Vajtswv Mas Ncaj Ncees Tshaj

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsab Liv, Teb Chaws Nyiv Pooj

Thaum Lub Cuaj Hli Ntuj Xyoo 2012, Kuv yog ib tug ua hauj lwm nrog pawg ntseeg thaum kuv tau ntsib kuv tus thawj coj Yam Suab. Kuv tshawb pom tias nws tau kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam mus qhia txoj moo zoo ib lub tsev dhau ib lub tsev. Qhov no yog ib qho kev txhaum loj heev ntawm cov hauv paus ntsiab lus. Yog li kuv thiab tus phooj ywg ua hauj lwm nrog kuv thiaj tau hais rau nws tias, “Peb yuav tsum tau ua raws cov hauv pauv ntsiab lus ntawm Vajtswv lub tsev thaum tshaj txoj moo zoo. Qhov koj tab tom ua tam sim no tsis haum nrog tej ntawd thiab yog thaum kawg muaj cov neeg tsis ntseeg los sis cov neeg phem nyob hauv Pawg Ntseeg, ces qhov ntawd yuav tab kawm txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Txawm li cas los xij, yog ib qho kev phom sij uas qhuab qhia txoj moo zoo tawm zoo li ntawd. Yog tias muaj tus hu rau tub ceev xwm, ces koj yuav ua rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawd muaj kev phom sij.” Tsis yog nws tsis quav ntsej xwb tseem iab liam tias peb yog cov coj tej kev cai nruj thiab. Nyob hauv qhov kev sib sau ua ke tom qab ntawd, nws tas zog cem kuv thiab kuv tus phooj ywg ua hauj lwm nrog kuv, hais tias wb yog tug tav kevtxoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo ntawm Vajtswv lub tsev. Wb ob leeg hnov zoo li raug nws quab yuam tiag tiag. Thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj xyoo ntawd, Peb cov tswv cuab hauv cheeb tsam tau tawm mus qhuab qhia txoj moo zoo raws li Yam Suab tau hais kom lawv ua ces muaj tib neeg tshaj 100 tawm leej raug ntes. Qhov no yog ib qho kev phom sij loj tshaj rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, tab sis Yam Suab tsis lees txim hloov dua siab tshiab ib qho kiag li. Kuv yeej tsis tau pom dua li txog nws txoj kev tshawb xyuas los sis kev thim xav kom tob rau ntawm nws qhov kev khav theeb los sis kev tsis saib xyuas kom zoo. Hauv Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Xyoo 2013, Kuv yog ib tug ua pawg ntseeg cov yeeb yaj duab. Kuv pom tau tias nws tseem tas zog khav theeb hlo los ua yam nws xav ua. Nws yuav cem thiab pov lub txim rau tus uas nthuav tawm ib yam xam pom sib txawv. Nws muab cov yeeb yaj duab uas cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawd coj los soj ntsuam xyuas rov qab mus los, txhais tau tias lawv tsis tuaj yeem tau txais kev taw qhia kom ncav sij hawm los sis tsis tuaj yeem tau txais kev pab los ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv tau hais rau nws qee yam uas tsis muaj nyob ntawm qhov uas nws ua nws tej dej num thiab tau taw qhia nws me ntsis, tab sis nws tsuas ua li yav ua ntej tas los xwb. Nws tsis mloog, thiab hais tias kuv mas yog tus neeg khav theeb ntag. Thaum Lub Tsib Hlis Ntuj Xyoo 2014, nws muab kuv ntiab tawm thiab xa kuv rov qab los tsev. Tom qab kuv los txog tsev lawm, Kuv mam li los nyeem qee cov hauv paus ntsiab lus hais txog kev tshawb xyuas cov tawm tsam Khetos thiab cov thawj coj cuav. Muab Yam Suab tus cwj pwm piv rau tej ntawd, thaum kawg kuv paub kiag tias nws txoj kev khav theeb thiab siab phem mas zoo li cas tiag tiag. Nws mas ib txwm nyaum thiab twm xeeb heev rau hauv nws tes dej num. Nws tsis lees txais qhov tseeb los sis tej kev taw qhia los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam li, tab sis, tseem caij tsuj thiab pov lub txim rau tib neeg thiab. Tsis yog nws tus cwj pwm qhia tawm nws tias yog ib tug tawm tsam Khetos uas tsis nyiam qhov tseeb lod? Muab saib txog nws tus cwj pwm qhov nws ua, ua rau kuv ceeb. Ob lub xyoo ntau uas wb tau ua hauj lwm ua ke, kuv tau pom nws tus cwj pwm thiab qhov nws coj, tab sis kuv thiaj li muab tag nrho tej ntawd coj los nthuav tawm txog qhov kev qias vuab tsuab. Kuv yeej tsis tau siv Vajtswv cov lus los tshawb xyuas txog nws tus yeeb yam, nws lub ntsiab tseeb, los sis nws txoj kev taug. Yog li thaum twg los xij uas kuv nyob ib puag ncig ntawm nws, kuv tsuas ua siab ntev thiab uv nkaus xwb, txog thaum kawg kuj ua rau tej hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev tsis cuag ncua thiab raug cuam tshuam. Kuv xav hais tias, “Yog Yam Suab yog ib tug thawj cov ntawm pawg ntseeg mus ntxiv, nws yuav tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev ntau zuj zus tuaj.” Kuv thiaj li txiav txim siab qhia nws tej teeb meem rau Vajtswv lub tsev. Kuv tau hais lus thov rau Vajtswv thiab sau ib tsab ntawv tshaj tawm txog nws. Thaum kawg hauv tsab ntawv, kuv ntxiv ib qee lus kawg tias. Kuv paub tias lub sij hawm ntawd muaj ib qho yeeb yaj duab uas muaj qee qhov tej teeb meem, yog li kuv thiaj li kom Vajtswv lub tsev saib txog qhov xwm txheej thiab soj ntsuam txog qhov ntawd.

Thaum kuv tab tom yuav xa tsab ntawv ua sau tiav ntawd mus, kuv mam li pib xav tau lub tswv yim ob. Kuv xav hais tias, “kuv twb muab lus taw qhia nws ua ntej lawm thiab tau hais txog tej teeb meem nyob hauv nws tes dej num, tab sis tsis zoo li siab xav ces nws thiaj li muab kuv xa los tsev. Tam sim no kuv tsis tuaj yeem ua kuv tej dej num. Yog tias kuv xa tsab ntawv no tshaj tawm txog nws tej teeb meem thiab yog nws hos muaj sij hawm los nyeem tsab ntawv no ne, nws yuav iab liam kuv tias tawm tsam cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm, thiab tom qab ntawd kuv yuav zoo li cas? Ntshe kuv cia li kav liam xwb lo cas. Vim hais tias kuv twb tawm los mus lawm, nthse kuv tsum tsis ua yuav zoo dua.” Tab sis tom qab ntawd kuv ho xav hais tias: “Hnub no Vajtswv tau coj kuv kev los saib tias Yam Suab taug txoj kev tawm tsam Khetos. Yog tias kuv tsis tshaj tawm qhov no, yuav yog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab cov kwv tij thiab nkauj muam yuav raug kev txom nyem. Tom qabb ntawd kuv puas yuav yog tus pab Ntxwgnyoog thiab yog ib tug neeg phem?” Kuv ua ob siab nrog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawv tej kev ntshaw nyob rau ntawm ib tog thiab kuv tus kheej lub zeem muag yav tom ntej rau lwm tus. Kuv cai li tsis paub yuav ua li cas. Tau ob peb hnub, kuv tas zog los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los mus thov Vajtswv, hais kom Nws coj kuv kev los mus taug txoj kev uas yog. Tom qab ntawd kuv tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus: “Koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab siab tawv txaus cia raug tsim kho kom zoo tiav log, thiab yuav tsum tsis txhob xav tas mus li hais tias koj tus kheej tsis muaj peev xwm. Qhov tseeb puas muaj qhov nws nyiam thiab tsis nyiam mas? Qhov tseeb puas txhob txwm tawm tsam neeg tau mas? Yog koj nrhiav qhov tseeb, nws puas ua rau koj kov tsis yeej kiag li mas? Yog koj sawv khov kho rau txoj kev ncaj ncees, ua nws puas yuav tsoo koj ntog kiag mas? Yog koj yeej muaj siab ntshaw kev nrhiav lub neej, ua lub neej puas khiav nkaum koj tau mas? Yog koj tsis muaj qhov tseeb, qhov ntawd tsis yog qhov tseeb tsis quav ntsej koj, tab sis yog koj txav deb ntawm qhov tseeb lawm xwb; yog koj sawv tsis tau khov kho rau txoj kev ncaj ncees, qhov ntawd tsis yog muaj dab tsi yuam kev rau txoj kev ncaj ncees, tab sis vim yog koj ntseeg hais tias nws nyob tsis ncaj kab rau qhov tseeb lawm xwb; yog koj caum tsis cuag lub neej tom qab uas caum tau ntau xyoo lawm, ces tsis yog vim lub neej tsis txawj xav rau koj, tab sis yog vim koj tsis muaj kev xav rau lub neej, thiab tau muab lub neej ntiab tawm lawm xwb; yog koj nyob rau hauv qhov kaj, thiab tsis muaj cuab kav muab tau qhov kaj, ces tsis yog vim qhov kaj tsis muaj cuab kav qhia kom koj paub qhov tseeb, tab sis vim yog koj tsis mob siab xyuas hais tias muaj qhov kaj, thiab yog li ces qhov kaj thiaj li ncaim koj mus ntsiag to lawm xwb. Yog koj tsis caum, ces tsuas hais tau hais tias koj yog ib qho niag khib nyiab uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab koj tsis muaj lub siab tawv txaus nyob rau hauv koj lub neej, thiab tsis muaj tus ntsuj plig los tawm tsam lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj. Koj tsis khov kiag li! Koj tsis muaj cuab kav yuav khiav dim Ntxwgnyoog lub zog uas los puav koj, thiab tsuas kam ua lub neej nyab xeeb thiab ruaj khov li no xwb thiab tuag rau txoj kev ruam. Qhov koj tsim nyog ua kom tiav hlo ces yog koj qhov kev nrhiav kom raug txeeb tau; qhov no yog koj tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua. Yog koj txaus siab cia kom raug txeeb tau xwb, ces koj thawb qhov kaj ntawd tawm mus lawm. Koj yuav tsum raug kev txom nyem rau qhov tseeb, koj yuav tsum muab koj tus kheej rau qhov tseeb, koj yuav tsum tiv kev poob ntsej muag rau qhov tseeb, thiab yog yuav kom tau qhov tseeb ntau dua ces koj yuav tsum muaj kev txom nyem kom ntau. Qhov no yog qhov uas koj tsim nyog ua(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim). Kev nyeem nqe lus no ua rau kuv muaj kev ntseeg thiab muaj lub zog tuaj. “Yog,” kuv xav hais tias. “Kuv tsis tuaj yeem yuav cia qhov kev tsaus ntuj no los yuam kom yeej kuv.” Kuv yeej tsis paub Yam Suab ua ntej dhau los. Tab sis tam sim no Vajtswv tau npaj txhua yam lawm yog li kuv thiaj li tuaj yeem pom nws tus yeeb yam, nws lub ntsiab ceeb, thiab txoj kev nws taug. Kuv yuav tsum sawv khov kho thiab qw kom nrov, tiam sis cas kuv hos saib raws Ntxwgnyoog lub tswv yim lawm “Cia txhua yam dhau mus xwb yog hais tias tej ntawd tsis raug yus tus kheej” txhawm rau kuv tus kheej txoj kev cia siab rau yav tom ntej. Kuv nyuam qhua pom tias kuv mas xav rau yus tus kheej ua luaj, tsis muaj kev xav zoo thiab xav phem los sis tsis muaj laj thawj li. Txij thaum kuv ntseeg Vajtswv los kuv xav txhua xyoos thiab xyiv fab rau txoj kev ywg dej thiab kev noj haus ntawm Vajtswv cov lus. Tiam sis thaum sij hawm tseem ceeb li no, kuv ho tsis quav ntsej txog kuv txoj kev xav zoo thiab xav phem los mus tiv thaiv kuv tej kev ntshaw thiab ua ntsej lag muag dig rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev. Uas cas kuv yuav yog ib tug neeg tsis ris txiaj, siab dub, thiab ntxim ntxub ua luaj li! Thaum ras dheev txog qhov no, kuv xav hais tias: “Kuv yuav tsum ua raws li txoj kev xav zoo thiab xav phem thiab txoj kev xav ntawm kev ncaj ncees, xyaum ua raws qhov tseeb thiab tiv thaiv txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev.” Yog li kuv thiaj li los rau ntawm Vajtswv xub ntiag ntau zaus rau hauv cov lus thov ces thaum kawg thiaj li txiav txim li no tias: “Yam yuav tau txais los ntawm kev sau tsab ntawv tshaj tawm no yuav zoo li cas los xij, kuv yuav tsis tuaj yeem yog ib tug pab Ntxwgnyoog txhawm rau tiv thaiv kuv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Kuv tau pom Yam Suab tej teeb meem lawm, Yog li kuv yuav tsum sawv los, qhia tshwm nws qhov kev ua phem, thiab tiv thaiv txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev.” Tom qab ntawd kuv thiaj li xa tsab ntawv tshaj tawm mus rau tim Vajtswv lub tsev. Tom qab ntawd kuv hnov dim pa heev thiab muaj kev xav thaj yeeb lug rau hauv kuv lub siab lawm. Kuv npaj siab tos txhua hnub tom qab ntawd seb Vajtswv lub tsev puas xa ib tug neeg twg mus tshuaj xyuas qhov xwm txheej txog Yam Suab thiab txhawm rau kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau pom tias nws yog ib tug tawm tsam Khetos thiab tsis lees txais yuav nws. Hmoov tsis muaj, kuv qhov xwm txheej haj tseem tsis zoo vim tsab ntawv ntawd.

Thaum Lub Yim Hli Ntuj Xyoo 2014, pawg ntseeg tau pom zoo tso cai rau kuv rov qab mus ua kuv tes dej num dua. Tab sis muaj ib hnub thaum nruab nrab Lub Kaum Hli Ntuj, tus thawj coj lub xeem yog xeem Lis tau tuaj ntawm lub tsev uas kuv nyob ntawd. Nws ua ntsej muag npau taws vog nug kuv tias, “Ua ntej no puas yog koj tau sau ib tsab ntawv tshaj tawm?” Kuv teb tias kuv tau sau kawg. Nws tsis txaus siab, hais tias, “Yam Suab yog ib tug ua pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab kuv yeej nrog nws tham tas li. Kuv yeej tsis pom dua los sis tsis hnov ib qho qhia tias nws coj tus cwj pwm zoo li tus thawj coj cuav los sis yog ib tug tawm tsam Khetos li. Tsab ntawv uas koj sau tsuas yog ib qho tawm tsam rau ntawm cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm xwb.” Kuv tsis ntseeg yam kuv hnov thaum nws hais li ntawd. Kuv yeej xav tsis txog tias yam kuv tau txais yuav zoo li no tom qab tos los tau plaub lub hli. Kuv ua twj ywm txawm nws yuav hais dab tsi los xij. Kuv paub tias kuv sau tsab ntawv hais txog Yam Suab raws li qhov tseeb thiab cov hauv paus ntsiab lus lawm. Tsis muaj hnub qhov ntawd yuav yog ib qho kev iab liab cuav li. Tom qab ntawd tus Thawj Coj Lis hais tias, “Koj tsab ntawv tshaj tawm tau hais tias kom muab ib co yeeb yaj duab los tshawb xyuas, yog li Vajtswv lub tsev tau siv sij hawm ob lub hlis los tshuaj xyuas thiab soj ntsuam. Qhov ntawd tau tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev heev thiab tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam lawm.” Nws kuj hais ntxiv tias qhov no yog cov thawj coj loj hais tuaj. Cov lus no ua rau kuv poob siab thiab ceeb tag. Kuv yeej xav tsis txog tias Kuv tsab ntawv yuav ua rau muaj kev cuam tshuam loj zoo li no rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev thiab ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam. Yog tias txhua yam zoo li nws hais, ces kuv yog tus ua txhaum phem loj heev. Tam sim ntawd kuv hnov kuv lub zog tag nrho thiab tsis tuaj yeem cheem kuv tus kheej lub kua muag. Ces tus Thawj Coj Lis hais tias, “Mus tu koj cov khoom, mus tsev, thiab thim xav rau ntawm qhov uas koj tau ua dhau los. Thaum koj thim xav tau lawm, koj mam li tuaj pib ua koj tes dej num dua.” Kuv zaum saum tsheb ntiav rov qab los tsev kuv ntxov siab thiab nyhav siab heev. Kuv twb ntsheeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, tiam sis kuv dhau los ua ib tug neeg phem uas tau tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev loj heev. Kuv pov lub txim rau kev liam yus tus kheej thiab kev tu siab thiab xav tsis tawm tias yav tom ntej kuv yuam ua li cas. Kuv nqua hu txog Vajtswv thiab hais kom Nws tiv thaiv kuv lub siab. Txawm tias Vajtswv yuav qhuab ntuas li cas rau kuv los xij, kuv yuav mloog Nws tej kev npaj ua. Kuv yeej tsis liam rau Vajtswv dua li. Tom qab thov Vajtswv tag, kuv lub siab txias zuj zus tuaj. Kuv los txog tsev tau peb hnub, kuv xav txog qhov uas Lis tau hais ces kuv thiaj li pib muaj qee lo lus nug tias: Khetos thiab txoj kev cai tseeb nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, thiab muaj cov hauv paus ntsiab lus rau txhua yam nws ua, nrog rau yam nws ua rau tib neeg. Qhov ntawd tsis yog ua los ntawm tus cwj pwm ib ntus ntawm ib tug tib neeg xwb. Yog li lub hauv paus ntsiab lus uas Lis thiab lwm tus neeg lawv coj rau kuv li no yog dab tsi? Qhov tus Thawj Coj Lis tau hais nws puas yog tseeb ma? Kuv tsis tuaj yeem xam tawm, qhov ntawd li tab sis kuv paub tias txawm tias qhov tseeb yuav yog dab tsi los xij, Vajtswv tau tso cai kom txhua yam los tshwm sim yog li kuv yuav tsum zwm rau Nws tej kev npaj tseg. Tsis ntev ua ntej uas ib tug thawj coj tau xaiv kuv los ua ib pab pawg qhov kev sib sau ua ke. Tom qab li ib lub hlis ntau ntawd lawm, kuv raug xaiv mus koom kev sib sau ua ke tim tsev nrog kuv niam, ces lawv tsis tso cai rau wb ua wb tej dej num ntxiv lawm. Kuv paub lawm tias wb raug ntiab tawm. Kuv xav txog qhov kuv ntseeg Vajtswv txhua lub sij hawm los no tau li cas, tab sis tam sim no tsis yog kuv raug cais tawm ntawm tsev mus xwb tab sis kuv haj tseem yuav ua kuv tes dej num mus ntxiv tsis tau lawm thiab. Kuv hnov tag kev cia siab tshaj. Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv npau suav yuav luag txhua hmo txog qhov mus sib sau ua ke thiab ua tes dej num nrog kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv tsim los ces tsis tuaj yeem tsuag taus zog ntxiv. Ua rau kuv hnov txhua hmo ntev heev li, uv tsis taus li lawm. Nyob rau txhua hnub ntawd kuv niam tau tiv kev txom nyem nyob nrog nraim kuv ib sab. Tshwj xeeb yog thaum kuv hnov nws quaj yav hmo ntuj thaum nws thov Vajtswv, kuv yuav liam rau kuv tus kheej thiab hnov poob nqis tiag tiag. Kuv hnov zoo nkaus li kuv coj teeb meem los rau nws. Cov hnub ntawd yog thaum mob siab thiab nyuab tshaj plaws uas kuv tau ntsib txij thaum kuv pib ntseeg Vajtswv los. Dhua ntawm qhov thov Vajtswv tsis tseg lawm, Kuv tsis muaj lwm txoj hau kev los ua kom txoj kev mob hauv kuv lub siab ploj mus. Tom qab ntawd kuv thiaj li nug kuv tus thawj coj ntawm pawg ntseeg seb kuv puas tuaj yeem rov qab mus ua kuv tes dej num dua. Nws hais tias, “Koj tseem xav ua koj tes dej num thiab lod? Yog tias koj tsis thim xav rau ntawm koj tus kheej raws li qhov koj yuav tsum ua, ces thaum kawg koj tseem yuav raug tshem tawm!” Hnov nws hais li no, ua rau kuv hnov tag kev cia siab lawm. Ces kuv paub lawm tias kev ua kuv tes dej num mas tsis muaj ib qho dab tsi li lawmnpau suav mas tseem tseeb dua. Cov thawj coj tau tuaj tim peb tsev tuaj koom ib lub rooj sab laj txhua lub lim tiam, tab sis qhov tseeb tiag ces lawv tuaj nug kuv nkaus xwb tuaj saib seb kuv puas muaj qhov nthuav tawm tsis zoo los sis teeb tsa pab pawg. Yog li ntawd txhua zaus uas lawv tuaj nug txog kuv, Ua rau kuv nyuaj siab heev. Muaj qee zaus kuv xav nug lawv tias, “Vim li cas nej thiaj li coj li no rau kuv? Kuv tau tshaj tawm txog Yam Suab raws li cov hauv paus ntsiab lus lawm. Tab sis dhau ntawm qhov kev tshuaj xyuas txog nws, nej tseem tuaj hauv kuv tsev tsis tseg. Puas muaj dab tsis ua tsis yog ntawm qhov kev xyaum ua raws qhov tseeb?” Ua rau kuv chim siab kawg li. Muaj qee zaus, kuv xav tias: “Vim li cas kev xyaum ua raws qhov tseeb hos yuav coj los zoo li no? Kuv ntseeg tias Vajtswv mas ncaj ncees, tab sis kuv tsis tuaj yeem pom Nws txoj kev ncaj ncess nyob hauv qhov tab tom tshwm sim tam sim no.” Kuv mas tsis meej pem kiag li. Kuv tsuas ua raws li qhov qis tshaj plaws uas yuav tsum ua tsis tau hais phem los sis liam rau Vajtswv. Kuv tas zog los ntawm Vajtswv xub ntiag los mus thov Vajtswv, Thov kom Nws coj kuv kev los nkag siab txog Nws txoj kev xav ces thiaj li tsis nkag siab Nws yuam kev.

Qhov ntawd yoo lub sij hawm uas nyuab siab tshaj plaws, mob siab tshaj plaws uas kuv Tau nyeem qee nqe lus ntawm Vajtswv cov lus. “Tib neeg tsim nyog los paub thiab to taub Vajtswv tus moj yam ncaj ncees li cas tiag tiag? Thaum cov neeg ncaj ncees tau txais Nws tej koob hmoov thiab thaum cov neeg lim hiam tau raug Nws tsawm foom lawm—tej no yog tej qauv ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Qhov no puas yog? Luag hais tias Vajtswv muab nqi zog rau qhov zoo thiab rau txim rau qhov phem, thiab tias Nws muab nqi zog rau txhua tus tib neeg raws li lawv tej dej num. Qhov ntawd yog lawm, tsis yog lov? Txawm li cas los xij, niaj hnub no, cov uas pe hawm Vajtswv raug tua los sis raug tsawm foom, los sis Nws yeej tsis tau foom koob hmoov rau los sis lees paub lawv li; txawm hais tias lawv yuav pe hawm Nws npaum li cas los xij, Nws tsis quav ntsej lawv li. Vajtswv los kuj tsis foom koob hmoov rau cov neeg lim hiam, los sis rau txim rau lawv ib yam nkaus li thiab, tiam sis lawv muaj txiag nplua nuj thiab muaj xeeb leej xeeb ntxwv coob, thiab txhua yam puav leej mus tau zoo rau lawv; lawv ua txhua yam puav leej tiav zoo. Qhov no puas yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees? Vim li ntawd, ib txhia tib neeg thiaj li hais tias, ‘Vajtswv tsis ncaj ncees. Peb pe hawm Nws, tiam sis Nws yeej tsis txeev foom koob hmoov rau peb li, hos txhua yam, cov neeg lim hiam uas tawm tsam thiab tsis pe hawm Nws ntawd mas tau zoo dua thiab muaj tej chaw ua hauj lwm siab dua peb. Vajtswv tsis ncaj ncees!’ Qhov no qhia nej li cas? Kuv tsuas muab ob qho qauv rau nej xwb. Qhov twg hais txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees? Ib txhia tib neeg hais tias, ‘Ob qho ntawd puav leej qhia tawm tau meej txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees!’ Vim li cas lawv thiaj hais li no? Tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv tus moj yam mas yog qhov yuam kev lawm; nws muaj nyob rau hauv lawv tus kheej tej kev xav thiab kev xam pom, nyob rau hauv kev sib pauv kev xav, los sis nyob rau hauv kev xav txog qhov zoo thiab qhov phem, ib txog kev xav txog qhov yog thiab qhov tsis yog, los sis ib txoj kev xav uas muaj qab hau. Cov no yog tej kev xav uas lawv coj los rau lawv txoj kev paub txog Vajtswv; cov tib neeg zoo li no tsis sib haum nrog rau Vajtswv, thiab lawv yeej yog los tawm tsam Nws thiab yws txog Nws xwb(“Yuav Paub Vajtswv Tus Moj Yam Nceej Ncees Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Vajtswv yuav ua yam uas Nws tsim nyog ua, thiab Nws tus moj yam mas ncaj ncees. Txoj kev ncaj ncees hais tsis tau hais tias coj ncaj los sis muaj qab hau; nws tsis yog txoj kev qhuab qhia uas txhua tus tib neeg muaj vaj huam sib luag, los sis ib yam dab tsi uas muab rau koj raws li yam uas koj tsim nyog tau seb koj ua tau hauj lwm tiav ntau npaum li cas lawm, los sis them koj raws li yam uas koj tau ua tiav lawm, los sis them koj tus nqi zog rau koj raws li lub dag zog uas koj tau siv lawm. Qhov no tsis yog txoj kev ncaj ncees. Piv txwv tias Vajtswv tau muab Yauj rhuav tshem tom qab uas Yauj ua tim khawv rau Nws lawm: Vajtswv los kuj ncaj ncees ib yam nkaus thiab. Vim li cas qhov no thiaj li hu ua kev ncaj ncees? Raws li qhov noob neej xam pom mas, yog tias ib yam dab tsi mus raws li tib neeg tej kev xav phem, ces nws yooj yim heev rau lawv los hais tias Vajtswv ncaj ncees; txawm li cas los xij, yog tias lawv tsis pom yam uas mus raws li lawv tej kev xav phem—yog tias nws yog ib yam uas lawv tsis muaj peev xwm to taub—ces nws yuav nyuaj heev rau lawv los hais tias Vajtswv ncaj ncees. … Vajtswv lub ntsiab tseeb yog kev ncaj ncees. Txawm hais tias tsis yooj yim to taub txog yam uas Nws ua los xij, txhua yam uas Nws ua puav leej ncaj ncees; nws tsuas yog hais tias tib neeg tsis to taub xwb. Thaum Vajtswv muab Petus rau Ntxwgnyoog, Petus teb li cas? ‘Tib neeg ntiaj teb yeej tsis muaj peev xwm piav tau yam Koj ua, tiam sis txhua yam uas Koj ua puav leej muaj Koj txoj kev xav uas zoo; txhua yam ntawd puav leej muaj kev ncaj ncees. Kuv yuav tsis hais lus qhuas Koj tej dej num ntse tau li cas?’ Hnub no, koj tsim nyog pom tias Vajtswv tsis rhuav tshem Ntxwgnyoog kom thiaj li qhia tau rau noob neej paub tias Ntxwgnyoog tau muab lawv ua qias vuab tsuab li cas lawm thiab Vajtswv cawm lawv li cas; thaum kawg, vim yog Ntxwgnyoog tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab loj heev li lawm, lawv yuav pom txoj kev txhaum uas phem tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab uas ua rau lawv, thiab thaum Vajtswv rhuav tshem Ntxwgnyoog, lawv yuav pom Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab pom tias qhov ntawd muaj Vajtswv tus moj yam. Txhua yam uas Vajtswv ua puav leej ncaj ncees. Txawm hais tias nws yuav piav tsis tau rau koj los xij, koj yuav tsum tsis txhob txiav txim rau qhov ntawd raws li koj lub siab nyiam. Yog tias qee yam uas Nws ua koj saib zoo li tsis muaj qab hau, los sis yog tias koj muaj tej yam kev xav phem txog qhov ntawd, thiab qhov ntawd ua rau koj hais tias Nws tsis ncaj ncees, ces koj yog ib tug neeg uas tsis muaj qab hau kiag li. Koj pom tias Petus ntsib qee yam uas nws tsis to taub, tiam sis nws ruaj siab tias Vajtswv lub tswv yim nyob ntawd thiab tias Nws txoj kev xav uas zoo yeej nyob rau hauv tej ntawd. Noob neej tsis tuaj yeem piav tau txhua yam; muaj ntau yam heev uas lawv tsis tuaj yeem to taub. Yog li ntawd, kev los paub Vajtswv tus moj yam tsis yog ib yam yooj yim(“Yuav Paub Vajtswv Tus Moj Yam Nceej Ncees Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus ci ntsa iab zoo li ib lub teeb cig hauv qhov tsaus ntuj ces kuv mam li nkag siab kiag tam sim ntawd. Kuv tsis tuaj yeem pom Vajtswv txoj kev ncaj ncees vim hais tias kuv pheej tas zog siv kuv tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab los nkag siab txog qhov ntawd. Thaum kuv pom cov tawm tsam Khetos thiab cov thawj coj cuav ntawd tau tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, kuv ntseeg tias kev tshaj tawm qhov tseeb mas yog ib qho zoo thiab ua ncaj ncees tias kuv yuav tsum tau txais kev ntshaw thiab kev tiv thaiv los ntawm Vajtswv. Kuv xav hais tias lawv yuav tsum ua kiag tam sid, thiab tsuas yog qhov ntawd nkaus xwb thiaj li yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Tab sis tom qab kuv tau qhia txog tej teeb meem no lawm, lawv tuav lawv qib dej num thiab tseem coj nyaum thiab, hos kuv ces yog tus uas raug nias qee thiab raug ntiab tawm. Kuv pib ua xyem xyav txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees nyob rau theem no. Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag, thaum kawg kuv mam nkag siab tias Vajtswv lub ntsiab ceeb mas ncaj ncess. Txawm hais tias tej Nws ua yuav haum raws li peb tej kev xav phem los sis tsis raug los xij, lawv ib txwm nthuav tawm Nws txoj kev ncaj ncees. Qhov ntawd zoo li Yauj tej kev sim siab kiag. Nws mas yog ib tug neeg zoo tiav log nyob hauv Vajtswv lub zeem muag, tab sis Vajtswv muab nws cob rau Ntxwgnyoog thiab muab tag nrho nws tej nyiaj txiag thiab me nyuam mus tib si lawm. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Yauj hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem thiab nws vam khom rau nws txoj kev ntseeg tawv qhawv, ua tim khawv nrov nroo ntws rau Vajtswv. Ces Vajtswv thiaj li foom koob hmoov rau nws kom muaj lub neej txoj sia ntev thiab muaj nyiaj nplua nuj, thiab muaj me nyuam coj zoo thiab. Qhov no kuj yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab. Piv txwv tias tom qab uas Yauj los ua tim khawv rau Vajtswv, Vajtswv tsis foom koob hmoov rau nws, tab sis hos rhuav tshem nws. Qhov ntawd tsim nyog yuav yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees ib yam thiab. Vajtswv lub ntsiab ceeb thiab tus moj yam mas xeeb txawm los ncaj ncees yog li txhua yam uas Nws ua mas ncaj ncees. Ces kuv thiaj li xav txog Petus tus uas tau ntsib tej kev sim siab ntau pua zaus thiab tej kev tsim kho kom zoo, tab sis tseem tau qhuas Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Nws tsis tuaj yeem nkag siab txhua yam ua tau tshwm sim, tab sis nws tau ntseeg tias Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab txoj kev ntse mas txhawb tom qab txhua yam. Ces thaum yog kuv—kuv tsis nkag siab tiag Vajtswv txoj kev ncaj ncees tiag tab sis tau qhuas tej ntawd los ntawm txhua yam tau tshwm sim thiab seb qhov ua tau los puas mus raws li kuv tej kev xav phem los tsis raws. Thaum Vajtswv ua qhov raug raws li kuv tej kev xav phem thiab muaj txiaj ntsig rau kuv, ces kuv thiaj li ntseeg tias Nws muaj kev ncaj ncees. Tab sis thaum Nws tau npaj tej xwm txheej uas tsis muaj txiaj ntsig rau kuv, kuv pib ua xyem xyav rau Nws txoj kev ncaj ncees, ntseeg tias txhua yam Nws tau npaj tseg mas tsis ncaj ncees. Txawm tias kuv yeej tsis liam Vajtswv yam qhib siab lug los xij, Kuv tau sib cav nrog Nws tsis tseg rau hauv kuv lub siab. Kuv pom lawm tias kuv mas tsis muaj qab hau kiag li. Vajtswv tsis yog tus coj tsis ncaj ncees. Qhov ntawd yog kuv uas tsis nkag siab Vajtswv. Kuv mas coj lub siab xav rau yus tus kheej tshaj thiab txawj dag dhau lawm. Kuv tsis nrhiav qhov tseeb los sis kawm los ntawm qhov xwm txheej uas Nws tau npaj tseg rau kuv. Tiam sis, kuv tau sib cav thiab qhov phem tau nkag los tswj kuv tus kheej yav tom ntej thiab tej kev ntshaw lawm, yog li kuv hos tsis hnov ntshai thiab poob mus rau txoj kev tsaus ntuj thiab kev mob siab li ma? Thaum kawg kuv nkag siab Vajtswv txoj kev xav lawm. Vajtswv tau siv qhov xwm txheej no los kho kuv tej kev xam pom tsis yog kom kuv txhob tas zog nkag siab Nws txoj kev ncaj ncess dhau los ntawm kuv tus kheej tej kev xav phem mus ntxiv lawm. Thaum kawg kuv hnov zoo li nkag siab qhov uas tau tshwm sim lawm. Kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag hauv cov lus thov, txaus siab hlo los zwm rau Nws tej kev npaj tseg thiab los nkag siab Nws hauv qhov xwm txheej no.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no tias: “Tib neeg feem coob tsis to taub Vajtswv tes hauj lwm. Tseeb tiag nws yeej tsis yog ib yam uas to taub yooj yim; ib tug tib neeg yuav tsum xub paub ua ntej tias muaj ib txoj kev npaj rau Vajtswv tes hauj lwm thiab nws ua tiav raws li Vajtswv lub sij hawm. Tib neeg yeej tsis muaj peev xwm piav tau tias yam twg thiab thaum twg Vajtswv ua hauj lwm; Vajtswv ua qee tes hauj lwm rau qee lub sij hawm, thiab Nws tsis ncua sij hawm li; yeej tsis muaj leej twg rhuav tshem tau Nws tes hauj lwm li. Kev ua hauj lwm raws li Nws txoj kev npaj thiab raws li Nws txoj kev npaj siab ntawd yog lub hauv paus ntsiab lus uas Nws ua Nws tes hauj lwm, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg hloov tau qhov no li. Yog li ntawd nyob rau qhov no, koj tsim nyog pom Vajtswv tus moj yam(“Tsuas Yog Kev Paub Vajtswv Txoj Kev Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Xwb Koj Thiaj Li Muaj ib Txoj Kev Ntseeg Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Txhua yam uas Vajtswv ua yog tsim nyog thiab muaj qhov tseem ceeb tshwj xeeb tshaj plaws, vim txhua yam uas Nws ua rau hauv tib neeg yeej cuam tsuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg thiab kev cawm dim ntawm tib neeg ntiaj teb. Raws li ib txwm muaj los, txoj dej num uas Vajtswv tau ua rau hauv Yauj yeej tsis txawv li, txawm tias Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag los xij. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yam Vajtswv ua los sis tej tswv yim uas Nws siv ua tej ntawd yuav yog dab tsi los xij, txawm tias yuav raug tus nqi li cas los xij, txawm tias Nws lub ntsiab, Nws lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev nqis tes ua yuav tsis hloov pauv los xij. Nws lub hom phiaj yog los coj Vajtswv cov lus mus rau tib neeg, nrog rau Vajtswv tej kev cheem tsum thiab txoj kev xav rau tib neeg; muab ua lwm lo lus hais, nws yog los ua dej num rau hauv tib neeg txhua yam uas Vajtswv ntseeg tias yog yam zoo mus raws li Nws cov kauj ruam, pab tib neeg kom to taub Vajtswv lub siab thiab nkag siab Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab ua rau tib neeg ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, yog li thiaj ua rau tib neeg muaj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub dab phem—tag nrho tej no yog ib qho yeeb yam ntawm Vajtswv lub hom phiaj hauv txhua yam uas Nws ua. Lwm qhov yeeb yam ces yog tias, vim Ntxwgnyoog yog tus lwj liam thiab yam khoom siv ua dej num rau hauv Vajtswv txoj dej num, tib neeg keev raug muab cob rau Ntxwgnyoog; qhov no yog tej tswv yim uas Vajtswv siv los cia kom tib neeg pom Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab tawm tsam kev lim hiam, kev phem, thiab kev tsis muaj nqis ntawm Ntxwgnyoog, yog li thiaj ua rau tib neeg ntxub Ntxwgnyoog thiab tuaj yeem paub thiab lees paub yam uas tsis zoo. Qhov txheej txheem no maj mam ua rau lawv tus kheej khiav dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj kav thiab tej kev iab liam, kev cuam tshuam, thiab kev tawm tsam—kom txog ntua thaum, ua tsaug rau Vajtswv cov lus, lawv qhov kev paub thiab kev mloog Vajtswv hais, thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev hwm Vajtswv, lawv kov yeej kiag Ntxwgnyoog tej kev tawm tsam thiab tej kev iab liam; ces tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv pom tias Nws ua raws li lub hauv paus ntsiab lus thiab ib txwm nyob hauv Nws tus kheej lub sij hawm zoo, thiab Nws txoj kev ncaj ncess thiab kev ntse mas txhawb tom qab txhua yam no. Kuv xav hauv siab tias Vajtswv txoj kev ncaj ncees txhais tau tias yog qhov kev ua pauj tam sim ntawd thiab tias cov neeg ua phem yuav tsum raug rau txim tam sim ntawd. Tab sis yog tias txhua yam tau tshwm sim raws li kuv xav hauv nruab siab, ces Vajtswv yuav qhia tshwm tag nrho cov tib neeg zoo li no tauli cas thiab ua rau cov neeg Nws xaiv los txais kev paub tau li cas? Vajtswv tso cai rau muaj cov tawm tsam Khetos thiab cov thawj coj cuav tshwm sim rau hauv pawg ntseeg txhawm rau siv cov tib neeg no los pab peb lub neej kom loj hlob tuaj, los tsav peb los mus nrhiav qhov tseeb thiab tsim kho txoj kev paub. Thaum peb muaj peev xwm los paub cov tib neeg no siv cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb mas yog thaum peb nkag siab thiab to taub qhov tseeb. Thaum tej yam no tshwm sim, cov tawm tsam Khetos thiab cov thawj cov cuav tau raws li lawv lub hom phiaj lawm. Txawm hais tias muaj qee tus ua tawm tsam Khetos thiab cov thawj coj cuav tau los nyob tej qib dej num muaj hwj chim rau pawg ntseeg thaum lub sij hawm ntawd thiab saib zoo li lawv muaj peev xwm los kav thiab dag qee leej tib neeg, Khetos thiab qhov tseeb tseem kav pawg ntseeg yog li lawv txhua tus yuav raug qhia tshwm thiab raug ntiab tawm sai sai los sis tom qab ntawd tsis ntev.

Kuv kuj ras dheev tau tias cov tawm tsam Khetos tus yeeb yam mas txawj dag thiab siab phem ua luaj li, thiab tias lawv mas yeej tsis muaj ib qho zoo thooj li kev ua neeg huv si li lawm. Lawv tsuas txhawj txog lub koob lub npe thiab lub meej mom thiab tsis txhawj txog cov neeg Vajtswv xaiv kiag li. Leej twg los xij ua txhaum lawv tej kev ntshaw ces yuav dhau los ua ib tus pos chob nyob ntawm lawv ib sab. Lawv yuav tawm tsam thiab ua pauj rau tus neeg ntawd, tsis tsum ua kom txog kiag thaum lawv ua pauj tag rau lawm. Lawv coj zoo kiag li tus dab Ntxwgnyoog phem ua ntag. Txog thuam cov tawm tsam Khetos raug ntiab tawm, cov neeg Vajtswv xaiv yuav tsis muaj lub sij hawm so los nyob rau pawg ntseeg lub neej los sis ua lawv tes dej num. Vajtswv tau tso cai rau qhov no los tshwm sim rau kuv kom kuv thiaj li tuaj yeem pom cov tib neeg no tias lawv tau ntxias dag thiab tau ua rau lwm tus puas tsuaj tseeb li cas, kev nco tau lawv tus yeeb yam thiab lub ntsiab ceeb, paub lawv tej kev ntseeg yuam kev thiab khiav kom dim ntawm lawv txoj kev tswj thiab kev dag ntxias. Vajtswv kuj xav kom kuv tau los kawm txog lawv qhov yuam kev kom kuv thiaj li tsis taug txoj kev uas tsis yog. Txhua qhov no tau ua rau kuv pom tias Vajtswv yog tus uas npaj qhov xwm txheej no tiag tiag los cawm kuv thiab ua kom kuv zoo tiav log. Raws li Vajtswv cov lus hais tias: “Nrog rau kev ua dej num ntau yam ntawm kev tsis sib thooj thiab yam tsis zoo, thiab los ntawm kev siv txhua yam ntawm Ntxwgnyoog cov kev qhia tshwm—nws cov dej num, nws cov kev iab liam, nws cov kev cuam tshuam thiab cov kev dag ntxias—Vajtswv qhia rau koj txog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem kom meej, thiab ua rau koj lub peev xwm paub cais Ntxwgnyoog kom zoo tshaj plaws, kom koj thiaj ntxub Ntxwgnyoog thiab tso nws tseg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo). Kuv tau ua tsaug rau Vajtswv qhov coj kuv kev los nkag siab Nws qhov kev mob siab thiab coj kuv tawm ntawm txoj kev tsaus ntuj.

Thaum Lub Ib Hlis Ntuj Xyoo 2015, Kuv tau sau dua ib tsab ntawv tshaj tawm txog Yam Suab Kuv rov qab npaj siab tos txhua hnub dua seb Vajtswv lub tsev puas xa i tug twg tuaj tshuaj xyuas txog nws. Tab si ob lub hli dhau mus kuv tseem tos seb puas muaj ib tug twg tuaj saib xyuas txog qhov ntawd. Peb tus thawj coj ntawm pawg ntseeg tau tuaj nug kuv dua ntxiv, “Koj puas tau muaj teeb meem nrog Vajtswv los sis nrog Vajtswv lub tsev?” Kuv pib txhawj xeeb thaum nws hais li ntawd thiab xav hais tias qhov yuav tshwm sim rau kuv tam sim no uas tau sau rau tsab ntawv ntawd. Kuv xav hais tias, “Kuv twb raug cais lawm, yog li yog tias muaj yam dab tsi yuav tshwm sim ntxiv, kuv npaj tos raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg.” Tam siv kuv ras dheev tias kuv pib ua xyem xyav Vajtswv txoj kev ncaj ncees dua. Kuv maj nroos los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los mus thov Vajtswv tias, “Hawm Txog Vajtswv, kuv hais tawm qhov kev paub txog Koj txoj kev ncaj ncees thiab kuv ntseeg Khetos thiab txoj kev cai ncaj ncees ntawm Vajtswv lub tsev. Tab sis thaum lub sij hawm kuv raug sim thiab ntsib qhov tseeb, kuv pom tias kuv muaj kev ntseeg me ua luaj thiab tias ua rau kuv tseem tsis tau nkag siab tiag txog Koj txoj kev ncaj ncees li. Tam sim no kuv xav tso kuv tej kev ntshaw mus kom tag thiab los zwm rau Koj tej kev npaj tseg. Thov coj kuv kev los nkag siab Koj txoj kev xav.” Tom qab ntawd kuv tau nyeem ib nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias, “Vim txhua tus uas xav hlub Vajtswv ntawd, mas yeej tsis muaj qhov tseeb uas yuav nrhiav tsis tau li thiab tsis muaj kev ncaj ncees vim yog lawv sawv tsis tau khov kho li. Koj yuav ua koj lub neej li cas? Koj yuav hlub Vajtswv li cas, thiab siv txoj kev hlub no los ua kom tau zoo raws li Nws txoj kev ntshaw? Yeej tsis muaj ib yam dab tsi hauv koj lub neej uas yuav loj tshaj li. Tshaj txhua yam, mas koj yuav tsum muaj kev ntshaw qhov zoo thiab kev ua siab ntev, thiab yuav tsum tsis txhob zoo li cov niag uas tsis muaj txha nrab qaum, cov niag uas tsis khov kiag li. Koj yuav tsum kawm kom ntsib kom pom ib lub neej uas muaj nuj nqis thiab kom ntsib kom pom qhov tseeb uas muaj nuj nqis thiab tsis txhob cia koj tus kheej ua dog ua dig rau txoj kev ntawd. Tos nco xwb, koj lub neej twb yuav dhau ntawm koj mus lawm; tom qab ntawd, koj puas tseem yuav muaj dua ib lub cib fim hlub Vajtswv ntxiv lawm? Tib neeg puas tseem hlub tau Vajtswv tom qab lawv tuag lawm mas? Koj yuav tsum muaj txoj kev ntshaw qhov zoo thiab muaj kev txawj xav tib yam nkaus li Petus; koj lub neej mas yuav tsum muaj nuj nqis, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua si nrog koj tus kheej(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim). Vajtswv cov lus ua rau kuv pom tau tias qhov Nws ua kom zoo tiav log yog peb tej kev ntshaw qhov tseeb thiab kev ncaj ncees, thiab peb qhov kev txiav txim los hlub Vajtswv. Txawm tias yuav nyuab npaum li cas, yuav swb, los sis tawm tsam li cas los xij peb yuav ntsib, peb yuav tsis tuaj yeem thim rov qab, tab sis yuav tsum nyob tam rau Vajtswv thiab qhov tseeb. Peb tsis tuaj yeem swb rau txhua lub zog ntawm Ntxwgnyoog. Thaum ntawd ces peb thiaj li muaj peev xwm tau txais qhov tseeb thiab raug ua kom zoo tiav log xwb. Kuv tsuas yog tsis muaj hom kev txiav txim thiab lub zog loj li ntawd xwb. Txawm tias kuv twb thov Vajtswv thiab txiav txim siab rau Vajtswv los tiv thaiv txoj hauj lwm ntawm Nws lub tsev thiab ua qhov tseeb lawm los xij, lub sij hawm uas kuv tau pom tej zog phem tshwm sim, ua rau kuv pib ntshai tias tsam raug cheem thiab raug ncaws tawm. Kuv ras dheev tias kuv tseem tsis tau nkag siab tiag txog Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab kuv tsuas xav txog kuv tus kheej xwb thaum muaj txhuayam tshwm sim lawm. Qee yam uas Vajtswv hais tau los tshwm sim hauv kuv lub siab tias: “Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb.” Vajtswv txais txog lub ntsiab ntawm Nws hais, qhov Nws hais yuav raug ua tiav log, thiab qhov Nws ua yuav nyob mu sib txhis. Txhua tus neeg phem yuav ntsib kev tsim txom los ntawm kev rau txim ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Txawm tias qhov ntawd yuav ntev npaum li cas los sis qhov ntawd yuav tshwm sim zoo li cas los xij, thaum kawg txhua yam yuav rov qab zoo li Vajtswv cov lus hais. Yog li kuv thiaj li xav hais tias, “Kuv yuav tso kuv tej kev xav phem mus, tso kuv tus moj yam phem txawj dag tseg, los ntseeg Vajtswv cov lus thiab ntseeg tias Vajtswv mas ncaj ncees. Kuv yuav tsis khoov qis rau lub zog ntawm Ntxwgnyoog!” Thaum kuv ras dheev txog qhov no, kuv lub siab maj mam txias zuj zus thiab nres tsis txhawj xeeb lawm.

Hauv Lub Plaub Hlis Ntuj Xyoo 2015, Kuv tau txais ntau tsab ntawv los ntawm tus Thawj Coj Lis thiab lwm cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm txog qhov uas Yam Suab tau zais npog lawv li cas, thiab qhov lawv tau tsim kev puas tsuaj loj heev rau kuv li cas. Lawv puav leej tau thov txim. Nyob rau hauv nws tsab ntawv, tus Thawj Coj Lis tau lees hais tias, “Tsis yog cov thawj coj txwj laug yog cov iab liam tias koj tau tab kaum loj heev rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, qhov ntawd yog Yam Suab.” Ces kuv thiaj li paub tias Yam Suab tau nyeem kuv ob tsab ntawv uas tau tshaj tawm txog nws lawm. Yuav cawm kom nws tus kheej txhob raug kev phom sij, nws tau npaj tim khawv los ntiab kuv tawm, tab sis tom qab uas qee cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm tau pom nws tej teeb meem lawm, yog li lawv thiaj li tau xa ib ntawv sau ua ke mus rau Vajtswv lub tsev los tshaj tawm txog nws. Thaum kuv tau nyeem tag nrho ntawm cov tsab ntawv no tag lawm, kuv ua taus pa hlob tuaj. Kuv los txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiaj thiab quaj. Thaum sij hawm ntawd kuv hnov tias kuv tshuav Vajtswv nuj nqi ntau heev. Kuv twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm tab sis ib txwm pom Nws txoj kev ncaj ncees dhau los ntawm tej iav ntawm kuv txoj kev xav hauv nruab siab tas li. Thaum muaj tej teeb meem tshwm sim, kuv pheej tas zog kho tej ntawd raws li qhov kuv tau xav hauv nruab siab, thiab thaum qhov ntawd daws tsis tau, kuv tsis muaj kev nkag siab ces tau liam rau Vajtswv. Tab sis Nws tsis quav ntsej txog kuv txoj kev qaug zog thiab kev qias vuab tsuab thiab tau coj kuv kev mus kom dhau qhov kev mob tshaj plaws ntawd, lub sij hawm phem ntawd, Qhov kev ntsib kev pom no tau qhia kuv tias Vajtswv tau siv qhov kev sib ntaus sib tua ntawm sab ntsuj plig no los ua kom muaj kev thoob tsib thiab tshaj tawm txog cov thawj coj cuav ntawd los mus kho kuv tej kev xav phem uas raug qhia tsis yog thiab muab txoj kev nkag siab tiag ntawm Nws txoj kev ncaj ncees rau kuv. Kuv kuj ras dheev tias kuv tau saib txhua yam Vajtswv tau ua dhau los ntawm tej iav ntawm kuv qhov kev xav hauv nruab siab. Kuv tau thuam phem thiab txwv tiag rauVajtswv, thiab kuv tau ua txhaum rau Nws tus moj yam lawm. Qhov kev ntsib kev kev pom no tau qhia kuv tias Vajtswv lub ntsiab ceeb mas ncaj ncees. Txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua, txawm yuav raug raws li tib neeg tej kev xav phem los sis tsis raws los xij, yog ib qho kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam ncaj ncees. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees yog lub ntsiab tseem ceeb tiag ntawm Vajtswv tus kheej. Tsis muaj ib yam twg uas raug sau los sis puab los ntawm tib neeg. Nws tus yam ntxwv ncaj ncees yog tus yam ntxwv ncaj ncees thiab tsis muaj feem xyuam los sis kev sib txuas dab tsi rau ntawm kev tsim. Vajtswv Tus Kheej yeej yog Vajtswv Tus Kheej. Nws yuav tsis dhau los ua ib feem ntawm kev tsim, thiab txawm tias Nws dhau los ua ib feem ntawm yam uas muaj sia ntawm kev tsim los, Nws tus yam ntxwv uas nws ib txwm muaj thiab lub ntsiab tseem ceeb yuav tsis hloov pauv li. Yog li ntawd, kev paub txog Vajtswv zoo tsis thooj li kev paub ib qho khoom dab tsi; kev paub txog Vajtswv tsis yog paub los ntawm kev phua ib yam dab tsi saib, los sis zoo tsis tsis thooj li kev paub ib tug tib neeg twg. Yog tib neeg siv nws txoj kev xav los sis hau kev ntawm kev paub ib yam khoom dab tsi los sis nkag siab ib tug tib neeg coj los ua kom paub txog Vajtswv, ces koj yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav tau txais kev nkag siab txog Vajtswv. Kev paub txog Vajtswv tsis muaj feem xyaum txuas nrog kev paub dhau los los sis kev xav, thiab yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob yuam koj txoj kev paub yauv dhau los los sis kev xav mus rau Vajtswv; txawm koj yuav muaj kev paub yav dhau los thiab kev xav ntau npaum li cas los, tej ntawd tseem muaj qhov txwv. Ntau tshaj ntawd, koj tej kev xav yeej tsis raug raws li qhov tseeb, thiab yeej tsis muaj ib qho tseeb li, thiab nws yeej tsis sib raug zoo nrog qhov tseeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb. Koj yuav tsis muaj hnub vam meej yog tias koj cia siab rau koj txoj kev xav kom nkag siab txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv. Tsuas yog txoj hau kev no xwb: Kev lees txais txhua yam ua los ntawm Vajtswv, ces thiaj yuav maj mam muaj kev paub thiab nkag siab txog nws. Yuav muaj ib hnub uas Vajtswv yuav qhia koj kom nkag siab tseeb thiab paub txog Nws vim yog koj txoj kev koom tes thiab vim yog koj txoj kev tshaib thiab qhis qhov tseeb(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II).

Thaum Lub Tsib Hlis Ntuj Xyoo 2015, tus tawm tsam Khetos Yam Saub raug ntiab tawm ntawm Pawg Ntseeg vim tau ua ib qho phem heev. Nws cov phooj ywg thiab cov muaj feem xyuam los raug qhuab ntuas ib yam thiab. Thaum kuv tau nyeem daim ntawv ceeb toom ntawm qhov ntiab tawm ntawd lawm, kuv hnov puag hauv qab kawg ntawm kuv lub siab tuaj tias Vajtswv mas ncaj ncees zoo ua luaj tiag! Qhov tseeb thiab Khetos txoj kev cai nyob hauv Vajtswv lub tsev! Ua tsaug rau Vajtswv!

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Rov Qab Mus rau Txoj Kev Yog

Sau los ntawm Tsheev Kuab, Teb Chaws Mekas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib...

Tom qab tej kev dag

Los Ntawm Chen Shi, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj...

Leave a Reply