Kev Siv Lub Neej Thaum Nyuam Qhuav Nto Hluas Nyob Hauv Tsev Kaw Neeg

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsheev Xyib, Teb Chaws Suav

Txhua tus hais tias peb lub neej thaum nyuam qhuav nto hluas yog lub sij hawm uas zoo tshaj plaws thiab dawb huv tshaj plaws ntawm lub neej. Tej zaum rau ntawm ntau tus neeg, cov xyoo thaum tseem hluas ntawd mas yuav yog tej kev nco tau zoo tshaj plaws, tab sis qhov uas kuv yeej tsis xav tias kuv tau siv sij hawm thaum kuv nyuam qhuav nto hluas nyob rau hauv lub chaw siv dag zog ua qhev. Tej zaum koj yuav xav tias kuv coj txawvrau qhov no, tab sis kuv tsis khuv xim qhov ntawd li. Txawm hais tias lub sij hawm nyob hauv tsev kaw neeg mas muaj kev iab thiab kua muag puv npo los xij, qhov ntawd yog yam muaj nuj nqis zoo tshaj plaws hauv kuv lub neej, thiab kuv tau txais ib qho zoo tshaj plaws los ntawm qhov no.

Muaj ib hnub nyob rau lub Plaub Hlis Ntuj Xyoo 2002, kuv tab tom nyob ntawm ib tus viv ncaus lub tsev thaum muaj kev ntes neeg tshwm sim. Thaum 1 teev ib tag hmo yav sawv ntxov, peb tau tsim dheev nruab dab ntub los ntawm qee lub suab nrov, hnov tsoo lub qhov rooj nrov nqaj to. Peb hnov muaj qee tus neeg nyob sab nraum nthe tias, “Qhib qhov rooj! Qhib qhov rooj!” Tsis ntev tom qab ntawd tus viv ncaus tau qhib lub qhov rooj lawm muaj ntau tus tub ceev xwm thawb lub qhov rooj qhib thiab nkag kiag los sab hauv tsev, hais tawv qhawv tias, “Peb tuaj ntawm Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg.” Thaum hnov peb lo lus no, “Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg,” ua rau kuv tshee hnyo tam sim ntawd. Puas yog lawv tuaj ntawm no yog tuaj ntes peb vim peb ntseeg Vajtswv ne? Kuv tau hnov qee cov kwv tij thiab cov nkauj muam raug ntes thiab raug tsim txom vim lawv txoj kev ntseeg; tam sim no puas yog qhov ntawd tshwm sim rau kuv lawm? Kiag thaum ntawd kuv lub plawv pib dhia ceev tuaj, thiab ua rau kuv ceeb, kuv tsis paub tias yuav ua li cas. Kuv thiaj li maj nrawm nroos thov Vajtswv tias: “Vajtswv, kuv thov kom koj nrog kuv nyob. Muab kev ntseeg thiab kev siab tawv rau kuv. Txawm tias yuav tshwm sim dab tsi los xij, kuv yeej yuav txaus siab hlo los ua tim khawv rau Koj. Kuv kuj thov kom Koj muab Koj lub tswv yim rau kuv thiab muab cov lus uas kuv yuav tsum hais ntawd rau kuv, thiab thov saib xyuas kom kuv tsis txhob ntxeev siab rau Koj thiab tsis txhob muag kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam.” Tom qab thov Vajtswv tag, kuv lub siab maj mam txias zuj zus. Kuv pom plaub tsib tus tub ceev xwm phem tau taw phom ntshis rau ub rau no ntawm qhov chaw ntawd zoo li cov tub sab, tshawb hauv txaj chaw, txhua lub txee khaub ncaws thiab thawv, thiab txhua yam nyob hauv qab txag txog thaum kawg lawv nrhiav tau qee phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus thiab qee daim CD ntawm cov nkauj qhuas Vajtswv. Tom qab ntawd lawv coj peb mus rau tom lub tsev tub ceev xwm. Thaum peb mus txog rau hauv lub chaw ua hauj lwm, ntau tus tub ceev xwm tau los sawv tom peb qab thiab sawv ntawm kuv sab lauj thiab sab xis. Tus thawj coj ntawm pawg tub ceev xwm phem tau hais lus nrov nrov rau kuvhais tias, “Koj hu li cas? Koj nyob qhov twg tuaj? Nej muaj pes tsawg leej nyob ua ke rau tod?” Kuv nyuam qhuav qhib kuv lub qhov ncauj thiab tab tom teb txog nrab xwb ces nws dhia rhees los rau ntawm kuv thiab npuaj kuv lub ntsej muag ob teg. Ua rau kuv yoob tag. Kuv xav hauv kuv lub siab tias, “Vim li cas koj thiaj ntaus kuv? Kuv twb teb tsis tau tag ned. Vim li cas koj thiaj li coj nruj thiab tsim tsaim ua luaj, cas yuav txawv mus ntawm qhov kuv xav txog Cov Neeg Ua Tub Ceev Xwm ua luaj li?” Ntxiv mus, nws tau los nug kuv tias kuv muaj pes tsawg xyoo, thiab thaum kuv teb ncaj qha tias kuv muaj hnub nyoog kaum xya xyoo, nws ntaus kuv lub ntsej muag ob teg dua thiab cem rau qhov kuv hais lus dag. Tom qab ntawd, tsis hais kuv yuav hais dab tsi los xij, nws tau xuas tawg ncuav rau kuv lub ntsej muag zaum tas zaum thiab ua rau kuv lub ntsej muag mob liab ploog. Kuv mam li nco dheev tias kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam hais tias kev siv laj thawj nrog cov tub ceev xwm phem no yeej pab tsis tau li. Thaum tau ntsib tau pom qhov no rau ntawm kuv tus kheej lawm, txij ntawd los kuv tsis hais ib lo lus txawm lawv nug li cas los xij. Thaum lawv pom tias kuv tsis hais lus lawm, lawv tau qw rau kuv tias, “Koj yog dev lod! Kuv yuav muab ib yam dab tsi rau koj los xav txog, tsis li ces koj yuav tsis muab qhov tseeb rau peb!” Thaum hais qhov no tag, ib tug ntawm lawv tau sib zog ntaus kuv ob teg ntawm kuv hauv siab, ua rau kuv ntog thiab vau rau hauv av. Tom qab ntawd nws mam li sib zog ntsos ncaws kuv ob peb teg, rub kuv sawv rov qab los, thiab nthe kom kuv txhos caug. Kuv tsis ua raws li hais, yog li nws tau ncaws kuv ob lub hauv caug ob peb teg. Qhov mob hnyav ntawd ua rau kuv txhos caug ntua rau hauv av. Nws ntsiab kuv cov plaub hau thiab siv zog ntsos rub mus rau sab hauv, thiab tom qab ntawd rub kiag kuv lub taub hau rov qab, yuam ua rau kuv plim pliaj ntus ntsia ntuj. Nws tau foom phem rau kuv thaum npuaj kuv lub ntsej muag ob peb teg ntxiv, thiab ua rau kuv hnov lub ntiaj teb kiv pes lees. Tam sim no, kuv vau kiag rau hauv av. Tam sim ntawd xwb, tus thawj tub ceev xwm phem pom dheev lub teev ntawm kuv lub caj dab teg. Nws ntsia ntsoov lub teev, nws nthe tias, “Koj coj lub dab tsi nyob ntawm ko?” Tam sim ntawd, ib tug tub ceev xwm los nthos nkaus kuv sab dab teg thiab siv zog ntsos rub lub teev tawm mus, tom qab ntawd muab kiag rau nws “tus thawj coj.” Ib tug tub ceev xwm phem tuav kiag kuv lub caj dab zoo li nws tab tom ntes me nyuam qaib, thiab tsa kuv sawv hauv av los nthe rau kuv tias, “Auv, koj tawv heev, puas yog? Nov yog qhov koj tau txais los ntawm txoj kev nyob ntsiag to!” Thaum nws hais li no tag, nws tau ntaus kuv ob peb teg ntxiv, ces kuv rov raug ntau mus rau hauv av dua ntxiv. Thaum ntawd tau mob tag nrho kuv lub cev ua rau nyiaj tsis taus, thiab kuv tsis muaj zog los tiv taus lawm. Kuv cia li pw qi muag nti rau hauv av, tsis nti li lawm. Hauv kuv lub siab, kuv maj mam thov Vajtswv tias: “Auv Vajtswv, kuv tsis paub tias xyov pab pawg tub ceev xwm phem no yuav ua lim hiam dab tsi rau kuv mus ntxiv. Koj paub tias kuv muaj lub siab me, thiab kuv lub cev tsis muaj zog lawm. Kuv thov Koj tiv thaiv kuv. Kuv xum tuag zoo dua ua ib tug neeg Yudas thiab ntxeev siab rau Koj.” Tom qab kuv cov lus thov, Vajtswv tau muab kev ntseeg thiab lub zog rau kuv. Kuv yuav tuag sai dua yog ua ib tug neeg Yudas los ntawm kev ntxeev siab rau Vajtswv thiab muag kuv cov kwv tij cov nkauj muam. Kuv yuav tsum ua tim khawv khov kho rau Vajtswv. Lub sij hawm thaum ntawd, kuv hnov ib tus nyob tom ntej ntawm kuv hais tias, “Ua li cas nws thiaj tsis nti li lawm? Puas yog nws tuag lawm lod?” Tom qab ntawd, qee tus neeg txhob txwm xuas ko taw tsuj kiag kuv txhais tes thiab xuas nws txhais ko taw nias kiag txhais tes rau hauv av nrog rau qw nrov nrov hais tias, “Sawv los! Peb yuav coj koj mus rau lwm qhov chaw.”

Tom qab ntawd, kuv raug coj mus rau Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Hauv Nroog. Thaum peb mus rau chav sib nug, tus thawj coj ntawm cov tub ceev xwm phem thiab ob tug tub ceev xwm nyob ib puag ncig kuv thiab nug kuv tas rov nug dua, ncig mus los ntawm kuv hauv ntej thiab tas zog yuam kom kuv qhia kuv pawg ntseeg cov thawj coj thiab kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Thaum lawv pom tias kuv tseem tsis tau muab cov lus teb uas lawv xav hnov, lawv peb leeg tau sib hloo nto los npuaj kuv lub ntsej muag zaum tas zaum thiab. Kuv tsis paub tias xyov kuv mag ntau pes tsawg teg li lawm; txhua yam kuv tsuas hnov yog lub suab nrov thaum lawv ntaus kuv lub ntsej muag xwb, zoo li lub suab nrov nqaj to ntsiag to thaum yav hmo ntuj. Tam sim no lawv cov tes tseem mob, tus tub ceev xwm phem pib xuas cov phau ntawv ntaus kuv. Lawv ntaus kuv mus txog thaum kawg uas kuv tsis hnov mob li lawm; kuv lub ntsej muag tsuas o thiab loog tag. Thaum kawg, pom tias lawv tsis tau txais cov xov xwm muaj txiaj ntsig dab tsi los ntawm kuv li, cov tub ceev xwm tau muab ib phau ntawv teev npe sib hu thiab txaus siab rau lawv tus kheej thiab hais tias, “Peb pom qhov no nyob hauv koj lub hnab. Txawm hais tias koj tsis qhia peb ib yam dab tsi los xij, peb tseem muaj lwm lub tswv yim npog cia!” Kiag tam sim ntawd, kuv ntxhov siab heev tias: Yog tias kuv cov kwv tij los sis cov nkauj muam tus twg teb lub xov tooj, ces tuaj yeem ua rau lawv raug ntes. Qhov ntawd kuj tseem tuaj yeem cuam tshuam pawg ntseeg, thiab qhov tshwm sim los yuav yog kev puas tsuaj loj. Lub sij hawm thaum ntawd, kuv rov qab nco dheev txog ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias: “Ntawm txhua yam uas tshwm sim nyob rau hauv qab ntuj khwb, tsis muaj ib yam dab tsi li uas Kuv yuav tsis tau ua tus hais lo lus kawg rau li. Puas muaj ib yam dab tsi uas tsis nyob rau hauv Kuv ob txhais tes li?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 1). “Qhov ntawd yog lawm”. Kuv xav rau kuv tus kheej tias. “Txhua yam thiab txhua qhov xwm txheej puav leej raug coj raug qhia thiab raug npaj tseg los ntawm Vajtswv txhais tes lawm. Txawm hais tias qhov lub xov tooj yuav raug hu los sis tsis raug hu los xij txhua yam nyob ntawm Vajtswv txoj kev txiav txim siab lawm. Kuv txaus siab hlo hwm rau thiab vam khom rau Vajtswv thiab zwm rau Nws tej kev coj kev qhia.” Kuv thiaj li thov Vajtswv tsis tseg, thov kom Nws pov hwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam no. Yog li ntawd, lawv tau hu mus rau cov xov tooj ntawd, thiab thaum hu xov tooj nrov los tsis muaj leej twg txais ho lwm tus xov tooj ces tsis tuaj yeem hu tau li. Thaum kawg, thiaj li nto qaub ncaug phib foom phem yam tag kev cia siab nrho, tus tub ceev xwm tau muab phau ntawv teev cov xov tooj pov rau saum lub rooj thiab tsum kev sim li lawm. Kuv tsis pom qab yuav ua li cas tab sis tau ua tsaug thiab qhuas Vajtswv.

Txawm li cas los xij, lawv tsis tau tso tseg, thiab pheej nug kuv txog pawg ntseeg tej hauj lwm txuas ntxiv. Kuv tsis teb. Los ntawm kev chim siab thiab npau taws, lawv haj tseem siv dua ib qhov kev phem tshaj qub los sim ua kom kuv raug kev txom nyem: Ib tug ntawm cov tub ceev xwm phem tau yuam kuv kom nyob yuav zaum qaib ceg twj ywm li ntawd, thiab kuv yuav tsum tsa kuv ob txhais npab kom nyob siab sib txig li lub xub pwg thiab tsis pub kom txav li. Tsis ntev xwb, kuv ob txhais npab pib tshee thiab kuv tsis tuaj yeem tswj kuv ob txhais npab kom ncaj tau mus ntxiv lawm, thiab kuv lub cev cia li pib sawv kom ntseg yam tsis tab meeg sawv. Tus tub ceev xwm tau nqa ib yav hlau thiab ntsia kuv zoo li tus tsov ntsia rau nws tus tsiaj. Tsis ntev kuv kuj sawv tau ces nws ntaus kuv ob txhais ceg sab heev, ua rau mob heev kuv yuav luag ntshaus raws. Ib nrab teev tom qab, thaum twg los xij uas kuv txhais ceg los sis txhais npab txav mus los me me xwb los xij, nws yuav xyuas tus qws hlau ntaus kuv kiag tam sim ntawd. Kuv tsis paub tias nws tau ntaus kuv pes tsawg zaus li lawm. Vim tias raug yuam zaum qaib ceg li no los ntev lawm, thiaj li ua rau kuv ob txhais ceg o heev, thiab mob heev nyiaj tsis taus li lawm. Thaum lub sij hawm dhau mus, kuv ob txhais ceg tau tshee heev zuj zus tuaj thiab kuv cov hniav tshee nkaws. Thaum ntawd, zoo li kuv lub zog yuav cia li tag nrho li lawm. Txawm li cas los xij, tus tub ceev xwm phem tsuas yog thuam thiab luag thuam kuv xwb, hais lus thuam thiab luag thuam rau kuv xwm yeem, npaum li tib neeg tas zog yuam tus liab ua tej yam txuj ci phim hwj. Kuv yim saib lawv cov ntsej muag phem, cov ntsej muag ntxim ntxub ntau npaum li cas, yim ua rau kuv ntxub cov tub ceev xwm phem no ntau npaum li ntawd. Kuv rov qab nco txog Vajtswv cov lus tias, “Thaum tib neeg npaj txhij yuav muab lawv txoj sia fij lawm, ces txhua yam cia li rais los ua tej yam me me tsis tseem ceeb lawm xwb, ces tsis muaj leej twg yuav ua tau li cas rau lawv li lawm. Dab tsi tseem ho tseem ceeb tshaj txoj sia lawm thiab? Yog li ntawd, Ntxwgnyoog tsis muaj cuab kav yuav ua tau dab tsi ntxiv rau hauv tib neeg lawm, tsis muaj ib yam dab tsi uas nws ua tau rau tib neeg li lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 36). Kuv cia li sawv tsees thiab hais nrov nrov rau lawv hais tias, “Kuv yuav tsis zaum qaib ceg mus ntxiv lawm. Kav tsij ua mus tom ntej thiab rau txim rau kuv kom tuag kiag! Hnub no kuv tsis muaj dab tsi yuav plam li lawm! Kuv tsis tau ntshai tuag li, yog li ntawd kuv yuav ua li cas ntshai nej? Cov txiv neej loj laus li nej lawm, tab sis nej puav leej paub tias kev ua li no mas yog kev thab ze ib tug me ntxhais me me zoo li kuv no lawm!” Ua rau kuv ceeb tag, tom qab kuv tau hais li no lawm, pawg tub ceev xwm phem tau qw ob peb lo lus foom thiab tom qab ntawd tau tsum tsis nug kuv lawm.

Pab tub ceev xwm phem no tau tsim txom kuv yuav luag txhua hmo; thaum twg lawv nres, ces twb kaj ntug lawm xwb. Lawv tau hais kom kuv kos kuv lub npe thiab hais tias lawv yuav coj kuv mus kaw. Tom qab ntawd, ib tug tub ceev xwm laus, ua txuj ua siab zoo los, hais rau kuv tias, “Me ntxhais, saib koj tseem hluas heev—tseem zoo li lub paj nyuam qhuav tawg—yog li qhov zoo tshaj plaws ces yog koj cia li maj nroos los qhia txhua yam koj paub rau peb xwb. Kuv lav tias kuv yuav hais kom lawv tso koj tawm mus. Yog tias koj muaj teeb meem dab tsi, tsis txhob yig qhia rau kuv tau. Saib seb, koj lub ntsej muag twb o tag zoo li lub ncuav ci lawm na. Koj tseem tsis tau txom nyem txaus thiab lod?” Hnov nws hais lus li no, kuv paub tias nws tsuas yog ntxias kom kuv lees kev txhaum xwb. Kuv tseem nco qab tej yam uas kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hais hauv cov rooj sib tham: Txhawm rau kom tau txais qhov lawv xav tau, tub ceev xwm phem puav leej siv qos yaj ywm thiab pas ntoo thiab coj los ntxias dag tcov tib neeg. Thaum xav txog qhov no, kuv tau teb rau tus tub ceev xwm laus no hais tias, “Tsis txhob coj zoo li koj yog neeg zoo; nej txhua tus yog tib pab pawg xwb. Koj xav kom kuv lees txim dab tsi? Qhov koj tab tom ua ces yog kev hawv hem kom lees txim. Nov yog kev rau txim tsis raws kev raws cai!” Thaum hnov qhov no, nws tau hais tawm yam tsis paub dab tsi thiab cav hais tias, “Tab sis kuv twb tsis tau ntaus koj ib teg li ned. Lawv yog cov uas ntaus koj xwb.” Kuv zoo siab rau Vajtswv txoj kev coj thiab kev tiv thaiv, uas cia kuv rov qab kov yeej Ntxwgnyoog tej kev sim siab dua ib zaug ntxiv.

Tom qab tawm hauv Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Nyab Xeeb Hauv Nroog, coj kuv ncaj qha mus kaw rau hauv lub tsev kaw tseg. Thaum peb taug kev hauv lub qhov rooj nkag mus, kuv tau pom lub chaw ntawd mas muaj tus laj kab xov siab heev nrog txoj xov hluav taws ncig rau saum toj kawg ntawm tus laj kab, thiab nyob rau plaub ceg kaum laj kab zoo yog qhov chaw zov, uas muaj cov tub ceev xwm kwv riam phom sawv zov. Txhua yam ua rau xav phem thiab txaus ntshai heev. Tom qab mus dhau ib lub rooj vag hlau rau ib lub rooj vag hlau, kuv mus txog rau ntawm ib chav me me. Thaum kuv pom daim pam vov nyob saum lub txaj uas txias to, uas dub nciab thiab qias neeg heev, thiab tsw phem heev, tsw tus ntxhiab los ntawm tej ntawd, ua rau kuv hnov ib pas ntxhiab qias neeg tsw lwj ntxiag dhau ntawm kuv mus. Thaum noj mov, txhua tus neeg raug txim tsuas tau txais ib daim ncuav ciuas qaub thiab ib nrab tsis siav. Txawm hais tias kuv raug tsim txom los ntawm tub ceev xwm ntev txog ib tag hmo thiab tsis tau noj dab tsi li los xij, thaum pom cov zaub mov no lawm ua rau kuv tsis qab los noj tej zaub mov ntawd tiag tiag li. Tshaj qhov ntawd, kuv lub ntsej muag tau o tuaj vim raug tub ceev xwm ntaus, thiab hnov nruj zoo li daim ntaub qhwv. Tsuas yog rua ncauj tham xwb twb mob lawm, tsis hais qhov yuav noj taus mov li. Hauv cov xwm txheej no, kuv nyob hauv qhov kev xav tsaus ntuj nti thiab hnov tias ua tsis yog ntau heev. Qhov kev xav tias kuv yuav tsum tau nyob rau ntawm no tiag tiag thiab nyiaj kom dhau tej kev ua neeg tsis xws li yog neeg no ua rau kuv chim siab los kua muag. Tus viv ncaus uas raug ntes ua ke tau los sib qhia txog Vajtswv cov lus nrog kuv, thiab kuv nkag siab hais tias Vajtswv tau tso cai qhov xwm txheej no los raug rau kuv, thiab nov yog Nws txoj kev sim siab thiab sim seb kuv puas tuaj yeem ua tim khawv tau. Nws kuj tseem siv lub sij hawm no los ua kom kuv txoj kev ntseeg zoo tiav log. Thaum paub txog qhov no, ua rau kuv tsis xav txog qhov ua tsis yog lawm, thiab hauv kuv tus kheej kuv pib txiav txim siab ntawm kuv tus kheej yuav los mus thev kom dhau kuv qhov kev nyuaj.

Ob lub lim tiam dhau mus, thiab tus thawj tub ceev xwm phem tau rov tuaj nug kuv dua. Pom kuv nyob twj ywm thiab ntsiag to, tsis muaj kev ntshai dab tsi, nws tau hu kuv lub npe thiab nthe tias, “Qhia kuv raws qhov tseeb: Ua ntej dhau los koj raug ntes rau ntawm qhov twg thiab? Qhov no yeej tsis yog thawj zaug uas koj nyob hauv nkuaj; tsis li ntawd ces, cas koj ho nyob ntsiag to thiab ncus plaws, zoo li koj tsis ntshai ib qho me me li?” Thaum kuv hnov nws hais li no, kuv ua Vajtswv tsaug thiab qhuas Vajtswv rau hauv kuv lub siab. Vajtswv tau tiv thaiv kuv thiab muab lub siab tawv rau kuv, yog li thiaj li ua rau kuv ntsib cov tub ceev xwm siab phem no yam tsis ntshai dab tsi kiag li. Lub sij hawm ntawd, kev npau taws tawm hauv kuv lub siab los tias: Koj tab tom siv koj lub hwj chim ua qhov tsis yog los ntawm kev tsim txom cov tib neeg vim lawv tej kev ntseeg, thiab koj ntes, thab ze, thiab ntaus cov neeg uas ntseeg Vajtswv yam tsis muaj laj thawj. Koj tsis ua raws txoj cai lij choj, tsis hais nyob hauv ntiaj teb los sis saum ntuj ceeb tsheej. Kuv ntseeg Vajtswv thiab kuv taug txoj kev yog, thiab kuv tsis tau ua txhaum txoj cai lij choj. Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum ntshai koj? Kuv yuav tsis nyoo swb rau txoj kev phem quab yuam ntawm nej pab pawg kiag! Kuv teb rov mus tias, “Koj puas xav tias lwm qhov chaw mas ntxim dhuav tshaj uas ua rau kuv xav tuaj nyob rau ntawm no? Koj tau ua txhaum rau kuv thiab tau thawb kuv mus los! Tej kev tas zog ua mus ntxiv ntawm koj los mus yuam kom lees txim los sis ua phem rau kuv ntawd mas yuav tsis muaj txiaj ntsig!” Thaum hnov qhov no, ua rau nws npau taws tshaj thiab cuag li pa taws yuav tawm ntawm nws pob ntseg los ntag. Nws qw tias, “Koj yog tus neeg tawv ncauj dhau tsis qhia dab tsi rau peb. Koj yuav tsis hais lus, li puas yog? Kuv yuav muab koj rau txim peb xyoo, thiab tom qab ntawd peb yuav saib seb koj puas pib coj tus cwj pwm zoo li no lawm. Kuv twv kom koj ua neeg tawv ncauj li no mus ntxiv ntag!” Thaum ntawd ces kuv npau taws heev lawm. Kuv tau teb tias nrov heev tias, “Kuv tseem hluas, yog li peb xyoos rau txim rau kuv yuav ua cas na? Kuv yuav tawm ntawm lub tsev kaw neeg mus hauv ib ntsais muag xwb.” Hauv nws qhov kev npau taws, tus tub ceev xwm phem tau sawv tsees kiag tam sim ntawd thiab nyooj rau nws cov qhev hais tias, “Kuv tsum lawm os. Nej kav tsij ua mus ntxiv thiab nug nws.” Ces nws thiaj li tawm mus, nrog ntsawm lub qhov rooj nrov nrov thaum tawm mus. Pom zoo li ntawd, ob tug tub ceev xwm cia li tsis nug kuv ntxiv lawm; lawv tsuas sau tiav ib daim ntawv rau kuv kos npe thiab tom qab ntawd mam tawm mus lawm. Thaum kuv pom cov tub ceev xwm phem zoo li ntawd ua rau kuv zoo siab, thiab hauv kuv lub siab kuv tau qhuas Vajtswv qhov kov yeej Ntxwgnyoog. Thaum rov tuaj nug kuv zaum ob, lawv tau hloov pauv cov tswv yim. Thaum lawv nkag los ntawm lub qhov rooj, lawv ua txuj txhawj txog kuv tias: “Koj tau nyob ntawm no ntev heev lawm. Ua cas tsis muaj ib tug neeg hauv koj tsev neeg tuaj saib koj li? Lawv yuav tsum tsis xam muaj koj lawm. Cas koj thiaj li tsis hu mus thiab kom lawv tuaj saib koj ma?” Hnov qhov no ua rau kuv mob siab thiab chim siab heev. Kuv nyob ib leeg kho siab zim thiab tag kev cia siab. Kuv nco vaj nco tsev thiab nco kuv niam kuv txiv, thiab kuv txoj kev ntshaw kom muaj kev ywj pheej tau loj hlob zuj zus. Kuv lub kua muag poob nthav yam tsis paub txog, tab sis kuv tsis xav quaj tim ntsej tim muag rau ntawm cov pab pawg tub ceev xwm phem no xub ntiag. Kuv tau thov rau Vajtswv ntsiag to tias: “Au Vajtswv, tam sim no kuv ntxhov siab thiab mob siab heev, thiab kuv tsis muaj hau kev tawm li lawm. Thov pab kuv. Kuv tsis xav kom Ntxwgnyoog pom kuv txoj kev qaug zog. Txawm li cas los xij, ziag no kuv tsis tuaj yeem nkag siab Koj txoj kev xav. Kuv thov Koj qhia thiab coj kuv kev.” Tom qab thov Vajtswv, tau tshwm sim ib lub tswv yim hauv kuv lub siab tuaj tias: Nov yog Ntxwnyoog txoj kev dag; lawv sim kom kuv hu kuv tsev neeg seb lawv puas nqa nyiaj tuaj tso kuv ntag, yog li thiaj tau qee cov nyiaj raws li lawv lub hom phiaj; los sis tej zaum lawv yeej paub lawm tias kuv tsev neeg txhua tus ntseeg Vajtswv lawm ces ces xav siv lub fib cim no los ntes lawv. Cov tub ceev xwm phem no muaj tswv yim dag ntxias puv npo tiag tiag. Yog tias tsis tau Vajtswv txoj kev qhuab qhia, tej zaum kuv yuav hu xov tooj mus tim tsev lawm. Ces kuv yuav tsis yog ib tug neeg Yudas tau li cas? Yog li, kuv thiaj tshaj rau Ntxwgnyoog zais ntsis hais tias: “Niag dab ntxwg nyoog siab phem, Kuv yuav tsis tso cai rau koj ua kom tiav koj txoj kev dag ntxias.” Tom qab ntawd kuv hais yam tsis txawj tias, “Kuv tsis paub vim li cas kuv tsev neeg thiaj li tsis tuaj saib kuv. Kuv tsis txawj txawm tias koj yuav ua dab tsi rau kuv los xij!” Tub ceev xwm phem thiaj li tsis muaj dab tsi ua mus ntxiv lawm. Tom qab ntawd, lawv thiaj li tsis los nug kuv dua ntxiv lawm.

Ib lub hlis dhau mus. Muaj ib hnub, kuv tus txiv ntxawm mam li tuaj saib kuv, hais tias nws tseem tab tom nrhiav kev tso kuv tawm, thiab kuv yuav tsum raug tso tawm hauv ob peb hnub tom ntej. Thaum kuv tawm ntawm chav tsev mus saib xyuas, kuv zoo siab heev. Kuv xav tias thaum kawg kuv yuav rov tau pom txoj kev kaj nrig dua ntxiv, nrog rau kuv cov kwv tij, cov nkauj muam, thiab cov neeg uas kuv hlub. Yog li kuv thiaj li ua npau suav toog nruab hnub thiab npaj siab tos ntsoov kuv tus txiv ntxawm tuaj tos kuv. Txhua hnub, kuv mloog ntsoov lub suab hu kuv ntawm tus neeg saib xyuas tias txog lub sij hawm tso tawm mus lawm. Muaj tseeb tiag, ib lub lim tiam tom qab ntawd, tus neeg saib xyuas tau los hu, thiab kuv lub plawv mas dhia pig poog ntawm kuv lub hauv siab. Kuv los txog rau ntawm chav sib ntsib yam zoo siab hlo. Txawm li cas los xij, thaum kuv pom kuv tus txiv ntxawm, nws nyo ntsis. Nws ntsiag to lawm ntev loo ua ntej nws mam hais nroglub suab tag kev cia siab tias, “Lawv twb txiav txim koj rooj plaub tiav lawm. Koj raug txim peb lub xyoos.” Thaum kuv hnov cov lus no tas, ua rau kuv ceeb tag thiab kuv lub siab hnov koob lug tag nrho. Kuv tauv lub kua muag tsis taus, thiab tswj kom tsis txhob quaj tsis tau li. Tom qab ntawd kuv tsis hnov kuv tus txiv ntxawm hais dab tsi li lawm. Kuv tau tawm ntawm chav saib xyuas mus yam tsis meej pem, hnov zoo li kuv ob txhais ko taw muaj toj taug txhuas, txhua kauj ruam mas hnov hnyav dua yav tag los. Kuv nco tsis tau tias xyov kuv taug kev rov qab mus rau hauv kuv chav nkuaj tau li cas. Thaum kuv mus txog tod, kuv vau hlo rau hauv npoo tsev. Kuv xav rau kuv tus kheej hais tias, “Txhua hnub ntawm lub hli dhau los no los sis ntawm qhov kev ua neej nyob tsis xws neeg no hnov zoo li twb ntev npaum ib lub xyoos lawm; kuv yuav muaj peev xwm nyob dhau peb lub xyoos no tau li cas?” Kuv yim xav txog qhov ntawd, kuv yim mob ntxiv xwb, thiab yim tsis pom tseeb thiab yim xav tsis txog kuv lub neej yav tom ntej tias yuav pib zoo li cas. Uv tsis taus mus ntxiv li lawm, kuv quaj kua muag ntws sis. Kuv twb xav hais tias vim kuv tseem yog me nyuam yaus kuv yeej yuav tsis raug rau txim, los sis yam heev kawg tsuas muab kuv kaw rau ob peb lub hlis xwb. Kuv tau xav tias kuv yuav tsum thev kev mob me thiab kev txom nyem me ntsis ntxiv thiab uv mus ntev me ntsis ntxiv, thiab tom qab ntawv nws yuav dhau mus; yeej tsis xav tias tias kuv yuav raug nyob nkuaj ntev txog peb xyoos. Hauv kuv qhov kev tu siab, kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag dua ntxiv. Kuv tau tham tawm rau Nws, hais tias, “Au Vajtswv, kuv paub tias txhua yam thiab txhua qhov xwm txheej yog nyob hauv Koj txhais tes, tab sis tam sim no zoo li kuv lub siab khoob lug lawm xwb. Kuv hnov zoo li kuv tab tom yuav poob mus rau ib qho; kuv xav tias nws yuav nyuaj heev rau kuv los mus thev nyob nrog txoj kev txom nyem ntev txog peb lub xyoos hauv tsev kaw neeg. Au Vajtswv, kuv thov kom Koj nthuav tawm Koj txoj kev xav rau kuv, thiab kuv thov kom Koj pub kev ntseeg thiab lub zog rau kuv kom kuv muaj peev xwm zwm rau Koj thiab lees txais yam uas tau muab tso rau kuv.” Tom qab cov lus taij thov no tas, kuv xav txog Vajtswv cov lus hais tias: “Nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub). Vajtswv cov lus ua rau kuv muaj kev ntseeg thiab muab lub zog ces thiaj li ua rau kuv txaus siab hlo los zwm rau. Txawm hais tias muaj dab tsi yuav los raug rau kuv los sis kuv tau txais kev txom nyem ntau npaum li cas los xij, kuv yuav tsis liamVajtswv kiag li lawm; kuv yuav ua tim khawv rau Nws. Ob lub hlis tom qab ntawd, kuv raug thauj mus rau qhov chaw siv dag zog. Thaum kuv tau txais kuv cov ntawv txiav txim thiab kos npe rau tej ntaub ntawv ntawd tas lawm, kuv pom tias lub txim peb xyoos raug hloov los ua ib xyoos. Hauv kuv lub siab kuv tau ua tsaug thiab qhuas Vajtswv zaum tas zaum thiab. Vajtswv tau coj tau qhia txhua yam no, thiab nyob hauv qhov ntawd kuv tau pom txoj kev hlub loj thiab kev tiv thaiv uas Nws tau muaj rau kuv.

Hauv lub chaw siv dag zog, kuv haj tseem tau pom ib qho kev lim hiam thiab coj nyaum dua ntawm cov tub ceev xwm phem. Peb yuav tsum tau sawv ntxov heev thiab mus ua hauj lwm, thiab peb tau ua cov hauj lwm hnyav heev nyob rau txhua hnub. Peb yuav tsum tau ua hauj lwm ntau teev heev nyob rau txhua hnub, thiab qee zaum yuav tsum tau ua hauj lwm nees nkaum plaub teev rau ob peb hnub thiab ob peb hmo ua ke. Qee tus ntawm cov neeg raug txim tau muaj mob thiab tsim nyog yuav tsum tau tso dej tshuaj rau, thiab tso dej tshuaj kom nqis ceev tshaj plaws, kiag thaum tso dej tshuaj tag nrho xwb, lawv yuav tau rov loo qab mus tom tim lub chaw hauj lwm thiab rov qab mus ua hauj lwm. Qhov no ua rau feem ntau ntawm cov neeg raug txim yuav muaj qee yam mob uas yuav kho tau nyuab heevrau yav tom qab. Vim tias lawv ua hauj lwm qeeb heev, qee cov tib neeg keev raug hais lus phem los ntawm cov neeg saib xyuas, lawv cov lus phem mas uv mloog tsis li. Qee cov tib tus neeg tau ua txhaum cov cai thaum ua hauj lwm, yog li thiaj li raug rau txim. Piv txwv li, lawv raug muab “txoj hlua khi,” uas txhais tau tias lawv yuav tsum tau txhos caug hauv av thiab muab lawv ob txhais tes khi ntxev tis qaib, tau hais kom lawv txhais tes txij li caj dab. Lwm tus raug muab txoj sawv hlau khi rau ntawm tsob ntoo zoo li tej dev thiab raug nplawm yam tsis txuag siav li. Qee cov tib tus neeg, tsis tuaj yeem tiv taus txoj kev txom nyem phem no, thiaj li yoo mov kom lawv tus kheej tuag mus, tsuas ua kom cov neeg saib xyuas phem no muab cov sawv hlau los xauv rau ntawm lawv lub caj dab taw thiab caj dab teg thiab tom qab ntawd muab lawv lub cev nias kom nruj, siv txoj roj hmab los ntxig ntawm qhov ncauj tso zaub mov thiab dej rau lawv. Lawv ntshai tsam cov neeg raug txim no tuag, tsis yog vim lawv cawm txoj sia, tab sis vim lawv tau txhawj xeeb tsam ho poob tus qhev ua hauj lwm raug nqi pheej yig uas lawv tau txais los no. Cov kev ua phem uas tau ua los ntawm cov neeg saib xyuas neeg raug txim mas suav tsis txheeb li, ib yam nkaus li cov kev ua phem txaus ntshai thiab nqaij ntuag ntshav nrog los ntawm tej xwm txheej sib tsoo uas tau tshwm sim. Txhua yam no ua rau kuv pom meej tias tsoom fwv Suav Liab yog lub ntiaj teb sib sau ua ke ntawm Ntxwnyoog uas nyob hauv sab yeeb ceeb; nws yog qhov phem tshaj plaws ntawm txhua tus dab phem thiab cov tsev kaw neeg nyob hauv nws txoj kev tswj hwm yog lub dab tuag teb—tsis yog lub npe xwb, tab sis nws muaj tseeb tiag. Kuv nco qab cov lus lo ntawm phab ntsa ntawm chav hauj lwm uas kuv raug nug ntawd tias: “Txwv tsis pub lam tau lam ntaus tib neeg los sis txwv tsis muab lawv rau txim yam tsis raug cai, thiab haj tseem txwv tsis pub lees txais lub txim los ntawm kev tsim txom.” Txawm li cas los xij, hauv qhov tseeb, lawv cov kev coj mas tau ua tsis raws li cov kev cai no yam qhib lug. Lawv tau ntau kuv, ib tug me nyuam ntxhais uas tseem tsis yog neeg laus, thiab muab kuv rau txim yam tsis raws txoj cai; qhov uas lawv tau rau txim rau kuv tsuas yog vim kuv txoj kev ntseeg Vajtswv xwb. Tag nrho tej no puav leej ua rau kuv kom pom meej cov tswv yim dag uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav siv los ntxias cov tib neeg los ntawm kev nthuav qhia txogtxoj kev thaj yeeb thiab kev vam meej cuav. Qhov ntawd mas muaj li Vajtswv tau hais tseg tias: “Tus dab phem ntawd muab tib neeg lub cev pav ntxeev tis qaib ruaj heev, nws npog nws ob lub qhov muag, thiab muab nws ob daim di ncauj lo khov kho. Tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau rhuav tshem qhov ub qhov no los tau ntau txhiab xyoo lawm, los txog ntua rau niaj hnub no, thaum nws tseem zov lub nroog dab no zoo zoo, cuag li nws yog ib lub tsev huab tais rau cov dab uas tsis muaj leej twg yuav nkag mus tau rau li; pab dev zov tsev no, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ntsia qhov muag ci quv tuaj xwb, ntshai rwg tsam Vajtswv tos lawv tsis nco qab ces muab lawv so tawm du lug, tsis cia lawv muaj ib lub chaw rau kev thaj yeeb thiab kev zoo siab li. Cov neeg ntawm ib lub nroog dab zoo li no es yuav ua cas thiaj yuav muaj hnub pom Vajtswv mas? Lawv puas tau nyiam qhov paub zoo thiab kev ntxim hlub ntawm Vajtswv dua li mas? Lawv ho muaj kev txaus siab dab tsi rau tej xwm txheej ntawm tib neeg lub ntiaj teb? Leej twg ntawm lawv ho muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev xav uas maj nroos ntawd? Tos li ntawd, ces, Vajtswv uas yug los ua neeg tseem nkaum tag nrho: Nyob rau ib lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti li lub no, uas cov dab mas siab phem thiab lim hiam heev, yuav ua cas es tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas tua neeg yam tsis ntsais muag li, yuav zam tau cia kom muaj ib tug Vajtswv uas txaus hlub, siab zoo, thiab dawb huv ntawd nyob? Nws yuav ua cas npuaj teg thiab qw txais tos qhov kev los txog ntawm Vajtswv? Cov niag qhev no! Lawv pauj kev zoo siab nrog kev ntxub, lawv twb tau saib tsis taus Vajtswv los ntev lawm, lawv yog cov niag mab qus phem tshaj plaws li, lawv yeej tsis muaj ib qho kev saib taus Vajtswv me me hlo li, lawv huab noj huab haus thiab ua tub sab tub nyiag, lawv plam tag nrho tej kev txawj xav, lawv tawm tsam tag nrho txhua yam kev txawj xav, thiab lawv ntxias cov neeg dawb huv mus rau txoj kev ruam. Tej poj koob yawm txwv ntawm cov neeg txheej thaum ub? Lawv tag nrho yeej tawm tsam Vajtswv! Lawv tej kev cuam tshuam ua rau tag nrho cov nyob hauv qab ntuj raug tso tseg rau hauv ib qho xwm txheej ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev kub ntxhov. Kev ywj pheej fab kev ntseeg? Tej cai yam raug cai thiab tej uas pej xeem xav tau? Tag nrho tej no ces yog kev ntxias dag los npog kev txhaum xwb!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)).

Tom qab ntsib cov tub ceev xwm phem txoj kev tsim txom, kuv ntseeg cov lus hais los ntawm Vajtswv no tiag tiag, thiab tam sim no tau paub qee qhov kev paub tiag txog qhov ntawd lawm tias: Tsoom Fwv Koom Tshav Suav yog ib pawg tub rog dab uas ntxim ntxub tshaj thiab tsis haum Vajtswv tiag tiag, thiab tias txhawb tswv yim kev phem thiab kev ua phem, thiab ua neej nyob hauv qab tswj ntawm kev tswj kav phem uas tsis muaj qhov txawv mus ntawm kev nyob hauv tib neeg dab tuag teb. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, hauv chaw ua zog, kuv tau pom kiag ntawm kuv lub qhov muag ntawm txhua hom neeg phem tias: cov niag ntsej muag ntxim ntxub ntawm cov neeg uas zoo li tus nab uas ua zoo raws li lub siab nyiam ntawm cov thawj saib xyuas, niag ntsej muag phem ntawm cov tib neeg nyiam ua phem uas pheej thab ze rau cov neeg tsis muaj zog, thiab lwm yam. Ntawm kuv, ces cov uas tseem tsis tau pib lub neej li kev ua neeg laus, lub xyoo uas lub neej nyob hauv tsev kaw neeg, thaum kawg kuv thiaj li tau pom meej txog tib neeg txoj kev qias vuab tsuab. Kuv tau pom qhov kev ntxeev siab hauv tib neeg lub siab lawm, thiab paub tias tib neeg ntiaj teb yuav phem ua luaj li. Kuv kuj tau kawm paub qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, qhov dub thiab qhov dawb, qhov yog thiab tsis yog, kev zoo thiab kev phem, thiab qhov txawv ntawm qhov zoo tshaj thiab qhov ntxim ntxub tshaj; kuv tau pom tseeb lawm tias Ntxwgnyoog mas ntxim ntxub, siab phem, nyaum, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog lub cim ntawm kev dawb huv thiab kev ncaj ncees. Tsuas yog Vajtswv tib lub cim thiaj li yog kev zoo nkauj thiab kev zoo xwb; tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog kev hlub thiab kev cawm dim. Raug saib xyuas thiab kev tiv thaiv los ntawm Vajtswv, kuv hnov tias lub xyoo uas hnov qab tsis tau ntawd tau dhau mus sai heev ua luaj li. Tam sim no, saib rov qab mus rau thaum ntawd, kuv pom tias txawm kuv raug kev txom nyem lub cev rau thaum lub xyoo ntawd hauv tsev kaw neeg los xij, Vajtswv tau siv Nws cov lus los ntaus thawj thiab coj kuv kev, qhov ntawd ua rau kuv lub neej paub tab tuaj. Qhov kev txom nyem thiab kev sim siab no yog Vajtswv li koob hmoov tshwj xeeb rau kuv. Ua tsaug Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply