Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Phau 3, Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg

Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg yog phau peb ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm. Thawj ntu ntawm phau ntawv ntawd muaj tej lus qhuab qhia thiab qhov kev qhia uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhia rau lub koom txoos, ntu ob muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev nrog cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm sib tham, thiab ntu peb muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov kev qhia rau ib feem ntawm cov neeg Nws xaiv. Tej lus qhuab qhia thiab qhov kev qhia no qhia txog tej teeb meem uas muaj nyob rau hauv pawg ntseeg, nrog rau tej kev nyuaj uas muaj qab hau rau cov uas Vajtswv xaiv tseg txoj kev to taub lub neej txoj sia. Tej lus qhuab qhia thiab qhov kev qhia ntawd tsis yog tsuas muab tib neeg lub ntsiab tseeb thiab tej xwm txheej tam sim ntawd qhia tawm xwb, tiam sis kuj qhia rau tib neeg kom paub qhov tseeb txog tej hom phiaj uas lawv tsim nyog caum thiab. Tej lus qhuab qhia thiab qhov kev qhia ntawd mas muaj txiaj ntsim heev rau tib neeg txoj kev to taub qhov tseeb thiab qhov muaj txoj kev to taub lub neej txoj sia.

Cov Lus ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg

Theej tawm