Phau Ntawv Qhia txog Kev Tshaj Tawm Txoj Moo Zoo ntawm Lub Nceeg Vaj

Phau ntawv no sau cov lus nug thiab tej kev xav phem uas feem ntau cov tib neeg nrhiav thiab tshawb xyuas txoj kev tseeb muaj los tso ua ke, uas muaj cov lus teb uas txuas rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus. Cov lus nug thiab cov lus teb no muaj txiaj ntsim loj heev rau tib neeg kom to taub qhov tseeb thiab txoj kev tshawb xyuas txoj kev tseeb, thiab kuj yog ib txoj kev pab txhawb uas tseem ceeb rau cov neeg Vajtswv xaiv thaum lawv tshaj tawm Nws cov lus thiab ua tim khawv rau Nws tes dej num. Vajtswv cov yaj yeej hnov Nws lub suab, thiab yog hais tias, thaum tau nyeem phau ntawv no lawm, lawv muaj peev xwm tshawb pom qhov tseeb thiab paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yog Vajtswv lub suab, ces lawv yog cov nkauj xwb ntse uas twb tau txais tos tus Tswv lawm.

Cov Ntawv Uas Hais Txog Txoj Moo Zoo

Theej tawm