8. Tam sim no nej ua tim khawv hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog Khetos nyob rau tiam kawg, qhov kev tshwm sim ntawm tus Cawm Seej, thiab tias Nws tab tom hais qhia qhov tseeb thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev los yaug tib neeg kom dawb huv thiab cawm tib neeg kom dim, thiab los tso tib neeg kom dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias uas tsaus ntuj nti tiag tiag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav yaug kom tib neeg dawb huv thiab cawm tib neeg kom dim li cas tiag tiag?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv tes hauj lwm nyob rau hauv qhov kev yug los ua neeg tam sim no ces yog yuav nthuav tawm kom pom txog Nws tus moj yam uas qhov tseem ceeb ces yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Tsim tsa ntxiv rau saum lub hauv paus keeb cag no, Nws coj tau qhov tseeb ntau dua los rau tib neeg thiab taw qhia rau lawv txog ntau txoj kev xyaum ua, yog li ntawd thiaj li ua tau tiav hlo Nws lub hom phiaj ntawm txoj kev txeeb tau tib neeg thiab cawm lawv los ntawm lawv tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab. Qhov no ces yog qhov uas nyob tom qab ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Khetos ntawm tiam kawg siv ntau yam kev tseeb los qhia tib neeg, los qhia tshwm tib neeg qhov tseem ntsiab, thiab phua tawm tib neeg cov lus thiab lawv tes dej num. Cov lus no suav nrog ntau txoj kev tseeb, xws li tib neeg lub luag dej num, tib neeg yuav tsum mloog Vajtswv lus li cas, tib neeg yuav tsum npuab siab rau Vajtswv li cas, tib neeg yuav tsum ua neej nyob li cas ntawm txoj kev ua neeg nyob, nrog rau txoj kev txawj ntse thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv, thiab lwm yam ntxiv. Cov lus no puav leej raug qhia ncaj qha rau qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg thiab nws tus yam ntxwv lwj liam. Tshwj xeeb, cov lus uas nthuav tawm txog qhov uas tib neeg tsis lees yuav Vajtswv li cas raug hais tawm rau qhov uas tib neeg yog kev tsim tawm los ntawm Ntxwgnyoog, thiab yog tus yeeb ncuab lub zog tawm tsam Vajtswv. Thaum ua Nws txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim, tsis yog Vajtswv cia li tshaj tawm meej meej txog tib neeg tus yam ntxwv yam yooj yim ua ob peb lo lus hais xwb; tiam sis Nws nthuav tawm, hais daws nrog, thiab cob qhia rau ncua sij hawm ntev loo. Tag nrho cov hau kev nthuav tawm, kev hais daws, thiab kev cob qhia uas sib txawv no tsis tuaj yeem muab tau tib neeg cov lus hais los hloov tau, tab sis nrog qhov tseeb ntawm qhov uas tib neeg tsis muaj. Tsuas yog cov hau kev zoo li cov no xwb thiaj tuaj yeem raug hu tias yog txoj kev txiav txim; tsuas yog los ntawm txoj kev txiav txim li yam no xwb thiaj li tuaj yeem ua kom tib neeg yeem swb thiab ntseeg Vajtswv tag nrho, thiab ntau tshaj ntawd kom tau txais qhov kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Qhov ua txoj dej num ntawm txoj kev txiav txim coj los qhia yog kom tib neeg nkag siab txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab qhov tseeb txog nws tus kheej txoj kev tawm tsam. Tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua rau tib neeg muaj kev nkag siab ntau txog Vajtswv lub siab nyiam, lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num, thiab ntawm tej yam kev zais uas nws tsis tuaj yeem to taub. Nws kuj cia kom tib neeg xeev pom thiab paub txog nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab thiab lub hauv paus ntawm nws txoj kev qias vuab tsuab, nrog rau kom tshawb pom txog tib neeg lub siab phem qias thiab. Cov txiaj ntsig no tau txais los ntawm tes dej num ntawm txoj kev txiav txim, rau qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes dej num no tseeb tiag yeej yog txoj dej num qhib tawm qhov tseeb, txoj hau kev, thiab txoj sia ntawm Vajtswv rau txhua tus neeg uas muaj kev ntseeg rau hauv Nws. Qhov dej num no yog tes dej num ntawm txoj kev txiav txim ua los ntawm Vajtswv los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb

Vajtswv ua tib neeg kom zoo tshaj plaws tiav tau los ntawm txoj hau kev twg? Nws ua kom tiav tau los ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vajtswv tus yam ntxwv tseem ceeb yog muaj kev ncaj ncees, kev chim siab, muaj meej mom tshaj, kev txiav txim, thiab lus foom phem, thiab Nws ua tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws kev txiav txim. Muaj qee tus tib neeg tsis nkag siab, thiab noog tias vim li cas Vajtswv thiaj tsuas muaj peev xwm ua tib neeg kom zoo tshaj plaws dhau los ntawm kev txiav txim thiab lus foom phem xwb. Lawv hais tias “Yog tais Vajtswv tau foom phem rau tib neeg, tib neeg yuav tsis tuag los? Yog tias Vajtswv tau txiav txim rau tib neeg, tib neeg yuav tsis raug kev rau txim los? Yog li tib neeg tseem yuav raug ua kom zoo tshaj plaws tau li cas?” Cov lus no yog cov lus ntawm tus tib neeg uas tsis paub txog Vajtswv tes hauj lwm li. Yam uas Vajtswv foom phem ntawd yog kev tsis mloog lus ntawm tib neeg, thiab yam Nws txiav txim ntawd yog kev txhaum ntawm tib neeg. Txaws tias Nws hais lus hnyav thiab tsis zoo, Nws nthuav tawm txhua yam uas nyob hauv tib neeg, kev nthuav tawm ntawm cov lus hnyav no uas yog qhov tseem ceeb tshaj nyob rau hauv tib neeg, tab sis dhau los ntawm tej kev txiav txim ntawd, Nws muab ib qho kev paub tob txog lub tseem ntsiab ntawm cev nqaij daim tawv, thiab vim li no thiaj ua rau tib neeg zwm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tib neeg cev nqaij daim tawv yog txoj kev txhaum thiab yog Ntxwgnyoog, nws yog kev tsis mloog lus, thiab nws yog yam khoom rau ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas. Yog li ntawd, kom tib neeg nkag siab txog lawv tus kheej, cov lus txiav txim ntawd Vajtswv yuav tsum tshwm sim rau tib neeg thiab yuav tsum muaj kev tsim kho kom zoo txhua hom; tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv tes hauj lwm thiaj yuav pom tshwm sim.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

Tsis hais Vajtswv txiav txim rau tib neeg los sis foom phem rau tib neeg, ob qho no ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws: Ob qho no yog ua rau kom muaj kev zoo tshaj plaws uas daws tej kev tsis huv hauv tib neeg xwb. Dhau los ntawm cov hau kev no ua kom tib neeg tau txais kev tsim kho kom zoo, thiab txhab yam tsis muaj nyob rau hauv tib neeg kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws cov lus thiab tes hauj lwm. Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov lus hnyav, los sis kev txiav txim, los sis kev rau txim—tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb, thiab yog qhov zoo tsim nyog lawm. Vajtswv tsis txeev ua hauj lwm li no nyob rau ntau tiam dhau los li qhov no; hnub no, Nws ua hauj lwm rau hauv nej kom nej thiaj yuav txaus siab rau Nws lub tswv yim. Txawm tias nej tau ntsib kev mob nyob hauv nej lub siab los, nej lub siab nyob ruaj khov thiab muaj kev thaj yeeb; nws yog nej txoj koob hmoov uas muaj cuab kav txaus siab nyob rau Vajtswv tes hauj lwm ntawm theem no. Tsis hais nej yuav muaj cuab kav tau txais dab tsi nyob rau yav tom ntej, yam uas nej pom ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no yog txoj kev hlub. Yog tib neeg tsis muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev tsim kho kom zoo, nws tej kev ua thiab tus cwj pwm yeej yuav ib txwm nyob tau tsis tob, thiab nws tus yam ntxwv yuav ib txwm tsis hloov pauv li. Qhov no puas suav tau tias raug Vajtswv muab tau lawm? Hnub no, txawm tias nws tseem muaj ntau yam xws li kev khav theeb thiab kev siab hlob nyob rau hauv tib neeg los, tib neeg tus yam ntxwv muaj kev ruaj khov ntau dhua yav dhau los lawm. Vajtswv txoj kev qhuab ntuas koj yog ua los txhawm rau kev cawm koj, thiab txawm tej zaum koj yuav hnov mob nyob rau lub sij hawm ntawd, hnub ntawm kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv yuav los txog. Thaum txog lub sij hawm ntawd, koj saib rov qab koj yuav pom txog tias Vajtswv tes hauj lwm ntse npaum li cas, thiab thaum txog lub sij hawm ntawd koj yuav muaj cuab kav nkag siab tseeb txog Vajtswv lub siab nyiam.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

Yog tias koj tsis paub Vajtswv tus moj yam, ces koj yeej yuav ntog rau thaum muaj kev sim siab xwb xwb li, vim tias koj tsis faj seb Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log li cas, los ntawm lub ntsiab dab tsi uas Nws ua kom lawv zoo tiav log, thiab thaum Vajtswv txoj kev sim siab los rau saum koj thiab lawv tsis zoo li koj tej kev xav, koj yuav tsis muaj peev xwm sawv khov kho. Vajtswv txoj tseem kev hlub yog tag nrho Nws tus moj yam, thiab thaum Vajtswv tus moj yam tag nrho raug muab qhia rau tib neeg, qhov no coj dab tsi los rau koj cev nqaij daim tawv? Thaum Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees raug muab qhia rau tib neeg, lawv cev nqaij daim tawv yuav txom nyem heev rau qhov mob xwb xwb li. Yog tias koj txom nyem rau qhov mob no, ces koj tsis tuaj yeem yuav muab kho tau kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, los sis koj tsis muaj peev xwm muab txoj tseem kev hlub rau Vajtswv. Yog tias Vajtswv kho koj zoo tiav log, Nws yeej yuav qhia Nws tus moj yam tag nrho rau koj tiag. Txij thaum lub sij haum tsim txhua yam los txog ntua rau hnub no, Vajtswv yeej tsis tau qhia Nws tus moj yam tag nrho rau tib neeg—tab sis nyob rau lub sij hawm kawg Nws qhia tshwm tus moj yam rau pab tib neeg no uas Nws tau npaj thiab xaiv tseg lawm, thiab los ntawm qhov kho tib neeg zoo tiav log, Nws qhib lug Nws tus moj yam, los ntawm qhov Nws ua tiav log ib pab tib neeg. Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj tseem kev hlub rau tib neeg. Kev ntsib kev pom Vajtswv txoj tseem kev hlub cheem tsum kom tib neeg tiv kev mob uas mob heev, thiab them ib tug nqi siab. Tsuas yog tom qab qhov no xwb lawv thiaj yuav raug Vajtswv muab tau thiab muaj peev xwm muab lawv txoj tseem kev hlub rov qab rau Vajtswv, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb Vajtswv lub siab thiaj txaus siab. Yog tias tib neeg xav kom raug Vajtswv ua kom zoo tiav log, thiab yog lawv xav ua raws Nws lub siab nyiam, thiab muab tag nrho lawv txoj tseem kev hlub rau Vajtswv, ces lawv yuav ntsum ntsib kev txom nyem thiab kev tsim txom ntau los ntawm lawv tej xwm txheej, los txom nyem rau tej kev mob uas phem tshaj kev tuag. Thaum kawg lawv yuav raug mus muab lawv lub siab tiag tiag rov qab rau Vajtswv. Txawm tias ib tug hlub Vajtswv tiag los tsis hlub yeej qhia tshwm rau thaum muaj kev nyuaj siab thiab kev tsim kho kom zoo. Vajtswv ntxuav tib neeg txoj kev hlub kom dawb huv, thiab qhov no kuj tsuas yog ua tiav rau hauv txoj kev nyuaj siab thiab kev tsim kho kom zoo xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Vajtswv muaj ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv txhua yam ib puag ncig los saib xyuas tib neeg tus moj yam coj tsis ncaj, thiab siv ntau yam los ua kom tib neeg tawg ua lwj ua liam; nyob rau hauv ib kis, Nws saib xyuas tib neeg, nyob rau hauv lwm kis Nws cais tib neeg ua lwj ua liam, thiab nyob rau hauv lwm kis Nws ho nthuav tawm rau tib neeg, tshawb nrhiav thiab nthuav tawm “yam zais npog” nyob ib puag hauv tib neeg lub siab, thiab qhia tshwm tib neeg tus yeeb yam los ntawm kev nthuav tawm txog tib neeg tej yam ntxwv ntau yam. Vajtswv siv ntau lub tswv yim ua kom tib neeg zoo tiav log—los ntawm kev qhia tshwm, los ntawm kev saib xyuas tib neeg, los ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab los ntawm kev qhuab ntuas—yog li tib neeg thiaj paub tias Vajtswv yog tus uas muaj tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Raug Ua Kom Zoo Tiav Log

Tes dej num ua tiav tam sim no yog los ua kom tib neeg tso Ntxwgnyoog, lawv tus qub yawg koob, tseg. Txhua txoj kev txiav txim los ntawm txoj lus yog tsom rau txoj kev nthuav noob neej tus moj yam lwj liam tawm thiab pab tib neeg los to taub lub ntsiab tseeb ntawm lub neej. Tej kev txiav txim uas muaj tsis tu ncua no tho tib neeg lub siab. Txhua txoj kev txiav txim muaj feem rau lawv txoj hmoo thiab ua kom lawv lub siab raug mob xwv kom lawv thiaj tso txhua yam tseg thiab los paub lub neej, paub lub ntiaj teb vaub tsuab, paub Vajtswv lub tswv yim thiab kev muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab kuj paub tib neeg, uas yog raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Tib neeg yim tau txais hom kev rau txim thiab kev txiav txim no ntau npaum li cas, ces tib neeg lub siab yim muaj peev xwm raug mob thiab nws tus ntsujplig yim raug tsa kom tsim npaum li ntawd. Qhov tsa tej ntsujplig uas lwj liam tshaj plaws thiab txawj dag tob tshaj plaws ntawm cov tib neeg no yog lub hom phiaj ntawm hom kev txiav txim no. Tib neeg tsis muaj ntsujplig, ntawd yog, lawv tus ntsujplig twb tuag ntev los lawm thiab nws tsis paub tias muaj Ntuj Ceeb Tsheej, tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv, thiab tsis paub tiag tias lawv tab tom peem tas zog nyob hauv lub qhov tob tob ntawm txoj kev tuag; lawv yuav ua cas paub tau tias lawv ua lub neej nyob rau hauv lub ntuj tawg phem ntawm lub ntiaj teb no? Lawv yuav ua cas paub tau tias lawv lub cev tuag no, los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj, twb poob rau hauv Tub Tuag Teb ntawm txoj kev tuag lawm? Lawv yuav ua cas paub tau tias txhua yam hauv lub ntiaj teb no twb raug puas tsuaj dhau qhov kho tau los ntawm tib neeg lawm? Thiab lawv yuav ua cas paub tau tias tus Tswv Tsim twb tau los rau hauv ntiaj teb hnub no lawm thiab tab tom nrhiav ib pawg neeg lwj liam uas yog cov Nws yuav cawm tau? Txawm yog tom qab tib neeg ntsib kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim lawm los, nws lub siab ruam yeej tseem tsis tig thiab tsis ras li. Ua cas noob neej yuav liam ua luaj li! Thiab txawm tias hom kev txiav txim no zoo li cov lawg uas siab phem poob saum ntuj los, los nws yeej tseem yog qhov txiaj ntsim zoo tiav log rau tib neeg. Yog tias tsis yog txiav txim rau cov tib neeg zoo li no, yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi thiab yeej yuav cawm tsis tau tib neeg tawm hauv lub qhov tob tob ntawm txoj kev txom nyem los kiag li. Yog tsis yog rau tes dej num no, nws yuav nyuaj heev rau tib neeg tawm hauv Tub Tuag Teb los, vim tias lawv lub siab twb tuag ntev lawm thiab lawv tus ntsujplig twb raug Ntxwgnyoog tsuj los ntev lawm. Kev cawm cov tib neeg uas tau tog mus rau hauv qhov tob tshaj plaws ntawm txoj kev liam lawm cheem tsum lub suab hu rau nej kawg zog nkaus, txiav txim rau nej kawg zog nkaus; tsuas yog thaum ntawd xwb nws thiaj li yuav muaj peev xwm tsa tau nej lub siab uas khov lawm kom tsim dheev los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau

Koj yuav tsum tau paub hais tias Vajtswv txoj kev ua kom zoo tiav log, ua kom muaj txhua yam, thiab kev muab tau tib neeg ces tsuas yog rab ntaj thiab suam kiag mus rau hauv lawv lub cev nqaij daim tawv, nrog rau kev txom nyem uas tsis muaj hnub kawg, hluav taws kub, kev txiav txim, kev rau txim, thiab raug foom phem uas phem kawg nkaus, thiab tej kev sim siab uas tsis muaj hnub kawg. Xws li yog nyob hauv zaj dab neeg thiab qhov tseeb ntawm tes hauj lwm cawm tib neeg. Li cas los xij, tag nrho txhua yam no puav leej hais ncaj nraim txog tib neeg lub cev nqaij daim tawv xwb, thiab tag nrho cov qauv ntawm kev ua siab phem yog lub hom phiaj tsis muaj kev hlub tshua dhau los ntawm tib neeg lub cev nqaij daim tawv (rau qhov tib neeg tsis muaj txim). Txhua yam no tsuas yog txhawm rau Nws lub yeeb koob thiab Nws zaj lus tim khawv, thiab rau Nws txoj kev cawm tib neeg xwb. Qhov no twb yog vim tias Nws tes hauj lwm tsis yog txhawm rau tib neeg nkaus xwb, tab sis kuj yog rau tag nrho txhua txoj hau kev, xws li rau kom puv npo Nws txoj kev xav thaum ub thaum Nws tsim tib neeg. Yog li ntawd, tej zaum li cuaj caum feem pua ntawm yam tib neeg tau ntsib uas muaj feem nrog tej kev txom nyem thiab tej kev sim siab ntawm hluav taws, thiab muaj tsawg kawg nkaus, los sis tsis muaj kiag li, yam uas qab zib thiab hnub uas muaj kev zoo siab rau yam ua tib neeg lub cev nqaij daim tawv tau tshawb nrhiav. Haj yam tsawg tshaj mas yog tib neeg muaj peev xwm lom zem nrog lub sij hawm muaj kev zoo siab ntawm lub cev nqaij daim tawv, siv lub sij hawm uas zoo tshaj plaws nrog Vajtswv. Lub cev nqaij daim tawv mas qias neeg, yog li ntawd yam ua tib neeg lub cev nqaij daim tawv pom los sis muaj kev lom zem nrog tsis muaj qab hau dab tsi tiam sis Vajtswv txoj kev rau txim, yog yam uas tib neeg tsis nyiam, xws li tias nws yog qhov tu ncua tsis muaj txoj kev txawj xav li ib txwm muaj lawm. Qho no twb yog vim tias Vajtswv yuav nthuav qhia Nws tus moj yam ncaj ncees, uas yog qhov uas tsis nyiam los ntawm tib neeg, tsis zam tib neeg tej kev ua txhaum, thiab ntxub yeeb ncuab. Vajtswv qhib plho nthuav qhia tag nrho Nws tus moj yam dhau ntawm lub ntsiab uas tsim nyog lawm, yog li xam tag nrho tes hauj lwm ntawm Nws rau-txhiab-xyoo sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog—tes hauj lwm ntawm kev cawm dim pub rau tib neeg txhua tus, thiab kev puas ntsoog ntawm Ntxwgnyoog uas nyob puag thaum ub!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Hom Phiaj ntawm Kev Cawm Tib Neeg

Txhua lo ntawm Vajtswv cov lus mas ntaus raug kiag peb ib qho chaw tuag, ua rau peb raug mob thiab muaj kev ntshai puv nkaus. Nws nthuav tawm peb tej kev xav phem, peb tej kev xav hauv nruab siab, thiab peb tus moj yam qias vuab tsuab. Txij tag nrho tej uas peb hais thiab ua, los mus rau peb txhua qhov kev xav thiab tswv yim, peb tus yeeb yam lub ntsiab tseeb ces raug qhia tshwm tag nrho hauv Nws cov lus, muab peb tso kiag rau txoj kev ntshai thiab tshee nkuj nkaws yam tsis muaj chaw zais peb tej kev txaj muag li. Ib qho dhau ib qho, Nws qhia peb txog tag nrho peb tej kev ua, peb tej hom phiaj thiab tej kev npaj siab, txawm yog kiag tus moj yam qias vuab tsuab uas peb tus kheej kiag twb tsis tau tshawb nrhiav tau, ua rau peb hnov zoo li tag nrho peb tej kev tsis zoo raug nthuav tawm tag nrho thiab, tseem tshaj ntawd ntxiv thiab, yeej peb tag nrho. Nws txiav txim rau peb rau tej kev tawm tsam Nws, qhuab ntuas peb rau peb tej kev saib tsis taus kev ntseeg thiab cem Nws, thiab ua rau peb hnov zoo li, nyob rau ntawm Nws ob lub qhov muag, mas peb tsis muaj ib yam dab tsi uas ntxim txaus txhiv rov qab li, hais tias peb yog niag Ntxwgnyoog uas muaj sia nyob. Peb txoj kev cia siab ces ntuag tag; peb tsis tau luag yuav thov ib yam dab tsi uas tsis muaj laj thawj ntawm Nws hlo li lawm los sis zais ib yam dab tsi txog Nws li lawm, thiab peb tej npau suav kiag los ib hmos xwb ces cia li yaj ntshis lawm. Qhov no yog ib qho tseeb uas peb tsis muaj leej twg yuav xav tawm thiab peb tsis muaj leej twg yuav txais yuav tau li. Tib pliag ntshis xwb, peb plam kiag peb qhov sib luag sib npaug hauv nruab nrog thiab tsis paub xyov yuav taug txoj kev tom ntej mus ntxiv tau li cas li, los sis xyov yuav tuav peb txoj kev ntseeg mus ntxiv tau li cas li. Nws zoo nkaus li peb txoj kev ntseeg tau khiav rov qab mus kiag rau qhov pib lawm, thiab zoo nkaus li peb yeej tsis tau ntsib los sis paub Tswv Yexus dua li. Txhua yam ntawm peb ob lub qhov muag pom ces cia li ua rau peb yoob ruam tag li thiab ua rau peb cia li ua ob peb lub siab txiav txim siab dab tsi tsis tau hlo li. Peb lub siab poob nthav, peb tag kev cia siab kiag, thiab nyob tob hauv peb lub siab mas zoo li muaj kev npau taws thiab kev poob ntsej muag yam cheem tsis tau hlo li. Peb sim yuav tso tawm, nrhiav kev khiav tawm, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav nyob tos peb tus Tswv Yexus ntxiv, es peb thiaj li tau muab peb lub siab lub ntsws nchuav kiag rau Nws. Txawm hais tias muaj ntau lub sij hawm uas sab nraud mas zoo li peb nyob tus yees, tsis khav theeb los sis tsis txo hwj chim, nyob rau hauv peb lub siab mas zoo nkaus li peb poob ib yam dab tsi lawm uas peb yeej tsis tau hnov zoo li ntawd dua los li. Txawm hais tias qee lub sij hawm mas saib sab nraud ces zoo li peb nyob tau siab tus yees, tab sis peb lub siab mas raug kev mob kev ntsaj muab kauj muab do npaum nkaus li ib nthwv dej hiav txwv ntas thaum raug cua daj cua dub ntaus. Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim muab peb tej kev cia siab thiab kev npau suav tev pov tseg tag nrho, muab peb tej nyuag kev ntshaw luam thuam ntsuav ntawd xaus kiag thiab ua rau peb tsis kam ntseeg hais tias Nws yog peb tus Cawm Seej thiab muaj cuab kav yuav cawm tau peb. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau qhib ib lub qhov ntuj kem kiag peb thiab Nws, ib lub qhov ntuj uas toj tshaj plaws es tsis muaj leej twg kam hla mus li. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim yog thawj zaug uas ua rau peb swb loj kawg nkaus li, thiab poob ntsej muag loj kawg nkaus hauv peb lub neej. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ua rau peb txaus siab tiag tiag rau Vajtswv lub meej mom thiab qhov kev tsis zam tib neeg tej kev ua txhaum, muab piv rau tej uas peb yeej liam tshaj plaws, qias tshaj plaws li. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb tig ras thawj zaug hais tias peb mas khav theeb tshaj plaws thiab tsab muaj tshaj plaws li, thiab hais tias tib neeg yuav tsis muaj hnub uas sib txig nrog Vajtswv li, los sis yuav sib luag nrog Vajtswv li. Nws qhov kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb tsis xav nyob rau hauv tus moj yam qias vuab tsuab ntxiv lawm, ua rau peb muab tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb no pov tseg kom sai li sai tau, thiab kom peb tseg kiag txhob ua tej kev phem kev qias thiab kev ntxim ntxub rau Nws. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ua rau peb zoo siab mloog Nws tej lus, tsis txhob tawm tsam Nws tej kev coj thiab kev npaj. Nws txoj kev txiav txim thiab kev rau txim tau ua rau peb rov xav ciaj thiab ua rau peb zoo siab txais yuav Nws ua peb tus Cawm Seej…. Peb tau tawm hauv tes hauj lwm txeeb tau lawm, tawm hauv dab teb, tawm hauv lub hav tsaus ntuj nti ntawm txoj kev tuag…. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau muab tau peb lawm, pab neeg no! Nws tau yeej Ntxwgnyoog thiab tua yeej Nws cov yeeb ncuab coob heev lawm!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 4: Saib Vajtswv qhov Kev Tshwm Sim Los nyob rau hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim

Qhov Dhau Los: 7. Nej ua tim khawv hais tias Vajtswv ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg yog txhawm rau kom yaug tib neeg kom dawb huv thiab cawm tib neeg kom dim tiag tiag, tiam sis kuv twb tau nyeem cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais qhia lawm, thiab cov lus ntawd mas muaj ib txhia hnyav heev—cov lus ntawd teem txim thiab foom tsis zoo rau tib neeg. Qhov no tsis yog txoj kev rau txim rau tib neeg lod? Yuav ua li cas thiaj hu tau hais tias qhov ntawd yog txoj kev yaug tib neeg kom dawb huv thiab kev cawm tib neeg kom dim?

Ntxiv Mus: 9. Cov neeg Yixayees tau ntseeg Yehauvas ib tiam dhau ib tiam los, thiab cov tib neeg uas ntseeg tus Tswv Yexus tuaj yeem pom tau tias thoob plaws ntiaj teb. Yog Yehauvas, tus Tswv Yexus, thiab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tib tug Vajtswv xwb no, vim li cas nej thiaj li hais tias txawm tib neeg yuav ntseeg Yehauvas los sis Yexus los xij, yog hais tias lawv tsis lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim ntawm tiam kawg, ces lawv yuav raug tshem tawm mus?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No