Muaj Yeej Dhau Los Ntawm Ntxwgnyoog Tej Kev Sim Siab

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsheev Luj, Teb Chaws Suav

Rov qab mus rau thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj, Xyoo 2012, thaum kuv tawm mus tshaj txoj moo zoo nyob kev deb ntawm nroog. Muaj ib tag kis thaum tseem sib sau ua ke nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam kaum tawm leej, cia li muaj lub suab khob qhov rooj nthawv nthav, ces muaj rau los sis xya leej tub ceev xwm qw cuag tsi nkag los, yoj cov qws mus los. Lawv muab peb thawb nyias mus nyias thiab txawm pib nrhiav, tshawb qhov txhia chaw. Ib tug viv ncaus tau txhais ruam mus pem hauv ntej thiab nug tias, “Peb tsis tau ua txhaum ib txoj cai li—nej muaj cai dab tsi tuaj tshawb li no?” Ib tug tub ceev xwm teb npau taw hlo tias, “Tsum kiag! Koj cia li sawv ntawm ko raws li qhov tau hais tseg, thiab txhob hais lus dab tsi yog tsis nug txog!” Ces tus tub ceev xwm siv zog thawb nws mus rau hauv av, ua rau nws ib tug rau tes lov thiab los ntshav kiag tam sim. Thaum pom tus tub ceev xwm ua phem heev ua rau kuv npau taws thiab ntshai huv si, yog li ntawd kuv thiaj li los hais lus thov ntsiag to, thov Vajtswv muab txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv, cia siab tias yuav ua tim khawv khov kho rau Nws. Kuv siab tus me ntsis tom qab thov Vajtswv tag. Tom qab cheb qhov chaw lawm, tub ceev xwm tau txeeb ob peb phau ntawv txoj moo zoo thiab cov ntawv ntawm Vajtswv cov lus thiab muab peb tag nrho ntsaws rau hauv lawv cov tsheb.

Nyob ntawm tub ceev xwm qhov chaw ua hauj lwm, lawv muab tag nrho txhua yam uas peb muaj thiab xav paub peb cov npe, tej chaw nyob, thiab leej twg yog tus thawj coj ntawm pawg ntseeg. Kuv tsis hais ib lo lus dab tsi. Ces thaum lawv tab tom npaj txhij yuav nug kuv rau ntawm kuv tus kheej ua rau kuv pib ntshai tiag tiag; kuv hnov tias tub ceev xwm tau ua phem rau cov taug kev mus tshaj txoj moo zoo, thiab lawv tau cim kuv tias yog ib tug tseem ceeb yuav tau nug. Qhov ntawd zoo li ntxim ntshai tiag tiag rau kuv. Lub sij haw ntawd kuv hnov ib tug viv ncaus uas nyob ntawm kuv ib sab taij thov Vajtswv tias, “Au Vajtswv, Koj yog peb lub zog khov kho, peb qhov chaw nraim. Ntxwgnyoog kov tsis yeej Koj. Kuv xav vam khom rau ntawm Koj cov lus, ua tim khawv khov kho thiab ua kom Koj txaus siab!” Qhov no ua rau kuv lub siab kaj, thiab kuv xav hais tias, “Qhov ntawd yog lawm. Vajtswv yog tus txhawb peb, yog li kuv yuav mus ntshai ua dab tsi? Tsuav yog kuv vam khom rau Vajtswv ces kuv yeem tuaj yeem kov yeej Ntxwgnyoog xwb xwb.” Kuv txoj kev ntshai tau ploj mus lawm thiab tib lub sij hawm ntawd kuv los hnov txaj muag thiab. Nws tau thov Vajtswv thiab vam khom rau Vajtswv tim ntsej tim muag rau qhov no yam ruaj siab hlo hauv nws txoj kev ntseeg, tiam sis kuv tab tom tshee na nrog txoj kev ntshai, yeej tsis muaj cuab kav ua tau li ib tug ntseeg uas yuav tsum muaj li lawm. Dhau los ntawm kev txhawb siab thiab kev pab ntawm tus viv ncaus no cov lus thov—Vajtswv txoj kev hlub—kuv tau txiav txim siab ntsiag to tias kuv yeej yuav ua tim khawv khov kho, tias kuv yeej yuav tsis rais mus ua Yudas thiab ntxeev siab rau Vajtswv hlo li.

Thaj tsam li 10 teev, ob tug tub ceev xwm muab kuv xauv tes thiab tau coj kuv mus rau ib chav nug ib leeg kheej. Muaj ib tug ntawm hais qee yam lus hauv ib cheeb tsam uas ua rau kuv tsis to taub, yog li kuv thiaj li nug nws tias nws hais dab tsi. Ua rau kuv ceeb, qhov no tau ua rau nkawd npau taws, thiab tus uas sawv ntawm nws ib sab cia li ntsiab hlo kuv cov plaub hau thiab fiav mus mus los los. Ua rau kuv kiv pes lees thiab tsis meej pem; kuv tawv plaub hau zoo li hlaws tag thiab kuv cov plaub hau puav leej hle puv ntawm npoo tsev. Kiag tom qab ntawd, lwm tus tub ceev xwm kuj nthe kuv, “Peb yuav muab qhov ntawd tawm ntawm koj ntawm ib txoj hau kev los sis lwm txoj hau kev xwb xwb! Hais lus ma! Leej twg xa koj mus tshaj txoj moo zoo?” Tsis ntev ntawd kuv thiaj li tau hais tias “Kev qhia txoj moo zoo yog kuv tes dej num” ces nws txawm ntsiab kuv cov plaub hau thiab pib ncuav pias rau kuv, puav leej nthe tias, “Kuv xav pom koj sim tshaj txoj moo zoo ntawd ib zaug ntxiv seb!” Kuv lub ntsej muag kub lug thiab pib o los ntawm kev raug ntaus. Nws tsuas so thaum nws qaug zog lawm xwb, tiam sis kuj tseem nthe rawv tej lus nug rau kuv. “Koj tsis yog nyob ib ncig ntawm no tuaj—koj cov lus hais tau npliag heev, koj tsis yog ib tug tib neeg dog dig. Rua koj lub qhov ncauj sob! Vim li cas koj thiaj nyob ntawm no? Leej twg xav koj tuaj ntawm no? Leej twg yog koj tus thawj coj? …” Kuv lub siab poob tag thiab kuv tau hu Vajtswv tsis tseg, taij thov txoj kev ntseeg thiab lub zog los ntawm Nws. Kev thov Vajtswv xwm yeem ua rau kuv ntxhov siab thiab kuv thiaj li tau teb tias, “Kuv tsis paub ib yam dab tsi li.” Ces nws txawm tsoo lub rooj thiab nthe tias, “Koj tos tso. Peb yuav muab koj tso rau txoj kab tsis ntev no,” thaum nws khaws nkaus kuv lub MP4 thiab pib muab coj los kov. Poob siab hlo thiab xav paub tias lawv yuav siv tej tswv yim dab tsi los txim txom kuv, kuv maj nroo nquas hu Vajtswv. Muaj ib qho lus nyeem ntawm Vajtswv cov lus cia li pib nrov kiag tam sim rau ntawm lub MP4, hais tias, “Rau cov uas yeej tsis muaj lub siab ncaj ib qho me me rau Kuv rau lub sij hawm muaj kev txom nyem loj no hlo li, Kuv yuav tsis ua siab hlub tshua ntxiv lawm, rau qhov Kuv txoj kev hlub tshua no tsuas rub tau ntev npaum li no xwb. Ntxiv ntawd mus, Kuv yeej tsis muaj kev nyiam ib qho hlo li rau cov uas tau ntxeev siab ib zaug rau Kuv lawm, Kuv haj yam tsis nyiam ua ke nrog cov uas tau muab lawv cov phooj ywg txoj kev ntshaw muag tawm. Qhov no yog Kuv tus moj yam, tsis hais tus neeg ntawd yuav yog leej twg los xij. Kuv yuav tsum tau qhia qhov no rau nej: Tus uas tau tsoo Kuv lub siab kom tawg lawm ces yuav tsis tau txais kev zam ntxim los ntawm Kuv ua zaum thib ob lawm, thiab tus uas tau ua siab ncaj rau Kuv ces yuav tau nyob hauv Kuv lub siab mus ib txhis(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg). Tau hnov qhov no ua rau chob kuv tiag tiag. Kuv xav hais tias, thaum tus Tswv Yexus tab tom ua Nws txoj hauj lwm, muaj tib neeg caum raws Nws qab coob coob thiab tau txaus siab xyiv fab rau Nws txoj hmoov hlub. Tiam sis thaum Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm thiab cov tub rog Romas tau vwm qees rau txoj kev ntes cov ntseeg Vajtswv, ntau leej tau khiav pos tw nthoob thiab ntshai rwg. Ntawd mas ua rau Vajtswv mob tshaj! Zoo ib yam nkaus, kuv kuj tau txaus siab xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov, thiab ruaj siab hlo caum raws Nws qab, tiam sis kiag thaum kuv ntsib kev nyuaj uas cheem tsum kuv los mus tiv kev txom nyem thiab tiv kev nyuaj, ua rau kuv tais caus thiab ntshai. Qhov ntawd yuav nplij Vajtswv lub siab tau li cas? Hauv tiam kawg, Vajtswv tau rais los ua cev nqaij daim tawv thiab tuaj rau Suav Teb, daim av ntawm cov dab phem uas Tsoom Fwm Koom Tsham Suav ua tus kav, txhawm rau los cawm peb, cov tib neeg qias vuab tsuab. Nws thiaj li tiv kev txom nyem dhau los ntawm raug caij tsuj thiab rau caum tua los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham, tiam sis txawm li ntawd los xij Nws yeej tsis tso tseg kev nthuav tawm qhov tseeb thiab coj peb kev. Tus nqi uas Nws tau them los cawm peb mas ntau heev, thiab kuv xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj kev cawm dim, tiam sis kuv tsis tuaj yeem tiv taus ib qho kev nyuaj me me kom ua rau Vajtswv txaus siab li. Ntawd mas xav rau yus tus kheej nkaus xwb yam tsis txaus ntseeg li. Kuv qhov kev xav zoo thiab xav phem hnov raug iab liam tiag tiag li thiab kuv hnov ib qho kev xav tob txog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev txhawj rau kuv. Vajtswv paub tias kuv muaj tus yeeb yam tsis loj hlob thiab kuv muaj kev ntshai thaum ntsib Ntxwgnyoog qhov kev quab yuam. Vim yog li ntawd Nws thiaj li ua rau kuv kom to taub txog Nws txoj kev xav dhau los ntawm kev cia tus tub ceev xwm tso qhov kev nyeem Nws cov lus kom kuv thiaj tuaj yeem hnov, los pab kuv ua tim kawv khov kho kom dhau los ntawm qhov kev txom nyem no. Txhawb kuv siab heev los ntawm Vajtswv txoj kev hlub ua rau kuv kua muag ntws sisrau ntawm kuv ntsej muag, ces kuv tau thov Vajtswv ntsiag to tias, “Vajtswv, kuv yuav tsis ntxeev siab rau Koj. Txawm Ntxwgnyoog yuav tsim txom kuv npaum li cas los xij, kuv yuav ua tim khawv khov kho thiab ua rau kom Ntxwgnyoog poob ntsej poob muag los nplij Koj lub siab.”

Tus tub ceev xwm muab lub MP4 tua kiag tam sim thiab hais lus hem rau kuv tias, “Yog tias koj tseem tsis hais, kuv tseem tshuav ntau yam nyob tos koj!” Ces tus tub ceeb xwm cia kuv sawv taws liab hauv av thiab xauv kuv sab tes xis nrog ib lub kauj hlau uas lo nrog lub pob zeb xuab puam nyob pua lua hauv av. Lawv ua komkuv khoov duav hloov rau qhov zaum ywb, thiab lawv tsis cia kom kuv muab lwm sab tes los txheem pab rau kuv tus kheej ib sab ceg li. Tom qab ib pliag, thaum kuv tsis tuaj yeem sawv ntxiv tau lawm ces thiaj li tau zaum ywb, ib tug tub ceev xwm nthe nqo rau kuv tias, “Txhob zaum ywb! Yog tias koj xav so, koj cia li qhia tawm los zoo dua!” Txhua yam uas kuv tuaj yeem ua tau yog yuam kuv tus kheej kom nyob twj ywm rau ntawm lub chaw ntawd. Tom qab ib pliag, kuv tsis paub tias ntev npaum li cas, kev ob txais taw mas txias tag cuag li dej khov lawm xwb thiab kuv ob sab ceg mob thiab loog tag li lawm. Ces kuv thiaj li zaum ywb, ua rau tsis muaj peev xwm sawv tau li lawm. Tus tub ceev xwm cab kuv sawv thiab muab ib khob dej txias yws kiag rau nraum kuv caj dab, ua rau kuv no thiab tshee. Ces lawv txawm daws kuv lub xauv tes, cia kuv zaum rau ib lub rooj ntoo, xauv kuv ob sab npab ntxeev tis qaib rau ob tog ntawm lub rooj zaum, thiab qhib lub qhov rai thiab tso lub tshuab cua txias. Cov cua txias tshuab tuaj ncaj ncaj rau kuv, ua rau kuv tshee na los ntawm qhov no thiab thov Vajtswv ntsiag to tsis tseg, thov kom Vajtswv kom tiv taus qhov no, kom ua rau kuv kov yeej kuv txoj kev qaug zog ntawm sab cev nqaij daim tawv. Tom qab ntawd kiag, kuv xav txog ib kab lus los ntawm ib zaj nkauj ntawm Vajtswv cov lus tias: “Kev ntseeg zoo li ib ya cav tuam ua tus choj: Cov uas tuav rawv txoj sia yuav hla nyuaj heev, tiam sis cov neeg uas npaj txhij fij lawv tus kheej tuaj yeem hla dhau mus, ruaj siab rau txhais ko taw thiab tsis txhawj(“Qhov Pib ntawm Kev Mob Kev Nkeeg Yog Vajtswv Txoj Kev Hlub” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Kuv paub tias tus tub ceev xwm xav kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv dhau los ntawm kev tsim txom lub cev nqaij daim tawv, thiab yog tias kuv txhawj lub cev nqaij daim tawv, kuv yuav poob rau lawv rooj ntxiab. Kuv yuav tsum muaj txoj kev ntseeg Vajtswv thiab ua tim khawv khov kho rau Nws, txawm kuv yuav tiv txom nyem ntau npaum li cas los xij. Tom qab ntawd, tus tub ceev xwm tau nqa ib lub lauj kaub loj uas muaj txias coj los hliv rau ntawm kuv lub caj dab, ua rau kuv cev khaub ncaws ntub thoob plaws. Kuv hnov zoo li kuv raug thawb nkag mus rau hauv ib lub tsev dej khov. Thaum pom tias kuv tshee heev lawm, ib tug tub ceev xwm tuav nkaus kuv cov plaub hau ces muab kuv lub taub hau nqa hlo yog li kuv thiaj li tau ntsia rau saum ntuj dhau los ntawm lub qhov rai, ces hais lus saib tsis taus tias “Koj nim no diam os puas yog? Cia koj tus Vajtswv los cawm koj sob!” Thaum kuv tsis quav ntsej nws, nws nchuav hlo lwm lauj kaub loj dej txias los ywg kuv, muab lub tshuab cua txias tso kom txias tshaj plaws, thiab tig ncaj qha tuaj rau kuv. Cov cua txias khov thiab cov cua txias sab nraum zoov npog nkaus kuv ib zaug ntxiv, ua rau kuv txias khov kom kuv ncaws nkoos luaj li ib lub pob me me. Kuv hnov zoo li kuv tab tom yuav khov li lawm thiab mloog zoo li kuv cov ntshav mas yuav khov li lawm. Kuv tsis tuaj yeem cheem tau kuv tej kev xav npau taws tias: “Kev ywg dej txias rau ntawm kuv thiab kev siv lub tshuab cua txias rau hnub no zoo li no mas—lawv sim ua kom kuv txhav tuag, puas yog? Yog tias kuv tuag nyob rau ntawm no kuv tsev neeg yeej yuav tsis paub li….” Kuv yim xav zoo li no, kuv yim poob mus rau txoj kev tsaus ntuj. Tom qab ntawd kiag, txoj hau kev uas tus Tswv Yexus tau txom nyem rau saum tus ntoo khaub lig tam rau cov tib neeg uas Nws theej txhoj rau ntawd cia li tshwm sim los rau kuv lub siab, ib yam nkaus li nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus tias: “Txoj kev hlub uas tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv lawm muaj zog heev, tsis yog tias tsis muaj zog. Txawm hais tias lub sij hawm twg los sis Vajtswv yuav muab koj cob rau Nws txoj kev sim siab li cas los xij, koj yuav muaj peev xwm los muab koj tej kev txhawj xeeb txog tias koj yuav ciaj los sis yuav tuag, los zoo siab hlo tso txhua yam rau Vajtswv, thiab los zoo siab hlo tiv txhua yam rau Vajtswv—yog li ntawd koj txoj kev hlub yuav dawb huv thiab koj txoj kev ntseeg yuav tseeb. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav yog tus uas Vajtswv hlub tiag tiag, thiab tus uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb). Vajtswv cov lus txhawb kuv lub siab tiag tiag. Vajtswv tau txom nyem tshaj plaws thiab haj tseem muab kiag Nws txoj sia los mus cawm peb. Kuv yog ib tug raug tsim tawm los tseem tsis tsim nyog npaj txhij los tiv txhua yam kev txom nyem rau Vajtswv thiab lod? Kev muaj peev xwm ua tim khawv khov kho rau Vajtswv rau ntawm Ntxwgnyoog hau ntej mas yog Vajtswv txhawb nqa kuv, thiab txawm yog qhov ntawd yuav kom kuv tuag kiag los xij, los kuv yuav tsum tsum muab siab khov kho fij rau Vajtswv. Kuv qhov kev xav li no maj mam ploj zuj zus mus lawm. Tus tub ceev xwm tseem nug kuv mus ntxiv txij thaum tav su txog ntua thaum 7 teev tsaus ntuj. Thaum pom tias kuv tseem tsis qhib qhov ncauj hais, nkawd cia li muab kuv xauv tseg cia rau hauv chav nugnrog rau lub tshuab cua txias uas tseem ua hauj lwm mus ntxiv.

Cov tub ceev xwm noj hmo tag thiab rov qab nkag los thiab hais lus hem tias, “Cia li hais tawm los! Leej twg yog koj tus thawj coj ntawm pawg ntseeg? Yog koj tsis hais qhia peb, peb yuav cia koj haus cov dej kua txob, haus kua dej tshuaj da dej, noj quav, muab koj cov khaub ncaws dua thiab cab koj mus rau hauv chav qab av kom tuag no!” Thaum hnov lawv hais li no lawm tau qhia rau kuv tias lawv mas tsis muaj ib qho zoo li tib neeg tiag tiag li lawm, tiam sis yog ib pab niag dab uas looj tib neeg lub ntsej muag. Lawv yim phem npaum li cas, lawv yim hem kuv ntau npaum li ntawd, kuv yim ntxub lawv ntau npaum li cas ces kuv yim mob siab khov kho ntau npaum li ntawd. Thaum kuv tseem tsis yeem swb, ces lawv muab ib lub hnab ntaub ntub dej coj los khwb kuv taub hau, tuav kuv lub taub hau cia li ntawd kom kuv tsis tuaj yeem txav tau, thiab pib zawm kom ceev. Tsis ntev xwb kuv twb ua pa yuav luag tsis taus lawm, tiam sis tseem muab xauv tes rau ntawm lub rooj thiab, kuv yeej tsis tuaj yeem txav tau ib qho me me li. Kuv hnov zoo li kuv lub cev pib txhav tag nrho li lawm. Npaum li ntawd los tseem tsis tau txaus rau lawv thiab. Lawv muab cov dej ntxias ntawm lub lauj kaub coj los ywg kuv lub qhov ntswg, thiab hais tias lawv yuav ua kom kuv ua pa tsis nto yog kuv tseem tsis lees txim. Kuv ua pa tau nyuaj tiag tiag thiab mloog zoo li kev tuag tau los ze ib qho me me zuj zus lawm, yog li kuv tau thov Vajtswv ntsiag to tias, “Au Vajtswv, txoj pa no yog Koj tau muab rau kuv. Txawm tias tub ceev xwm yuav ua dab tsi rau kuv los xij, txawm kuv plam kuv txoj sia lawm los xij, kuv yuav tsis ntxeev sia rau Koj li. Kuv txaus siab hlo zwm rau Koj tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj tseg.” Zoo nkaus li kuv tab tom yuav tsis nco qab thiab kuv ua pa yuav luag tsis nto lawm, ces tus tub ceev xwm tso tes plhuav kiag tam sim. Kuv ua Vajtswv tsaug hauv kuv lub siab zaum tas zaum thiab. Kuv paub tias txawm kuv tau poob mus rau hauv tub ceev xwm tes lawm los xij, tsuav yog Vajtswv tso cai xwb, ces lawv yeej tsis tuaj yeem muab kuv txoj sia tau. Kuv txoj kev ntseeg haj tseem loj hlob loj zuj zus tuaj.

Hnub tom qab thaum yav tav su, ob peb tug tub ceev xwm coj kuv thiab lwm tus viv ncaus mus rau hauv ib lub tsev nkuaj. Muaj ib tug tub ceev xwm hais lus hem kuv tias, “Koj tsis yog neeg nyob thaj tsam no, yog li peb tuaj yeem kaw koj ntev li ob peb lub hlis thiab teev txim rau koj peb txog tsib xyoos los tau. Yeej yuav tsis muaj leej twg paub li.” Ua rau kuv qaug zog me ntsis thaum hnov tias yuav raug teev txim thiab xav hais tias, “Yog kuv raug teev txim thiab raug kaw hauv tsev nkuaj tiag tiag, ces kuv yuav ua li cas tshwm tau kuv lub ntsej muag ib zaug ntxiv? Tib neeg yuav xav li cas rau kuv?” Chav uas kuv raug kaw mas muaj cov viv ncaus tuaj ntawm Pawg Ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puv nkaus, yog li thaum lawv pom tias kuv hnov tsis zoo thiab qaug zog lawm, lawv tau sib qhia qhov tseeb nrog kuv los pab thiab txhawb kuv, thiab hu ib txoj nkauj ntawm pawg ntseeg rau kuv uas muaj lub npe hu ua “Kev Them Vajtswv Txoj Kev Hlub Rov Qab thiab Kev Ua Nws Tus Tim Khawv,” uas hais tias “Vajtswv txo hwj chim los ua cev nqaij daim tawv los cawm tib neeg ntiaj teb, coj ib kauj ruam zuj zus, taug kev nyob rau hauv ntau pawg ntseeg, nthuav tawm qhov tseeb, ua twb zoo ywg dej rau tib neeg, ntxuav lawv kom dawb huv thiab ua kom lawv zoo tiav log. Vajtswv tau pom ntau lub caij nplooj ntoo hlav, Nws tau pom ntau lub caij ntuj sov, ntau lub caij nplooj ntoo zeeg thiab ntau lub caij ntuj no, uas muaj qhov iab nrog rau qhov qab zib. Nws fij tag nrho yam tsis muaj kev khuv xim li, Nws tau muab Nws txoj kev hlub yam tsis qia dub li. Kuv twb tau saj txoj kev iab ntawm tej kev sim siab thiab ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim lawm. Qhov qab zib caum qhov iab qab, thiab kuv txoj kev qias vuab tsuab raug yaug dawb huv lawm. Kuv thov muab kuv lub siab fij, kuv thov muab kuv lub cev fij los them Vajtswv txoj kev hlub rov qab, los them Vajtswv txoj kev hlub rov qab. Cov uas kuv hlub tau muab kuv tso pov tseg lawm, lwm tus tau thuam kuv, tiam sis kuv txoj kev hlub yuav nyob ruaj khov rau Vajtswv kom mus txog thaum kawg. Kuv twb txiav txim siab los ua raws li Vajtswv lub siab nyiam lawm. Kuv tiv txoj kev tsim txom thiab tej kev ceeb laj txom nyem, kom paub txog tej kev zoo, kom paub txog tej kev phem. Nws tsis tseem ceeb uas kuv tiv qhov no nyob rau hauv lub neej, nws tsis tseem ceeb uas kuv lub neej puv nkaus txoj kev iab xwb. Kuv yuav tsum caum Vajtswv qab mus thiab hais lus tim khawv rau Nws” (Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Ua tib zoo xav txog cov ntsiab lus ntawm zaj nkauj ntawd ua rau kuv ruaj siab tiag tiag. Peb nyob hauv Suav Teb, lub teb chaws no mas ntxub thiab tawm tsam Vajtswv ntau dua lwm lub teb chaws, kev caum raws tus Vajtswv tiag thiab taug txoj kev raug hauv lub neej txoj sia, yog li yeej khiav tsis dim tias peb yuav tsis raug kev txom nyem thiab kev nyuaj ntau yam. Tiam sis tsis muaj ib yam dab tsi yuav ntxim txhaj muag txog li—peb raug kev caij tsuj vim yog peb tau ntseeg thiab nyob rau hauv txoj kev raug. Peb raug kev txom nyem tsim txom vim yog txhawm rau txoj kev ncaj ncees, thiab tias yog ib lub sam xeeb. Kuv xav txog txhua tus neeg dawb huv nyob rau txhua tiam uas tsis tau hnov dua Vajtswv cov lus ntau heev, tiam sis lawv tseem muaj kev ntseeg Vajtswv, thiab txawm lawv yuav ntsib kev tsim txom loj npaum li cas los sis ntsib kev poob ntsej poob muag dab tsi los xij, lawv yeej tsis ntxeev siab rau Vajtswv, txawm qhov ntawd yuav yog txoj kev tuag kiag los xij. Lawv tau ua tim khawv nrov ncha lug. Kuv tau txais kev ywg dej thiab kev noj kev haus ywj pheej hlo los ntawm Vajtswv cov lus thiab tau to taub tej kev zais thiab qhov tseeb uas txhua tiam neeg ntawm cov tib neeg yeej tsis tau to taub ua ntej dua li, yog li vim li cas kuv thiaj li tsis tuaj yeem tiv kev txom nyem tau me ntsis thiab muab lus tim khawv rau Vajtswv? Qhov kev xav no ua rau kuv txaj muag thiab hnov kev txhaum, thiab ua rau kuv rov muab tau kev ntseeg, muaj lub zog, thiab txiav txim siab los mus ua tim khawv khov kho rau Vajtswv.

Tom qab 10 hnub, tub ceev xwm coj kuv tib leeg mus rau lub tsev nkuaj. Thaum lub sij hawm kuv nkag mus rau hauv, lwm tus neeg raug ntxim hais rau kuv tias, “Tib neeg feem ntau uas nkag los rau hauv no tawm tsis tau rov qab mus lawm. Peb puav leej tos peb qhov txiav txim, thiab peb qee leej twb tos tau ntau hli los lawm.” Qhov no ua rau kuv xav txog cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas tau nyob lub txim ntev txog 8, 10, los sis 15 xyoos. Kuv tsis paub tias kuv yuav tau txais lub txim pes tsawg xyoos—yuav ua li cas yog tias kuv raug kaw nyob rau hauv dab tuag teb qhov kev tsaus tsaus ntuj no? Kuv yuav hla dhau lub sij hawm ntev ntev tom ntej no tau li cas? Kuv mob siab, thiab kua muag ntws phwj yaws kuv ob lub qhov muag. Thaum paub thias kuv tau poob rau ib ntawm Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias lawm, kuv kub siab lugthov Vajtswv thiab thov kom Vajtswv tiv thaiv kuv lub siab. Ces tom qab ntawd kuv tau txais ib qho kev coj uas kaj nyob hauv kuv tias: Vajtswv tau ua rau qhov no tshwm sim rau kuv, zoo ib nkaus li Yauj tej kev siam siab—kuv tsis tuaj yeem yws. Vajtswv cov lus no tau los tshwm sim rau hauv lub siab tias: “Qhov hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog nyob rau saum txoj kev ua siab ncaj thiab kev mloog lus ntawm tib neeg, ib yam li hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev txeeb tau ntawm tib neeg. … Koj yuav xum zwm rau Kuv txhua txoj kev npaj (txawm tias nws yuav yog txoj kev tuag los sis kev puas tsuaj), los sis khiav mus thaum txog ib nrab ke kom zam tau Kuv txoj kev rau txim?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?). Lo lus nug los ntawm Vajtswv los no ua rau kuv txaj muag. Kuv pom tau tias kuv mas tsis muaj kev fij thiab kev mloog Vajtswv hais huv si. Kuv tau lees tias kuv xav ua ib tug tim khawv zoo rau Vajtswv, tiam sis thaum kuv raug kaw hauv nkuaj tiag tiag lawm, kuv xav khiav kom deb thiab khiav kom dim tawm ntawm qhov xwm txheej no mus. Qhov ntawd yog hom kev zwm dab tsi? Thaum xav rov qab txij thaum sij hawm kuv raug ntes, Vajtswv tau coj kev thiab tau txhawb kuv siab nrog Nws cov lus txhua lub sij hawm, ib txwm coj kuv los pom tshab Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias, los kov yeej cov niag dab phem tej kev tsim txom uas phem thiab kom ua neej nyob tau mus ntxiv. Kuv tau pom Vajtswv txoj kev hlub rau kuv mas muaj tseeb ua luaj, tias qhov ntawd tsis muaj ib qho qhuav qhawv los sis cuav hlo li. Tiam sis kuv tsis xav txog qhov ua tim khawv khov kho rau Vajtswv thiab ua kom Nws txaus siab rau hauv qhov chaw ib puag ncig no; kuv mas xav rau yus tus kheej thiab tiam rau yus tus keej nkaus xwb, tsuas xav txog tej kev tau txais thiab kev poob lub cev nqaij daim tawv thiab xav khiav tawm kiag thaum sij hawm uas kuv ntsib me ntsis kev txom nyem. Qhov ntawd mas xav rau yus tus kheej tshaj thiab ntxim ntxub tshaj. Kuv qhov kev ua neeg nyob nyob qhov twg lawm? Kuv qhov kev xav zoo thiab xav phem nyob qhov twg lawm? Kuv mas khuv xim thiab cais yus tus kheej rau ntawm qhov kev xav no puv npo, yog li kuv tau taij thov Vajtswv ntsiag to nrog kev tu siab tias. “Au Vajtswv, kuv tau ua tsis yog lawm. Kuv tsis tuaj yeem tiv ua dej num raws li txoj hau kev li no mus ntxiv lawm thiab coj tsis ncaj rau Koj. Kuv xav ua kom Koj txaus siab nrog tej kev ua tiag. Kuv yuav ua tim khawv khov kho yam tsis muaj ib qho ua xyem xyav li, txawm qhov kev txiav txim yuav zoo li cas los xij.” Huab cua mas txias heev, yog li lwm cov neeg raug txim hauv lub tsev nkuaj thiaj li muab tau ob peb ce khaub ncaws rau kuv, thiab lawv tau pab dag zog ua cov hauj lwm uas kuv yuav tsum ua txhua hnub. Lawv tau saib xyuas kuv rau txhua yam. Kuv paub tias qhov no yog qhov Vajtswv tau npaj tseg lawm, thiab kuv tau ua Nws tsaug los ntawm lub siab dawb paug.

Tub ceev xwm yuav nug kuv ob peb hnub ib zaug hauv lub tsev nkuaj. Thaum pom tias tej tswv yim ntawd siv zog siv tsis tau, lawv tau hloov los siv ib lub tswv yim uas mos muag dua. Ib tug tub ceev xwm tas zog tham nrog kuv nrog lub ntsej muag luag ntxhi li no thiab tau yuav tej khoom noj zoo tuaj rau kuv noj. Nws kuj hais tias nws tuaj yeem pab nrhiav ib txoj hauj lwm zoo rau kuv thiab. Kuv paub tias nov yog ib qho ntawm Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias, yog li kuv thiaj li tsis quav ntsej nws kiag. Nyob hauv ib qho kev nug, thaum kawg tus tub ceev xwm thiaj li tau nthuav tawm lawv tej kev xav phem tias: “Ntawm peb tus kheej tsis muaj ib yam tawm tsam nrog koj tus kheej—peb tsuas xav rhuav tshem pawg ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab peb cia siab tias koj yuav tuaj yeem ua hauj lwm rau peb.” Thaum tau hnov lawv hais qee yam txaus ntshai heev ua kuv npau taws tiag tiag. Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv thiab nqis los rau hauv lub ntiaj teb thaum tiam kawg los cawm tib neeg, tiam sis Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tawm tsam thiab rau txim Nws vwm ntsuav, thiab ntes thiab caij tsuj cov ntseeg. Thiab tam sim no lawv xav kom kuv muag pawg ntseeg tawm thiab rais los ua lawv tus roj hmab. Qhov ntawd mas ntxim ntxub. Kuv tau pom tias Tsoom Fwv Koom Tsham yog ib pab niag dab phem uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv—lawv mas yeej phem tshaj thiab lim hiam heev! Kuv ms muaj kev ntxub ib puag ncig txhua yampuv npo rau Tsoom Fwv Koom Tsham thiab yeej tsis xav tau dab tsi hlo li tab sis yuav tau hais lus tim khawv ua kom cov niag dab phem ntawm Ntxwgnyoog txaj muag. Tub ceev xwm tas zog siv lwm lub tswv yim dag txias thaum pom tias kuv tseem tsis hais ib yam dab tsi tawm. Lawv tshawb pom kuv tus txiv los ntawm lub chaw muab kev pab cuam xov tooj ntawm tes thiab tau coj kuv tus txiv thiab tus me nyuam tuaj cuag kuv ntawm lub tsev nkuaj. Kuv tus txiv yeej tsis keev tawm tsam rau kuv txoj kev ntseeg dua li, tiam sis vim yog tub ceev xwm hais lus hem thiab ntxias nws, ua rau nws hais ob peb lwm tias, “Kuv thov koj tso tseg koj txoj kev ntseeg. Txawm tsis yog ua rau kuv los xij, los xav txog rau wb tus me tub xwb. Sim xav seb yuav zoo li cas rau nws yog tias nws niam nyob hauv nkuaj.” Hnov qhov no los ntawm kuv tus txiv mas ua rau kuv nyuaj tiag tiag. Kiag tom qab ntawd kuv xav txog txoj nkauj ntawm Vajtswv cov lus tias: “Txoj kev ntseeg thiab kev hlub ntau tshaj plaws mas yog cheem tsum tau los ntawm peb rau hauv txoj dej num ntawm tiam kawg. Peb yuav rhais ruam yuam kev los ntawm ib qho kev tsis xyuam xim me me, vim theem no ntawm txoj dej num mas txawv ntawm tag nrho cov theem uas muaj dhau los lawm: Yam uas Vajtswv tab tom ua kom zoo tiav log yog tib neeg txoj kev ntseeg, uas yog ob qho ntawm qhov pom tsis tau thiab tuav tsis tau. Yam uas Vajtswv ua yog hloov cov lus los ua txoj kev ntseeg, los ua txoj kev hlub, thiab los ua txoj sia. Tib neeg yuav tsum ua mus kom txog ib theem uas lawv thev taus ntau puas zaus ntawm tej kev lim kom tib neeg dawb huv thiab muaj kev ntseeg kom ntau dua Yauj. Lawv yuav tsum thev taus kev txom nyem thiab txhua yam ntawm kev tsim txom yam tsis tso Vajtswv tseg li. Thaum lawv mloog lus mus txoj kev tuag, thiab muaj kev ntseg loj rau Vajtswv lawm, ces theem no ntawm Vajtswv txoj dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm(“Qhov Uas Vajtswv Muab Ua Kom Zoo Tiav Log Yog Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Vajtswv cov lus ua rau kuv muaj kev ntseeg thiab lub zog puv npo. Kuv yeej tsis ua xyem xyav kiag li, txawm kuv tus txiv yuav hais dab tsi los xij. Thaum kawg, nws thiaj li hais tso kav thawj rau kuv tias: “Yog koj tsis kam mloog, ces wb yuav tsum sib nrauj!” Lo lus “sib nrauj” ua rau kuv lub siab ntsoog tas. Kuv paub tias yog tsis vim pawg Tsoom Fwv Koom Tsham txoj kev dag thiab saib tsis taus Vajtswv txoj hauj lwm, ces tej kev hem, kev yuam, thiab kev tsis sib haum, nws yeej yuav tsis hais qee yam tsis muaj siab ntsws zoo li ntawd. Kuv tau ntxub Tsoom Fwv Koom Tsham haj yam ntau dua qub. Qhov ntawd yog qhov tseem ceeb uas ua rau wb yim neeg ze rau qhov yuav tawg. Lawv xav siv kuv tej kev xav thiab rub kuv yim neeg los ua kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv—Kuv yuav tsis poob mus rau lawv lub tswv yim kiag li. Tom qab ua tib zoo xav qhov no, kuv maj mam teb tias, “Koj coj wb tus tub mus tau lawm.” Thaum pom tias txhua yam uas cov tub ceev xwm siv ntawd pab tsis tau lawm, ib tug tub ceev xwm nyob tawm lub rooj sawv tsees los thiab nthe nqho rau kuv tias, “Peb tau ziv zog rau qhov no ntau heev lawm tiam sis tsis tau ib lo lus los ntawm koj li! Yog koj tsis hais tawm qhov zais npog ntawd, koj yuav raug ntaus npe tias ua txhaum nom tswv. Hnub no yog lub cib fim kawg rau koj hais tawm lawm!” Tiam sis txawm lawv yuav npau taws npaum li cas rau kuv los xij, los kuv nyob ntsiag to, thov Vajtswv txhua lub sij hawm, thov kom Nws pab kuv kom ruaj siab hlo rau hauv kuv txoj kev ntseeg.

Kuv xav txog qhov uas kuv tus txiv tau hais rau kuv thaum kuv rov qab los rau hauv kuv chav nkuaj. Zoo tias nws twb tau npaj txhij yuav nrauj kuv tiag tiag lawm—kuv tau poob kuv lub tsev, thiab kuv tseem tsis paub tias kuv yuav raug txim nyob ntev npaum li cas. Kuv nyuaj siab tshaj plaws. Kiag tom qab ntawd, qee qhov ntawm Vajtswv cov lus tau los tshwm sim rau hauv lub siab tias: “Tam sim no koj yuav tsum pom meej meej txog txoj kev uas Petus taug. Yog koj pom tau Petus txoj kev ntawd meej meej lawm, ces koj yeej yuav ruaj siab tau txog tes hauj lwm uas ua hnub no, yog li ntawd koj yuav tsis yws los sis tsis nyob twj ywm lawm, los sis xav tau dab tsi. Koj yuav ntsib yuav pom qhov uas Petus xav li cas nyob rau lub sij hawm ntawd: Nws tau muaj kev tu siab loj; nws yeej tsis thov ib lub neej tom ntej kom tau koob hmoov li lawm. Nws tsis nrhiav nyiaj txiag, kev zoo siab, lub koob npe los sis kev nplua nuj nyob rau hauv ntiaj teb; nws tsuas nrhiav kom tau lub neej muaj nuj nqis xwb, uas yog yuav rov them Vajtswv txoj kev hlub rov qab thiab yuav muab txhua yam uas tseem ceeb heev rau nws cob fim rau Vajtswv. Ces nws yeej txaus siab lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas). Petus tej kev ua tiav hlo tau txhawb kuv tob heev. Qhov ntawd muaj tseeb tiag—Petus siv nws lub neej los nrhiav kev hlub thiab ua kom Vajtswv txaus siab, yeej tsis muab ib qho kev xav me me rau nws tus kheej lub neej tom ntej thiab txoj hmoo, rau nws tej kev ntshaw hlo li. Thaum kawg nws raug ntsia saum tus ntoo khaub lig tso taub hau tig rau hauv, ua tim khawv zoo nkauj heev, ncov ncha lug rau Vajtswv. Kuv mas muaj hmoo uas muaj peev xwm caum raws Vajtswv uas yug los ua neeg thiab xyiv fab hlo rau kev noj kev haus thiabkev coj ntawm Nws cov lus, tiam sis kuv yeej tsis tau fij ib yam dab tsi rau Vajtswv dua li. Txog sij hawm uas kuv yuav tsum los ua tim khawv khov kho lawm—Ziag no kuv yeej yuav tsum ua kom Vajtswv txaus siab xwb xwb. Kuv puas yuav khuv xim mus tag sim neej yog tias kuv plam qhov cib fim no lawm? Nyob rau thaum ntawd, kuv tau taij thov Vajtswv tias, “Vajtswv, kuv xav ua zoo li Petus ua. Txawm kuv yuav ntsib dab tsi tom ntej, txawm tias qhov ntawd yog kev sib nrauj, txawm tias yog kev raug kaw hauv nkuaj los xij, los kuv npaj txhij ua tim khawv khov kho thiab ua kom Koj txaus siab, thiab txawm kuv yuav siv kuv lub sij hawm kom tag rau hauv nkuaj los xij, kuv yuav tsis txhos caug hawm Ntxwgnyoog thiab ntxeev siab rau Koj.” Thaum kuv fij txhua yam tiag tiag lawm, kuv tau pom Vajtswv tej kev ua phim hwj. Ob peb hnub tom qab, ib tug neeg ua hauj lwm hauv tsev kaw neeg hais rau kuv yam xav tsis txog tias, “Sau koj tej khoom coj los ua ke. Koj tab tom yuav tau mus tsev.” Kuv yuav luag tsis ntseeg thaum kuv hnov li ntawd. Kuv plaub hau xob tag nrho. Ntxwgnyoog tau txaj muag thiab tau swb npluav rog ntawm sab ntsuj plig lawm, ces Vajtswv tau txais lub yeeb koob nrov ncha lug!

Kuv tau tiv kev caij tsuj ntev tshaj 36 hnub, kuv tau pom Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tej kev phem, lub ntsiab tseeb phem puv npo thiab meej tseeb lawm—qhov ntawd yog kev phem thiab kev caij tsuj, thiab rov taw tuam lub Ntuj Ceeb Tsheej huv si. Kuv los ntxub thiab tsis kam lees txais yuav qhov ntawd los puag hauv qab kawg ntawm kuv lub siab los. Dhau los ntawm qhov kev sim siab no, qhov ntawd yog Vajtswv cov lus uas tau qhia thiab tau coj kuv kev, ua rau rau kuv kov yeej Ntxwgnyoog tej kev tawm tsam thiab tej kev sim siab zaum tas zaum thiab. Kuv tau ntsib tau pom tiag tiag tias qhov ntawd yog Vajtswv cov lus uas yog tib neeg lub neej txoj sia thiab lub zog, thiab kuv paub tias Vajtswv kav tag nrho txhua yam, tias txhua yam nyob hauv Nws xib teg. Txawm Ntxwgnyoog siv tej kev ntxias dag ntau npaum li cas los sim los xij, tej ntawd ib txwm swb rau Vajtswv ob txhais tes lawm. Txawm tej ntawd tau tsim txom kuv lub cev nqaij daim tawv los mus yuam kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv los xij, tej kev phem ntawd tsis yog rhuav tshem kuv tsis tau xwb, tiam sis qhov tseeb tiag tseem ua rau kuv pom nws lub niag ntsej muag phem ntawd thiab. Kuv tau los paub txog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev cawm dim, tsis lees txais yuav Ntxwgnyoog txhua yam, thiab dhau los ruaj nrees hauv kuv txoj kev ntseeg thiab kev cawm raws Vajtswv. Vajtswv lub tswv yim yuav ib txwm kov yeej Ntxwgnyoog tej hau kev ntxias dag. Kuv ua tsaug rau Vajtswv los ntawm lub siab dawb paug.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj