2. Qhov Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm ntawm Qhov Kev Txeeb Tau

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Noob neej, raug Ntxwgnyoog muab ua coj tsis ncaj loj heev lawm, yeej tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv, thiab tau tseg kev pe hawm Vajtswv lawm. Nyob rau thaum chiv keeb, thaum tsim Adas thiab Eva, Yehauvas lub koob meej thiab cov lus tim khawv puav leej tau muab qhia tag lawm. Tiam sis tom qab raug muab ua coj tsis ncaj tag lawm, tib neeg tau poob lub koob meej thiab cov lus tim khawv lawm, rau qhov txhua leej txhua tus tau ntxeev siab tawm tsam Vajtswv thiab tau tsum tsis hwm Nws tag nrho huv si lawm. Txoj kev kov yeej hnub no yog rov qab los qhia tag nrho cov lus tim khawv thiab tag nrho lub koob meej, thiab los ua kom tib neeg txhua tus pe hawm Vajtswv, kom muaj cov lus tim khawv nyob rau ntawm yam uas tau tsim los lawm; qhov no yog txoj hauj lwm uas yuav tsum tau ua kom tiav rau theem no. Yuav ua li cas, tiag tiag, kom kov yeej tau noob neej? Los ntawm kev siv txoj hauj lwm ntawm cov lus ntawm theem no los ua kom tib neeg ntseeg tag nrho; los ntawm kev siv kev tshaj tawm, kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev foom tsis zoo los coj nws mus rau hauv kev zwm rau tag nrho; los ntawm kev tshaj tawm tib neeg txoj kev ntxeev siab thiab kev txiav txim rau nws txoj kev tawm tsam kom nws thiaj li paub txog txoj kev tsis ncaj ncees thiab kev qias vuab tsuab ntawm noob neej, thiab siv cov no los ua ib txoj kev tiv thaiv rau Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees. Nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws los ntawm cov lus no uas tib neeg raug kov yeej thiab tau ntseeg tag nrho. Cov lus yog cov tseem ceeb rau kev kov yeej tib neeg thaum kawg, thiab txhua tus uas lees txais Vajtswv txoj kev kov yeej yuav tsum lees txais kev ntaus thiab kev txiav txim ntawm Nws cov lus. Tus txheej txheem ntawm kev hais lus hnub no qhov tseeb yog tus txheej txheem ntawm kev kov yeej. Thiab tsuas yog qhov tias seb tib neeg yuav tsum koom tes li cas xwb los? Los ntawm kev paub noj thiab haus cov lus no, thiab kev ua tiav ib txoj kev nkag siab txog cov lus no. Raws li qhov tib neeg raug kov yeej tau li cas, qhov no tsis yog ib yam uas lawv tuaj yeem ua tau los ntawm lawv tus kheej. Txhua yam uas koj tuaj yeem ua tau yog, los ntawm kev noj thiab kev haus cov lus no, kom los paub txog koj txoj kev coj tsis ncaj thiab kev qias vuab tsuab, koj txoj kev ntxeev siab thiab koj txoj kev tsis ncaj ncees, thiab ntog rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog tias, tom qab paub txog Vajtswv lub siab nyiam lawm, koj muaj peev xwm muab nws coj los xyaum ua, thiab yog tias koj muaj ntau lub zeem muag thiab muaj peev xwm los zwm rau cov lus no tag nrho, thiab koj tsis xaiv los ntawm koj tus kheej, ces koj yuav tau raug kov yeej lawm—thiab nws yuav yog ib qho txiaj ntsig ntawm cov lus no. Vim li cas noob neej thiaj li poob cov lus tim khawv lawm? Vim hais tias tsis muaj leej twg muaj kev ntseeg Vajtswv li, vim hais tias Vajtswv tsis muaj chaw nyob hauv tib neeg lub siab li. Txoj kev kov yeej ntawm noob neej yog kev rov txhim kho txoj kev ntseeg ntawm noob neej. Tib neeg ib txwm xav khiav pau hau nti mus rau hauv sab lub ntiaj teb, lawv muaj kev cia siab ntau yam, xav tau ntau yam rau lawv lub neej yav tom ntej, thiab muaj kev xav tau ntau yam heev. Lawv ib txwm xav txog sab cev nqaij daim tawv, npaj rau sab cev nqaij daim tawv, thiab tsis muaj lub siab xav tshawb nrhiav txoj kev ntseeg Vajtswv li. Lawv lub siab tau raug Ntxwnyoog txeeb tau lawm, lawv tau poob lawv txoj kev huab hwm Vajtswv lawm, thiab lawv tau tsom ntsoov rau ntawm Ntxwgnyoog lawm xwb. Tiam sis tib neeg yog Vajtswv tsim los. Yog li, tib neeg tau ua cov lus tim khawv poob lawm, txhais tau tias nws tau ua lub koob meej ntawm Vajtswv poob lawm thiab. Lub hom phiaj ntawm kev kov yeej noob neej yog rov los txeeb lub koob meej ntawm noob neej txoj kev huab hwm rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

Txoj kev kov yeej hnub no yog npaj los ua kom pom tseeb tias tib neeg hnub kawg yuav zoo li cas. Vim li cas Kuv thiaj hais tias txoj kev rau txim thiab kev txiav txim hnub no yog kev txiav txim ua ntej lub zwm txwv dawb uas loj thaum lub sij hawm kawg? Koj tsis pom qhov no lov? Vim li cas kev kov yeej thiaj li yog theem kawg? Nws tsis yog ib qho meej meej uas nthuav tawm txog hom kev xaus dab tsi uas txhua hom tib neeg yuav ntsib lov? Puas yog nws tsis tso cai rau txhua tus, hauv chav kev kov yeej ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim, los qhia lawv cov kob tiag tiag thiab tom qab ntawd muab lawv cais raws li lawv hom? Dua li qhov hais tias qhov no yog kev kov yeej noob neej, nws yuav zoo dua uas hais tias qhov no tab tom qhia tias hom kev xaus dab tsi uas yuav muaj rau txhua hom tib neeg. Qhov no yog hais txog kev txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum thiab tom qab ntawd nthuav tawm txog ntau hom tib neeg, thaum ntawd mam li txiav txim seb lawv yog neeg phem los yog neeg ncaj ncees. Tom qab kev kov yeej lawm, ces yog txoj hauj lwm ntawm kev muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab muab kev rau txim rau cov neeg phem. Cov tib neeg uas mloog lus tiag tiag—txhais hais tias cov uas raug kov yeej tag nrho lawm—yuav muab tso rau theem tom ntej ntawm kev tshaj tawm Vajtswv txoj hauj lwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb no; cov uas tsis raug kov yeej yuav raug tso rau hauv kev tsaus ntuj thiab ntsib nrog rau kev puas tsuaj. Yog li tib neeg thiaj li yuav raug cais mus raws li hom, pab uas ua phem nrog kev phem, kom tsis muaj txoj kev kaj ntawm lub hnub ib zaug ntxiv li lawm, thiab pab uas ncaj ncees nrog kev zoo, kom tau txais txoj kev kaj thiab nyob mus ib txhis hauv txoj kev kaj. Lub sij hawm kawg twb los ze rau txhua yam lawm; tib neeg hnub kawg tau raug nthuav tawm meej meej rau nws ob lub qhov muag lawm, thiab txhua yam yuav raug muab cais mus raws li hom. Yog li ces, yuav ua li cas, tib neeg thiaj li yuav tuaj yeem khiav dhau txoj kev txom nyem siab ntsws ntawm txhua tus tib neeg raws li hom? Qhov xaus uas sib txawv ntawm txhua hom tib neeg tau raug nthuav tawm thaum lub sij hawm kawg los ze rau txhua yam, thiab qhov no tau ua tiav thaum lub sij hawm kev kov yeej thoob plaws lub qab ntuj khwb (suav tag nrho txhua txoj kev kov yeej, pib los ntawm txoj hauj lwm tam sim no kiag). Kev qhia tshwm ntawm lub sij hawm kawg ntawm noob neej txhua tus twb tau ua tiav ua ntej lub rooj zaum ntawm kev txiav txim, hauv chav kev rau txim, thiab chav kev kov yeej ntawm lub sij hawm kawg lawm. … Theem kawg ntawm kev kov yeej yog txhais tau hais tias cawm tib neeg, thiab kuj nthuav tawm lawv hnub kawg thiab. Nws yog los tshaj tawm tib neeg tiam los ntawm kev txiav txim, yog li thiaj ua rau lawv los lees txim, kom sawv tsees los, los nrhiav txoj sia thiab txoj hau kev tseeb ntawm noob neej lub neej. Nws yog los los tsa cov siab uas loog tag lawm thiab ua rau tib neeg ruam thiab los qhia, los ntawm kev txiav txim, lawv txoj kev ntxeev siab. Txawm li cas los xij, yog tias tib neeg tseem tsis muaj peev xwm los lees txim, tseem tsis muaj peev xwm los nrhiav txoj kev tseeb ntawm noob neej lub neej thiab tsis muaj peev xwm tso tseg cov kev coj tsis ncaj no, ces lawv dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, thiab yuav raug Ntxwgnyoog muab nqos mus. Yam zoo li no yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv txoj kev kov yeej: los cawm tib neeg, thiab kuj los qhia txog lawv cov kev xaus thiab. Cov kev xaus uas zoo, cov kev xaus uas phem—lawv raug nthuav tawm los ntawm kev kov yeej. Tsis hais tib neeg yuav raug cawm los yog raug foom tsis zoo rau txhua yam yog raug nthuav tawm rau thaum lub sij hawm kev kov yeej.

Thaum lub sij hawm kawg yog thaum txhua yam yuav raug cais tawm raws li hom los ntawm kev kev yeej. Kev kov yeej yog txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg; hauv lwm lo lus, kev txiav txim rau txhua tus tib neeg cov kev txhaum yog txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg. Yog tsis li ntawd, yuav cais tib neeg tawm tau li cas? Txoj hauj lwm ntawm kev cais tawm uas tau ua tiav rau hauv nej yog qhov pib ntawm txoj hauj lwm zoo li no uas nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb. Tom qab qhov no lawm, cov tib neeg ntawm txhua daim av thiab txhua haiv neeg kuj yuav raug cob rau kev kov yeej thiab. Qhov no txhais tau hais tias txhua tus tib neeg uas tau tsim los yuav raug cais tawm raws li hom, los rau ntawm lub rooj zaum hauv ntej ntawm kev txiav txim los raug txiav txim. Tsis muaj ib tug tib neeg twg thiab ib yam dab tsi uas tuaj yeem khiav dim kev tsim txom ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim no kiag li, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ib yam dab tsi uas tsis raug cais tawm raws li hom li; txhua tus tib neeg yuav raug faib, rau qhov lub sij hawm kawg ntawm txhua yam txav los ze lawm, thiab txhua yam uas nyob rau saum ntuj thiabhauv ntiaj teb twb tau los txog qhov xaus lawm. Tib neeg yuav ua li cas khiav dim lub sij hawm kawg ntawm noob neej txoj kev muaj nyob?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

Lub hom phiaj txiaj ntsig ntawm kev kov yeej yog, siab tshaj txhua yam, rau tib neeg sab cev nqaij daim tawv kom tsis txhob ntxeev siab mus ntxiv lawm; qhov ntawd yog, kom tib neeg lub siab tau txais ib txoj kev paub tshiab txog Vajtswv, kom tib neeg lub siab mloog Vajtswv lus tiag tiag, thiab kom tib neeg xav muaj Vajtswv. Tib neeg tsis tau suav tias tau raug kov yeej lawm thaum lawv tus yam ntxwv los sis sab cev nqaij daim tawv hloov pauv; thaum tib neeg txoj kev xav, tib neeg lub siab, thiab tib neeg txoj kev txawj xav hloov puav, uas hais tau tias, thaum tag nrho tus cwj pwm kev xav hloov pauv—thaum ntawd thiaj li yuav yog thaum koj tau raug kov yeej los ntawm Vajtswv. Thaum koj tau txiav txim siab los mloog lus thiab tau hloov lub siab tshiab, thaum koj tsis coj koj cov kev xav phem los sis cov hom phiaj los rau Vajtswv cov lus thiab txoj hauj lwm mus ntxiv lawm, thiab thaum koj lub hlwb tuaj yeem xav li ib txwm xav lawm—uas hais tau tias, thaum koj tuaj yeem siv koj tus kheej rau Vajtswv tag nrho koj lub siab—ces koj yog hom tib neeg uas twb tau kov yeej tag nrho lawm. Hauv txoj kev lig kev cai ntseeg, ntau tus tib neeg raug tsim txom loj heev hauv lawv lub neej: Lawv txo lawv lub cev thiab kwv lawv tus ntoo khaub lig, thiab lawv yeej tseem raug tsim txom thiab nyiaj tiv mus txawm hais tias yuav ze rau txoj kev tuag los xij! Muaj ib txhia tseem tau yoo mov thaum sawv ntxov ntawm lawv txoj kev tuag thiab. Tag nrho lawv lub neej lawv tsis lees lawv tus kheej tej zaub mov thiab khaub ncaws zoo, tsuas yog tsom ntsoov rau kev tsim txom nkaus xwb. Lawv muaj peev xwm txo lawv lub cev thiab tso txoj kev ntshaw ntawm lawv sab cev nqaij daim tawv tseg. Lawv lub siab nyiaj tiv kev tsim txom yog ib qho tsim nyog qhuas. Tiam sis lawv txoj kev xav, lawv cov kev xav phem, lawv tus cwj pwm kev xav, thiab qhov tseeb tiag lawv tus yeeb yam qub, tseem tsis tau raug rhuav tshem ib qho me me li. Lawv tu ncua kev paub tseeb ntawm lawv tus kheej. Lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv yog ib qho qub kev cai ntawm ib txoj kev xav uas tseem muaj nyob, tus Vajtswv uas pom tsis meej. Lawv txoj kev txiav txim siab los raug tsim txom rau Vajtswv yog los ntawm lawv txoj kev mob siab thiab lawv cov yam ntxwv zoo los. Txawm hais tias lawv ntseeg Vajtswv, lawv tsis nkag siab Nws los sis tsis paub txog Nws lub siab nyiam li. Lawv tsuas yog lam ua hauj lwm thiab raug tsim txom qi muag nti rau Vajtswv xwb. Lawv tsis muaj nuj nqis dab tsi rau hauv kev ua dej num nrog kev thoob tsib, tsuas yog quav ntsej me ntsis txog tias yuav ua li cas lawv txoj dej num thiaj li yuav ua tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb, thiab tsawg dua li lawv ceev faj txog ntawm qhov yuav ua li cas thiaj li ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv. Tus Vajtswv uas lawv ua dej num rau tsis yog tus Vajtswv uas nyob hauv Nws tus yam ntxwv qub, tiam sis yog ib tug Vajtswv uas tau muaj koob meej, yog ib yam khoom ntawm lawv tus kheej txoj kev xav, yog ib tug Vajtswv uas lawv tsuas tau hnov, los sis nrhiav tau nyob hauv cov ntawv sau xwb. Ces lawv mam li siv lawv cov kev xav uas zoo thiab kev ntseeg los raug tsim txom rau Vajtswv thiab lees ua Vajtswv txoj hauj lwm uas Vajtswv xav ua. Lawv txoj kev ua dej num poob qis heev, cov kev uas dej num li ntawd yeej tsis muaj ib txoj muaj peev xwm ua tau dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Txawm hais tias lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas los xij, lawv txoj kev vam qub ntawm kev ua dej num thiab lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv tseem tsis tau hloov li, vim lawv tseem tsis tau ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev ua kom zoo tshaj plaws, thiab tsis muaj leej twg coj lawv siv qhov tseeb. Tab txawm hais tias lawv ntseeg Yexus uas yog tus Cawm Seej los xij, lawv yeej tsis muaj ib tug tau pom tus Cawm Seej kiag li. Lawv tsuas paub Nws los ntawm lub koob meej thiab hnov los xwb. Raws li qhov tshwm sim, lawv txoj kev ua dej num pom tau tias tsis zoo tshaj li txoj kev ua dej num uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis uas qi muag nti, zoo ib yam li ib tug neeg dig muag uas ua dej num rau nws txiv kiag ntag. Thaum kawg, txoj kev ua dej num zoo li no puas tuaj yeem ua tiav tau ib yam dab tsi? Thiab leej twg thiaj li yuav pom zoo rau nws? Txij thaum pib mus txog thaum xaus, lawv txoj kev ua dej num yeej tseem nyob li qub li ib txwm; lawv tsuas yog txais cov kev kawm uas tib neeg-ua xwb thiab lub hauv paus uas lawv txoj kev ua dej num cog rau yog nyob rau hauv lawv cov yeeb yam thiab lawv tus kheej cov kev nyiam nkaus xwb. Qhov no yuav coj tau yam phaj tshab dab tsi los? Tab txawm Petus, tus uas tau pom Yexus kiag los, twb tsis paub yuav ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam li cas; nws tsuas yog los paub qhov no thaum kawg, thaum nws twb laus lawm xwb. Qhov no hais li cas txog cov tib neeg dig muag uas tsis tau ntsib dua ib qho me me ntawm kev raug rhuav tshem los sis ntawm kev raug qhuab qhia, thiab cov uas tsis muaj ib tug coj lawv li? Tsis yog hais tias txoj kev ua dej num ntawm nej coob tus hnub no zoo ib yam li cov tib neeg dig muag no thiab lov? Txhua tus uas tsis tau txais kev txiav txim, tsis tau txais kev qhuab qhia thiab kev rhuav tshem, thiab cov uas tsis tau hloov pauv li—puas yog lawv tsis tau raug kov yeej tag nrho? Cov tib neeg zoo li no muaj nuj nqis dab tsi? Yog tias koj txoj kev xav, koj txoj kev paub ntawm lub neej, thiab koj txoj kev paub txog Vajtswv qhia tias tsis muaj ib txoj kev hloov pauv tshiab thiab koj yeej tsis tau txais ib yam dab tsi tiag tiag li, ces koj yeej yuav ua tsis tiav ib yam dab tsi zoo hauv koj txoj kev ua dej num kiag li! Yog tsis muaj ib lub zeem muag thiab ib txoj kev paub tshiab txog Vajtswv txoj hauj lwm, koj tsis tuaj yeem raug kov yeej tau. Koj txoj kev raws Vajtswv qab yuav zoo li cov neeg uas raug kev tsim txom thiab yoo mov: uas muaj nqis me me xwb! Nws yog qhov tseeb vim tias muaj ib co lus tim khawv me ntsis txog yam uas lawv ua uas Kuv hais tias lawv txoj kev ua dej num tsis muaj qab hau! Lawv siv lawv lub neej raug tsim txom thiab raug kaw rau hauv nkuaj; lawv yeej ib txwm ua siab ntev, hlub, thiab lawv ib txwm kwv tus ntoo khaub lig, lawv raug saib tsis taus thiab raug tsis lees paub los ntawm lub ntiaj teb, lawv ntsib txhua yam kev txom nyem, thiab txawm hais tias lawv mloog lus mus txog ntua thaum kawg los, lawv yeej tseem tsis tau raug kov yeej li, thiab tsis tuaj yeem hais lus tim khawv kom raug kov yeej kiag li. Lawv tau raug ib txoj kev tsim txom loj heev, tiam sis sab hauv lawv tsis paub Vajtswv hlo li. Tsis muaj lawv ib txoj kev xav qub, cov kev xav phem qub, cov kev xyaum ua raws li tej kev lig kev cai qub, kev paub uas tib neeg-tsim, thiab tej tswv yim noob neej tau raug rhuav tshem li. Tsis muaj ib qho kev paub tshiab me me nyob rau hauv lawv kiag li. Tsis muaj ib qho me me ntawm lawv txoj kev paub txog Vajtswv yog tseeb los sis yog li. Lawv tau nkag siab yuam kev txog Vajtswv lub siab nyiam lawm. Qhov no puas yog ua dej num rau Vajtswv? Txawm koj txoj kev paub txog Vajtswv yav dhau los zoo li cas los xij, yog tias nws tseem zoo li qub rau hnub no thiab koj tas zog cog lub hauv paus ntawm koj txoj kev paub txog Vajtswv rau hauv koj tus kheej cov kev xav phem thiab cov tswv yim txawm tias Vajtswv yuav ua dab tsis los xij, uas yog hais tau tias yog tias koj tsis muaj yam tshiab, txoj kev paub tseeb txog Vajtswv thiab yog tias koj tsis paub Vajtswv tus yam ntxwv thiab tus moj yam tseeb, yog tias koj txoj kev paub txog Vajtswv tseem raug coj los ntawm kev ua neeg phem, txoj kev xav tsis tseeb thiab tseem yug raws li noob neej txoj kev xav thiab cov kev xav phem, ces koj tseem tsis tau raug kov yeej. Kuv hais tag nrho cov lus no rau koj hnub no kom koj thiaj li paub, kom txoj kev paub no yuav coj koj mus rau ib txoj kev tshiab, kev paub tseeb; Kuv kuj hais cov lus no txhawm rau qhov rhuav tshem cov kev xav phem qub thiab txoj kev paub qub hauv koj thiab, kom koj thiaj li yuav muaj kev paub tshiab. Yog tias koj noj thiab haus Kuv cov lus tiag tiag, ces koj txoj kev paub yuav hloov pauv ntau heev. Tsuav yog koj noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab muaj ib lub siab mloog lus xwb, ces koj txoj kev vam yuav raug txais rov qab. Tsuav yog koj muaj peev xwm los txais cov kev rau txim uas rov qab rau dua, koj txoj kev xav hauv siab qub yuav maj mam hloov pauv. Tsuav yog koj txoj kev xav hauv siab qub tau raug hloov pauv tag nrho dua tshiab lawm xwb, koj txoj kev xyaum ua kuj yuav hloov pauv mus raws li thiab. Nyob rau hauv txoj kev no, koj txoj kev ua dej num yuav nce zuj zus mus rau-lub hom phiaj, yuav nce zuj zus los muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias koj tuaj yeem hloov pauv koj lub neej, koj txoj kev paub txog noob neej lub neej, thiab koj cov kev xav phem txog Vajtswv, ces koj tus yeeb yam yuav maj mam ploj mus. Qhov no, thiab tsis muaj ib yam dab tsi luv ntawm qhov no, yog qhov txiaj ntsig tau los thaum Vajtswv kov yeej tib neeg, nws yog txoj kev hloov pauv uas tshwm sim hauv tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)

Tes hauj lwm ntawm Yehauvas yog kev tsim lub ntiaj teb, nws yog qhov chiv keeb; theem no ntawm tes hauj lwm yog qhov kawg ntawm tes hauj lwm, thiab nws yog qhov xaus kiag. Nyob rau thaum pib, Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua los ntawm cov xaiv tseg nyob rau hauv Yixayee, thiab nws yog qhov pib kiag ntawm ib tiam tshiab nyob rau hauv qhov chaw uas dawb huv tshaj plaws ntawm txhua qhov. Theem kawg ntawm tes hauj lwm ces yog ua nyob rau hauv lub teb chaws uas tsis dawb huv tshaj txhua lub teb chaws li, los txiav txim rau lub ntiaj teb thiab coj tiam ntawd los rau ib qhov chaw xaus. Nyob rau ntawm theem thib ib, Vajtswv tes hauj lwm yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas kaj tshaj txhua txhia qhov, thiab theem kawg ces yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw, thiab qhov kev tsaus ntuj no yuav raug ntiab tawm mus, qhov kev kaj yuav tshwm tuaj, thiab tag nrho cov neeg yuav raug txeeb tau. Thaum cov neeg ntawm qhov chaw uas tsis dawb huv tshaj thiab tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw no tau raug txeeb tau lawm, thiab tag nrho cov pej xeem tau lees paub hais tias muaj ib tug Vajtswv, tus uas yog tus Vajtswv tiag, thiab txhua tus neeg tau ntseeg lawm, ces qhov tseeb no yuav raug siv los ua qhov kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua ib qho cim xwb: Thaum uas tes hauj lwm ntawm tiam no raug ua tiav tag lawm, tes hauj lwm rau txhiab xyoo ntawm kev cawm tib neeg yuav los rau qhov xaus tag nrho. Thaum cov nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws ntawd raug txeeb tau lawm, ces nws kuj hais tau tias yuav zoo li ntawd rau txhua txhia qhov chaw thiab. Zoo li ntawd, tsuas yog qhov kev txeeb tau nyob rau hauv Suav Teb xwb thiaj li muaj ib qho cim uas muaj qab hau. Suav Teb muaj tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab cov neeg hauv Suav Teb sawv cev rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Nws yog cov neeg Suav uas yog cov uas raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws los ntawm tus zaj loj liab ploog, tus uas muaj kev tawm tsam loj tshaj plaws rau Vajtswv, cov uas lawv txoj kev ua neeg ces yog qhov poob qis tshaj plaws thiab tsis dawb huv tshaj plaws, thiab lawv yog tus tseem tseem qauv rau tag nrho tej tib neeg qias vuab tsuab. Qhov no mas tsis tau hais tias lwm lub teb chaws yuav tsis muaj teeb meem kiag li; tej kev xav phem ntawm tib neeg ces yeej zoo ib yam nkaus li, thiab txawm hais tias cov neeg ntawm cov teb chaws no yuav muaj peev xwm, los yog hais tias lawv tsis paub Vajtswv, ces nws yeej yog hais tias lawv tawm tsam Nws. Vim li cas cov neeg Yudais ho tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv hais? Vim li cas cov Falixai ho tawm tsam Nws? Vim li cas Yudas ho ntxeev siab rau Yexus? Nyob rau lub sij hawm ntawd, coob tus ntawm cov thwj tim yeej tsis paub Yexus. Vim li cas, tom qab uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tag thiab sawv rov los lawm, es tib neeg tseem tsis ntseeg Nws thiab? Ua li tib neeg txoj kev tawv ncauj tsis zoo ib yam nkaus lod? Nws tsuas yog hais tias cov neeg hauv Suav Teb raug muab coj los ua qhov piv txwv xwb, thiab thaum uas lawv raug txeeb tau lawm ces lawv yuav rais mus ua cov qauv xyaum raws thiab cov qauv piv txwv, thiab yuav siv coj los ua qhov chaw piv lus rau lws tus. Vim li cas Kuv pheej hais tas mus li hais tias nej yog ib co khoom ntxiv rau hauv Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg? Nws yog nyob rau hauv cov neeg hauv Suav Teb uas muaj kev qias vuab tsuab, kev tsis dawb huv, kev tsis ncaj ncees, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab tshwm sim tuaj tag nrho thiab nthuav tawm zoo li cas los muaj tag nrho li. Nyob rau ib sab tes, ces lawv yog cov muaj peev xwm qis, thiab nyob rau lwm sab tes, ces lawv lub neej thiab txoj kev xav mas tig rov qab lawm, thiab lawv tej cwj pwm, ib ncig ntawm kev thooj zej koom zos, tsev neeg ua yug rau—tag nrho ces puav leej txom nyem thiab tig rov qab deb heev. Lawv lub meej mom, los ib yam nkaus li, yeej poob qis thiab. Tes hauj lwm nyob rau qhov chaw no thiaj li yog ib qho ntaus cim sawv cev lwm qhov, thiab tom qab tes hauj lwm sim ua no raug ua tiav tag nrho lawm, Vajtswv tes hauj lwm tom qab ntawd yuav mus tau zoo dua lawm. Yog hais tias kauj ruam no ntawmtes hauj lwm muab ua tau tiav hlo lawm, ces tes hauj lwm tom qab ces yeej cia li ua tau mus tus yees lawm xwb. Thaum kauj ruam no ntawm tes hauj lwm raug ua tiav hlo lawm, ces qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawd yeej raug ua tau tag nrho lawm, thiab kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav los txog rau qhov xaus tag nrho. Qhov tseeb, thaum tes hauj lwm nrog nej tau muab ua tiav hlo lawm, qhov no ces yuav cuag nkaus li qhov kev ua tiav thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm. Qhov no yog qhov tseem ceeb uas vim li cas Kuv ho kom nej ua tus qauv xyaum raws thiab tus qauv piv txwv. Kev ntxeev siab, kev tawm tsam, kev tsis dawb huv, kev tsis ncaj ncees—tag nrho ces yeej pom muaj nyob rau hauv cov neeg no, thiab nyob rau hauv lawv ces yeej sawv cev rau tag nrho tej kev ntxeev siab ntawm noob neej. Lawv mas thiaj tseem tseem yog tej yam dab tsi tiag. Yog li ntawd, lawv thiaj li raug muab coj los ua tus qauv rau qhov kev txeeb tau, thiab thaum uas lawv raug txeeb tau lawm ces lawv yuav cia li rais mus ua ib co qauv piv txwv thiab qauv xyaum raws rau lwm tus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)

Tib neeg tsis quav ntsej txog dab tsi ntau tshaj li lawv qhov chaw xaus yav tom ntej, txoj hau kev kawg, thiab seb puas muaj tej yam zoo cia siab rau xwb. Yog muab ib qho kev cia siab zoo heev rau thaum sij hawm ua kev txeeb tau, thiab yog hais tias, ua ntej qhov kev txeeb tau tib neeg, muab ib txoj hau kev kawg uas zoo thiab yog rau lawv caum, ces tsis yog tes hauj lwm kev txeeb tau tib neeg ntawd ua tsis tau qhov uas tsim nyog ua tau nkaus xwb, tab sis qhov uas tau los ntawm kev txeeb tau ntawd kuj yuav raug haub ntxias lawm thiab. Qhov ntawd ces hais tias, kev txeeb tau ntawd ua tau nws tes hauj lwm los ntawm qhov uas muab tib neeg txoj hmoo thiab tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej thiab kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas tib neeg tus yam ntxwv ntxeev siab ntawd tshem tawm pov tseg. Nws tsis yog ua tau los ntawm kev cog lus nrog tib neeg, qhov ntawd yog, muab koob hmoov thiab txoj hmoov hlub rau tib neeg, tab sis yog nthuav tawm tib neeg txoj kev ua siab ncaj los ntawm kev muab lawv tej “kev ywj pheej” rho tawm thiab muab tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej ntawd tshem tawm pov tseg. Qhov no yog qhov tseem ntsiab ntawm kev txeeb tau. Yog muab ib qho kev cia siab zoo heev rau tib neeg thaum xub thawj kiag, thiab ho ua tes hauj lwm qhuab ntuas thiab txiav txim rau tuaj tom qab, ces tib neeg yuav txais yuav kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim raws li qhov uas lawv muaj tej yam zoo yuav tshwm sim tom ntej, thiab txog thaum kawg, ces Nws cov uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsis muaj qhov kev mloog lus thiab kev pe hawm yam tsis muaj dab tsi los hloov pauv li rau tus Tswv Tsim; tsuas muaj kev mloog lus yam tej neeg dig muag thiab neeg ruam xwb, los sis tsis li ntawd ces tib neeg yuav taij ub taij no ntawm Vajtswv yam li tej neeg dig muag, thiab nws yuav tsis muaj hnub txeeb kom tau tib neeg lub siab hlo li. Qhov tau los ntawd, ces yog qhov uas tsis muaj hnub ua tau qhov kev txeeb tau zoo li ntawd kom muab tau tib neeg li, los sis, tshaj qhov ntawd, ces yog qhov kev hais lus tim khawv rau Vajtswv. Cov uas raug tsim tawm los zoo li ntawd yuav tsis muaj cuab kav ua lawv tes dej num, thiab tsuas yog yuav nrog Vajtswv sib khom nqi xwb; qhov no tsis yog kev txeeb tau, tab sis yog kev hlub tshua thiab koob hmoov xwb. Qhov teeb meem loj tshaj plaws nrog rau tib neeg ces yog qhov uas lawv yeej tsis xav txog dab tsi li tab sis tsuas yog xav txog lawv txoj hmoo thiab yam uas yuav tshwm sim tom ntej xwb, uas lawv muab coj los hawm thiab xyaum ua raws. Tib neeg caum Vajtswv kom tau txoj hmoo thiab tau tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej; lawv tsis pe hawm Vajtswv vim lawv hlub Nws. Thiab yog li ntawd, nyob rau qhov kev txeeb tau tib neeg ntawd, tib neeg txoj kev qia dub, kev ntshaw tau ntau thiab tej yam uas yuav thaiv lawv txoj hau kev pe hawm Vajtswv yuav tsum raug rhuav tshem thiab muab tshem tawm pov tseg. Qhov ua li ntawd, mas qhov kev txeeb tau tib neeg ntawd thiaj li yuav ua tau tiag. Qhov tau ntawd, mas nyob rau thawj theem ntawm kev txeeb tau tig neeg ces yuav tsum tau muab tej kev ntshaw phem phem thiab tej yam tsis khov uas phom sij loj ntawm tib neeg ntxuav tawm pov tseg, thiab, los ntawm qhov no, nthuav tawm txog tib neeg txoj kev hlub Vajtswv thiab hloov lawv qhov kev paub txog tib neeg lub neej, lawv qhov kev xav txog Vajtswv, thiab qhov tseem ntsiab ntawm lawv lub neej txoj sia. Nyob rau qhov no, tib neeg qhov kev hlub Vajtswv ntawd thiaj raug yaug kom dawb huv, ces hais tau hais tias, tib neeg lub siab raug txeeb tau lawm. Tab sis nyob rau hauv Vajtswv tus yeeb yam rau tag nrho cov raug tsim tawm los, mas Vajtswv tsis lam tau lam txeeb rau qhov kev txeeb kom tau nkaus xwb; tab sis, Nws txeeb kom tau es thiaj li muab tau tib neeg rov qab, ua rau Nws tus kheej lub yeeb koob, thiab ua kom rov muab tau qhov kev zoo li tib neeg puag thaum ntxov thiab puag thaum pib. Yog Nws tsuas lam txeeb kom tau xws li kev txeeb tau xwb, ces qhov tseem ceeb ntawm kev txeeb tau ntawd yuav plam mus. Qhov no ces hais tias yog, tom qab uas txeeb tau tib neeg lawm, Vajtswv ntxuav kiag Nws ob txhais tes thiab tsis quav ntsej txog tib neeg tej kev ciaj los sis kev tuag ntxiv li lawm, ces qhov no yuav tsis yog qhov kev cawm tib neeg, los sis tsis yog kev txeeb tau tib neeg rau lawv qhov kev cawm dim. Tsuas yog kev muab tau tib neeg tom qab qhov kev txeeb tau thiab qhov uas thaum kawg lawv los txog ntawm txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus xwb thiaj li yog qhov tseem ceeb tshaj ntawm kev cawm dim tib neeg, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj li yuav ua tau lub hom phiaj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim. Muab ua lwm yam hais, ces tsuas yog qhov uas tib neeg los txog kiag ntawm txoj hau kev kawg uas zoo nkauj kawg nkaus thiab lawv qhov kev los so kiag ces thiaj li yog qhov xav tau uas txhua tus uas raug tsim tawm los yuav tsum tau muaj, thiab tes hauj lwm ntawd yuav tsum yog tus Tswv Tsim ua kiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Theem thaum tiam kawg, uas tib neeg yuav raug txeeb tau, yog theem kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab kuj yog tes hauj lwm cawm tib neeg kom tau tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Lub ntsiab sab hauv ntawm tib neeg qhov kev txeeb tau ces yog qhov uas yuav tau lub cev uas Ntxwgnyoog tshwm sim rau ntawd rov qab los, cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua qias vuab tsuab tag ntawd, rov qab mus rau tus Tswv Tsim tom qab lawv qhov kev raug txeeb tau lawm, los ntawm qhov uas lawv yuav muab Ntxwgnyoog tso pov tseg thiab yuav rov qab tag nrho los cuag Vajtswv. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj li yuav raug cawm tau tag nrho. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog tes hauj lwm kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog thiab theem kawg rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg kom Ntxwgnyoog swb mus. Yog tsis muaj tes hauj lwm no, qhov kev cawm dim tag nrho rau tib neeg yuav tsis muaj hnub ua tau li, Ntxwgnyoog qhov kev swb tag nrho ntawd los yuav tsis muaj hnub tshwm sim, thiab noob neej yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav nkag tau mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus ntawd, los sis dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Qhov tshwm sim ntawd los, ces kev cawm tib neeg yuav muab xaus tsis tau ua ntej uas qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog yuav xaus, vim lub plawv tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ces yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim. Noob neej yav puag thaum tseem ntxov mas nyob rau hauv Vajtswv xib teg, tab sis vim yog Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab kev qias vuab tsuab, tib neeg thiaj raug Ntxwgnyoog khi thiab poob mus rau tus phem ob txais tes lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog thiaj rais mus ua daim phiaj uas yuav tsum tua kom yeej nyob rau ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Vim Ntxwgnyoog txeeb tau tib neeg mus tuav lawm, thiab vim tib neeg yog qhov peev uas Vajtswv siv los ua qhov kev cawm tib neeg, yog yuav kom cawm tau tib neeg, mas lawv yuav tsum raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab, uas hais tau hais tias tib neeg yuav tsum raug muab coj rov qab tom qab uas raug Ntxwgnyoog txhom coj mus kaw lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yuav tsum raug tua kom swb los ntawm qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, qhov kev hloov uas rov qab muab tib neeg tej kev hnov kev pom rov qab rau lawv. Nyob rau qhov no, tib neeg, cov uas raug txhom kaw ntawd, thiaj li yuav raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab los. Yog tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab txoj kev raug cuab raug khi lawm, ces Ntxwgnyoog yuav txaj muag, tib neeg yuav raug muab coj rov qab los thaum kawg, thiab Ntxwgnyoog yuav swb. Thiab vim tib neeg tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag uas tsaus ntuj nti, tib neeg yuav rais los ua cov khoom sib txeeb rau ntawm tag nrho qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab Ntxwgnyoog yuav rais mus ua daim phiaj rau kev rau txim thaum qhov kev sib ntaus sib tua no xaus lawm, tom qab uas tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg tau raug ua tiav hlo lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

Kev kov yeej uas tau ua tiav rau nej cov tib neeg yog qhov tseem ceeb tshaj plaws: Muaj ib qho hais txog, lub hom phiaj ntawm txoj hauj lwm no yog ua kom ib pawg neeg zoo tshaj plaws, uas hais tau tias, ua kom lawv zoo tshaj plaws, kom lawv dhau los ua ib pawg ntawm cov kov yeej—raws li thawj pawg ntawm cov tib neeg uas raug ua tiav log lawm, txhais hais tias thawj phaum txiv hmab txiv ntoo. Muaj lwm qho hais txog, nws yog cia kom cov uas raug tsim los zoo siab rau Vajtswv txoj kev hlub, txais tag nrho Vajtswv thiab txoj kev cawm dim uas loj tshaj plaws, cia kom tib neeg zoo siab tsis yog rau kev hlub tshua thiab kev hlub siab dawb xwb, tiam sis tseem ceeb tshaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau tam sim no, txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav hauv Nws txoj hauj lwm yog kev hlub, tsis muaj ib txoj kev ntxub rau tib neeg li. Tab txawm hais tias kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas koj tau pom los kuj yog kev hlub thiab, ib txoj kev hlub uas tseeb tshaj thiab tiag tiag li, ib txoj kev hlub uas coj tib neeg mus rau txoj kev yog ntawm noob neej lub neej. Tseem tshuav ib qho hais txog ntxiv thiab, nws yog kom los hais lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag. Thiab tseem tshuav ib qho ntxiv, nws yog kom los pua ib lub hauv paus rau kev tshaj tawm txoj moo zoo rau yav tom ntej. Txhua txoj hauj lwm uas Nws tau ua tiav yog txhawm rau lub hom phiaj ntawm kev coj tib neeg mus rau txoj kev yog ntawm noob neej lub neej, kom lawv thiaj li ua neej nyob yam li tej tib neeg, rau qhov tib neeg tsis paub yuav ua neej li cas, thiab yog tsis muaj txoj kev coj qhia no, koj tsuas yuav ua neej nyob qhuav qhawv xwb; koj lub neej yuav tsis muaj nuj nqi los sis tsis muaj qab hau li, thiab koj yeej yuav tsis muaj peev xwm ua tau ib tug tib neeg zoo li tej tib neeg li. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev kov yeej tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)

Qhov Dhau Los: 1. Qhov Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm ntawm Cov Lus

Ntxiv Mus: 3. Qhov Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm ntawm Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No