qhov no. Kuv tau hais tias wb yuav tsum tau ua lub txhoj rau cov ncej ua ntej, ces mam muab cov hmoov pob zeb nchuav rau kom ua rau cov ncej khov. Tab sis Tij Laug Wang hais tias cov ncej yuav du dhau lawm thiab yuav tsis thooj li yog tus ncej tseeb tiag, thiab yog tias wb siv qee cov ntaub seem los ua, wb yuav tuaj yeem tau cov lis ntaub los mus ua lub cev ntoo. Kuv xav hais tias, “kuv twb tau ua hauj lwm rau kev ua vaj ua tsev los dua lawm, tab sis kuv tsis tau pom dua kev siv ntaub los mus ua cov ncej pob zeb suab puam. Txawm hais tias nws yuav zoo li cas los xij, yuav nyuaj rau kev los mus tseg qhov tuab thiab nws yuav tsis ruaj heev.” Yog li kuv thiaj tsis yuav nws lub tswv yim, tab sis nws hais tias nws tseem yuav xav sim. Thaum kuv pom nws tsis kam lees qhov kuv hais lawm kuv thiaj muaj tsos xav tawm tsam. Kuv xav tias, “Vim li cas koj thiaj tsis mloog kuv hais? Tsis ua li cas—li cas los kuv yeej hais raug lawm. Mam li tos saib qhov ua tau los los mus hais. Yog hais tias ua tau tsis zoo thaum tau kiag los lawm, ces tsis txhob hais tias cas kuv ho tsis cheem koj.” Wb hais tsis muaj qhov haum, ces wb thiaj nyias mus nyias thiab nyias ua raws nyias qhov. Kuv kam tau ib tav su ces ua tau ib tug ncej lawm. Kuv xav paub tias Tij Laug Wang tus ncej ho yuav zoo li cas, thiab seb wb ob tug ncej yuav los mus ua ke tau li cas vim wb nyias ua nyias ib yam. Xav txog qhov no kuv muaj tsos ntxhov siab me ntsis ces kuv thiaj li tau mus saib nws li. Thaum kuv mus txog tov, kuv pom nws tus ncej twb tsis niam zoo hlo li. Nyob rau sij hawm ntawd kuv xav tias, “kuv yeej hais koj lawm tias yuav tsis tau hauj lwm tab sis koj cav tsis mloog kuv hais, thiab ziag no kuj pom meej lawm hais tias kuv lub tswv yim zoo dua koj lub lawm.” Ces kuv tau hais rau Tij Laug Wang tias, “Tij Laug Wang, tus ncej no zoo li muaj ntsis tuab. Lub tsev vov nqeeb uas peb yuav ua no twb tsis loj, yog li tus no puas yuav haum ma? Tsis tas li kuj tseem muaj cov kab nrib pleb thiab, uas saib zoo li ntxim yuav tsis ruaj li. Cov ncej uas wb nyias ua nyias zoo sib txawv deb heev. Wb yuav tuaj yeem siv cov ncej no los ua yeeb yaj kiab tau li cas? Tsis txhob ua li no ntxiv lawm. Wb puas yuav tsum tau ua raws kuv lub tswv yim ma?” Kuv xav tsis thoob thaum hnov nws hais tias, “kuv tus ncej yeej tuab me ntsis lawm, tab sis yuav tsis yog teeb meem loj dab tsi. Koj tus ncej xuas hmoov pob zeb ua mas tsis zoo thooj li lub cev ntoo. Tseem yuav tsum tau siv zog ntxiv rau yav tom ntej nawb.” Thaum kuv pom tias tsis yog nws tsis lees txais xwb, tab sis tseem hais tias kuv ua tsis tau zoo thiab, ces ua rau kuv hnov tsis txaus siab tiag tiag li. Kuv xav tias, “koj tus ko ua cas yuav hais lus nyuaj tag npaum li? Thiaj yog tsis paub yuav nrog koj ua hauj lwm li lawm!” Tom qab noj hmo tas kuv los mus zaum ntawm lub koos pij tawj thiab rov xav txog qhov teeb meem thaum nruab hnub. Kuv tau hnov tag kev cia siab me ntsis. Kuv xav tias yeej pom meej meej tias Tij Laug Wang ua tsis yog lawm thiab nws ib txwm yeej xav ua kom yeej kuv. Kuv yeej tsis xav nrog nws ua hauj lwm li lawm. Tab sis tom qab ntawd kuv xav tias yog kuv tab tom yuav zam qhov teeb meem uas kuv tsis tau zwm rau. Kuv hnov muaj kev cov nyom thiab tag kev cia siab ntau zuj zus tuaj, ces kuv thiaj li tau los rau Vajtswv lub xub ntiag, thov kom Vajtswv coj kuv kev los mus paub txog kuv tus kheej kom kuv tuaj yeem nrog Tij Laug Wang ua hauj lwm tau zoo.

Tom qab ntawd kuv tau nkag mus rau Pawg Ntseeg tus vev xaib thiab tau nyeem Vajtswv qee cov lus txog kev sib pab hauv kev sib koom tes. Vajtswv hais tias: “Niaj hnub no, coob leej ntau tus tib neeg tsis mob siab rau txog tias cov kev qhia twg uas yuav tsum tau kawm thaum uas sib koom tes nrog lwm tus. Kuv tau nrhiav paub lawm tias nej coob tus tsis muaj peev xwm kawm cov kev qhia kiag li thaum uas sib koom tes nrog lwm tus; nej feem coob tuav rawv nej tus kheej cov kev xav. Thaum uas ua hauj lwm rau hauv pawg ntseeg, koj hais txog koj sab thiab lwm tus hais txog lawv sab, ces ib tus neeg uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau lwm tus; koj yeej tsis tshua koom tes kiag li. Nej txhua tus tsuas yog tas zog sib tham txog nej tus kheej cov kev paub tob los sis hauv kev txo ‘cov nra hnyav’ uas nej ris nyob rau hauv nej xwb, yam tsis nrhiav txoj sia ib qho me me hlo li. Zoo nkaus li koj tsuas yog lam ua txoj hauj lwm xwb, ib txwm ntseeg tias koj yuav tsum taug koj txoj hauv kev tsis hais leej twg yuav hais thiab ua dab tsi los xij; koj xav tias koj yuav tsum sib qhia yam li Vajntsujplig Dawb Huv coj koj, txawm tej xwm txheej ntawm lwm tus yuav zoo li cas los xij. Koj tsis muaj peev xwm nrhiav tau lwm tus lub zog, thiab koj tsis muaj peev xwm los tshuaj xyuas koj tus kheej. Nej txoj kev lees txais tej yam mas txawv heev thiab yuam kev loj heev. Nws muaj peev xwm hais tau tias tab txawm tias tam sim no nej tseem nthuav tawm ntau heev txog kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, yam li tias nej tau rov qab mus mob tus qub mob ntawd(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ua Dej Num Yam Li Cov Neeg Yixayee Tau Ua Lawm). “Kev sib koom tes ntawm cov kwv tij thiab cov muam yog ib tug txheej txheem ntawm qhov pab txhawb tus uas ua tsis tau zoo los ntawm qhov lwm tus ua tau zoo. Koj siv qhov koj ua tau zoo los txhawb qhov lwm tus ua tsis tau zoo, thiab lwm tus siv qhov lawv ua tau zoo los txhawb koj qhov. Qhov no yog qhov txhais hais tias mus txhawb tus uas ua tsis tau zoo los ntawm qhov lwm tus ua tau zoo, thiab los koom tes kom sib haum xeeb. Tsuas yog thaum muaj kev koom tes sib haum xeeb lawm xwb mas tib neeg thiaj li yuav tau txais koob hmoov rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab, tus no yim muaj kev ntsib kev pom, ces lawv yim muaj qhov muaj siv tau, txoj kev haj yam yuav pom kev dua tuaj, thiab lawv haj yam yuav muaj kev kaj siab tuaj. Yog tias koj pheej sib cam nrog lwm tus tas li, thiab pheej tsis ntseeg lwm tus, cov uas yeej tsis xav mloog koj hais; yog tias koj ua txhua yam los khaws lwm tus lub meej mom, tiam sis lawv tsis ua ib yam li ntawd rau koj, uas koj xav tias yuav ris tsis taus; yog tias koj thawb lawv mus rau tim ib ceg kaum txog qee yam uas lawv twb tau hais lawm, thiab lawv nco tau qhov ntawd, thiab, lwm zaus muaj ib qho teeb meem tshwm sim tuaj, ces lawv yuav ua ib yam nkaus li ntawd rau koj thiab—yam uas koj tab tom ua puas tuaj yeem hu tau tias yog kev ib leeg txhawb ib leeg qhov ua tsis tau zoo los ntawm qhov koj ua tau zoo thiab kev koom tes uas sib haum xeeb mas? Qhov ntawd yog hu ua kev sib tawm tsam, thiab ua neej raws li koj txoj kev npau taws thiab tus moj yam qias vuab tsuab xwb. Qhov ntawd yuav tsis tau txais Vajtswv txoj koob hmoov; Qhov ntawd tsis ua rau Nws txaus siab(“Txoj Kev Sib Koom Tes Uas Haum Xeeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus no tau qhia rau kuv tias Tij Laug Wang thiab kuv tsis sib haum vim kuv ua neej nyob nrog txoj kev khav theeb thiab muaj tus yam ntxwv uas xav tias yus tus kheej li mas thiaj yog xwb. Kuv ib txwm xav ua tus los mus txiav txim nyob hauv wb tes dej num. Kuv ib txwm xav tias kev ua cov cuab yeej pab ua yeeb yaj kiab yog qhov uas kuv ua tau zoo tshaj Tij Laug Wang, yog li kuv thiaj pheej khav thiab xav kom nws mloog kuv hais, ua li kuv hais. Thaum nws tau tawm tswv yim txog cov ncej, kuv tsis tau ua tib zoo saib li, tab sis cia li tsis kam lees kiag lawm xwb. Kuv tseem loj xov saib tsis taus nws thiab tsis quav ntsej hlo li. Kuv xav tias nws tsis muaj kev txawj ntse, yog li nws cov lus qhia yuav tsis tsim nyog muab coj los xav. Thaum kuv tau pom nws tus ncej tsis zoo, kuv xav tias kuv yeej hais yog lawm, yog li kuv tau thuam nws txoj hauj lwm thiab xav kom nws ua raws kuv. Thaum nws tau taw qhia qhov tsis zoo ntawm kuv txoj phiaj xwm, kuv tsis lees txais nws los sis tsis ua tiag nrog nws los mus nrhiav txoj hauv kev daws teeb meem. Kuv tau tawm tsam thiab tseem tsis xav ua nrog nws ua tes dej num ntxiv lawm. Kuv tsuas yog hais thiab ua yeeb yam los ua pov thawj rau kuv tus kheej, kom nws ua li kuv hais. Ntawd yog tus yam ntxwv Ntxwgnyoog uas muaj kev ua neeg khav theeb thiab kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj. Vajtswv cov lus no mas haum tshwj xeeb rau: “Yam uas koj tab tom ua puas tuaj yeem hu tau tias yog kev ib leeg txhawb ib leeg qhov ua tsis tau zoo los ntawm qhov koj ua tau zoo thiab kev koom tes uas sib haum xeeb mas? Qhov ntawd yog hu ua kev sib tawm tsam, thiab ua neej raws li koj txoj kev npau taws thiab tus moj yam qias vuab tsuab xwb. Qhov ntawd yuav tsis tau txais Vajtswv txoj koob hmoov; Qhov ntawd tsis ua rau Nws txaus siab(“Txoj Kev Sib Koom Tes Uas Haum Xeeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv tuaj yeem hnov tau los ntawm Nws cov lus hais tias Vajtswv mas ntxub cov neeg uas zoo li ntawd. Vajtswv yeej npaj kom kuv los mus ua tes dej num nrog Tij Laug Wang, uas yog vam tias nyaj wb yuav tuaj yeem sib cog txhim kho wb qhov tsis zoo thiab ua wb tes dej num kom tau zoo. Tab sis kuv tsuas yog hais thiab ua nrog kev khav theeb xwb, ib txwm xav tias kuv mas thiaj ua yog thiab yuav tsum ua tus txiav txim kawg. Kuv xav kom lwm tus ua raws li kuv lub tswv yim cuag li kuv lub tswv yim mas thiaj yog qhov tseeb yam tsis lees txais lwm tus lub tswv yim hlo li. Vajtswv mas ntxub tus moj yam ntxwv zoo li ntawd tshaj plaws. Kuv muaj kev tu siab thiab paub txog kev txhaum lawm thaum kuv muab nws coj los xav, yog li kuv thiaj li los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab thov li no: “Aud Vajtswv, kuv tsis tuaj yeem ua tes dej num nrog lwm tus tau zoo vim tias kuv txoj kev khav theeb ces qhov no thiaj tsim kev kub ntxhov rau kuv lub luag hauj lwm. Vajtswv, kuv xav lees txim ntxeev dua siab tshiab. Kuv xav txo kuv tus kheej nqis los mus thiab ua dej num nrog kuv tus tij laug ua wb tes dej num kom mus tau zoo.”

Tom qab ntawd kuv kuj tau nyeem lwm nqe ntawm Vajtswv cov lus ntxiv. “Muaj qee zaus, thaum sib koom tes los ua ib teg dej num kom tiav, ob tug tib neegmuaj kev sib cav txog qhov teeb meem ntawm lub hauv paus ntsiab lus. Nkawd nyias muaj nyias kev xam pom thiab nkawd nyias muaj nyias tswv yim. Thaum zoo li ntawd lawm yuav ua li cas? Qhov no puas yog ib qho teeb meem uas pheej tshwm sim tas li? Nws yog ib qho xwm txheej li ib txwm muaj, uas tshwm sim los ntawm tib neeg tej tswv yim, tej peev xwm, tej kev to taub, tej hnub nyoog, thiab tej kev ntsib kev pom sib txawv xwb. Nws yeej tsis muaj hnub uas ob tug tib neeg ob lub taub hau yuav muaj kiag tej kev xav uas zoo ib yam nkaus li, es kom ob tug tib neeg ntawd thiaj li yuav tawm tau tswv yim thiab tej kev xam pom sib txawv uas yog ib qho xwm txheej pheej nquag muaj xwb thiab yog ib qho uas muaj tshwm sim tas li. Tsis txhob txhawj xeeb txog qhov ntawd. Lo lus nug uas tseem ceeb ces yog qhov tias, thaum muaj ib qho teeb meem zoo li no tshwm sim tuaj, koj yuav tsum koom tes thiab nrhiav kom tau kev sib koom siab thiab kev sib koom tswv yim nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag li cas. Lub hom phiaj ntawm kev sib koom tswv yim yog dab tsi? Nws yog los nrhiav qhov tseeb cov hauv hauv paus ntsiab lus thaum hais txog qhov no, thiab tsis txhob ua raws li koj tus kheej los sis lwm tus tej kev npaj siab xwb, tiam sis los koom ua ke nrhiav Vajtswv tej kev npaj saib. Qhov no yog txoj kev los ua kom tiav txoj kev sib koom tes uas haum xeeb. Tsuas yog thaum koj nrhiav Vajtswv tej kev npaj siab thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Nws cheem tsum nkaus xwb mas koj thiaj li yuav muaj kev sib koom siab tau(“Txoj Kev Sib Koom Tes Uas Haum Xeeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tas kuv pom tau tias yuav kom sib haum nyob hauv wb txoj kev koom tes, wb tsis tuaj yeem tsuas ua raws li ib tug twg lub tswv yim xwb, tab sis wb yuav tsum siv zog ua raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Kev sib koom tes uas muaj kev sib haum xeeb tiag tiag txhais tau hais tias yog kev nrhiav qhov tseeb thiab ua hauj lwm raws li lub hauv paus ntsiab lus. Vim yog Tij Laug Wang thiab kuv muaj kev paub dhau los, kev kawm paub, thiab qauv tes hauj lwm sib txawv, yog li kev muaj txoj kev xav sib txawv hauv wb txoj hauj lwm ces yeej yog hauj sim xwb. Kuv yuav tsum tau kawm txo kuv tus kheej kom qis thiab nrog nws los mus ua hauj lwm raws txoj cai. Peb yuav tsum tau zwm rau qhov tseeb thiab txhawb nqa tes dej num hauv Vajtswv lub tuam tsev kom peb tau txais Vajntsujplig txoj kev cob qhia rau peb lub luag hauj lwm. Thaum paub li no lawm, kuv npaj yuav qhib siab hlo rau Tij Laug Wang rau qhov kev sib koom nyob rau tag kis kom wb tuaj yeem xav tau txoj hauv kev los mus sib cog ua tus ncej ntawd ua ke. Kuv yoob tag thaum pom nws tuaj nrhiav kuv nyob rau tag kis txuas los thiab hais tias nws tawv ncauj dhau lawm thiab hais tias nws lub tswv yim tsis zoo kiag li. Nws twb muab tus ncej uas nws ua tsoo pov tseg tag lawm thiab yuav ua raws kuv lub tswv yim lawm. Kuv hnov txaj muag kawg thaum kuv hnov nws hais li no. Kuv tau qhib siab hlo rau Tij Laug Wang tib yam nkaus txog kuv tus yam ntxwv thiab kuv txoj kev nkag siab thiab thaum wb ob leeg txo wb tus kheej poob qis lawm, wb txoj kev sib kem khiab kuj tau ploj mus lawm. Tom qab ntawd kuv kuj tau ntsia pom yam kuv tus kheej muaj tsis txaus nyob rau hauv kuv lub luag hauj lwm lawm. Tus ncej uas kuv ua yeej du dhau lawm tiag thiab nws zoo tsis thooj li lub cev ntoo tiag tiag. Yuav tau muab nws hloov kho dua ib lwm ntxiv. Kuv tau mus nrog Tij Laug Wang sab laj txog qhov no thiab wb nrhiav tau txoj hauv kev daws teeb meem yam sai heev. Wb tau los mus sib cog txhim kho qhov uas wb ua tsis tau zoo thiab tom qab ntawd kuj ua tiav peb tug ncej nyob rau ib hnub. Ua ntej no, wb tau siv yuav luag tag ib hnub los tsuas ua tau ob tug ncej nkaus xwb, thiab kuj tseem ua tsis yog thiab. Qhov ua li no ua rau ua tau zoo dua qub tuaj lawm. Kuv tau pom hais tias kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab kev koom tes nrog cov kwv tij nkauj muam hauv kuv lub luag hauj lwm nws tseem ceeb npaum li cas. Tab sis vim kuv khav theeb thiab qhuas tias yus tus kheej coj ncaj dhau lawm uas ua rau ib ntus tsis ntev tom qab no, kuv tau rov muaj lwm yam teeb meem txog kev ua hauj lwm nrog lwm tus lawm thiab.

Muaj ib zaug, kuv tab tom nrog Tij Laug Li ua hauj lwm los mus teeb lub tsev kaus los ua chaw nkaum nag rau cov kwv tij nkauj muam nyob ntawm qhov chaw yees yeeb yaj kiab. Thaum wb sib sab laj kuv tau tawm ib lub tswv yim uas nws nyiam heev. Nyob rau lub sij hawm ntawd kuv xav hais tias, “kuv tau ua hauj lwm txog kev ua vaj ua tsev los dua lawm, yog li kuv yuav tsum nkag siab txog qhov no zoo dua koj lawm.” Tab sis tom qab kiag ntawd xb, nws tau hais txog ib qho kev txhawj xeeb. Nws hais tias, “Tam sim no peb tsuas muaj 16 tus ncej hlau xwb. Nws puas yuav txaus rau lub tswv yim no? Nws puas yuav zoo? Nws puas yuav muaj kev nyab xeeb?” Kuv xav hais tias, “Qhov no yog yuav teeb ua peb ceg kaum. Koj tsis tau kawm txog qhov ruaj ntawm kev teeb ua peb ceg dua los? Nws yuav zoo heev, tsis muaj teeb meem li.” Yog li ntawd kuv thiaj teb yam tsis quav ntsej li hais tias, “Yuav tsis tuaj yeem lav 100% tias yuav tsis muaj teeb meem, tab sis yog tias tsis muaj cua daj cua dub qib 10 los ces nws yuav tsis ua li cas.” Ces nws thiaj kom kuv kos daim phiaj tawm qauv thiab piav qhia kom ntxaws thiab kuv rub tsis taus kuv lub siab ntev li lawm, thiaj hais tias, “Tsis tas kos li. Daim phiaj tawm qauv yeej nyob rau hauv kuv lub hlwb lawm thiab kuv yuav ua kom ntseeg tau tias yeej ua tau zoo xwb.” Ces cia li tsis hais dab tsi ntxiv lawm. Hnub tom qab yav tav su dua uas peb pib ua lub tsev kaus, muaj dua ib tug kwv tij hais kom peb muab ob tug ncej hlau tsa ua ntej kom tuav lub ruv tsev kom khov tso, ces mam li tsa cov nyob ob sab. Thaum kuv hnov li no kuv xav hais tias, “Qhov ntawd yuav siv sij hawm ntau dua. Kuv tau muab qhov no los mus xav ntau lwm thiab kuv lub tswv yim yeej yog qhov zoo tshaj plaws lawm. Koj nyuam qhuav nkag los tshiab thiab koj twb tsis tau koom kev sab laj. Kuv lub tswv yim yuav tsum zoo dua lawm.” Kuv thiaj hais rau nws tias, “Ua li ntawd yuav qeeb heev. Tseem yuav tau muab ob tug ncej no txo nqi los nyob rau tom qab, yog li ntawd kev ua tom qab tuaj yuav nrawm dua lawm.” Nws tsis hais dab tsi ntxiv thaum nws pom tias kuv tsis muaj lub siab xav ua raws li nws lub tswv yim, yog li kuv thiaj pib ua lub tsev kaus raws li kuv lub tswv yim. Thaum kuv nce mus txog saum lub hau ntaiv, kuv pom lub pob sib khi ntawm tus ncej hlau plam kiag tam sim ntawd thiab tus ncej tau vau los mus. Muaj hmoo kawg uas nws tsuas vau rau ntawm cov nyom, tsis vau mus raug neeg los sis raug ib yam dab tsi. Kuv lub plawv nres tsis dhia tag nrho. Kuv xav tsis thoob li tias “Tshwm sim dab tsi lawm?” “Kuv twb muab sib khawm khov kawg lawm, es ua cas nws ho vau? Tej zaum muaj qee leej tsis hwj nws kom ntseg yog li lub pob qiab thiaj tsis sib khawm kom ruaj yam tsim nyog.” Kuv tsuas xav tau yam yooj-yooj yim li ntawd xwb thiab kuv tsis ris siab dab tsi li. Kuv tsuas rov qab ua lub tsev raws kuv lub tswv yim txuas mus. Tam sim ntawd, tus ncej uas muab tsa sawv lawm tau vau los rau kuv tib teg rau tus ntaiv uas kuv tseem tab tom nce. Kuv poob kiag saum tus ntaiv uas siab dua rau fij los. Muaj hmoo kawg uas kuv tsis raug mob. Ces kuv mam paub tias ob qho xwm txheej no tsis yog lam tau lam tshwm sim. Yog tias tsis muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, qhov uas yuav raug mob los ntawm cov ncej vau no ntshe yuav txaus rhiab heev. Kuv paub kuv lub txim txhaum thiab ntshai tshaj qub tuaj thaum kuv muab coj los xav thiab kuv tau maj nroos los mus sawv ntawm Vajtswv lub xub ntiag los mus thov. “Aud Vajtswv, hnub no ua dab tsi los cas yeej tsis yog li. Kuv paub tias Koj muaj lub siab zoo los pab thiab muaj kev qhuab qhia rau kuv los mus kawm, tab sis kuv tsis paub tias kuv yuav tsum tau nrhiav dab tsi. Thov los coj kuv kev thiab qhia kom kuv paub txog Koj lub siab nyiam.” Kuv xav txog Vajtswv cov lus tom qab kev thov: “Tsis hais thaum twg koj ua dab tsi los, nws yeej ib txwm mus yuam kev, los sis koj mus tsoo phab ntsa nkaus xwb. Qhov no yog Vajtswv txoj kev qhuab qhia. Qee zaum, thaum koj ua tej yam tsis mloog lus thiab ntxeev siab rau Vajtswv, tsis muaj leej twg yuav paub txog—tiam sis Vajtswv paub. Nws yuav tsis tso koj tseg, thiab Nws yuav qhuab qhia koj(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo). Cov lus no tau khiav mus khiav los rau hauv kuv lub siab: “Tsis muaj leej twg yuav paub txog—tiam sis Vajtswv paub. Nws yuav tsis tso koj tseg, thiab Nws yuav qhuab qhia koj.” Ces kuv thiaj mam paub tias kuv tau tsis quav ntsej kuv cov kwv tij ntau npaum li cas txog kev ua lub tsev kaus. Kuv tsis tau mloog lawv cov lus qhia hlo li, tab sis tsuas yog tsis kam lees kiag tam siv xwb. Kuv xav hais tias kuv yeej hais yog lawm yog li peb yuav tsum ua raws qhov kuv xav tau. Qhov ntawd puas yog kuv khav theeb dhau lawm ne? Thaum tseem tab tom ua xwb twb muaj kev phom sij npaum no lawm. Yog tias nws vau los thaum muaj cov neeg ua yeeb yaj kiab nyob rau hauv, ntshe yuav tsis xav xav txog qhov yuav tshwm sim li. Thaum xav txog li ntawd, kuv tau thov kom Vajtswv muab kuv tus kheej tig rov qab los mus. Ces kuv xav txog qee yam uas Tswv Yexus tau hais tias: “Yog nej ob leeg koom siab pom zoo hauv ntiaj teb rau ib yam dab tsi uas nkawd thov, Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav muab yam ntawd rau nkawd(Mathai 18:19). Vajtswv cov lus tau ua rau kuv ras dheev kiag tam sim ntawd—kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem ua li ntawd mus ntxiv lawm tab sis kuv yuav tsum sab laj thiab koom tes nrog kuv cov kwv tij. Ces kuv ho muaj dua ib qho kev xav tias: Kev nyab xeeb yuav tsum los ua ntej. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov ua lub tsev kaus kom zoo nrog cov khoom uas peb muaj. Ces thaum ntawd, cov kwv tij tau hais tias raws li kuv lub tswv yim qub ces peb yuav tsis muaj cov ncej hlau txaus los mus ua lub tsev kom ruaj, tab sis yog tias peb tsa ob tug ncej rau hauv nruab nrab, ces lub ruv tsev yuav ruaj dua. Kuv tau pom zoo nrog lawv txhua yam. Kuv lub tswv yim thaum xub thawj yuav tsim ntau yam kev phom sij rau kev nyab xeeb tiag tiag li. Yog li peb tau sib tham thiab tsis hlob tsis yau xwb peb kuj npaj tiav daim phiaj xwm lawm. Tshaj ntawd ntxiv, peb kuj muaj cov ncej hlau txaus thiab peb kuj ua lub tsev tiav ua ntej tsaus ntuj lawm.

Hmo ntawd, kuv xav rov muab qhov teeb meem thaum nruab hnub coj los xav. Kuv txoj kev khav theeb yuav luag ua rau muaj kev puas tsuaj thiab kuv tsis tuaj yeem tswj tau kuv txoj kev xav li. Kuv maj nroos mus thov Vajtswv, thov kom Nws coj kuv kev los mus paub kuv tus kheej. Kuv muab kuv lub xov tooj los mus nkag rau Pawg Ntseeg tus vev xaib, uas yog qhov chaw uas kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Ib txhia tib neeg mas yeej tsis nrhiav qhov tseeb thaum lawv ua lawv tes dej num li. Lawv tsuas lam ua raws li lawv lub siab nyiam xwb, lawv ua raws li lawv txoj kev xav hauv nruab siab yam tawv ncauj heev, thiab ua raws li nyiam thiab ua dog ua dig. Qhov ‘ua raws li nyiam thiab ua dog ua dig’ ntawd yog txhais li cas? Nws txhais hais tias, thaum koj ntsib ib qho teeb meem, ces ua raws li koj pom tias tsim nyog, yam tsis muaj kev xav txog qhov txheej txheem, tsis ua raws li lwm tus hais. Yeej tsis muaj leej twg hla dhau koj, thiab yeej tsis muaj leej twg hloov tau koj lub siab, tej yam zoo li ntawd koj tsis tuaj yeem ua ywj fab ywj fwj ib qho me me li; koj sawv khov kho, thiab, tab txawm thaum uas lwm tus hais tau to taub los xij, koj yeej tsis mloog, thiab ntseeg tias koj txoj kev xwb thiaj li yog. Tab txawm hais tias nws yog los xij, koj yuav tsis ua raws li lwm tus tej lus qhia lov? Tiam sis koj tsis ua raws li ntawd. Lwm tus tib neeg muab koj hu ua tus neeg tawv ncauj. Tawv ncauj npaum li cas? Tawv ncauj heev li uas txawm kaum tus heev nyuj los rub tsis tau koj rov qab—tawv ncauj tshaj plaws, khav theeb thiab txhob txwm ua tshaj plaws, yam uas tsis pom qhov tseeb txog ntua qhov uas nws ntsia ntsoov koj lub ntsej muag. Txoj kev tawv ncauj zoo li no yuav tsis nce mus txog qib uas txhob txwm ua lov? Koj ua yam koj xav ua, yam uas koj xav tias yuav ua, thiab koj tsis mloog leej twg hais li. Yog tias muaj qee leej qhia koj qee yam tias qhov koj tab tom ua ntawd tsis mus raws li qhov tseeb lawm, ces koj yuav hais tias, ‘Kuv yeej yuav ua qhov ntawd txawm qhov ntawd mus raws li qhov tseeb los sis tsis mus raws los xij. Yog tias qhov ntawd tsis mus raws li qhov tseeb, kuv mam li qhia koj tias yog tim qhov twg, los sis vim li cas. Kuv mam li ua kom koj mloog kuv. Kuv twb npaj txog qhov no lawm.’ Tej zaum lwm tus yuav hais tias yam koj tab tom ua ntawd mas yog kev tab kaum, tias nws yuav ua rau muaj txim loj heev, tias nws yog kev puas tsuaj rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev—tiam sis koj tsis ua raws li lawv hais, tab sis pheej cam koj zaj hais tias: ‘Qhov no yog qhov kuv tab tom ua, txawm koj nyiam los sis tsis nyiam los xij. Kuv xav ua li no. Koj hais tsis yog tag nrho lawm, thiab kuv yeej ncaj ncees.’ Tej zaum koj yeej ncaj ncees tiag, thiab yam koj tab tom ua yuav tsis muaj txim loj—tiam sis tus moj yam uas koj tab tom nthuav tawm yog dab tsi? (Kev khav theeb.) Tus yeeb yam khav theeb ua rau koj txhob txwm ua. Thaum tib neeg muaj tus moj yam txhob txwm ua no lawm, tsis yog zoo li lawv ua raws li nyiam thiab ua dog ua dig xwb lov?(Vajtswv Kev Sib Qhia Los). “Kev khab theeb yog tus cag ntawm tib neeg tus moj yam lwj liam. Tib neeg yim khav theeb ntau npaum li cas, lawv yim tawm tsam Vajtswv ntau npaum li ntawd. Qhov teeb meem no loj npaum li cas? Cov tib neeg uas muaj tej moj yam khav theeb tsis yog xav tias txhua tus yuav tsum nyob qab tswj hauv lawv nkaus xwb, tab sis, qhov phem tshaj ntawd, lawv haj tseem tso kav thawj loj tshaj rau Vajtswv thiab. Txawm tias, saib sab nraud, pom ib txhia tib neeg zoo li ntseeg Vajtswv thiab caum raws Nws qab, lawv tsis saib Nws li yog Vajtswv li. Lawv ib txwm hnov tias lawv muaj qhov tseeb thiab xav tias lub ntiaj teb yog lawv tus kheej lub. Qhov no yog lub ntsiab tseem ceeb thiab tus cag ntawm tus moj yam khav theeb, thiab nws los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, qhov teeb meem ntawm kev khav theeb no yuav tsum raug muab tshem tawm. Kev xav tias yus yog tus zoo tshaj lwm tus—qhov ntawd yog ib qho tsis tseem ceeb. Qhov teeb meem loj ces yog tias yus tus moj yam khav theeb txwv yus los ntawm txoj kev zwm rau Vajtswv, Nws txoj cai tswj kav, thiab Nws tej kev npaj; tus neeg zoo li no ib txwm xav sib tw nrog Vajtswv kom muaj hwj chim tshaj lwm tus. Hom neeg no tsis hwm Vajtswv ib qho me me kiag li, tsis hais ib lo lus hlub rau Vajtswv los sis zwm rau Nws li(Vajtswv Kev Sib Qhia Los). Vajtswv cov lus ua rau kuv ntsia pom kuv tus kheej qhov tsis zoo. Kuv tsuas yuav kuv lub siab thiab tsis saib qab tog hau xov li Vajtswv qhia tawm. Thaum ua lub tsev kaus ntawd, kuv kav xyeem kuv tus kheej txoj kev paub dhau los thiab rov qab coj tawv ncauj li qub dua. Kuv tsis mloog lwm tus kwv tij cov lus qhia li, tab sis tsuas cia li tsis lees txais kiag tam siv lawm xwb. Lawv tau hais rau kuv kom ua kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb, kom lub ruv tsev ruaj, tab sis kuv tsis quav ntsej lawv. Kuv xav ua tus txiav txim thiab kom txhua tus ua raws qhov kuv xav tau. Kuv pom tau tias kuv tus yeeb yam khav theeb yog lub chiv keeb ntawm kuv txoj kev tsis quav ntsej thiab yuav kuv lub siab nkaus xwb. Txoj kev khav theeb thiab ua raws li kuv lub siab twb hom kheev tsim kev kub ntxhov rau kuv tes dej num los ua ntej lawm. Tab sis lub sij hawm ntawd, uas kuv tsis mloog cov lus qhia uas tsim nyog tab sis pheej tuav rawv kuv tus kheej lub tswv yim xwb, kuv twb yuav luag ua rau muaj teeb meem lawm. Kuv tsis yuav leej twg hais thiab yuav kuv lub siab nkaus xwb nyob rau kuv txoj kev khav theeb. Kuv nrog lwm tus ua hauj lwm tau tsis zoo thiab tsis muaj Vajtswv nyob hauv kuv lub siab hlo li. Kuv loj xov tsis quav ntsej txog tes dej num hauv Vajtswv lub tsev los sis lwm tus txoj kev nyab xeeb hlo li. Kuv tsuas txiav txim siab ua raws kuv yam nkaus xwb. Kuv txoj kev khav theeb ua rau kuv tsis nug qab tog hauv xov dab tsi li lawm. Yog tias tsis muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, kuv yuav tsis xav xav txog yam yuav tshwm sim hlo li. Thaum kawg kuv kuj paub tau lawm tias kev ua li ntawd nws phom sij npaum li cas. Tsis yog tsuas yuav khuam peb tes dej num nkaus xwb, tab sis muaj ib hnub twg yuav uarau muaj kev xwm txheej txaus ntshai heev, thiab yuav xav txog lig lawm! Xav txog li no ua rau kuv ntshai heev. Kuv tau nkag siab qee yam txog kuv tus yeeb yam khav theeb lawm thiab tsis xav ua kuv tes dej num li ntawd dua ib zaug ntxiv li lawm.

Tom qab ntawd, Kuv nrhiav tau txoj hauv kev los mus xyaum ua raws Vajtswv cov lus lawm. “Tsis txhob khav theeb dhau. Koj puas tuaj yeem ua tau txoj hauj lwm ib leeg xwb, txawm tias koj yog tus tshaj lij tshaj plaws los sis koj xav tias koj muaj qhov zoo tshaj plaws ntawm txhua tus neeg ntawm no, los sis koj puas muaj lub meej mom siab tshaj plaws? Koj ua tsis tau, yog tsis muaj txhua tus txoj kev pab. Yog li ntawd, yuav tsum tsis txhob muaj leej twg khav theeb thiab yuav tsum tsis txhob muaj leej twg xav ua tej yam tib leeg nkaus xwb; ib tug twg yuav tsum muab nws txoj kev khav theeb nqos, muab nws tej kev xav thiab kev xam pom tso pov tseg, thiab ua hauj lwm kom zoo nrog pab pawg. Cov no yog cov neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb thiab muaj kev ua neeg. Vajtswv hlub cov tib neeg zoo li no, thiab tsuas yog lawv thiaj li tuaj yeem mob siab rau txoj kev ua lawv tes dej num xwb. Tib qho no xwb thiaj li yog qhov kev qhia tawm txog kev mob siab rau(“Kev Ua Tes Dej Num Kom Tau Puv Npo Uas Tsim Nyog Cheem Tsum Kev Sib Koom Tes Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv pom txog cov hauv paus ntsiab lus rau kev sib koom tes lawm. Tsis hais ib tug neeg yuav muaj peev xwm los sis laj lim tswv yim zoo li cas los xij, peb txhua tus yeej muaj qhov yus txawj tsis txaus thiab muaj tej yam ua tsis tau zoo. Tsis muaj ib tug neeg twg tuaj yeem ua tau txhua yam. Peb yuav tsum xyaum los mus muab peb tus kheej txo kom qis thiab nrog lwm tus ua tes dej num kom tau zoo kom txhua tus tuaj yeem siv qhov uas Vajtswv tau muab rau lawv thiab peb tuaj yeem siv zog rau tib lub hom phiaj kom ua tau peb tes dej num zoo. Rov tig xav mus rau kuv tes dej num, muaj qee tus kwv tij nkauj muam yeej muaj tej qhov zoo uas kuv tsis muaj. Tom qab lawv pab taw qhia thiab pab kuv, kuv yuav ua tau zoo dua qub tuaj nyob rau lwm ob. Muaj qee zaus lawv muaj cov tswv yim uas kuv twb xav tsis txog thiab kev siv lawv cov tswv yim no kuj ua rau zam dhau qee qhov teeb meem uas ntxim yuav tshwm sim. Xav txog qhov no ua rau kuv txaj muag kawg. Ua ntej no kuv tsis tau paub txog kuv tus kheej dua. Kuv tsuas lam khav theeb yam ntsej lag muag dig xwb, tab sis tam sim no kuv paub lawm tias kuv xav tau lwm tus txoj kev koom tes thiab txoj kev pab, tsis li ntawd kuv yuav tsis tuaj yeem ua kuv tes dej num tau zoo. Kuv txoj kev paub dhau los qhia tau rau kuv tias thaum kuv muaj kev khav theeb thiab tsis koom tes nrog lwm tus lawm, kuv ib txwm ntsib kev tws tas li. Thaum kuv kam lees txim hloov dua siab tshiab lawm, txo tus kheej kom qis, thiab nrog lwm tus ua hauj lwm lawm, ces kuv tau txais txoj kev cob qhia thiab txoj koob hmoov ntawm Vajtswv lawm. Kuv tuaj yeem pom tau tias Vajtswv nyiam cov neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb. Qhov no yog qhov qhia kom kuv paub tiag tiag thiab kom kuv nrhiav tau txoj kev los mus xyaum ua raws.

Nyob rau tag kis peb, ib tug tij laug hais kom kuv mus muab lub tsev kaus kho kom khov me ntsis. Kuv xav tias, “Twb yuav muab rhuav tawm tom qab ua yeeb yaj kiab tag rau thaum yav tav su. Puas tsim nyog kho lawm ma?” Tab sis tom qab ntawd kuv rov xav txog qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Yuav tsum tsis txhob muaj leej twg khav theeb thiab yuav tsum tsis txhob muaj leej twg xav ua tej yam tib leeg nkaus xwb; ib tug twg yuav tsum muab nws txoj kev khav theeb nqos, muab nws tej kev xav thiab kev xam pom tso pov tseg, thiab ua hauj lwm kom zoo nrog pab pawg. Cov no yog cov neeg uas xyaum ua raws qhov tseeb.” Vajtswv cov lus tau muab txoj kev los mus xyaum ua raws rau kuv. Kuv yuav tsum tso tus kheej txoj kev xav tseg es los mus koom tes nrog Tij Laug Li, thiab txawm nws hais yog los sis tsis yog, kuv yuav tsum mloog lus thiab ua ua ntej tso. Tom qab ntawd kuv paub hais tias tseem yuav ua yeeb yaj kiab txog tsib los sis rau teev ntxiv diam thiab tsis paub tias huab cua tseem yuav hloov pauv li cas thiab. Muab nws kho kom ruaj yuav muaj kev nyab xeeb dua. Yog li ntawd ib tug kwv tij thiab kuv thiaj tau kho lub tsev kaus kom ruaj lawm. Tom qab ntawd thaj tsam li 2 los sis 3 sij yav tav su dua, cia li muaj cua thiab nag hlob heev thiab muaj nag xob nag cua los ntev thaj tsam li 40 feeb. Peb nyob nkaum cua daj cua dub hauv lub tsev kaus yam muaj kev nyab xeeb. Qhov no ua rau kuv hais tsis tau ib lo lus tawm los li. Kuv tau pom tias Vajtswv muaj hwj chim thiab ntse npaum li cas. Tsis yog tsuas muaj lwm tus cov lus qhia los mus pab kom kuv paub txog kuv tus kheej tus yam ntxwv qias vuab tsuab xwb, tab sis Vajtswv tau qhia kuv yam txawv txawv ntau yam thiab tiv thaiv peb ntawm cov cua daj cua dub. Kuv thov ua Vajtswv tsaug tawm plaws hauv kuv nruab siab tuaj!

Cov kev paub dhau los no tau ua rau kuv nkag siab txog kuv tus yeeb yam Ntxwgnyoog uas khav theeb thiab qee qhov kev nkag mus rau hauv kev sib koom tes kom muaj kev sib haum xeeb. Kuv tau pom tias kev xyaum ua raws qhov tseeb thiab tsis txhob tawv ncauj hauv kuv lub luag hauj lwm yog qhov tseem ceeb tiag tiag rau kev nrog lwm tus ua hauj lwm kom tau zoo. Qhov uas kuv tau nkag siab thiab tau txais kev paub no tag nrho twb vim yog kev txiav txim thiab kev qhia tshwm ntawm Vajtswv cov lus, nrog rau Nws txoj kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia. Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Kev Kho rau Kev Xam Khib

Sau los ntawm Xyeev Chiv, Teb Chaws Suav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tib neeg cev nqaij daim tawv yog...