Tej Lus Tim Khawv txog Tej Kev Ntsib Kev Pom ntawm Khetos Lub Rooj Txiav Txim Xub Ntiag

Phau I

Qhov kev txiav txim ntawm lub zwm txwv dawb loj xub ntiag ntawm tiam kawg twb pib lawm! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm tiam kawg, tau nthuav tawm qhov tseeb los ua Nws tes hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev yaug noob neej kom dawb huv. Los ntawm tej kev qhia tshwm thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, Nws cov neeg xaiv tseg maj mam tig ras zuj zus txog qhov tseeb ntawm lawv txoj kev qias vuab tsuab phem thiab nrhiav kev khiav kom dim Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab muab kom tau kev cawm dim, thiab maj mam pom zuj zus txog ib qho kev hloov pauv nyob rau hauv lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia. Tej kev ntsib kev pom tiag tiag no ua lus tim khawv qhia hais tias tes hauj lwm ntawm kev txiav txiav uas ua los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawd yog tes hauj lwm uas ntxuav kom dawb huv tag nrho thiab cawm noob neej.

Cov Lus Tim Khawv Uas Hais Txog Txoj Kev Ntsib Kev Pom

Theej tawm