Dhau Los Ntawm Kev Mob Nkeeg Kuv Qhov Txhawb Siab rau Tej Koob Hmoov Raug Nthuav Tawm

February 4, 2022

Sau los ntawm Tseebxyib, Teb Chaws Mekas

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, yam uas tib neeg nrhiav yog xav kom tau txais koob hmoov rau yav tom ntej; qhov no yog lawv lub hom phiaj hauv lawv txoj kev ntseeg. Txhua tus tib neeg muaj qhov kev npaj siab thiab kev cia siab no, tab sis txoj kev lwj liam hauv lawv tus yeeb yam yuav tsum raug daws los ntawm tej kev sim siab. Hauv yam twg los xij uas koj tsis tau raug ntxuav kom dawb huv, ces tej no yog tej yam nyob hauv uas koj yuav tsum raug lim kom dawb huv—qhov no yog Vajtswv txoj kev npaj. Vajtswv tsim ib puag ncig rau koj, yuam kom koj raug lim kom dawb huv rau qhov ntawd kom koj thiaj li tuaj yeem paub koj tus kheej txoj kev lwj liam. Thaum kawg, koj thiaj li mus txog ib theem uas koj xav tuag thiab tso koj tej kev npaj ua thiab tej kev ntshaw tseg, thiab zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab txoj kev npaj. Yog li ntawd, yog tib neeg tsis muaj kev lim kom dawb huv ntau lub xyoos, yog lawv thev tsis taus ib qho kev txom nyem li, lawv yuav tsis muaj peev xwm tso tau lawv tus kheej kom dim txoj kev khi ntawm txoj kev lwj liam ntawm cev nqaij daim tawv hauv lawv tej kev xav thiab hauv lawv lub siab. Hauv tej yam twg los xij uas koj tseem zwm rau Ntxwgnyoog txoj kev khi, thiab hauv tej yam twg los xij uas koj tseem muaj koj tus kheej tej kev ntshaw thiab koj tus kheej tej kev xav tau, tej no yog tej yam uas koj yuav tsum ntsib kev txom nyem. Tsuas yog los ntawm kev ntsib kev txom nyem nkaus xwb thiaj li kawm tau tej kev qhuab qhia, uas txhais tau tias muaj peev xwm tau txais qhov tseeb, thiab to taub Vajtswv txoj kev xav. Qhov tseeb tiag, muaj ntau qhov tseeb raug to taub los ntawm txoj kev ntsib kev pomtej kev sim siab uas mob heev. Tsis muaj leej twg tuaj yeem nkag siab Vajtswv txoj kev xav li, lees paub Vajtswv qhov muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim, los sis qhuas Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thaum nyob rau hauv ib puag ncig uas kaj siab lug thiab yooj yim los sis thaum muaj tej xwm txheej zoo. Qhov ntawd yuav tsis muaj li!(“Yus Yuav Tsum Ua Kom Tau Zoo Raws Vajtswv Hauv Tej Kev Sim Siab Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Nyeem kab lus no ua rau kuv nco txog qhov kev ntsib kev pom dhau los ntawm ib qho kev mob nkeeg. Thaum ntawd ua rau mob siab thiab los kua muag, tab sis kuv tau los nkag siab txog qee qhov tseeb, kuv tau tsum tsis nrhiav tej koob hmoov hauv kuv txoj kev ntseeg kiag li lawm, thiab kuv tau kawm paub qee qhov los ntawm qhov kev txom nyem no, thiab kuv xav tias qhov no kuj yog ib qho koob hmoov los ntawm Vajtswv thiab.

Kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg nyob rau xyoo 2010. Thaum lub sij hawm ntawd kuv tseem kawm nyob hauv tsev kawm theem siab. Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv pom tias tib neeg raug tsim tawm los ntawmVajtswv thiab tias kev ntseeg thiab pe hawm Vajtswv yog txoj kev yog lawm—txoj kev uas muaj nqis tshaj plaws thiab muaj lub ntsiab lus zoo tshaj plaws. Kuv pib mus koom pawg ntseeg tej kev sib sau ua ke, thiab kuv yeej tsis tau plam ib zaug hlo li, txawm tias huab cua yuav zoo li cas los xij. Kuv kuj rau siab ntso tshaj txoj moo zoo rau kuv cov phooj ywg thiab cov txheeb ze. Kuv hnov tias tau ua tiav txhua hnub, thiab muaj kev thaj yeeb lug ntau heev.

Ib xyoos tom qab ntawd, kuv tau mus tshuaj xyuas mob rau tim tsev kho mob thiab pom tias kuv muaj tus kab mob siab B. Tus kws kho mob hais tias tus kab mob no mas kho nyuaj thiab tuaj yeem dhau mus ua kab mob khees xaws tau yog tias mob hnyav ntxiv. Kiag thaum hnov qhov xov xwm ntawm tus mob no, ua rau kuv ib ce loog tag. Kuv lub ntsej muag cia li txias tag thiab kuv ob txhais tes tshee nyho. Kiag thaum ntawd cia li tsis paub tias kuv lub neej yav tom ntej yuav zoo li cas li lawm. Kuv hnov qaug zog heev thaum kuv rov los tsev rau hnub ntawd. Kuv tsuas yog quaj tas zog xwb. Kuv pheej nug kuv tus kheej tias, “Kuv muaj tus kab mob no tau li cas? Vim li cas kuv ho tsis noj qab haus huv zoo li lwm tus?” Kuv keev xav tias yog kuv ntseeg Vajtswv ces Nws yuav tiv thaiv kuv kom txhob muaj mob nkeeg lawm. Kev ua kuv tes dej num tau kaj siab lug rau hauv Vajtswv lub tsev mas yuav tshwj xeeb heev! Tab sis tam sim no kuv muaj mob lawm, tsis paub tias kuv puas yuav zoo zuj zus los yog tsis zoo, thiab yog pheej mob ntxiv, ntshe haj tseem yuav ua rau kuv tuag tau thiab. Tej kev xav no ua rau kuv tu siab heev, ces kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los mus taij thov Vajtswv ntau zaus. Kuv tau thov Vajtswv rau txoj kev ntseeg thiab lub zog, kom coj kuv kev thiab qhia kuv kom to taub txog Nws txoj kev xav yog li kuv thiaj li paub tias yuav mus dhau qhov xwm txheej no tau li cas.

Thaum kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau paub lawm, lawv tau los txhawb nqa kuv thiab tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus rau kuv tias: “Thaum kev mob nkeeg tshwm los, qhov no yog Vajtswv txoj kev hlub, thiab Nws txoj kev tab ncuab yeej muaj khaws cia twj ywm rau hauv. Txawm hais tias koj lub cev yuav ntsib kev txom nyem me ntsis los, tsis txhob mloog Ntxwgnyoog tej tswv yim. Cia li qhuas Vajtswv thaum muaj kev mob nkeeg thiab zoo siab rau Vajtswv thaum koj qhuas Nws. Tsis txhob poob siab thaum muaj mob nkeeg, rau siab nrhiav tas los nrhiav dua thiab tsis txhob tso tseg, Vajtswv yuav qhia rau koj kom paub qhov tseeb ntawm Nws txoj kev kaj. Yauj txoj kev ntseeg zoo lis cas? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tag nrho cov kws kho mob loj uas muaj hwj chim! Mus nyob rau hauv kev mob nkeeg ces yog mus kom muaj mob, tiam sis mus nyob rau hauv tus ntsujplig yog mus kom zoo. Yog thaum twg koj tseem ua taus pa, Vajtswv yuav tsis cia koj tuag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 6). Nyeem nqe lus no tag, kuv paub hauv lub siab tias txawm kuv yuav mob heev tuaj los sis tsis mob los xij kuv yeej nyob hauv Vajtswv txhais tes lawm—Vajtswv tswj kav txhua yam! Tag nrho kuv tej kev txhawj xeeb thiab kev nyuaj siab tsis tseem ceeb huv si li lawm. Tam sim no uas kuv muaj mob lawm, kuv yuav tsum vam khom thiab nrhiav Vajtswv tiag. Txawm tias kuv yuav zoo mob rov los los sis tsis zoo los xij, kuv yuav tsis liam Vajtswv lawm tab sis yuav tsum zwm rau Nws txoj kev cai. Yog li txij thaum ntawd los, kuv tau thov Vajtswv txog kuv tus mob ntau heev thiab kuv tau mus kho tus mob ntawd thiab. Rau lub hlis tom qab, kuv tau mus tshuaj xyuas ntxiv rau tim tsev kho mob. Tus kws kho mob tau hais tias kuv tus mob zoo zuj zus lawm thiab tam sim no tswj tau tus mob lawm, yog li kuv tsis tas yuav tau kho ntxiv. Kuv zoo siab heev tau hnov txog qhov no, thiab kuv hais tsis tseg tias “Ua Vajtswv tsaug! Ua Vajtswv tsaug!” Kuv tsis paub yuav hais li cas rau Vajtswv tab sis kuv paub tias qhov no yog Nws txoj kev siab zoo thiab koob hmoov!

Kuv tau mus kawm rau hauv tsev kawm qib siab xyoo 2012 tab sis kuv raug tshaj tawm rau qhov tau tshaj txoj moo zoo rau hauv tsev kawm ntawv, yog li kuv thiaj li raug ncaws tawm. Qhov ntawd yog ib lub sij hawm nyuaj heev rau kuv. Thaum kawg thiaj li tau siv sij hawm ntev txog 12 xyoo ntawm kev mob siab kawm rau tim tsev kawm ntawv qib siab ntawd. Tab sis tom qab ntawd kuv xav txog Vajtswv uas yug los ua neeg qhov nthuav tawm qhov tseeb thiab kev ua hauj lwm los cawm tib neeg, ces peb yuav raug cawm dim yog tias peb ntseeg Vajtswv thiab caum raws qhov tseeb xwb. Tej kev puas tsuaj loj yuav los txog sai sai no lawm, yog li kuv ntshai tsam kuv yuav raug rhuav tshem yog tias kuv tsis ua kuv tes dej num thiab ua qhov zoo. Kuv xav rau kuv tus kheej tias, “Hnov qab txog kev kawm qib siab. Kuv tsuas ua kom tau zoo tshaj plaws raws li kuv tus kheej ua tau los mus caum raws qhov tseeb thiab ua kuv tes dej num hauv pawg ntseeg.” Ob peb hnub tom qab ntawd, kuv tawm hauv tsev mus thiab pib ua kuv tes dej num hauv pawg ntseeg. Txawm kuv tau txais lub luag hauj lwm twg los xij, kuv zoo siab hlo txais tes dej num ntawd thiab tsis muaj kev yws hlo li. Txawm tias yuav ntsib Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev txwv txiav nruj thiab kev ntes thiab yuav luag raug tub ceev xwm ntes tau zaum ob los xij, kuv tsis tau ntshai li, tab sis pheej tshaj tawm txoj moo zoo mus ntxiv thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Kuv xav tias Vajtswv tsuas tiv thaiv kuv yog tias kuv pheejua kuv tes dej num mus ntxiv thiab qhov ntawd tsuas yog tib txoj kev los muaj lub hom phiaj zoo xwb.

Thaum Lub Ob Hlis Ntuj xyoo 2015, kuv raug rhais chaw tawm hauv nroog mus ua kuv tes dej num. Muaj ib hnub, tus thawj coj hais kom kuv mus tim tsev kho mob mus tshuaj xyuas txhawm rau ceev faj kom kuv txhob kis mob mus rau lwm tus. Thaum kuv tau hnov qhov no, kuv xav rau kuv tus kheej tias, “Twb yuav luag tau tsib xyoo no lawm suav txij thaum kuv qhov tshuaj xyuas zaum tas los. Kuv tus mob yuav tuaj yeem mob phem dua qub rau thaum lub sij hawm no. Yog hais tias dhau los mob loj los sis dhau los ua mob khees xaws lawm, ces kuv yuav ua tsis tau kuv tes dej num ntxiv lawm.” Qhov kev xav no ua rau kuv tsis zoo siab tiag tiag. Kuv kuj ntshai heev thiab paub tias kuv tsis tuaj yeem lees txais qhov ntawd tau. Hnub tom qab kuv tau mus rau tim tsev kho mob tab sis hnov ntshai heev thaum kuv nyob rau ntawd. Kuv xav hais tias, “Yog tias qhov mob ntawd hloov mus ua mob khees xaws lawm tiag los sis kis mob loj rau tam sim no lawm, lawv puas tuaj yeem kho tau kuv rau ntawm no? Kuv yuav ua li cas yog tias lawv kho tsis tau?” Thaum sij hawm ntawd kuv tau thov Vajtswv thiab hais tias kuv yuav mloog lus txawm tias yuav muaj xwm txheej dab tsi tshwm sim los xij. Tab sis tom qab ntawd tus kws kho mob tau hais tias kuv tau mob plawv dhia tsis xwm yeem, ua rau kuv rov qab ntxhov siab heev dua ntxiv, xav hais tias, “Qhov no puas yog ib qho tsos mob ntawm kev muaj mob? Vim li cas kuv ho muaj lwm qhov mob plawv dhia tsis xwm yeem ntxiv thiab?” Saib ntsoov seb tus kws kho mob lub ntsej muag puas txhawj xeeb li cas, kuv ras dheev tias txhua yam tsis zoo rau kuv li. Tus kws kho mob tsis hais dab tsi ntxiv, tab sis tsuas yog nqus ib qho ntshav tawm thiab hais kom kuv mus tsev thiab tos.

Thaum ze zuj zus rau hnub yuav tau txais kuv qhov tshuaj xyuas mob, kuv rov muaj kev ntxhov siab tuaj. Kuv ntshai rwg tsam tau txais xov xwm tsis zoo thiab tsis xav tias kuv yuav lees txais tau qhov ntawd. Kuv tsuas xav kom rov noj qab nyob zoo li qub xwb. Ib lub lim tiam tom qab kuv tau mus rau tim tsev kho mob mus txais kuv qhov tshuaj xyuas mob tau los. Tus kws kho mob tau hais tias tam sim no kuv cov ntshav muaj kab mob siab B lawm, thiab nws tau rais los ua tus mob siab hnyav lawm. Nws hais tias tus mob tau mob loj lawm thiab yuav tsum kho mob sai sai rau kuv. Kuv xav rau kuv tus kheej tias, “Kuv ces tag li no lawm xwb lau. Kuv puas tuaj yeem ua kuv tes dej num tam sim no tau lawm? Kuv puas tuaj yeem mus koom kev sib sau ua ke thiab ua lub neej nyob hauv pawg ntseeg tau lawm?” Thaum rov los tsev, kuv tsuas xav txog kuv qhov mob nkaus xwb, thiab tsav kuv lub tsheb maus taus yuav luag tsis tau lawm. Kev nrhiav kev kho mob hauv huab cua tom qab kuv los txog tsev, kuv tau nyeem ib kab ntawv tias tus kab mob siab uas tau mob loj lawm no tuaj yeem ua rau tib neeg mob tsis nco qab thiab tom qab ntawd ob peb hnub ces tuaj yeem ua rau tuag tau. Ua rau kuv ntshai heev thiab xav rau kuv tus kheej hais tias, “Puas yog qhov no yuav tshwm sim rau kuv? Yog tias kuv yeej yuav tuag zoo li no tiag tiag, qhov ntawd tsis yog qhov kawg ntawm kuv txoj kev ntseeg lawm lod? Txhua tus kwv tij nkauj muam puav leej noj qab nyob zoo. Vim li cas kuv tib leeg thiaj li muaj mob xwb? Vim li cas kuv thiaj li txawv tshaj tsis zoo li lwm tus?” Kuv muaj kev khib txog lwm tus ntau zuj zus. Lawv tsis muaj teeb meem los ntawm kev mob nkeeg thiab tuaj yeem ua lawv tej dej num tau yam muaj kev thaj yeeb lug. Lawv npaj siab ua qhov zoo thiab thiaj li yuav raug cawm los ntawm Vajtswv. Tom qab ntawd ces muaj kuv. Kuv muaj mob, tsis muaj paub tias xyov thaum twg kuv thiaj li rov ua tau kuv tes dej num ntxiv. Yog tias ua tsis lawm ces, kuv yuav raug tso tseg thiab poob mus rau hauv tej kev puas tsuaj ma? Kuv raug ncaws tawm hauv tsev kawm qib siab vim kuv txoj kev ntseeg thiab tau tso kuv lub neej yav tom ntej hauv ntiaj teb pov tseg; kuv ib txwm tsis muaj ib tug hluas nkauj dua li thiab tau ncaim vaj ncaim tsev mus ua kuv tes dej num lawm. Yog tias Vajtswv yuav tso kuv tseg thiab tshem kuv tawm, qhov ntawd tsis yog txhais tau tias txhua yam kuv muab rau hauv kuv txoj kev ntseeg los tau npaum li no lub xyoos ces tsis muaj qab hau dab tsi li lod? Yog tias kuv mus tsev tam sim no, cov Tsoom Fwv Khoom Tsham Suav yuav ntes kuv. Kuv yeej kawg raug ntes thiab raug kaw hauv tsev kaw neeg xwb xwb…. Tej kev xav no haj tseem ua rau kuv chim siab thiab poob siab ntxiv xwb. “Vajtswv, puas yog Koj siv qhov mob nkeeg no los qhia tshwm thiab rhuav tshem kuv ma?” Kuv xav tsis thoob. Kuv cheem tsis tau lub kua muag poob li. Kuv hnov qaug zog tiag tiag, tsis muaj siab ua kuv lub tes dej num los sis ua lwm yam dab tsi li. Kuv tsis xav noj ib yam dab tsi hlo li. Kuv tsuas hnov lub zog ntaug tag nrho huv si lawm. Kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv kuv tus mob thiab tau thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kuv hnov zoo li kuv qaug zog tiag tiag thiab kuv mob hnyav heev. Kuv tsis tuaj yeem nres xav txog kuv lub neej yav tom ntej li. Kuv hnov zoo li kuv tsis muaj ib lub hom phiaj li lawm. Nyob zoo Vajtswv, kuv paub tias Koj tau cia qhov mob nkeeg no tshwm sim rau kuv. Thov qhia kuv thiab coj kuv kev los mus to taub Koj txoj kev xav.”

Tom qab ntawd muaj ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tau tshwm sim rau hauv siab tias: “Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav—tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv. Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb). Kev xav txog cov lus no, kuv to taub tias Vajtswv txoj kev xav zoo yeej tshwm muaj rau hauv qhov kev muaj mob no. Nws tau siv qhov xwm txheej no los mus qhia tshwm kuv qhov qias vuab tsuab thiab pab kom kuv paub kuv tus kheej thiab kawm zaj lus qhia no. Kuv xav txog qhov uas Vajtswv tso cai cia tej kev sim siab ntawd tshwm sim rau Yauj. Txawm hais tias nws lub cev yuav raug kev txom nyem mob los xij, Vajtswv tsis rau txim nws kom muab nws txoj sia mus, tab sis kom nws txoj kev ntseeg zoo tiav log thiab ua rau Yauj los mus paub Vajtswv zoo dua qub. Qhov uas Vajtswv cia kuv muaj mob tsis yog qhia tshwm thiab rhuav tshem kuv, tab sis kom los yaug kuv tej kev tsis huv hauv kuv txoj kev ntseeg kom dawb huv thiab ua kom kuv muaj kev hlub thiab mloog Nws lus tiag. Kuv tsis tuaj yeem liam Vajtswv, tab sis yuav tsum tshawb xyuas tej kev txhawb siab uas tsis yog nyob tom qab kuv txoj kev ntseeg, thiab qhov uas kuv tsis mloog thiab tawm tsam Vajtswv. Thaum kuv nkag siab txog Vajtswv txoj kev xav lawm, ua rau kuv hnov zoo ntau heev tuaj. Kuv tau hais lus taij thov ntxiv rau Vajtswv, ua kom kuv tus kheej nyob ntsiag to, thiab thim xav txog tus kheej kom tsim nyog.

Hauv kuv txoj kev nrhiav, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias tej zaum Kuv yuav kho lawv zoo xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv tias Kuv yuav siv Kuv lub hwj chim los ntiab cov ntsujplig phem tawm ntawm lawv lub cev mus xwb, thiab coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv yooj yim tias lawv yuav tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev xyiv fab los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom thov tau cov khoom muaj nqi kom ntau dua los ntawm Kuv xwb. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom siv lub neej no nyob hauv txoj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kom muaj kev nyab xeeb thiab muaj suab npe hauv lub ntiaj teb uas yuav los no. Coob leej ntau tus ntseeg Kuv kom zam dhau txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg thiab kom tau txais cov koob hmoov nyob saum ntuj ceeb tsheej. Coob leej ntau tus tsuas ntseeg Kuv kom tau kev nplig siab ib nyuag ntu xwb, tab sis tsis tau nrhiav kom tau txais ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb yuav los no. Thaum Kuv coj Kuv cov kev npau taws los rau tib neeg thiab txeeb txhua txoj kev xyiv fab thiab kev thaj yeeb uas nws tau muaj ib zaug dhau los, tib neeg tau rais los ua xyem xyav. Thaum Kuv muab txoj kev txom nyem ntawm ntuj tawg rau tib neeg thiab thim cov koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej rov qab, tib neeg txoj kev txaj muag tig mus ua kev npau taws. Thaum tib neeg thov Kuv kho nws, Kuv tsis quav ntsej nws thiab ntxub nws; tib neeg ncaim ntawm Kuv mus nrhiav txoj hau kev siv tshuaj kho thiab cov khawv koob kho uas phem heev. Thaum Kuv thim txhua yam uas tib neeg xav tau ntawm Kuv, txhua tus yaj ntsis yam ntsiag to lawm. Yog li, Kuv hais tau tias tib neeg muaj kev ntseeg Kuv vim Kuv muab kev tshav ntuj ntau dhau, thiab qhov muaj nqis ntau dhau heev lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?). “Tib neeg txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lam yog ib txoj kev ntshaw-twm xeeb uas qhuav qhawv xwb. Nws yog ib txoj kev sib raug zoo ntawm tus txais thiab tus muab ntawm tej koob hmoov. Muab hais kom yooj yim, nws yog zoo ib yam li txoj kev sib raug zoo ntawm tus neeg ua hauj lwm thiab tus ntiav neeg ua hauj lwm. Tus neeg ua hauj lwm tsuas ua hauj lwm kom tau txais nqi zog uas muab los ntawm tus ntiav neeg ua hauj lwm xwb. Tsis muaj kev hlub dab tsi nyob rau txoj kev sib raug zoo zoo li no, tsuas yog kev sib pauv mus los xwb. Tsis muaj kev hlub los sis raug hlub, tsuas yog kev sib pub thiab kev hlub tshua xwb. Tsis muaj kev to taub, tsuas yog kev npau taws vim tsis ncaj ncees thiab kev dag ntxias xwb. Tsis muaj kev nyob sib ze, tsuas yog ib lub kwj ha tob tob uas hla tsis dhau xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb). Kev nyeem Vajtswv cov lus, kuv ras dheev tias kuv tsis tau coj rau Vajtswv tam li yog tus Vajtswv nyob hauv kuv txoj kev ntseeg. Kuv tsuas xav tias Vajtswv yog tus muab tej koob hmoov xwb. Yog li no thaum kuv muaj mob, qhov kuv xub xav ua ntej tshaj plaws yog rau kuv tej kev cia siab rau yav tom ntej thiab seb kuv puas yuav zoo dua qub los sis tsis zoo, thiab kuv tau mus nrhiav hauv huab cua kom paub txog tus mob thiab yuav kho tus mob no li cas. Kuv plam txhua yam kev ntshaw los ua kuv tes dej num lawm. Thaum nws mob phem ntxiv, kuv tau liam Vajtswv rau qhov coj tsis ncaj ncees, rau qhov tsis tiv thaiv kuv, rau qhov cia kom kuv muaj mob, thiab kuv haj tseem khuv xim qhov uas tso kuv txoj kev kawm, kuv tsev neeg, thiab kuv lub neej hluas pov tseg mus ua kuv tes niag dej num no. Kev thim xav rau ntawm kuv tus kheej, kuv xav tsis thoob tias, “Kuv muaj peev xwm tso tau txhua yam tseg txhawm rau los mus ua kuv tes dej num hauv txoj kev ntseeg no los ntau lub xyoo tau li cas?” Kuv ras dheev tias yog vim kuv muaj kev xav tsis raug lawm. Kuv tau xav tias tsuav yog kuv tau muab tej khoom txi rau Vajtswv thiab ua kuv tes dej num kom zoo xwb, ces Vajtswv yuav tsum foom koob hmoov rau kuv, kho kuv tus mob, thiab saib xyuas kuv nyab xeeb txhob raug kev phom sij. Tom qab ntawd kuv tau khiav dim ntawm tej kev puas tsuaj thiab tsis tuag, kuv muaj txoj sia nyob thiab muaj qhov xaus zoo thiab muaj lub hom phiaj. Qhov ntawd tsuas yog tib lub laj thawj uas kuv txaus siab hlo los tiv kev txom nyem thiab uv ua kuv tes dej num. Kuv qhov kev txhawb siab rau kev ntseeg Vajtswv thiab ua kuv tes dej num mas yog kom tau txais tej koob hmoov xwb. Thaum kuv tus mob hnyav zuj zus, kuv tej kev cia siab ntawm qhov tau txais koob hmoov mas puas ntsoog tag, ces kuv txoj kev txiav txim siab los mus caum raws qhov tseeb thiab kev txhawb siab ua kuv tes dej num tau ploj mus tag lawm. Kuv haj tseem tau cav nrog Vajtswv nyob rau hauv kuv lub siab thiab. Kuv ras dheev tias kuv tsuas yog nrhiav tej koob hmoov hauv kuv txoj kev ntseeg nkaus xwb. Thaum kuv muaj mob, kuv tsuas xav txog kuv tus kheej tej kev cia siab rau yav tom ntej thiab xav txog kuv tus kheej tej kev ntshaw xwb—kuv tsis nrhiav Vajtswv txoj kev xav kiag li, tab sis kuv haj tseem tau liam, tau to taub yuam kev thiab tau ntxeev siab rau Vajtswv thiab. Kuv mas xav rau yus tus kheej tshaj thiab ntxim ntxub heev! Txhua yam ntawm kuv tej kev xav no puav leej ua rau Vajtswv mob thiab tag kev cia siab tiag tiag. Qhov tseeb tiag tau qhia tau rau kuv tias kuv txoj kev ntseeg tsis yog ua tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm los, los sis caum raws qhov tseeb. Qhov ntawd tsuas yog ua kom muaj lub neej thaj yeeb lug thiab muaj qhov xaus zoo thiab lub hom phiaj zoo xwb. Kuv xav muab kuv txoj kev txom nyem pauv nrog Vajtswv tej nqi zog thiab tej koob hmoov rau yav tom ntej. Tsis yog kuv siv Vajtswv thiab tas zog coj tsis ncaj rau Nws lod? Povlauj tau ua hauj lwm los tau ntau xyoo lawm thiab tau tiv kev tsim txom ntau heev thiab thaum kawg tau tuag mus, tab sis nws tsis ua hauj lwm kom tsim nyog li tes dej num ntawm ib tug raug tsim tawm los. Nws ua tes dej num kom tau txais nqi zog thiab tau txais lub kaus mom vaj ntxwv xwb. Thaum kawg kuv thiaj li paub tias kuv tau taug kiag tib txoj kev li Povlauj txoj lawm ntag. Vajtswv mas dawb huv thiab ncaj ncees. Cas Nws yuav tso cai rau ib tug neeg twg lom txwm los sib khom lus thiab lom txwm coj tsis ncaj rau Nwm zoo li kuv no nkag mus rau hauv Nws lub teb chaws tau li cas? Kev xav txog qhov no, thaum kawg kuv thiaj li nkag siab tias qhov kev mob nkeeg uas kuv tab tom raug tam sim no yog kev qhia tshwm kuv txoj kev txhawb siab kom tau txais tej koob hmoov. Yog tsis muaj qhov no, kuv tseem tsis paub txog txhua yam kev txhawb siab thiab tej kev tsuas tsis huv hauv kuv txoj kev ntseeg, thiab tias kuv tau taug Povlauj txoj kev, ib txoj kev raug rau txim los ntawm Vajtswv. Thaum xav li no, kuv tsis chim siab txog qhov muaj mob no lawm, tab sis ua Vajtswv tsaug rau qhov qhia tshwm thiab cawm kuv hauv txoj hau kev no. Nyob rau sab nraum daim tawv mas yog ib tug mob, ib qho tsis zoo, tab sis Vajtswv txoj kev hlub thiab kev cawm dim rau kuv mas raug nkaum nyob rau hauv qhov ntawd lawm. Vajtswv tau coj kuv kev mus taug txoj kev ntseeg uas yog los mus yaug txhua yam tsuas tsis huv hauv kuv txoj kev ntseeg kom dawb huv.

Thaum kuv xav txog txhua yam no, kuv xav rau kuv tus kheej hais tias, “Vajtswv uas yug los ua neeg thiab nthuav tawm qhov tseeb los yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg. Nws muab txoj sia rau peb yam siab dawb paug thiab tsis xav tau ib yam dab tsi rov qab hlo li.” Kuv mloog tias Vajtswv lub siab mas zoo ua luaj. Tom qab ntawd kuv xav txog kuv tus kheej, kev xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov, tau txais ywg dej thiab txhawb nqa ntau heev los ntawm Vajtswv cov lus, tab sis yeej tsis muaj ib qho kev xav los pauj rau Vajtswv txoj kev hlub li, tas zog sib khom lus nrog Vajtswv hauv kuv tes dej num, thiab thaum kuv muaj mob lawm, ces tau liam thiab to taub Vajtswv yuam kev. Kuv hnov txaj muag thiab poob ntsej muag heev thaum xav qhov no. Kuv ntxub kuv tus kheej vim xav rau yus tus kheej tshaj thiab ntxim ntxub heev! Vajtswv tau tshawb xyuas kuv qhov tob tshaj plaws hauv lub siab xwm yeem hos Ntxwnyoog tab tom saib seb kuv coj zoo li cas. Kuv tsis yog tus neeg uas Ntxwgnyoog yuav muab kov ua si tau. Kuv yuav tsum tuaj Vajtswv tog, zwm rau Nws tej kev npaj tseg, thiab kawm tej kev qhia kom zoo. Tom qab ntawd kuv tau hais lus taij thov rau Vajtswv. “Vajtswv, kuv xav tso kuv tej kev ntshaw rau tej koob hmoov tseg thiab yuav tsis xav txog kuv lub neej yav tom ntej ntxiv lawm. Txawm hais tias kuv yuav zoo dua los sis tsis zoo los xij, kuv xav ua raws Koj thiab ua tim khawv rau Koj kom Ntxwnyoog txaj muag.” Tom qab kuv cov lus taij thov tag kuv hnov siab txias lawm ntau thiab tsis xav ntau txog kuv tus kheej ntxiv lawm. Tom qab ntawd kuv tau nyeem ib nqe ntawm Vajtswv cov lus tias: “Vajtswv cia peb muaj sia nyob, yog li peb yuav tsum ua peb tej dej num kom zoo. Txhua hnub uas peb ua neej nyob ces yog tes dej num ntawm ib hnub uas peb yuav tsum ua. Peb yuav tsum xam tias Vajtswv cov lus txib yog peb txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws thiab ua peb tej dej num li lawv yog qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv lub neej. Txawm tias peb yuav tsis caum peb tej dej num kom zoo tiav hlo los xij, peb ua mus raws li peb qhov kev txawj xav, ua kom Ntxwgnyoog tsis muaj peev xwm teem kev iab liam rau peb, thiab, tsis muaj ib qho kev xav ntawm kev ua phem, ces peb yuav los ua tau zoo raws Vajtswv thiab tsis muaj kev khuv xim hlo li. Qhov no yog tus cwj pwm uas ib tug ntseeg Vajtswv yuav tsum xav rau lawv tes dej num(“Tsib Tug Yam Ntxwv Uas Tsim Nyog Nyob rau ntawm Txoj Kev Yog hauv Yus Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv tsis tau paub tias xyov kuv yuav zoo mob los los sis tsis zoo, tab sis qhov kuv ua tau mas yog tuav tes dej num uas Vajtswv tau muab rau kuv. Tom qab ntawd kuv tsis mob li lawm thiab kuv muaj peev xwm los mus ua kuv tes dej num tau kawg siab kawg ntsws hlo.

Tom qab ntawd kuv tau rov qab mus tshuaj xyuas kuv tus mob rau tim tsev kho mob. Tus kws kho mob tau hais tias kuv noj qab nyob zoo thiab kuv daim siab ua hauj lwm zoo li qub lawm. Kuv cov ntshav tau kis mob ntau heev, tab sis tag nrho lwm yam kuj zoo tag. Nws tau qhia rau kuv kom tsis txhob txhawj thiab tias kuv tsuas kho mob raws li qhov ib txwm kho lawm xwb. Thaum kws kho mob hais qhov no tag, kuv maj nroos ua Vajtswv tsaug rau hauv kuv lub siab! Kuv hnov tias Vajtswv muaj kev hlub tshua rau kuv. Kuv mas xav rau yus tus kheej tshaj thiab siab phem tshaj, tsuas nrhiav kom tau txais txiaj ntsig, xav tau qee yam los ntawm Vajtswv pauj rau qhov ua dej num xwbcoj tsis ncaj rau Vajtswv thiab dhuav Nws, tab sis Nws tau tsis quav ntsej kuv txoj kev ntxeev siab. Nws siv Nws cov lus los qhia thiab coj kuv kev los mus ntsib mus pom Nws tes dej num kom kuv thiaj li los paub tej kev txhawb siab thiab tej kev xam pom uas tsis raug nyob hauv kuv txoj kev ntseeg. Kuv pom tau tias Vajtswv txoj kev hlub mas loj tshaj! Tom qab ntawd, kuv tso tag nrho kuv tus kheej rau hauv kev ua kuv etes dej num. Kuv xav tias kuv tau kawm paub qee qhov kev qhia dhau los ntawm qhov kev mob no thiab kuv lub siabtau loj hlob me ntsis ntxiv. Yog li ntawd kuv thiaj li xav tsis thoob uas raug qhia tshwm ib zaug ntxiv thaum Vajtswv tau npaj ib qho kevsim kuv siab.

Ib hlis tom qab ntawd, kuv tus thawj coj hais kom kuv rov mus tshuaj xyuas ntxiv rau tim tsev kho mob. Nws tau hais tias yog kuv tus mob kis tau yooj yim, ces kuv yuav tsum tawm mus nyob ib leeg kom deb ntawm lwm tus. Hnov nws hais qhov no ua rau chim siab tiag tiag, zoo li ib lub pob zeb loj heev nias kiag rau ntawm kuv lub hauv siab. Kuv lub siab pib ntshai tias: “Yog hais tias kuv pheej txav tawm ntawm lwm tus mus ntxiv, ces kuv yuav tsis muaj peev xwm mus sib sau ua ke los sis ua lub neej nyob nrog pawg ntseeg tau lawm. Tom qab ntawd yog muaj ib hnub kuv mob hnyav heev thiab tsis muaj leej twg paub txog tus mob ntawd kuv yuav ua dab tsi? Thaum muaj tej kev puas tsuaj loj los txog, cov kwv tij thiab cov nkauj muam puav leej tuaj yeem los sib sau ua ke thiab sib qhia, thiab sib pab thiab sib pab txhawb nqa ib tug rau ib tug. Tab sis kuv ces muaj kuv tus kheej tib leeg nkaus xwb. Kuv puas muaj peev xwm nyob tau khov kho ma?” Kuv yim xav txog qhov ntawd, kuv yim muaj kev ntxhov siab ntau ntxiv. Tus thawj coj thiaj li tau los muab kev sib qhia nrog kuv thiab qhia kuv kom kawm zwm rau Vajtswv txoj kev cai. Nws hais tias kuv yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav kom ntau ntxiv rau hauv qhov xwm txheej no thiab, zoo li Yauj, qhuas Vajtswv txawm kuv tau ntsib koob hmoov los sis ntsib kev puas tsuaj los xij. Thaum hnov qhov no ua rau kuv muaj zog tuaj, thiab kuv nco tau kuv qhov kev ntsib kev pom zaum tag dhau los. Kuv pom tias qhov no tau tso cai los ntawm Vajtswv lawm, thiab qhov uas kuv yuav tsum tau ua ua ntej thiab tseem ceeb tshaj plaws mas yog kev zwm rau. Tom qab ntawd kuv tau saib ib daim yeeb yaj kiab kev nyeem txog Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Yauj tsis tau tham txog tej kev sib pauv mus los nrog Vajtswv, thiab tsis tau thov los sis tsis tau yuam Vajtswv li. Nws txoj kev qhuas Vajtswv lub npe yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai loj los tswj kav tag nrho txhua yam, thiab tsis yog nyob ntawm qhov seb nws tau txais cov koob hmoov los sis raug kev puas tsuaj. Nws tau ntseeg tias txawm Vajtswv foom koob hmoov rau tib neeg los sis coj kev puas tsuaj los rau lawv los xij, Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai yuav tsis hloov li, thiab yog li ntawd, txawm hais tias ib tug neeg twg yuav nyob rau kis xwm txheej dab tsi los xij, yuav tsum tau qhuas Vajtswv lub npe. Tias tib neeg tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, thiab thaum kev puas tsuaj los raug tib neeg, yog li, ib yam nkaus thiab, nws yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav. Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai tswj kav tag nrho thiab npaj txhua yam txog tib neeg; tej kev tswj tib neeg txoj kev muaj txiag nplua nuj yog tej uas pom tshwm sim ntawm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai, thiab txawm tias yus txoj kev xam pom yuav zoo li cas los xij, yuav tsum qhuas Vajtswv lub npe. Qhov no yog yam uas Yauj tau ntsib tau pom thiab tau paub rau hauv lub sij hawm ntawm nws lub neej txoj sia. Tag nrho Yauj tej kev xav thiab tej kev ua tau hnov mus txog rau ntawm Vajtswv ob lub pob ntseg thiab tau mus txog rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, thiab Vajtswv tau pom lawm tias tseem ceeb. Vajtswv saib Yauj qhov kev paub no tseem ceeb, thiab tau saib Yauj muaj nqis vim qhov muaj ib lub siab zoo li no. Lub siab no yeej tau tos ntsoov Vajtswv cov lus txib tas li, thiab nyob rau txhua qhov txhia chaw, thiab txawm tias yuav yog lub sij hawm twg los sis lub chaw twg los xij yeej txaus siab tos txais yam yuav tshwm sim rau nws. Yauj tsis yuam Vajtswv li. Yam uas nws yuam nws tus kheej yog tos rau, lees txais, ntsib, thiab mloog txhua yam ntawm tej kev npaj uas los ntawm Vajtswv los; Yauj tau ntseeg qhov no tias yog nws tes hauj lwm, thiab nws yog kiag yam uas Vajtswv xav tau ntag(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II). Thaum kuv saib qhov no ua rau kuv txaj muag rau kuv tus kheej tiag tiag. Yauj qhuas Vajtswv lub npe tsis yog hais cov lus qhuav qhawv nkaus xwb. Nws qhuas puag hauv nws lub siab tawm tuaj. Yauj paub txog Vajtswv lub hwj chim, Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab hwj chim kav, yog li nws hwm Vajtswv hauv nws lub siab thiab muaj peev xwm coj rau Vajtswv tau ib yam li yog Vajtswv. Yog li ntawd nws thiaj li tsis yws los sis yuam ib yam dab tsi txawm tias Vajtswv tau coj tau qhia thiab tau npaj tseg lawm los xij. Yauj tsis tau sim los mus sib khom lus nrog Vajtswv li. Nws yeej mloog lus txawm hais tias nws tau ntsib koob hmoov los sis tau ntsib kev puas tsuaj los xij. Nws xam hais tias kev mloog Vajtswv lus mas yog qhov tseem ceeb dua nws lub neej txoj sia. Kuv xav txog kuv tus kheej tias: Vim li cas kuv pheej sim sib khom lus nrog Vajtswv zaum tas zaum thiab, ua siab tawv qhawv los caum rau tej koob hmoov? Vim hais tias kuv lub siab tsis muaj chaw rau Vajtswv nyob lawm, thiab kuv tsis hwm Vajtswv hauv kuv lub siab li. Kuv tau muab ntau qhov tseem ceeb tso rau kuv lub neej yav tom ntej thiab kom tau txais tej koob hmoov, thiab vim li ntawd kuv thiaj li tsis zwm rau Vajtswv kiag lithaum kuv muaj mob. Kuv mas zoo siab xyiv fab uas tau txais qee cov koob hmoov los ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub, thiab qhov ntawd yog Vajtswv txoj cai uas coj txoj kev mob no los rau kuv. Vajtswv tau muab txhua yam uas kuv muaj rau kuv, yog li ntawd yog tias Nws muab txhua yam ntawd mus lawm, qhov ntawd yuav yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees lawm thiab! Ib tug neeg uas tseem qis dua tus ntsaum zoo li kuv no, puas tsim nyog los nrog Vajtswv sib cav ma? Yog li kuv tau txiav txim siab rau Vajtswv tias kuv txaus siab hlo los mus zwm rau Nws tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj tseg. Yog hais tias kuv yuav tsum raug cais tawm ntawm lwm tus, los yeej cia faib li ntawd. Txawm Vajtswv yuav muab kuv tso rau qhov twg, txawm tias muaj kev kub ntxhov tshwm sim loj los xij, kuv yuav tsis yws li lawm. Txawm kuv yuav mus nyob qhov twg los xij, kuv yuav ua kuv tes dej num los mus pauj Vajtswv txoj kev hlub. Tom qab ntawd kuv tau mus tshuaj xyuas kuv qhov mob rau tim tsev kho mob. Thaum kuv tab tom mus rau tid kuv hnov nyuaj siab me ntsis. Kuv tsuas thov Vajtswv tsis tseg rau hauv kuv lub siab thiab xav txog Nws cov lus. Qhov ntawd ua rau caij tsheb maus taus mus rau tim tsev kho mob tau yooj yim tiag tiag. Thaum kuv mus txog tid, tus kws kho mob hais tias, “Zoo siab ntau! Lub hlis tas los muaj 1.7 txhiab plhom tus kab mob vais lav rau hauv koj cov ntshav ib milliliter. Tam sim no, tsuas muaj 560 txhiab tus lawm xwb thiab tsis ua rau koj mob loj lawm.” Nws kuj hais tias tus kab mob zoo li no cia li nqhig rau hauv ib hlis xwb mas zoo tshaj. Thaum hnov qhov no, ua rau kuv zoo siab puv npo thiab ua Vajtswv tsaug. Nws nyob nraim ntawm kuv ib sab, kav thiab npaj txhua yam. Qhov ntawd mas phim hwj tshaj thiab muaj qab hau tshaj!

Dhau los ntawm qhov kev mob nkeeg no ua rau kuv txoj kev ntshaw rau tej koob hmoov thiab kuv tej kev txhawb siab uas ntxim ntxub thiaj li pom tseeb. Kuv tau txais kev nkag siab qee qhov txog tej kev xam pom tsis raug rau ntawm qhov kev caum raws uas kuv tau ua thiab ntawm kuv tus moj yam qias vuab tsuab. Kuv kuj muaj kev qhuas tiag txog Vajtswv lub hwj chim kav. Txhua yam no puav leej los ntawm kev ntsib kev pom hauv kev txiav txim thiab kev rau txim. Tam sim no kuv tsis xav txog thaum twg kuv mam li tsis muaj tus kab mob siab lawm. Kuv tsuas xav los mus zwm rau Vajtswv txoj kev coj kev qhias thiab tej kev npaj tseg lawm xwb thiab ua kuv tes dej num kom zoo rau hauv qhov xwm txheej no. Ua Vajtswv tsaug!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply