Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub

Phau ntawv no muaj cov zaj lus uas xaiv los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Yog yuav kom Vajtswv cov xaiv tseg ntawd muab tau qhov tseeb thiab tej kev pab cuam txhua hnub rau txoj sia los ntawm Nws tej lus, ces cov lus tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, uas muaj kev qhuab qhia ntau tshaj plaws rau tib neeg txoj kev to taub txog lub neej txoj sia, tau raug xaiv yam tshwj xeeb kawg rau tib neeg txoj kev txaus siab, yog li ntawd thiaj cia cov uas nyiam qhov tseeb kom to taub nws, los ua neej rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab raug cawm thiab raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Vajtswv tej lus tseem ceeb no yog kev hais qhia kom pom txog qhov tseeb; dhau qhov ntawd, lawv yog cov tseem ceeb tshaj plaws ntawm tej ntsiab lus qhia txog kev ua neej, thiab tsis muaj ib lo lus uas yuav qhuab qhia tau zoo tshaj thiab muaj txiaj ntsig tshaj rau tib neeg lawm. Yog koj muaj cuab kav nyeem thiab txaus siab rau ib zaj lus rau ib hnub, ces qhov no yog koj qhov hmoov zoo tshaj plaws, thiab koj yeej tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv lawm.

Cov Lus ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg

Theej tawm