Kob Tsov Rog Tawm Tsam Kev Ntxuav Hlwb

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsauj Liaj, Teb Chaws Suav

Kuv tau raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov tub ceev xwm ntes vim kuv txoj kev ntseeg thaum kuv muaj 19 xyoos. Lawv muab kuv tsim txom tau 60 hnub thiab ntxuav kuv lub hlwb kom kuv tsis lees paub Vajtswv thiab muag kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Qhov kev ntsib kev pom ntawd mas kub lug hauv kuv lub siab. Kuv yeej yuav tsis hnov qab qhov ntawd li.

Thaum kuv tab tom mus koom kev sib sau ua ke thaum sawv ntxov ntawd, kuv pom peb lub tsheb nres nyob ze thaum kuv mus yuav luag txog tod. Ua rau kuv tsis kaj siab me ntsis. Feem ntau mas tsis tshua muaj tsheb ntau nyob rau qhov ntawd. Kuv tau qhia rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam txog qhov ntawd thaum kuv mus txog ces peb mam li paub tias peb qhov kev sib sau ua ke yuav tsis nyab xeeb ntxiv lawm. Peb txawm pib tham txog qhov hloov chaw. Tsis ntev ntawd, muaj plaub tug neeg txawv ntsej muag tau los rau ntawm qab khav, hais tias lawv yog Pab Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Ntawm Lub Teb Chaws thiab yog pab soj ntsuam tej foob pob tawg uas raug zais. Lawv yuam pes ntiag peb rau ntawm lub tog zaum xofa thiab tshawb peb tiam sis tsis pom ib yam dab tsi li, lawv muab kuv thiab lwm tus kwv tij tso rau hauv ib lub tsheb. Lawv tau coj wb mus rau ntawm tub ceev xwm qhov chaw ua hauj lwm, qhov chaw uas tub ceev xwm muab wb coj mus rau hauv qab av thiab muab wb cais nyias xauv nyias. Qhov kev raug ntes no ua rau kuv ceeb tag li nws tsuas zoo ib yam li hauv ib zaj kev npau suav xwb thiab kuv tsis paub tias xyov cov tub ceev xwm yuav ua li cas rau kuv. Kuv me ntsis ntshai thiab thov Vajtswv tsis tseg, thov kom Nws muab txoj kev ntseg rau kuv. Kuv xav txog ob peb kab lus ntawm ib zaj nkauj uas hais txog Vajtswv cov lus uas peb nyiam hu heev hais tias, “Qhov Siab Kawg Nkaus thiab Txoj Kev Zoo ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.” “Txhua yam hauv lub ntiaj teb no mas hloov pauv sai heev raws Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev xav thiab nyob hauv qab ntawm Nws tej kev saib xyuas. Tej uas tib neeg yeej tsis tau hnov dua cia li tshwm plaws tuaj, hos tej uas tib neeg twb muaj los ntev lawm los cia li ploj ntais mus lawm. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm paub txog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov chaw nyob, tsawg tshaj ntawd haj yam tsis muaj ib tug twg hnov txog lub hwj chim qaum ntuj thiab lub hwj chim loj ntawm txoj sia ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus(Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Kuv hais cov thov li no hais tias: “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kuv ua Koj tsaug thiab qhuas Koj! Koj kav txhua yam hauv lub qab ntuj khwb thiab kuv txoj hmoo nyob rau hauv Koj ob txhais tes. Koj tso cai rau tub ceev xwm ntes kuv hnub no. Txawm hais tias lawv yuav tsim txom kuv li cas los sis kuv yuav raug txom nyem npaum li cas los xij, kuv xav ua tim khawv khov kho, yeej tsis ntxeev siab rau Koj li thiab tsis dhau los ua ib tug Yudas li.”

Thaum rov txog 4:00 teev tsaus ntuj, cov tub ceev xwm tau coj kuv tawm mus rau ib qho chaw uas nyob deb hauv ib lub tsev plaub tshooj ntawm qab khav, uas zoo li ib lub tsev so. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam coob leej ntau tus tau hais tias cov tub ceev xwm xa cov neeg uas raug ceev mus rau cov tsev so coj mus nug thiab tsim txom zais ntshis. Kuv ua li cas tsis tau tab sis poob siab tsam lawv yuav tsim txom kuv ib yam nkaus li ntawd ntag. Qhov no yog ib qhov chaw uas nyob ntsiag to xwb. Lawv tuaj yeem tua tau kuv thiab yuav tsis muaj leej twg paub li. Thaum kuv xav txog qhov no ces kuv txawm ntshai thiab kuv tas zog hu Vajtswv ntsiag to zaum tas zaum thiab. Lawv tau coj kuv mus rau hauv ib chav uas nyob rau tshooj plaub, thiab tus thawj coj Tub Ceev Xwm Ntawm Cov Neeg Raug Tximua txuj hais zoo zoo hais tias, “Koj lub npe hu li cas? Koj nyob rau qhov twg?” Kuv nug nws tias, “Vim li cas koj thiaj li ntes kuv? Vim li cas koj thiaj li coj kuv los rau ntawm no?” Nws hais tias, “Qhov no yog ib txoj kev kawm tshwj xeeb uas raug kev cai los qhia thiab hloov pauv cov ntseeg. Peb ntes koj vim peb paub txhua yam txog koj lawm. Yog tsis li ntawd, peb twb ntes lwm tus lawm. Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog ib lub hom phiaj loj ntawm lub teb chaws, yuav tau muab pawg ntseeg ntawd tshem tawm mus. Cov ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mas yuav tsum raug ntes xwb.” Kuv tau nug hais tias “Tsis yog kev ywj pheej txog kev ntseeg raws li txoj kev cai lij choj lod?”. Nws hais luag nyav hais tias, “Kev ywj pheej txog kev ntseeg lod? Qhov ntawd muaj qhov txwv. Nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg, koj yuav tsum tau mloog Tsoom Fwv Lus thiab ua raws li Tsoom Fwv txoj kev cai mas thiaj li yuav tau txais peb txoj kev txhawb. Vim txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, koj thiaj li ua rau koj tus kheej tawm tsam Tsoom Fwv. Yog ua cas peb thiaj li yuav tsis ntes koj ma?” Kuv tau teb rov qab hais tias, “Peb tsuas yog nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tshaj tawm txoj moo zoo los mus ua tim khawv rau Vajtswv xwb. Peb yeej tsis tau koom tes rau hauv kev nom kev tswv kiag li. Yog ua cas nej thiaj li hais tias peb ua rau peb tus kheej tawm tsam Tsoom Fwv no ma? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, ‘Vajtswv tsis nrog tib neeg koom kev sib huas ua nom ua tswv, tab sis txoj hmoo los sis txhua yam uas yuav tshwm sim rau lub teb chaws los sis haiv neeg ntawd yeej raug tswj fwm los ntawm Vajtswv. Vajtswv tswj fwm lub ntiaj teb no thiab tag nrho lub qab ntuj khwb. Tib neeg txoj hmoo thiab Vajtswv txoj kev npaj mas yeej sib txuas khov kawg nkaus, thiab tsis muaj ib tug neeg, ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg uas yuav raug zam tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li. Yog ib tug neeg xav paub nws txoj hmoo, ces nws yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Vajtswv yuav ua kom cov uas ntseeg thiab teev hawm Nws ntawd kom muaj txiag nplua nuj thiab yuav coj kev poob tsag thiab kev tu noob los rau cov uas tawm tsam thiab tsis txais yuav nws(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo). Vajtswv cov lus mas hais tau meej tseeb heev lawm. Nws kav lub qab ntuj khwb thiab tuav txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg txoj hmoo hauv Nws ob txhais tes, tiam sis Vajtswv tsis cuam tshuam rau kev nom kev tswv. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau los rau hauv lub ntiaj teb hauv tiam kawg yog los nthuav tawm qhov tseeb thiab ua tes dej num txiav txim kom tib neeg nkag siab qhov tseeb, muab lawv tus moj yam phem uas qias vuab tsuab tso pov tseg, thiab raug cawm dim.” Cov tub ceev xwm ntawd tau txiav kuv lus tu nrho ua ntej kuv hais yuav tag, thiab hais txhua yam lus thuam phem txog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nws hais kom kuv tso kuv txoj kev ntseeg tseg. Txawm nws yuav hais dab tsi los xij, kuv nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thov kom Nws tiv thaiv kuv kom txhob raug Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias.

Kwv yees li thaum tav su nyob rau hnub peb, lawv tau hu kuv rov qab los rau ntawm chav sib tham. Muaj ib tug tub ceev xwm qhia nws tus kheej hais tias nws yog tus thawj coj ntawm Pab Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Ntawm Lub Teb Chaws thiab kuj ua hauj lwm nyob rau hauv txoj kev kawm thiab kev hloov pauv. Nws nug kuv lub npe, chaw nyob, thiab nug txog pawg ntseeg tej xov xwm ub no. Kuv tsis kam tham lus li, yog li ntawd nws tau hais kom kuv muab kuv sab tes lauj tso rau saum rooj, nthuav xib tes, ces nws muab cov quav luam yeeb nchos rau hauv kuv txhais tes thaum nws haus luam yeeb, nws hais tias, “Koj yuav tsum paub tias peb yeej yuav paub los ntawm tej tej khoom siv tevnolontsis niaj hnub tam sim no, txawm koj yuav hais lus los tsis hais los xij. Koj puas yog ib tug neeg ruam? Kuv tab tom muab lub hwv tsam rau koj. Kuv kab luam yeeb kub txog kwv yees li 800 disnkis diam. Koj puas xav paub seb kub npaum zoo li cas?” Nws tau muab ob tug kav haus luam yeeb los, ces nws muab lub qab uas kub liab ploog ntawd los hlawv kuv lub xib teg. Thaum mob es kuv thau kuv txhais tes, lwm tus tub ceev xwm tuav kuv sab caj npab yuam pes ntiag. Kuv lub xib teg raug hlawv mob ntsim heev thaum nws muab nws tus luam yeeb lub qab ntsw mus ntsw los. Kuv lub hauv pliaj tawm hws lug. Ua rau kuv qaug zog me ntsis, kuv thiaj li tau hais kuv tus kheej lub npe lawm. Lawv tau tsum tsis tsim txom kuv rau qhov ntawd lawm, tiam sis cia kuv saib tej yeeb yaj duab thiab nyeem tej lus thuam thiab lus thuam phem txog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.

Nyob rau hnub tsib thaum tav su, lawv cia kuv saib xov xwm hais txog Xasdoos Zauyuam rooj plaub thiab tom qab ntawd nug kuv seb kuv xav li cas. Kuv hais tias, “Lawv tsis yog nyob rau hauv Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Nyob rau ntawm kuv Pawg Ntseeg yeej tsis muaj leej twg ua tej yam zoo li ntawd li. Peb muaj cov hauv paus ntsiab lus thaum qhia txog kev tshaj txoj moo zoo. Peb tsuas qhia rau cov tib neeg uas muaj lub siab dawb siab zoo uas ntseeg tias muaj Vajtswv xwb, tsis yog qhia rau cov neeg phem. Tus neeg phem zoo li Xeeb Lisdoos mas yeej ua tsis tau raws li peb cov qauv tshaj tawm txoj moo zoo li. Vajtswv tsis lees paub tias lawv yog cov ntseeg thiab pawg ntseeg los yeej tsis lees paub lawv.” Thaum pom tias kuv txoj kev ntseeg tsis tau hloov li, nws tau hais tias, “Peb twb ntes tau koj cov thawj coj tag nrho lawm, peb yuav nrhiav kom paub txhua yam los ntawm kev nug lawv. Peb tsis tas yuav nkim peb lub sij hawm rau koj. Peb xav cawm koj, vim peb pom tias koj tseem hluas heev.” Kuv xav hais tias, “Txhua yam puav leej yog dag xwb. Lawv tsuas yog ua txhua yam kom kuv ntxeev siab rau Vajtswv xwb. Txawm hais tias lawv yuav hais dab tsi los xij, kuv yeej yuav tsis muag kuv cov kws tij thiab cov nkauj muam hlo li. Kuv yeej yuav tsis ntxeev siab rau Vajtswv li!” Tom qab xya teev thaum tsaus ntuj ntawd, muaj ib tug kws npliag siab nrog rau chav ntxuav hlwb kom kuv sau txog tej kev thim xav rau ntawm qhov ntawd. Ces kuv sau hais tias, “Qhov xwm txheej ntawm Zauyuam tsis raug ua los ntawm ib tug ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Qhov ntawd raug ua los ntawm ib tug dab phem. Nws yuav raug Vajtswv rau txim rau qhov nws tau ua lawm.”

Tom qab cuaj teev me ntsis, tus thawj coj ntawm Pab Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Ntawm Lub Teb Chaws tau los rau hauv kuv chav thiab tsis zoo siab rau qhov kuv sau ntawd li. Nws los muab ib sab tes nqa kuv ntawm kuv lub tog zaum, ces muab lwm sab tes npuaj kuv, thiab tom qab ntawd muab kuv ncaws kiag rau hauv pem teb. Ces nws muab kuv cab mus rau saum txaj thiab xuas nrig ntaus kuv. Tom qab ob peb nrig tag lawm, nws khaws nkaus ib tug pa ziab khaub ncaws los nplawm kuv thoob ib ce thiab quab yuam kom kuv qhia txog pawg ntseeg rau lawv. Kuv nyob ntsiag to. Ces nws npau taws heev rau qhov no, nws thiaj li txib kom kuv hle kuv cov nkaub ncaws tag nrho. Thaum pom zoo li nws vwm lawm ua rau kuv ntshai heev. Kuv tau thov Vajtswv ntsiag to tsis tseg, thov kom Nws pub txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv. Nws muab kuv rub, yuam kom kuv hle khaub ncaws thiab muab tus pas ziab khaub ncaws ntawd ntaus kuv ob peb zaug ntxiv, ces kom ob tug xib fwb muab kuv tuav nqis saum txaj los. Kuv xav hais tias ob tug xib fwb ntawd yog cov tub ceev xwm ntiav xwb, nkawv yeej tseem txawj xav thiab yuav tsis nrog cov tub ceev xwm tsim txom ib tug tub hluas. Kuv xav yuam kev lawm. Lawv muab kuv nias ruaj ruaj, kom kuv txav tsis tau hlo li. Ces tus thawj coj ntawm Pab Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Ntawm Lub Teb Chaws tau muab nws tus luam yeeb hlawv kuv ob lub txiv mis zoo ib yam li ib tug neeg vwm, cia kuv ob lub txiv mis kub hnyiab sai heev thiab ua rau tsw lawg nqaij kub hnyiab xwb. Qhov mob no ua rau kuv tawm hws lug cuag da dej thiab kuv ob sab ceg tseem raug ncaws tsis tseg li. Tom qab ntawd nws pib tsim txom kuv qhov chaw mos thiab qw nrov nrov hais tias, “Koj yuav hais lus los tsis hais?” Ua rau kuv quaj nrov heev vim mob, qhov kuv kov yeej ces tsuas yog tib qho kev xav hais tias: “Kuv tsis tuaj yeem ntxeev siab rau Vajtswv” nkaus xwb. Kuv tau thov Vajtswv tsis tseg hauv kuv lub siab, thov kom Nws pub lub zog thiab txoj kev ntseeg rau kuv kom kuv thiaj li yuav tiv dhau cov niag tub ceev xwm phem ntawd txoj kev tsim txom.

Kuv nyob ntsiag to, yog li tus thawj coj ntawd thiaj li tau hais nyaum heev hais tias, “Koj yuav tsis coj zoo yog tias kuv tsis tsim txom koj kom hnyav ntxiv.” Nws tau tig mus muab ib lub taub ntim dej kub, thiab muab ib khob dej npau npau ntov rau kuv. Kuv tau qw vim mob heev. Nws maj mam hais tias, “Koj puas hais lus?” Kuv hais yam tsis ntshai kiag tias, “Kuv tsis paub dab tsi li!” Tom qab hnov li ntawd tag lawm nws npau taws heev, nws rov muab ob khob dej npau npau ntov rau kuv lub plab ntxiv. Nws pom tias kuv tsis mob npaum li qhov tag los, yog li ntawd nws thiaj li kov kuv lub plab thiab nthe nqho hais tias cov dej no tsis kub. Ces nws tig hlo mus txib kom muab ib laub kaub dej npau npau los rau nws. Ces nws ua lub ntsej muag luag nyav ntxim phem heev thiab hais tias, “Ib pliag xwb koj yeej yuav tau saj cov dej npau npau ntawd hliv rau koj lub cev lawm.” Kuv ua li cas tsis tau tab sis hnov ntshai thaum kuv hnov qhov no thiab xav txog tias cov dej kub dhau los no txias dua cov ntawd. Yog tias kuv raug dej npau tiag tiag hliv rau kuv no, kuv puas yuav tiv taus qhov ntawd? Kuv tau thov Vajtswv ntsiag to tshee hnyo thiab ntshai heev hais tias: “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thov pub txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv. Kuv xav ua tim khawv khov kho thiab yuav tsis ntxeev siab rau Koj los sis yuav tsis muag cov kwv tij thiab cov nkauj muam li.” Tom qab kuv cov lus thov tag lawm kuv xav txog Vajtswv cov lus tias: “Kev ntseeg zoo li ib ya cav tuam ua tus choj: Cov uas tuav rawv txoj sia yuav hla nyuaj heev, tiam sis cov neeg uas npaj txhij fij lawv tus kheej tuaj yeem hla dhau mus, ruaj siab rau txhais ko taw thiab tsis txhawj(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 6). Kuv xav txog Vajtswv cov lus mus mus los los thiab ras dheev tias tej kev xav uas muaj lub siab me thiab ntshai mas poob rau Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias lawm, thiab kuv pom tias kuv tsis muaj txoj kev ntseeg Vajtswv tiag. Kuv yuav tsum tau muab kuv lub neej txoj sia los tiv thaiv thiab vam khom Vajtswv rau txhua lub sij hawm los ua tim khawv khov kho. Txoj kev nkag siab no ua rau kuv muaj kev ntseeg tog qhov kuv yuav tsum tau tiv txoj kev tsim txom uas tos ntsoov kuv ntawd.

Kiag tom qab ntawd, nws tau zes ib tug luam yeeb thiab nqa ob tug yeeb nkab haus luam yeeb ntev ntev, los sawv ntawm kuv hauv ntej thiab hais lus luag nyav lim hiam heev hais tias, “Zaum zoo zoo, cov dej twb yuav zoo siv lawm!” Thaum nws hais li ntawd, nws muab nws tus luam yeeb lub qab kub kub coj los ntsw kiag rau ntawm kuv lub hauv siab qhov chaw uas kuv raug dej kub hlab ntawd ntag. Kuv ua txhua yam los tiv qhov mob ntawd. Cov dej npau li xya los sis yim feeb tom qab ntawd. Thaum pom cov dej npau duj dham ncho pa lug tawm hauv lub hwj kais tuaj, ces kuv mloog zoo li kuv daim tawv taub hau twb laws tag lawm, kuv tshee hnyo, thiab kuv cov plaub hau tsa nqug xwb. Nws tau nqa lub hwj kais los, qhib lub hau, thiab txav los ze kuv. Kuv twb hnov cov pa ncho rau ntawm kuv lub cev lawm. Ces nws hliv cov dej kub ntawm lub hwj kais kiag rau kuv lub plab. Kuv hnov mob heev thiab quaj nrov tshaj plaws li. Nws siv lub fib cim ntawd los nug kuv dua seb kuv puas hais lus, thiab thaum pom tias kuv nyob ntsiag to xwb, nws tuav nkaus ib lub khob, muab dej hliv rau, ces muab ntov rau kuv lub hauv siab. Qhov ntawd mob heev ua rau kuv dhia paj paws, thiab nws tas zog muab cov dej kub ntawd ntov rau kuv txog ntua thaum cov dej tag. Kuv tshee hnyo xwb cheem tsis tau li, thiab kuv sab xub ntiag tag nrho ua hlwv thoob plaws los ntawm cov dej kub ntawd. Lub hlwv uas loj tshaj plaws ces luaj li ib lub qe. Ob tug xib fwb ntawd ntsia tsis taus thiab xav tawm mus lawm xwb, yog li ntawd nws ncaj qha mus rau ntawm lub qhov rooj thiab muab nkawv kaw rau hauv, ces nthe nqho hais tias, “Tsis txhob mus, nyob ntawm no ntsia. Saib qhov kuv qhia nws tias dab tsi yog dab tsi.” Ces nws hais kom nkawv mus tshaub dej kom ntau ntxiv. Kuv tswj tsis tau kuv txoj kev ntshai li lawm thaum kuv hnov qhov ntawd. Kuv xav hais tias, “Yog tseem muaj ntxiv, thiab yog thawj lub lauj kaub twb ua rau kuv zoo li no lawm, lwm qhov hlab ntxiv ces yuav ua rau kuv zoo li cas? Kuv puas yuav muaj peev xwm sawv khov kho tau lawm?” Kuv hu Vajtswv tsis tseg, thov Nws txog txoj kev ntseeg thiab lub zog. Ces Vajtswv cov lus no tau los rau hauv kuv lub siab hais tias: “Cov uas muaj hwj chim zoo li tuaj sab nraud, tab sis tsis txhob ntshai, vim qhov no yog vim nej muaj kev ntseeg tsawg. Tsuav nej txoj kev ntseeg loj hlob, tsis muaj ib yam dab tsi yuav nyuaj dhau(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 75). Qhov cov tub ceev xwm tsim txom kuv ntawd yog vim Vajtswv txoj kev tso cai. Vajtswv xav ua kom kuv txoj kev ntseeg zoo tiav log. Txawm hais tias lawv yuav phem, yuav lim hiam npaum li cas los xij, qhov ntawd yeej tseem nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes. Tsuav yog kuv thov Vajtswv thiab vam khom rau Vajtswv xwb, kuv paub tias Vajtswv yuav coj kuv kev kom kov yeej Ntxwgnyoog txoj kev tsim txom. Ua rau kuv tsis hnov ntshai ntxiv li lawm thiab kuv muaj txoj kev ntseeg los tiv txoj kev tsim txom ntawd.

Tsis ntev ntawd, lub lauj kaub dej ob npau txaus lawm. Nws tau nqa cov dej ntawd los, muab cov dej kub ntawd hliv rau ib lub khob, nqa los rau ntawm kuv hauv ntej, ces txawm pib muab cov dej ntawd ntov rau kuv qhov chaw mos. Kuv tau qw nrov heev vim qhov mob ntawd thiab tiv tsis taus li lawm kuv thiaj li thaub qab. Nws mus ob peb kauj ruam rau tom ntej thiab pheej nug kuv, tiam sis kuv yeej tseem tsis kam teb li. Nws tuav ib lub khob dej kub puv nkaus tso rau hauv qab kuv qhov chaw mos thiab nug hais tias, “Koj puas yuav hais lus, los tsis hais?” Kuv tsis hais ib los lus li. Nws tshoom lub khob ncaj qha rau saud kom kuv qhov chaw mos tsaus tag nrho rau hauv lub khob ntawd. Kuv tau qw nrov heev vim qhov mob ntawd thiab ua rau thaub qab ceev ceev, tshee hnyo. Kuv thev tsis taus ntxiv li lawm tiag tiag kuv thiaj li thov Vajtswv tsis tseg, thov kom Vajtswv txhawb lub zog, kom kuv tsis txhob ntxeev siab rau Nws. Tom qab ntawd kuv xav txog qee yam uas tus Tswv Yexus tau hais tias: “Rau qhov leej twg los xij uas yuav cawm nws txoj sia ces yuav plam txoj sia: thiab leej twg los xij uas yuav plam nws txoj sia rau Kuv ces yuav nrhiav tau txoj sia(Mathai 16:25). Kuv paub tias yog kuv muab lwm tus muag thiab ntxeev siab rau Vajtswv kom zam dhau txoj kev txom nyem ntawm lub cev nqaij daim tawv, qhov ntawd yuav txhaum rau Vajtswv tus moj yam. Kuv yuav tau mus rau hauv dab tuag teb thiab raug kev txom nyem mus ib txhis. Thaum nkag siab qhov ntawd lawm, kuv tau txiav txim siab tias txawm kuv yuav raug kev txom nyem ntau npaum li cas los xij, kuv yeej yuav tom hniav qawv thiab yeej yuav tsis ntxeev siab rau Vajtswv li. Tus niag tub ceev xwm phem ntawd tau muab ob khob dej kub hliv rau kuv qhov chaw mos dua thiab pheej nug kuv tsis tseg. Kuv tau saib mus rau hauv thiab pom tias daim tawv nqaij ntawm kuv qhov chaw mos raug dej kub hlab tag thiab ob tug xib fwb ntawd ntsia tsis taus kuv li lawm. Nkawv hais tias, raug tsim txom li no pab tsis tau dab tsi li os, “Me tub, kav tsij hais lus xwb. Raug tsim txom li no yuav zoo ua tus dab tsi?” Kuv tsis ua suab li. Tus pab tus tub ceev xwm ntawd tau nkag kiag los tam sim ntawd. Nws ceeb ib plaw thaum nws pom kuv. Nws tig nws lub taub hau rau ib sab, los rau ntawm kuv, thiab hais tias, “Cia li lees txim xwb. Peb twb ntes tau cov tib neeg zoo li koj coob leej lawm. Tab txawm koj yuav tsis hais lus los, lwm tus yeej yuav hais. Peb muab sij hawm rau koj.” Kuv txawm hnyo kuv lub taub hau thiab tsis hais dab tsi li. Thaum pom kuv nyob ntsiag to, tus tub ceev xwm ntawd qw nrov nrov npau taws heev hais tias, “Neb ob niag ko na txav mus soj. Kuv yuav saib seb nws yuav tiv taus ntev npaum li cas!” Ces nws rov qab hliv tau ib khob dej kub thiab muab ntov rau kuv lub hauv siab dua, cia kuv quaj thiab dhia paj paws yam txom nyem heev. Thaum nws ntov cov dej kub ntawd rau kuv, cov hlwv ntawm kuv lub cev tawg ces ua rau cov tawv nqaij nplaum kuv. Tsis ntev ntawd ces txawm ua hlwv tshiab; ua rau kuv thev tsis taus qhov mob ntawd li. Kuv lub siab txawm pib muag me ntsis. Kuv xav hais tias, “lawv twb ntes tau cov kws tij thiab cov nkauj muam coob leej lawm. Tab txawm kuv tsis hais lus los, lwm tus yeej yuav hais. Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum tau ntsib txhua yam no? Kuv tsuas yog qhia lawv me ntsis xwb kom kuv thiaj li tsis tau raug txom nyem zoo li no.” Kuv pom tias tus tub ceev xwm ntawd tsis muaj lub siab uas yuav tsum li thiab kuv yeej tsis paub tias xyov kuv puas yuav muaj peev xwm los tiv taus yam nws tau npaj los tsim txom kuv. Tiam sis kev hais lus yuav ua rau kuv yog ib tug Yudas. Kiag tom qab ntawd kuv tau xav txog Vajtswv cov lus no uas hais tias: “Rau cov uas yeej tsis muaj lub siab ncaj ib qho me me rau Kuv rau lub sij hawm muaj kev txom nyem loj no hlo li, Kuv yuav tsis ua siab hlub tshua ntxiv lawm, rau qhov Kuv txoj kev hlub tshua no tsuas rub tau ntev npaum li no xwb. Ntxiv ntawd mus, Kuv yeej tsis muaj kev nyiam ib qho hlo li rau cov uas tau ntxeev siab ib zaug rau Kuv lawm, Kuv haj yam tsis nyiam ua ke nrog cov uas tau muab lawv cov phooj ywg txoj kev ntshaw muag tawm. Qhov no yog Kuv tus moj yam, tsis hais tus neeg ntawd yuav yog leej twg los xij(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg). Vajtswv tsis xav tau ib yam dab tsi ntawm cov neeg uas muag tej kev ntshaw ntawm lawv cov phooj ywg. Yog tias kuv hais lus, tsis yog qhov ntawd txhais hais tias kuv tau ntxeev siab rau Vajtswv lawm ma? Kuv hais tsis tau ib yam dab tsi li. Tsis tau kiag li. Kuv tau hais lus thov ntsiag to li no hais tias: “Vajtswv, ua Koj tsaug rau txoj kev qhia kuv thiab tsis pub kuv muag cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Txawm hais tias kuv yuav txom nyem ntau npaum li cas los xij, kuv yeej yuav tsis yog ib tug Yudas li.”

Thaum pom kuv nyob ntsiag to lawm, tus thawj coj ntawm Pab Pawg Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Ntawm Lub Teb Chaws tau zes ib tug luam yeeb thiab hais lus luag nyav txaus ntshai heev hais tias, “Maj mam ua xwb. Peb muaj sij hawm ntau heev,” thiab tas zog tshuab pa luam yeeb rau kuv lub qhov ntswg. Tom qab ntawd, nws khaws nkaus lub khob thiab muab cov dej kub ntawd hliv rau saum kuv lub taub hau. Kuv txav ceev ceev kom deb tam sim ntawd, ua rau dej ntws los rau ntawm kuv lub pob ntseg sab xis thiab ntws rau tom kuv nrab qaum. Kuv quaj vim mob heev thiab kuv lub nrab qaum mloog zoo li hluav taws kub. Nws ntov ob peb khob dej rau kuv txij ntawm kuv lub plab rau hauv thiab ntov dej rau kuv ob sab ncej puab. Ua rau tej thaj chaw uas nws tau ntov dej rau tawm hlwv tam sim ntawd. Thaum cov dej hauv lub hwj cais tag lawm nws kom ob tug xib fwb rov mus tshaub dej dua. Cov dej zaum peb no npau dhu dam tom qab ob peb feeb xwb. Thaum kuv pom cov pa ncho tawm hauv lub hwj kais tuaj, kuv tshee hnyo cheem tsis tau li. Nws luag nyav khaws nkaus lub hwj kais thiab hais tias, “Zoo heev!” Ces nws muab ntov rau kuv lub cev dua thiab hais lus txaus ntshai heev hais tias, “Yog li koj yuav hais lus, los tsis hais?” Kuv tsis teb li, yog li ntawd nws thiaj li muab dej kub los hliv rau kuv ib khob tag ib khob tuaj. Ua rau mob kuv dhau lawm. Kuv pom tias nws yeej tsis muaj lub siab yuav tsum li thiab kuv tsis paub tias xyov kuv yuav tiv taus tau ntev npaum li cas. Mob kuv heev; kuv tsuas xav tuag lawm xwb kom kuv thiaj li tsis tau tiv txoj kev txom nyem li ntawd thiab kuv thiaj li yuav tsis tau muag ib tug twg vim kuv lub cev nqaij daim tawv qauv zog lawm. Kuv saib ib puag ncig ntawm chav ntawd seb puas muaj ib yam khoom tawv uas kuv tuaj yeem tua kuv tus kheej tau, tiam sis tsuas yog muaj ib lub rooj thiab phab ntsa ntoo xwb. Kuv xav tias kuv yuav tsis tuag yog kuv tsuas tsoo kuv lub taub hau ib zaug xwb, thiab tom qab ntawd kuv yuav tau tiv kev tsim txom ntau ntxiv. Kuv xav tias kuv cia li hais lus kiag tam sim no xwb, kom lawv coj kuv mus nug rau lwm lub tsev. Nyob rau sab nraud, kuv thiaj li tuaj yeem dhia tsheb kom kuv tuag. Thaum kuv tab tom xav li no, tus tub ceev xwm ntawd pheej nug kuv seb kuv puas hais lus ces kuv txawm ncaws hau. Kuv xav tias lawv yuav coj kuv mus rau ntawm lub tsev nug tam sim ntawd, tiam sis ua rau kuv ceeb tag li, nws hais kom kuv qhia txog pawg ntseeg rau nws. Muaj li kaum tawm leej tub ceev xwm tau nce hauv qab tuaj. Ces kuv txawm me siab txog qhov ntawd. Kuv nyuam qhuav ncaws hau kiag no xwb, yog kuv tsis hais ib yam dab tsi li, lawv puas yuav siv kev tsim txom lim hiam ntxiv rau kuv lawm? Kuv xav tias kuv tsuas hais ib pawg ntseeg lub npe thiab pawg ntseeg ntawd qhov chaw nyob xwb. Ua rau kuv ceeb tag li, kuv qhia nws me ntsis, tiam sis nws xav paub ntau heev. Nws nug kuv ntau lo lus nug heev txog pawg ntseeg, thiab kuv khuv xim tiag tiag uas tau qhia tej ntawd rau Ntxwgnyoog lawm. Kuv tsis yog ib tug Yudas lod yog tias kuv pheej ua zoo li no mus? Kuv hais tias kuv tsis paub lawm thaum nws nug kuv txog lwm yam. Nws tsis pom qab ua li cas rau kuv lawm, yog li ntawd nws thiaj li cia kuv rov qab mus rau hauv kuv chav. Nyob rau hauv kuv chav, kuv tau xav rau kuv tus kheej hais tias, “Vim li cas kuv thiaj li yuav tuag? Vajtswv puas xav kom kuv tuag? Tsis yog qhov ntawd yog ib qho cim ntawm kev qaug zog lod?” Ces kuv nco txog ib zaj nkauj uas hais txog Vajtswv cov lus hais tias, “Nrhiav Kev Hlub Vajtswv Txawm Koj Yuav Raug Kev Txom Nyem Loj Npaum Li Cas Los Xij.” “Niaj hnub no, tib neeg feem ntau ntseeg hais tias lawv tsis muaj nuj nqis li, lawv raug caij tsuj vim lawv txoj kev ntseeg, lawv raug ntiaj teb tso pov tseg, lawv lub cuab lub yig muaj teeb meem, thiab lawv lub neej yav tom ntej mas tsaus nti xwb. Txoj kev txom nyem ntawm qee leej ces mus txog rau theem loj kawg kiag, thiab lawv tej kev xav tig mus rau kev tuag kiag. Qhov no ho yuav qhia tau kom pom Vajtswv lub siab uas muaj kev hlub ntawd tau li cas? Cov neeg zoo li no yog neeg ces tsis muaj ib qho nuj nqis li, lawv tsis muaj kev ua siab ntev li, lawv ces qaug zog kawg thiab tsis muaj hwj chim hlo li! … Vim yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus(Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, kuv pom tias kuv tais caus, qaug zog, thiab tsis muaj peev xwm li. Kuv xav tuag vim kuv lub cev nqaij daim tawv qaug zog, vim kuv ntshai raug kev txom nyem. Qhov ntawd tsis tuaj yeem ua rau Vajtswv tau txais lub yeeb koob. Qhov ntawd tsis yog lus tim khawv tseeb. Ua ntej kuv raug ntes, kuv tau cog lus rau ntawm Vajtswv xub ntiag tias yog kuv raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntes thiab tsim txom, kuv xav ua tim khawv khov kho ib yam li lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv yeej yuav tsis ntxeev siab rau Vajtswv thiab yeej yog ib tug Yudas li. Tiam sis thaum muaj qee yam tshwm sim rau kuv, ntsib tub ceev xwm txoj kev tsim txom lawm, kuv tsuas yog xav txog qhov yuav ua li cas kuv thiaj li tawm tau ntawm qhov xwm txheej ntawd mus xwb. Kuv tsis xav txog qhov yuav ua tim khawv khov kho thiab ua kom Vajtswv txaus siab li. Kuv mam li paub tias kuv tsis muaj ib txoj kev ntseeg tseeb los sis tsis muaj kev zwm rau Vajtswv. Cov tub ceev xwm tau tsim txom kuv kom kuv thiaj li yuav ntxeev siab rau Vajtswv thiab plam kuv cov lus tim khawv. Yog tias kuv tuag kom dim qhov ntawd xwb, ces tsis yog kuv dhau los ua ib tug niag neeg ruam rau Ntxwgnyoog tsim txom xwb lod? Thaum xav li no, ua rau kuv khuv xim kuv txoj kev qaug zog. Yog ua li cas kuv thiaj li yuav maj hais lus ua luaj li? Vajtswv muab ib lub hwv tsam rau kuv los ua tim khawv khov kho, tiam sis kuv tsis tuav lub hwv tsam ntawd cia. Qhov no ua rau mob Vajtswv siab thiab tag kev cia siab. Kuv tau txiav txim siab lawm tias yog lawv xav kom kuv mus qhia txog cov tsev, kuv yuav tsis mus. Txawm lawv yuav tsim txom kuv npaum li cas los xij, kuv yuav vam khom rau Vajtswv thiab ua tim khawv khov kho!

Thaum 6:30 teev sawv ntxov hnub sawv ntxov tom qab, tus thawj coj ntawm qhov chaw ua hauj lwm txwv kev ntseeg hauv nroog pom tias kuv raug mob loj heev nws thiaj li kom lwm tus neeg coj kuv mus rau tim tsev kho mob kom lawv thiaj li tsis tau lav ris. Thaum tab tom mus rau tim tsev kho mob, nws ceeb tom rau kuv nyaum heev hais tias, “Tsis txhob hais ib lo lus kiag nawb thaum nyob rau tim tsev kho mob, yog tsis li ntawd ces koj yuav mag xwb!” Thaum hnov li ntawd ua rau kuv npau taws heev. Lawv tau hem kuv thiab tsis pub kuv qhia qhov tseeb tab txawm tom qab ntawd tau ua rau kuv mob npaum li ntawd lawm los xij. Qhov ntawd yog ib qho kev phem thiab ntxim ntxub! Tus kws kho mob tau nug kuv tias yog ua li cas kuv thiaj li raug dej kub hlab ntau tag npaum li ntawd thiab kuv paub tias tab txawm kuv qhia nws qhov tseeb los xij, nws yeej ua tsis tau dab tsi li. Kuv tau hais tias nws yog vim lub taub dej kub tawg raug. Nws tsis ntseeg, nws thiaj li nug hais tias, “Lub taub dej kub tawg es kub tag nrho tej no tib si lod?” Tus tub ceev xwm rub kiag tus kws kho mob ntawd mus rau ib sab tam sim ntawd thiab ntxhi lus tsuag tsuag rau nws, ces tom qab uas tus kws kho mob ntawd qhwv kuv cov kiav txhab tag lawm, nws hais tias kuv yuav tsum tau pw hauv tsev kho mob tso. Tus tub ceev xwm tau hais tias nws yog ib qho xwm txheej uas tshwj xeeb heev yog li ntawd kuv yuav pw tsev kho mob tsis tau, thiab kom kuv kos npe rau ib daim ntawv lav kuv tus kheej tag nrho. Ces nws coj kiag kuv rov qab los rau ntawm lub chaw ntxuav hlwb lawm. Kuv mob loj dhau lawm mus koom tsis tau hauv chav kawm, tiam sis cov tub ceev xwm tsis nyiam qhov ntawd, yog li ntawd lawv thiaj li xa ob tug tib neeg tuaj saib kuv thiab ntxuav kuv lub hlwb txhua hnub. Nkawv sim tag nrog ob yam tswv yim ntxias hnyav thiab mos muag kom kuv tso kuv txoj kev ntseeg tseg.

Tom qab kaum xya hnub lawm, ua ntej kuv cov kiav txhab zoo, lawv rov qab muab kuv xa mus rau hauv chav kawm. Lawv muaj ib tug kws xib fwb hauv tsev kawm qib siab thiab ib tug kws npliag siab uas ua txuj ua phooj ywg zoo, hais yam zoo thiab ua txhua yam kom kuv ncawg thiab ua kom kuv hais lus. Kuv tau hu Vajtswv zaum tas zaum thiab thov kom Nws los tiv thaiv kuv kom tsis txhob raug Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias. Kuv tau hais lus tim khawv rau Vajtswv nrog nkawv. Ces nkawv npau taws thaum nkawv pom tias kuv tsis yuav raws li nkawv hais. Ob peb hnub tom qab, nkawv kom kuv nyeem cov ntawv uas nkawv sau uas thuam phem txog peb pawg ntseeg thiab saib ib co yeeb yaj duab uas hais lus thuam phem. Tag nrho cov lus dag uas lawv tau tsim tawm los ntawm tej lus paj lus cua ntawd ua rau kuv npau taws thiab chim siab. Kuv tsis mloog tej uas nkawv hais ib qho li.

Muaj ib tag kig sawv ntxov, tus thawj coj ntawm pab pawg ntawd tau nkag los rau hauv chav kuv nyob nrog rau ob peb tug xib fwb. Thaum pom qhov no tshwm los ua rau kuv ntshai me ntsis, yog li ntawd kuv thiaj li tau hais lus thov ntsiag to, thov Vajtswv kom pub lub tswv yim rau kuv kom kuv tuaj yeem tiv taus cov niag tub ceev xwm phem ntawd. Nws tau hais lus nyaum heev hais tias, “Peb tau muaj ib lub rooj sib tham nag hmo hais txog peb kob Tsov Rog tawm tsam Pawg Ntseeg Ib Puas Hnub ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kev rau txim yuav hnyav heev. Qhov ntawd haj yam hnyav tshaj rau cov hluas, cov tib neeg hluas zoo li koj. Tshwj xeeb yog cov uas tsis txav zoo li koj yuav raug coj ncaj qha mus tua pov tseg. Lawv yuav xuas phom tua koj lub taub hau, kom koj lub hlwb dhia tshees.” Ua rau kuv me ntsis poob siab thaum nws hais li ntawd tiam sis tom qab ntawd kuv xav txog tus Tswv Yexus cov lus uas hais tias: “Rau qhov leej twg los xij uas yuav cawm nws txoj sia ces yuav plam txoj sia: thiab leej twg los xij uas yuav plam nws txoj sia rau Kuv ces yuav nrhiav tau txoj sia(Mathai 16:25). Kuv paub tias kev tuag rau Vajtswv yuav yog ib lub meej mom, thiab Vajtswv yeej yuav qhuas xwb. Tiam sis kev ntxeev siab rau Vajtswv vim txoj kev ntshai tuag yuav ua txhaum rau Nws tus moj yam thiab ua rau Nws dhuav. Tab txawm yog kuv lub cev tseem muaj txoj sia nyob los xij, Vajtswv pom tias kuv twb tuag lawm. Vajtswv yuav muab kuv tus ntsuj plig tshem tawm thiab kuv yuav raug rau txim nyob rau hauv dab tuag teb. Cov ntseeg raug tsim txom thiab raug tua tuag rau ntau tiam suav tsis txheeb li lawm. Lawv txhua tus puav leej ua tim khawv khov kho rau Vajtswv lawm. Kev raug tua tuag yuav yog qhov uas Vajtswv txhawb nqa kuv. Kuv txaus siab hlo muab txhua yam tso rau ntawm Vajtswv tej kev npaj tseg thiab ua tim khawv khov kho tab txawm qhov ntawd yog kev tuag los xij. Thaum kuv nyob ntsiag to mus, tus tub ceev xwm tau hem kuv hais tias: “Koj puas xav mus tsev, los sis mus rau tim tsev kaw neeg?” Kuv xav mus tsev heev, tiam sis kuv paub tias tus nqi ntawd mas yuav yog ua kom kos npe rau ntawm daim ntawv lees txim hloov dua siab tshiab thiab txiav tsis pub mus koom pawg ntseeg ntxiv. Kuv hais tawv qhawv hais tias, “Tsev Kaw Neeg!” Nws ua qhov muag hlaws hlo npau taws heev, ces nws taw tes nki rau kuv thiab hais tias, “Saib zoo li koj tsis tau raug kev txom nyem tiag tiag li!” Ces nws npau taws vog tawm mus lawm.

Tom qab ntawd, lawv nrhiav tau ib tug xib fwb tuaj ntxuav kuv lub hlwb. Thaum lub sij hawm nws nkag los rau hauv kuv chav, nws hais tias, “Me tub, koj tseem hluas. Cia li mloog kuv hais, koj taug tau txoj kev tsis yog lawm.” Nws tau nthuav ib phau Vajluskub nyob rau hauv Mathais 24:23–24, hais tias, “Koj hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, tiam sis saib seb nws hais li cas nyob rau hauv phau Vajluskub uas hais tias: ‘Ces yog muaj ib tug tib neeg twg hais rau nej hais tias, Saib seb, no yog Khetos, los sis tod; tsis txhob ntseeg kiag li. Vim yeej yuav muaj cov Khetos cuav thiab cov xib fwb cev lus cuav tshwm sim tuaj coob, thiab yuav ua tej txuj ci thiab hwj huaj txawv txawv ntau yam; es kom, yog ua tau, lawv thiaj li dag tau cov uas raug xaiv lawm.’ Txhua tus uas hais tias tus Tswv Yexus twb los lawm mas tsis yog lawm. Koj tsis txhob ntseeg qhov no.” Kuv muab phau Vajluskub ntawd los teb hais tias, “Tus Tswv Yexus tau ceeb toom rau peb hais tias thaum Nws rov qab los nyob rau tiam kawg, cov Khetos cuav thiab cov lub cev cuav yuav ua tej txuj ci tseem ceeb thiab tej txuj ci phim hwj los ntxias tib neeg kom yuam kev. Nws qhia kom peb yuav tsum ceev faj. Yog koj hais txhua yam xov xwm uas hais txog qhov tus Tswv rov qab los yog cuav xwb, ces tsis yog koj tseem tsis lees paub qhov tseeb ntawm tus Tswv tus kheej qhov rov qab los lod? Cov Khetos cuav tsis muaj qhov tseeb. Lawv tsuas yog dag ntxias tib neeg los ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab tej txuj ci phim hwj xwb. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis ua tej ntawd. Nws tsuas yog qhia qhov tseeb thiab ua Nws tes dej num txiav txim los yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab cawm tib neeg ntiaj teb kom dim tag nrho xwb. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas tau rov qab los lawm, tus Vajtswv tseeb ntag.” Thaum pom tias kuv tsis yuav li nws hais, nws tau hais txhua yam lus thuam phem. Kuv tau teb npau taws vog hais tias, “Kev hais lus thuam phem txog Vajntsujplig mas yuav tsis tau txais kev zam txim, nyob rau tiam no los sis tiam tom ntej.” Thaum kuv hais li no, nws tau hais rau kuv tias, “Koj yog ib tug me nyuam uas tawv ncauj tiag tiag. Cia li thim xav nawb, me tub. Kav tsij hais yam uas lawv xav tau thiab lees txim. Koj yuav khuv xim yog tias koj raug kaw lawm tiag tiag!” Kuv tau hais tias, “Kuv yeej tsis khuv xim li, thiab kuv qhia koj kom nrhiav txoj hau kev tseeb tiag. Tsis txhob tawm tsam Vajtswv lawm. Nws yuav lig rau koj yog koj ua txhaum loj heev.” Nws npau taws heev, nws tau hais rau kuv tias, “Tsis muaj kev cia siab rau koj lawm. Koj tawv ncauj heev.” Ces nws cia li sawv tsees thiab tawm mus yam tsis txaus siab li.

Ob peb hnub tom qab ntawd, tus thawj coj Tub Ceev Xwm Ntawm Cov Neeg Raug Txim tau ua txhua yam los yuam kuv kom hais raws li nws tej lus tsis lees paub thiab tej lus thuam rau Vajtswv. Thaum kuv tsis kam hais, nws tau hais tawv qhawv hais tias, “Puas yog koj ntshai kev ua pauj? Tsis muaj Vajtswv, yog li txoj kev ua pauj ntawd yuav los qhov twg los? Cov uas tso lawv txoj kev ntseeg tseg lawm tseem tsis yog cov zoo thiab lod?” Kuv tau hais tias, “Qhov tsis tuag tam sim no tsis tau qhia txog qhov zoo uas yuav tshwm sim los. Vajtswv tsis rau txim rau tib neeg tam sim ntawd.” Nws npau taws vog tuav nkaus kuv thiab npuaj kuv ob peb teg, tiam sis kuv tseem tsis hais ib lo lus li. Kuv tau xav txog qee yam uas tus Tswv Yexus tau hais tias: “Tag nrho txhua yam kev txhaum thiab kev hais lus thuam yuav raug muab zam tau rau tib neeg: tab sis kev hais lus thuam tus Vajntsujplig yuav tsis raug zam tau rau tib neeg li(Mathai 12:31). Vim cov lus no txhawb lub zog, kuv thiaj li tsis ua xyem xyav kiag li. Ob peb teev dhau mus lawm los kuv tsis hais ib yam dab tsi li. Ua rau nws npau taws heev, nws thiaj li tuav nkaus kuv cov plaub hau cab mus rau ntawm qhov chaw pw, ces hais lus nyaum heev hais tias, “Txhob muab zaub mov rau nws noj kom txog ntua thaum nws hais lus.” Kuv tau thov Vajtswv hauv kuv lub siab ces tus Tswv Yexus cov lus no tau los rau hauv kuv lub siab hais tias: “Tib neeg yuav tsis ua neej nyob tau los ntawm kev noj cov ncuav ci nkaus xwb, tab sis los ntawm txhua lo lus hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los(Mathai 4:4). Vajtswv cov lus yog qhov yug peb txoj sia. Txawm hais tias tsis muaj zaub mov noj los xij, kuv yeej yuav tsis tuag yog Vajtswv tsis pom zoo. Ua rau kuv ceeb tag, tus poj niam tu tsev ntawd tau nyiag muab ib lub ncuav cub rau kuv noj hmo ntawd. Kuv mloog tau tias tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig yeej nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes tiag tiag li. Tom qab ntawd cov tub ceev xwm kom kuv tu lawv qhov chaw hauj lwm txhua hnub, ces kuv txawm pom ib phau ntawv luam ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv nyob rau saum ib lub rooj. Kuv tau nyiag saib phau ntawv ntawd thaum kuv tab tom tu qhov chaw ua hauj lwm txhua hnub thiab Vajtswv cov lus tau muab txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv. Cov tub ceev xwm pheej ntxias kuv xwm yeem los ntawm tej tswv yim tsis ntseeg muaj Vajtswv, tiam sis vim muaj txoj kev coj qhia ntawm Vajtswv cov lus, kuv thiaj li tsis raug cuam tshuam kiag li.

Muaj ib hnub lawv muaj ob tug xib fwb hauv tsev kawm qib siab tuaj ua txhua yam los ntxuav kuv lub hlwb thiab sim kuv siab, hais tias, “Yog koj tsis los txais yuav qhov wb hais thiab kos npe rau peb daim ntawv ntawd, ces koj yuav raug kaw rau hauv tsev kaw neeg tsib xyoos thiab tom qab ntawd mas koj yuav nrhiav poj niam yuav nyuaj heev. Yog ua li cas koj thiaj li yuav nkim koj txoj kev hluas zoo li no? Nws puas tsim nyog?” Qhov ntawd muaj kev cuam tshuam rau kuv. Kuv xav txog tias kuv hluas npaum li cas, thiab xav tias yog kuv raug kaw hauv tsev kaw neeg ntau lub xyoo tiag tiag lawm yuav zoo li cas. Thaum kuv xav txog qhov ntawd, kuv ras dheev tias kuv tab tom poob rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim dag ntxias, yog li ntawd kuv maj nroos los hais cov lus thov hais tias: “Au Vajtswv! Kuv yuav luag poob rau Ntxwgnyoog lub tswv yim dag ntxias. Thov tiv thaiv kuv kom kuv ua tau tim khawv khov kho.” Tom qab kuv thov Vajtswv tag lawm kuv xav txog ob peb kab lus ntawm ib zaj nkauj uas hais txog Vajtswv cov lus hais tias: “Cov hluas yuav tsum tsis txhob yog qhov tsis muaj qhov tseeb, los sis lawv yuav tsum txhob zais kev ncauj lus zoo siab phem thiab kev tsis ncaj ncees—lawv yuav tsum sawv ruaj nrees raws li lawv txoj kev xav. Lawv yuav tsum tsis yog ua kev zoo siab nkaus xwb, tab sis yuav tsum muaj tus ntsuj plig kom muaj lub siab tawv tsis kam raug txi thiab tawm tsam rau kev ncaj ncees thiab qhov tseeb”. (“Qhov uas Cov Hluas Yuav Tsum Caum Nrhiav” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Kuv paub tias kuv yuav tsum muaj peev xwm los tiv txhua yam kev mob kom tau txais qhov tseeb. Kuv tsis tuaj yeem ntxeev siab rau Vajtswv vim tej lus nplij siab tsis kav ntej no. Kuv yuav tsum tau ua tim khawv khov kho thiab ua rau Vajtswv txaus siab, txawm hais tias cov tub ceev xwm yuav ua li cas rau kuv los xij. Thaum kuv tsis hais ib yam dab tsi li, ua rau lawv tso tes plau tawm mus lawm. Yav tav su ntawd, tus xib fwb rov qab tuaj dua thiab hais lus luag nyav hais tias, “Kuv hnov hais tias koj tab tom yuav mus nyob tim tsev kaw neeg lawam. Koj tsis txhob ua li ntawd. Lub neej nyob rau hauv tsev kaw neeg ntawd mas txom nyem heev. Koj puas xav tias ib tug neeg me zoo li koj ko puas tuaj yeem tiv taus ma?” Nws tau thau nws lub xov tooj los muab ib co duab ntawm Cov Ntseeg Vajtswv uas tau raug quab yuam thiab hais tias, “Saib lawv seb. Muaj ib txhia raug txim 10 xyoo, ib txhia raug 20 xyoo. Lawv ib txhia tuag nyob rau hauv tsev kaw neeg. Kuv pom tau tias koj yog ib tus ntseeg tseeb. Kav tsij kos npe raws li qhov lawv xav kom koj kos xwb ces koj tuaj yeem xyaum ua koj txoj kev ntseeg thaum koj tawm mus lawm. Tsis tas yuav tiv kev txom nyem zoo li no li! Kos npe tam sim no thiab kuv mam li hais ob peb lo lus sawv cev tam koj. Yog tsis li ntawd, koj yuav tsis muaj ib lub hwv tsam li lawm.” Kuv txawm txhawj xeeb, xav hais tias yog kuv raug txiav txim lawm tiag tiag, cov tub ceev xwm tuaj yeem tsim txom kuv raws li lawv xav nyob rau hauv tsev kaw neeg. Ces ntshe kuv yuav haj yam raug mob ntau ntxiv. Kuv ua li cas tsis tau tab sis hnov ntshai, tiam sis kuv paub tias kev kos npe rau cov ntawv ntawd yuav yog ib qho kev ntxeev siab rau Vajtswv thiab yuav ua rau kuv muaj lub cim ntawm tus tsiaj nyaum. Kuv tau thov thiab hu Vajtswv hauv kuv lub siab, thov Nws txog txoj kev ntseeg kom kuv tuaj yeem ua tau tim khawv khov kho. Kuv tau hais rau tus xib fwb ntawd hais tias, “Kuv yuav tsis kos npe.” Ces nws tawm mus yam ntxhov siab heev.

Tus thawj coj ntawm qhov chaw ua hauj lwm txwv kev ntseeg hauv nroog ntawd tau ua txhua yam kom kuv kos npe rau peb daim ntawv ntawd ib yam nkaus, nws hais rau kuv npau taws vog hais tias, “Twb tau ob lub hlis lawm uas tsis muaj ib yam dab tsi hloov pauv li. Kuv xav paub ib yam tseeb tseeb los ntawm koj tam sim no. Koj tuaj yeem mus tsev tau yog koj hais tias koj yuav tsis ntseeg ntxiv lawm, tiam sis yog koj hais tias koj ntseeg koj yuav raug xa mus rau tim tsev kaw neeg tam sim no ntag! Koj puas tseem yog ib tug ntseeg lawm?” Ua rau kuv tsis paub txiav txim siab tiag tiag li. Yog kuv teb hais tias yog ces txhais hais tias mus rau tim tsev kaw neeg ntag, thiab leej twg yuav paub hais tias yuav muaj hom kev tsim txom dab tsi nyob rau tod tos ntsoov kuv. Tiam sis yog kuv hais tias tsis yog ces txhais hais tias yog kev ntxeev siab rau Vajtswv ntag. Ces kuv tau thov Vajtswv, thov kom Vajtswv ua rau kuv muaj cuab kav, thiab kom kuv npaj txij los ua tim khawv khov kho. Kiag thaum ntawd kuv tau nco txog ib zaj nkauj uas hais txog Vajtswv cov lus hais tias: “Yexus muaj peev xwm ua tiav Vajtswv cov lus txib—txoj num ntawm txhua tus tib neeg li kev cawm dim—vim Nws tau ua txhua yam kom haum Vajtswv lub siab nyiam, yam tsis muaj kev npaj los sis npaj tej yam dab tsi rau Nws Tus Kheej kiag li. Nws muaj peev xwm tso Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg ua qhov tseem ceeb, thiab ib txwm thov rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej thiab nrhiav lub siab nyiam ntawm Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Nws thov Vajtswv thiab hais tias: ‘Leej Txiv Vajtswv! Ua kom tiav qhov ntawd uas yog Koj lub siab nyiam, thiab tsis ua raws li Kuv lub siab nyiam tab sis ua kom raws li Koj li hom phiaj. Tej zaum tib neeg yuav tsis muaj zog, tab sis vim li cas Koj ho yuav tsum saib xyuas nws? Yuav ua li cas tib neeg thiaj li saib Koj txoj kev txhawj xeeb muaj nuj nqis, vim tib neeg zoo li ib tug ntsaum hauv koj ob txhais tes? Nyob hauv Kuv lub siab, Kuv tsuas xav ua kom tiav raws li Koj lub siab nyiam xwb, thiab Kuv xav kom Koj ua yam uas Koj xav ua rau Kuv raws li Koj lub siab nyiam’(“Xyaum Ua Li Tswv Yexus” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Tus Tswv Yexus tau raug kev txom nyem thaum Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Nws muaj kev qaug zog sab cev nqaij daim tawv, tiam sis Nws muaj peev xwm tsom ntsoov rau kev ua raws li Vajtswv cov lus txib kom tiav. Nws tau zwm rau Vajtswv tej kev npaj tseg txawm hais tias yuav mob sab cev nqaij daim tawv los xij. Thiab Petus tau txaus siab hlo los mloog lus kom mus txog hnub tuag txhawm rau nws txoj kev hlub Vajtswv, thiaj li raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig taub hau tuaj hauv ko taw tuaj saud txhaum rau Vajtswv. Kuv txoj kev txom nyem me me no muaj nuj nqis dab tsi? Vajtswv cov lus tau txhawb kuv txoj kev ntseeg yog li ntawd kuv thiaj li tsis ntshai mus ntxiv lawm. Kuv tau txiav txim siab hais tias txawm yog kuv tau mus rau hauv tsev kaw neeg los xij, kuv yuav ua tim khawv khov kho rau Vajtswv! Kuv tau hais khov kho tias, “Yog li ces cia kuv mus rau hauv tsev kaw neeg.” Nws teb npau taws heev hais tias, “Kav tsij npaj koj cov khoom, tag kis koj yuav raug xa mus rau hauv tsev kaw neeg.” Ces nws txawm siv zog kaw lub qhov rooj thiab tawm mus yam npau taws vog lawm. Ua rau kuv ceeb tag, ob hnub tom qab ntawd, muaj plaub tug tub ceev xwm tuaj ntawm kuv lub zos tuaj thiab hais tias lawv yuav coj kuv mus tsev. Thaum lub sij hawm ntawd kuv hnov tias Vajtswv txoj hauj lwm mas muaj txuj ci phim hwj tiag tiag li, thiab kuv hnov tias Nws saib xyuas kuv thiab hlub tshua kuv. Cov tub ceev xwm tau coj kuv rov qab los rau hauv zos thiab hais ib co lus kaw tseg, hais kom kuv mus qhia rau cov tub ceev xwm ib lub lim tiam ib zaug. Dhau los ntawm Vajtswv txoj kev coj qhia, tom qab ntawd kuv thiaj li tau dim plaws ntawm qhov chaw ntawd thiab muaj peev xwm rov los ua kuv tes dej num dua lawm.

Txoj kev raug cov tub ceev xwm ntes thiab tsim txom mas mob ti nkaus hauv kuv lub siab. Kuv tau pom tias Tsoom Fwv Koom Tsham mas phem thiab lim hiam ua luaj. Kuv tau pom txog lawv txoj kev tawm tsam Vajtswv lub ntsiab tseeb puv npo. Kuv ntxub cov dab ntawd tiag tiag. Kuv kuj tau ntsib tau pom lub hwj chim thiab qhov muaj cai ntawm Vajtswv cov lus thiab. Dhau los ntawm tej kev sim siab thiab kev txom nyem, Vajtswv thiaj li pheej siv Nws cov lus tsis tseg los coj kuv kev thiab muab txoj kev ntseeg thiab lub zog rau kuv. Kuv tau pom tias tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li hlub peb, thiab tsuas yog Vajtswv cov lus xwb thiaj li yog peb lub neej txoj sia. Ua rau kuv txoj kev ntseeg Vajtswv haj yam loj tuaj. Ua tsaug rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply