Kev Peem Mus Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees

February 28, 2021

Los Ntawm Wei Zhong, Suav Teb

Ob peb lub xyoos dhau los kuv tau qhib ib lub khw kho khoom siv hluav taws xob. Kuv xav los ua ib txoj lag luam ncaj ncees, thiab tsuas khwv kom tau nyiaj me ntsis txaus siv rau kuv tsev neeg xwb. Tab sis txawm tias peb khwv tas li los los xij, kuv tsuas khwv txaus siv xwb, khaws tsis tau nyiaj cia li. Qee zaus kuv cov nyiaj khwv tau los tsawg dua li ib tug neeg pib tuaj ua hauj lwm tshiab cov. Kuv tus poj niam tau yws kuv tas li txog qhov no, hais tias kuv yog neeg ncaj dhau lawm thiab tsis tuaj yeej ua tau txoj lag luam. Kuv tus yawm yij los cem kuv ib yam nkaus li. Nws hais tias “tiam no yog tiam nyiaj txiag lawm, thiab txawm koj kho tau zoo li cas los xij, koj yuav tsum hais kom lawv muab nyiaj tso mam kho kom tiav.” Nws tseem tau hais ntau yam li no “Muaj tsis taus nyiaj yog tsis kev txawj ntxias dag” thiab “Nyiaj txiag ua rau lub ntiaj teb tig mus los tau” los hais kuv kom ua raws li txoj hau kev uas feem coob ua, los ua lag luam xws li lwm tus thiab tsis txhob ua tus neeg tawv ncauj. Sij hawm ntawd kuv xav tias, nkawv hais tau yog lub ntsiab lawm, tab sis kuv tsis tuaj yeem coj kuv tus kheej tsis ncaj ncees rau lwm tus. Kuv tsis tuaj yeem rov los kho qhov no hauv kuv txoj kev xav.

Ces kuv thiaj ntsia pom tias Yawg Qiam, uas yog tus tswv khw kho khoom siv hluav taws xob nyob ze ze ntawd, thiab tau muaj me ntshis kev txawj thiab paub xwb, nws tsuas yog kho tau cov khoom puas me me xwb, nws tau muaj ib daim ntawv loj dai rau pem hauv ntej sau hais tias, “Kev kho Txhua Yam Khoom Siv Hluav Taws Xob Tau Zoo Tshaj Plaws.” Nws rub tau lag luam ntau heev los tawm qhov nov. Yog tias kho yooj yim nws yuav kho los ntawm nws tus kheej. Yog tias nyuaj, nws tsuas yog xa mus rau lwm lub khw kho, ces txiav ib qho nqi. Nws khwv tau nyiaj ntau los ntawm kev ua li no. Muaj ib zaug thaum peb tab tom sib tham nws tau tham rau kuv tias nws khwv nyiaj li cas. Nws hais tias, thaum qhov khoom siv puas tej qhov me, koj yuav tsum hloov pauv txhua qhov ntawm cov khoom siv, ces koj tau nyiaj ntau tuaj. Los ntawm cov neeg siv khoom feem coob tsis paub txog qhov puas zoo. Nws tau hais tias peb tab tom nyob rau sawv daws muab nyiaj saib hlob, “Tsis muaj leej twg quav ntsej tias yog miv dawb los yog dub tsuav txhom tau nas xwb.” Thiab nws hais tias khwv tau nyiaj ces yog koj muaj peev xwm, yog khwv tsis tau, txawm koj zoo npaum li cas los xij, koj yuav raug thuam. Tom qab hnov nws lub tswv yim “muaj nuj nqis zoo heev,” kuv tsuas yog xav tias, “Nov yog tiam uas peb nyob rau. Tib neeg ua txhua yam vim nyiaj txiag thiab tsis muaj yam twg ncaj ncees, yog li dab tsis thiaj yog lub ntsiab ntawm kev ncaj ncees? Thiab ib qhov ntxiv kev ua lag luam uas ncaj ncees, kuv tsis tau dab tsi li. Wb kho khoom ib yam, tab sis nws ua tau lub neej zoo. Qhov tseeb tag rho nws tsev neeg tuaj yeem ua tau lub neej zoo, tab sis kuv tsuas yog khwv tau txaus, rau peb siv xwb. Saib zoo nkaus li, kuv yeej tawv dhau lawm. Kuv yuav tsum nrhiav hau kev los khwv nyiaj kom tau ntau, pab kuv tsev neeg.” Tom qab ntawd, kuv tau pib los kawm “kev khwv tau nyiaj” los ntawm kuv cov npoj yaig thiab tau pib coj tsis ncaj ncees rau cov neeg tuaj kho khoom. Kuv tau pib tsis nkaj siab, tab sis kuv tsis quav ntsej, yog li kuv tuaj yeem khwv tau ntau ntxiv.

Muaj ib hnub tau muaj ib tug neeg kho khoom tuaj hauv lub khw. Thaum kuv hle tau qhov uas puas tawm los, kuv tau hle txuas ntxiv rau qhov uas tseem ua tau hauj lwm zoo. Kuv ua zoo li no kom nws yuav xav tias qhov khoom puas loj, thiab nws tsis yog tus neeg muaj kev paub thaum kuv kom nws them tus nqi kim. Ntse nws yuav hais tias, “Ua zoo nkaus li ib tug tub sab xwb,” yeej yog li ntawd. Thaum xub thawj kuv ntshai heev li, thiab kuv lub siab dhia ceev heev, kuv ntshai tsam nws ntsia mus pom thiab hais kuv. Qhov ntawd yuav ua rau txaj muag heev. Tab sis kuv tau ua lub ntsej muag siab txias txias, thiab txuas ntxiv pauv qhov tshiab rau txhuas qhov uas tau dawj los. Thaum txog sij hawm them nyiaj, kuv kuj tseem kom nws them tshaj li tsib caug feem pua ntawm tus nqi tau teeb tseg thiab. Kuv tsuas yog khoov taub hau xwb, tsis muaj cuab kav ntsia nws. Ua rau kuv xav tsis thoob, nws tau them nyiaj yam tsis hais ib lo lus li, nws tsis xav dab tsi li. Tom qab nws tawm mus lawm thaum kawg kuv tau xyu ib pas. Kuv lub ntsej muag thiab sab rab qaum tau tawm fws thiab kuv hnov tau tsis kaj siab li. Tab sis thaum kuv tau pom qhov nyiaj tshaj no, ib pliag xwb, qhov kev ntshai ntawd kuj ploj mus lawm.

Txij ntawd los kuv xav txhua txoj hau kev los rub nqi siab rau cov neeg tuaj kho khoom. Thaum xub thawj kuv muaj lub siab tias ua txhaum, tab sis kuv ua muaj qab hau yog li kuv yuav khwv tau nyiaj ntau ntxiv. “Kuv ua siab muag tsis tau, ‘ua ib tug tib neeg tiag yuav tsum muaj kuab.’ Kuv yuav tsum ntse yog tias kuv xav khwv tau. Ib qho ntxiv, txhua leej txhua tus twb ua lawm, tsis yog kuv xwb.” Tom qab tsis ntev ntawd kev ntshai txhaum tau maj mam ploj mus thiab kuv txoj kev paub txog kev-khwv nyiaj loj hlob tuaj “muaj tswv yim.” Kuv kawm paub kev saib thiab sim tib neeg siab, los ntawm kev coj tsis zoo sib thooj rau txhua tus neeg. Thiab kuv tau kawm paub ntau txoj hau kev ntxias dag. Nrog tus neeg tuaj kho khoom uas muaj nyiaj, kuv yuav nrog lawv tham hais txog yam lawv hnov, thiab kuv yuav ntxias lawv, txhua yam ntawd ua rau lawv them ntau rau kuv. Nrog tus neeg tuaj kho khoom es txhawj xeeb txog nws qhov khoom, kuv yuav ua txuj kho li nyuaj nyuaj, thiab siv sij hawm ntev. Ces lawv yuav cia li them ntxiv rau kuv. Qee tus neeg tuaj kho khoom uas paub dua yus, kuv yuav rhiav tswv yim kom tso lawv li khoom cia rau kuv. Thaum lawv tuaj nqa qhov khoom, kuv hais tias kuv pom lwm qhov puas thiab. Kuv khwv tau nyiaj ntau, thiab kuv tsis mob hlwb. Yog li, kuv yuav tsum tau xav tas li txog kev rub nqi siab rau cov neeg tuaj kho khoom. Kuv khwv tau nyiaj ntau heev, thiab muaj kev ruaj ntseg, tab sis kuv tsis muaj kev lom zem los yog kev zoo siab nyob hauv kuv lub siab li. Thaum twg los kuv tsuas xav txog yam tsis zoo uas kuv tau ua, ua rau kuv ntshai thiab tsis kaj siab. Qee zaum, kuv tau xav hais tias, “Kuv yuav tsum tso tseg. Kuv yuav tsum tsis txhob ua lag luam zoo li no. Zoo li lawv hais, ‘Kev phem raug them rov qab nrog kev phem,’ kuv yuav tau txais yam kuv xaiv.” Tab sis tom qab ntawd thaum kuv xav txog cov nyiaj tag nrho nyob hauv kuv ob txhais tes, kuv tsis tuaj yeem los kho es tso tseg tau.

Zoo li kuv tab tom poob rau txoj kev phem, kuv tus muam qhia kuv txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub teb chaws txoj moo zoo. Tom qab tau txais Vajtswv txoj dej num, kuv yuav nquag nyeem Vajtswv cov lus nrog tej kwv tij thiab tej nkauj muam. Yog thawj zaug uas kuv tau los sib sau ua ke nyeem cov lus los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus: “Tib neeg tau nrog Vajtswv ua ke nyob rau tej caij nyoog no, tab sis nws tsis paub tias Vajtswv tswj txoj hmoo ntawm txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, los sis Vajtswv coj thiab taw qhia txhua yam li cas. Qhov no tau raug muab zais kom tib neeg txhob paub txij puag thaum ub los txog rau niaj hnub nim no. Hais txog qhov tias vim li cas, nws tsis yog vim tias Vajtswv tej num raug muab zais tob heev, los sis tsis yog vim tias Vajtswv lub hom phiaj tsis tau muab qhia tawm, tab sis yog vim tias tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig nyob nrug deb heev ntawm Vajtswv lawm, txog theem uas tib neeg cia li nyob ua num rau Ntxwgnyoog tab txawm tias nws raws Vajtswv—thiab tseem tsis paub txog li. Tsis muaj leej twg kub siab nrhiav Vajtswv tej hneev taw thiab qhov uas seb Vajtswv zoo li cas, thiab tsis muaj leej twg txaus siab hlo nyob rau ntawm txoj kev saib xyuas thiab txoj kev tsom kwm ntawm Vajtswv. Dua ntawd, lawv xum vam khom qhov xeb rau ntawm txoj kev xeb phem qias ntawm Ntxwgnyoog, tus phem, kom thiaj yoog tau raws lub ntiaj teb no, thiab raws tej kev cai uas muaj rau cov tib neeg phem ua raws. Nyob rau theem no, tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig tau dhau los ua tib neeg qhov nyiaj them rau Ntxwgnyoog thiab dhau los ua Ntxwgnyoog tej khoom noj. Tshaj qhov ntawd, tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig tau dhau los ua ib qho chaw rau Ntxwgnyoog nyob thiab nws qhov chaw ua si. Vim li no tib neeg thiaj tau plam nws txoj kev to taub txog tej hauv paus ntsiab ntawm txoj kev ua neeg, thiab qhov muaj nqis thiab lub ntsiab ntawm qhov uas muaj tib neeg lawm. Vajtswv tej kev cai thiab txoj lus cog tseg ntawm Vajtswv thiab tib neeg cia li maj mam ploj zuj zus hauv tib neeg lub siab mus lawm, thiab nws tso tseg tsis nrhiav los sis tsis mloog Vajtswv hais lawm. Lub sij hawm dhau mus, tib neeg cia li tsis to taub tias vim li cas Vajtswv tsim nws, los sis nws tsis to taub tej lus uas tawm ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los thiab txhua yam uas los ntawm Vajtswv los lawm. Ces tib neeg txawm pib tawm tsam Vajtswv tej kev cai thiab tej lus txib, thiab nws lub siab thiab tus ntsuj plig tsuag lawm…. Vajtswv plam tus tib neeg uas Nws tau tsim thaum xub thawj, thiab tib neeg plam tus cag ntawm nws txoj kev chiv keeb huam yuaj: Nov yog txoj kev tu siab ntawm haiv tib neeg no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia). Vajtswv cov lus qhia txog qhov muaj tseeb tiag. Txawm hais tias kuv yuav khwv tau nyiaj ntau nyob rau hauv lub ntiaj teb los xij tsuas hloov kho rau kuv cev nqaij daim tawv zoo xwb, kuv lub siab khoob lug thiab nyob nrog kev mob, txhua yam 'vim yog kuv tus kheej tau nyob nrug deb ntawm Vajtswv, uas tau tawm tsam rau Nws tej kev cheem tsum, thiab tau nyob rau Ntxwgnyoog cov kev cai tswj kav kom ciaj sia. Thaum xub thawj kuv los qhib lub khw, kuv tau khwv nyiaj los hauv lub siab dawb paug, thiab txawm kuv khwv tsis tau ntau los, kuv ib txwm muaj kev kaj siab. Tab sis tom qab ntawd kuv tau yoog raw tej chaw nyob ib puag ncig, thiab tau pom lwm tus ua neeg nplua nuj los hauv kev ua qab rooj, kuv kuj tseem raug haub ntxias los ntawm cov nqe lus li no, “Muaj tsis taus nyiaj yog tsis muaj kev txawj ntxias dag,” “Nyiaj txiag ua rau lub ntiaj teb tig mus los tau,” “Nyiaj txiag tsis yog txhua yam, tab sis tsis muaj nyiaj, koj yuav ua dab tsis los tsis tau,” thiab Ntxwgnyoog lwm cov kev cai tswj kav. Kuv tau ua raws li cov ncauj ke uas feem coob ua, thiab tso kuv cov hauv paus ntsiab lus tseg es los khwv nyiaj, tsis quav ntsej kuv txoj kev xav, los siv kev ntxias dag rau cov neeg tuaj kho khoom, yog li lawv yuav them ntau rau kuv. Tej zaum cov nyiaj yuav nyob hauv kuv ob txhais tes, tab sis tag rho txhua yam no yog tau los ntawm kev mob. Thaum twg kuv los xav txog tej yam kev phem uas kuv tau ua, ua rau kuv ntshai txog kuv tus kheej thiab nrhiav tsis tau kev kaj siab. Kuv nyob rau kev ntshai tsam ib hnub muaj neeg yuav qhia kuv tshwm. Yog ua phem tshaj qhov ntawd, kuv tuaj yeem raug ntes. Kuv ntxhov siab los tas li. Vim tsis muaj kev xaiv ua neej nyob. Tab sis hnub uas kuv tau paub, tias nws yog txhua yam vim yog kuv nyob rau Ntxwgnyoog lub tswv yim. Nws yog kev sib khi thiab ruam uas tau txais los ntawm Ntxwgnyoog cov kev cai tswj kav. Yog tsis muaj Vajtswv cov lus coj kev Kuv yeej yuav tsis tau pom tias Ntxwgnyoog tau tsim txom kuv li.

Ib tug muam thiaj li tau nyeem Vajtswv cov lus rau kuv: “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj ncaj. Tej yam xws li, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws. Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom). “Kuv lub nceeg vaj cheem tsum cov uas coj ncaj, cov tsis ua ntsej muag ncaj siab nkhaus los sis ntxias dag. Tsis yog cov tib neeg siab dawb paug thiab siab ncaj tsis muaj suab npe hauv ntiaj teb no lod? Kuv zoo tsis thooj li ntawd. Nws yog ib yam lees txais tau rau cov tib neeg coj ncaj los rau Kuv; Kuv zoo siab rau hom tib neeg no, thiab Kuv kuj cheem tsum hom tib neeg no thiab. Nov yog kiag Kuv txoj kev ncaj ncees(“Tshooj 33” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Tus muam no thiaj hais rau kuv tias: “Vajtswv txoj kev ncaj ncees hauv lub ntsiab tseem ceeb. Nws nyiam thiab foom koob hmoov rau cov tib neeg uas ncaj ncees. Thaum peb sib qhuab ntuas nrog lwm tus nyob hauv lub ntiaj teb, peb nyob raws li Ntxwgnyoog txoj cai, ‘Tsis txhob tsa ntiv tes yam tsis tau txais txiaj ntsig.’ Peb cov lus thiab txoj kev ua yog txhua yam ua rau tus kheej thiab peb dag ntxias yam tsis muaj kev khuv xim. Peb tsis paub tias yuav ua neeg li cas.” “Tab sis kev ntseeg rau Vajtswv sib txawv. Vajtswv cheem peb kom ua neeg ncaj ncees, qhia qhov tseeb thiab coj ncaj. Nws hais kom peb lees txais Nws qhov kev tshawb xyuas yam peb uas rau txhaum txhua hnub, yog tias peb qhib siab thiab ncaj ncees, thiab tsis txhob sim los dag ntxias los yog coj tsis ncaj ncees rau Vajtswv los sis tib neeg. Tsuas yog tus neeg ncaj ncees xwb thiaj li ua neej xws li tib neeg, thiab lawv thiaj ua tim khawv tau rau Vajtswv lub yeeb koob.” Kuv kawm paub los ntawm Vajtswv cov lus tias Vajtswv nyiam cov tib neeg coj ncaj ncees xwb thiab kuv yuav tsum tau uas raws li qhov Vajtswv tej kev cheem tsum. Kuv pib los xyaum hais lus ncaj ncees rau tej kwv tij thiab tej nkauj muam thiab tsis dag ntxias lawv lawm, tab sis thaum los ua lag luam, kuv kuj tseem txhawj xeeb txog. Ua rau kuv xav tias nws yooj yim rau kev xyaum ua neeg coj ncaj nrog tej kwv tij thiab tej nkauj muam, tab sis yog kuv coj ncaj ncees rau kuv txoj kev lag luam, kuv yuav khwv tau tsawg heev thiab tej zaum kuv yuav tsum tau kaw lub khw. Tab sis yog tias kuv pheej coj tsis ncaj ncees thiab ntxias dag tib neeg zoo li yav tag los, nws puas yuav ua raws li Vajtswv txoj kev xav? Yog li kuv yuav tsum ua li cas? Kuv muab nws los xav ntau heev, thiab thaum kawg pom qhov kev hloov kho: Thaum kuv nyob hauv pawg ntseeg, kuv tau los ua neeg ncaj ncees, tab sis nyob rau hauv kuv lub khw, kuv kuj tseem ua lag luam li qub.

Muaj ib hnub ib tug txiv neej yawg laus tau nqa nws lub TV tuaj. Nws hais tias, zoo li pheej pom cov duab muaj ntsis tsaus. Kuv pom tau tias xav hloov txoj hlab tsos tshiab rau, tab sis kuv tsis qhia nws. Kuv kho ntxiv lub zog hluav taws rau xwb, yog li nws yuav siv tau ib ntus lawm, ces thaum rov muaj teeb meem dua kuv yuav tau hloov qhov khoom tshiab rau thiab tau nyiaj ntxiv los ntawm kev kho. Ob lub lim tiam tom qab, lub TV tau muaj teeb meem. Nws hais tias kuv kho tsis zoo thiab yuav tsum tau kho dua. Kuv tau hais rau nws tias cov hlab tsos qub lawm thiab yuav tsum tau hloov tshiab. Ua rau kuv ceeb, nws tau pom kuv lub tswv yim me me ntawd. Nws tsis kam them tus nqi ntxiv, thiab hais tau lub suab npau taws ntsuav, nws hais tias, “Tus hluas, koj yuav tsum ua siab ncaj. Tsis txhob ua siab ntshaw luag tug!” Ua rau kuv txaj muag tiag tiag thaum lub sij hawm ntawd, tab sis tom qab ces kuv tau tso qhov kev txaj muag tseg. Muaj ib tug poj niam laus tau nqas ib lub lauj kaub cis nqaij tuaj kho, ces kuv saib pom tias nws puas ib qho me me xwb. Kuv xam tias kuv kho tau tso, mam lis sau tus nqi uas tsim nyog. Tab sis tom qab ntawd kuv xav tias, nws kuj zoo li neeg muaj nyiaj thiab, yog li kom nws them ntau zog nyaj yuav tsis ua li cas. Ua li qhov yus ua tau. Tab sis tau ob peb hnub tom qab nws rov tuaj rau hauv lub khw thiab hais tias, “Koj rub tus nqi them siab rau kuv ntawm qhov koj kho ntawd. Muaj lub siab ncaj thiab. Lub Ntuj yeej pom txhua yam uas peb ua!” Ua rau kuv poob qis heev, tom qab nws hais kuv, thiab kuv rov xav txog qhov tus txiv neej ntawd hais. Ua rau kuv chim rau kuv tus kheej. Kuv tau paub, Vajtswv tau siv cov xwm txheej no los ceeb toom kuv yog li kuv yuav tau xav.

Tsis ntev tom qab kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus: “Txawm tias koj tab tom ua dab tsi los xij, qhov xwm txheej yuav loj los sis me li cas los xij, thiab txawm tias koj tab tom ua nws kom muaj tiav rau koj txoj dej num hauv Vajtswv tsev neeg los sis rau koj tus kheej ntiag tug tej kev muaj qab hau los xij, koj yuav tsum xav seb yam koj tab tom ua puas yoog raws li Vajtswv txoj kev xav, thiab seb puas yog qee yam uas ib tug neeg muaj kev ua neeg yuav tsum tau ua. Yog koj nrhiav qhov tseeb zoo li ntawd rau hauv txhua yam uas koj ua, ces koj thiaj li yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag. Yog koj coj zoo rau txhua yam thiab txhua qhov tseeb raws li no lawm, ces koj yuav muaj peev xwm ua tau tej kev hloov pauv rau hauv koj tus moj yam tiav. Ib txhia tib neeg xav tias thaum lawv tab tom ua tej yam ntawm tus kheej, lawv tuaj yeem tsis quav ntsej txog qhov tseeb, ua nws raws li qhov lawv xav ua, thiab ua nws rau yam uas ua rau lawv zoo siab thiab rau yam uas yuav tau txais txiaj ntsim rau lawv. Lawv tsis muab ib qho kev xav me me rau qhov seb nws yuav cuam tshuam li cas rau Vajtswv tsev neeg hlo li, los sis lawv tsis xav dab tsi li txawm tias yam uas lawv tab tom ua yeej tsim nyog los sis tsis tsim nyog los xij. Thaum kawg, thaum lawv ua tiav qhov xwm txheej no lawm, lawv cog txoj kev tsaus ntuj rau sab hauv thiab hnov tsis kaj siab li, txawm tias lawv tsis paub tias xyov yog vim li cas. Qhov kev txom nyem no tsis tsim nyog yuav tau txais los? Yog koj ua tej yam uas Vajtswv tsis tau pom zoo, ces koj tau ua txhaum rau Vajtswv lawm. Yog ib tug neeg tsis hlub qhov tseeb, thiab keev ua tej yam nyob rau ntawm lawv tus kheej txoj kev xav, ces lawv yuav keev ua txhaum rau Vajtswv. Cov neeg zoo li no yog cov neeg dog dig uas Vajtswv tsis tau pom zoo rau yam uas lawv ua, thiab yog lawv tsis lees txhaum, ces kev rau txim yuav nyob tsis deb lawm(“Kev Nrhiav Vajtswv Txoj Kev Xav Yog rau Tus Txiaj Ntsim ntawm Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). “Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov kev muaj qab hau tseem ceeb txhawb rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej lawm, nws tuaj yeem nthuav tawm puv npo nrog cov lus. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv thiaj li tau ua txoj hau kev uas lawv tau ua no, lawv yuav teb tias, ‘Vim hais tias tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam.’ Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim, thiab ua txhua yam rau hauv lawv lub hwj chim kom nyob rau qib ruaj ntseg rau tej khoom thiab khaub ncaws zoo. ‘Txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej, thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam’—qhov no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab nws kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm(“Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Tau nyeem nqe lus no pab ua rau kuv nkag siab tias Vajtswv tus Ntsujplig pom txhua yam. Kuv yeej tsis qhia kuv cov kev xav hauv nruab siab rau ib tug twg li, tab sis cov kev xav tau qhia tshwm tag nrho rau hauv Vajtswv cov lus. Kuv to taub los ntawm Vajtswv cov lus, uas Vajtswv xav kom peb qhia peb lub siab rau Nws. Txawm hais tias peb ua peb tes dej num los yog coj peb tus kheej tej xwm txheej peb yuav tsum xyaum ua raws Vajtswv cov lus. Tab sis kuv tau xaiv xyaum ua raws li qhov tseeb rau hauv kuv lub neej. Kuv tau tias Vajtswv thiab tej kwv tij thiab tej nkauj muam, tau pom zoo thaum kuv ua neeg ncaj ncees nyob hauv pawg ntseeg, yog li kuv tau ua li ntawd. Tab sis hauv kuv txoj lag luam, kuv xav hais tias kuv yuav plam tej nyiaj thiab yuav tsis pab kuv cov kev ntshaw, yog li kuv thiaj tsis ua neeg ncaj ncees. Kuv paub tias kuv tsuas xav txog kuv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Kuv paub tias kev ua neeg ntxias dag yog tawm tsam Vajtswv txoj kev xav, tab sis kuv kuj tseem ua txhua yam uas kuv xav ua. Yog tias qhov twg yuav ua dej num rau kuv tej kev ntshaw ces kuv yuav ua qhov ntawd. Qhov ntawd yuav ua ib tug neeg ntseeg tau li cas? Ces nws nyob ntawm kuv xwb. Cov lus hais xws li “Txhua tus tib neeg ua rau nws tus kheej thiab tus dab phem muab tus tom qab kawg” yog tej kev cai tswj kav ntawm Ntxwgnyoog ua rau kev ciaj sia uas tau los tswj thiab los uas kuv tus yeeb yam. Kuv xav tias, kuv yeej yuav khwv tsis txaus siv, yog tias kuv tsis ua raws li lawv. Tab sis qhov tseeb, los nyob rau txoj kev ntawd kuv tsuas tau cov khoom siv thiab cov khoom ntiag tug xwb. Tab sis nws yog nyob rau txoj kev phem uas tsis muaj lub meej mom. Tib neeg thiaj li tsis txaus siab thiab dhuav kuv, thiab Vajtswv thiaj tsis nyiam kuv kiag li. Kuv xav txog yam ntawm tus Tswv Yexus tau hais tias: “Kuv hais tseeb rau nej tias, Tswj tsis yog tias nej hloov dua siab tshiab, thiab rais los zoo yam li tej me nyuam yaus, nej yuav nkag tsis tau mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej kiag li(Mathai 18:3). Thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Sau tag nrho cov tswv yim thiab cov kev suav ntawm nej kom sai li sai tau, thiab pib saib taus Kuv cov kev cheem tsum tiag tiag; tsis li ntawd, Kuv yuav ua kom txhua tus ua tshauv tag nrho kom coj tau ib qho xaus los rau Kuv txoj hauj lwm thiab, qhov zoo tshaj plaws tig Kuv cov xyoo ntawm txoj hauj lwm thiab kev tsim txom kom tsis txhob muaj dab tsi, vim Kuv tsis tuaj yeem coj Kuv cov yeeb ncuab thiab cov tib neeg uas tsw kev phem thiab muaj Ntxwgnyoog qhov kev tshwm sim los rau hauv Kuv lub teb chaw los yog coj lawv mus rau tiam tom ntej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb). Vajtswv yos tus dawb huv thiab ncaj ncees, Nws xav muab kom tau cov neeg ncaj ncees. Cov uas ib txwm dag thiab ntxias dag, cov uas coj ntxwgnyoog cov yeeb yam uas tawm tsam Vajtswv es tsis kam hloov siab lees txim, yuav raug Vajtswv rhuav tshem, thiab txwv tsis pub nkag mus rau Nws lub teb chaw. Yog kuv tsis hloov siab lees txim, es pheej tseem ua neeg raws Ntxwgnyoog tej tswv yim thiab coj tsis ncaj, kuv yuav raug tshem tawm. Thaum xav tau li ntawd, kuv tau maj nroos los thov Vajtswv. “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Kuv ntseeg koj, tab sis koj tsis nyob hauv kuv nruab siab. Kuv tseem ua neeg nyob nrog rau Ntxwgnyoog tej kev cai tswj kav. Kuv tsis xav ntxias dag. Kuv xav hloov siab lees txim, thiab coj ncaj ncees.”

Tom qab tsis ntev, muaj ob tug hluas coj ib lub TV tuaj rau tim kuv lub khw. Thaum kuv kho, kuv tau hnov nkawv sib tham nyob rau sab nrauv tias: “Wb tsis tas yuav mus rau lub khw ntawv ua ntej li. Kuv xav tias nkim sij hawm xwb o. Xav kom nws kho tau xwb.” Hnov li no ua rau kuv xav, “Lwm tus tswv cuab ua lag luag yuav los koom rau kev txov yog nkawv tau hnov txog qhov ntawd, yog kuv xav tau kuv kuj tuaj yeem kom nkawv them ntau ntxiv tau yam yooj yim. kuv yuav hloov lub siab no tau li cas? Lwm zaus kuv thiaj yuav ua tau neeg ncaj ncees. Vajtswv yuav tsis xav lis cas yog kuv tsis xyaum ua raws qhov tseeb ib zaug xwb.” Tab sis tom qab kuv xav txog yam uas kuv yuav tsum tau daws rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab xav txog Vajtswv cov lus: “Yog ib tug neeg tsis hlub qhov tseeb, thiab keev ua tej yam nyob rau ntawm lawv tus kheej txoj kev xav, ces lawv yuav keev ua txhaum rau Vajtswv. Cov neeg zoo li no yog cov neeg dog dig uas Vajtswv tsis tau pom zoo rau yam uas lawv ua, thiab yog lawv tsis lees txhaum, ces kev rau txim yuav nyob tsis deb lawm(“Kev Nrhiav Vajtswv Txoj Kev Xav Yog rau Tus Txiaj Ntsim ntawm Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Kuv hnov tias Vajtswv tab tom xa kev ceeb toom rau kuv. Kuv tsis tuaj yeej ua txhaum ntxiv lawm. Kuv yuav tsum tau hloov siab lees txim es uas neeg ncaj ncees. Tom qab kuv kho tau, kuv yuav tus nqi li ib txwm xwb. Thaum tau pom kuv cov neeg tuaj kho khoom muaj suab luag ntau heev, kuv thiaj paub tias kev qhib siab thiab coj ncaj ncees yog txoj kev nyob tau kaj siab.

Muaj ib zaug, thaum kuv kho ib tug poj niam lub TV, tus nqi yog tsib caug xwb, tab sis nws muaj tshaj ob npaug rau kuv thiab kom txhob rov. Kuv tsis lees txais qhov nyiaj thiab feeb tsis meej. Ua li cas nws thiaj muab li ntawd? Ces nws hais rau kuv tias, “Thawj tug kws kuv coj mus rau nws hais tias, qhov khoom puas loj heev, thiab tus kws kho xav tau 400 los kho, tab sis kuv ho tsis tau them li ntawd. Ces ho muaj neeg qhia txog koj rau kuv, qhia hais tias koj yuav yog ib tug neeg ncaj ncees, tso siab tau, thiab tsis rub tus nqi siab. Tam sim no kuv pom txhua yam muaj tseeb.” Thaum kuv hnov nws hais li no, kuv xav tias, “kuv puas yog ib tug neeg zoo, puas yog Vajtswv cov lus cia kuv los ua neej kom zoo xws li yog tib neeg.”

Kuv txoj kev xav txog rau lwm yam kuj tau hloov lawm, los ntawm kev tau nyeem Vajtswv cov lus thiab ua neeg ncaj ncees. Kuv ib txwm xav tias, tsis muaj txoj hau kev coj ncaj ncees yog koj yog tus tswv txoj lag luam, tias koj tsis coj ncaj yuav ua rau khw tsis tau paj thiab thaum kawg ces yuav tsum kaws khw lawm xwb. Tab sis thawj zaug kuv los coj ncaj raws li Vajtswv cov lus, kuv tsis yog khw tau paj xwb tab sis tseem tau cov neeg tuaj kho khoom coob ntxiv thiab. Muaj ib txhia tseem tau tuaj deb tuaj thiab, thiab lawv txhua tus hais tias, muaj neeg qhia rau lawv. Kuv yeej tsis tau tshaj kuv lub khw tawm hlo li, los yog tau thov kom lwm tus xa lag luam tuaj rau kuv. Txhua yam no vim yog kuv tau xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, thiab kuv ua neeg ncaj ncees, thiab cojncaj, coj ncaj ncees, li Vajtswv tej cheem tsum, kuv tau txais cov neeg tuaj kho khoom txoj kev ntseeg siab. Nws yog Vajtswv foom koob hmoov rau qhov xyaum ua raws qhov tseeb. Qhov no ua rau kuv nco txog ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Thuam tib neeg ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no, hauv qab kev haub ntxias ntawm Ntxawgnyoog txoj kev ua qias vuab tsuab, kom lawv coj ncaj mas nws yeej ua tsis tau kiag li; lawv tsuas tuaj yeem rais los dag ntxias ntau zuj zus tuaj xwb. Txawm li cas los xij, peb puas tuaj yeem los peb tsis tuaj yeem muaj nyob tau rau hauv lub ntiaj teb no yog tias peb rais los coj ncaj? Peb puas poob mus nyob hauv qab ntawm lwm tus thiab? Tsis poob; peb yuav nyob zoo li yav tag los. Qhov no vim yog peb tsis vam khom rau kev ntxeev siab los noj los sis los ua pa. Tiam sis, peb ua neej nyob los ntawm txoj pa thiab txoj sia uas muab los ntawm Vajtswv. Nws yooj yim xwb tias peb lees txais qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus thiab muaj cov kev cai tshiab rau txoj kev ua neej li cas, thiab muaj cov hom phiaj tshiab ntawm lub neej; uas yuav coj mus rau kev hloov pauv hauv cov hauv paus ntawm peb lub neej; nws tsuas yog hais tias peb hloov tej hau kev thiab txoj kab ke uas peb ua neej kom peb muaj peev xwm ua tau haum Vajtswv siab thiab nrhiav txoj kev cawm dim xwb. Qhov no yeej tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog yam uas peb noj los ntawm sab cev nqaij daim tawv, yam peb hnav, los sis peb nyob qhov twg kiag li; nws yog txoj kev cheem tsum ntawm peb sab ntsuj plig(“Lub Hauv Paus Kev Xyaum Ua Raws Yooj Yim Tshaj Plaws ntawm Kev Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg). Ua Vajtswv Tsaug!

Ntxiv Mus: Kev Tso Lub Siab Tawm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj