Txoj Kev Txom Nyem hauv Tsev Kaw Neeg

February 4, 2022

Sau los ntawm Xyiab Fav, Teb Chaws Suav

Muaj ib hnub, nyob rau thaum lub Tsib Hlis Ntuj Xyoo 2004, kuv tab tom koom ib qho kev sib sau ua ke nrog rau ib co kwv tij thiab cov nkauj muam thaum ntawd muaj li 20 tawm leej tub ceev xwm tau tsoo nkag los hauv tsev. Lawv tau hais tias lawv tuaj ntawm Pab Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Tuam Ceeb Nroog Ntawm Lub Teb Chaw tuaj thiab tias lawv twb tau soj ntsuam kuv lub xav tooj ntawm tes los tau plaub lub hlis lawm. Lawv tau hais tias lawv yog ib feem ntawm pab tsim txom thoob plaws hauv xeev thiab tias ntau tus tib neeg ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus twb tau raug ntes lawm. Lawv tau coj kuv mus rau ntawm ib Lub Tsev Kawm ntawm Pawg Koom Tsham nyob hauv nroog txhawm rau coj mus nug. Kiag thaum kuv mus txog rau hauv lawm, lawv tau hais kom kuv hle khau thiab zaum ywb. Tom qab me ntsis ntawd, kuv ob txhais ceg loog tag, tiam sis thaum twg uas kuv xav hloov chaw, mas tub ceev xwm nthe nqho rau kuv, hais tias tsis pub kuv txav ib qho me me kiag li. Lawv cia kuv zaum ywb rau ntawd ntev tshaj li ob teev ua ntej lawv mam los pib nug kuv. “Leej twg yog koj tus thawj coj? Pawg ntseeg cov nyiaj raug muab khawv cia rau qhov twg?” Kuv tsis hais ib yam dab tsi li. Ces tus thawj coj ntawm Pab Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Ntawm Teb Chaws tau nqa ib txoj saw khawb xauv tes los thiab hais yam txaus ntshai heev tias, “Tsis txhob nkim nej lub sij hawm rau nws. Cia nws saj cov no!” Ces nws hais rau kuv tias, “Koj puas hnov chav sab tod?” Kuv tau hnov ib tug viv ncaus nyob rau chav sab tod qw nrov nrov ces kuv cia li ntshai tam sim ntawd, thiab xav hais tias, “Cov tub ceev xwm no yuav tsim txom kuv zoo li ntawd ntag. Kuv yuav ua li cas tiv taus?” Ces kuv tau hais cov lus thov rau Vajtswv ntsiag to, thov kom Nws pub lub zog rau kuv thiab hais tias kuv txaus siab hlo vam khom rau Nws thiab ua tim khawv khov kho. Ces thaum ntawd, tus thawj coj tau ncaws kuv ntog rau hauv av, muab kuv ob txhais tes xauv ntxeev tis qaib thiab tom qab ntawd muab kuv cab mus cab los. Tom qab muab kuv rub thiab cab zoo li no ob peb zaug tag lawm, ua rau mob kuv heev ua rau kuv tawm hws lug. Lawv tas zog ua li no ntev dua kaum feeb ua ntej lawv mam li tsum. Thaum pom tias qhov no ua tsis tau hauj lwm, lawv txiav txim siab sim ua qee yam txawv. Lawv coj ib co tub ceev xwm ua tuaj lwm qhov chaw tuaj thiab ib co tub ceev xwm saib xyuas kev ua phem tuaj hauv nroog tuaj, uas tom qab ntawd tau pib nug kuv ib pab tag ib pab. Ib pab twg muaj plaub leeg thiab lawv sib hloov nto los saib kuv nruab hnub thiab hmo ntuj, tsim txom kuv kom kuv tsis txhob tau tsaug zog. Thaum kuv qhib tsis taus kuv ob lub qhov muag li lawm thiab cia li looj hlias tsaug zog, cov tub ceev muab cov dej txias los ntov rau kuv lub ntsej muag thiab rub kuv cov plaub hau txhob txwm ua kom kuv txiav txim siab thiab ua kom kuv muag kuv cov kwv tij thiab cov viv nkauj muam thiab ntxeev siab rau Vajtswv. Txhua hnub, kuv nyuaj siab zuj zus, ntshai tsam tias yog kuv feeb tsis meej ib lub sij hawm twg, ces tej zaum kuv yuav qhia txhua yam txog pawg ntseeg rau lawv. Kuv tas zog thov Vajtswv hauv kuv lub siab, thov kom Nws coj kuv kev kom dhau lub sij hawm txaus ntshai ntawd. Cov tub ceev xwm txhob txwm saib tsis taus kuv thiab. Lawv tsis pub kuv kaw qhov rooj thaum kuv siv chav dej hos cov tub ceev xwm txiv neej mus mus los los kiag sab nraum qhov rooj. Lawv muaj ib txhia tig saib rau hauv kuv, thiab muaj ntau zaum lawv cia li sawv ntawm qhov rooj ntsia kuv mus siv chav dej xwb. Kuv tau raug nug thiab raug tsim txom li no tau 12 hnub. Vim hais tias kuv tsis tau pw los ntev tau 10 tawm hnub lawm kuv cov hlab ntsha thiaj li tsis ua hauj lwm, thaum kawg ua rau kuv tsam plab heev. Lawv tej kev tsim txom tau ua rau kuv poob ceeb thawj 58 los rau 52 kilaus. 12 hnub nkaus xwb kuv poob 6 kilaus lawm.

Nyob rau hnub kaum peb, cov tub ceev xwm tau coj kuv mus rau hauv ib lub tsev kaw neeg uas nyob hauv nroog. Yuav luag ib lub hli tom qab ntawd, lawv tau coj kuv mus rau ib lub tsev so uas zoo nkauj tshaj plaws coj mus soj ntsuam. Lawv coj kuv tus txiv tuaj rau hauv thiab cia nws ib leeg nrog kuv nyob hauv chav ntawd kom nws thiaj li yuav ntxias tau kuv qhia txog pawg ntseeg. Kuv lub siab txawm pib muag thaum xub thawj, thiab kuv xav hais tias kheev lam kuv tawm tau ntawm lub tsev so dag tuag teb ntawd nrog kuv tus txiv sai li sai tau. Tiam sis yuav kom tawm tau mas, kuv yuav tsum tau ntxeev siab rau Vajtswv thiab muag kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Ces Vajtswv cov lus tau los rau hauvlub siab tias: “Nej yuav tsum txhob tsaug zog thiab tos ntsoov txhua lub sij hawm, thiab nej yuav tsum thov Vajtswv ntawm Kuv lub xub ntiag kom ntau tshaj no. Koj yuav tsum paub txog Ntxwgnyoog cov phiaj xwm uas tshaj lij thiab ntau txoj hau kev dag ntxias, paub txog cov ntsuj plig, paub txog tib neeg, thiab muaj cuab kav paub txhua hom tib neeg, cov xwm txheej, thiab ntau yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 17). Vajtswv cov lus tau ceeb toom rau kuv tias cov tub ceev xwm tau coj kuv tus txiv tuaj yog tuaj ua kom kuv lub siab muag yog li kuv thiaj li yuav ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab kuv tab tom poob mus rau hauv nws rooj ntxiab uas phom sij lawm. Kuv xav hais tias, thaum cov tub ceev xwm nug kuv, lawv muab ib daim ntawv teev cov kwv tij thiab cov nkauj muam cov npe thiab ib txhia duab los rau kuv saib thiab nug kuv kom taw qhia tias kuv paub tus twg, tiam sis kuv tsis kam. Kuv kuj tseem nco qhov kuv tus txiv ib txwm txhawb kuv txoj kev ntseeg, thiab kuv xav hais tias kuv tuaj yeem siv lub fib cim no los siv kuv tus txiv mus ceeb toom rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam kom lawv khiav nkaum thiab zam kom tsis txhob raug ntes. Yog li ntawd kuv ua txuj quaj rau kuv tus txiv lub xub pwg thiab ntxhi kuv txoj kev npaj rau nws lub pob ntseg. Nws tau pom zoo ua li ntawd. Ua rau kuv ceeb tag, muaj ib tug poj niam tub ceev xwm tau nkag kiag los rau hauv chav ntawd tam sim ntawd thiab hais rau kuv tus txiv hais tias, “Peb coj koj tuaj hauv no yog tuaj pab peb. Neb tab tom tham dab tsi? Cia li tawm ntawm no mus!” Cov tub ceev xwm xav tau kuv tus txiv los ntxias kuv kom qhia txhua yam txog pawg ntseeg thiab ntxeev siab rau Vajtswv, tiam sis thaum tus poj niam tub ceev xwm no pom tias lawv lub tswv yim dag siv tsis tau lawm, ua rau nws npau taws heev thiab muab kuv tus txiv ntiab tawm mus. Cov tub ceev xwm no mas lim hiam thiab phem heev! Ua tsaug rau Vajtswv txoj kev coj uas tau tiv thaiv kuv kom tsis txhob poob mus rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag.

Tom qab ntawd, cov tub ceev xwm tau coj kuv rov qab los rau ntawm Pab Koom Tsham Lub Tsev Kawm txhawm rau coj los nug. Lawv tau muab kuv xauv rau ntawm ib lub tog zaum xauv tes xauv taw thiab ib tug tub ceev xwm poj niam tau nkag kiag los rau hauv chav ntawd thiab tau muab ib sab khau yas los ntaus kuv lub ntsej muag. Ua rau kuv lub ntsej muag doog tag ces kuv txawm khooj rau ntawm lub tog. Nws tau hais tias kuv dag xwb, yog li ntawd, nws thiaj li foom phem, rub kuv cov plaub hau thiab tas zog ntaus kuv txuas ntxiv. Kuv lub ntsej muag o zoo ib yam li lub lws xiav lawm xwb thiab muaj ntshav tawm los ntawm kuv ob lub qhov muag los. Muaj ib tug tub ceev xwm txiv neej tau los daws kuv ntawm lub tog zaum xauv tes xauv taws ntawd, ces tuav kuv cov plaub hau rub siv zog heev thiab tas zog muab kuv ntsaw rau hauv qab lub tog zaum xauv tes xauv taw ntawd. Kuv tsis tshua haum rau hauv lub qab tog ntawd, yog li ntawd nws thiaj li ncaws kuv thiab foom phem kuv, hais tias kuv mas twb zoo tsis npaum ib tug dev. Lawv thawb ntiag kuv mus rau hauv lub qab tog ntawd thiab hais kom kuv tsis txhob txav yog kuv tseem txav thiab lawv yuav muab kuv ntsaw rau hauv lub tog thiab muab kuv xauv dua. Thaum raug ntaus yam lim hiam heev thiab raug saib tsis taus zoo li no lawm ua rau kuv chim siab heev ces kuv txawm pib tsis muaj zog lawm. Kuv xav rau kuv tus kheej hais tias: “Lawv yuav tsis tso tseg txoj kev tsim txom kuv. Thaum twg qhov kev tsim txom no thiaj li mam tsum?” Thaum mob heev zoo li no lawm, ua rau kuv xav tuag lawm xwb, tiam sis kuv raug xauv rau ntawm lub tog xauv tes xauv taw lawm, ces ntshe kuv yeej yuav tsis tau tuag li. Yog li ntawd kuv tas zog thov Vajtswv hauv kuv lub siab thiab tom qab ntawd kuv xav txog txhua tus neeg dawb huv uas raug tsim txom raws li keeb kwm yav dhau los vim txoj kev tshaj tawm tus Tswv txoj moo zoo. Muaj ib txhia tau raug nees dua, ib txhia raug pob zeb ntaus tuag, thiab ib txhia raug kaw txiav ua tej thooj. Lawv txhua tus puav leej raug tsim txom cov tib neeg dog dig yeej tiv tsis taus thiab lawv txhua tus puav leej tau hais lus tim khawv rau Vajtswv nrog lawv txoj sia. Muab hais ua lwm lo lus mas, kuv thev tsis taus qhov mob no ib qho me me hlo li, thiab haj tseem xav kom tuag es thiaj li khiav dim. Kuv mas qaug zog heev thiab thev tsis tau los hais lus tim khawv kiag li lawm. Thaum xav txog txhua yam no, ua rau kuv kov yeej txoj kev tu siab thiab kev mob siab lawm, yog li ntawd kuv maj nroos los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov Vajtswv thiab lees txim hloov dua siab tshiab. Ces thaum ntawd, kuv pom ib tug noog me me tsaw ze rau sab nraud lub qhov rai. Nws cov plaub txho thiab kuv nco tau qhov los nag xuj xuam rau hnub ntawd. Nws pheej quaj tsis tseg ces ua rau kuv hnov zoo li tus noog ntawd tab tom hais tias, “Ua tim khawv khov kho, ua tim khawv khov kho….” Tus noog quaj ceev zuj zus, txog ntua thaum nws lub suab nrov zoo li yuav luag txhaws qa. Kuv ras dheev tias Vajtswv siv tus noog no los ceeb toom rau kuv, ces ua rau kuv zoo siab heev. Kuv quaj thaum kuv thov Vajtswv, hais tias, “Hawm txog Vajtswv, kuv tsis xav ua ib tug neeg tsis muaj peev xwm los sis ib tug neeg tais caus. Kuv tsis xav tuag rau ib qho qaug zog thiab ntshai zoo li no. Thov pub txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv. Kuv xav ua tim khawv khov kho thiab ua kom Ntxwgnyoog txaj muag.” Ces thaum ntawd, Vajtswv cov lus tau los rau hauv lub siab tias: “Tej zaum nej txhua tus nco cov lus no: ‘Rau qhov peb txoj kev txom nyem me me no, uas tsuas yog ib nyuag pliag xwb, ua hauj lwm rau peb kom tau lub yeeb koob uas zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis.’ Nej txhua tus yeej tau hnov cov lus no ua ntej lawm, tab sis nej tsis muaj ib tug nkag siab lawv lub ntsiab tseeb. Hnub no, nej paub meej tias lawv qhov tseeb tseem ceeb tiag. Cov lus no Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau hauv tiam kawg, thiab yuav ua kom tiav rau cov neeg raug tus zaj loj liab ploog ntaus tsim txom nyob hauv daim av uas nws chev. Tus zaj loj liab ploog tsim txom Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab, thiab ces, nyob thaj av no, cov uas ntseeg Vajtswv yog cov raug rau kev poob ntsej muag thiab kev caij tsuj, thiab qhov tau los ces yog cov lus no tshwm sim nyob hauv nej, pab neeg no(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?). “Nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub). Vajtswv cov lus tau nplij thiab txhawb kuv lub zog. Cov lus ntawd qhia rau kuv tias nws yeej yog ib qho uas zam tsis dhau kom tsis txhob raug tsim txom thiab raug rhuav tshem los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav vim txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev ua kuv tes dej num vim Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog tus dab Ntxwgnyoog, yog Vajtswv tus yeeb ncuab. Tiam sis Vajtswv txoj kev ntse yog siv Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab Vajtswv siv txoj kev tsim txom thiab kev tsim txom lim hiam uas Ntxwgnyoog ua los ua kom peb txoj kev ntseeg thiab kev mloog hais zoo tiav log, thiab kev ua li ntawd, ua rau Nws tsim tau ib pab pawg ntawm cov neeg kov yeej. Kuv raug kev txom nyem kom tau txais qhov tseeb, thiab txoj kev txom nyem no muaj lub ntsiab thiab muaj nuj nqis. Ces thaum ntawd, kuv tau xav txog qhov Vajtswv Tus Kheej tau yug los ua neeg los cawm peb thiab tiv txoj kev tsis kam lees txais yuav thiab kev hais lus phem, thiab tau raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav caum thiab tsim txom, ua rau tsis muaj chaw nkaum. Vajtswv tau poob ntsej poob muag thiab raug mob loj tshaj zoo li no, yog li ntawd, yog ib tug tib neeg qias vuab tsuab lawm, kuv txoj kev raug txom nyem me me no yuav piv tau dab tsi? Qhov ntawd yog ib qhov kev zoo siab uas tau raug txom nyem nrog Khetos. Kuv yeej tsis ntshai tuag li; txawm hais tias Ntxwgnyoog yuav tsim txom kuv npaum li cas los xij, kuv txiav txim siab lawm tias kuv yuav ua tim khawv khov kho kom Vajtswv txaus siab mus txog hnub kuv txoj sia tu! Tom qab ntawd, tus thawj coj ntawm Pab Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Ntawm Lub Teb Chaws tau hais lus luag nyav yam txaus ntshai heev hais tias, “Saib zoo li koj tawv kawg yom. Peb tsis tau npaj ua rau koj zoo li no. Tsuav yog koj qhia peb txhua yam thiab koom tes xwb, kuv lav tias koj yuav raug tso mus tsev sai sai no yog li koj thiaj li rov tau nrog koj tsev neeg nyob.” Lawv yuav ib co ncej puab qaib thiab ncuav los rau kuv noj, tiam sis kuv paub tias qhov no tsuas yog lwm txoj kev dag los ntxias kuv kom ntxeev siab rau Vajtswv xwb. Kuv ntsia lawv thiab tau hais yam tsis ruaj siab hais tias, “Kuv yeej tsis ua tsaug rau nej txoj kev zoo li, yog li tsis txhob thab kuv. Kuv tsuas yog ib qho nqaij nyob rau saum lub laug cam rau nej tsuav raws li nej nyiam xwb. Kuv paub tias kuv yuav tsis tau tawm ntawm no mus yam tseem ciaj sia thiab kuv tau lees txais qhov tseeb ntawd lawm, yog li ntawd nej kav tsij ua raws li nej xav ua. Kuv twb qhia nej lawm tias kuv tsis paub teb rau nej cov lus nug!” Ces nws txawm hais lus luag nyav hais tias, “Tsis tas yuav ua heev npaum li ko. Maj mam hais xwb tau lawm. Tsuas yog qhia peb yam uas peb xav paub xwb ces koj mus tsev tau lawm.” Ces nws txawm tig tawm mus tam sim ntawd lawm. Tom qab ntawd cov tub ceev xwm cia kuv zaum rau ntawm lub tog xauv tes xauv taw. Ob lub lim tiam tom qab, lawv tau coj kuv mus nyob hauv lub tsev kaw neeg. Thaum cov neeg ua hauj lwm ntawm lub tsev kaw neeg ntawd pom kuv raug mob hnyav heev, lawv tsis kam txais kuv. Cov tub ceev xwm ntawm Pab Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Ntawm Lub Teb Chaws tau quab yuam kom kuv hais tias kuv ntog es kuv tus kheej thiaj li raug mob xwb, yog li cov tub ceev xwm ntawm lub tsev kaw neeg thiaj li tsis muaj lwm yam kev xaiv es kam lees txais kuv.

Kuv tau nyob rau ntawm lub tsev kaw neeg ntawd ntev li ib lub hlis ua ntej cov tub ceev xwm yuav coj kuv rov qab mus rau ntawm Pab Koom Tsham Lub Tsev Kawm txhawm rau coj mus nug ntxiv. Lawv cia kuv zaum rau ntawm lub tog xauv tes xauv taw 24 teev nyob rau ib hnub, zaum ntseg ntseg thiab caws kuv ob sab ceg lem mus li 90 disnkis. Kuv zaum li no tau ib hlis nkaus. Kuv lub caj dab mob heev li lawm thiab kuv ob txhais ceg o loj heev li. Cov tub ceev xwm tas zog thab, thuam, thiab nplawm kuv, thiab hauv kuv lub siab kuv mas npau taws heev. Tshwj xeeb mas, kuv tau hnov lawv tham txog qhov lawv tau ntes cov ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus coob npaum li cas lawm, thiab hais tias txawm tus tib neeg uas lawv tau ntes ntawd yuav yog txiv neej los sis poj niam, laus los hluas, cov tub ceev xwm yuav muab lawv tsim txom ua ntej kom lawv ntshai, ces thaum kawg lawv txhua tus puav leej pom zoo ua li cov twb ceev xwm hais lawm. Lawv tau hais tias qhov no yog ib lub tswv yim haub ntxias phem. Thaum hnov cov niag dab phem no hais lus khav theeb ntxhias txog qhov lawv tau tsim txom kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam li ntawd thiab thaum pom lawv luag txaus siab hlo rau lawv tus kheej, luag siab phem, ua rau kuv tom hniav qawv ntxub lawv tshaj plaws li. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav mas yog ib pab niag dab uas tsim txom tib neeg kom lom zem xwb. Kuv tau thov Vajtswv ntsiag to, foom phem rau cov niag dab phem ntawd. Tom qab ntawd, tub ceev xwm pom tias kuv tsis qhia lawv raws li qhov lawv xav tau lawm, yog li ntawd lawv muab kuv xa mus nyob rau ib lub tsev kaw neeg, mus rau ib lub tsev kaw neeg raug txim, ces tom qab ntawd xa kuv mus ntxuav hlwb rau ntawm ib lub chaw twg. Thaum kawg, kuv raug coj rov qab los rau hauv lub tsev kaw neeg hauv nroog qhov chaw uas kuv raug kaw tau ib xyoo thiab peb lub hlis ntawd. Cov tub ceev xwm ua txhua yam no los rhuav tshem kuv tus ntsuj plig thiab ua kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv tiam sis lawv ua tsis tau raws li lawv siab xav. Tom qab ntawd, lawv iab liam lub txim rau kuv tias yog “kev ntseeg dab uas cuam tshuam rau txoj kev cai” ces thiaj li phua lub txim rau kuv plaub xyoo.

Nyob rau hauv tsev kaw neeg, ua rau kuv rov qab paub dua ib zaug ntxiv txog kev ua neej nyob rau hauv dab tuag teb mas zoo li cas. Kuv raug muab coj los ua txoj hauj lwm fab xaws khaub ncaws uas txhua tus nyias muaj nyias qhov hauj lwm ua. Leej twg uas tsis tuaj yeem ua tau raws li tus txheej txheem los sis ua tsis tag lawv qhov hauj lwm ces yuav raug rau txim sawv ntsug ntev li 30 feeb mus rau ib teev tom qab uas lawv so hauj lwm thaum 11 teev ib tag mo. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tom qab noj mov tag lawm, kuv tau siv tag nrho kuv lub sij hawm nyob rau hauv chav ua hauj lwm. Kuv twb tsis muaj sij hawm los haus dej thaum kuv nqhis dej thiab kuv haj tseem yuav tsum khiav mus siv chav dej thiab khiav rov qab. Thaum kawg ua rau kuv tsam plab heev. Thaum kuv siv sij hawm tag hnub txhua hnub zaum ua hauj lwm thiab vim hais tias pheej muaj hauj lwm ntau heev los ua tas li, ntxiv rau txoj kev tsim txom uas kuv tau raug thaum nyob ntawm cov tub ceev xwm ob txhais tes, muab kuv zaum rau ntawm lub tog xauv tes xauv taw ntawd tau ob lub hlis tawm, thaum kawg ua rau kuv mob caj dab heev thiab pheej mob taub hau thiab xeev siab. Muaj ib zaum, kuv npleem ko taw thiab ntog hauv chav da dej ces kuv lub taub hau tau tsoo rau hauv pem teb. Kuv lub nraub qaum tsoo cov theem ntaiv ces ua rau kuv feeb tsis meej thiab txav tsis taus li lawm. Kuv mloog zoo li ua rau kuv lub nrab qaum lov lawm, thiab nws mob tshaj plaws. Tab txawm lwm tus neeg raug txim los hais tias kuv ces tag li no lawm, los sis tias tam sim no kuv ces kawg tuag tes tuag taw lawm xwb. Lawv txhua tus puav leej tau qw thov kev pab thiab nias lub tswb kom nrov, tiam sis yeej tsis muaj leej twg los li. Thaum kawg, ib co neeg raug txim tau muab kuv nqa mus rau ntawm kuv lub txaj. Kuv mloog zoo li tias kuv lub cev lov tag thiab kuv cheem tsis tau kom tsis txhob quaj rau qhov mob no li. Hmo ntawd, nws mob dhau lawm kuv pw tsis tsaug zog hlo li. Thaum kawg ib tug neeg zov nkuaj thiaj li mam los rau ntawm kuv chav thaum 8 teev sawv ntxov hnub tom qab. Nws xav paub tias kuv mob npaum li cas. Kuv hais tias, “Kuv xav tias kuv lub nrab qaum lov lawm. Kuv txav tsis tau kiag li thiab kuv lub taub hau mob heev.” Tiam sis nws tsuas plhe ncauj thiab hais tias, “Tsis yog ib qho teeb meem loj. Koj yuav tsum coj koj ob yag txha mus rau theem saud mus ua hauj lwm, koj muaj hauj lwm ntau heev yuav ua. Yog koj txav tsis tau, koj yuav tsum nrhiav qee tus neeg los nqa koj. Yog tsis muaj leej twg pab koj, ces koj tus kheej yuav tsum tau nkag nce mus!” Ces nws cia li tig hlo rov qab mus lawm. Yog li ntawd kuv yuav tsum tau tiv qhov mob ntawd thiab thov kom qee tus neeg ntawm cov neeg raug txim pab maj mam nqa kuv ntawm kuv lub txaj. Qhov ntawd siv sij hawm li 30 los sis 40 feeb mam li mus txog ntawm qhov chaw zaum thiab tom qab ntawd kuv maj mam mus rau ntawm tus ntaiv, thiab nce mus rau saud. Qhov ntawd mas yuav taupeem tiag thiaj li mus txog rau ntwm kuv qhov chaw ua hauj lwm, ces kuv tau sim zaum, tiam sis tom qab uas sim zaum li kaum tawm zaus lawm, los kuv yeej zaum tsis taus li. Thaum kawg, kuv yuav tsum tau tuav kuv lub tshuab thiab tom kuv cov hniav tiv qhov mob ntawd, siv tag nrho kuv lub zog los muab kuv tus kheej zaum. Kuv hnov zoo li qee yam lov tom kuv lub nrab qaum thiab ua rau mob tshaj plaws li. Qhov ntawd mas nyuaj tiag tiag uas yuav tiv kom mus txog thaum tus kws kho mob los kho, tiam sis yam nws ua ces tsuas yog muab ib co tshuaj ai-o-dees los pleev kuv thiab muab peb lub tshuaj ntsiav notontseexees rau kuv xwb. Nws hais kom kuv nqos cov tshuaj ntawd thiab tom qab ntawd rov qab mus ua hauj lwm. Thiab yog li ntawd, qhov mob uas kuv hnov hauv kuv lub cev thiab hauv kuv lub siab ua rau kuv mloog zoo li kuv mus tsis taus ntxiv li lawm. Kuv ntxub cov tub ceev xwm no heev uas saib kuv zoo li tsis yog tib neeg kiag li. Hauv lawv lub zeeg muag mas, cov neeg raug txim twb zoo tsis npaum li tej dev—peb tsuas yog cov tshuab khwv nyiaj rau lawv xwb. Kuv tau xav tias kuv nyuam qhuav nyob hauv tsev kaw neeg twb tsis tau muaj ib xyoos, hos kuv lub txim yog plaub xyoos. Kuv yuav ua li cas tiv taus lub sij hawm ntev npaum li no rau hauv ub ntiaj teb ma? Kuv yeej tsis paub xyov kuv yuav ciaj los yuav taug. Thaum xav li no ua rau kuv hnov kho siab zim thiab nyob kho siab khuav lawm xwb. Tos nco xwb, kuv twb pib seev zaj nkauj uas kuv nyiam tshaj plaws ntawm Vajtswv cov lus hais tias: “Thaum koj ntsib kev tsim txom, koj yuav tsum muaj peev xwm tso kev txhawj xeeb ntawm sab cev nqaij tawv tseg thiab tsis txhob yws tawm tsam Vajtswv. Thaum Vajtswv zais Nws Tus Kheej ntawm koj lawm, koj yuav tsum muaj peev xwm muaj kev ntseeg raws Nws qab, kom tuav tau koj txoj kev hlub yav dhau los tsis pub kom nws poob los sis ploj mus. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum zwm rau Nws tus qauv thiab npaj foom phem rau koj tus kheej sab nqaij tawv zoo dua li uas yws tawm tsam Nws. Thaum koj raug kev sim siab, koj yuav tsum ua rau Vajtswv zoo siab, txawm hais tias koj yuav quaj los kua muag iab los sis tsis txaus siab rau qee yam hom phiaj uas koj nyiam. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev hlub thiab kev ntseeg tseeb tiag. Txawm hais tias koj tus yeeb yam yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum xub muaj txoj kev txaus siab hlo raug kev txom nyem thiab kev ntseeg tseeb ob yam no ua ntej, thiab koj kuj yuav tsum muaj kev txaus siab hlo tso sab cev nqaij tawv pov tseg. Koj yuav tsum txaus siab hlo ua siab ntev nyiaj tej kev txom nyem thiab kev tsim txom uas koj plam koj tus kheej txoj kev nyiam kom koj thiaj li ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Koj kuj yuav tsum muaj peev xwm xav khuv xim koj tus kheej hauv koj lub siab thiab: Yav dhau los, koj tsis muaj peev xwm ua kom Vajtswv txaus siab, thiab tam sim no, koj thiaj li khuv xim koj tus kheej. Koj yuav tsum tsis txhob muaj qhov tu ncua hauv cov kev khuv xim no—nws yog los ntawm cov no uas Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tias koj tsis tuaj yeem ua tau raws li cov txheej txheem no, ces tsis tuaj yeem ua tau rau koj kom zoo tshaj plaws”. (“Yuav Ua Kom Zoo Tiav Log Tau Li Cas” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Kuv hu zaj nkauj no ntsiag to, thiab kuv yim hu, ces kuv yim hnov txhawb kuv lub siab. Ua rau kuv pib hnov muaj zog me ntsis hauv kuv lub siab thiab hnov tias, txawm tam sim no kuv yuav raug kev txom nyem nyob rau hauv lub qhov ntawm cov niag dab phem no los xij, thaum kuv tus yam ntxwv qaug zog Vajtswv cov lus yeej tseem coj kuv kev, muab txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv. Vajtswv ib txwm tsis tso kuv tseg thiab muaj Vajtswv cov lus, ces kuv yuav tsis kho siab zim lawm. Qhov xav li no ua rau kuv kaj siab tshaj thiab hnov khuv xim uas kuv tsis muaj kev txiav txim siab los tiv txoj kev txom nyem no. Thaum ntsib tej kev txom nyem thiab tej kev sim siab nyuaj li no, ua rau kuv xav phem thiab ua rau mob Vajtswv lub siab. Kuv xav txog qhov uas kuv tau ntsib txij li thaum kuv raug ntes los. Kuv tau raug cov tub ceev xwm rhuav tshem thiab raug tsim txom los ntev heev lawm, thiab yog tias tsis yog vim Vajtswv cov lus ntawm txoj kev coj kev thiab Vajtswv txoj kev saib ntsoov kuv, ces ntshe ob peb zaug dhau los no kuv twb tuag lawm. Tam sim no rov qab ntsib txoj kev tsim txom lim hiam no dua lawm, kuv muaj kev ntseeg tias tsuav yog kuv vam khom rau Vajtswv xwb, ces kuv yeej yuav tiv dhau qhov no ib yam nkaus. Vajtswv tab tom siv qhov xwm txheej no los ua kom kuv txoj kev ntseeg zoo tiav log. Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem ua rau Nws mob mus ntxiv lawm; kuv yuav tsum vam khom rau Nws thiab ua siab tawv qhawv, kav tsij ua neej nyob mus, thiab ua tim khawv rau Nws. Thaum xav txog tej no, qhov uas kuv hnov ntxhov siab ntawd tau pib ploj mus lawm. Qhov ntawd yog Vajtswv cov lus uas tau coj kuv kev kom los dhau Ntxwgnyoog txoj kev rhuav tshem thiab kev tsim txom kuv thaum lub sij hawm ntawd. Thaum kawg, kuv lub txim tau tag thiab kuv muaj txoj sia nyob ntev rhawv txaus tawm tau ntawm ntuj tawg hauv lub ntiaj teb ntawd mus lawm.

Thaum kuv tau rov qab los txog tsev, kuv hnov tias cov tub ceev xwm tau hais tej lus xaiv hais tias kuv yog ib tug neeg uas txhawj dag ntxias heev. Kuv tus txiv yuav tsum tau nrhiav hauj lwm rau lwm qhov chaw thiaj li zam tau tag nrho tej lus xaiv thiab tsis raug cov neeg zej zos taw tes rau thiab nws tau hais tias nws xav nrauj lawm xwb. Nws niam txaj muag heev vim qhov kuv raug kaw ua rau nws yuav luag tsis xav ntsia kuv. Kuv tus ntxhais los kuj tau raug cov xib fwb thiab cov tub ntxhais kawm ntawv ua ke thuam loj heev huv si yog li ntawd yeej tsis muaj ib tug me nyuam hauv lub zos ntawd kam nrog nws ua si li lawm. Ua rau kuv tauv tsis tau lub kua muag thaum kuv pom qhov uas tau tshwm sim no. Peb yog ib tse neeg uas kaj siab heev, tam sim no txo los zoo li no lawm vim yog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tsim txom nkaus xwb. Kuv ntxub Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ti nkaus txha! Ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tau los rau hauv kuv lub siab tias. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Tej poj koob yawm txwv ntawm cov neeg txheej thaum ub? Cov thawj coj uas ntxim hlub tshaj? Lawv tag nrho yeej tawm tsam Vajtswv! Lawv tej kev cuam tshuam ua rau tag nrho cov nyob hauv qab ntuj raug tso tseg rau hauv ib qho xwm txheej ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev kub ntxhov. Kev ywj pheej fab kev ntseeg? Tej cai yam raug cai thiab tej uas pej xeem xav tau? Tag nrho tej no ces yog kev ntxias dag los npog kev txhaum xwb! … Vim li cas ho yuav tsim tej kev tav kev uas tua tsis tshab no rau Vajtswv tes hauj lwm? Vim li cas ho siv ntau yam kev ntxias dag uas sib txawv los dag Vajtswv cov neeg? Qhov kev ywj pheej tiag thiab tej cai thiab tej yam tib neeg nyiam uas raug kev cai ntawd nyob qhov twg? Txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg? Txoj kev kaj siab nyob qhov twg? Kev sov siab ntawd nyob qhov twg? Vim li cas ho siv tej tswv yim ntxias dag los dag Vajtswv cov neeg? Vim li cas ho siv dag zog los caij tsuj qhov kev los ntawm Vajtswv? Vim li cas ho tsis pub Vajtswv ncig mus los yam ywj siab lug rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los? Vim li cas ho caum tua Vajtswv kom txog ntua thaum uas Nws tsis muaj chaw so Nws lub tob hau? Txoj kev sov siab ntawm tib neeg dua twg tag lawm? Qhov kev txais tos ntawm tib neeg dua twg lawm? Vim li cas thiaj tsim muaj tej kev quaj nrhiav yam tag kev cia siab nrho no nyob rau hauv Vajtswv? Vim li cas thiaj cia Vajtswv hu ib zaug tag los ib zaug thiab li no? Vim li cas thiaj yuam Vajtswv kom txhawj txog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws? Nyob rau hauv lub meem xeeb coj uas tsaus ntuj nti no, vim li cas nws tej niag dev zov tsev uas txaus tu siab ntsuav ntawd ho tsis pub Vajtswv mus los yam ywj siab lug nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)). Thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, kuv nkag siab du luag txog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev phem. Nws lam ua txuj ua ncaj ncees rau sab nraud, tshaj tawm txog “kev ywj pheej ntawm kev muaj kev ntseeg,” “tuav txoj cai thiab txib tib neeg” thiab “saib xyuas rau tib neeg”. Nws hais txhua yam zoo txog kev tsim txiaj thiab kev coj ncaj ncees tiam sis hauv qhov zais ntsis nws siv txhua lub tswv yim phem los rhuav tshem los ntes thiab tsim txom cov ntseeg thiab tshaj tawm tej lus xaiv lus ncua, ua rau cov ntseeg Vajtswv raug kaw suav tsis txheeb li lawm, tsis muaj peev xwm rov qab los tsev tau lawm, thiab ua rau lawv tsev neeg tawg tag. Yav dhau los kuv yeej tsis tau pom Tsoom Fwv Koom Tsham Suav zoo li cas tiag tiag, thiab kuv tau hwm nws. Tiam sis tom qab kuv tau raug nws txoj kev tsim txom tag lawm, thaum kawg kuv thiaj li pom tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog tus thawj coj dab uas rhuav tshem tib neeg. Lub ntsiab tseeb tiag, nws yog tus yeeb ncuab ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb, thiab nws yog pab dab uas phem tshaj plaws, tawm tsam heev tshaj plaws.

Tom qab kuv tawm hauv tsev kaw neeg lawm, los cov tub ceev xwm yeej tsis tso tseg lawv txoj kev soj ntsuam kuv li. Cov tub ceev xwm hauv peb lub zos tas zog nug seb kuv puas tseem ntseeg Vajtswv thiab thaum kuv nyeem Vajtswv cov lus hauv tsev, kuv yuav tsum tau muab lub qhov rooj tag kaw kom ruaj ruaj. Kuv yuav tsum tau muab kuv phau ntawv uas hais txog Vajtswv cov lus zais rau qhov chaw uas nraim tshaj plaws thiab kuv yuav tsum tau ceev faj thiab ua tib zoo saib thaum mus sib sau ua ke los sis tshaj tawm txoj moo zoo. Muaj ib hnub nyob rau thaum lub Peb Hlis Ntuj Xyoo 2013, ib tus thawj coj thiab ob tus pab thawj coj ntawm pawg ntseeg uas kuv muaj feem saib xyuas tau raug ntes lawm yog li ntawd kuv yuav tsum tau npaj rhais ib txhia koom hauv pawg ntseeg mus rau lwm qhov kom ceev thiab ceeb toom rau cov kwv tij thiab cov viv ncaus nkauj kom lawv ceev faj. Thaum kuv tab tom npaj txhua yam no, kuv tau hnov ib tug viv ncaus hais tias, “Tus thawj coj uas raug ntes ntawd muaj ib daim ntawv teev npe txog cov kwv tij thiab cov nkauj muam nyob rau ntawm nws yog li ntawd cov tub ceev xwm tau daim ntawv teev npe ntawd tam sim no lawm.” Nws hais tias cov tub ceev xwm ntawd tau tib zoo qhib txhua daim yeeb yaj duab saib, nrhiav cov neeg txawv ntsej muag, thiab tias lawv tab tom npaj mus khob ib lub qhov rooj zuj zus nrhiav cov ntseeg. Lawv kuj tseem tau hem hais tias: “Txawm yuav ntes yuam kev ib txhiab leej los zoo dua qhov cia ib tug dim!” Kuv tshee hnyo thiab ntshai heev thaum kuv hnov txog qhov no. Vim hais tias kuv twb raug ntes los ntawm kuv txoj kev ntseeg yav dhau los lawm, thiab lawv muaj ntaub ntawv rau ntawm kuv lawm. Yog tias tub ceev xwm siv lub tshuab cim lub ntsej muag, ces kuv yeej yuav raug ntes xwb xwb li. Yog tias kuv rov raug ntes dua, ces yeej tsis muaj hnub uas kuv yuav muaj sia nyob li lawm—lawv yeej yuav ua li ntawd xwb xwb. Thaum xav li no, kuv ras dheev tias kuv yuav tsum tau khiav kom deb kom sai li sai tau. Thaum kuv mus txog rau lwm pawg ntseeg lawm, txawm li cas los xij, kuv lub siab yeej tsis tus thiab muaj kev tawm tsam hauv nruab siab tas li. Muaj ntau yam hauj lwm nyob rau hauv pawg ntseeg ntawd uas yuav tsum tau npaj kom ceev, tiam sis kuv tau tso kuv cov lus txib tseg los mus pov hwm kuv tus kheej lub neej txoj sia lawm. Yog tias kuv tawm tam sim no, ces kuv yeej tiv thaiv tsis tau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev li lawm! Kuv lub siab uas txawj xav thiab kev ua neeg zoo nyob qhov twg lawm? Tsis yog kuv ua zoo li ib tug neeg tsis muaj peev xwm thiab tais caus xwb lod? Kuv tsis muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb—kuv cov lus tim khawv nyob qhov twg lawm? Thaum kuv xav txog tej no, kuv maj nroos los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov Vajtswv, thov kom Nws pub txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv thiab tiv thaiv kuv kom kuv tuaj yeem ua tim khawv tau.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais tias: “Thaum tib neeg npaj txhij yuav muab lawv txoj sia fij lawm, ces txhua yam cia li rais los ua tej yam me me tsis tseem ceeb lawm xwb, ces tsis muaj leej twg yuav ua tau li cas rau lawv li lawm. Dab tsi tseem ho tseem ceeb tshaj txoj sia lawm thiab? Yog li ntawd, Ntxwgnyoog tsis muaj cuab kav yuav ua tau dab tsi ntxiv rau hauv tib neeg lawm, tsis muaj ib yam dab tsi uas nws ua tau rau tib neeg li lawm. Txawm hais tias, nyob rau ntawm lub ntsiab lus ntawm lub ‘cev nqaij daim tawv’ yeej tau hais tias lub cev nqaij daim tawv raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, los yog tib neeg rau siab tiag tiag, thiab tsis raug Ntxwgnyoog caij tsuj lawm, ces tsis muaj leej twg yuav ua tau li cas rau lawv li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 36). Thaum xav txog Vajtswv cov lus no, kuv nkag siab lawm tias qhov xwm txheej no yog Vajtswv txoj kev sim siab, thiab tias yog ib kob tsov rog uas tab tom sib tawm tsam nyob rau sab yeeb ceeb. Kuv paub tias kuv yuav tsum tuaj Vajtswv tog thiab muab kuv lub neej txoj sia fij rau kom ua rau Ntxwgnyoog txaj muag thiab hais lus tim khawv rau Vajtswv; yuav tsis muaj hnub uas kuv yuav tso tes plau khiav rau thaum ib lub sij hawm tseem ceeb zoo li no! Kuv yuav tsum tiv thaiv txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev—qhov ntawd yog qhov uas tus neeg muaj lub siab txawj xav thiab kev ua neeg zoo yuav tsum ua. Kuv raug kev tsim txom vim yog txoj kev ncaj ncees, thiab tab txawm yog kuv tuag lawm los xij, los qhov ntawd yeej tseem tsim nyog lawm. Yog kuv ua neej nyob yam tsis muaj qab hau thiab yeem swb rau Ntxwgnyoog lawm, ces txawm kuv lub cev yuav tseem ciaj sia nyob los xij, kuv yuav zoo li ib tug neeg tuag taug kev xwb. Ua rau kuv hnov kaj siab thaum xav li no, yog li ntawd kuv maj ceev nrooj rov qab mus rau tim pawg ntseeg ntawd thiab qhia kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam mus muab txhua phau ntawd uas hais txog Vajtswv cov lus tshem tawm thiab qhia lawv txhua tus kom khiav nkaum. Tag nrho pawg ntseeg tej hauj lwm tau npaj tau ceev heev thiab kuv tau ua Vajtswv tsaug rau Nws txoj kev coj kev!

Kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los tau 20 tawm lub xyoo lawm thiab kev pheej raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsim txom thiab caij tsuj xwm yeem, txawm kuv tau raug mob qee yam los xij, vim muaj Vajtswv cov lus coj kev, kuv thiaj li tau los nkag siab qee qhov tseeb thiab tau kawm kom paub qhov yog thiab qhov tsis yog, rau ntawm qhov kev ncaj ncees thiab kev phem. Kuv kuj tau kawm los vam khom rau Vajtswv thaum ntsib tej xwm txheej uas phem tshaj plaws zoo li ntawd thiab. Kuv hnov tias qhov muaj cai hauv Vajtswv cov lus thiab kuv txoj kev ntseeg Vajtswv loj hlob lawm tiag tiag. Qhov no puav leej yog los ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub nkaus xwb. Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply