Kev Tawg Paj Txi Txiv ntawm Kev Hais Qhia Ncaj Ncees

February 4, 2022

Sau los ntawm Tsauj Miv, Teb Chaws Suav

Nyob rau lub Plaub Hlis Ntuj Xyoo 2011, kuv yuav tsum tau los hloov chaw ntawm ib tug thawj coj lub npe hu ua Zaub Laj hauv ib pawg ntseeg nyob rau lwm qhov chaw hauv lub teb chaws. Thaum lub sij hawm sib hloov pauv, Zaub Laj tau qhia tej xwm txeej hauv pawg ntseeg rau kuv lawm, nws tau hais tias nws tus ntxhais Xyooj Mim mas yog ib tug saib xyuas ntawm kev ywg dej, thiab tias nws yuav pab kuv kom swm kuv tus kheej tej dej num hauv pawg ntseeg. Thaum hnov nws piav txhua yam muaj txheej txheem paus ntsis, kuv ua li cas tsis tau tab sis xav qhuas txog qhov no. Zoo li tias Zaub Laj tuav tej dej num ntawm pawg ntseeg tau zoo tiag tiag thiab muaj peev xwm heev, yog li yeej tsis muaj qhov me siab li tias nws mas muaj peev xwm ua tau ntau tes dej num heev. Kuv tau txiav txim siab ua tib zoo xav twj ywm txog Vajtswv txoj kev xav thiab ua kuv tes dej num ntawm pawg tseeg kom tau zoo tshaj plaws.

Hnub tom qab, Xyooj Mim tau coj kuv mus koom saib laj nrog ib pawg thawj coj. Tom qab peb nyeem Vajtswv cov lus lawm, kuv tau qhia me ntsis txog kuv tus kheej txoj kev ntsib kev pom thiab kev to taub uas muaj feem xyuam nrog. Ces tus Viv Ncaus Xia txawm hias tias, tsis txaus siab, “Peb tus thawj coj qub Zaub Laj tsis tau sib qhia rau ntawm Vajtswv cov lus zoo li ntawd. Nws yuav piav ib kab dhau ib kab rau peb, hais txhua yam xws li tias ‘Nov yog kev txhawb siab,’ thiab ‘Nov yog ib lo lus ceeb toom.’” Lwm cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau tawm tsam, hais tias Zaub Laj tau sib qhia rau ntawm qhov tseeb tau meej ua luaj. Ua rau kuv xav tsis thoob thiab xav hais tias: “Kev sib qhia rau ntawm Vajtswv cov lus tsis yog sib tham txog tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab kev to taub los ntawm Nws cov los lod? Vim li cas Zaub Laj tsis tham txog qhov nws muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua thiab tej kev ntsib kev pom txog tej ntawd los ntawm nws tus kheej? Vim li cas nws thiaj li yuav piav Vajtswv cov lus rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam ib kab zuj zus? Kev sib qhia zoo li ntawd puas tuaj yeem ua rau lawv to taub qhov tseeb thiab paub rau ntawm lawv tus kheej ma?” Kuv xav sib tham txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev sib qhia Vajtswv cov lus hauv tej kev sib sau ua ke nrog lawv, tiam sis kuv xav hais tias: “Kuv tseem tshiab rau ntawm pawg ntseeg no thiab Zaub Laj tuav lub luag hauj lwm saib xyuas rau kuv tes dej num. Nws tus ntxhais los kuj nyob ntawm no thiab. Yog kuv hais tias Zaub Laj txoj kev sib qhia Vajtswv cov lus tsuas yog kev piav lub ntsiab ntiav ntiav xwb thiab yog qhov no nrov rov qab mus rau nws, tej zaum nws yuav hais tias kuv mas tas zog nrhiav nws tej kev txhaum suav txij thaum kuv los txog los lawm, thiab xav phem rau kuv. Qhov ntawd yuav ua rau txhua yam nyuaj yog tias kuv ua tub qaug nws.” Yog li ntawd kuv thiaj kaw kuv lub qhov ncauj mus ntxiv, thiab tso tseg li ntawd.

Muaj ib hnub, tus Viv Ncaus Xyooj tau muab ib tsab ntawv rau kuv thaum Xyooj Mim tsis nyob lawm. Tsab ntawv hais tias nws keev tau muab qee yam lus taw qhia rau Zaub Laj, tiam sis Zaub Laj tsis lees txais tej lus taw qhia ntawd li. Tsis yog li ntawd xwb, Zaub Laj tseem tau pib ncua nws cia thiab tsis kam cia nws ua nws lub luag hauj lwm tos txais ntxiv mus. Kuv mas poob siab tiag tiag. Kuv xav hais tias: “Tus Viv Ncaus Xyooj yuav tsum yuam ua tsis yog lawm. Zaub Laj yuav caij tsuj leej twg tau li cas?” Tom qab ntawd kuv mam li xav paub seb Xyooj Mim muaj kev xav li cas txog qhov xwm txheej ntawd. Xyooj Mim hais tias tus Viv Ncaus Xyooj mas yog neeg mob siab tshaj, tiam sis ntau zaus kuj to taub txhua yam tsis yog. Nws tau hais ntxiv tias tus Viv Ncaus Xyooj yog ib tug ntseeg muaj suab npe nyob thaj tsam no, tias nws lub tsev mas tsis muaj kev nyab xeeb li, thiab nws mas tsis muaj tswv yim los saib xyuas kom ib puag ncig muaj kev nyab xeeb rau hauv tsev. Nws tau hais ob peb yam tsis zoo txog tus Viv Ncaus Xyooj. Kuv xav rau tus kheej tias: “Yog tias txhua yam muaj tseeb, ces ntshe tus Viv Ncaus Xyooj yeej tsis phim rau lub luag hauj lwm kev tos txais tiag tiag. Tiam sis vim li cas nws thiaj li hais tias Zaub Laj tau caij tsuj nws? Tej zaum nws muaj qee qhov kev tsis txaus siab rau Zaub Laj pob.” Kuv tseem tsis kaj siab, txawm li cas los xij, yog li kuv thiaj tau mus cuag tus Viv Ncaus Xyooj tim tsev. Kuv tau pom tias nws lub tsev mas zoo phim rau kev tos txais, thiab nws yeej muaj tswv yim nkawg nkaus, yog li ntawd kuv txawm pib xav tsis thoob. Kuv xav tsis thoob tias: “Yog ua cas txhua yam mas txhawv tshaj qhov Xyooj Mim tau hais? Zaub Laj puas tau caij tsuj tus Viv Ncaus Xyooj tiag tiag ne?” Thaum kuv nug cov ntsiab lus ntawm tus Viv Ncaus Xyooj ntau ntxiv, kuv thiaj li mam paub tias Zaub Laj tau siv qhov cheem tsum kev nyab xeeb ntawm qhov chaw ib puag ncig ntawd coj los hle ub hle no, tias nws tau thaiv tsis pub ob peb tus neeg saib xyuas los ua lawv tej dej num, thiab vim yog li ntawd thiaj li ua rau tsis muaj cov kwv tij thiab cov nkauj muam leej twg los ywg dej rau lawv. Lawv tau ua lub neej tsis zoo li ib txwm muaj rau ntawm pawg ntseeg. Thaum tus Viv Ncaus Xyooj tau hais txog qhov teeb meem no mus rau Zaub Laj, hais tias tej kev npaj no tsis zoo tsim nyog, Zaub Laj tsis yog tsis kam lees txais qhov ntawd xwb, tiam sis tseem tau tshem tus Viv Ncaus Xyooj tes dej num tawm ntawm nws lawm thiab. Nws haj tseem tuav tus Viv Ncaus Xyooj tsab ntawv haisqhia txog nws tej teeb meem cia twj ywm. Kuv poob siab ntav thaum tau hnov qhov no. Cas ho zoo li ntawd tau li cas? Pom meej tseeb lawm tias aub Laj ua tsis yog lawm, tiam sis nws tsis lees txais qhov tus Viv Ncaus Xyooj tau hais, thiab tseem tau caij tsuj nws thiab tau cheem nws tsab ntawv. Nws mas yog ib tug neeg uas tsis lees txais qhov tseeb tiag tiag li! Rov qab xav txog qhov ntawd tias nws yeej tsis tau tham txog nws tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab kev to taub dua li thaum nws muab kev sib qhia rau ntawm Vajtswv cov lus, tiam sis muab Vajtswv cov lus coj los hais ua dog ua dig thiab ua rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam to taub yuam kev. Nws tau tawm tsam cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev sib qhia Vajtswv cov lus tag nrho huv si. Kuv paub tias tej zaum nws yeej muaj ib qho teeb meem tiag thiab kuv yuav tsum tau qhia qhov no rau peb cov loj kom tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev thiaj li yuav tsis raug ncua qeeb. Tiam sis tom qab kuv ho xav hais tias: “Raws li qhov tus Viv Ncau Xyooj tau hais, Zaub Laj muaj kev coj ua neeg tsis zoo. Nws yog tus saib xyuas kuv txoj hauj lwm tam sim no, yog nws tshawb pom tias kuv tau hais qhia rau cov loj lawm, tej zaum nws yuav cheem kuv thiab tshem kuv tawm ntawm kuv tes dej num.” Nrog qhov kev xyu, kuv tau txiav txim siab tias qhov zoo tshaj ces txhob hais dab tsi li, tiam sis kuv kuj tau txiav txim siab los mus npaj kho tus Viv Ncaus Xyooj lub luag hauj lwm tos txais dua.

Xav tsis txog li, ob peb hnub tom qab ntawd, tus Viv Ncaus Tsheej kuj tau qhia qee yam kev ua phem ntawm Zaub Laj rau kuv. Nws tau hais tias tus Kwv Tij Vaj thiab nws tus poj niam yog ob tug ntseeg tshiab thiab tseem muaj kev ntshai Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev ntes thiab kev tsim txom, yog li nkawd thiaj li tsis muaj cuab kav tuav tes dej num tos txais no. Tsis yog Zaub laj tsis sib qhia qhov tseeb los pabnkawd xwb, tiam sis tseem tau cem nkawd thiab tsis kam kom ib tug twg los mus txhawb nkawd thiab. Thaum kawg, tus Kwv Tij Vaj thiab nws tus poj niam tau poob mus rau kev xav phem thiab tsis xav tuaj koom kev sib sau ua ke ntxiv lawm. Thaum tus Viv Ncaus Tsheej tau hais Zaub Laj tias nov tsis yog txoj hau kev ua rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm, nws yeej tsis thim xav rau ntawm nws tus kheej kiag li, tiam sis tau tsim qee yam lus dag los hais rau tus Viv Ncaus Tsheej txoj kev nyab xeeb uas raug cuam tshuam. Tom qab ntawd nws txawm tau cais tus Viv Ncaus Tsheej tawm ntawm pawg ntseeg tau ob peb lub hlis, tsis pub nws koom lub neej hauv pawg ntseeg. Kuj tseem muaj lwm tus viv ncaus uas tau ua lub luag hauj lwm ywg dej thiab. Hauv tej kev sib sau ua ke, nws yuav muab Vajtswv cov lus coj los rau hauv nws qhov kev sib qhia thiab tau qhib siab lug thiab coj ncaj ncees txog tej moj yam qias vuab tsuab uas nws tau thuav tawm. Zaub Laj tau siv lub cib fim no los tshem nws tawm ntawm nws tes dej num. Tom qab ntawd nws tau txhawb nws tus kheej tus ntxhais, Xyooj Mim, los ua tes dej num ywg dej thiab tau hais rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam kom pab cob qhia nws tus ntxhais kom zoo, vim nws yuav tuav txoj hauj lwm tseem ceeb hauv Vajtswv lub tuam tsev nyob rau yav tom ntej. Zaub Laj kuj tseem tau txhawb nws tus txiv los ua ib tug thawj coj ntawm pab pawg, tiam sis qhov tseeb nws tsis yog tus neeg ntseeg tiag, thiab tsis muaj peevxwm sib qhia ib yam muaj nuj nqis rau hauv tej kev sib sau ua ke li. Zaub Laj tau siv tswv yim thiab coj nws tus txiv los rau hauv pawg ntseeg, tom qab ntawd tau tsa nws los ua ib tug thawj coj ntawm pab pawg—nov yog ib qho kev ua txhaum cai loj ntawm tej kev cai tswj fwm. Thiab nws txoj kev ua phem tsis tau tsum li ntawd xwb. Zaub Laj thiab nws tus ntxhais tau kav pawg ntseeg zoo li tus huab tais ntag, tsim txom thiab txib cov kwv tij thiab cov nkauj muam rau ub rau no raws siab xav, tsuav yog pom nws lub qhov muag ntsia xwb ces lawv twb ntshai lawm thiab yeej tsis muaj leej twg muaj cuab kav tsa suab hais lus tawm li. Thaum kuv tau mloog tus Viv Ncaus Tsheej lawm, kuv tau poob siab thiab tsis txaus siab. Thaum Zaub Laj muab nws txoj hauj lwm hloov lo rau kuv nyob rau thaum xub thawj, kuv tau qhuas nws thaum nws hais tias txhua tes dej nwm mas mus tau zoo. Tiam sis tag nrho puav leej yog dag xwb. Tsis yog nws tsis muab Vajtswv cov lus coj los hais dog dig rau hauv qhov kev sib qhia thiab ua kom ib txhia ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam to taub yuam kev rau qhov kev qhia cov ntsiab lus thiab tej lus qhuab qhia xwb, nws kuj xyiv fab hlo rau tej koob hmoov ntawm nws qib dej num thiab tau thab plaub cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Nws haj tseem tau ua mus deb heev ti nkaus qhov kav pawg ntseeg ywj siab hlo, los caij tsuj lwm tus raws li qhov nws txaus siab, thiab tau tshem tib neeg tawm ntawm lawv tej dej num. Nws tau txhawb nqa thiab tau xyaum cov neeg uas txheeb ze nws tshaj plaws, thiab tau xaiv ntsej xaiv muag. Nws qhov kev phem thiab tus cwj pwm luam thuam thiab nws tej kev ua ntau yam phem tau qhia tawm tias nws mas yog ib tug niag dab phem tawm tsam Khetos ntag! Tam sim no nws tes dej num mas haj tseem loj dav dua qub lawm, yog li ntawd yuav cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav tau txais kev puas tsuaj ntau zuj zus xwb xwb. Kuv paub tias kuv yuav tsum tau qhia rau tus loj kom sai li sai raws li kuv tuaj yeem ua tau thiab txhawb nqa txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg. Thaum kuv pib xav txog qhov kev hais qhia nws rau tus loj, txawm li cas los xij, kuv txawm pib txhawj xeeb tias: “Zaub Laj yog tus saib xyuas kuv txoj hauj lwm. Yog nws paub tias kuv tau qhia nws rau tus loj, ces, paub txog nws tej kev coj kev ua, ntshe nws yuav tshem kuv tawm ntawm kuv qib dej num uas ua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg thiab xa kuv rov qab mus tsev. Tej zaum nws haj tseem yuav nrhiav qee qhov laj thawj los tsim txom thiab rau txim rau kuv. Thaum ntawd kuv lub neej yuav ntsib kev nyuaj heev. Yog tias thaum kawg kuv raug ncaws tawm ntawm pawg ntseeg yuav zoo li cas? Thaum ntawd ces kuv txoj kev taug ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tag li ntawd lawm xwb. Kuv xav tau qhov tseeb. Kuv yuav tsum tau ua tes dej num ntawm pawg ntseeg ua ntej tso thiab tom qab ntawm mam saib seb zoo li cas.” Thiab yog li, txhawm rau kev tiv thaiv kuv tus kheej, kuv thiaj li txiav txim siab tsis qhia cov loj thiab nthuav nws lub qe tawm. Tiam sis hauv kev sib sau ua ke zaum tom qab kuv tau pom txoj kev cia siab ntawm tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas raug tsim txom ntawd lub ntsej muag, ua rau kuv ntxhov siab tiag tiag thiab raug iab liam rau kuv txoj kev xav. Ntau tshaj ntawd, thaum kuv tau hnov lawv tham txog qhov Xyooj Mim qhuas txog Zaub Laj rab peev xwm hauv qhov kev sib qhia rau ntawm qhov tseeb, thiab tias nws tau cheem thiab qhuab ntuas cov cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv kev coj hwj chim, yim ua rau kev npau taws ntxiv. Kuv xav rau kuv tus kheej hais tias, “Kuv yuav tsum tau qhia Zaub Laj thiab Xyooj Mim tej kev ua phem rau tus loj. Kuv tsis tuaj yeem cia nkawv ua phem lim hiam thiab tsim txom cov kwv tij thiab cov nkauj muam raws li nkawv siab nyiam mus ntxivlawm.” Yog li ntawd, kuv thiaj li tau sau txhua yam uas cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau tham txog nkawd rau kuv. Tom qab qhov kev sib sau ua ke, txawm li cas los xij, kuv rov xav tsis thoob dua ib zaug ntxiv: Zaub Laj yuav rau txim dab tsi rau kuv yog nws paub txog qhov no? Tiam sis kuv yuav tsis tau ua phem lod yog tias kuv xaiv tiv thaiv kuv tus kheej thiab tsis qhia tshwm nkawv lub qe? Kuv nyob nruab nrab ntawm ob qho xwm txheej nyuaj thiab mloog zoo li txhua yam puav leej sib khi ua pob caus tag li lawm, hnov nruj heev ua rau kuv ua pa tau nyuaj heev. Kuv tau txhos txaug thiab taij thov Vajtswv nrog lub kua muag teev yees tias, “Vajtswv, kuv xav qhia Zaub Laj thiab nws tus ntxhais tej kev phem rau peb cov thawj coj, tiam sis kuv ntshai tsam nkawv yuav pauj kua zaub ntsuab rau kuv. Au Vajtswv, thov coj kuv kev los mus tsoo kom dhau lub zog ntawm txoj kev tsim txom ntawm txoj kev tsaus ntuj no, thiab xyaum ua qhov tseeb thiab txhawb nqa txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg.”

Tom qab kuv cov lus thov, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Nej txhua tus hais tias nej xav txog Vajtswv lub nra hnyav thiab yuav tiv thaiv cov lus tim khawv ntawm pawg ntseeg, tab sis nej leej twg thiaj li xav txog Vajtswv lub nra tiag? Nug koj tus kheej: Puas yog koj yog ib tug neeg uas tau qhia pom muaj kev xav txog Nws lub nra? Koj puas tuaj yeem xyaum ua txoj kev ncaj ncees rau Nws? Koj puas tuaj yeem sawv ntsug thiab hais lus rau Kuv? Koj puas tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom ruaj nrees? Koj puas siab tawv txaus los tawm tsam nrog Ntxwgnyoog tej hauj lwm? Koj puas tuaj yeem tso koj cov kev xav tseg rau ib sab thiab qhia tshwm Ntxwgnyoog rau tus txiaj ntsim ntawm Kuv qhov tseeb? Koj puas tuaj yeem cia Kuv lub siab xav ua kom tiav nyob hauv koj? Koj puas tau muab koj lub siab cob rau lub sij hawm tseem ceeb tshaj plaws? Koj puas yog ib tug neeg uas ua raws li Kuv lub siab nyiam? Nug koj tus kheej cov lus nug no, thiab xav txog lawv tsis tu ncua(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 13). Kuv hnov txaj muag rau kuv tus kheej heev thaum kuv tau nyeem tej kev nthuav tawm no hauv Vajtswv cov lus. Kuv ntseeg Vajtswv, tiam sis Vajtswv tsis muaj chaw nyob hauv kuv lub siab li. Kuv tsis mob siab ua Vajtswv cov lus txib, thiab txhua yam kuv xav txog thaum ntsib tej teeb meem ces yog kuv tus kheej tej kev ntshaw xwb. Kuv yeej tsis tau tiv thaiv txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev kiag li. Kuv tau pom meej lawm tias Zaub Laj tau piav Vajtswv cov lus ua dog ua dig xwb, tias nws tab tom kav pawg ntseeg, thiab tias nws tab tom rau txim thiab txim txom cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Txhawm rau kev txhawb cov uas txheeb ze nws tshaj plaws thiab sib koom ua nws lub zog ua ke, nws tau tshem tib neeg tawm ntawm lawv tej dej num yam tsis muaj laj thawj, tsim kev tab kaum loj heev thiab cuam tshuam lub neej pawg ntseeg thiab txwv thiab rhuav tshem rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Tshwj xeeb tshaj mas tam sim no tag nrho nws txoj hauj lwm tau muaj ntau ntxiv lawm, ua rau nws haj tseem los nyob rau ib qib dej num los rhuav tshem tau ntau dua qub rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Tiam sis kuv tau ntshai Zaub Laj lub meej mom thiab kev haub ntxias, ntshai tsam raug tsim txom thiab raug tshem tawm los ntawm nws, poob kuv tus kheej qib dej num thiab tej kev cia siab rau yav tom ntej, thiab kev pauj kua zaub ntsuab los ntawm nws thiab nws tus ntxhais thiab rhuav tshem rau kuv, yog li ntawd kuv thiajli tsis muaj cuab kav tuav cov hauv paus ntsiab lus thiab nthuav tawm thiab hais qhia tej ntawd. Thiab yog li ntawd, thaum rua kuv o blub qhov muag dav ntsia cov tawm tsawm Khetos thiab cov neeg lim hiam uas tsim kev kub ntxhov hauv pawg ntseeg. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau raug tsim txom thiab lawv lub neej tau raug kev puas tsuaj, tsis tas li ntawd kuv tseem tsis muaj cuab kav sawv tsees los qhia tshwm Ntxwgnyoog lub qe tawm thiab. Kuv masyog ib tug tib neeg qias, xav rau yus tus kheej xwb, ntxim ntxub ua luaj! Tom qab ntawd kuv tau nyeem Vajtswv cov lus uas hais tias: “Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li pom tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, thiab tawm tsam, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim—nws yog, tag nrho, ib tug yeeb yam uas ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Hos hais txog qhov uas Ntxwgnyoog cov kuab lom ntawd yog dab tsi, ces yeej siv lus los muab nthuav tawm tau tag nrho. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv ho ua phem, lawv yuav teb tias, ‘Vim hais tias nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.’ Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim. ‘Kev rais los ua ib tug nom tswv vim yog xav tau tej khoom noj zoo thiab khaub ncaws zoo,’ thiab ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’—tej no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab lawv kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm(“Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv tias kuv tau ua qias vuab tsuab thiab raug caij tsuj los ntawm Ntxwgnyoog, thiab tias kuv tej pob txa thiab roj ntshav tau puv npo thiab yaj xyaw nrog tej kuab lom phem, tej tswv yim phem, thiab tej kev coj phem, mus txog ntua qhov ua rau kuv tus kheej tau rais los ua phem thiab xav rau yus tus kheej ntau zuj zus tuaj lawm. Kuv tau ua neej nyob nrog tej kuab lom phem ntawm “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Txawm koj pom tias tsis yog los xij, qhov zoo tshaj ces yuav tau hais me ntsis,” thiab “Nyob ntsiag to txhawm rau kev tiv thaiv-tus kheej thiab tsuas nrhiav kev kom zam dhau qhov yws.” Kuv tej kev xav puav leej tig txawv lawm thiab ua rau kuv muaj tej kev ntshaw thiab tej kev xam pom phem heev rau ntawm lub neej txoj sia. Kuv xav tias tus kheej tej kev ntsaw, tus kheej tej kev cia siab rau yav tom ntej, thiab tus kheej txoj hmoo mas tseem ceeb tshaj txhua yam lawm. Thaum pom Zaub Laj thiab nws pab pawg ua phem tawm tsawm Khetos rhuav tshem rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv pawg ntseeg, kuv paub tias kuv yuav tsum tau qhia tshwm thiab hais qhia tej ntawd. Tiam sis kuv ntshai tsam raug txim txom thiab poob kuv qib dej num thiab tej kev cia siab rau yav tom ntej, kuv thiaj li tsis muaj cuab kav qhia tej ntawd, txawm kuv twb tau peem tas zog rau qhov ntawd lawm los xij. Yog li ntawd kuv thiaj li tau cia cov tawm tsam Khetos los tab kaum pawg ntseeg thiab kuv tau ua twj ywm, tsis muaj cuab kav hais ib lo lus ncaj ncees li. Kuv paub tias kuv raug Ntxwgnyoog cov kuab lom khi nruj thiab sawv hlau xauv ruaj khov lawm ua rau kuv tau rais los ua tus koom tes nrog nws lawm, ua tus dev leg hauj lwm rau nws; qhov no mas yog qhov Vajtswv tsis nyiam kiag li, thiab kuv tsis tsim nyog ua neej nyob rau ntawm Nws xub ntiag lawm. Kuv xyiv fab txhua xyoo rau Vajtswv txoj hauj lwm thiab kev coj kev, thiab Nws tau tsa kuv sawv los yog li kuv thiaj li tuaj yeem ua kuv tes dej num tau zoo li ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg. Txawm li cas los xij, kuv tsis paub saib xyuas qhov ntawd thiab tsis muaj kev xav txog qhov yuav saib xyuas kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam li cas los sis txhawb nqa txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev li cas. Kuv tau ua lub neej tsau tag nrho rau hauv kuv tus kheej tej kev ntshaw xav rau yus tus kheej, tsis muaj ib qho me me ntawm lub meej mom los sis kev ncaj ncees li. Ua rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam tsis ntseeg siab puv npo rau kuv li lawm, thiab ntau tshaj ntawd, kuv tseem ua tsis tau puv npo raws li cov lus txib uas Vajtswv tau muab rau kuv thiab. Thaum xav txog qhov no, kuv mas ntxub kuv tus kheej tias yuav xav rau yus tus kheej nkaus xwb thiab ntxim ntxub tshaj thiab kuv tau taij thov Vajtswv, txaus siab hlo lees txim hloov dua siab tshiab. Kuv tau thov Vajtswv kom muab lub zog rau kuv thiab coj kuv kev los tsoo tej kev haub ntxias ntsaus ntuj nti no kom tawg thiab muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb.

Tom qab ntawd, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Vajtswv tus moj yam yog ib yam uas koom nrog tus Kav txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, rau tus Tswv ntawm txhua yam uas tsim los. Nws tus moj yam sawv cev rau kev fwm, lub fwj chim, meej mom, kev zoo, thiab tsheem ceeb tshaj txhua yam, lub meej mom siab. Nws tus moj yam yog lub cim ntawm lub fwj chim kav, lub cim ntawm txhua yam uas ncaj ncees, lub cim ntawm txhua yam uas zoo nkauj thiab zoo. Tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg muaj peev xwm kov[a] yeej tau los sis kov yeej los ntawm qhov tsaus thiab txhua tus yeeb ncuab lub zog, thiab kuj yog ib lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg ua kom chim tau (los sis Nws tsis zam txim rau qhov uas raug ua kom chim)[b] los ntawm txhua tus muaj sia uas tsim los. Nws tus moj yam lub cim ntawm lub fwj chim uas siab tshaj plaws. Tsis muaj ib tug tib neeg los sis coob tus tib neeg ua tau los sis tej zaum thab tau Nws tes hauj lwm los sis Nws tus moj yam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam). Kuv tau to taub los ntawm Vajtswv cov lus tias Vajtswv kav tag nrho txhua yam, tias Nws tus moj yam yog lub cim ntawm lub hwj chim uas nyob siab tshaj plaws, thiab tsis muaj tus yeeb ncuab twg lub zog los sis lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj twg yuav ua txhaum rau qhov ntawd tau li. Vajtswv yuav ntxuav tag nrho tej zog phem uas tab kaum ntawm Ntxwgnyoog tawm ntawm pawg ntseeg mus thiab rhuav tshem tej ntawd kom tag huv si. Nov yog txoj xub ke ntawm Vajtswv txoj hauj lwm thiab yog ib qho muaj tseeb tiag tias Vajtswv yuav ua tau xwb xwb li. Zaub Laj tau kav pawg ntseeg yam ib tug neeg twm xeeb, tswj thiab caij tsuj cov kwv tij thiab cov nkauj muam, txhawb cov txheeb ze tshaj plaws los nrog nws thiab teeb tsa nws lub teb chaws. Nws tau tab kaum thiab tau cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm lawm, ua txhua yam kev phem, thiab tau ua tub qaug Vajtswv tus moj yam loj heev. Nws yog ib tug dab phem tawm tsam Khetos uas yuav raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg sai sai los sis tsis ntev no. Kuv xav txog Vajtswv lub tsev tau ntiab tej neeg phem thiab cov tawm tsawm Khetos ntau leej tawm nyob rau yav dhau los tias: Txawm lawv tsiv nyaum npaum li cas los xij, lawv tsuas ua tau ib ntus xwb, thiab thaum kawg lawv yeej khiav tsis dim Vajtswv txoj kev rau txim. Qhov no tsis yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees lod? Tiam sis kuv tsis to taub Vajtswv txoj kev ncaj ncees li, thiab tsis tau tso siab rau qhov tseeb uas nyob hauv Vajtswv lub tsev, qhov tseeb thiab kev ncaj ncees tau txhawb qhov uas Vajtswv tau kav. Kuv tau pom tias Vajtswv lub tsev mas zoo ib yam li lub ntiaj teb ntag, zoo li tus uas muaj meej mom thiab muaj hwj chim uas tuaj yeem tswj kuv txoj hmoo, thiab yog tias kuv tuaj rau tog tsis yog ntawm Zaub Laj thiab nws tus ntxhais lawm, ces kuv xav hais tias kuv yuav poob kuv txoj kev cia siab rau yav tom ntej thiab txoj hau kev kawg. Kuv haj tseem ntshai tsam nkawv yauv ua pauj kua zaub ntsuab rau kuv thiab—kuv thiaj li tsis tso siab rau Vajtswv txoj kev kav tag nrho txhua yam lawm. Hom kev ntseeg zoo li no tsuas yog ib qho kev txaj muag rau Vajtswv xwb! Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Kuv cov lus yog lub hauv paus rau tib neeg kev khiav tawm ntawm cov kev haub ntxias tsaus ntuj, thiab cov tib neeg uas tsis tuaj yeem xyaum ua raws li Kuv cov lus yuav tsis muaj cuab kav khiav tawm ntawm cov pob khaub zig ntawm txoj kev haub ntxias ntawm kev tsaus ntuj. Kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv tseeb yog ua neej nyob hauv kev coj ntawm Vajtswv cov lus, kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv ntawm kev ncaj ncees rau Vajtswv, kev ua neej nyob hauv ib tug yam ntxwv ntawm kev nrhiav qhov tseeb, kev ua neej nyob hauv qhov tseeb ntawm lub siab tiag uas muab yus tus kheej fij rau Vajtswv, thiab ua neej nyob hauv txoj kev hlub Vajtswv tiag. Cov tib neeg ua neej nyob rau hauv tej yam ntxwv tseeb no thiab hauv qhov kev tseeb no yuav maj mam hloov pauv thaum lawv to taub qhov tob ntawm qhov tseeb, thiab lawv yuav hloov pauv thaum tes dej num mus tob dua no; thiab txog thaum kawg, lawv yeej yuav dhau los ua ib tug tib neeg caum cuag Vajtswv thiab hlub Vajtswv tiag(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khiav Tawm Ntawm Txoj Kev Haub Ntxias Ntawm Kev Tsaus Ntuj, thiab Koj Yuav Caum Cuag Vajtswv). Vajtswv cov lus tau qhia txoj kev rau kuv. Yog tias kuv xav tsoo kom tawg tej sawv hlau khi ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tsaus ntuj, ces kuv yuav tsum tau xyaum ua raws raim li Vajtswv cov lus. Kuv yuav tsum tau tso kuv tus kheej tej kev ntshaw thiab tej kev xav ntawm kuv lub neej yav tom ntej tseg, xyaum ua qhov tseeb, qhia tshwm thiab hais qhia cov tawm tsam Khetos, thiab txhawb nqa txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Txawm tias kuv raug tshem tawm ntawm kuv tes dej num thiab tau poob kuv qib dej num thiab tej kev cia siab lawm los xij, kuv yuav tsum tuav cov hauv paus ntsiab lus tseeb kom khov. Thaum kuv to taub txog qhov no lawm, kuv pom kuv lub zog, thiab kuv tau sau ib tsab ntawv mus rau kuv cov thawj coj hais qhia txog Zaub Laj thiab Xyooj Mim lub qe.

Ob peb hnub tom qab ntawd, cov thawj coj tau hu tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam tuaj qhia tawm qhov tseeb txog tej kev ua phem los ntawm Zaub Laj thiab Xyooj Mim. Raws li cov hauv paus ntsiab us, ces Zaub Laj, nws tus txiv, thiab Xyooj Mim puav leej raug tshem tawm ntawm lawv tej dej num lawm. Zaub Laj thiab nws tus ntxhais tsis thim xav los sis tsis xav paub txog nkawv tus kheej li, tiam sis ho tseem mus saib cov kwv tij thiab cov nkauj muam tim lawv tej tsev, txhob txwm ua zoo li tias tau thim xav lawm, thiab haj tseem ua txujquaj tias cas lawv raug saib tsis raws kev raws cai li los ntxias dag cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab. Nkawv yeej tsis tau lees txim hloov duab siab tshiab li, thiab thaum kawg, vim ntawm nkawv tej kev ua phem, nkawv thiaj li raug txiav txim tias yog cov tawm tsam Khetos thiab cov neeg ua phem uas tau txhaum txhua yam ntawm tej kev lim hiam, thiab raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg mus. Lub neej pawg ntseeg rov qab los zoo li qhov ib txwm muaj, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau npuaj teg thiab zoo siab hlo, thiab txhua tus tau qhuas txoj kev ncaj ncees thiab kev dawb huv ntawm Vajtswv. Qhov no haj tseem tau pab ua rau kuv pom qhov tseeb meej ntxiv tias kev ncaj ncees thiab qhov tseeb muaj nyob rau hauv Vajtswv lub tsev lawm, tias Khetos ua tus kav rau ntawd, thiab tias txawm tus tawm tsam Khetos yuav phem thiab tsim kev kub ntxhov npaum li cas los xij los sis lawv muaj lub zog npaum li cas los xij, tej ntawd yeej tsis tuaj yeem kov yeej Vajtswv qhov muaj cai los sis yeej tab kaum tsis tau Vajtswv txoj hauj lwm li, tsis muaj peev xwm tswj ib tug twg txoj hmoo tau ib qho me me li. Tej ntawd tsuas zoo li tej khoom ua si hauv Vajtswv ob txhais tes xwb, tej cuab yeej uas ua dej num los pab cov neeg Vajtswv xaiv kom muaj kev thoob tsib tuaj. Lawv tej kev ua ua rau lwm tus pom cov tawm tsam Khetos thiab qhov uas lawv yog tiag tiag, kom thiaj li tsis ua rau lawv coj yuam kev. Dhau los ntawm qhov kev ntsib kev pom ntawm txoj kev hais qhia txog cov tawm tsam Khetos no, qhov ntawd yog kev tig ras to taub, kev coj qhia, thiab kev coj ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau kuv tsoo txoj kev quab yuam tsaus ntuj no tawg thiab xyaum ua qhov tseeb. Kuv hnov kaj siab lug thiab muaj kev thaj yeeb rau hauv kuv siab, thiab kuv hnov tias kev coj kuv tus kheej zoo li no mas thiaj li ua lub neej nyob tau muaj muaj meej mom thiab muaj kev ncaj ncees; Ua rau kuv hnov tso pa tau thiab dim plaws lawm. Qhov no yog kev tawg paj txi txiv ntawm kev sau ib tsab ntawv hais qhia uas ncaj ncees.

Txhua lub yeeb koob kom muaj rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Amees!

Lus taw qhia:

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “nws yog ib lub cim ntawm qhov tsis muaj peev xwm ua tau rau.”

b. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “thiab kuj yog ib lub cim ntawm qhov tsis muaj peev xwm ua tau rau kom chim (thiab tsis zam qhov ua kom chim).”

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply