Kev Txiav Txim Pib ntawm Vajtswv Lub Tsev

Kev Txiav Txim Pib ntawm Vajtswv Lub Tsev

Tej kev xaiv hauv phau ntawv no yog tag nrho cov lus uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rau Nws txoj dej num ntawm kev txiav txim nyob rau thaum tiam kawg, tau muab los ntawm Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv los. Lawv yog qhov tseeb uas txhua tus neeg nrhiav thiab tshuaj xyuas Vajtswv txoj dej num nyob rau thaum tiam kawg xav muab kom tau sai sai, raug xaiv los pab kom txhua tus uas xav nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim tau hnov Nws lub suab kom sai li sai tau. Vajtswv txoj kev qhia kom pom nyob rau hauv phau ntawv no yog yam uas tus Vajntsujplig hais rau pawg ntseeg li cov lus faj lem uas twb muaj nyob rau hauv Phau Qhia Tshwm lawm. Vajtswv cov lus tam sim no yog qhov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws rau Nws qhov kev tshwm sim thiab txoj dej num, nrog rau qhov lus tim khawv uas zoo tshaj plaws rau qhov tseeb tias Khetos yog txoj hau kev, yog qhov tseeb, thiab yog txoj sia. Peb vam hais tias txhua tus uas tos ntsoov tus Tswv qhov kev nqis los thiab npaj siab rau Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab txoj dej num yuav muaj peev xwm nyeem tau phau ntawv no.

Cov Lus ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg

Theej tawm