2. Nej hais tias nyob rau tiam kawg mas, Vajtswv ua tes dej num ntawm kev txiav txim yog txhawm los cais nyias mus raws li nyias hom, los muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg phem, los ua kom tiam qub no kawg mus, thiab tias, thaum kawg, Khotos lub teb chaws yuav raug lees paub nyob rau hauv lub ntiaj teb. Khetos lub teb chaws yuav tshwm los rau hauv lub ntiaj teb no li cas? Thiab lub teb chaws ntawd yuav zoo nkauj li cas?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab kuv Yauhas pom lub nroog dawb huv, lub Yeluxalee tshiab, nqis kiag saum Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej los, npaj kom cuag li ib tug nkauj nyab tshiab tsab zag ntshis rau nws tus txiv. Thiab kuv hnov ib lub suab nrov loj heev tawm saum ntuj ceeb tsheej los hais tias, Saib nawb, Vajtswv lub tsev teev hawm tau nyob nrog tib neeg lawm, thiab nws yuav nrog lawv nyob, thiab lawv yuav yog nws cov neeg, thiab Vajtswv tus kheej kiag yuav nrog lawv nyob, thiab ua lawv tus Vajtswv. Thiab Vajtswv yuav so tag nrho tej kua muag ntawm lawv qhov muag mus; thiab yuav tsis muaj kev ploj kev tuag ntxiv lawm, los sis yuav tsis muaj kev tu siab, los sis yuav tsis muaj kev quaj, los sis yuav tsis muaj kev mob ntxiv lawm: vim tej qub twb dua mus tag lawm” (Qhia Tshwm 21:2–4).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Lub teb chaws uas tab tom nthuav dav rau hauv tib neeg nruab nrab, nws tab tom tsim nyob rau hauv tib neeg nruab nrab, thiab nws tab tom sawv ntseg ntsos rau hauv tib neeg nruab nrab; yuav tsis muaj lub zog dab tsi tuaj yeem rhuav tshem tau Kuv lub teb chaws. Ntawm Kuv cov neeg uas nyob hauv lub teb chaws niaj hnub tam sim no, nej leej twg ntawm ko tsis yog ib tug ntawm cov neeg no thiab? Nej leej twg tseem nyob sab nraum tib neeg tus yam ntxwv thiab? Thaum Kuv qhov pib tshiab raug tshaj tawm rau cov tib neeg ntau pab pawg, tib neeg yuav teb li cas? Nej yeej pom tus yam ntxwv ntawm tib neeg ntiaj teb los ntawm nej tus kheej ob lub qhov muag lawm; nej puas tseem tuav tej kev cia siab mus tag ib txhiab ib txhis rau hauv lub ntiaj teb no lawm? Tam sim no Kuv tab tom taug kev mus ncig dav txhua qhov txhia chaw rau ntawm Kuv cov neeg thiab Kuv nyob nrog lawv. Niaj hnub tam sim no, cov uas muab kev hlub rau Kuv tiag tiag—cov neeg zoo li no tau txais koob hmoov. Tau koob hmoov yog cov uas zwm rau Kuv, lawv yuav tau nyob hauv Kuv lub teb chaws tiag tiag li. Cov uas nrhiav raws Kuv, lawv yuav khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj hlua khi thiab yuav txaus siab rau Kuv cov koob hmoov. Cov uas tuaj yeem tso lawv tus kheej tseg, lawv yeej yuav paub qhov tseeb txog txhua yam uas Kuv muaj thiab tau txais ntau yam rau hauv Kuv lub teb chaws. Cov uas khiav tawm mus ntawm Kuv lawm Kuv yuav nco tseg, cov uas them tej nqi rau Kuv ces Kuv yuav puag khawm nrog kev zoo siab, thiab cov muab khoom fij rau Kuv ces Kuv yuav muab kev zoo siab lom zem rau. Cov uas nrhiav kev zoo siab lom zem rau hauv Kuv cov lus Kuv yuav foom koob hmoov rau; lawv yuav yog cov ncej tsev uas tuav txhawb tus nqaj yees nyob hauv Kuv lub teb chaws, lawv yeej yuav muaj kev huaj vam puv npo rau hauv Kuv lub tuam tsev, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem yuav piv tau lawv. Nej puas tau lees txais cov koob hmoov uas tau muab rau nej ntawd? Nej puas tau nrhiav tej lus cog tseg uas tau tsim rau nej? Nej yeej yuav, nyob hauv qab txoj kev qhia ntawm Kuv txoj kev kaj, tsoo kom tej zog ntawm txoj kev tsaus nti tawg du lug. Nej yeej yuav tsis, nyob rau hauv nruab nrab ntawm txoj kev tsaus ntuj nti, poob txoj kev kaj coj kev rau nej. Nej yeej yuav yog tus tswv ntawm tag nrho txhua yam raug tsim los. Nej yeej yuav yog ib tug muaj yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Nej yeej yuav rhuav tshem lub teb chaw ntawm tus zaj loj liab ploog kom puas ntsoog, sawv ntseg ntsos rau ntawm tej pab pawg neeg coob ua npoj ntws los ua tim khawv rau Kuv txoj kev muaj yeej. Nej yeej yuav ua tim khawv khov kho thiab ruaj khov rau hauv daim av Xi-ene. Los ntawm txoj kev txom nyem uas nej tau thev taus, nej yuav tau txais Kuv cov koob hmoov, thiab yuav ua rau Kuv lub yeeb koob ci ntsa iab mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb xwb xwb li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 19

Thaum kev txeeb tau ntawd raug ua tiav hlo lawm, tib neeg yuav raug coj los mus rau hauv ib lub ntiaj teb zoo nkauj heev. Lub neej no mas, muaj tseeb tiag, kuj tseem yuav nyob rau hauv ntiaj teb no thiab, tab sis nws yuav tsis zoo li tib neeg lub neej tam sim no lawm. Nws yog lub neej uas noob neej yuav muaj tom qab uas noob neej raug txeeb tau lawm, nws yuav yog ib qho kev pib dua tshiab rau tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb no, thiab qhov uas noob neej yuav muaj lub neej zoo li ntawd ces yog qhov pov thawj qhia hais tias noob neeb tau nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab thiab zoo nkauj heev li. Nws yog qhov pib ntawm tib neeg lub neej thiab Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb no. Cov lus ua ntej txog ib lub neej zoo nkauj npaum li ntawd mas yuav tsum yog hais tias, tom qab uas tib neeg tau raug ntxuav kom dawb huv thiab raug txeeb tau lawm, lawv yuav zwm kiag rau tus Tswv Tsim. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog theem kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm ua ntej noob neej yuav nkag mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus. Lub neej zoo li ntawd yog tib neeg lub neej yav pem suab nyob rau hauv lub ntiaj teb, lub neej uas zoo nkauj tshaj plaws nyob rau ntiaj teb, lub neej uas tib neeg tos ntsoov rau, lub neej uas tib neeg yeej tsis tau muaj dua hauv keeb kwm ntawm lub ntiaj teb li. Nws yog qhov tshwm sim kawg ntawm 6,000 xyoo ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg; nws yog qhov uas noob neej ntshaw tshaj plaws li, thiab nws kuj yog Vajtswv qhov kev cog lus rau tib neeg thiab. Tab sis qhov kev cog lus no yuav tsis tshwm sim tam sim ntawd: Tib neeg mas tsuas nkag tau mus rau txoj hau kev kawg yav pem suab tom qab uas tes hauj lwm ntawm tiam kawg raug ua tiav tag thiab lawv tau raug txeeb tau tag nrho lawm xwb, qhov ntawd ces yog, thaum uas Ntxwgnyoog tau swb tag nrho lawm. Tom qab uas tib neeg raug lim kom dawb huv lawm, lawv yuav tsis muaj lawv tus yam ntxwv muaj kev txhaum lawm, vim Vajtswv yeej yuav tua yeej Ntxwgnyoog, txhais tau hais tias yuav tsis muaj kev nam ciam los ntawm tej yeeb ncuab hlo li lawm uas yuav los mus tua tau tib neeg cev nqaij daim tawv. Thiab yog li ntawd ces tib neeg yuav dim plaws, thiab dawb huv—lawv yuav nkag tau mus rau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis. Tsuas yog thaum uas tej yeeb ncuab ntawm kev tsaus ntuj raug muab khi cia tag mas tib neeg thiaj li yuav dim mus tau rau txhua txhia qhov chaw uas lawv xav mus, thiab yog li ntawd ces lawv thiaj yuav tsis muaj kev ntxeev siab los sis kev tawm tsam ntxiv lawm. Ntxwgnyoog los yuav raug muab khi tseg, thiab tib neeg yuav nyab xeeb; qhov xwm txheej tam sim no muaj tshwm sim mas vim yog Ntxwgnyoog tseem pheej do teeb meem tag zog nyob rau txhua txhia qhov chaw hauv ntiaj teb, thiab vim yog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg tseem mus tsis tau txog qhov xaus. Thaum uas Ntxwgnyoog raug tua swb tag lawm, tib neeg yuav raug tso tawm tag nrho; thaum tib neeg muab tau Vajtswv lawm thiab tawm hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm los lawm, ces lawv yuav pom lub Hnub ntawm txoj kev ncaj ncees.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Thaum Vajtswv tso plhuav Nws qhov kev npau taws tawm, ces tag nrho lub ntiaj teb yuav tau ntsib tau pom txhua yam kev puas ntsoog tshwm sim los, xws li ib lub roob tawg. Sawv nyob siab rau saum ntuj, ces yeej pom tau hais tias nyob hauv ntiaj teb, txhua yam kev puas tsuaj twb los ze rau tag nrho noob neej lawm, ib hnub los ze zuj zus. Nyob qhov siab saib los, ces lub ntiaj teb yeej muaj ntau qhov duab zoo li tej uas tshwm sim ua ntej yuav muaj ib qho av qeeg. Kua hluav taws ntws tsis muaj chaw nres, kua zeb kua hlau ntws sis laub sis lug, tej toj roob hauv pes txav tag, thiab ib qho duab ci txias to ntsais pluj plias rau txhua txhia qhov chaw. Tag nrho lub ntiaj teb tau tog mus rau hauv cov hluav taws lawm. Qhov no yog daim duab ntawm qhov uas Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws tawm, thiab nws yog lub sij hawm ntawm Nws txoj txiav txim lawm. Tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav tsis muaj peev xwm khiav dim li. Yog li ntawd, tsis tas yuav siv tsov rog ntawm ib lub teb chaws rau ib lub teb chaws thiab kev tsis sib haum ntawm tib neeg los rhuav tshem tag nrho lub ntiaj teb li; tab sis, lub ntiaj teb yuav “xyiv fab hlo yam nco meej meej rau nws tus kheej” nyob rau hauv lub me nyuam txaj ntawm Vajtswv txoj kev rau txim. Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm khiav dim li; txhua leej txhua tus yuav tsum mus kom dhau qhov kev sim siab no, ib tug zuj zus. Tom qab ntawd, tag nrho lub qab ntuj khwb yuav rov ci ntsa paug los ntawm tus duab ci uas dawb huv thiab tag nrho noob neej yuav rov pib dua ib lub neej tshiab. Thiab Vajtswv yuav so rau sab saum lub qab ntuj khwb thiab foom koob hmoov rau noob neej txhua hnub.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 18

Raws li Kuv cov lus tau ua tiav lawm, lub teb chaws tau maj mam tshwm nyob rau hauv lub ntiaj teb thiab tib neeg tau maj mam tig rov qab los nyob li ib txwm muaj, thiab yog li tau tsim tsa nyob rau hauv ntiaj teb lub teb chaws hauv Kuv lub siab. Nyob rau hauv lub teb chaws, Vajtswv txhua tus tib neeg rov qab tau lub neej ntawm tib neeg li ib txwm muaj lawm. Lub caij ntuj no tau ploj mus lawm, tau raug hloov los ntawm ib lub ntiaj teb tej nroog ntawm lub caij nplooj ntoos hlav, qhov chaw uas lub caij nplooj ntoos hlav kav thawm xyoo. Tib neeg yuav tsis ntsib kev tu siab ntxiv lawm, lub ntiaj teb txom nyem ntawm tib neeg, thiab lawv yuav tsis tiv txoj kev txias ntawm lub ntiaj teb ntawm tib neeg ntxiv lawm. Tib neeg ib leeg tsis tawm tsam ib leeg, ib lub teb chaws tsis ua tsov rog rau ib lub teb chaw, tsis muaj txoj kev sib tua nruj tsiv thiab ntshav ntws los ntawm txoj kev sib tua nruj tsiv ntxiv lawm; txhua daim av muaj txoj kev zoo siab puv npo, thiab txhua txhia qhov chaw puv npo txoj kev sov siab nyob rau hauv tib neeg. Kuv mus thoob plaws lub ntiaj teb, Kuv zoo siab txij puag saum lub ncov ntawm Kuv lub zwm txwv los, thiab Kuv nyob rau hauv tej hnub qub. Cov tim tswv hu cov nkauj tshiab thiab cov kev seev cev tshiab rau Kuv. Lawv tus kheej lub siab muag yuav tsis ua rau kua muag ntws tawm los ntawm lawv tej ntsej muag ntxiv li lawm. Kuv yuav tsis hnov, ntawm Kuv xub ntiag, lub suab quaj nyiav ntawm cov tim tswv ntxiv li lawm, thiab yuav tsis muaj leej twg yws txog kev txom nyem rau Kuv ntxiv li lawm. Hnub no, nej txhua tus nyob rau ntawm Kuv xub ntiag; tag kis, nej txhua tus yuav nyob rau hauv Kuv lub teb chaws. Qhov no tsis yog txoj koob hmoov uas loj tshaj plaws uas Kuv muab rau tib neeg lov?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 20

Nyob rau hauv txoj kev so ces txhais tau hais tias ib lub neej tsis muaj tsov rog, tsis muaj kev phem kev qias, thiab tsis muaj ib qho kev tsis ncaj ncees li yam tsis tu ncua li. Qhov no ces hais tias, nws yog ib lub neej uas tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev tab kaum (nyob rau qhov no “Ntxwgnyoog” mas yog hais txog yeeb ncuab tej tub rog) thiab Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab, thiab los sis nws tsis tshua hom raug tej yeej ncuab uas tawm tsam Vajtswv ntawd nkag tuaj tua; nws yog ib lub neej uas txhua yam caum lawv tus kheej thiab muaj cuab kav pe hawm tus Tswv ntawm kev tsim tawm, thiab hauv qhov uas lub ntuj thiab lub ntiaj teb nyob tau ntsiag to tag nrho—qhov no ces yog qhov tshab txhais los ntawm cov lus “tib neeg lub neej nyob tau so.” Thaum Vajtswv so, kev tsis ncaj ncees yuav tsis muaj nyob hauv ntiaj teb ntxiv lawm, los sis nws yuav tsis muaj yeeb ncuab tej tub rog nkag tuaj tua lawm, thiab noob neej yuav nkag mus rau ib lub teb chaws tshiab—yuav tsis yog ib co tib neeg uas muaj kev qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog ntxiv lawm, tab sis yuav yog ib co tib neeg uas raug cawm tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm. Tib neeg hnub so ces yuav yog Vajtswv hnub so tib yam nkaus thiab. Vajtswv poob Nws qhov kev so vim tib neeg txoj kev tsis muaj peev xwm yuav nkag tau mus so, tsis yog vim Nws yeej xub so tsis tau. Kev nkag mus so tsis tau txhais hais tias txhua yam nres tas nrho tsis txav li lawm los sis xaus kiag tsis loj hlob tuaj lawm, los sis tsis tau txhais hais tias Vajtswv nres tsis ua hauj lwm lawm los sis hais tias tib neeg nres tsis ua neej ntxiv lawm. Qhov cim ntawm kev nkag mus so ces yuav yog thaum Ntxwgnyoog raug rhuav tshem tag lawm, thaum cov neeg lim hiam ntawd uas tau koom nws nyob rau nws qhov kev ua phem tau raug rau txim rau thiab ntxuav tawm thiab thaum tag nrho tej tub rog yeeb ncuab uas tawm tsam Vajtswv tau tsis muaj tag lawm. Kev Vajtswv nkag mus so txhais tau hais tias Nws yuav tsis ua Nws tes hauj lwm ntawm tib neeg txoj kev cawm dim lawm. Kev tib neeg nkag mus so txhais tau hais tias tag nrho tib neeg yuav nyob rau hauv Vajtswv qhov kev kaj thiab hauv Nws tej koob hmoov, tsis muaj Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab lawm, thiab tsis muaj kev tsis ncaj ncees tshwm sim ntxiv lawm. Nyob rau hauv Vajtswv txoj kev saib xyuas, tib neeg yuav nyob li ib txwm nyob hauv ntiaj teb. Thaum Vajtswv thiab tib neeg nkag mus so ua ke, ces nws txhais tau hais tias tib neeg raug cawm dim lawm thiab Ntxwgnyoog raug rhuav tshem lawm, hais tias Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg ces yeej tiav tag nrho lawm. Vajtswv yuav tsis ua hauj lwm ntxiv nyob rau hauv tib neeg lawm, thiab lawv yuav tsis nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm ntxiv lawm. Qhov zoo li no, Vajtswv yuav tsis khwv ntxiv lawm, thiab tib neeg yuav tsis tsiv mus los tas li ntxiv lawm; Vajtswv thiab tib neeg yuav thooj txhij nkag mus so. Vajtswv yuav rov mus rau Nws lub qub chaw thaum xub thawj, thiab txhua tus neeg yuav rov mus rau lawv qhov chaw. Tej no yog tej hau kev kawg hauv qhov uas Vajtswv thiab tib neeg yuav mus nyob rau thaum uas Vajtswv qhov kev cawm tib neeg tau xaus lawm. Vajtswv muaj Vajtswv ib qho hau kev kawg, thiab tib neeg muaj tib neeg ib qho hau kev kawg. Thaum uas so lawm, Vajtswv yuav coj tag nrho cov tib neeg nyob rau hauv lawv lub neej hauv ntiaj teb txuas ntxiv mus, thiab thaum uas nyob rau hauv Nws qhov kev kaj, lawv yuav pe hawm tus tseem Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej. Vajtswv yuav tsis nrog tib neeg nyob ntxiv lawm, los sis tib neeg yuav nrog Vajtswv nyob tsis tau rau ntawm Nws txoj hau kev kawg. Vajtswv thiab tib neeg yuav nyob tsis tau ua ke rau hauv tib lub teb chaws; tab sis, lawv nyias muaj nyias kev ua neej. Vajtswv yog Tus uas coj kev rau tag nrho tib neeg, thiab tag nrho tib neeg yog qhov uas khov tshwm tawm tuaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Tib neeg yog cov uas raug coj, thiab tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb tib yam li Vajtswv. Mus “so” txhais hais tias rov qab mus rau yus lub qub chaw thaum xub thawj. Yog li ntawd, thaum Vajtswv nkag mus so, nws txhais hais tias Nws tau rov mus rau Nws lub qub chaw thaum xub thawj lawm. Nws yuav tsis nyob hauv ntiaj teb ntxiv lawm los sis tsis nrog tib neeg nyob los koom lawv tej kev zoo siab thiab kev txom nyem. Thaum uas tib neeg nkag mus so, nws txhais hais tias lawv tau rais los ua daim phiaj tiag tiag ntawm qhov kev tsim tawm lawm; lawv yuav nyob hauv ntiaj teb pe hawm Vajtswv lawm xwb, thiab ua neej nyob li tej neeg sawv daws xwb. Neeg yuav tsis tawv ncauj rau Vajtswv ntxiv lawm los sis tsis tawm tsam Nws lawm, thiab yuav rov qab mus rau lub neej qub thaum xub thawj ntawm Adas thiab Evas nkawd. Tej no yuav yog tej neej thiab tej hau kev kawg uas Vajtswv thiab tib neeg nyias muaj nyias tom qab uas lawv nkag mus so lawm. Ntxwgnyoog qhov kev swb ces yeej yog ib qho uas zam tsis dhau nyob rau hauv ntsug rog ntawm nws thiab Vajtswv. Zoo li ntawd, Vajtswv kev nkag mus so tom qab uas ua Nws tes hauj lwm cawm tib neeg thiab tib neeg qhov kev cawm dim tiav tag nrho lawm thiab kev nkag mus so ces yeej yog ib qho uas zam tsis dhau tib yam nkaus li thiab. Tib neeg qhov chaw so nyob rau hauv ntiaj teb, hos Vajtswv qhov chaw so nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Thaum uas tib neeg pe hawm Vajtswv thaum so ntawd, lawv yuav nyob rau hauv ntiaj teb, thiab hos Vajtswv coj cov seem ntawm tib neeg uas nyob rau qhov chaw so ntawd, Nws yuav nyob saum ntuj ceeb tsheej coj lawv, tsis yog nyob hauv ntiaj teb. Vajtswv yeej tseem yuav yog tus Ntsujplig, hos tib neeg ces tseem yuav muaj cev nqaij daim tawv. Vajtswv thiab tib neeg mas nyias so nyias sib txawv. Thaum uas Vajtswv so, Nws yuav los thiab tshwm los rau tib neeg; hos thaum tib neeg so, lawv yuav raug Vajtswv coj mus saib ntuj ceeb tsheej, thiab kom lom zem rau lub neej nyob saud.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Thaum uas tib neeg tau tib neeg lub neej tseeb nyob rau hauv ntiaj teb thiab tag nrho Ntxwgnyoog tej tub rog raug muab khi cia tag nrho lawm, tib neeg yuav nyob tau yooj yim hauv lub ntiaj teb lawm. Txhua yam yuav tsis cov nyom npaum li niaj hnub no lawm: Tib neeg tej kev sib txheeb, tej kev sib raug zoo ntawm tej kev nyob ua pab ua pawg, tej kev sib txheeb uas sib chab sib chaws ntawm tsev neeg—lawv tsim teeb meem ntau heev li, muaj kev mob kev ntsaj loj heev li! Tib neeg lub neej mas txom nyem kawg nkaus li! Thaum uas tib neeg raug txeeb tau lawm, lawv lub siab thiab txoj kev xav yuav hloov: Lawv yuav muaj ib lub siab uas hwm thiab hlub Vajtswv. Thaum uas tag nrho cov nyob hauv lub qab ntuj khwb no uas nrhiav kev hlub Vajtswv ntawd tau raug txeeb tau tag lawm, uas yog hais tias, thaum uas Ntxwgnyoog raug tua swb lawm, thiab thaum uas Ntxwgnyoog—tag nrho dab tej tub rog—tau raug muab khi cia lawm, ces tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb thiaj li yuav tsis muaj teeb meem lawm, thiab lawv thiaj yuav nyob tau yam ywj pheej lug rau hauv ntiaj teb. Yog hais tias tib neeg lub neej tsis muaj kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv thiab tej kev cov nyom ntawm cev nqaij daim tawv, ces nws yuav yog ib qho yooj yim tshaj no. Tib neeg txoj kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv mas cov nyom heev, thiab vim tib neeg muaj tej ntawd ua pov thawj qhia hais tias lawv tseem tsis tau tso tau lawv tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Yog koj muaj tej kev sib txheeb ib yam nkaus li ntawd nrog rau koj tej kwv tij thiab nkauj muam, yog koj muaj tej qho kev sib txheeb zoo tib yam nkaus li ntawd nrog cov mej zeej hauv koj tsev neeg, ces koj yuav tsis muaj kev txhawj xeeb, thiab yuav tsis tau txhawj xeeb txog ib tug twg li. Tsis muaj ib yam dab tsi yuav zoo dua, thiab nyob rau txoj kev no tib neeg yuav raug tso dim li ib nrab ntawm lawv tej kev txom nyem. Ua lub neej li noob neej ib txwm muaj dhau los nyob rau hauv ntiaj teb, tib neeg yuav zoo mej ntsis yuav thooj li tej tub txib saum ntuj; txawm hais tias tseem muaj cev nqaij daim tawv, los lawv yeej mej ntsis yuav zoo li cov tub txib saum ntuj. Qhov no yog qhov kev cog lus zaum kawg, qhov kev cog lus kawg uas muab cob rau tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Thaum tib neeg nkag mus rau txoj hau kev kawg mus ib txhis ntawd, tib neeg yuav pe hawm tus Tswv Tsim, thiab vim tib neeg twb tau txais kev cawm dim thiab twb nkag tau mus rau lub neej ib txhiab ib txhis lawm, ces tib neeg yuav tsis nrhiav tej hom phiaj dab tsi lawm, los sis, tshaj qhov ntawd, nws yuav tsis txhawj hais tias nws tseem raug Ntxwgnyoog puav ncig tag nrho lawm. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg paub lawv qhov chaw lawm, thiab yuav ua lawv tes dej num, thiab txawm hais tias lawv tsis raug qhuab ntuas los sis txiav txim rau lawm, los txhua tus yuav ua lawv tes dej num. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg yuav ua ib co raug tsim tawm los rau tag nrho ntawm lub npe thiab lub meej mom tib si. Nws yuav tsis muaj qhov txawv ntawm cov siab thiab qis lawm; txhua tus tsuas yog yuav ua tes dej num sib txawv lawm xwb. Tab sis tib neeg yeej tseem yuav nyob rau hauv txoj hau kev kawg uas nyob muaj chaw txawb chaw rau thiab haum rau tag nrho tib neeg sawv daws; tib neeg yuav ua lawv tes dej num rau kev pe hawm tus Tswv Tsim, thiab cov tib neeg no yog cov uas yuav rais mus ua cov tib neeg nyob mus ib txhiab ib txhis. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tib neeg yuav tau ib lub neej uas raug Vajtswv qhia kom paub qhov tseeb lawm, ib lub neej uas nyob hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv, ib lub neej nyob nrog Vajtswv. Tib neeg yuav ua lub neej li ib txwm ua hauv ntiaj teb, thiab tag nrho sawv daws yuav nkag mus rau txoj kev ua yog. Qhov kev npaj cawm tib neeg 6,000 xyoo yuav cia li tua yeej Ntxwgnyoog, txhais tau hais tias Vajtswv yuav muab tau tib neeg tus duab qub puag thaum tib neeg pib raug tsim tawm ntawd rov qab los, thiab zoo li ntawd, ces Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj ntawd yuav raug ua tiav hlo.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Thaum uas tib neeg tau raug tsim kho kom rov zoo nkaus li qub thaum xub thawj lawm, thiab thaum lawv nyias ua nyias tes dej num tiav hlo lawm, nyob rau lawv tus kheej qhov chaws uas yog thiab kam zwm ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv yuav muab tau ib pab neeg nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws, thiab Nws kuj yuav rhawv tau ib lub nceeg vaj nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws. Nws yuav kov yeej mus ib txhiab ib txhis nyob rau hauv ntiaj teb, thiab tag nrho cov uas tawm tsam Nws yuav puas tsuaj mus tag ib txhiab ib txhis. Qhov no ces yuav rov tsim kho Nws qhov kev npaj siab rau kev tsim noob neej thaum xub thawj kom rov zoo li qub; nws yuav rov tsim kho Nws txoj kev npaj siab ntawm kev tsim txhua yam kom rov zoo li qub, thiab nws kuj yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim kav ntiaj teb kom rov zoo li qub, nyob rau hauv txhua yam, thiab nyob rau hauv Nws cov yeeb ncuab. Tej no yuav yog tej cim ntawm Nws qhov kev kov yeej tag nrho. Yog li ntawd noob neej yuav nkag mus so thiab pib ib lub neej uas nyob rau txoj kev uas yog. Vajtswv kuj yuav nkag mus so mus tag ib txhis nrog rau noob neej thiab pib ib lub neej mus ib txhiab ib txhis uas muab faib rau Nws tus kheej thiab tib neeg. Tej kev phem kev qias thiab kev tsis mloog lus nyob rau hauv ntiaj teb yuav ploj mus, thiab tag nrho tej kev quaj kev nyiav yuav ploj tag nrho mus, thiab txhua yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no uas tawm tsam Vajtswv yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm. Tsuas yog Vajtswv thiab cov neeg uas Nws tau coj kev cawm dim los rau thiaj li yuav muaj nyob lawm xwb; tsuas yog tej uas Nws tsim tawm thiaj yuav muaj nyob lawm xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Tsis ntev xwb ces lub ntiaj teb yuav muaj lub suab luag puv nkaus, txhua qhov txhia chaw nyob hauv ntiaj teb yuav nyob qhuas ntxhias, thiab tsis muaj ib qho chaw twg uas tsis muaj Kuv lub koob meej li. Kuv txoj kev thoob tsib nyob qhov txhia chaw nyob hauv ntiaj teb, thiab thoob plaws qab ntuj khwb. Nyob nrog txhua yam yog cov txiv txi ntawm Kuv txoj kev thoob tsib, nyob nrog txhua tus neeg muaj Kuv txoj kev thoob tsib tes dej num; txhua tsav yam yog zoo li tag puas tsav yam nyob hauv Kuv lub teb chaws, thiab txhua tus so nyob rau hauv Kuv lub ntuj ceeb tsheej zoo li cov yaj nyob hauv Kuv thaj zaub. Kuv mus los rau saum txhua tus neeg thiab Kuv saib qhov txhia qhov chaw. Tsis muaj ib yam saib zoo li laus li lawm, thiab tsis muaj ib tug neeg zoo li tus qub neeg yav dhau los li lawm. Kuv so nyob saum Kuv lub zwm txwv, Kuv zaum nyob saum lub qab ntuj khwb sab saud, thiab Kuv txaus siab kawg, rau qhov txhua yam rov qab tau lawv qhov ntshiab huv tuaj lawm, thiab Kuv muaj peev xwm nyob tau kaj siab lug rau hauv Xi-oo ib zaug ntxiv lawm, thiab cov neeg nyob hauv ntiaj teb muaj peev xwm nyob tau thaj yeeb lug, txaus siab nyob rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia. Txhua tus neeg tuav txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes, txhua tus neeg rov tau lawv txoj kev txawj tshe thiab lawv rov tau lawv lub cev thaum pib lawm; lawv tsis paug plua plav ntxiv lawm, tab sis, nyob hauv Kuv lub teb chaws, mas ntshiab huv npaum li tej pov haum, ib tug zuj zus yeej muaj ib lub ntsej muag zoo li tus dawb huv nyob rau hauv neeg lub siab, rau qhov Kuv lub teb chaws tau tsim muaj nyob nrog tib neeg lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 16

“Kuv mus los rau saum txhua tus neeg thiab Kuv saib qhov txhia qhov chaw. Tsis muaj ib yam saib zoo li laus li lawm, thiab tsis muaj ib tug neeg zoo li tus qub neeg yav dhau los li lawm. Kuv so nyob saum Kuv lub zwm txwv, Kuv zaum nyob saum lub qab ntuj khwb sab saud….” Qhov no yog qhov tshwm sim los ntawm Vajtswv tes dej num tam sim no. Tag nrho ntawm Vajtswv cov neeg xaiv tig rov mus zoo li qhov qub thaum chiv thawj lawm, vim hais tias cov tub txib qaum ntuj, cov uas tau kev txom nyem ntev niaj ntau xyoo, raug tso dim lawm, zoo ib yam li Vajtswv hais tias “lawv lub ntsej muag zoo li tus dawb huv nyob rau hauv neeg lub siab.” Vim cov tub txib qaum ntuj ua dej num nyob hauv ntiaj teb thiab tiam Vajtswv nyob hauv ntiaj teb, thiab vim Vajtswv lub koob meej nthuav mus thoob plaws lub qab ntuj, ntuj ceeb tsheej raug muab nqa los rau hauv ntiaj teb, thiab lub ntiaj teb raug txhawb tsa mus rau saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, tib neeg yog qhov uas txuas ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb; ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb nyias tsis nyob nyias lawm, tsis sib cais ntxiv lawm, tab sis sib txuas ua ib lub lawm xwb. Thoob plaws lub qab ntuj khwb, tsuas muaj Vajtswv thiab tib neeg lawm xwb. Tsis muaj plua plav los sis av lawm, thiab txhua yam raug hloov dua tshiab, zoo li ib tug me nyuam yaj pw ntawm thaj zaub ntsuab xiab nyob hauv qab lub ntuj, txaus siab hlo rau Vajtswv txhua txoj hmoov hlub. Thiab nws yog vim qhov ntsuab xiab uas txoj pa ntawm txoj sia ci los txog, rau qhov Vajtswv los nrog tib neeg nyob hauv lub ntiaj teb mus tas ib txhiab ib txhis, zoo nkaus li nws twb tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj lawm hais tias “Kuv muaj peev xwm nyob tau kaj siab lug rau hauv Xi-oo ib zaug ntxiv lawm.” Qhov no yog lub cim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev swb, nws yog hnub uas Vajtswv so, thiab hnub no yuav yog hnub txhua tus tib neeg qhuas thiab muab tshaj tawm, thiab txhua tus tib neeg yuav tau nco ntsoov. Thaum Vajtswv tau so nyob saum lub zwm txwv lawm, thaum ntawd kuj yog lub sij hawm Vajtswv tso tseg Nws tes dej num nyob hauv ntiaj teb lawm thiab, thiab tib lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm ntawm Vajtswv tej lus zais tob raug muab qhia tshwm rau tib neeg pom; Vajtswv thiab tib neeg yuav nyob sib raug zoo mus ib txhis, yuav tsis sib ncaim li lawm—qhov ntawd yog qhov chaw zoo nkauj ntawm lub nceeg vaj!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 16

Xob tib laim xwb, txhua tus tsiaj tau raug nthuav tawm hauv nws lub cev tseeb. Yog li kuj ib yam nkaus li ntawd, raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Kuv txoj kev kaj, tib neeg rov qab tau txais txoj kev dawb huv uas nws twb txeev muaj dua ib zaug los lawm. Au, lub ntiaj teb qub uas qias vuab tsuab! Thaum kawg, nws tau vau los rau hauv tus dej qias vuab tsuab thiab, tog mus rau hauv qab thu dej, tau yaj mus rau hauv cov av nkos lawm! Au, txhua tus noob neej, ntawm txhua yam uas Kuv tus kheej tau tsim tseg! Thaum kawg lawv tau rov qab los muaj txoj sia ib zaug ntxiv hauv txoj kev kaj dua lawm, nrhiav tau lub hauv paus rau kev muaj nyob lawm, thiab tsis tau daig hauv cov av nkos lawm! Au, txhua yam uas suav tsis txheeb ntawm txhua yam uas tau tsim tseg uas Kuv tuav hauv Kuv ob txhais tes! Yog vim li cas, lawv thiaj li tsis tau hloov dua tshiab, los ntawm Kuv cov lus? Yog vim li cas lawv thiaj li tsis, hauv txoj kev kaj, ua lawv cov hauj lwm? Lub ntiaj teb yuav tsis tseem muaj kev tuag thiab nyob ntsiag to mus ntxiv lawm, lub ntuj yuav tsis nyob khoob lug cia thiab tu siab mus ntxiv lawm. Lub ntuj thiab lub ntiaj teb, yuav tsis raug cais los ntawm ib txoj kev du lug uas tsis muaj dab tsi mus ntxiv lawm, yuav raug los sib koom ua ke ua ib yam lawm xwb, yuav tsis raug muab cais ib zaug ntxiv li lawm. Nyob rau hauv lub sij hawm zoo siab no, lub sij hawm no ntawm kev zoo kaj siab, Kuv txoj kev ncaj ncees thiab Kuv txoj kev dawb huv tau nthuav dav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm, thiab txhua tus noob neej qhuas lawv tsis muaj hnub xaus li. Cov nroog saum ntuj tab tom luag muaj kev xyiv fab hlo, thiab lub teb chaw hauv ntiaj teb tab tom seev cev muaj kev xyiv fab hlo. Lub sij hawm no, leej twg thiaj tsis muaj kev xyiv fab, thiab leej twg kuj tsis quaj thiab? Lub ntiaj teb hauv nws tus yam ntxwv xub thawj yog lub ntuj li, thiab lub ntuj koom ua ke nrog lub ntiaj teb. Tib neeg yog txoj hlua khi lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab vim yog tib neeg txoj kev dawb huv, vim yog tib neeg txoj kev hloov dua tshiab, lub ntuj thiaj li tsis raug zais rau ntiaj teb mus ntxiv lawm, thiab lub ntiaj teb thiaj li tsis nyob ntsiag to rau lub ntuj mus ntxiv lawm. Noob neej cov ntsej muag raug npog los ntawm cov ntsej muag luag ntxhi ntawm kev txaus siab, thiab tau zais tag nrho hauv lawv lub siab yog ib txoj kev qab zib uas tsis paub muaj cov kev txwv li. Tib neeg tsis sib cav sib ceg nrog rau tib neeg, los sis tib neeg ib leeg tsis nkaug ib leeg lawm. Puas muaj leej twg, uas nyob hauv Kuv txoj kev kaj, tsis tau nyob yam thaj yeeb lug nrog rau lwm tus li? Puas muaj leej twg, uas nyob hauv Kuv hnub, saib tsis taus Kuv lub npe li? Txhua tus tib neeg coj lawv txoj kev huab hwm rau Kuv, thiab hauv lawv lub siab, lawv quaj rau Kuv ntsiag to. Kuv tau tshawb nrhiav noob neej txhua tes dej num: Nyob hauv cov tib neeg uas tau raug yaug kom dawb huv lawm, tsis muaj ib tug twg uas tsis mloog Kuv lus li, tsis muaj leej twg uas txiav txim rau Kuv. Txhua tus tib neeg tau raug ntxuav los ntawm Kuv tus yam ntxwv lawm. Txhua tus tib neeg tab tom los paub Kuv, tab tom txav los ze zog los cuag Kuv zuj zus thiab tab tom hwm Kuv. Kuv sawv khov kho rau hauv tib neeg tus ntsujplig, tau raug qhuas mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm tib neeg ob lub qhov muag, thiab ntws mus thoob plaws cov ntshav hauv tib neeg tej leeg. Txoj kev qhuas xyiv fab hlo hauv tib neeg lub siab puv npo rau txhua qhov chaw hauv lub ntiaj teb, tej huab cua txias zias thiab zoo heev, tej kev pos huab nti yuav tsis vov av ntxiv lawm thiab lub hnub ci ntsa iab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 18

Nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj, tib neeg rov pom kev dua. Nyob rau hauv Kuv txoj lus, tib neeg nrhiav tau yam uas lawv muaj kev zoo siab. Kuv tau tuaj Sab Hnub Tuaj tuaj, Kuv hu tim Sab Hnub Tuaj tuaj. Thaum Kuv lub yeeb koob ci ntsa iab tawm tuaj, txhua haiv neeg yuav tau pom kev, txhua tus yuav raug coj los rau txoj kev kaj, tsis muaj ib yam nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj li lawm. Nyob rau hauv lub teb chaws, lub neej uas Vajtswv haiv neeg nyob nrog Vajtswv yog zoo siab dhau qhov uas ntsuas tau lawm. Tej dej seev cev nrog rau kev xyiv fab rau ntawm lub neej uas tau koob hmoov ntawm tib neeg, tej toj roob muaj kev zoo siab hlo nrog rau tib neeg Kuv txoj kev muaj nplua mias. Txhua tus tib neeg tab tom mob siab, tab tom rau siab ua hauj lwm, tab tom qhia lawv lub siab ncaj ncees nyob rau hauv Kuv lub teb chaws. Nyob rau hauv lub teb chaws, kev ntxeev siab tsis muaj ntxiv lawm, kev tawm tsam tsis muaj ntxiv lawm; lub ntuj thiab lub ntiaj teb ib leeg vam khom rau ib leeg lawm xwb, tib neeg thiab Kuv txav los ze hauv txoj kev xav tob, los ntawm lub neej uas muaj kev kaj siab qab zib, ib leeg vam khom ib leeg…. Lub sij hawm no, Kuv pib Kuv lub neej nyob rau hauv ntuj ceeb tsheej raws kev raws cai. Ntxwgnyoog txoj kev tsim teeb meem tsis muaj ntxiv lawm, thiab tib neeg yuav tau mus so. Thoob plaws lub qab ntuj khwb, Kuv cov neeg xaiv tseg nyob rau hauv Kuv lub yeeb koob, tau txais koob hmoov uas piv tsis tau, tsis zoo li tib neeg nyob nrog tib neeg, tiam sis zoo li tib neeg nyob nrog Vajtswv. Txhua tus noob neej tau mus dhau Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab lawm, thiab tau qaug txoj kev iab thiab txoj kev qab zib ntawm lub neej yam li qaug cawv. Tam sim no, kev ua neej nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj, yog ua li cas ib tug thiaj li tsis muaj kev zoo siab xyiv fab? Yog ua li cas ib tug cia li tso lub sij hawm uas zoo nkauj li no thiab cia nws plam mus lawm? Nej Cov Uas Yog Tib Neeg! Cia li hu zaj nkauj hauv nej lub siab thiab seev cev nrog rau kev xyiv fab rau Kuv! Tsa nej lub siab dawb paug thiab muab lawv fij rau Kuv! Ntau nej cov nruas thiab ntau yam xyiv fab hlo rau Kuv! Kuv qhia Kuv txoj kev zoo siab thoob plaws lub qab ntuj khwb! Kuv nthuav tawm Kuv lub ntsej muag muaj yeeb koob rau tib neeg! Kuv yuav hu ua ib lub suab nrov nrov! Kuv yuav tsum siab dua lub qab ntuj khwb! Kuv twb kav nyob rau hauv tib neeg lawm! Kuv raug txhawb nqa los ntawm tib neeg! Kuv ya nyob rau saum ntuj ntsuab sab saud thiab cov tib neeg nrog Kuv taug kev mus. Kuv taug kev mus hauv nruab nrab ntawm cov tib neeg thiab Kuv haiv neeg nyob ib puag ncig Kuv! Cov tib neeg lub siab mas xyiv fab hlo, lawv cov nkauj ua rau lub qab ntuj khwb tshee hnyo, tsoo lub ntuj tawg tag! Lub qab ntuj khwb tsis raug huab npog ntxiv lawm; tsis muaj av nkos ntxiv lawm, tsis muaj tej dej qias vuab tsuab sib sau ua ke ntxiv lawm. Cov tib neeg dawb huv ntawm lub qab ntuj khwb! Nyob hauv qab Kuv txoj kev tshuaj xyuas nej qhia nej lub ntsej muag tseeb. Nej tsis yog cov tib neeg uas raug npog nyob rau hauv txoj kev qias vuab tsuab, tiam sis cov tib neeg dawb huv yam li cov qe zeb ntsuab uas muaj nqis, nej yog txhua tus yog cov Kuv hlub, nej yog txhua yam uas Kuv zoo siab! Txhua yam rov qab los muaj txoj sia lawm! Cov neeg dawb huv txhua tus tau rov qab los ua dej num rau Kuv hauv ntuj ceeb tsheej lawm, kev nkag mus rau hauv Kuv lub xub ntiag uas sov siab, tsis muaj kev quaj ntxiv lawm, tsis muaj kev ntxhov siab ntxiv lawm, kev fij lawv tus kheej rau Kuv, kev rov qab los rau hauv Kuv lub tsev, thiab hauv lawv lub teb chaws lawv yuav hlub Kuv yam tsis muaj hnub kawg li! Yeej tsis hloov pauv mus tag ib txhis! Kev tu siab nyob qhov twg! Cov kua muag nyob qhov twg! Sab cev nqaij daim tawv nyob qhov twg! Lub ntiaj teb dua mus lawm, tiam sis lub ntuj yuav nyob mus ib txhis. Kuv tshwm los rau txhua tus tib neeg pom, thiab txhua tus tib neeg qhuas Kuv. Lub neej no, txoj kev zoo nkauj no, txij puag thaum ntuj tsim teb raug los txog ntua thaum lub sij hawm kawg, yuav tsum tsis hloov pauv li. Qhov no yog lub neej ntawm lub teb chaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Nej Txhua Tus Tib Neeg, Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab!

Qhov Dhau Los: 1. Tus Tswv tau cog ib lo lus rau peb, hais tias, “Kuv mus npaj ib qho chaw rau nej. Thiab yog Kuv mus thiab npaj ib qho chaw rau nej, Kuv yuav rov qab los dua, thiab los txais nej rau kuv tus kheej kiag; kom kuv nyob qhov twg, nej kuj yuav tau nyob qhov ntawd thiab(Yauhas 14:2–3). Tus Tswv Yexus tau sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab tau nce mus rau saum ntuj ceeb tsheej mus npaj ib qho chaw rau peb lawm, yog li ntawd qhov chaw no yuav tsum yog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Tiam sis koj ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm thiab twb tau tsa Vajtswv lub teb chaws rau hauv lub ntiaj teb lawm. Kuv tsis to taub li: Lub teb chaws uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej los yog nyob rau hauv lub ntiaj teb?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No