3. Nej ua tim khawv hais tias Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv yog Vajtswv tus kheej hais ntag, tiam sis muaj cov uas ntseeg hais tias cov lus no yog hais los ntawm qee tus neeg uas Vajntsujplig Dawb Huv tau qhia rau. Yog li qhov sib txawv ntawm cov lus uas tus Vajtswv yug los ua neeg tau hais qhia, thiab cov lus uas hais los ntawm qee tus neeg uas Vajntsujplig Dawb Huv tau qhia rau yog dab tsi?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov tseeb ces yog los ntawm tib neeg lub ntiaj teb los, tab sis qhov tseeb ntawm tib neeg ces yog Khetos muab tso tseg los. Nws pib los ntawm Khetos, qhov ntawd ces yog, los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab qhov no tsis yog tej yam uas tib neeg yuav muaj peev xwm ua tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

Qhov tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej, thiab qhov siab tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo ntawd nyob rau hauv tib neeg. Vim hais tias nws yog qhov cheem tsum uas Vajtswv ua rau tib neeg, thiab yog txoj hauj lwm uas Vajtswv tus kheej ua tiav, yog li ntawd nws thiaj hu ua “zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej.” Nws tsis yog zaj lus tshaj tawm zoo uas muab sau zog los hais ua ke los ntawm ib yam dab tsi, los sis nws tsis yog cov lus qiv los ntawm ib tug neeg zoo twg. Tab sis, nws yog cov lus tawm rau noob neej los ntawm tus Tswv ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam; nws tsis yog ib co lus uas tib neeg muab sau zog los hais ua ke, tab sis yog txoj sia xeeb txawm ntawm Vajtswv. Thiab yog li ntawd nws thiaj hu ua “cov zaj lus tshaj tawm zoo tshaj plaws hauv lub neej.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

Txawm tej lus uas Vajtswv tau hais tawm yooj yim los sis nyuaj to taub hauv qhov tshwm sim los, los lawv puav leej yog qhov tseeb uas tseem ceeb rau tib neeg thaum nws nkag mus rau txoj sia; lawv yog lub hauv paus cag ntawm cov dej cawm siav uas pab tib neeg kom ciaj sia nyob hauv tus ntsujplig thiab cev nqaij tawv. Lawv muab yam tib neeg cheem tsum kom muaj sia nyob; tej hauv paus ntsiab lus thiab lub tswv yim rau txoj kev coj nws lub neej txhua hnub; txoj kev uas nws yuav tsum taug mus rau txoj kev cawm dim, nrog rau nws lub hom phiaj thiab txoj xub ke tib si; txhua qhov tseeb uas nws yuav tsum muaj li ib tug uas raug tsim los rau ntawm Vajtswv xub ntiag; thiab txhua qhov tseeb uas ntsig txog seb tib neeg yuav mloog lus thiab pe hawm Vajtswv li cas. Lawv yog qhov kev cog lus ruaj uas ua kom tib neeg ciaj sia nyob, lawv yog tib neeg lub ncuav ci txhua hnub, thiab lawv kuj yog txoj kev txhawb nqa uas pab tib neeg kom muaj zog thiab sawv taus. Lawv nplua nuj rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb uas cov noob neej uas raug tsim tawm los ua neej raws li txoj kev ua neej tiag, nplua nuj rau hauv qhov tseeb los ntawm qhov tib neeg nti dim ntawm txoj kev coj tsis ncaj thiab khiav dim Ntxwgnyoog rooj ntxiab, muaj ntau heev rau hauv txoj kev qhuab qhia yam tsis nkees li, txoj kev qhuab ntuas, kev txhawb siab, thiab kev nplig siab uas tus Tswv Tsim muab rau noob neej. Lawv yog qhov ci uas coj thiab qhia tib neeg kom to taub txhua yam uas zoo, lo lus cog tseg ruaj uas ua rau tib neeg kom ua lub neej raws thiab los muaj txhua yam uas ncaj ncees thiab zoo, qhov yam ntxwv uas siv coj los ntsuas txhua tus tib neeg, xwm txheej, thiab tej khoom, thiab kuj yog ib tug cim uas coj tib neeg mus rau txoj kev cawm dim thiab txoj kev ntawm qhov kaj.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Vajtswv txoj lus mas muab coj los ua tsis tau tib neeg txoj lus, thiab tib neeg txoj lus mas haj yam tsis muaj leej twg muab ua tau Vajtswv txoj lus. Ib tug tib neeg uas Vajtswv siv mas tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis yog ib tug tib neeg uas Vajtswv siv. Nyob rau qhov no, nws muaj ib qho sib txawv uas tseem ceeb heev. Tej zaum, tom qab uas nyeem tej lus no tag lawm, koj tsis lees hais tias tej no yog Vajtswv tej lus, tab sis tsuas yog ib qho kev tig ras to taub uas tib neeg tau xwb. Yog zoo li ntawd, koj qhov muag dig los ntawm kev tsis paub dab tsi lawm. Vajtswv tej lus yuav ua cas zoo ib yam nkaus li tej kev tig ras to taub uas tib neeg tau? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tej lus qhib ib tiam tshiab, coj tag nrho noob neej, nthuav qhia txog tej lus zais tob, thiab qhia tib neeg txoj xub ke uas lawv yuav taug nyob rau tiam tshiab. Qhov kev tig ras to taub uas tib neeg tau mas tsuas yog ib co lus qhia yooj yooj yim rau kev xyaum ua los sis kev paub xwb. Nws coj tsis tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis qhia tej lus zais tob txog Vajtswv Tus Kheej. Thaum txhua yam raug hais tag thiab ua tiav lawm, Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg. Vajtswv muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab tib neeg muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg. Yog tib neeg saib tej lus uas Vajtswv hais zoo li ib co lus qhuab qhia kom tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig, thiab muab cov lus ntawm cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ua cov lus uas Vajtswv tus kheej hais kiag, ces qhov ntawd yuav yog tib neeg ib qho kev ua yuam kev. Tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yuav tsum tsis txhob muab qhov yog thiab tsis yog coj los sib xyaws ua ke, los sis muab qhov siab coj los ua qhov qis, los sis to taub yuam kev qhov tob ua qhov ntiav; tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yuav tsum tsis txhob lam txhob txwm rhuav qhov uas koj yeej paub hais tias yog qhov tseeb lawm. Txhua tus uas ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv yuav tsum nug txog tej teeb meem los ntawm qhov kev xav uas yog, thiab lees txais Vajtswv tes hauj lwm tshiab thiab Nws tej lus tshiab los ntawm qhov kev xav yam li yog ib tug uas Nws tsim tawm; tsis li ntawd, ces lawv yuav raug Vajtswv muab ntiab tawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Tib neeg tej kev xyaum ua thiab lawv tej kev paub txog qhov tseeb mas tsuas siv tau rau ib qho ciaj ciam twg nkaus xwb. Koj yuav hais tsis tau hais tias txoj kev uas tib neeg taug mas yog tus Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho li, vim tib neeg mas tsuas muaj cuab kav raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ntim taus tag nrho tus Vajntsujplig. Tej yam uas tib neeg muaj cuab kav ntsib thiab pom ces puav leej yog nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm txoj kev ua neej thiab tsis muaj cuab kav yuav muaj tau ntau tshaj qhov sib nrug deb ntawm tib neeg txoj kev xav li ib txwm muaj. Tag nrho cov uas muaj cuab kav ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas tsuas tau ntsib tau pom nyob rau hauv qhov sib nrug deb no nkaus xwb. Thaum lawv muaj kev ntsib kev pom rau qhov tseeb lawm, nws yeej ib txwm yog qhov kev ntsib kev pom ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj uas tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig; nws tsis yog ib txog kev ntsib kev pom uas txawv ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj. Lawv tau ntsib tau pom qhov tseeb uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev ua neej li tib neeg. Tshaj qhov ntawd, qhov tseeb mas sib txawv ntawm ib tug neeg dhau ib tug neeg, thiab qhov tob ntawm qhov tseeb ntawd mas muaj raws li qhov xwm txheej ntawm tus neeg ntawd. Yus tsuas hais tau hais tias txoj kev uas lawv taug ntawd mas yog tib neeg txoj kev ua neej li ib txwm muaj ntawm ib tug neeg uas caum nrhiav qhov tseeb, thiab tej zaum mas nws kuj yuav raug hu ua txoj kev uas ib tug neeg dog dig uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig ntawd taug. Yus yuav hais tias tau hais tias txoj kev uas lawv taug yog txoj uas tus Vajntsujplig taug thiab. Nyob rau hauv tej kev ntsib kev pom ntawm tej tib neeg dog dig, ces vim yog cov neeg uas caum nrhiav ntawd tsis zoo ib yam, ces tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los yeej tsis zoo ib yam thiab. Ntxiv qhov ntawd, vim ib cheeb tsam ncig lawv uas tib neeg tau ntsib tau pom ntawd thiab qhov sib nrug deb ntawm lawv tej kev ntsib kev pom ntawd mas tsis zoo ib yam, thiab vim yog qhov kev sib tov ntawm lawv lub siab thiab tej kev xav, lawv qhov kev ntsib kev pom thiaj li sib tov mus txog rau tej theem uas sib txawv. Txhua tus neeg to taub ib qho tseeb raws li lawv tus kheej qhov yam ntxwv uas sib txawv. Lawv qhov kev to taub rau qho tseem ntsiab tiag tiag ntawm qhov tseeb mas yeej tsis muaj txhij thiab tsuas yog ib qho ntawm ntau ntau kis ntawm nws xwb. Qhov ciaj ciam ntawm qhov tseeb uas tib neeg tau ntsib tau pom mas sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg zoo nkaus li tus neeg ntawd qhov yam ntxwv. Nyob rau txoj kev no, qhov kev paub txog tib qho tseeb, uas nthuav tawm los ntawm cov neeg sib txawv, mas yeej tsis zoo tib yam. Qhov no ces hais tias, tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau tag nrho txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig li, los sis tib neeg tes hauj lwm mas tsis muaj cuab kav muab saib ua Vajtswv tes hauj lwm, txawm hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd yeej zoo yuav luag thooj li Vajtswv txoj kev xav los xij, thiab txawm hais tias tib neeg txoj kev ntsib kev pom ntawd yeej yuav luag zoo ib yam nkaus li tes hauj lwm tsim kho kom zoo tiav log ntawm tus Vajntsujplig ua los xij. Tib neeg tsuas ua tau Vajtswv tus tub qhe xwb, ua tes hauj lwm uas Vajtswv tso rau nws. Tib neeg tsuas muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov kev paub uas tus Vajntsujplig qhia kom paub xwb thiab qhov tseeb uas muab los ntawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag xwb. Tib neeg tsis muaj tej yam uas tsim nyog thiab tsis muaj tej yam ntxwv uas yuav ua tau qhov chaw tawm rau tus Vajntsujplig. Lawv tsis muaj cai yuav hais tau hais tias lawv tes hauj lwm yog Vajtswv tes hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Yam uas Vajtswv nthuav tawm ncaj qha los mas yeej yog qhov tseeb. Txhua yam uas tshwm los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia los mas yeej yog raws li qhov tseeb xwb, rau qhov Vajntsujplig qhia tib neeg raws li lawv lub siab vim nthuav tawm tsis tau qhov tseeb ncaj qha rau tib neeg. Qhov no yog ib yam uas koj yuav tsum to taub. Thiab thaum, raws li cov lus ntawm qhov tseeb ntawd, tib neeg tau txais kev thoob tsib, thiab kev paub los ntawm txoj kev ntsib kev pom los, tej kev thoob tsib thiab kev paub zoo li no puas suav tias yog qhov tseeb? Feem ntau, qhov no yog ib txoj kev paub me ntsis txog qhov tseeb xwb. Cov lus uas Vajntsujplig qhia tsis sawv cev rau Vajtswv cov lus, cov lus ntawd tsis sawv cev rau qhov tseeb, cov lus ntawd tsis yog qhov tseeb li; cov lus ntawd tsuas yog ib txoj kev paub me ntsis txog qhov tseeb, yog ib txoj kev qhuab qhia me ntsis txog tus Vajntsujplig xwb. Yog tias tib neeg tau txais qee yam kev paub txog qhov tseeb thiab tom qab ntawd muab qhia rau lwm tus, ces qhov no los kuj yog ib txoj kev qhia txog yus tus kheej txoj kev paub thiab tej kev ntsib kev pom thiab. Lawv tsis yog muab qhov tseeb qhia rau tib neeg. Nws tuaj yeem hais tau tias qhov no yog kev sib qhia txog qhov tseeb—qhov no yog ib txoj kev uas tsim nyog muab coj los xyaum ua. Vim tias qhov no tsis yog ib yam yooj yim thiab tib neeg feem coob tsis muaj peev xwm mus txog qhov ntawd tag nrho, nej yuav tsum to taub qhov ntawd kom meej meej; nws tsis yog tias tsuas hais lus kom yog yog xwb, los sis tias nej tsuas yuav tsum tau to taub txog qee qhov kev tshab txhais xwb, thiab tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm. Tej zaum koj tau txais qee yam tseem ceeb los ntawm qhov tseeb, tej yam uas tib neeg tsim nyog muaj, tiam sis qhov no tsis tau txhais hais tias koj tau txais qhov tseeb lawm. Thiab tej zaum koj kuj tau txais lwm yam ntxiv los ntawm qhov tseeb, tiam sis qhov no tsis tau txhais hais tias tam sim no koj muaj lub neej raws li qhov tseeb lawm, thiab haj yam hais tsis tau tias koj yog qhov tseeb—qhov ntawd mas tsis yog lawm. Koj cia li tau txais qee yam zaub mov los ntawm qhov tseeb los yug koj lub neej txoj sia, kom thiaj li muaj qee yam nyob rau hauv koj, qee yam uas koj tsim nyog muaj, uas yog ntseeg Vajtswv thiab ua tau zoo raws Vajtswv. Vajtswv siv qhov tseeb los pab tib neeg, cia lawv, los ntawm qhov tseeb, ua kom tau zoo raws Nws thiab ua raws Nws lub siab. Thaum kawg, tab txawm tias thaum tib neeg twb ua tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam tag nrho lawm los xij, yeej tseem hais tsis tau tias lawv yog qhov tseeb, thiab haj yam hais tsis tau tias muaj lub neej txoj sia ntawm qhov tseeb nyob rau hauv lawv. … Txhua tus puav leej tau ntsib tau pom qhov tseeb lawm, tiam sis nyias muaj nyias qhov kev paub sib txawv, thiab nyias tau txais nyias yam sib txawv. Tab sis txawm hais tias lawv txoj kev paub sib koom ua ke los xij, lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm hais tau ib qho tseeb kom ntxaws ntxaws li. Qhov no yog qhov hais tias qhov tseeb tob npaum li cas! Vim li cas thiaj li hais tias yam uas koj tau txais thiab koj txoj kev paub tsis yog qhov tseeb? Koj qhia koj txoj kev paub rau lwm tus, thiab nws tsuas siv li ob los sis peb hnub los xav ua ntej lawv tau ntsib tau pom qhov ntawd tag nrho xwb. Tiam sis tib neeg siv tag nrho lawv lub neej los yeej tseem tsis ntsib tsis pom qhov tseeb tag nrho li thiab; txawm yog tias muab yam uas txhua tus tib neeg tau ntsib tau pom ntawd coj los sib koom ua ke los xij, yeej tseem yuav tsis tau ntsib tau pom qhov tseeb tag nrho li thiab. Yog li ntawd nws tuaj yeem pom tau tias qhov tseeb ntawd mas tob heev. Cov lus hais xwb yeej hais tsis tau qhov tseeb tag nrho li. Nyob rau hauv tib neeg hom lus mas, qhov tseeb yog tib neeg ntiaj teb lub ntsiab tseeb. Tib neeg yeej yuav tsis muaj peev xwm tau ntsib tau pom qhov tseeb tag nrho li. Tib neeg yuav tsum ua neej raws li qhov tseeb. Ib qho tseeb xwb los yeej tuaj yeem txhawb nqa tau tag nrho tib neeg ntiaj teb txoj kev ua neej nyob tau ob peb txhiab xyoo.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Qhov tseeb yog txoj sia ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; qhov ntawd sawv cev Nws tus moj yam, Nws lub ntsiab tseeb, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws. Yog koj hais tias qhov muaj qee qhov kev ntsib kev pom thiab kev paub lawm, ces yog koj muaj qhov tseeb lawm no, yog li ntawd koj puas tau muaj txoj kev dawb huv? Vim li cas koj thiaj li tseem muaj kev qias vuab tsuab? Vim li cas koj thiaj li tsis paub hom tib neeg uas sib txawv? Vim li cas koj thiaj li ua tsis tau tim khawv rau Vajtswv? Tab txawm yog koj to taub qee qhov tseeb los xij, koj puas sawv cev tau rau Vajtswv? Koj puas ua neej tau raws li Vajtswv tus moj yam? Tej zaum koj yuav muaj qee qhov kev ntsib kev pom, kev paub, thiab kev kaj txog ib kis uas tseem ceeb ntawm qhov tseeb, tiam sis yam uas koj pab cuam tau rau tib neeg mas muaj tsawg heev thiab kav tsis ntev li. Qhov no yog vim koj txoj kev to taub thiab txoj kev kaj uas koj muaj ntawd tsis sawv cev rau lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb, thiab nws tsis sawv cev rau tag nrho qhov tseeb. Nws tsuas yog sawv cev rau ib sab los sis ib kis me me ntawm qhov tseeb xwb, nws tsuas yog ib theem uas tib neeg ua tau xwb, thiab nws tseem nyob deb ntawm lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb. Txoj kev kaj, kev qhuab qhia, kev ntsib kev pom, thiab kev paub me ntsis no yeej hloov tsis tau qhov tseeb qhov chaw li. Tab txawm yog txhua tus tib neeg paub ib qho tseeb, thiab muab tag nrho lawv tej kev ntsib kev pom thiab kev paub ntawd coj los tso ua ke los, nws yeej tseem yuav tsis zoo npaum ib kab lus ntawm qhov tseeb no lub ntsiab tseeb kom tag nrho li. Raws li qhov uas tau hais yav tag los, “Kuv muab qhov no sib sau nrog rau ib qho tseeb rau tib neeg lub ntiaj teb: Nyob nrog rau tib neeg, yeej tsis muaj ib tug uas hlub Kuv li.” Sob lus no yog qhov tseeb, yog lub ntsiab tseeb ntawm txoj sia, yog ib yam uas tob heev, thiab yog Vajtswv Tus Kheej ib qho kev nthuav tawm ntag. Tom qab tau paub los tau peb xyoo lawm, tej zaum koj yuav muaj ib txoj kev to taub me ntsis, thiab tom qab xya los sis yim xyoo lawm, tej zaum koj yuav muaj ib txoj kev to taub me ntsis ntxiv tuaj, tiam sis qhov kev to taub no yeej sawv cev tsis tau rau qhov tseeb no li. Tom qab ob xyoos lawm, tej zaum lwm tus yuav muaj kev to taub me ntsis, los sis to taub me ntsis ntxiv tom qab kaum xyoo lawm, los sis haj tseem muaj ib txoj kev to taub siab dua tom qab ib tiam neeg lawm thiab, tiam sis neb ob txoj kev to taub uas muab coj los tso ua ke ntawd los yeej tseem sawv cev tsis tau rau qhov tseeb no li thiab. Txawm neb ob leeg yuav muaj kev paub tob, kev kaj, kev ntsib kev pom, los sis kev paub ntau npaum li cas coj los tso ua ke los xij, nws yeej sawv cev tsis tau rau qhov tseeb no li. Qhov ntawd hais tau hais tias, noob neej txoj sia yog noob neej txoj sia xwb, thiab txawm koj txoj kev paub mus raws li qhov tseeb, raws li Vajtswv lub siab nyiam, los sis raws li Vajtswv tej kev cheem tsum npaum li cas los xij, nws yeej sawv cev tsis tau rau qhov tseeb ntawd li. Qhov hais tias tib neeg muaj qhov tseeb ntawd txhais hais tias tib neeg yeej to taub qhov tseeb ntawd tiag tiag, ua neej raws li tej uas muaj tiag ntawm Vajtswv txoj lus, muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv tiag, thiab tuaj yeem txhawb thiab ua tim khawv rau Vajtswv. Txawm li cas los xij, hais tsis tau hais tias tib neeg twb muaj qhov tseeb lawm, vim qhov tseeb mas tob heev. Ib kab lus ntawm Vajtswv txoj lus xwb tuaj yeem siv tag tib neeg ib sim neej thiaj li paub, thiab tab txawm tom qab ntau tiam neeg uas twb paub lawm, los sis ntau txhiab xyoo lawm los xij, yeej tsis tau paub tag nrho ib kab lus ntawm Vajtswv txoj lus li. Qhov no pom tseeb tseeb hais tias tus txheej txheem ntawm txoj kev to taub qhov tseeb thiab paub Vajtswv ntawd yeej tsis muaj hnub kawg li, thiab pom hais tias ib tiam neeg twg tib neeg tsuas to taub txog qhov tseeb ntau npaum li cas ntawm txoj kev ntsib kev pom ntawd xwb.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Qhov Dhau Los: 2. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, tias Nws yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas yug los ua neeg, tus uas tab tom hais qhia txhua qhov tseeb uas tuaj yeem yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab cawm tib neeg ntiaj teb kom dim, thiab tias Nws tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Yog li ntawd peb yuav ua li cas paub tau Vajtswv lub suab, thiab peb yuav ruaj siab tau li cas tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los?

Ntxiv Mus: 4. Qhov sib txawv ntawm Vajtswv cov lus uas cov cev Vajtswv lus Yaxayas, Exekees, thiab Daniyees tau qhia nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, thiab Vajtswv cov lus uas tus Vajtswv yug los ua neeg tau hais qhia ntawd yog dab tsi?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No