Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv

Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Phau 2, Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv

Hias Txog Qhov Kev Paub Vajtswv ntawd, phau ob ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, muaj cov lus hais rau txhua tus tib neeg ntawm tus Khetos ntawm tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, hais raws li cov lus uas nyob rau hauv Vajtswv Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm. Vajtswv piav qhia meej txog ntau qhov tseeb raws li tes hauj lwm uas Nws tau ua txij thaum tsim lub ntiaj teb los, Nws lub siab nyiam thiab Nws tej kev xav txog tib neeg yeej muaj nyob rau hauv Nws tes hauj lwm lawm, thiab nthuav tawm txhua yam uas Vajtswv muaj thiab yog Vajtswv los ntawm Nws tes hauj lwm, nrog rau Nws txoj kev ncaj ncees, Nws lub hwj chim, Nws txoj kev dawb huv, thiab qhov muaj tseeb uas Nws yog lub hauv paus ntawm txoj sia rau ib puas tsav yam. Thaum tau nyeem phau ntawv no lawm, cov uas ntseeg Vajtswv tiag tiag yuav muaj peev xwm paub tseeb tias Tus uas ua tau tes hauj lwm no thiab muab tau tej moj yam no nthuav tawm yog Tus uas muaj hwj chim kav tag nrho ib puas tsav yam, thiab lawv kuj yuav paub tseeb tseeb txog qhov Vajtswv yog leej twg tiag tiag, Nws lub meej mom, thiab Nws lub ntsiab tseeb, yog li ntawd qhov paub tseeb tias tus Khetos ntawm tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yog Vajtswv Tus Kheej,tus uas tshwj xeeb heev.

Cov Lus ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg

Theej tawm