Cov Lus Faj Lem Hais Tseg Thaum Sij Hawm-Kawg Tau Muaj Tiav Lawm: Yuav Ua Li Cas Txais Tos Kev Rov Los Zaum Ob ntawm tus Tswv

December 29, 2020

Los ntawm Asnyuas, Filivpees

Ob txhiab xyoo dhau los lawm, cov neeg uas caum tus Tswv tau nug Yesxus hais tias, “Yam dab tsi yuav yog lub cim ntawm qhov Koj los, thiab ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb?” (Mathai 24:3). Tus Tswv Yesxus tau teb tias, “Thiab nej yuav hnov kev ua tsov ua rog thiab lus paj lus cua ntawm kev ua tsov ua rog: saib kom nej txhob nyuaj siab: rau qhov tag nrho tej no yuav tsum los dhau mus, tab sis tseem tsis tau yog qhov kawg. Ib lub teb chaws yuav sawv tawm tsam ib lub teb chaws, thiab ib lub nceeg vaj tawm tsam ib lub nceeg vaj: thiab yuav tsum muaj kev tshaib kev nqhis, thiab kab mob sib kis, av qeeg, rau txhua qhov. Tag nrho tej no yog qhov pib ntawm tej kev nyuaj siab(Mathai 24:6–8).” Hnub no, kev puas tshuaj tau tshwm sim ntau zuj zus mus thoob ntiaj teb lawm. Av qeeg, kab mob sib kis, kev tshaib nqhis, tsov rog thiab dej nyab ib yam tshwm sim tag ib yam tshwm sim tuaj. Nyob rau qab lub xyoo 2019, ib yam kab mob tshiab uas yog khaulausnas vaislav tau tshwm sim nyob rau Vujham, teb chaws Suav. Qhov kev sib kis kab mob nws txaus ntshai heev; nyob rau lub sij hawm ob peb lub hlis xwb, cov neeg mob tau tshwm muaj mus thoob lub teb chaws, thiabteb chaws Suav cia li muaj kev kub ntxov tag li. Ntau lub xeev, nroog thiab zos raug kaw kev ib lub zuj zus vim cov neeg tuag tsuas suav muaj coob zuj zus xwb. Txog tam sim no, tus kab mob vaislav tau kis mus thoob plaws ntiaj teb yam sai kawg nkaus li. Dhau no lawm, thaum lub cuaj hli ntuj xyoo 2019 thiab lub ib hlis ntuj xyoo 2020, toj kub nyhiab nyob rau teb chaws Auxatalia tau tsim kev puas tsuaj rau tshaj li 5,900 lub tsev thiab tau tua tej tsiaj ntxhu tuag lawm tshaj li ib txhiab plhom tus tsiaj. Tag ntawd, tib sab ntuj av loj ntawd tseem tau muaj los nag loj heev uas tsuas muaj ib zaug nyob rau ib puas xyoo xwb, ua rau muaj dej nyab, thiab tej hav tshauv toj kub nyiab tau raug kuav ntws mus rau tej niam dej ntws, uas tau tua tej tsiaj nruab deg tuag mus lawm ntau. Dhau ntawd, kaum tawm txhiab tus neeg tau tawm mus nyob tsis muaj tsev vim qhov dej nyab hauv teb chaws Isdausnesxias. Tsis tag li xwb tseem muaj ib lub roob hluav taws tawg nyob rau teb chaws Fislivpees, kooj txov qoob loo heev tshaj plaws ntawm 25 lub xyoo nyob rau Afikas, ib qho av qeeg txog 6.4 mevnyistuj nyob rau Xisciaj. … Tseem muaj lwm yam ntxiv thiab. Cov lub faj lem Vajluskub ntawm txoj kev yuav los ntawm tus Tswv tau muaj tiav lawm. Nws yog qhov laj thawj tias tus Tswv tau rov los lawm—yog li ntawd vim li cas peb thiaj tsis tau txais tos qhov tus Tswv los txog? Peb puas yuav poob rau kev txom nyem uas loj kawg nkaus yog tias tseem muaj kev puas tsuaj mus ntxiv? Thiab peb tsim nyog ua li cas txais tos thaum tus Tswv los?

Cov Lus Faj Lem Hais Tseg Thaum Sij Hawm-Kawg Tau Muaj Tiav Lawm: Yuav Ua Li Cas Txais Tos Kev Rov Los Zaum Ob ntawm tus Tswv

Tus Tswv Yuav Los Li Cas?

Coob leej tau nyeem tau cov lus no nyob tau hauv phau Vajluskub: “Saib nawb, Nws los nrog cov huab” (Qhia Tshwm 1:7). “Thiab lawv qab ntawd yuav tshwm lub cim ntawm Neeg Leej Tub rau saum ntuj: thiab lawv nqab ntawd txhua xeem neeg ntawm lub ntiaj teb no yuav nquaj ntsuag, thiab lawv yuav pom Neeg Leej Tub hauv ib cov huab saum ntuj nrog lub hwj chim thiab yeeb koob loj los(Mathai 24:30). Lawv paub tseeb tias tus Tswv yuav nrog cov huab los. Txawm li cas los xij, vim li cas peb ho tsis tau pom ib qho phiaj cim li? Qhov no puas yog tib txoj hau kev uas tus Tswv yuav los? Muaj ib yam tseem ceeb uas peb tau ntsia dhau txog ntawm qhov tus Tswv yuav los lawm. Nyob rau hauv Vajtswv Txoj Lus, kuj tseem muaj cov lus faj lem txog qhovVajtswv yuav los yam tsis pub leej twg paub li, xws li: “Saib nawb, Kuv los li ib tug tub sab(Qhia Tshwm 16:15). “Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib laus, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws(Mathai 25:6). “Yog li ntawd nej kuj yuav tsum npaj kom txhij: vim neeg leej Tub yuav los rau lub sij hawm uas nej xav tsis txog ntawd(Mathai 24:44). “Vim zoo ib yam nkaus li xob laim, uas laim txias saum ib sab ntuj tuaj, ci ntsa paug mus rau ib sab ntuj; yog li neeg leej Tub yuav zoo tib yam nkaus li ntawd nyob rau hnub Nws rov los. Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais(Luka 17:24–25).

Vajtswv Txoj Lus tau hais txog “li ib tug tub sab” Thiab “thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias” qhia tias thaum tus Tswv rov los thaum lub sij hawm kawg, Nws yuav ua sai heev, yam tsis pub leej twg paub li. Thiab nqe lus tias “Neeg Leej Tub” txhais tau li cas? Ib tug “Neeg Leej Tub” yuav tsum yog yug los ntawm ib tug tib neeg, uas muaj ib leej niam thiab ib leej txiv, thiab ntawm cev nqaij daim tawv thiab roj ntsav. Muab tus tus Tswv Yexus ua piv txwv, Nws yug los ua neeg hauv tus yam ntxwv ntawm ib tug tib neeg dog dig uas nyob koom nrog tib neeg. Yog li ntawd peb thiaj pom tau tias “Neeg Leej Tub” txhais tau tias Vajtswv uas yug los ua neeg; tus Ntsujplig tsis tuaj yeem hu tau tias ib tug Neeg Leej Tub. Tsis tas li ntawd, Vajtswv Txoj Lus tseem hais ntxiv tias, “Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais.” Vajtswv Txoj Lus nqe no qhia tseeb meej tias thaum twg tus Tswv rov los, Nws yuav tau tiv kev txom nyem ntau yam thiab raug cov neeg txheej nim no tsis lees paub. Peb sawv daws puav leej paub tias Vajtswv tsuas yuav raug tsis lees paub thaum los yug ua neeg hauv cev nqaij daim tawvli Neeg Leej Tub xwb, vim Vajtswv nyob rau cev nqaij daim tawv ntawd mas dog dig heev lawm thiab tib neeg tsis paub txog Nws li; lawv saib nws zoo li ib tug tib neeg dog dig xwb, thiab ua rau Nws raug kev txom nyem ntau yam heev. Yog hais tias tus Tswv ho tshwm rau tib neeg li tus Ntsujplig, ntawd, ces ho yuav zoo los yog phem, cov ntseeg los yog cov tsis ntseeg, los sis tab txawm yog cov uas tawm tsam Vajtswv, txhua tus yuav txos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag pe hawm—rau tus uas yuav tsis lees paub Vajtswv ntawd? Thiab Nws yuav raug kev txom nyem zoo li cas? Qhov no qhia tias tus Tswv nyob rau lub sij hawm kawg tshwmlos rau tib neeg li Neeg Leej Tub uas yug los ua neeg.

Thaum tus Tswv Rov Los Nws Yuav Ua Txoj Dej Num Dab Tsi?

Txog qib no, tej zaum ib txhia kwv tij thiab viv ncaus yuav tsis nkag siab: Yog hais tias tus Tswv los ua dej num nrog tib neeg yam ntsiag to nyob rau lub sij hawm kawg, qhov lus faj lem ntawm Nws qhov yuav los nrog ib tauv huab ntawd muaj tiav tau li cas? Nws muaj ua nqe zus thiab ib qho kev npaj rau Vajtswv txoj dej num. Vajtswv xub rais los ua cev nqaij daim tawv thiab los txog yam ntsiag to los ua Nws txoj dej num ntawm kev cawm tib neeg, thiab mam li tshwm los rau tib neeg yam tsis zais li nyob rau saum ib tauv huab. Txhawm rau kom nkag siab txog sob tus nug no, peb yuav tsum tau kawm ntxiv txog seb tus Tswv ua txoj dej num dab tsi thaum Nws rov los nyob rau lub sij hawm kawg. Tus Tswv Yesxus tau hais tseg tias, “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los(Yauhas 16:12–13). “Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12: 48). “Vim leej Txiv tsis txiav txim rau tib neeg, tab sis tau muab tag nrho qhov kev txiav txim rau leej Tub lawm(Yauhas 5:22). Phau Vajluskub kuj hais tias, “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). Cov sob lus hauv Vajtswv Txoj Lus no qhia peb hais tias Vajtswv nyob rau lub sij hawm kawg feem ntau los ntawm cov lus, txhawm rau coj txoj dej num ntawm kev txiav txim uas yog pibs ntawm lub tsev ntawm Vajtswv. Ua rau, cov neeg uas lees txais Vajtswv txoj dej num ntawm txoj kev txiav txiam ntawm lub sij hawm kawg muaj kev zoo siab txais tos tus Tswv txoj kev los txog, thiab raug tsa los ntawm Vajtswv! Hnub no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los neeg tau hais tsheej plhom lo lus uas tau sau tseg nyob rau hauv phau ntawv…… Nyob rau hauv phau ntawv no, cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm ntau yam uas raug zais tob uas yav tas los tsis nkag siab rau peb, xws li keeb kwm ntawm noob neej kev txhim kho, Ntxwgnyoogua qias vuab tsuab rau noob neej li cas, Vajtswv cawm tib neeg li cas, hom neeg twg yog cov uas Vajtswv hlub, hom neeg twg yog cov uas tsis nyiam kiag li los ntawm Nws, qhov ua tau thiab lub hom phiaj ntawm ntau hom neeg, thiab lwm yam. Tsis yog tag li no xwb, tiam sis Vajtswv tseem tau hais qhia cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, qhia tshwm peb tej moj yam coj uas tsis ncaj. Txhua tus uas lees txais Vajtswv txoj lus ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas yuav tau muab lawv tej moj yam coj tsis ncaj yaug kom dawb huv thiab hloov pauv mus; lawv yuav raug ua cov muaj yeej ua ntej kev txom nyem loj, thiab thaum kawg yuav tau mus rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj kom tau txais kev zoo siab nyob mus ib txhis. Cov uas tsis ua tiag kom hnov Vajtswv lub suab thaum lub caij uas Vajtswv los nyob rau cev nqaij daim tawv thiab ua dej num yam ntsiag to, cov uas tsis lees txais Vajtswv txoj dej num ntawm kev txiav txim nyob rau lub sij hawm kawg, cov uas rau txim thiab thuam tus Vajtswv uas yug los ua neeg mus raws lawv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv siab, yuav raug qhia tshwm thiab tshem tawm los ntawm Vajtswv. Thiab yog li ntawd, mog thiab txhauv, yaj thiab tshis, cov nkauj xwb ntse thiab cov nkauj xwb ruam, cov tub nqe zoo thiab tub nqe phem, cov uas nyiam qhov tseeb thiab cov uas tsis nyiamqhov tseeb kiag li—lawv yuav raug qhia tshwm thiab cais ua pab pawg raws hom. Tom qab ntawd, Vajtswv yuav los nrog cov huab, yam tsis zais rau txhua haiv neeg thiab tib neeg ntawm lub ntiaj teb, thiab pib muab nqi zog rau kev zoo thiab rau txim rau kev phem, thiaj li muaj tiav raws li cov lus faj lemVajluskub: “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7). “Thiab lawv qab ntawd yuav tshwm lub cim ntawm Neeg Leej Tub rau saum ntuj: thiab lawv nqab ntawd txhua xeem neeg ntawm lub ntiaj teb no yuav nquaj ntsuag, thiab lawv yuav pom Neeg Leej Tub hauv ib cov huab saum ntuj nrog lub hwj chim thiab yeeb koob loj los(Mathai 24:30). Nyob rau lub sij hawm ntawd, txhua tus uas tawm tsam, tsis lees txais thiab thuam Vajtswv yuav ntaus lawv xub ntiag thiab yuav muaj kev tu siab vim lawv tau ua phem. Los ntawm Vajtswv txoj dej num peb pom tias Vajtswv kev ncaj ncees, muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab txawj ntse li cas!

Yuav Txais Tos Qhov Rov Los ntawm tus Tswv Li Cas

Hnub no, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg tau kov yeej thiab cawm tau ib pab neeg lawm. Yog li ntawd, kuj tib yam thiab, ua tau cov muaj yeejlawm. Vajtswv txoj dej num uas ua ntsiag to tsis ntev ces yuav los txog qhov xaus, tom qab ntawd kev txom nyem loj txhua yam tsav yuav los txog lub ntiaj tej tam sim ntawd. Peb muaj ib qho dej num tseem ceeb rau ntawm peb xub ntiag: Peb yuav txais tos qhov rov los ntawm tus Tswv Yexus thiab lees txais Vajtswv txoj dej num nyob rau sij hawm kawg li cas? Tus Tswv Yexus tau hais tias, “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). Cov lus faj lem no kuj tau tshwm muaj nyob rau hauv phau Vajluskub tim yam thiab: “Nws uas muaj ib lub pob ntseg, cia nws hnov qhov uas tus Vajntsujplig hais rau cov pawg ntseeg(Qhia Tshwm 2:7). “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv(Qhia Tshwm 3:20). Thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Vajtswv tes hauj lwm nphau nthwv tuaj mus zoo li ib nthw dej loj heev. Tsis muaj leej twg yuav txhom tau Nws, thiab tsis muaj leej twg yuav cheem tau qhov Nws taug kev mus no. Tsuas yog cov uas ua twb zoo mloog Nws tej lus xwb, thiab cov uas nrhiav thiab ntshaw nws heev xwb, thiaj yuav caum tau Nws tej hneev taw thiab tau txais nws cov lus cog tseg. Cov tsis ua li no ces yuav raug kev puas tsuaj loj thiab kev rau txim raws li qhov lawv tsim nyog tau txais(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo). Koj puas xav caum tus hneev taw ntawm Tus Menyuam Yaj? Koj puas xav txais tos tus Tswv? Koj puas xav muaj kev zoo siab ua ntej kev txom nyem loj? Vajtswv cov lus qhia rau peb hais tias yog peb yuav txais tos tus Tswv, ces nws yog tus yawm sij tseem ceeb uas peb tau kawm paub kev hnov txog Vajtswv lub suab los ntawm qhov saib seb cov lus hais qhia ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj chim Loj Kawg Nkaus puas muaj tseeb, seb lawv puas yog Vajntsujplig Dawb Huv cov lus rau pawg ntseeg. Kuv ntseeg hais tias yog peb muaj lub siab zoo txo hwj chim ntawm qhov nrhiav thiab qhov ntshaw qhov tseeb, Vajtswv yuav coj peb ntawm kev txais tos tus Tswv sai sai no!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj