Tej Kev Txom Nyem Yog Vajtswv Tej Koob Hmoov

February 4, 2022

Sau los ntawm Vav Kab, Teb Chaws Suav

Muaj ib tav su thaum lub caij ntuj no xyoo 2008, thaum ob tug muam thiab kuv tab tom ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm nyob rau tiam kawg los mus j tshaj txoj moo zoo, peb raug tshaj tawm los ntawm cov neeg phem. Rau tus tub ceev xwm tau siv txoj cai los tshuaj xyuas peb cov ntawv tso cai them nqi rau ntawm lub tsev tshaj txoj moo zoo. Thaum lawv tuaj txog ntawm lub qhov rooj, lawv nthe tias: “Txhob txav!” Ob tug tub ceev xwm zoo li npau taws heev thaum nkawv ncaj qha los rau kuv, ib tug tuav kiag cov khaub ncaws ntawm kuv hauv siab thiab ib tug tuav kiag kuv ob txhais tes thiab siv tag nrho nws lub zog muab kuv ob txhais tes ntxeev tis qaib kiag, ces nws txawm noog nyaum nyaum tias: “Koj tab tom ua dab tsi? Koj lub npe hu li cas? Koj nyob qhov twg tuaj?” Kuv tau teb nws tias: “Koj tab tom ua dab tsi? Koj tab tom ntes kuv rau lub txim dab tsi?” Thaum lawv hnov qhov kuv hais no, lawv npau taws tiag tiag thiab hais hnyav heev tias: “Tsis hais yuav yog lub laj thawj dab tsi los xij, koj yog tus peb tab tom nrhiav thiab koj cia li nrog peb mus!” Tom qab ntawd, cov tub ceev xwm coj kuv thiab ob tug muam thiab muab peb thawb ntiag mus rau hauv lub tsheb tub ceev xwm.

Tom qab peb tau mus txog Lub Tsev Saib Xyuas Hauj Lwm Kev Ruaj Nsteg, cov tub ceev xwm coj kuv mus thiab muab kuv kaw rau hauv ib chav me me; lawv hais kom kuv pw hauv pem teb thiab cia plaub leeg zov kuv. Vim kuv tau zaum khwb ywb los ntev lawm, kuv sab heev txog theem uas kuv tsis tuaj yeem uv tau li lawm. Kiag thaum kuv sim yuav sawv, lawv dhia cuag tsi los thiab muab kuv lub taub hau nias tsis pub kuv sawv. Tsis ntev tom qab ntawd, kuv hnov cov suab quaj qws txias zias ntawm qee leej tab tom raug tsim txom nyob rau ntawm lub qhov rooj chav tom ntej, thiab nyob rau thaum ntawd, kuv pib ntshai heev: kuv tsis paub tias lawv yuav siv dab tsi los tsim txom kuv txuas ntxiv! Kuv pib maj nroos los taij thov Vajtswv j nyob hauv kuv lub siab tias: “Au Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kuv ntshai heev nyob rau lub sij hawm no, thov muab txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv, thiab ua kom kuv ruaj khov thiab siab tawv. Kuv txaus siab hlo los hais lus tim khawv khov kho rau Koj. Yog tias kuv tsis tuaj yeem tiv taus lawv txoj kev tsim txom, ntshe kuv yuav tom kuv tus nplaig kom tuag mus yuav zoo dua qhov ntxeev siab rau Koj zoo li Yudas!” Tom qab kev taij thov Vajtswv lawm, kuv hnov sab hauv kuv lub siab muaj zog tuaj, thiab kuv txoj kev ntshai tau ploj mus lawm.

Tom qab yav tsaus ntuj hmo ntawd 7 teev tsaus ntuj, lawv tau muab kuv ob sab tes xauv ntxeev tis qaib, coj kuv mus rau chav nug uas nyob rau theem sab saud thiab thawb kuv pw rau hauv npoo tsev. Muaj txhua hom khoom siv rau kev tsim txom xws li hlua, pas ntoo, qws, nplawm, thiab lwm yam. Ib tug tub ceev xwm tuav rab qws hluav taws xob hauv nws ob txhais tes, muaj cov suab nrov sib nqus thiab suab nrov tawg paj laim txias, thiab nws hais lus hem kom tau cov lus teb uas xav tau: “Muaj pe tsawg leej tib neeg nyob hauv koj pawg ntseeg? Nej qhov chaw sib koom txoos nyob qhov twg? Leej twg yog tus saib xyuas? Muaj cov tib neeg tshaj txoj moo zoo nyob rau ntawm thaj chaw ntawd pe tsawg leej? Hais tawm los! Tsis yog li ntawd ces, koj yuav tau txais yam uas tab tom yuav los no!” Kuv ntsia mus rau tus qws hluav taws xob uas txaus ntshai thiab xam ntsia ib zaug ntxiv ntawm chav no mas muaj cov khoom tsim txom puv nkaus; kuv ua tsis tau li cas tab sis hnov poob siab thiab ntshai. Kuv tsis paub tias xyov kuv puas yuav muaj peev xwm kov yeej qhov kev tsim txom no, yog li kuv thiaj li nquas hu Vajtswv tsis tseg. Thaum pom tias kuv tsis teb ib yam dab tsi, nws cia linpau taws thiab muab rab qws hluav taws xob siv siv zog taum ntawm kuv hauv siab sab laug. Nws muab nqus kuv ntev li ntawm ib feeb. Kiag tam sim ntawd kuv hnov zoo li cov ntshav hauv kuv lub cev npau tag; kuv uv tsis tau qhov kev mob saum taub hau ti nkaus hauv ko taw thiab kuv quaj qws dov mus los hauv av tsis tseg. Nws tseem tsis tau tso kuv tseg nws txawm pib muab kuv rub sawv kiag tam sim thiab siv rab qws hluav taws xob ntsw rau ntawm kuv lub qab pob tsaig tsa kuv lub taub hau sawv, nthe nqho tias: “Hais tawm los! Koj yuav tsis lees ib yam dab tsis li lod?” Thaum ntsib kev tsim txom vwm ntsuav ntawm cov niag dab phem no lawm, kuv tsuas ntshai tias tsam kuv tsis muaj peev xwm uv tau lawv tej kev tsim txom thiab yog li yuav ua rau ntxeev siab rau Vajtswv, thiab yog li ntawd kuv thiaj tas zog taij thov Vajtswv nyob hauv kuv lub siab. Nyob rau lub sij hawm no, kuv xav txog Vajtswv cov lus tias, “Cov uas muaj hwj chim zoo li tuaj sab nraud, tab sis tsis txhob ntshai, vim qhov no yog vim nej muaj kev ntseeg tsawg. Tsuav nej txoj kev ntseeg loj hlob, tsis muaj ib yam dab tsi yuav nyuaj dhau(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 75). Vajtswv cov lus ua rau kuv muaj kev ntseeg thiab muaj zog duav ntxiv, thiab kuv paub tias txawm cov tub ceev xwm phem uas nyob ntawm kuv hauv ntej no tau vwm thiab tswj tsis tau, tiam sis Vajtswv txhais tes yuav tswj tau lawv. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tso cai, lawv tsis tuaj yeem tua tau kuv. Tsuav yog kuv vam khom rau ntawm txoj kev ntseeg thiab vam khom rau Vajtswv thiab tsis nyoo swb rau lawv, ces lawv yeej yuav zam tsis dhau qhov poob mus rau kev poob ntsej poob muag xwb. Thaum xav txog qhov no, kuv siv tag nrho lub zog ntawm kuv lub cev thiab teb nrov nrov tias: “Vim li cas nej thiaj coj kuv tuaj rau ntawm no? Vim li cas nej thiaj muab rab qws hluav taws xob ntsw nqus kuv? Kuv ua txhaum dab tsi?” Ua rau tus tub ceev xwm phem hloov kiag tam sim zoo li tus mos lwj hauv lub yeem teeb thiab ua rau txhawj heev txog qhov kev xav phem lawm. Nws cia li xaiv xaiv lus thiab tsis tuaj yeem hais tau ib yam dab tsi. Tom qab ntawv lawv cia li pos tw nthooob tawm mus lawm xwb. Thaum tau pom qhov xwm txheej txaj muag yuav nqos tsis tau nti tsis tau ntawm Ntxwgnyoog, ua rau kuv zoo siab kua muag ntws zis. Ntawm qhov xwm txheej nyuaj no, kuv tau ntsib tau pom txog lub hwj chim thiab qhov muaj cai ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Tsuav yog kuv muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua, xwb ces kuv yuav pom Vajtswv tej kev ua. Tom qab ntawd li tsib los sis rau feeb ob tug tub ceev xwm rov qab los, tiam sis ziag no nkawv siv lub tswv yim tshiab lawm. Tus tub ceev xwm uas yuag hais lus zoo zoo rau kuv tias, “Cia li hais kom zoo me ntsis. Teb peb cov lus nug, tsis yog li ntawd peb yuav tsis muaj peev xwm tso koj mus tau.” Kuv tsis teb ib lo lus li, yog li nws thiaj nqa ib tsab ntawv los rau kuv kos npe. Thaum pom cov lus “yuav tau rov siv dag zog qhuab qhia ntxiv” sau rau hauv daim ntawv no, kuv tau tsis kam kos npe. Lwm tus tub ceev xwm tib ncuav pias rau ntawm kuv sab pob ntseg laug, ua rau kuv yuav luag ntog. Kuv lub pom ntseg nrov zib mus lawm ib pliag thiab siv sij hawm ib me ntsis thiaj rov los hnov meej. Nkawv rov muab kuv xauv tes dua thiab muab kuv kaw cia hauv chav me me ntawd.

Tom qab rov los rau chav me, kuv mas raug ntaus thiab doog ntsav tag, mob heev yeej uv tsis taus li. Kuv ua tsis tau li cas tab sis hnov mob siab thiab qaug zog: kuv tau qhuab qhia txoj moo zoo los ntawm tej kev xav zoo, kuv qhia rau tib neeg tias tus Cawm Seej twb tau nqis los lawm thiab lawv yuav tsum maj nroos thiab caum raws qhov tseeb thiaj li tau txais kev cawm dim, thiab tiam sis kuv xav tsis txog tias yuav tau txais kev txom nyem los ntawm qhov kev tsim txom no li. Thaum xav txog qhov no, kuv hnov tias kuv tau ua tsis yog ntau tuaj lawm. Kuv tau nqua hu Vajtswv hauv cov lus taij thov hauv kuv txoj kev txom nyem, hais tias, “Au Vajtswv, kuv lub siab me heev thiab kuv qaug zog dhau lawm. Vajtswv, kuv xav tso rau ntawm Koj, thiab ua tim khawv khov kho rau Koj. Thov coj kuv kev.” Tom qab ntawd, kuv xav txog ib zajj nkauj ntawm Vajtswv cov lus tias: “Tsis txhob poob siab, tsis txhob qaug zog, thiab Kuv yuav ua tej ntawd kom meej rau koj. Txoj kev mus rau lub nceeg vaj yeej tsis tshua du pes tsawg; tsis muaj yam yuav yooj yim li! Koj xav kom tej koob hmoov los rau koj yooj yim. Hnub no, txhua tus yuav ntsib tej kev sim siab uas iab siab. Yog tsis muaj tej kev sim siab no, lub siab hlub uas nej muaj rau Kuv ntawd yuav tsis loj hlob kom muaj zog dua qub thiab nej yuav tsis muaj txoj tseem kev hlub rau Kuv li. Txawm tias yog tej kev sim siab no tsuas yog tej xwm txheej me me xwb los, txhua tus yuav tsum tau mus kom dhau tej no; tsuas yog tej kev sim siab uas nyuaj nyuaj mas thiaj li sib txawv ntawm ib tug mus rau lwm tus xwb. Kev sim siab yog koob hmoov los ntawm Kuv los, thiab muaj nej pes tsawg leej txeev los rau ntawm Kuv xub ntiag thiab txhos caug thov Kuv cov koob hmoov? Nej ib txwm xav tias nej tau Kuv ob peb lo lus zoo lawm ces twb suav hais tias yog Kuv tej koob hmoov lawm no, tiam sis nej tsis nco tias tej kev iab siab los yog ib qho ntawm Kuv tej koob hmoov thiab(“Txoj Kev Mob ntawm Tej Kev Sim Siab Yog ib Txoj Koob Hmoov Los Ntawm Vajtswv Los” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Kuv to taub los ntawm Vajtswv cov lus lawm tias qhov tau ntsib kev tsim txom thiab kev nyuaj no yog kom Nws tuaj yeem ua kuv txoj kev ntseeg thiab kev hlub kom zoo tiav log. Thaj chaw ib puag ncig ntawd yog Vajtswv qhov koob hmoov. Kuv yuav yws thiab liam Vajtswv tau li cas? Kuv raug ntes thiab raug tsim txom, tiam sis tag nrho ntawm qhov kev sim siab Vajtswv tau cojkuv kev nrog Nws cov lus; qhov no yog Nws txoj kev hlub. Kuv tau hu txoj nkauj ntawd hauv kuv siab, thiab kuv yim hu ntev npaum li cas, kuv yim hnov kaj siab ntau npaum li ntawd. Kuj kuj ua rau kuv txoj kev ntseeg rov qab zoo los thiab kuv tau cog lus rau Vajtswv tias: “Vajtswv, txawm cov tub ceev xwm yuav tsim txom kuv npaum li cas los xij, kuv xav ua tim khawv khov kho thiab yeej tsis ntxeev siab rau Koj li. Kuv thiaj li tau txiav txim siab los caum raws Koj qab mus kom txog thaum kawg kiag.”

Nyob hauv lub tsev nkuaj, cov tub ceev xwm tseem siv txhua hom khoom tsim txom rau kuv thiab keev txib kom cov neeg raug txim muab kuv ntaus tas li. Nyob rau lub caij ntuj no txias zias, lawv txib cov neeg raug txim muab cov thoob dej txias los ywg kuv thiab yuam kom kuv da dej txias. Ua rau kuv tshee nyho no thoob plaws taub hau ti nkaus ko taw. Ua rau hauv siab tshee thiab tawm fws, kuv lub siab mob heev txog ntua theem uas mob ti nkaus kuv lub nrab qaum lawm thiab. Cov neeg raug txim hauv no yog cov tshuab khwv nyiaj txiag rau Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab tsis muaj ib qho raug raws txoj kev cai lij choj hlo li. Lawv tsis muaj lwm txoj hau kev xaiv lawm tiam sis yuav tsum tau quab yuam thiab raug siv zoo li cov qhev. Yav nruab hnub, cov neeg saib xyuas neeg raug txim yuam kom kuv luam cov nyiaj ntawv uas siv hlawv fij rau tus neeg tuag. Ua ntej tshaj plaws, lawv teeb ib txoj kev cai tias kuv yuav tsum luam kom tau 1,000 daim ntawv hauv ib hnub twg, tom qab ntawd lawv muab nce ua ib hnub kom tau 1,800 daim, thiab thaum kawg yog 3,000 daim. Npaum li no mas txawm yog kiag tus muaj kev txawj ua los yeej ua tsis tau, tsis tas yuav hais txog tus neeg tsis paub zoo li kuv no. Qhov tseeb tiag, lawv txhob txwm ua kom kuv tsis tuaj yeem ua tiav ces lawv thiaj li muaj cai los tsim txom thiab rhuav tshem kuv. Tsuav yog kuv tsis tuaj yeem ua tau raws li hais, ces cov tub ceev xwm phem yuav muab saw hlau uas hnyav tshaj 5 kis lus coj los xauv kuv ob txhais ko taw, thiab muab ob txhais tes thia ko taw coj los xauv ua ke nrog tej sawv hlau. Txhua yam uas kuv tuaj yeem ua tau ces yog zaum tib pob rau ntawd, nyo taub hau thiab khoov vos, tsis muaj peev xwm txav tau li. Qhov phem tshaj plaws ces cov tub ceev xwm ntawd tsis muaj ib qho zoo thooj li tib neeg thiab tsis muaj kev xav li tsis nug los sis tsis txhawj txog tej yam tseem ceeb uas kuv yuav tsum tau siv li. Txawm tias chav plob nyob kiag hauv chav kawm neeg los xij, kuv yeej tsis muaj peev xwm txav tau me me mus siv tau li; kuv tsuas taij thov cov neeg raug txim ua ke kom pab nqa kuv mus rau tom chav plob xwb. Yog tias lawv yog cov neeg raug txim zoo me ntsis, ces lawv yuav rub kuv nce mus; yog tsis muaj neeg pab kuv, ces kuv yeej tsis muaj lwm txoj hau kev li tsuas yog uv cia nkaus xwb. Lub sij hawm txom nyem kawg nkaus yog sij hawm noj mov, vim yog kuv ob txhais tes taw raug xauv ua ke lawm. Kuv tau siv tag nrho kuv lub zog nyo hau thiab tsa ob txhais tes thiab ko taw hais mov noj xwb. Nov tsuas yog tib txoj hau kev uas kuv muab ncuav cub tso rau kuv hauv lub qhov ncauj tau xwb. Kuv siv zog kawg nkaus thaum noj txhua txhua lo. Cov saw hlau khiab kuv ob txhais tes thiab ko taw ua rau mob heev. Tom qab sij hawm ntev loo, ntawm kuv ob lub yas tes yas taw cia li dub thiab ci tuaj. Ntau zaus kuv tsis tuaj yeem noj tau mov thaum kuv raug xauv, thiab muaj tsawg zaus heev, uas cov neeg raug txim thiaj li muab ob lub ncuav cub rau koj noj. Feem ntau lawv yuav noj kuv cov ncuav cub ces puav leej ua rau kuv lub plab khoob lug. Dej los haj tseem muab tsis txaus rau kuv hau thiab; thaum chiv thawj, txhua tus tau txais dej ib hnub yog ob tais, tiam sis kuv raug xauv thiab tsis tuaj yeem txav taw, yog li kuv yeej tsis tshua tau haus dej li. Kuv raug kev tsim txom yam tsis yog tib neeg zoo li no plaub zaug lawm, xam tag nrho ntev txog kaum hnub nkaus. Txawm nyob hauv cov xwm txheej ntawd los xij, cov tub ceev xwm tseem kom kuv ua hauj lwm rau yav tsaus ntuj. Kuv yeej tsis tau noj kom tsau los tau ntev lawm; kuv txoj kev tshaib keev ua rau kuv siab tshee, xeev siab, thiab hnov ceev kuv lub hauv siab. Kuj ua rau kuv yuag tag nrho ti nkaus pob txha. Thaum kuv qhov tshaib plab mus txog rau theem uas kuv tsis tuaj yeem uv tau tiag tiag li lawm, kuv xav txog qee yam uas tus Tswv Yexus tau hais teb rau Ntxwgnyoog thaum nyob hauv ib qho kev sim siab tias: “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los(Mathai 4:4). Qhov ntawd ua rau kuv hnov tso pa tau, thiab kuv tus kheej yeej npaj txhij los ntsib los pom cov lus los ntawm Vajtswv uas nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tsim txom rau kuv. Kuv nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag los taij thov Vajtswv thiab ua tib zoo xav txog Nws cov lus, thiab ua ntej kuv paub txog qhov ntawd, ces kuv tej kev mob thiab kev tshaib twb ploj mus lawm. Muaj ib zaug ib tug neeg raug txim hais rau kuv tias: “Tau muaj ib tug neeg hluas raug xauv thiab cia yoo tshaib tuag zoo li no rau yav tag los. Kuv pom tau tias koj tsis tau noj dab tsi los tau ob peb hnub no lawm thiab koj tseem muaj lub siab uas tawv khov kho zoo li no.” Tau hnov nws cov lus, kuv ua Vajtswv tsaug twj ywm. Kuv hnov tob tob tias qhov no yog lub zog ntawm txoj sia hauv Vajtswv cov lus uas txhawb nqa kuv. Qhov no ua rau kuv hnov tias Vajtswv cov lus mas yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia tiag, thiab yog lub hauv paus uas kuv yuav tsum vam khom rau ntawm txoj kev ciaj sia xwb xwb. Yog li ntawd, kuv txoj kev ntseeg Vajtswv thiaj li muaj ntau ntxiv tuaj yam tsis xav tsis txog li. Hauv thaj chaw ib puag ncig ntawm qhov kev txom nyem no kuv muaj peev xwm tau ntsib tau pom qhov muaj tseeb tiag ntawm qhov tseeb tias “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los.” Nov yog kev muaj nyiaj nplua nuj tshaj plaws ntawm txoj sia uas Vajtswv tau muab rau kuv tiag, thiab kuj yog kuv qhov phaj tshab tshwj xeeb. Ntau tshaj ntawd, kuv yeej tsis tau txais qhov no rau hauv thaj chaw ib puag ncig twg uas kuv tsis tau txawj xeeb txog tej zaub mov noj thiab tej khaub ncaws. Qhov kev txom nyem no muaj txiaj ntsig thiab muaj nuj nqis ntau tshaj!

Qhov kev ntsib kev pom ntawm kev tsim txom thiab kev tsim txom no ua rau kuv tau ntxub Tsoom Fwv Koom Tsham hauv kuv lub siab tshaj plaws. Kuv raug ntes thiab puav leej raug txhua hom kev tsim txom yam tssi muaj dab tsi hlo li tsuas yog kev ntseeg Vajtswv nkaus xwb. Qhov ntawd yog kev quab yuam yam tsis yog tib neeg li; qhov ntawd mas phem tshaj plaws! Kuv xav txog ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus uas kuv tau nyeem ua ntej dhau los tias: “Lub ntsej muag ntawm lub hiav txwv tob ces yeej kub ntxhov thiab tsaus ntuj nti, thaum uas tus neeg dog dig, raug tej kev txom nyem li ntawd, yuav quaj rau lub Ntuj thiab yws rau daim av. Thaum twg tib neeg mam li tsa taus lawv lub tob hau? Tib neeg mas nka tawv thiab mob lib heev, lawv yuav ua cas sib cav tau nrog niag dab lim hiam thiab caij tsuj pej xeem no? Vim li cas lawv ho tsis muab lawv lub neej cob rau Vajtswv kom sai tau li qhov lawv ua tau? Vim li cas lawv tseem pheej ua ob siab li ntawd? Thaum twg lawv mam li muaj cuab kav ua Vajtswv tes hauj lwm tiav? Yog li ntawd thiaj raug ua phem rau thiab raug caij tsuj yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi li, tag nrho lawv lub neej ces thaum kawg yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi li; vim li cas lawv yuav maj los kom txog ua luaj li thiab ho maj nrawm nroos yuav ncaim mus thiab? Vim li cas lawv ho tsis khaws tej yam muaj nuj nqis cia muab rau Vajtswv? Lawv tsis nco qab txhiab txhiab xyoo ntawm txoj kev ntxub ntxaug lawm lod?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)). Qhov kev ntsib kev pom no tau qhia rau kuv txog lub ntsiab tseeb ntawmTsoom Fwv Koom Tsham tias yog Vajtswv tus yeeb ncuab, ib tug yeeb ncuab ntawm qhov tseeb. Qhov ntawd tau tshawb kuv lub siab los ua tim khawv khov kho rau Vajtswv.

Ib lub hlis tom qab, cov tub ceev xwm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau iab hiam lub txim tsis muaj qab hau rau kuv “tau cuam tshuam rau kev coj noj coj ua zoo hauv zej zog thiab rhuav tshem kev yuam siv txoj cai,” thiab tau phua lub txim rau kuv ib xyoos los mus siv dag zog ua hauj lwm. Kiag thaum kuv nkag mus rau hauv lub chaw siv dag zog ua hauj lwm, cov tub ceev xwm yuam kuvua hauj lawm txhua hnub. Thaum kuv tseem tab tom suav cov hnab nyob hauv chaw ua hauj lwm, kuv yuav tsum suav 100 lub hnab thiab muab pav ua ke. Cov neeg raug txim yib txwm txhob txwm los nyiag thiab muab ib lub hnab los sis ob peb lub hnab tshem tawm ntawm cov kuv twb suav tag lawm, ces lawv yuav hais tias kuv suav tsis raug thiab muab qhov ntawd los ua cib fim ntaus thiab ncaws kuv. Thaum tus thawj coj ntawm pab pawg pom kuv raug ntau, nws kuj nkag los thiab hais lus zoo thiab tab sis siab phem rau kuv tias yog muaj xwm dab tsi thiab cov neeg raug txim muab qhov pov thawj cuav los hais qhia tias kuv suav cov hnab tsis txaus. Ces kuv yuav tsum tau uv lees txais cov lus cem phem los ntawm tub thawj coj pab pawg. Thaum twg los xij uas kuv hnov ua tsis raug lawm thiab ua rau hnov mob, kuv yuav hu ib zaj nkauj ntawm Vajtswv cov lus thaum kuv ua hauj lwm: “Nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus(“Nrhiav Kev Hlub Vajtswv Txawm Koj Yuav Raug Kev Txom Nyem Loj Npaum Li Cas Los Xij” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Thaum kuv hu zaj nkauj zaum tas zaum thiab, kuv pib hnov txhawb siab thiab tshoov siab, ces kuv cheem tsis tau lub kua muag ntws los rau ntawm kuv ob sab plhu. Kuv txiav txim siab tias txawm kuv tau txom nyem npaum li cas los xij, kuv yuav ua tim khawv khov kho rau Vajtswv. Muaj lwm tus kwv tij hnub nyoog thaj tsam li kuv uas raug kaw nrog kuv tib lub sij hawm. Tsis tso cai cia wb sib txuas lus thaum ua hauj lwm yav nruab hnub, tiam sis yav hmo ntuj wb nyiag sau tej lus ntawm Vajtswv cov lus thiab cov nkauj uas wb tau cim nco ces muab coj los sib faib qhia ib leeg ib ib leeg. Ib lub sij hawm tom qab ntawd wb raug xaiv mus ua hauj lwm ua ke, yog li wb thiaj li sib faib kev sib qhia twj ywm ntsiag to, sib pab thiab sib txhawb siab ib leeg rau ib leeg. Qhov no mas pab daws tau txoj kev txom nyem tiag tiag.

Ntxiv ntawd, kev raug yuam kom cim nco “cov kev cai ntawm kev coj” txhua tag kis twg, ces yog kuv cim nco tsis tau, kuv yuav raug ntaus; lawv kuj tseem yuam kuv kom hu cov nkauj uas qhuas txog Tsoom Fwv Koom Tsham. Yog lawv pom tias kuv tsis hu los sis kuv tej daim di ncauj tsis txav, ces thaum yav ntuj kuv yeej yuav zam tsis dhau qhov raug ntau li. Lawv kuj rau txim kuv kom so lub tsev, thiab yog kuv so tsis tau raws li qhov lawv xav, ces kuv yuav raug ntau sab. Muaj ib zaug, qee leej neeg raug txim cia li pib ntaus thiab ncaws kuv. Tom qab ntaus kuv tag, lawv nug kuv tias: “Yawg hluas, koj puas paub tias vim li cas koj thiaj mag ntaus? Vim yog koj tsis sawv thiab tos txais tus saib xyuas thaum nws tuaj txog.” Tom qab txhua zaus uas kuv raug ntaus, kuv npau tawm tiam sis kuj tsis muaj cuab kav hais dab tsi; kuv tsuas quaj thiab taij thov Vajtswv ntsiag to xwb, qhia Nws txog qhov kev chim siab thiab kev tu siab uas hauv kuv lub siab. Hauv qhov chaw uas tsis muaj kev cai, tsis muaj laj thawj, yeej tsis muaj laj thawj li, tsuas muaj kev ua phem nkaus xwb. Tsis muaj tib neeg twg nyob rau ntawm no, tsuas muaj cov dab vwm nkaus xwb! Kuv hnov mob siab tshaj plaws thiab hnov nias qees rau txoj kev ua neej nyob rau hauv tus yam ntxwv no txhua hnub; kuv tsis txaus siab nyob ntev li ib feeb mus ntxiv kiag li lawm. Txhua zaus thaum kuv poob mus rau tus yeeb yam ntawm kev qaug zog thiab kev mob siab, kuv xav txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tias: “Nej puas tau lees txais cov koob hmoov uas tau muab rau nej ntawd? Nej puas tau nrhiav tej lus cog tseg uas tau tsim rau nej? Nej yeej yuav, nyob hauv qab txoj kev qhia ntawm Kuv txoj kev kaj, tsoo kom tej zog ntawm txoj kev tsaus nti tawg du lug. Nej yeej yuav tsis, nyob rau hauv nruab nrab ntawm txoj kev tsaus ntuj nti, poob txoj kev kaj coj kev rau nej. Nej yeej yuav yog tus tswv ntawm tag nrho txhua yam raug tsim los. Nej yeej yuav yog ib tug muaj yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Nej yeej yuav rhuav tshem lub teb chaw ntawm tus zaj loj liab ploog kom puas ntsoog, sawv ntseg ntsos rau ntawm tej pab pawg neeg coob ua npoj ntws los ua tim khawv rau Kuv txoj kev muaj yeej. Nej yeej yuav ua tim khawv khov kho thiab ruaj khov rau hauv daim av Xi-ene. Los ntawm txoj kev txom nyem uas nej tau thev taus, nej yuav tau txais Kuv cov koob hmoov, thiab Kuv lub yeeb koob yeej yuav ci ntsa iab mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 19). Vajtswv cov lus tau txhawb kuv. Kuv to taub tias txhua yam uas Vajtswv tau ua rau kuv mas yog kev npaj rau kuv thiab kev cawm kuv dim; qhov ntawd yog kev muab qhov tseeb rau kuv thiab ua qhov tseeb rau kuv lub neej. Vajtswv tau tso cai txoj kev tsim txom thiab kev ceeb laj txom nyem loj poob los rau kuv, thiab txawm kuv tau txom nyem sab cev nqaij daim tawv ntau heev los xij, nws ua rau kuv pom meej tseeb tus zaj loj liab ploog lub ntsiab ceeb phem ntawm kev tawm tsam thiab kev ntxub Vajtswv, ntxub thiab muab qhov ntawd pov tseg, khiav tawm kom dim plaws Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab tig tag nrho los rau Vajtswv thiab raug ua ib tug kov yeej los ntawm Vajtswv. Qhov ntawd kuj ua rau kuv muaj peev xwm tau ntsib tau pom tiag tiag tias Vajtswv nyob nrog kuv; qhov ntawd ua rau kuv xyiv fab tiag tiag rau Vajtswv cov lus uas cia li rhais los ua ncuav ci yug kuv txoj sia thiab lub teeb rau kuv ob txhais taw thiab ua kev kaj rau kuv txoj kev taug, coj kuv ib kauj ruam rauib kauj ruam kom dhau lub qhov ntuj dab tuag teb no. Qhov no yog kev hlub thiab kev tiv thaiv ntawm Vajtswv uas kuv xyiv fab thiab tau txais nyob rau lub sij hawm kev tsim txom thiab kev ceeb laj txom nyem loj. Nyob rau lub sij hawm no, kuv muaj peev xwm pom tias kuv mas dig muag tshaj. Hauv kev ntseeg Vajtswv, kuv tsuas paub qhov txaus siab xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub thiab qhov koob hmoov xwb thiab tsis caum raws qhov tseeb thiab lub neej txoj sia ib qho me me kiag li. Kiag thaum kuv cev nqaij daim tawv tau ntsib ib qho kev txom nyem me ntsis, kuv yuav nroo tsis tseg; kuv tsis muaj kev to taub txog Vajtswv txoj kev xav thiab tsis nrhiav kev to taub txoj hauj lwm ntawm Vajtswv. Kuv ib txwm ua rau Vajtswv tu siab thiab mob siab rau kuv tas li. Kuv mas tsis paub qhov phem qhov zoo tiag tiag li. Thaum hnov tu siab thiab liam rau yus tus kheej, kuv taij thov Vajtswv ntsiag to tias: “Au Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kuv tuaj yeem pom tias txhua yam uas Koj ua yog los cawm thiab los muab kom tau kuv. Kuv tsuas ntxub tias kuv mas tig tawm tsam thiab dig muag tshaj. Kuv ib txwm to taub Koj yuav kev tas li thiab tsis xav txog Koj txoj kev xav li. Au Vajtswv, hnub no Koj txoj lus tau tsa kuv lub siab uas loog tag thiab tus ntsuj plig sawv thiab ua rau kuv to taub txog Koj txoj kev xav lawm. Kuv txaus siab hlo yuav tsis muaj kuv tus kheej tej kev ntshaw thiab tej kev cheem tsum mus ntxiv lawm; kuv tsuas zwm rau Koj tej kev npaj tseg lawm xwb. Txawm kuv yuav ntsib kev txom nyem loj npaum li cas los xij kuv yuav tsum thev kom taus, kuv yuav hais lus ua tim khawv rau Koj tas li rau ntawm Ntxwgnyoog tej kev tsim txom.” Tom qab kev taij thov Vajtswv, kuv to taub Vajtswv tej kev xav zoo lawm, thiab kuv tau paub tias txhua thaj chaw ib puag ncig uas Vajtswv tso cai rau kuv los ntsib los pom yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev cawm dim rau kuv uas loj tshaj plaws. Yog li ntawd, kuv thiaj li tsis ntshai los sis to taub Vajtswv yuam kev mus ntxiv lawm. Txawm tias qhov xwm txheej tseem zoo li qub los xij, kuv lub siab muaj txoj kev xyiv fab thiab zoo siab puv npo tiag tiag; kuv hnov tias qhov ntawd yog lub sam xeeb uas muaj peev xwm tau txais tej kev nyuaj thiab kev tsim txom vim kuv txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, thiab qhov ntawd yog ib qho phaj tshab tshwj xeeb rau kuv, ib tug neeg qias vuab tsuab; qhov ntawd yog Vajtswv qhov koob hmoov thiab txoj hmoov hlub tshwj xeeb rau kuv.

Tom qab tau ntsib tau pom nyob hauv tsev kaw neeg los tau ib lub xyoos, kuv pom tias kuv tus yeeb yam mas me heev thiab kuv muaj qhov tseeb tsawg heev. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau txhab ntxiv rau tej qhov uas kuv tsis muaj txaus dhau los ntawm thaj chaw ib puag ncig tshwj xeeb no thiab tau tso cai kom kuv loj hlob. Hauv kuv lub sij hawm muaj kev cov nyom, Nws tau ua kom kuv tau txais kiag lub neej kev muaj nyiaj nplua nujtshaj plaws, kom to taub qhov tseeb ntau uas kuv tsis tau to taub rau yav dhau los thiab kom tau pom meej tseeb txog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tej kev txhaum loj ntawm kev tsim txom Vajtswv thiab tsim txom cov ntseeg Vajtswv. Kuv cov tau qhov ntxim dhuav ntawm Ntxwgnyoog, tus dab phem, thiab lub ntsiab tseeb ntawm txoj kev tawm tsam Vajtswv. Kuv tau ntsib tau pom txoj kev cawm dim thiab txoj hmoov hlub loj tshaj uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau muab rau kuv, ib tug neeg qias vuab tsuab, thiab xav tias lub lwj chim thiab txoj sia hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tuaj yeem ua rau muaj kev kaj rau kuv thiab muab txoj sia rau kuv thiab coj kuv ua kom kov yeej Ntxwgnyoog thiab hla dhau lub toj roob ntawm txoj kev tuag. Ua Vajtswv tsaug!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj