5. Tes dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai tau ua tiav los ntawm qhov Vajtswv Yehauvas siv Mauxes. Vim li cas Vajtswv thiaj li tsis siv qee tus neeg los ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg? Vim li cas Nws thiaj li yuav tsum tau los ua cev nqaij daim tawv thiab ua tes dej num no kom tshwm sim los ntawm Nws Tus Kheej?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kev ua dej num rau txoj kev txiav txim yeej yog Vajtswv tus kheej tes dej num, yog li nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kom tiav kiag; nws tsis tuaj yeem ua tau los ntawm tib neeg los hloov Nws qhov chaw. Vim hais tias txoj kev txiav txim yog kev siv qhov tseeb los kov yeej noob neej, yeej tsis muaj lus nug tias Vajtswv tseem yuav tshwm sim los ua neeg los ua tau txoj dej num no nrog tib neeg. Qhov ntawd yog hais tias, Khetos ntawm tiam kawg yuav siv qhov tseeb los qhia neeg thoob plaws lub ntiaj teb thiab qhia kom lawv paub txhua yam tseeb. Nov yog Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Hnub no, nws yog vim koj txoj kev qias neeg Kuv thiaj li txiav txim rau koj, thiab nws yog vim koj txoj kev qias vuab tsuab thiab kev ntxeev siab Kuv thiaj li qhuab ntuas koj. Kuv tsis yog tab tom qhia Kuv lub hwj chim rau nej los sis txhob txwm ua rau nej ntxhov siab; Kuv ua tej no vim nej, cov uas tau yug rau hauv thaj av qias neeg no, tau raug tsuas dub los ntawm kev qias neeg tshaj plaws li lawm. Nej tau plam nej txoj kev ncaj ncees thiab kev txo hwj chim yam yooj yooj yim thiab nej tau dhau los zoo ib yam li cov npua uas yug rau hauv txhua ceg kaum uas qias neeg tshaj plaws ntawm lub ntiaj teb, thiab nws yog vim qhov no nej thiaj raug txiav txim thiab Kuv thiaj tso Kuv txoj kev npau taws los rau saum nej. Nws yog qhov tseeb lawm tias vim txoj kev txiav txim no nej thiaj li muaj peev xwm pom tau tias Vajtswv yog tus Vajtswv ncaj ncees, thiab Vajtswv yog tus Vajtswv dawb huv; nws yog qhov tseeb lawm tias vim Nws txoj kev dawb huv thiab Nws txoj kev ncaj ncees Nws thiaj li txiav txim rau nej thiab tso Nws txoj kev npau taws los rau saum nej. Vim tias Nws muaj peev xwm nthuav tawm Nws txoj kev ncaj ncees thaum Nws pom tib neeg txoj kev ntxeev siab, thiab vim Nws muaj peev xwm nthuav tawm txog Nws txoj kev dawb huv thaum Nws pom tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, qhov no txaus los qhia lawm tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej, tus uas dawb huv thiab tsis muaj ib qho phem li, thiab tiam sis Nws ua neej nyob rau hauv thaj av uas qias vuab tsuab. Yog tias ib tug tib neeg cia li mus da pas hawv nrog lwm tus, thiab tsis muaj ib yam dawb huv txog nws li, thiab nws tsis muaj tus yam ntxwv ncaj ncees li, ces nws tsis tsim nyog los txiav txim rau tib neeg tej kev ua txhaum, thiab nws tsis tsim nyog los leg kev txiav txim ntawm tib neeg. Yog tias ib tug neeg yuav tau txiav txim rau lwm tus, nws puas yuav tsis zoo li lawv rov qab npuaj lawv tus kheej lub ntsej muag xwb? Yog ua cas cov tib neeg uas qias neeg ib yam nkaus li lwm tus thiaj li tsim nyog los txiav txim rau cov uas zoo ib yam li lawv? Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv tib leeg xwb thiaj li muaj peev xwm txiav txim rau txhua tus noob neej uas qias vuab tsuab. Tib neeg yuav tuaj yeem txiav txim rau tib neeg txoj kev txhaum tau li cas? Tib neeg yuav tuaj yeem pom tau tib neeg tej kev txhaum, thiab tib neeg yuav tuaj yeem tsim nyog los txiav txim tej kev txhaum no tau li cas? Yog tias Vajtswv tsis tsim nyog los txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, ces Nws yuav tuaj yeem yog Vajtswv Tus Kheej uas dawb huv tau li cas? Thaum tib neeg cov yam ntxwv coj tsis ncaj raug nthuav tawm lawm, Vajtswv hais lus txhawm rau txiav txim rau tib neeg, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li pom tias Nws dawb huv. Raws li Nws txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg txog nws cov kev txhaum, txhua lub sij hawm uas qhia tshwm txog tib neeg tej kev txhaum, tsis muaj ib tug neeg twg los sis ib yam dab tsi tuaj yeem khiav dim txoj kev txiav txim no; txhua yam uas qias neeg raug Nws txiav txim, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb Nws tus yan ntxwv thiaj li tuaj yeem hais tau tias ncaj ncees. Yog tias nws yog lwm yam, nws yuav tuaj yeem hais tau li cas tias nej yog cov qauv piv txwv hauv lub npe thiab qhov tseeb?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas

Rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, yuav hloov tus moj yam mas yuav tsum muaj hom phiaj rau lawv caum nrhiav, thiab kev paub Vajtswv mas yuav tsum tau pom kiag qhov kev ua tiag tiag thiab Vajtswv lub ntsej muag tiag tiag. Ob qho no mas tsuas ua tau los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd cev nqaij daim tawv xwb, thiab ob qho ntawd mas tsuas yog ua tau los ntawm cev nqaij daim tawv tiag tiag li ib txwm muaj. Qhov yog qhov uas vim li cas qhov kev yug los ua neeg ntawd thiaj yuav tsum muaj, thiab vim li cas nws thiaj li yuav tsum tau muaj qhov ntawd rau tag nrho cov noob neej qias vuab tsuab. Vim tib neeg yuav tsum tau paub Vajtswv, daim duab ntawm cov Vajtswv uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim ntawd yuav tsum tau raug muab tshem tawm hauv lawv lub siab mus, thiab vim lawv yuav tsum tau muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab cuam pov tseg, mas lawv yuav tsum xub paub lawv tus moj yam qias vuab tsuab ua ntej tso. Yog hais tias tib neeg lam ua tes hauj lwm muab tej duab ntawm tej Vajtswv uas pom tsis meej ntawd tshem tawm hauv neeg lub siab mus xwb, ces lawv yeej yuav ua tsis tau tej yam tshwm sim uas yog li. Tej duab ntawm tej Vajtswv uas pom tsis meej ntawd uas nyob rau hauv neeg lub siab mas yuav siv lus los muab qhia tshwm, cuam pov tseg, los sis muab ntiab tawm tag nrho tsis tau. Nyob rau hauv qhov ua li ntawd, thaum kawg los yeej yuav tshem tsis tau tej yam uas nrhau cag tob tob li no tawm ntawm neeg mus li. Tsuas yog muab tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab daim duab tiag tiag ntawm Vajtswv coj los hloov tej yam uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim ntawd xwb, thiab ua kom neeg maj mam paub tej no, mas thiaj yuav tau qhov tshwm sim uas tsim nyog tau ntawd. Neeg paub hais tias tus Vajtswv uas lawv nrhiav yav dhau los mas yeej pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim. Qhov uas muab peev xwm ua tau qhov tshwm sim no mas tsis yog qhov kev coj ncaj qha ntawm tus Ntsujplig, haj yam tsis yog tej kev qhia ntawm ib tug neeg twg, tab sis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Tib neeg qhov kev xav phem mas raug nthuav tawm hlo thaum uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua Nws tej hauj lwm yam muaj qib muaj duas, vim qhov uas ib txwm muaj li sawv daws thiab qhov muaj tiag ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog qhov fab ntxeev ntawm tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim uas nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav. Tib neeg tej kev xav phem thaum xub thawj mas tsuas muab nthuav tawm tau thaum uas muab coj los sib piv qhov txawv nrog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb. Yog tsis muaj qhov kev sib piv nrog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces tej kev xav phem ntawm tib neeg yeej yuav muab nthuav tawm tsis tau li; muab ua lwm yam lus hais, yog tsis muaj qhov tseeb los ua ib tug qauv piv txwv, ces tej yam uas pom tsis meej ntawd yeej muab nthuav tawm tsis tau li. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv lus los ua qhov hauj lwm no tau li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv lus los piav tau kom meej txog qhov hauj lwm no li. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb mas thiaj li muaj cuab kav ua tau Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav ua tes hauj lwm no sawv cev rau Nws tau li. Tsis hais tib neeg cov lus txawm yuav muaj ntau npaum li cas, los lawv yeej tsis muaj cuab kav yuav piav tau kom meej txog qhov muaj tiag thiab qhov uas ib txwm muaj ntawm Vajtswv li. Tib neeg ces tsuas muaj cuab kav paub Vajtswv yam muaj qab hau zog, thiab tsuas muaj cuab kav pom Nws tseeb zog xwb, yog hais tias Vajtswv tus kheej ua hauj lwm nrog tib neeg kiag thiab muab Nws tus duab thiab Nws tus kheej tso tag nrho rau tib neeg pom. Qhov tshwm sim no mas tsis muaj ib tug tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv yuav ua tau li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

Nws yog kiag qhov uas vim Ntxwgnyoog tau muab tib neeg lub cev nqaij daim tawv ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab tib neeg yog cov uas Vajtswv npaj siab yuav cawm, ces Vajtswv yuav tsum tau muaj lub cev nqaij daim tawv los sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog thiab saib xyuas tib neeg kiag. Tsuas yog qhov no xwb thiaj muaj txiaj ntsim rau Nws tes hauj lwm. Qhov uas Vajtswv tau yug los rau ob lub cev nqaij daim tawv mas yeej muaj li ntawd es thiaj li yuav tua yeej Ntxwgnyoog, thiab kuj yog ua kom cawm tau tib neeg zoo me ntsis. Qhov ntawd ces vim yog tus uas sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog ces yuav tsum yog Vajtswv nkaus xwb, tsis hais yuav yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis tus Vajtswv uas yug los muaj cev nqaij daim tawv. Muab hais luv luv, ces tsis yog cov tub txib saum ntuj uas sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, haj yam tsis yog tib neeg, cov uas twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Cov tub txib saum ntuj tsis muaj lub hwj chim yuav los sib ntaus sib tua tau nyob rau hauv qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab tib neeg mas haj yam tsis muaj zog li. Zoo li ntawd, ces yog Vajtswv xav kho tib neeg lub neej, yog Nws tus kheej xav los kiag rau ntiaj teb los cawm tib neeg, ces Nws yuav tsum tau muaj cev nqaij daim tawv—qhov ntawd ces yog, Nws tus kheej yuav tsum tau muaj kiag cev nqaij daim tawv, thiab nrog rau Nws tus yam ntxwv xeeb txawm thiab tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua, los nrog tib neeg ua ke kiag thiab los cawm tib neeg kiag. Tsis li ntawd, yog hais tias yog Vajtswv tus Ntsujplig los sis tib neeg uas ua tes hauj lwm no, ces tsis tau dab tsi los ntawm qhov kev sib ntaus sib tua no li, thiab yuav tsis muaj hnub xaus li. Tsuas yog thaum uas Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab Nws tus kheej kiag mus sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog nyob xyaw tib neeg kiag mas tib neeg thiaj yuav muaj ib lub cib fim rau txoj kev cawm dim xwb. Tshaj qhov ntawd, tsuas yog thaum ntawd xwb mas Ntxwgnyoog thiaj li txaj muag thiab khiav mus yam tsis muaj cib fim rau nws los khaws xyeem siv tau los sis tsis muaj phiaj xwm rau nws los ua ntxiv lawm. Tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua mas Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua tsis tau, thiab nws haj yam yuav yog ib qhov uas ib tug tib neeg muaj cev nqaij daim tawv twg yuav muaj hnub ua tau sawv cev rau Vajtswv li, vim tes hauj lwm Nws ua mas yog ua rau tib neeg lub neej txoj sia, thiab ua kom hloov tau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Yog tib neeg koom rau qhov kev sib ntaus sib tua no, ces lawv tsuas muaj yuav khiav vig voog rau ub rau no xwb, thiab yuav tsis muaj cuab kav hloov tau tus moj yam qias vuab tsuab ntawm tib neeg li. Lawv yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg ntawm los ntawm tus ntoo khaub lig, los sis kov yeej tag nrho cov tib neeg uas ntxeev siab, tab sis tsuas yuav muaj cuab kav ua hauj lwm me me raws li qhov tseem ntsiab no xwb, los sis lwm yam hauj lwm uas tsis cuam tshuam txog kev tua kom yeej Ntxwgnyoog. Yog li ntawd es tseem pheej yuav mus txob ua dab tsi? Qhov tseem ceeb ntawm tes hauj lwm uas tsis muaj cuab kav muab tau noob neej, haj yam tsis muaj cuab kav tua yeej Ntxwgnyoog ntawd yog dab tsi? Thiab yog li ntawd, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj ua tau nkaus xwb, thiab nws yuav yog ib qho uas tib neeg tsis muaj hnub yuav ua tau li. Tib neeg tes dej num ces yog mloog lus thiab ua raws xwb, vim tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tes hauj lwm zoo li yuav tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb, los sis, tshaj qhov ntawd, yuav muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Tib neeg tsuas ua tau kom haum tus Tswv Tsim lub siab nyob hauv qab txoj kev coj ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, los ntawm qhov uas Ntxwgnyoog swb kiag; qhov no yog tib qho uas tib neeg muaj cuab kav ua tau nkaus xwb. Thiab yog li ntawd, txhua zaum uas ib qho kev sib ntaus sib tua twg pib, uas hais tau hais tias, txhua zaum uas tes hauj lwm ntawm tiam tshiab pib, tes hauj lwm no mas yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag, los ntawm qhov uas Nws coj tag nrho tiam ntawd thiab qhib ib txoj kev taug tshiab rau tag nrho noob neej sawv daws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Tes hauj lwm ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg mas yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Thawj theem—qhov kev tsim lub ntiaj teb—ces yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag, thiab yog tsis ua li ntawd, ces tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm tsim tau tib neeg li; theem thib ob ces yog kev txhiv dim tag nrho noob neej, thiab nws kuj yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag thiab; theem thib peb ces mus yam tsis tau hais tias: Nws haj yam yog ib qho uas qhov xaus ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim, txeeb tau, muab tau, thiab tsim kho tag nrho noob neej kom zoo tiav log mas puav leej yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Yog Nws tus kheej tsis ua kiag tes hauj lwm no, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Nws lub npe, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav ua tau Nws tes hauj lwm. Yog yuav kom tua yeej Ntxwgnyoog, yog yuav kom muab tau noob neej, thiab yog yuav kom muab tau ib lub neej xws li ib txwm muaj hauv ntiaj teb rau tib neeg, Nws tus kheej yuav tsum coj tib neeg kiag thiab yuav tsum ua hauj lwm nrog tib neeg kiag; npaj rau tag nrho Nws qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab rau tag nrho Nws tes hauj lwm, mas Nws tus kheej kiag yuav tsum tau ua tes hauj lwm no. Yog tib neeg tsuas ntseeg hais tias Vajtswv los es kom lawv pom Nws, ua kom lawv zoo siab xwb, ces tej kev ntseeg ntawd yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li, tsis tseem ceeb dab tsi li. Tib neeg txoj kev txawj ntse mas ntiav dhau heev lawm! Tsuas yog Nws Tus Kheej kiag ua tes hauj lwm no mas Vajtswv thiaj li ua tau ntxaws ntxaws thiab tiav hlo xwb. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav ua tau sawv cev rau Vajtswv. Vim lawv tsis muaj Vajtswv lub koob lub npe los sis Nws lub tseem ntsiab, lawv tsis muaj peev xwm yuav ua tau Nws tes hauj lwm, thiab txawm hais tias tib neeg ua Nws tes hauj lwm kiag, los yeej ua tsis tau dab tsi li. Thawj zaug uas Vajtswv los muaj cev nqaij daim tawv yog ua li rau txoj kev txhiv dim, los txhiv tag nrho noob neej tawm ntawm txoj kev txhaum, los ua kom tib neeg muaj peev xwm raug yaug kom dawb huv tau thiab kom tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum. Kev txeeb tau mas kuj yog Vajtswv tus kheej ua kiag nyob nrog tib neeg thiab. Yog hais tias, nyob rau theem no, Vajtswv tsuas yog hais lus txog rau yav tom ntej xwb, ces ib tug xib fwb cev Vajtswv lus los sis ib tug neeg tshaj lij yeej sawv cev rau Nws tau kawg; yog hais tias tsuas yog tej lus txog rau yav tom ntej xwb, ces tib neeg yeej sawv tau rau Vajtswv qhov chaw kawg. Tab sis yog tib neeg ua kiag Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm thiab tsim kho tib neeg lub neej, ces yuav yog ib qho uas lawv yuav tsis muaj hnub ua tau tes hauj lwm no li. Nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej kiag ua xwb: Vajtswv tus kheej kiag yuav tsum muaj cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm no. Nyob rau Tiam Txoj Lus, yog tsuas hais tej lus txog rau yav tom ntej xwb, ces Yaxaya los sis tus xib fwb cev Vajtswv lus Eliya yeej ua tau tes hauj lwm no, thiab tsis tas yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag los ua. Vim tes hauj lwm uas ua nyob rau theem no tsis yog lam hais txog tej lus txog rau yav tom ntej nkaus xwb, thiab vim nws yog ib qho tseem ceeb tshaj tes hauj lwm ntawm txoj lus mas muab siv los txeeb kom tau tib neeg thiab tua kom yeej Ntxwgnyoog, tes hauj lwm no mas tib neeg ua tsis tau, thiab yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua nkaus xwb. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai mas Yehauvas ua Nws tes hauj lwm, tom qab uas Nws ib co lus thiab ua me ntsis hauj lwm hla hauv cov xib fwb cev Vajtswv lus. Qhov ntawd mas vim yog tib neeg yeej hloov Yehauvas tau nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab cov xib fwb hais pom tom hauv ntej muaj cuab kav qhia tau tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej thiab tshab txhais tej npau suav sawv cev rau Nws tau. Tes hauj lwm uas ua thaum pib ntawd mas tsis yog tes hauj lwm uas yuav hloov tib neeg tus moj yam ncaj qha, thiab tsis muaj kev cuam tshuam txog tib neeg txoj kev txhaum, thiab tib neeg tsuas raug hais kom ua raws tej kev cai nkaus xwb. Yog li ntawd Yehauvas thiaj li tsis los muaj cev nqaij daim tawv thiab qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg li; tab sis Nws hais lus ncaj qha rau Mauxe thiab lwm tus, kom lawv hais lus thiab ua hauj lwm sawv cev rau Nws thiab ua kom lawv ua hauj lwm ncaj qha nrog noob neej. Thawj theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog tib neeg qhov kev coj. Nws yog qhov pib ntawm txoj kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, tab sis txoj kev sib ntaus sib tua no mas yeej tseem tsis tau pib kiag kom muaj qib muaj duas. Ntsug rog uas muaj qib muaj duas nrog Ntxwgnyoog ntawd mas pib thaum Vajtswv xub los yug ua neeg, thiab nws tau muaj sib txuas zws los txog niaj hnub no. Thawj qhov xwm txheej ntawm ntsug rog no ces yog thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov kev muab tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd tua yeej kiag Ntxwgnyoog, thiab nws yog thawj theem ntawm ntsug rog uas ua tau zoo tiav log. Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg pib tsim kho tib neeg lub neej ncaj qha, qhov no yog qhov pib yam muaj qib muaj duas ntawm tes hauj lwm rov muab kom tau tib neeg dua, thiab vim qhov no yog tes hauj lwm hloov tib neeg tus moj yam qub, nws yog tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Theem hauj lwm uas Yehauvas ua thaum pib mas tsuas yog txoj kev coj ntawm tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb xwb. Nws yog qhov pib ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab txawm hais tias nws tsis tau muaj ib qho kev sib ntaus sib tua li, los sis ib qho hauj lwm loj li, los nws yeej paub lub hauv paus rau tes hauj lwm sib ntaus sib tua uas yuav tshwm sim tuaj. Tom qab ntawd, theem ob ntawm tes hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas muaj feem xyuam txog kev hloov tib neeg tus moj yam qub, uas txhais tau hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag puab txoj sia rau tib neeg. Qhov no mas yuav tsum yog Vajtswv tus kheej ua kiag xwb: Nws yuav tsum tau kom Vajtswv muaj cev nqaij daim tawv, thiab yog Nws tsis muaj cev nqaij daim tawv, ces tsis muaj leej twg yuav hloov tau Nws rau theem ntawm tes hauj lwm no, vim nws sawv cev rau tes hauj lwm sib ntaus sib tua ncaj qha nrog kiag Ntxwgnyoog. Yog tib neeg ua tes hauj lwm no sawv cev rau Vajtswv, ces thaum tib neeg sawv ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag, ces Ntxwgnyoog yuav tsis nyoo thiab yuav tsis muaj hnub tua yeej nws hlo li. Nws yuav tsum yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los mus tua yeej nws xwb, vim lub tseem ntsiab ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yeej tseem yog Vajtswv, Nws yeej tseem yog tib neeg txoj sia, thiab Nws yeej tseem yog tus Tswv Tsim; txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, Nws lub npe thiab lub tseem ntsiab yeej tsis hloov li. Thiab yog li ntawd, Nws muaj lub cev nqaij daim tawv thiab ua tes hauj lwm ua kom Ntxwgnyoog nyoo swb tag nrho. Nyob rau thaum theem hauj lwm thaum tiam kawg, yog tib neeg ua tes hauj lwm no thiab kom hais cov lus ncaj qha, ces lawv yuav hais tsis tau cov lus ntawd, thiab yog tej lus txog rau yav tom ntej raug hais tawm xwb, ces nws yuav tsis muaj cuab kav txeeb tau tib neeg li. Qhov uas muaj cev nqaij daim tawv kiag, ces Vajtswv los tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab ua kom nws nyoo tag nrho. Thaum Nws tua yeej Ntxwgnyoog kiag lawm, txeeb tau tib neeg tag nrho lawm, thiab muab tau tib neeg tag nrho lawm, ces theem hauj lwm no yuav tag kiag thiab ua tau tiav hlo lawm. Nyob rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, tib neeg tsis muaj cuab kav yuav sawv tau rau Vajtswv qhov chaw. Hais qhov ncaj kiag, ces tes hauj lwm yuav coj tiam ntawd thiab yuav pib ua dua qhov hauj lwm tshiab mas haj yam yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Muab kev qhia tshwm rau tib neeg thiab muab tej lus txog rau yav tom ntej rau tib neeg xwb mas tib neeg los yeej ua tau kawg, tab sis yog qhov hauj lwm uas yuav tsum yog Vajtswv tus kheej ua kiag xwb, tes hauj lwm sib ntaus sib tua ntawm Vajtswv Tus Kheej thiab Ntxwgnyoog, ces tes hauj lwm no tib neeg ua tsis tau. Nyob rau thawj theem ntawm tes hauj lwm, Thaum tsis muaj kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog lawm, ces Yehauvas tus kheej kiag tau coj cov neeg Yixayee uas yog siv tej lus txog rau yav tom ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Tom qab ntawd, theem ob ntawm tes hauj lwm yog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab Vajtswv Tus Kheej kiag rais los muaj cev nqaij daim tawv, los mus ua kiag cev nqaij daim tawv, los ua tes hauj lwm no. Txhua yam uas cuam tshuam txog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog ces kuj cuam tshuam txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab, ces txhais hais tias qhov kev sib ntaus sib tua no mas tib neeg yuav ua tsis tau. Yog tib neeg yuav sib ntaus sib tua, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm yuav tua yeej Ntxwgnyoog li. Yuav ua cas lawv thiaj yuav muaj lub zog los sib ntaus sib tua nrog nws thaum uas lawv tseem nyob hauv qab nws qhov kev tswj fwm? Tib neeg nyob rau hauv nruab nrab: Yog koj pheeb rau Ntxwgnyoog sab, ces koj nrog Ntxwgnyoog lawm, tab sis yog koj ua haum Vajtswv siab, ces koj nrog Vajtswv. Yog tib neeg sawv los nyob rau Vajtswv qhov chaw nyob rau hauv qhov kev sib ntaus sib tua no, ua lawv puas yuav ua tau mas? Yog lawv ua li, ces lawv tseem tsis puas ntsoog tag ntev los lawm thiab los? Ua lawv tseem tsis tau nkag mus rau dab teb ntev los lawm thiab los? Yog li ntawd, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav hloov Vajtswv nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, ces hais tau hais tias tib neeg tsis muaj Vajtswv lub tseem ntsiab, thiab yog koj nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua ces koj yuav tsis muaj peev xwm tua yeej nws li. Tib neeg tsuas muaj peev xwm ua qee yam hauj lwm xwb; lawv muaj peev xwm hais tau ib co neeg tig rov los, tab sis lawv tsis muaj peev xwm yuav sawv tau Vajtswv qhov chaw nyob rau hauv Vajtswv Tus Kheej kiag tes hauj lwm. Tib neeg yuav ua cas nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua tau? Ntxwgnyoog yuav muab koj txhom coj mus kaw ua ntej uas koj yuav pib kiag. Tsuas yog thaum Vajtswv Tus Kheej nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua thiab tib neeg caum thiab mloog Vajtswv hais raws li lub hauv paus no xwb, mas Vajtswv thiaj yuav muab tau tib neeg thiab khiav dim ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua. Tej yam uas tib neeg muaj peev xwm ua tau tiav log nrog lawv lub tswv yim thiab peev xwm mas muaj tsawg kawg nkaus; lawv tsis muaj peev xwm yuav tsim kho tau kom tib neeg muaj txhua yam, los coj lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, tua kom yeej Ntxwgnyoog. Tib neeg txoj kev ntse thiab lub tswv yim tsis muaj cuab kav yuav thaiv tau Ntxwgnyoog tej tswv yim dag, yog li ntawd tib neeg ho yuav nrog nws sib ntaus sib tua tau li cas mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Qhov Dhau Los: 4. Raws li yam uas tau sau tseg rau hauv phau Vajluskub, mas tus Tswv Yexus yog Khetos uas los ua cev nqaij daim tawv, Nws yog Vajtswv Leej Tub. Tiam sis nej ua tim khawv hais tias tus Khetos uas yug los ua neeg ntawd yog Vajtswv qhov kev tshwm sim, Nws yog Vajtswv Tus Kheej. Yog hais tias tus Tswv Yexus yog Vajtswv Tus Kheej no, tus Tswv Yexus yuav thov Nws Leej Txiv thaum Nws thov Vajtswv tau li cas? Tus Khetos uas yug los ua neeg puas yog Vajtswv Leej Tub los sis yog Vajtswv Tus Kheej?

Ntxiv Mus: 6. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv thiab ua ib qho khoom theej txhoj rau tib neeg ntiaj teb, kom thiaj li yuav txhiv tau tib neeg ntiaj teb dim ntawm txoj kev txhaum. Vajtswv tau los ua cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv nyob rau tiam kawg. Nws hais qhia qhov tseeb thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim, yog los yaug tib neeg ntiaj teb kom dawb huv thiab cawm tib neeg ntiaj teb kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Vim li cas Nws thiaj li yuav tsum tau los ua cev nqaij daim tawv ob zaug los ua tes dej num cawm tib neeg ntiaj teb kom dim? Qhov tseem ceeb ntawm ob txoj kev yug los ua neeg no yog dab tsi tiag tiag?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No