Lees Txim Hloov Dua Siab Tshiab rau qhov Vajtswv Lub Teb Chaws Twb Nyob Ze Lawm: Txoj Hau Kev los Ua Kev Lees Txim Hloov Dua Siab Tshiab

December 24, 2020

Los Ntawm Xiayum, Mekas Teb.

Nyob rau xyoo 2020, tus kab mob vais lav COVID-19 tau los sau se lub ntiaj teb, ua rau lub ntiaj teb poob rau txoj kev ntshai. Kuj tseem yog ib qho ceeb tag uas cia li muaj cov kooj txig coob coob los sib sau ua npoj thoob plaws sab pwm av Afikas. Nrog rau kev tshwm phaum mob sib kis thiab kev tshaib nqhis no, cov neeg uas ntseeg tus Tswv coob zuj zus tau pib paub tias ze ze hnub tus Tswv los txog lawm, thiab paub tias Vajtswv lub teb chaws twb los yuav txog lawm. Tswv Yexus hais ib zaug tias, “Nej cia li hloov siab lees txim: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm(Mathai 4:17). Qhov no yog qhov uas tus Tswv thov kom peb txhua tus ua. Tsuav yog tias peb lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag xwb ces peb yuav tau txais kev pov hwm los ntawm Vajtswv thiab coj mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej ua ntej kev puas tsuaj loj. Yog li dab tsi thiaj yog kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag, thiab peb tuaj yeem ua nws tau li cas?

Tus Cwj Pwm Zoo Puas Txhais Tau Tias Yog Kev Lees Txim Hloov Dua Siab Tshiab Tiag Tiag?

Hais txog kev lees txim hloov dua siab tshiab, cov neeg ntseeg tus Tswv ntau leej yuav hais tias, “Tam sim no uas peb ntseeg tus Tswv, peb tsis tsa tes twv los sis sib ntaus lawm, peb txawj uv thiab ua siab ntev rau lwm tus, peb nquag thov thiab lees txhaum rau tus Tswv, peb leg dej num thiab siv peb tus kheej rau tus Tswv, thiab peb yeej tsis tau tsis lees tus Tswv lub npe tom qab raug kaw hauv tsev laj cuj. Tus cwj pwm zoo no ua pov thawj qhia tau tias peb tau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm. Thaum tus Tswv rov qab los, peb yuav tau nkag mus saum lub teb chaw saum ntuj ceeb tsheej nrog Nws.” Tom qab peb pib ntseeg tus Tswv lawm, peb tau tso peb tus cwj pwm phem pov tseg; peb txo hwj chim, txawj uv, peb tau pab lwm tus, thiab peb tau rais los mus muaj peev xwm tso tej khoom ub no pov tseg thiab siv peb tus kheej los mus tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau tus Tswv. Muaj qee yam kev hloov pauv ntawm peb tus cwj pwm lawm tiag, tab sis yam uas lees tsis tau yog peb tsis tau tshem peb tus kheej tawm ntawm cov hlua khi ntawm txoj kev txhaum, thiab tseem pheej nyob rau hauv txoj kev txhaum, tsis tuaj yeem khiav tawm tau. Piv txwv li, thaum qee leej hais qee yam mob rau peb uas twb tsis txhaum rau peb tej txiaj ntsig tseem ceeb, tej zaum peb kuj tuaj yeem uv taus, thiab peb yuav tsis quav ntsej txog ntej ntawd. Tab sis thaum qee leej hais qee yam khib peb lub meej mom thiab koob npe thiab ua rau peb poob ntsej muag, txawm tias tej zaum peb yuav tsis hais dab tsi tseem ceeb rau lawv los xij, nws muaj kev khib siab thiab kev ntxub ntxaug lawv hauv peb lub siab, thiab tej zaum peb tseem xav txog qhov yuav pauj kua zaub ntsuab thiab. Nyob rau ntau yam teeb meem, txawm hais tias saib sab nrauv zoo li peb yuav tsis ua ib qho kev phem loj twg, tab sis peb lub siab hom kheev muaj cov kev xav phem. Qee zaum, peb yuav tuaj yeem uv thiab tswj tus kheej tau ib nyuag pliag, tab sis thaum nws rais los mus ntau dhau rau peb lawm, peb tseem yuav tuaj yeem los ua kev phem tau thiab. Thaum tej yam zoo li no raug nthuav tawm thiab tshwm rau hauv peb, thiab peb tseem tsis tau khiav tawm ntawm kev khaub zig ntawm txoj kev txhaum, nws puas tuaj yeem hais tau tias peb tau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm?

Cia peb los nyeem ib zaj ntawm Vajtswv cov lus, “Kev hloov pauv ntawm tus cwj pwm nkaus xwb yeej tsis ruaj khov li; yog tsis muaj kev hloov pauv rau hauv tib neeg lub neej txoj sia tus moj yam, ces tsis qeeb los sai, lawv tus kheej sab kev phem yuav tshwm sim tuaj. Vim hais tias lub hauv paus ntawm tej kev hloov pauv hauv lawv tus cwj pwm yog kev ntseeg kawg siab kawg ntsws, ua ke nrog qee tes dej num ntawm tus Vajntsujplig rau thaum lub sij hawm no, nws yooj yim heev rau lawv dhau los ntseeg kawg siab kawg ntsws los sis tsuas lam ua rau pom txog kev siab zoo rau ib nyuag ntu luv luv xwb. Raws li cov tsis ntseeg hais, ‘Kev ua zoo ib zaug xwb yeej yooj yim; qhov nyuaj ces yog kev ua zoo kom mus tag sim neej.’ Tib neeg tsis muaj peev xwm ua zoo kom mus tag lawv lub neej txoj sia. Yus tus cwj pwm raug tswj ncaj qha los ntawm lub neej txoj sia; txawm yus lub neej txoj sia yuav zoo li cas los xij, yus tus cwj pwm los yeej zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb thiaj raug qhia tshwm raws li qhov ib txwm muaj ntawm lub neej txoj sia, nrog rau yus tus yam ntxwv. Tej yam uas yog yam cuav yeej tsis muaj peev xwm nyob ntev. Thaum Vajtswv leg tes dej num cawm tib neeg, nws tsis yog kho kom tib neeg muaj tus cwj pwm zoo—lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num yog yuav tsum hloov kom tau tib neeg tus moj yam, ua kom lawv rov qab yug dua tshiab rau hauv cov tib neeg tshiab. … Kev coj tus cwj pwm zoo tsis zoo ib yam li kev zwm rau Vajtswv, yog muab piv rau Khetos mas tsawg heev li. Kev hloov pauv tus cwj pwm yog nce raws txoj lus qhia thiab qhov yug los muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws; lawv tsis yog nce raws qhov paub tseeb ntawm Vajtswv los sis qhov tseeb, lawv vam khom tsawg heev los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev coj lawv kev. Txawm tias muaj qee zaus thaum ib txhia tib neeg ua yam uas raug tswj ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig los xij, qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog lub neej txoj sia, tsis muaj qhov uas yuav zoo tib yam li qhov kev paub Vajtswv; txawm ib tug neeg yuav coj nws tus cwj pwm zoo li cas los xij, nws ua pov thawj qhia tsis tau tias lawv yuav tsum zwm rau Vajtswv los sis tias lawv xyaum ua raws qhov tseeb. Kev hloov pauv tus cwj pwm tsuas yog kev pom tus duab ib pliag ntawm qhov muag xwb; tiam sis tej ntawd tsuas yog kev qhia tshwm ntawm kev kub siab xwb. Tej ntawd tsis tuaj yeem suav tias yog kev nthuav tawm ntawm lub neej txoj sia tiag(“Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Hloov Pauv Sab Nrauv thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg).

Vajtswv cov lus qhia rau peb tias txawm tias peb tus cwj pwm tau raug hloov kho tom qab peb pib ntseeg Vajtswv lawm los xij, qhov no tsis txhais tau tias muaj kev hloov pauv hauv peb tus moj yam ntawm lub neej txoj sia lawm. Feem ntau ntawm tus cwj pwm zoo yog yam tshwm sim los ntawm kev kub siab hlo, nws yog tus cwj pwm tawm los ntawm tej kev qhuab qhia thiab cov kev cai, tsis li ntawd nws yog kev ua kom tshwm los ntawm kev ua qhov raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig. Nws tsis yog vim peb to taub qhov tseeb, nws tsis yog vim peb muaj kev paub txog Vajtswv, thiab nws tsis yog kev ua kom tshwm uas muaj los hauv nruab siab thiab tawm ntawm peb txoj kev ntshaw kom txaus siab thiab hlub Vajtswv. Ntxwgnyoog tau ua rau peb lwj liam tob kawg li, peb muaj txhua tus moj yam lwj liam uas phem kawg—khav theeb, txawj ntxias dag, phem, tawv ncauj thiab lim hiam. Yog tias cov moj yam no tseem tsis tau raug daws kho, ces txawm hais tias peb yuav tuaj yeem ua raws li qee cov cai thiab peb yuav zoo li muaj kev txaus siab nyob sab nraud los xij, qhov no yeej tsis kav ntev li, thiab thaum peb ntsib qee yam tsis txaus siab, peb tsis tuaj yeem txwv peb tus kheej los ntawm kev ua txhaum. Piv txwv li, kev raug tswj los ntawm peb tus yeeb yam sab Ntxwgnyoog uas khav theeb thiab khav tias yus zoo, peb ib txwm kam tiag ua kom lwm tus hwm peb, thiab thaum lwm tus tsis ua li peb hais, peb yuav tig npau taws heev thiab pib qhuab ntuas lawv. Qhov raug coj qhia los ntawm peb tus yeeb yam uas txawj dag, txhua yam peb ua thiaj li yog nyob hauv kev xav txog peb tus kheej cov txiaj ntsig xwb; thaum txhua yam hauv tsev mus tau zoo hlo, peb txaus siab hlo tso tej khoom ub no pov tseg thiab siv peb tus kheej rau Vajtswv, thiab peb tuaj yeem nyiaj dhau txhua yam kev nyuaj. Tab sis thaum txoj hmoo tsis zoo los txog, peb liam tias Vajtswv tsis pov hwm peb. Tej zaum peb haj tseem pib tu siab txog yam peb tau muab tso pov tseg lawm thiab, thiab xav txog kev ntxeev siab rau Vajtswv. Kuj tseem muaj ntau yam ntxiv mus thiab. Qhov no qhia tau tias yog peb cov moj yam lwj liam tsis raug daws kho, peb tsis tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb los sis mloog Vajtswv lus, thiab tej zaum haj tseem yuav tawm tsam Nws tib si thiab. Muab cov neeg Falixai nyob rau ob txhiab xyoo dhau los lawm los ua piv txwv. Sab nraud, saib lawv tsis ntxim yuav txawj ua kev phem li. Lawv tau taug kev mus deb thiab tshaj tawm txoj moo zoo mus deb kawg, hom kheev piav txog Vajtswv txoj lus rau tib neeg, thiab tau qhia kom cov neeg hwm txoj cai. Feem ntau ntawm lawv tus cwj pwm mas zoo, tab sis thaum Tswv Yexus tau tshwm sim thiab pib leg Nws tes dej num, vim Nws tau tshwm sim los saib sab nraud zoo li hauj sim thiab thooj li teb li chaw dhau lawm thiab Nws tsis hu ua Mexiyas lawm, thiab vim txhua yam hais txog Nws tau txawv nrog lawv cov kev xav phem, lawv cov yeeb yam sab Ntxwgnyoog uas yog kev khav theeb thiab khav tias yus zoo thiaj li raug nthuav tawm. Lawv rau txim thiab thuam Tswv Yexus yam ywj siab, thiab thaum kawg, lawv tau koom nrog nom tswv Loos los muab Tswv Yexus ntsia rau saum ntoo khaub lig.

Qhov saum toj no qhia tau hais tias txawm yuav muaj kev hloov pauv ntawm peb tus cwj pwm sab nraud lawm los xij, yog tias tsis muaj kev hloov pauv cov moj yam ntawm lub neej txoj sia, peb tseem yuav raug Ntxwgnyoog cov moj yam lwj liam kav thiab tseem yuav tuaj yeem ua kev txhaum thiab tawm tsam Vajtswv txhua lub sij hawm. Cov neeg zoo li no tseem tsis tau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag thiab yog lub hauv paus ua rau tsis tsim nyog nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Zoo kiag li tau hais nyob hauv phau Vajluskub tias, “Leej twg ua txhaum ces yog tus tub qhe rau txoj kev txhaum. Thiab tus tub qhe tsis nyob hauv tsev mus ib txhis: tab sis tus tub nyob mus ib txhis(Yauhas 8:34–35).

Kev Lees Txim Hloov Dua Siab @ Tshiab Tiag Tiag Yog Dab Tsi?

Yog li kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag yog dab tsi? Phau Vajluskub tau sau tseg tias, “Cov tau koob hmoov yog lawv cov uas ua raws li Nws tej kev cai, ces lawv yuav muaj cai rau tsob ntoo uas pub txoj sia, thiab yuav nkag tau cov rooj vag mus rau hauv lub nroog(Qhia Tshwm 22:14). “Yog li ntawd nej yuav tsum dawb huv, vim Kuv dawb huv(Levi Tej Kevcai 11:45). Vajtswv yeej dawb huv. Nws ntxub tib neeg tej kev txhaum, thiab yog li ntawd tus qauv rau kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag yog thaum muaj ntau cov moj yam phem nyob rau hauv tib neeg—khav theeb, txawj ntxias dag, phem, thiab tawv ncauj—tau raug yaug kom dawb huv thiab hloov pauv, thaum lawv xyaum ua raws Vajtswv cov lus yam tsis quav ntsej txog ib puag ncig ntawm lawv, yuav tsis ua kev txhaum los sis tawm tsam Vajtswv ntxiv, tab sis yuav mloog lus thiab hwm Vajtswv, thiab thaum lawv caum cuag Vajtswv kiag lawm. Tsuas yog cov neeg ntawd xwb thiaj li tau lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag lawm.

Vim Li Cas Peb Ho Ua Tsis Tau Kev Lees @ Txim Hloov Dua Siab Tshiab Tiag Tiag @ Ntawm Peb Txoj Kev Ntseeg Tus Tswv

Qee leej yuav nug hais tias, “Vim li cas peb twb lees txais tus Tswv txoj kev cawm dim thiab peb tej kev txhaum twb tau txais kev zam txim lawm, tab sis peb tseem tsis tuaj yeem ua tau kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag no?” Qhov tseem ceeb tshaj plaws vim nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Tswv Yexus tau leg tes dej num ntawm kev cawm dim, uas tsis yog tes dej num ntawm kev hloov tib neeg cov moj yam lwj liam. Cia peb nyeem lwm zaj ntawm Vajtswv cov lus, “Txawm hais tias Yexus yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog tib neeg lawm, los Nws tsuas yog ua tiav qhov kev txhiv tag nrho noob neej thiab rais mus ua qhov kev theej txhoj rau tib neeg tej kev txhaum xwb; Nws tsis tau muab tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav cawm tib neeg tawm tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias mas tsis yog Yexus yuav tsum rais mus ua ib qho kev theej txhoj thiab ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum nkaus xwb, tab sis Vajtswv yuav tsum tau ua tes hauj lwm loj tshaj los tshem kom tag nrho tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab pov tseg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). Qhov no ceeb toom rau peb paub tias nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Tswv Yexus tsuas yog leg tes dej num ntawm kev cawm tib neeg xwb, cov txiaj ntsig uas tau txais yog ua rau tib neeg lees txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab. Tam li yog ib feem ntawm tes dej num ntawm kev cawm dim, Tswv Yexus tau hais txog txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab, Nws tau qhia txoj hau kev lees lawv tej kev txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau tib neeg, ris tus ntoo khaub lig thiab ua raws tus Tswv. Kom lawv yuav tsum hlub lwm tus ib yam li lawv hlub lawv tus kheej, lawv yuav tsum txo hwj chim, ua siab ntev, thiab txawj uv, thiab zam txim rau tib neeg xya caum xya zaus, thiab ntau yam ntxiv, tib si. Cov no yog txhua yam kev xav tau ua tib neeg tsim tawm raws li tib neeg lub siab thaum lub sij hawm ntawd; thaum tib neeg ua kev txhaum, lawv los rau ntawm Tswv Yexus xub ntiag los lees lawv tej kev txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab, lawv tej kev txhaum tau txais kev zam txim lawm, thiab lawv muaj cai los nyob ntawm Vajtswv xub ntiag thiab pe hawm Vajtswv txuas mus ntxiv. Txhua yam uas Tswv Yexus tau nthuav tawm yeej yog qhov tseeb uas cov neeg nyob rau lub sij hawm ntawd tuaj yeem to taub tau. Tab sis qhov no tsis cuam tshuam txog kev hloov pauv tib neeg cov moj yam, thiab yog li ntawd txawm peb nyeem phau Vajluskub ntau npaum li cas, peb yuav lees peb tej txim txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab li cas, los sis peb yuav kov yeej peb tus kheej li cas los xij, peb yeej tseem tsis tuaj yeem tshem peb tus kheej ntawm tej kev txhaum thiab ua tau kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag.

Txoj Hau Kev Los Ua Kev Lees Txim @ Hloov Dua Siab Tshiab Tiag Tiag

Yog li, peb yuav tuaj yeem ua tau kev lees txim hloov dua siab tshiab li cas? Tswv Yexus tau hais lus faj lem tseg tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los(Yauhas 16:12–13). “Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:48). “Ntxuav lawv kom dawb huv los ntawm Koj qhov tseeb: Koj txoj lus yog qhov tseeb(Yauhas 17:17). Cov lus no qhia rau peb tias vim yog tib neeg lub siab thaum lub sij hawm ntawd me heev, thaum Tiam Hmoov Hlub, Tswv Yexus tsis tau nthuav tawm ntau yam tseeb los sis muab txoj kev los daws peb cov yeeb yam sab Ntxwgnyoog rau peb. Yog li tus Tswv thiaj tau hais lus faj lem tseg tias Nws yuav rov qab los, tias Nws yuav los nthuav tawm qhov tseeb ntau tshaj thiab siab tshaj ntxiv, thiab tias Nws yuav los leg tes dej num ntawm kev txiav txim thiab yaug tib neeg kom dawd huv, ua li ntawd thiaj ua rau peb tus kheej khiav dim ntawm cov hlua khi ntawm txoj kev txhaum yam tu qab nrho, thiab raug yaug kom dawb huv thiab raug hloov pauv, thiab tsuas yog los ntawm kev lees txais tes dej num ntawm kev txiav txim thiab kev yaug kom dawb huv rau thaum tus Tswv rov qab los xwb peb thiaj tuaj yeem ua tau kev lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag.

Niaj hnub no, Tswv Yexus tau rov qab los lawm: Nws los yug ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Ntawm lub hauv paus ntawm Tswv Yexus tes dej num ntawm kev cawm dim, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau leg tes dej num ntawm kev txiav txim uas yog pib kiag ntawm Vajtswv lub tsev mus, Nws tau nthuav tawm txhua qhov tseeb uas tseem ceeb rau kev cawm dim ntawm tib neeg, thiab Nws tau los txiav txim, yaug kom dawb huv, thiab kho kom zoo ti qab ti ntug rau cov uas lees txais Nws txoj kev cawm dim nyob rau thaum ntiaj teb kawg. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nyob rau tiam kawg, Khetos siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no thiaj tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg tag nrho los zwm rau Vajtswv, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws tseem cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub siab uas nyiam ua kev txhaum thiab tej hauv paus ntawm nws txoj kev ua txhaum, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws(“Khetos Ua Tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv).

Thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm qhov tseeb thiab leg tes dej num ntawm kev txiav txim thiab kev yaug tib neeg kom dawb huv nyob rau thaum ntiaj teb kawg, Nws tsis yog qhia ntau txoj hau kev yooj yim rau peb los xyaum ua kom tshwm kev lees txim hloov dua siab tshiab xwb, tab sis nthuav tawm cov lus ntawm kev txiav txim, qhia tshwm peb cov yeeb yam thiab cov ntsiab uas tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv, thiab qhov tseeb ntawm peb txoj kev lwj liam; Nws muab ntau qhov tseeb rau peb, xws li txoj hau kev coj ncaj, txoj hau kev mloog Vajtswv lus, txoj hau kev hlub Vajtswv, thiab ntau yam ntxiv, ua li no kom muab tau txoj hau kev xyaum ua kom tshwm txhua yam uas tshwm sim rau peb. Los ntawm kev paub kev pom kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, peb maj mam los mus pom tias Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau peb li cas yam kab to tog, thiab pom tias peb cov yeeb yam thiab cov ntsiab tseem ceeb muaj cov moj yam phem nyob puv nkaus xws li khav theeb, txawj ntxias dag, phem thiab tawv ncauj. Kev ua neej nyob los ntawm tej no, tsis muaj ib yam dab tsi xws li tib neeg nyob hauv peb txoj kev ua neej li, ua rau lwm tus ntxub peb thiab, ntau tshaj ntawd, yog ua rau Vajtswv ntxub thiab tsis nyiam peb kiag li. Nyob hauv Vajtswv cov lus ntawm kev txiav txim, peb pom tias peb xyob txhiaj thiab lim hiam, tsis tsim nyog ua neej nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb peb thiaj yuav pib pom peb cov kev txhaum thiab xav lees txim hloov dua siab tshiab. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, peb yuav los paub txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees uas ua lub siab ntev tsis txhob lam ua txhaum thiab yog tias peb tsis xyaum ua raws qhov tseeb, ces peb yuav raug Vajtswv ntxub thiab tsis lees txais xwb xwb li. Tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj yog txoj kev hwm Vajtswv uas yug los nyob hauv peb, peb pib tso txoj kev ntshaw ntawm lub cev nqaij daim tawv tseg thiab xyaum ua raws qhov tseeb, peb maj mam los mus muaj qee qhov tseeb ntawm kev mloog Vajtswv lus, thiab peb yuav tsis ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv ntxiv lawm.

Kev ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv, peb tau khiav tawm ntawm kev txhaum yam tu qab nrho, peb yuav tsis raug cov yeeb yam sab Ntxwgnyoog khaub zig mus ntxiv lawm, thiab peb muaj kev ywj pheej los xyaum ua raws Vajtswv cov lus thiab los mloog lus thiab los pe hawm Vajtswv. Tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj li tuaj yeem hais tau tias peb tau lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv tiag tiag lawm, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb peb thiaj li muaj cai nkag mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Pom tseeb hais tias, kev lees txais Vajtswv tes dej num ntawm kev txiav txim thaum ntiaj teb kawg yog tib txoj kev los mus lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv tiag tiag nkaus xwb. Los txog qhov no, Kuv ntseeg tias tam sim no koj tau pib pom txoj hau kev los mus lees txim hloov dua siab tshiab tiag tiag—yog li tam sim no peb yuav txiav txim siab xaiv qhov twg?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply