Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv

Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Phau 1, Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm Tiam Kawg, tus uas tau tshwm sim los ua Nws tes hauj lwm, hais qhia txog txhua qhov tseeb uas ntxuav noob neej kom dawb huv thiab cawm noob neej, thiab tag nrho lawv sawv daws ces raug suav nyob rau hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Qhov no ces yog kev tshwm sim ntawm qhov uas tau sau tseg nyob rau hauv Vajluskub: “Nyob rau thaum pib yog txoj Lus, thiab txoj Lus yog nrog Vajtswv nyob, thiab txoj Lus yog Vajtswv(Yauhas 1:1). Hos hais txog Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv, ces qhov no yog thawj zaug txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los uas Vajtswv tau hais rau tag nrho noob neej. Cov lus no yog thawj cov ntawv uas Vajtswv tau hais nrog rau noob neej uas Nws tau qhia tshwm txog tib neeg, coj qhia lawv, txiav txim rau lawv, thiab hais lus qhib-siab-lug rau lawv thiab yog li ntawd, ib yam nkaus li thiab, lawv kuj yog thawj cov lus uas Vajtswv qhia kom tib neeg paub txog Nws tej hneev taw, qhov chaws uas Nws nyob, Vajtswv tus moj yam, Vajtswv muaj dab tsi thiab yog dab tsi, Vajtswv tej kev xav, thiab Nws qhov kev txhawj xeeb rau noob neej. Nws hais tau hais tias cov no yog thawj cov lus uas Vajtswv tau hais rau noob neej los ntawm lub ntuj ceeb tsheej thib peb txij thaum ntuj tsim teb raug los lawm, thiab thawj zaug uas Vajtswv tau siv Nws lub koob npe xeeb txawm los tshwm sim thiab hais qhia lub suab ntawm Nws lub siab rau noob neej nrog rau tej lus.

Cov Lus ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg

Theej tawm