Vajtswv Cov Yaj Yeej Hnov Vajtswv Lub Suab

Tej Yam Tseem Ceeb Rau Cov Ntseeg Tshiab

Phau ntawv no yog ib qho uas muab qhov tseeb ntawm tej zeem muag coj los sib sau ua ke ua peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, Nws cov npe, qhov lus zais tob ntawm Nws qhov kev yug los ua neeg, thiab yuav paub qhov sib txawv ntawm txoj kev tseeb thiab tej kev cuav tau li cas. Nws kuj muab nyeem tau thiab npaj tau rau cov uas nyuam qhuav lees txais Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg tsis ntev los no, es kom lawv thiaj li to taub qhov tseeb ntawm tej zeem muag ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tsim lub hauv paus keeb cag kom sai li sai tau rau txoj kev tseeb.

Cov Ntawv Uas Hais Txog Txoj Moo Zoo

Theej tawm