Kev Khiav Tawm Ntawm Lub Qhov Tuag

February 2, 2021

Los Ntawm Wang Cheng, Suav Teb

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Vajtswv yeej tsis tau ploj ntawm tib neeg lub siab mus li, thiab Nws nrog tib neeg nyob ua ke txhua lub sij hawm. Nws yog lub zog txhawb tib neeg kev ua neej nyob, tus cag ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab txoj kev muaj nplua mias tso rau tib neeg lub neej txoj sia tom qab yug lawm. Nws ua kom tib neeg rov yug dua tshiab, thiab pab kom nws ua tau lub neej khov kho hauv nws lub luag hauj lwm. Ua tsaug rau Nws lub hwj chim thiab Nws lub zog txhawb txoj sia yam tus nplaim taws uas tsis txawj tuag, es tib neeg thiaj tau ua neej nyob ib tiam dhau ib tiam, thoob plaws uas lub hwj chim ntawm Vajtswv txoj sia yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab rau qhov uas Vajtswv tau them ib tug nqi uas tsis muaj ib tug neeg twg yuav tau them li. Lub zog ntawm Vajtswv txoj sia yeej kov yeej txhua lub zog, tshaj qhov ntawd, nws tseem loj tshaj txhua lub zog tib si. Nws txoj sia muaj ntev dhawv mus ib txhis, Nws lub hwj chim loj tshaj plaws, thiab lub zog ntawm Nws txoj sia mas tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los sis ib lub zog yeeb ncuab twg uas yuav muaj peev xwm kov yeej li. Lub zog ntawm Vajtswv txoj sia yeej muaj nyob thiab ci ntsa iab tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li. Tej zaum mas ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav muaj kev hloov ntau heev, tab sis Vajtswv txoj sia yuav nyob li qub mus ib txhis. Txhua yam yuav dhau mus, tab sis Vajtswv txoj sia yuav nyob li qub, vim Vajtswv yog lub hauv paus ntawm kev tshwm sim muaj txhua yam thiab yog tus cag ntawm lawv qhov kev tshwm sim muaj(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg). Nyeem kab lus no ua ntej, kuv tau nkag siab nws raws hauv ntaub ntawv. Tab sis tiag tiag kuv tsis nkag siab nws li. Tom qab kuv raug ntes, raug quab yuam thiab raug tsim txom los ntawm CCP. Thiab nws yog Vajtswv cov lus, uas tau pab kuv kom dim ntawm lub qhov tuag. Kuv pom Vajtswv txoj kev ua zoo kawg nkaus thiab tau paub txog qhov muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Nws cov lus. Kuv tau nkag siab qee yam, thiab hnov tias ntseeg ntau ntxiv, rau Vajtswv.

Qhov ntawd tig rov qab rau xyoo 2006 Thaum kuv lub luag hauj lwm, yog luam Vajtswv cov lus rau Pawg Ntseeg. Ib zaug thaum lub sij hawm xa khoom, tus tsav tsheb thiab ib co kwv tij thiab cov nkauj muam, raug ntes los ntawm CCP cov tub ceev xwm, ntawm kev xa cov phau ntawv. Kaum txhiab daim ntawv luam ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, raug txeeb. Tus tsav tsheb ntawd muab peb muag tawm, yog li cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntau leej, raug ntes. Qhov teeb meem ntawd, tau tsim teeb meem rau ob lub xeev, thiab Lub Chaw Hauj Lwm Loj tau pib los saib xyuas nws. CCP, tau tshawb pom tias, kuv yog pawg ntseeg ib tug thawj coj, thiab xa mus deb heev tus tub ceev xwm txib riam phom nrog ncig thaum tuaj ntsuam xyuas kuv qhov chaws nyob. Lub sij hawm ntawd, lawv txeeb lub tsheb thauj khoom ob lub tsheb los ntawm cov tshuab luam ntawv uas peb tau ua dej num nrog nrog rau 65,500 nyiaj yuamuas yog nyiaj ntsuab, ntxiv rau 3,000 nyiaj yuam ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, pab rau qhov kev xa khoom. Cov tub ceev xwm thiaj tuaj tshawb kuv lub tsev, tsoo lub qhov rooj qhib. Yam lawv pom, lawv rhuav, tsoo txhua yam, tso lub tsev tseg, nrog rau kev puas tsuaj tag. CCP nrhiav tsis tau kuv. Tab sis lawv tau ntes kuv cov neeg nyob ib ncig thiab lwm tus neeg uas kuv tau cuam tshuam nrog, thiab tau yuam lawv kom txhob zais kuv.

Kuv tsis muaj kev xaiv tiam sis khiav tawm, mus rau ib tus txheeb ze lub tsev, khiav kom dim CCP txoj kev ntes. Ua rau kuv ceeb, hmo uas peb thaum tsaus ntuj muaj tub ceev xwm hauv kuv lub zos yug tuaj nrog rau tub ceev xwm tswj kev cai, tub ceev xwm txib riam phom nrog ncig hauv zos thiab, tag nhro coob tshaj ib puas leej, tag nrho suav daws los puav kuv tus txheeb ze lub tsev. Cov tub ceev xwm nkag los rau hauv tsev. Li ntawd kaum ob leeg, taw lawv cov phom rau kuv taub hau, thiab ib tug nthe tias: “Yog koj txav ces koj tuag!” Txhua tus maj nroos los xauv kuv tes, ntswj kuv sab npab xis rov rau kuv sab xub pwg, thiab nyom kuv sab npab laug rov rau nraub qaum. Lawv xauv tsis tau kuv yog li lawv tsuj kuv nraub qaum, rub kuv sab caj npab, tom qab siv zog txhom xauv tau kuv lub dab teg ua ke. Mob tiag tiag uas nyiaj tsis taus lawm. Lawv tau nqa rau puas tsib caug nyiaj yuam uas lawv tshawb tau ntawm kuv, thiab nug kuv tias pawg ntseeg cov nyiaj ntawm nyob qhov twg, kom muab los. Qhov no ua rau kuv npau taws tias, lawv yog, pej xeem cov tub ceev xwm hom twg? Kuv ua raws kuv txoj kev ntseeg, nyeem Vajtswv cov lus, tab sis lawv sib sau los ua lub zog loj, kom ntes tau kuv. Thiab tam sim no lawv xav txeeb Pawg Ntseeg cov nyiaj. Nws txaus luag heev! Pom kuv tsis hais lus, ib tug tub ceev xwm los thiab ntaus kuv siv zog heev, ncaws kuv ntog rau hauv av. Tom qab ntawd lawv ncaws cig kuv zoo li ncaws pob. Nws mob heev ua rau kuv tuag ib tsig. Kuv xeev los nyob rau hauv tub ceev xwm lub tsheb, uas tab tom tsav rov mus rau kuv lub zos yug. Cov tub ceev xwm tau muab saw hlau nyhav heev los xauv kuv, khi ib tog rau kuv txoj saw caj dab, thiab ib tog khi kuv ko taw. Yam kuv ua tau ces yog khoov, ntsia rau hauv xwb, ces tsuas siv kuv lub hauv siab thiab taub hau kom txhob vau. Pom qhov kev txom nyem uas kuv tau ntsib no, cov tub ceev xwm luag kuv, thiab tau hais txhua yam lus tsis zoo. Kuv paub zoo heev, lawv ua rau kuv zoo li ntawd, vim yog kuv txoj kev ntseeg rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tom qab ntawd nqe lus no tau hais los ntawm Vajtswv hauv Tiam Hmoov Hlub, tau los rau hauv siab. “Yog lub ntiaj teb ntxub nej, ces nej paub hais tias nws ntxub kuv ua ntej nws ntxub nej lawm(Yauhas 15:18). Lawv yim ua rau kuv txaj muag, yim pom tseeb, kuv pom lawv qhov kev tsis zoo, thiab lawv tus yeeb yam Ntxwgnyoog ntawm kev ntxub Vajtswv. Kuv pib tsis nyiam lawv. Kuv tau hu rau Vajtswv, nyob hauv kev thov tsis tseg los hauv kuv nraub siab, thov kev tiv taiv. Yog li txawm kuv yuav ntsib hom kev tsim txom twg los xij, kuv tuaj yeem ua tim khawv thiab ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag. Tom qab kev thov, kuv xav txog Vajtswv cov lus no: Vajtswv hais tias, “Nyob ntsiag to rau hauv Kuv, rau qhov Kuv yog koj tus Vajtswv, nej tib tug Txhiv Dim nkaus xwb. Koj yuav tsum nyob ntsiag to rau nej lub siab txhua lub sij hawm thiab nyob rau hauv Kuv; Kuv yog koj lub pob zeb, nej cov ntswg txheev phab ntsa(“Tshooj 26” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Nws tseeb, txhua yam ntawm tib neej nyob hauv Vajtswv txoj kev paub, thiab nws yog Vajtswv txoj kev txiav txim siab txawm hais tias peb nyob los yog tuag. Muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txhawb kuv, kuv yuav ntshai ua dab tsis? Qhov kev xav no, rov ntxiv kuv txoj kev ntseeg. Yog li kuv thiaj li muab siab npuab Vajtswv, txawm tias muaj kev tsim txom nyob tos kuv los xij.

Kuv raug xa mus ntev dua 18 teev, thiab kuv tsis paub pes tsawg zaus kuv tsaus muag los ntawm txoj kev mob. Kuv tsuas paub tias, thaum kuv mus tom lub tsev kaw neeg nyob hauv kuv lub zos yug, yog tom qab 2 Teev Sawv Ntxov. Kuv hnov zoo li cov ntshav tag nrho, hauv kuv lub cev khov tag li. Kuv ob txhais tes thiab txhais taw o heev, nws loog thiab kuv txav tsis tau li. Ob tug tub ceev xwm, sib nug tias yog hais tias kuv tuag. Tom qab ntawd lawv nyom kuv cov kauj hlau thiab, cab kuv mus. Kuv hnov cov hniav ntawm lub kauj xauv tes, khawb tob mus rau hauv kuv daim tawv nqaij thiab cov txha, lawv rub kuv tawm hauv lub tsheb thiab thawb kuv rau hauv av, nws mob heev, thiab kuv rov tsaus muag dua. Tom qab ntawd ib tug tub ceev xwm, sib zog ncaws kuv tsim los, thiab rub kuv mus rau kab chav tuag. Hnub txuas los, cov tub ceev xwm txib riam phom tham tsam kaum ob leeg, tau coj kuv tawm los ntawm lub tsev kaw neeg thiab coj kuv mus rau qhov chaw deb nyob sab nraum lub nroog. Muaj ib lub loog loj uas xov ntsa laj kab siab ncig, thiab tiv taiv zoo heev. Muaj ib daim paib nyeem hais tias “Qhov Chaws Xyaum Tub Ceev Xwm Cov Aub.” Hauv lub chav kuv pom txhua yam twj tsim txom. Pom qhov no ua rau kuv cov ntshav khiav txias tag. Tub ceev xwm xub cia kuv sawv, hauv nruab nrab ntawm lub loog. Lawv qhib lub tawb thiab tub ceev xwm plaub tug aub tawm hauv los. Lawv taw tes rau kuv thiab txib cov aub tias: “Mus! Tam sim no, tua nws!” Plaub tug aub mloog lawv lus, thiab dhia tuaj rau kuv yam tsiv nyaum heev, thiab kuv qis kuv ob lub qhov muag tawm ntawm txoj kev ntshai sai li sai. Kuv poob siab loj heev thiab, tsuas yog muaj ib txoj kev xav: “Au Vajtswv, pab au! Pab au!” Kuv tau thov Vajtswv tas li. Tom qab ib pliag, Kuv paub kiag tias, cov aub, tsuas yog tom kuv cov khaub ncaws, thiab tsis ua rau kuv raug mob. Kuj muaj ib tug aub khawm kuv xub pwg, cia li hnia kuv, ces yaim kuv lub ntsej muag, tsis ua phem rau kuv. Kuv nco dheev txog tus yaj saub Daniyees los ntawm phau Vajluskub. Vim tias nws pe hawm Vajtswv nws raug pov rau hauv qhov tsov ntxhuav, tab sis Vajtswv tau cawm nws. Nws tau xa cov tim tswv los kaw, cov tsov ntxhuav lub qhov ncauj, yog li cov tshaib nqhis, yuav tsis ua phem rau nws. Qhov kev xav ntawd muab kev ntseeg rau kuv ntau tuaj. Thiab kuv paub tseeb tiag, tias txhua yam nyob hauv Vajtswv ob txhais tes. Thiab kuv txoj sia, kuj nyob hauv Nws ob txhais tes thiab! Kuv xav tias “Yog kuv tuag rau hnub no, ntawd yuav yog ib lub meej mom thiab kuv yuav tsis yws.” Kuv tsis yog ib tug qhev rau txoj kev xav ntawm kev tuag, thiab thawj zaug uas kuv txaus siab muab kuv txoj sia los ua tim khawv rau Vajtswv, kuv pom Vajtswv ib qho kev ua txuj ci phim hwj. Cov tub ceev xwm npau taws heev, tau nthe cuab cov aub: “Tua nws! Tua nws!” Tab sis cov aub tsuas yog tuaj dhuas, tom kuv cov khaub ncaws me ntsis, hnia kuv thiab yaim kuv, thiab ces tsuas mus lawm! Cov tub ceev xwm, hais rau cov aub, kom rov qab tuaj thiab dhia tom kuv. Tab sis cov aub tsuas yog mus rau ub rau no thiab khiav lawm, yam tsis tau tom kuv ib kaug li. Cov ceev xwm xav tsis tawm, thiab xav tsis thoob tias: “Ua li cas peb cov aub ho tsis tom nws?” Hnov cov lus no, ua rau kuv xav txog Vajtswv cov lus: “Tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia). Tau tawm ntawm lub tsam thawj ntawd yog Vajtswv txoj kev tiv thaiv kuv. Nws tau siv Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab nws cov kev ua txuj ci phim hwj. Yog li kuv txoj kev ntseeg loj tuaj.

Cov tub ceev xwm tau chim siab heev, lawv thiaj coj kuv mus rau hauv chav tsim txom, thiab muab kuv khuam ntawm phab ntsa, nrog lub xauv tes. Tam sim ntawd kuv hnov, chob mob, rau kuv lub dab teg, thiab xav tias lub dab tes dam tag lawm. Tiam sis qhov ntawd tsis tau txaus, yog li lawv tau pib ntaus kuv. Lawv yuav sib hloov nto, yog thaum lawv sab. Kuv raug ntaus ntxiv, thiab los ntshav ntau heev. Tsaus ntuj tuaj, los lawv tseem ntaus tsis tau txaus li. Txawm kuv siv zog qi kuv ob lub qhov muag los, lawv yuav rho qws rau kuv. Thaum tab tom ntaus kuv ib tug tub ceev xwm hais tias: “Thaum ib tus ntaus koj tsis nco qab, kuv yuav tsa koj zoo li tib txoj kev no!” Thaum kuv hnov nws hais li no, Kuv paub, Ntxwgnyoog xav muab kuv tsim txom, thiab tsim kev nyuaj siab rau kuv, ces kom kuv mus txog ib qho chaw tawg, ces kom kuv nyoo swb, thiab muab rau lawv, cov ntsiab lus txog pawg ntseeg. Txoj thaum kawg lawv yeej tseem yuav txeeb kom tau pawg ntseeg cov nyiaj. Kuv tau nyiaj dhau txoj kev mob, yog li kuv tau zawm kuv lub puab tsaig, thiab ceeb toom kuv tus kheej: “Txawm tias kuv raug dai los, kuv yeej yuav tsis muab rau Ntxwgnyoog!” Kuv tau tsim txom mus txog thaum kaj ntug tag kis. Kuv tau qaug zog tag li lawm thiab xav tias kuv yuav tuag los ntawm txoj kev tsim txom. Kuv tsis muaj zog li lub sij hawm no. Yog li kuv thiaj thov hauv kuv nruab siab tas li rau Vajtswv. “Au Vajtswv! Kuv cev nqaij daim tawv qaug heev, thiab kuv raug mob ntau heev lawm. Thaum kuv tseem muaj txoj pa ua, thaum kuv tseem ras thiab meej pem, kuv thov Koj coj kuv tus ntsuj plig mus. Kuv yuav tsis ntxeev siab rau Koj ib yam li Yudas.” Tom qab kuv cov lus thov, kuv xav txog Vajtswv cov lus no: “Nyob rau ncig no ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces Vajtswv los rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab dhau qhov ntawd kuj tau yug los rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog thiab, Nws qhov kev los rau lub ntiaj teb zaum no, mas tseem tshaj qhov dhau los thiab, muaj kev phom sij loj kawg nkaus li. Tej uas Nws ntsib ces yog riam thiab phom thiab qws luv thiab qws ntev; tej uas Nws ntsib ces yog kev sim siab; tej uas Nws ntsib ces yog tej pab neeg coob coob uas muaj lub ntsej muag xav tua neeg. Nws pheej txoj sia xyov yuav raug tua thaum twg los tau li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (4)). Vajtswv yog tus Tswv Tsim. Nws muaj meej momntxim hawm heev, thiab nyob siab tshaj. Nws tuaj yeem los ua cev qaij daim tawv ob zaug, nyiaj taus ib puas tsav yam kev poob ntsej muag los cawm tib neeg. Raug tsim txom thiab raug raws txov tas li los ntawm Ntxwgnyoog, tsis raug lees txais rau lub ntiaj teb txoj kev ntseeg, thiab tag nrho ob tiam neeg. Vajtswv paub txog kev txom nyem. Kuv zoo siab heev los rau Vajtswv txoj kev hlub uas tsis paub kawg, uas kuv tau txiav txim siab tias, “Tsuav yog kuv tseem muaj txoj sia xwb, kuv yuav sawv ua tim khawv rau Vajtswv.” Pom tau tias kuv tsis hais ib yam dab tsi los sis, thov txoj kev hlub tshua, cov tub ceev xwm tau ntshai tsam lawv muab kuv ntaus tuag ua ntej kuv tau los yaug kom dawb huv rau lawv. Lawv tau tsum tsis ntaus kuv lawm, thiab muab kuv dai tseg tau ob peb hnub.

Kuv nco tau tias nws no heev, kuv cov khaub ncaws nyias nyias thiab ntub tas lawm. Thiab kuv tsis tau noj mov tau ntau hnub, kuv xav tias ntawd yog hnub kawg rau kuv lawm. Nyob rau thaum ntawd, cov tub ceev xwm sim lwm txoj kev haub ntxias, thiab tau hu rau ib tug kws npliag siab, los ua tiag haub ntxias kuv txoj kev xav, tseem ua tiag los ntxuav kuv lub hlwb tib si. Tus kws npliag siab tau hais tias: “Koj tseem hluas. Koj muaj niam muaj txiv thiab me nyuam. Txij li thaum koj raug ntes, lwm tus neeg ntseeg, suav nrog koj tus thawj coj, yeej tsis muaj kev txhawj xeeb txog koj. Koj tab tom raug kev txom nyem rau lawv, puas yog koj ruam no?” Hnov cov lus dag no kuv xav tias, “Yog kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam tuaj ntawm no, lawv kuj yuav mag ntxiab thiab.” “Koj tab tom ua tiag los dag kuv, thiab ntxias kuv nrog tej kev haub ntxias, kom kuv ntxeev siab rau kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam suav daws, plam Vajtswv. Kuv yuav tsis cia kom koj ua tiav li.” Vajtswv txoj kev pov hwm tau cawm kuv dim ntawm kev poob rau hauv Ntxwgyoog tej kev. Tus kws npliag siab co nws lub taub hau nto swb thiab hais tias: “Kuv tsis xav tias, tus neeg no yuav pauv kev xav. Nws yuav tsis qhia dab tsi rau peb li, txawm peb yuav ua dab tsi los xij.” Nws co nws lub taub hau, tau kov yeej, thiab mus lawm.

Tab sis cov tub ceev xwm pom tias qhov no tsis tau hauj lwm li, ces tau txiav txim siab los muab kuv ncua mus rau hnub tshiab. Tsaus ntuj hmo ntawd, no kuv heev, kuv xav tias kuv ob txhais tes ntshe pluam ntawm kuv lub dab teg lawm, nws mob tiag tiag. Kuv lub siab qaug zog heev, thiab kuv hnov tau tias kuv tsis tuaj yeem thev taus ntxiv lawm. Kiag thaum ntawd, ib pab tub ceev xwm cia li maj nroos nkag los, ib leeg nqa ib tug qws, uas ntsia ntxim li yuav ntev thaj tsam li peb fiv. Lawv tau pib ntaus kuv lub pob taws, thiab mam ntaus rau kuv lub hauv caug, hos lwm tus tub ceev xwm tab tom txhom kuv cia. Kuv hnov mob heev, Kuv tsuas xav tuag lawm xwb. Kuv nyiaj tsis taus nws li ces kuv tau quaj. Kuv txawm xav txog kev ntxeev siab rau Vajtswv. Kuv xav tias kuv yuav tham txog kuv tus kheej txoj kev ntseeg, uas tsis txhob hais txog lwm tus li. Pom kuv tab tom quaj, tub ceev xwm tau muab kuv tso rau hauv av. Lawv tso kuv pw rau ntawd, cia kuv so thiab, muab dej rau kuv haus. Lawv tau thau ib tug cwj mem thiab ib co ntawv, npaj los sau. Kiag thaum kuv tab tom yuav swb nkag mus rau Ntxwnyoog qhov kev sim siab thiab ntxeev siab rau Vajtswv, Vajtswv cov lus tau tshwm sim meej rau kuv lub siab lawm: “Rau cov uas yeej tsis muaj lub siab ncaj ib qho me me rau Kuv rau lub sij hawm muaj kev txom nyem loj no hlo li, Kuv yuav tsis ua siab hlub tshua ntxiv lawm, rau qhov Kuv txoj kev hlub tshua no tsuas rub tau ntev npaum li no xwb. Ntxiv ntawd mus, Kuv yeej tsis muaj kev nyiam ib qho hlo li rau cov uas tau ntxeev siab ib zaug rau Kuv lawm, Kuv haj yam tsis nyiam ua ke nrog cov uas tau muab lawv cov phooj ywg txoj kev ntshaw muag tawm. Qhov no yog Kuv tus moj yam…. Tus uas tau tsoo Kuv lub siab kom tawg lawm ces yuav tsis tau txais kev zam ntxim los ntawm Kuv ua zaum thib ob lawm(“Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus Rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv). Vajtswv tus yam ntxwv kom uv tsis txhob ua txhaum rau, tus neeg ntxeev siab rau Vajtswv yuav tsis muaj hnub tau txais Nws txoj kev hlub tshua. Kuv tau nkag siab tseeb lawm. Thiab kuv xav txog cov Yudas uas ntxeev siab rau tus Tswv Yexus vim nyiaj txiag. Kuv puas yuav ntxeev siab rau Vajtswv tiag tiag uas tsuas yog kom lub cev ntaj ntsug tau zoo nyob? Yog hais tias nws tsis yog Vajtswv txoj kev qhuab qhia, kuv yuav ntxeev siab rau Nws, thiab raug rau txim. Ces kuv xav txog ib kab ntawm ib zaj nkauj qhuas Vajtswv. “Tej zaum kuv lub to hau kuj yuav tawg thiab ntshav yuav los, tab sis txoj kev siab tawv ntawm Vajtswv cov neeg yuav tsis ploj mus li. Vajtswv tej lus ntuas nyob tus yees hauv lub siab, kuv txiav txim siab khov kho ua kom dab phem Ntxwgnyoog poob ntsej muag” (Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Kuv ua siab mos muag rau qhov no hauv kuv lub siab, thiab kuv txoj kev ntseeg loj tuaj. Kuv txoj sia nyob hauv Vajtswv ob txhais tes, yog li kuv yuav tsum ua raws li Nws txoj kev npaj tseg. Ntev li ntev tau uas kuv tseem ua taus pa, kuv tuaj yeem sawv ua tim khawv, thiab tsis txhob nyo hau, rau cov dab CCP!

Pom tias kuv tab tom pw rau hauv av, lawv thiaj tau haub nxhias txuas ntxiv. Ib tug ntawm lawv tau hais tias: “Nws puas tsim nyog rau txhua yam kev txom nyem no? Peb tab tom muab sij hawm rau koj qhia peb txog yam koj paub, yog li qhov zoo dua koj qhia peb tam sim no. Tab sis nco ntsoov tias peb twb paub nws tag lawm. Peb muaj cov tim khawv ntau heev thiab cov pov thawj txaus los hais kom koj them nyiaj.” Kuv pom lawv sim ua txhua yam kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv thiab pawg ntseeg. Kuv tswj tsis tau kuv txoj kev npau taws, kuv tau cem lawv! “Yog tias koj paub txhua yam, koj tsis tas nug kuv. Thiab yam kuv paub, kuv yuav tsis qhia koj!” Ces ib tug tub ceev xwm hais tias, “Yog koj tsis qhia hnub no, peb yuav tua koj! Koj yuav tsis tau tawm ntawm no mus ciaj sia!” Kuv tau teb hais tias, “Txij li thaum kuv poob rau hauv nej tes, kuv tsis xav tias yuav ciaj lawm!” Ces ib tug tub ceev xwm, npau taws vog ncaws rau kuv plab, ua rau kuv hnov nyhuv tawm. Lawv txhua tus tau vij kuv ib puag ncig dua ib zaug, thiab tau pib ncaws kuv, thiab kuv tsaus muag dua ib zaug ntxhiv. Ib zaug kuv tsim los kuv pom, Kuv raug dai, zoo li yav tag, zaum no tsuas yog dai siab dua qub. Kuv lub cev tau o tuaj tag nrho, thiab kuv hais tsis tau lus. Tab sis ua tsaug rau Vajtswv txoj kev tiv thaiv, kuv tsis hnov mob ib qho li. Thaum tsaus ntuj tuaj, plaub tug tub ceev xwm nyob saib kuv. Vim yog qee qhov kev muaj qab hau, lawv txhua tus tau tsaug zog. Thiab tom qab ntawd, kuv lub khawb xauv tes nws tau cia li qhib nws tawm. Thiab kuv maj mam poob rau hauv av, zoo li qee yam tab tom hwj kuv cia. Yog tias kuv tsis tau ntsib dua, kuv yuav tsis ntseeg nws. Kuv thiaj li xav txog, thaum Petus nyob hauv tsev kaw neeg, thiab ib tug tim tswv los ntawm tus Tswv los cawm nws. Lub sij hawm no Petus txoj saw hlau cia li poob tawm ntawm nws lawm, thiab kem qhov taub tau qhib los ntawm nws tus kheej. Kuv tsis ntseeg, Vajtswv cia kuv muaj Petus qhov kev paub. Nyob sij hawm ntawd kuv hnov, kuv tau txais kev txhawb thiab koob hmoov yam tseeb tiag! Tau siv zog txav, kuv maj nroos txhos caug ntawm Vajtswv hauv ntej thiab pib thov. Kuv tau hais tias: “Vajtswv! Ua tsaug rau koj txoj kev hlub tshua thiab saib xyuas kuv. Kuv raug tsim txom yuav luag tuag ntau zaug, thiab qee qhov uas Koj tiv thaiv kuv, cia rau kuv kom pom Koj lub zog, thiab lub chim uas loj kawg nkau.” Qhov kev thov no ua rau kuv hnov, sov nyob sab hauv, thiab siv zog txav. Kuv xav tawm mus kawg li, tab sis tu siab heev uas kuv txav tsis tau. Yog li kuv tsuas yog pw rau hauv av ntawm ntawb. Thiab ces hnub tom qab, cov tub ceev xwm ncaws kuv tsim los. Ces ib zaug ntxiv, lawv tau pib tsim txom kuv. Lawv tau hloov kuv mus rau lwm chav, thiab tau kom kuv zaum ntawm ib lub rooj zaum, thiab siv cov lub kauj hlau, txhawm rau ceev kuv lub taub hau thiab caj dab. Nws zawm heev, kuv txav tsis tau ib qhov li. Txhua yam kuv ua tau yog thov rau Vajtswv. Ces ib tug tub ceev xwm nta lub pob txiav hluav taws xob, thiab lwm tus tub ceev xwm tsuas yog ntsia kuv, saib hluav taws xob hawv kuv. Kuv tsis nti hlo li, lawv raug hluav taws xob tom. Lawv xav tias lub rooj zaum tawg lawm no, rov sim dua, thiab tsis muaj dab tsi tshwm sim, ib tug ntawm lawv hais tias: “Xyuas cov xov tooj soj! Yog muaj dab tsi tshwm sim?” Nws thiaj cev nws txhais tes rau kuv. Thiab ces ZAP! Cov hluav taws xob tom thawb nws ya peb taw rov qab. Thiab nws tau pib quaj rau qhov mob. Lwm tus tau ntshai heev yog li ntawb lawv tau khiav tawm rau sab nrauv. Thiab ib tug ntawm lawv tau dawm thiab vau tsoo nws lub ntsej muag. Ib pliag dhau mus, ua ntej ob tug tub ceev xwm rov qab los, thiab daws kuv. Lawv tshee hnyo, ntshai hluav taws xob tom heev. Kuv tau tab tom zaum rau ntawm lub rooj zaum, tau ntev li ib nrab ib teev tab sis yeej tsis raug hluav taws xob tom li. Nws zoo li kuv tsuas yog zaum rau lub rooj li niaj zaus xwb! Raug cawm los ntawm Vajtswv dua ib zaug ntxiv. Kuv zoo siab heev, thaum lub sij hawm kuv hnov zoo li, kuv npaj txhij yuav plam txhua yam, txawm tias yog kuv txoj sia. Ntev li ntev tau uas muaj Vajtswv nrog kuv, li ntawb xwb txaus lawm.

Tom qab ntawd, lawv tau coj kuv rov qab mus rau tom lub tsev kaw neeg. Kuv tau raug mob txhua qhov chaw, thiab Mob tiag tiag uas nyiaj tsis taus lawm. Kuv qaug zog heev. Kuv zaum tsis taus, los yog sawv, los yog noj ib qhov zaub mov qis mus li. Yog li txhua yam kuv ua tau yog pw ntawb, hawm. Ib tug ntawm cov neeg raug txim pom tias, kuv tsis tau muag lwm tus tawm. Nws xav tsis thoob, thiab tau hais tias: “Koj cov kev ntseeg, yog tseeb tiag tiag!” Kuv thiaj li tau pib qhuas Vajtswv hauv kuv lub siab. Ces tub ceev xwm, txib kom cov neeg raug txim tsim txom thiab ntaus kuv. Tab sis kuj ceeb tias, lawv tsis kam thiab, tuaj kuv tog, los rau kuv qhov kev tiv thaiv! Lawv hais tias: “Tus neeg txom nyem no ntseeg rau Vajtswv, thiab koj tab tom tua nws txhawm rau qhov ntawd.” Tub ceev xwm tau swb, tsis tuaj yeej hais ib lo lus, thiab tawm mus.

Tus tub ceev xwm ces, hloov tsis tau, lwm tus lub tswv yim, thiab tau pib koom tes, nrog cov neeg saib xyuas hauv tsev kaw neeg, txhawm rau muab kev khwv kom ntau rau kuv ua. Lawv kom kuv pav cov ntawv ua pob hlawv rau cov tuag. Ib pob pav los ntawm, kaum rau pua daim ntawv nyiaj thiab ntawv kub. Kuv tau ua dej num nyhav dua li lwm tus neeg txim li ntawm ob npaug. Kuv khaws tsis tau ib yam dab tsi li, kuv ob txhais tes mob heev. Thiab txawm tias ua dej num ib hmo, los tsis muaj txoj hauv kev kuv yuav ua tag li. Tub ceev xwm siv qhov cai no, los tsim kuv ib zaug ntxiv. Yuam kom kuv da cov dej ua ntawm nplaim dej qhov sov txias dua qhov dej khov, los sis kom kuv ua dej num hmo ntuj kom tiav, los sis sawv saib lawv. Kuv tau pw tsawg dua li ntawm peb teev, txhua hmo. Kuv tau txom nyem, tau ib xyoos thiab yim lub hli ntawm lub tsev kaw neeg ntawd. Tom qab ntawd kuv raug tso los ntawm CCP, vim kev siv xie jiao uas lawv hais kom thim txoj cai quab yuam thiab muab peb xyoos rau kuv nyob hauv tsev kaw neeg. Txawm tias thaum kuv tau tawm los, kuv tseem raug tub ceev xwm soj qab. Kuv tsis tau ywj pheej, kuv tsis tau mus qhov kuv xav mus, ua tsis tau yam kuv txaus siab. Kuv ua tsis tau kuv lub luag dej num thiab mus koom pawg ntseeg. Qhov no mas ua nyuaj heev li. Thiab kuv xav tias, yog CCP saib kuv tas li, thiab kuv ua tsis tau kuv txoj dej num rau hauv pawg ntseeg, qhov no txawv li cas los ntawm kev tuag? Yog li ces kuv, tau tawm kuv lub zos yug thiab tsiv mus, ua kuv txoj dej num.

Qhov kev paub ntawm CCP txoj kev tsim txom no, yog lub cim xeeb muaj zog heev. Lawv yog dab phem, lawv ua phem rau tib neeg thiab tawm tsam Vajtswv txhua txoj kev. Thiab kuv yuav ntxub lawv tas li. Tab sis kuv kuj ua tim khawv rau, Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Nws yog Vajtswv Tus Kheej, uas pab kuv kom dim ntawm Ntxwnyoog qhov kev paub. Thiab cawm kuv dim los ntawm txoj kev tuag. Los ntawm CCP txoj kev tsim txom hnyav heev, Vajtswv cov lus coj kuv kev, thiab kuv tau muaj txoj sia vim muaj Nws lub zog. Kuv txoj kev ntseeg tau muaj zog tuaj. Thov ua tsaug ntau rau Vajtswv! Thov tag rho lub yeej koob mus rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply