Kuv Hloov Kuv Qhov Khav Theeb Ntawm Tus Kheej Tau Li Cas

February 4, 2022

Sau los ntawm Ceejvem, Teb Chaws Mekas

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm—tsis hais cov lus hnyav, los sis kev txiav txim, los sis kev rau txim—tsuas ua rau kom tib neeg zoo tshaj plaws xwb, thiab yog qhov zoo tsim nyog lawm. Vajtswv tsis txeev ua hauj lwm li no nyob rau ntau tiam dhau los li qhov no; hnub no, Nws ua hauj lwm rau hauv nej kom nej thiaj yuav txaus siab rau Nws lub tswv yim. Txawm tias nej tau ntsib kev mob nyob hauv nej lub siab los, nej lub siab nyob ruaj khov thiab muaj kev thaj yeeb; nws yog nej txoj koob hmoov uas muaj cuab kav txaus siab nyob rau Vajtswv tes hauj lwm ntawm theem no. Tsis hais nej yuav muaj cuab kav tau txais dab tsi nyob rau yav tom ntej, yam uas nej pom ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no yog txoj kev hlub. Yog tib neeg tsis muaj kev paub txog Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev tsim kho kom zoo, nws tej kev ua thiab tus cwj pwm yeej yuav ib txwm nyob tau tsis tob, thiab nws tus yam ntxwv yuav ib txwm tsis hloov pauv li. Qhov no puas suav tau tias raug Vajtswv muab tau lawm? Hnub no, txawm tias nws tseem muaj ntau yam xws li kev khav theeb thiab kev siab hlob nyob rau hauv tib neeg los, tib neeg tus yam ntxwv muaj kev ruaj khov ntau dhua yav dhau los lawm. Vajtswv txoj kev qhuab ntuas koj yog ua los txhawm rau kev cawm koj, thiab txawm tej zaum koj yuav hnov mob nyob rau lub sij hawm ntawd, hnub ntawm kev hloov pauv ntawm koj tus yam ntxwv yuav los txog. Thaum txog lub sij hawm ntawd, koj saib rov qab koj yuav pom txog tias Vajtswv tes hauj lwm ntse npaum li cas, thiab thaum txog lub sij hawm ntawd koj yuav muaj cuab kav nkag siab tseeb txog Vajtswv lub siab nyiam(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub). Kuv keev xav tias tsuas yog kev nquag thiab kev txaus siab hlo tiv taus kuv tes dej num xwb thiaj li tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Kuv tsis tsom ntsoov rau kev lees txais Nws cov lus ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los sis kev caum hloov pauv tus moj yam. Kuv tsuas yog khav theeb ntxias thiab yuam cai qees ua kuv tes dej num nkaus xwb. Kuv tau yuam qees thiab tau ua piam sij rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab tau ua puas tsuaj pawg ntseeg txoj hauj lwm lawm. Thaum kawg kuv tau pom tias yog tsis muaj Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim, kuv tus moj yam lwj liam yuav tsis tuaj yeem raug yaug kom dawb huv thiab raug hloov tau thiab kuv yeej yuav tsis tuaj yeem ua tau kuv tes dej num kom Vajtswv txaus siab. Kuv tau ntsib tau pom tiag tiag lawm hais tias Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim yog peb txoj kev cawm dim.

Thaum Xyoo 2016 kuv tau txais ib tes dej num ua tus kws tawm qauv yeeb yaj duab. Kuv zoo siab heev, xav tias, “Kuv tau kawm txog kev tawm qauv nyob sab hauv tsev thiab muaj kev ntsib kev pom ntau dua plaub lub xyoos rau fab no lawm. Kuv yuav tsum siv kom tag nrho kuv cov kev txawj ntse los mus ua qhov no kom tau zoo thiab ua rau Vajtswv txaus siab.” Tom qab ntawd, kuv tau kawm paub tej kev txawj ntse nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab peb tau sib qhia txog cov hauv paus ntsiab lus. Tom qab tsis ntev kuv pib pom ua tau qee qhov rau hauv kuv tes dej num lawm. Thaum kuv hnov ib tug twg hais tias, “Nej ua dej num tau zoo heev rau ntu yeeb yaj duab no. Nws yeej zoo kiag li yog tiag tiag lawm,” txawm kuv tau teb hais tias nws vim yog Vajtswv txoj kev coj qhia los xij, qhov uas kuv xav ces yog, “Qhov tseeb tiag, koj tsis paub tias leej twg yog tus tawm qauv rau qhov ntawd? Kuv yog ib tug kws txawj ua hauj lwm!” Kuv txawm pib taug kev tsa kuv lub taub hau siab ntshuas thiab kuv hais lus nrov tshaj qub lawm. Thaum kuv pom qee qhov ua yuam kev nyob hauv lwm pab pawg cov tswv cuab tej dej num, kuv tau saib tsis taus lawv. Kuv tsum tsis tham tej kev npaj ua nrog lawv lawm. Kuv xav tias vim kuv twb kawm tawm tus qauv lawm, ces tsis tas nrog lawv tham li, qhov ntawd nws yog kev nkim sij hawm vim tias lawv yuav ua raws li kuv cov tswv yim ploj mus. Kuv xav ua txoj hauj lwm tawm tus qauv rau ntawm kuv tus kheej ces tom qab ntawd mam li mus tham nrog tus thawj coj.

Tom qab kuv raug tsa ua tus thawj coj pab pawg, kuv haj yam cia li tsis mloog cov kwv tij thiab cov nkauj muam hais ntxiv li lawm. Muaj ib zaug thaum peb tab tom teeb tsalub khw noj mov, Tus Kwv Tij Zam uas nyob rau hauv pab pawg tau hais tias, “Lub qhov rooj pem hauv ntej qis zog lawm, tsia tsis zoo nkauj.” Kuv tsis quav ntsej txog qhov ntawd li. Kuv xav hauv siab tias, “Kuv twb tawm tus qauv ua lub khw noj mov los ntau heev lawm. Koj yeej xav tias ntshe kuv tsis paub qhov siab ntawm lub qhov rooj no pob? Koj twb tsis tau teeb ntau li sav, twb tsis tau kawm tawm tus qauv, los sis twb tsis tau ntsib tau pom kiag li, tab sis koj tseem xav qhia ntses ua luam dej thiab.” Kuv nrawm nroos kaw nws tej lus taw qhia thiab hais kom sawv daws ua raws li qhov uas kuv xav ua. Thaum tus kws yees duab pom qhov ntawd, nws hais tias lub qhov rooj qis dhau lawm thiab yuav ua rau nti qhov tsom yees duab lawm. Qhov ntawd ua rau nws tsis tuaj yeem yees duab tau. Peb tsis muaj kev xaiv li lawm tab si yuav tau ua ib lub qhov rooj tshiab. Tom qab ntawd, peb xav ua lub thawv rau tais diav, yog li kuv thiaj hais rau tus Kwv Tij Tsheej kom ua ib lub thawv raws lidaim duab kos uas kuv tsim ntawd. Nws hais tias, “Qhov hauv nruab nrab dav dhau lawm. Ntsia tsis zoo nkauj. Ua kom nqaim me ntsis puas tau?” Kuv xav hais tias, “Kuv tau saib txhua yam khoom siv nyob hauv huab cua lawm thiab cov no yog cov khoom uas tab tom haum zoo tshaj lawm. Ua qhov kuv hais ces koj yeej ua tsis yuam kev.” Tuav rawv kuv tej tswv yim, kuv tau hais tias, “Koj tham txog dab tsi lawm? Cia li ua lub thawv raw li qhov kuv kos xwb!” Thaum kawg, sawv daws tau hais tias qhov nruab nrab dav dhau lawm thiab saib tau tsis zoo nkauj. Tus Kwv Tij Tsheej yuav tsum tau siv sij hawm ntau ntxiv los kho lub thawv, uas tau ua qeeb rau kev yees yeeb yaj duab. Kuv haj tseem tsis thim xav los sis tas zog ua kom kuv tus kheej paub, tab sis tsis xav dab tsi txog qhov ntawd li. Kuv xav tias, “Leej twg thiaj tsis ua yuam kev nyob rau tej thaum? Tsuas siv sij hawm thiab khoom siv me ntsis los kho qhov ntawd xwb tsis yog ib qho teeb meem loj.”

Tom qab muaj kev sib sau ua ke ib zaug, tus Kwv Tij Zam muaj lus xam pom no rau kuv tias: “Tsis ntev los no kuv pom tias koj muaj lub siab tawv heev thaum ua dej num nrog lwm tus. Koj yeej tsis mloog peb cov lus taw qhia li, thiab koj ua qee qhov uas ua tau tiag poob mus lawm huv si. Koj hais lus coj hwj chim thiab yuam tib neeg, ib txwm nias qees kom peb ua txhua yam li koj ua. Tej no puav leej nthuav tawm txog ib tug moj yam khav theeb.” Kuv lub ncauj lees txais qhov no lawm tab sis mas xav hais tias, “Kuv khav theeb, tab sis nws tsis yog ib qho teeb meem uas loj.” Ob peb hnub tom qab ntawd, tus Kwv Tij Lwb kuj tseem qhuab ntuas kuv rau qhov uas coj khav theeb, hais tias kuv yeej tsis mloog lwm tus thiab yuam lawv lawm. Kuv tej teeb meem txawm muaj ntau tuaj ua ntej nws yuav hais tag. Kuv xav hais tias, “Nej tsis muaj tus uas piv tau kuv. Ua li cas nej thiaj muaj cuab kav hais kuv?” Kuv yim xav txog qhov ntawd ntau npaum li cas, ces kuv yim lees txais tsis tau qhov ntawd ntau npaum li ntawd. Kuv haj tseem hle ub hle no rau hauv kuv cov lus taij thov Vajtswv. Kuv yim ua qhov ntawd ntau npaum li cas, ces kuv yim tsaus ntuj thiab yim ntxhov siab ntau npaum li ntawd. Kuv tsis muaj ntau txoj cauj ke nyob hauv kuv tej kev tawm tus qauv, tab sis kuv haj tseem tsis thim xav rau ntawm kuv tus kheej thiab. Muaj ib hnub kuv tau ua kuv sab ceg mus tsoo ib lub rooj zaum tus nqaj hlau, ua rau tos ib lub qhov txhab ntev heev. Kuv raug ntxiv xya koob nyob hauv rau tsev kho mob. Kuv paub zoo tias qhov no tsis yog kev huam yuaj li, tab sis qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev xav xwb xwb li. Thaum kawg kuv thiaj tswj kuv lub siab ntsiag to thiab tau thim xav tiag tiag. Thaum twg los xij cov kwv tij thiab cov nkauj muam muaj cov lus taw qhia los sis cov lus taw qhia uas muaj txiaj ntsig, kuv tsis ruaj siab thiab tiv tsis taus. Kuv tau tsis lees txais los sis tsis zwm rau kiag li. Kuv mas coj nruj yam tsis txaus ntseeg. Thaum xav li no, kuv tau taij thov Vajtswv, thov kom Nws coj kuv kev kom paub txog kuv tus kheej tus moj yam lwj liam.

Kuv tau nyeem Vajtswv cov lus no hauv kuv cov kev fij thaum sawv ntxov tias: “Yog tias koj pom txog lwm tus me dua koj, ces koj yog tus uas ncaj ncees tau koj kheej, koj muab hlob, thiab tsis muaj nuj nqis rau ib tug twg li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 22). “Tsis txhob xav tias koj yog ib tus neeg uas yeej yug los-txhawj ntse, tsuas yog qis me ntsis saum ntuj xwb tiam sis yeej siab dua lub ntiaj teb. Koj nyob deb ntawm txoj kev txawj ntse dua lwm tus—thiab, nws kuj tuaj yeem hais tau tias nws yog ib qho txaus hlub heev uas koj ruam tshaj tej tib neeg nyob hauv ntiaj teb uas muaj laj thawj ntawd npaum li cas, vim koj muab koj tus kheej saib siab dhau heev lawm, thiab yeej ib txwm tsis muaj ib qho kev xav hais tias koj tsis zoo cuag luag li, cuag li koj muaj peev xwm pom tshab plaws Kuv cov dej num nqis mus kom txog qhov ntxaws ntxaws uas me tshaj plaws. Hauv lub ntsiab ntawm qhov tseeb tiag, koj yog ib tug uas tu ncua qhov laj thawj tiag tiag, vim koj tsis paub txog yam uas Kuv npaj siab ua, thiab koj haj tseem tsis tshua paub txog yam uas Kuv tab tom ua tam sim no. Thiab yog li Kuv hais tias koj haj tseem tsis loj sib luag ib yam li ib tus neeg ua liaj ua teb laus laus uas ua hauj lwm hnyav rau hauv daim av, ib tus neeg ua liaj ua teb uas tsis tsis paub me me txog tib neeg lub neej thiab tab sis tseem tso tag nrho nws txoj kev cia siab rau cov koob hmoov saum Ntuj Ceeb Tsheej thaum nws cog qoob cog loo rau hauv daim av. Koj tsis tseg ib qho kev xav li ib feeb rau koj lub neej li, koj tsis paub dab tsi txog kev muaj suab nrov npe, thiab haj tseem tsis muaj ib txoj kev paub ntawm-yus tus kheej li. Koj yog ‘tseem ceeb tshaj txhua yam’ dhau heev lawm!(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Tsis Kawm thiab Tseem Tsis Paub Dab Tsi: Lawv Tsis Yog Cov Tsiaj Nyaum Lod?). Kuv hnov tias tu siab tom qab nyeem qhov no tag lawm. Kuv hnov zoo li kuv raug qhia tshwm nrog txhua lo lus. Haj tseem suav txij thaum kuv los ua tus kws tawm qauv yeeb yaj duab, kuv xav tias kuv yog ib tug muaj kev txawj ntse uas tseem ceeb heev vim kuv paub txog kev tsim khoom lag luam thiab muaj kev ntsib kev pom los lawm. Kuv mas khav ntxhias nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam, xav tias kuv yog tus uas txawj tshaj, yog li tsis muaj leej twg tsim nyog rau kuv lub sij hawm. Kuv ib txwm yog tus txiav txim thiab tsis xav tham txoj hauj lwm nrog lwm tus li. Kuv xav tias nws yog kev nkim sij hawm vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog kev tawm tus qauv li. Thaum kuv tsis xav tham txog qee yam, Kuv xav tias kuv yog tus uas paub ntau dua yog li kuv tuaj yeem pom tej yam zoo dua. Kuv yeej tsis tshuaj xyuas txog ib yam uas lawv tau muab lus taw qhia li, tab sis cia li tsis lees tej ntawd xwb. Kuv haj tseem tsis muaj lub hauv paus ntawm kev hwm rau lwm tus li. Thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam hais tias kuv mas khav theeb thiab txhawb kom kuv thim xav, kuv tsis tuaj yeem lees txais qhov ntawd ib yam nkaus, tab sis tseem tiv tsis taus thiab. Kuv pom tias kuv raug nthuav tawm tsis muaj dab tsi hlo li tab sis tsuas muaj kev khav theeb nkaus xwb. Kev ua neej nyob nrog kuv tus moj yam khav theeb, kuv tsuas saib tsis taus lwm tus thiab ua tsis tau dab tsi hlo li tab sis yuam qees thiab ua mob rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam nkaus xwb. Kuv mas khav theeb thiab yuam cai heev rau kuv tes dej num, yuam lwm tus mloog kuv, ua rau lawv rov ua tej yam dua zaus tas zaus tuaj thiab tau tab kaum pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv mas ua phem tiag tiag! Thaum paub txog txhua yam no lawm, kuv hnov ntshai me ntsis. Kuv tau taij thov thiab tau lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv. Kuv tsis xav ua tej yam ntawm txoj kev khav theeb mus ntxiv lawm.

Nyob hauv kuv tes dej num tom qab ntawd, kuv tau ua tib zoo tswj kuv tus kheej thiab mloog lwm tus neeg cov lus taw qhia ntau ntxiv los mus hloov kho rau kuv tej ua tsis tau zoo. Tej thaum kuv tau kos daim qauv duab thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav muaj lus taw qhia ntau heev uas txawv ntawm kuv tej tswv yim. Kuv tab tom yuav tsis muab tej ntawd tshem tawm, ces kuv mam paub tias kuv tau rov khav theeb dua lawm. Kuv tau taij thov Vajtswv hauv kuv lub siab, thov Nws coj kuv kev kom tso kuv tus kheej tseg thiab txhob ua neej nrog kuv tus moj yam lwj liam mus ntxiv lawm. Kuv ces xav ua raws li tus twg los xij uas lawv cov lus taw qhia muaj txiaj ntsig zoo tshaj plaws rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Thaum kuv tau pib lees txais lwm tus cov tswv yim lawm, kuv pom tias peb tes dej num tsim cov khoom siv ua yeeb yaj duab zoo tuaj, cov khoom siv tau zoo dua, siv tau tiag, thiab tuaj yeem tsim tau sai dua. Kuv tau saj qhov qab zib ntawm kev xyaum ua raws Vajtswv cov lus lawm. Tab sis kuv tsis nkag siab kuv tus yeeb yam khav theeb tiag li thiab kuv tsis muaj kev paub txog kuv tus kheej. Ob peb hlis tom qab ntawd, kuv tau pom peb daim yeeb yaj duab raug txais kev pom zoo los ntawm txhua tus thiab kuv tau muaj qee qhov ua tiav rau hauv kuv tes dej num lawm. Ua ntej kuv paub qhov ntawd, kuv tus moj yam khav theeb tau rov tshwm tuaj dua ib zaug ntxiv lawm thiab.

Muaj ib zaug thaum peb teeb ib daim yeeb yaj duab ntawm ib tug neeg nplua nuj lub tsev, kuv xav hais tias, “Qee tus neeg zoo li ntawd yuav muaj tej khoom muaj nqis uas qhia txog lawv lub meej mom.” Kuv kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam npaj daim yeeb yaj duab no raws li qhov kuv xav ua kiag. Tus Kwv Tij Zam tau taw qhia tias tej ntawd yog tej khoom siv tshiab tshiab thiab tsis haum nrog tus ua yeeb yam tseem ceeb. Kuv tsis txaus siab kiag li uas hnov qhov ntawd. Kuv xav hais tias, “Koj puas paub dab tsi? Qhov no hu ua kev hloov kho tau. Peb yuav tsum tawm tus qauv kom haum raws li nws lub meej mom txhob xav txog lub sij hawm li. Raws li kuv saib mas, koj yeej tsis muaj lub tswv yim tawm hom qauv tsev no li. Koj tej tswv yim qub dhau lawm.” Qhov uas kuv hais rau nws ces yog, “Kuv tau xav txog lub sij hawm lawm. Cia li ntseeg kuv rau ntawm qhov no.” Tau tsis ntev ua ntej ntawd tus Kwv Tij Tsheej kuj hais tias lub qhov rais zoo dhau lawm. Kuv mas xeeb txob tshaj, xav tias vim li cas lawv thiaj poob qab thiab hloov kho tsis tau. Kuv tswj kuv qhov npau taws cia thiab tau nias qees ua raws kuv qhov kev xav. Tus Kwv Tij Tsheej tsis hais dab tsi ntxiv lawm. Thaum ua tiav daim yam duab lawm, ua rau kuv ceeb tag thaum tus thawj coj hais tias peb tus qauv mas tsis zoo li yog tiag, tias qhov ntawd ntsa heev thiab tsis haum zoo rau tus yeeb yam uas tseem ceeb. Peb yuav tsum rov ua dua. Txawm hais tias, kuv haj tseem tsis lees txais qhov ntawd los xij. Kuv hnov lawv tsis qhuas qhov ntawd li. Tab sis vim txhua tus hais tias qhov ntawd siv tsis tau, kuv pom zoo rov ua dua yam tsis txaus siab ua li.

Thaum txog theem tom qab ntawd peb xav tau ib lub txaj hom qub txheej thaum xyoo 80 tawm uas muaj lub qhov cub nrog rau daim qauv ntawd. Kuv xav tias peb yuav tsum siv peev ntau heev rau qhov ntawd, tab sis tus Kwv Tij Zam hais tias peb tuaj yeem txuag nyiaj tau ntau yog tias peb ua los ntawm peb tus kheej ces nws twb muaj ib qho kev npaj ntxaws ntxaws nyob hauv siab lawm. Tab sis kuv tsis muaj ib yam dab tsi li tsuas yog thuam rau lub tswv yim ntawd xwb. Peb tuaj yeem ua qhov ntawd los ntawm peb tus kheej kom raug tus nqi tsawg dua, tab sis nws yuav tsis khov. Tsis yog yuav nkim lub zog pov tseg xwb lod? Kuv kuj tau tham rau tus thawj coj tias tus Kwv Tij Zam lub tswv yim yeej yuav siv tsis tau li. Tus thawj coj tau hais tias kuv qhov mas raug nyiaj siab dhau lawm, yog li nws thiaj li tau tso tseg daim qauv uas muaj nrog lub qhov cub lawm. Tom qab ntawd tus Kwv Tij Zam tau hais lwm cov lus taw qhia thiab kuv tau qhuab qhia nws, xav tias nws tsis to taub thiab tawv ncauj. Lwm tus nkauj muam tau pom tias nws raug kuv yuam qees thiab hais tias kuv tau khav theeb. Kuv tsis lees txais qhov ntawd li. Txawm tias thaum tham txog tej kev npaj yees yeeb yaj duab nrog tus thawj coj lawm los xij, Kuv tseem khav theeb thiab tsis yeem swb. Yog li ntawd, tej thaum kev yees yeeb yaj duab tsis tau raws li qhov peb xav tau thiab haj tseem yuav tau rov ua dua tshiab. Qhov no tau ncua qeeb rau kev yees yeeb yaj duab.

Tom qab tsis ntev ntawd kuv raug tshem tawm ntawm tes dej num. Tus thawj coj tau hais rau kuv tias, “Cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hais tias koj yog neeg khav theeb, koj ua tej yam li koj tus kheej txoj hau kev thiab ib txwm yog tus txiav txim nkaus xwb. Koj choj hwj chim qhuab qhia tib neeg. Koj coj zoo li koj yog tus thawj coj thiab lawv yog koj cov qhev. Txhua tushnov raug koj yuam qees.” Kuv poob siab thaum kuv hnov qhov no. Kuv yeej tsis tau xav tias kuv zoo li tus khav theeb tshaj thiab tsis muaj laj thawj rau lwm tus li. Kuv chim heev uas kuv tsis tau hnov tus thawj coj hais ib yam dab tsi li lawm. Kuv tsis kaj siab tau ob peb hnub. Kuv noj tsis tau thiab pw tsis tsaug zog li. Muaj ib kab ntawv ntawm Vajtswv cov lus tau tshwm sim rau hauv nruab siab thaum sij hawm kuv thim xav: “Txhua tus ntawm nej cov ko yuav tsum ntsuam xyuas dua seb nej tau ntseeg Vajtswv thoob plaws hauv nej lub neej li cas lawm(Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej). Kuv xav txog qhov no, xav hais tias, “Kuv twb ntseeg Vajtswv los tau tsib lub xyoos kiag rau tam sim no lawm, tab sis kuv yeej tsis tau thim xav rau ntawm kuv tus kheej los sis tsis paub kuv tus kheej tiag tiag li. Kuv tau nthuav tawm kev khav theeb ntau heev yam tsis paub txog qhov ntawd li. Kuv yuav tsum tau thim xav tiag tiag thiab tseeb rau ntawm kuv tus kheej.” Kuv tau taij thov rau Vajtswv li no: “Au Vajtswv, thov coj kuv kev thiab qhia kuv kom kuv thiaj paub txog kuv tus moj yam lwj liam thiab muaj peev xwm ntxub thiab tso kuv tus kheej tseg. Kuv txaus siab los mus lees txim hloov dua siab tshiab lawm.” Muaj ib hnub kuv tau mus ua ib txoj hauj lwm rau ntawm qhov chaw ua yeeb yaj duab kuv tau pom ib lub txaj hom xyoo 80 uas muaj ib lub qhov cub nrog raug tsim raws li tus Kwv Tij Zam tau taw qhia. Nws tau raug nqi tsawg dua li ib nrab ntawm tus nqi uas kuv xub npaj ntawd. Tus Kwv Tij Zam thiab lwm tus kuj tau tsim ntau yam khoom siv ua yeeb yaj duab los ntawm cov ntawv txhav. Lawv tsim tau zoo heev, txuag lub sij hawm thiab lub zog, thiab siv cov khoom tsawg dua. Kuv mas txaj muag thaum los pom qhov no. Kuv pom tias kuv mas khav theeb ua luaj thiab kuv tau ncua peb txoj hauj lwm yees yeeb yaj duab ntau heev lawm. Kuv pib nug kuv tus kheej tias, “Vim li cas kuv thiaj khav theeb ua luaj, ib txwm ua kom lwm tus mloog kuv xwb? Lub hauv paus cag tiag ntawm qhov no yog dab tsi?”

Muaj ib tag kis sawv nyob hauv kuv tej kev fij, kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Yog koj yeej muaj qhov tseeb tiag tiag nyob rau hauv koj lawm, txoj kev uas koj taug ntawd yuav tsum yog txoj kev yog. Yog tsis muaj qhov tseeb, nws yuav yooj yim ua qhov phem, thiab koj yuav ua qhov phem ntawd tau los ntawm koj tus kheej. Piv txwv li, yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse tau muaj nyob rau hauv koj lawm, koj yuav tsum pom tias nws tsis tuaj yeem saib xyuas kom txhob tawm tsam Vajtswv; koj yuav hnov tias raug yuam kom tawm tsam Nws. Koj yuav tsis ua qhov ntawd rau lub hom phiaj; koj yuav ua raws li qhov kev tswj hwm ntawm koj tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse. Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li; lawv yuav ua rau kom koj qhuas koj tus kheej, tso koj tus kheej tshwm sim tawm xwm yeem, thiab, thaum kawg, yuav zaum hauv Vajtswv lub chaw thiab hais lus tim khawv rau koj tus kheej. Thaum kawg, koj yuav tig xav koj tus kheej tej tswv yim, koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj tus kheej tej kev xav phem nkag los rau qhov tseeb kom raug pe hawm. Saib seb tib neeg tau ua phem ntau npaum li cas rau hauv qab qhov kev tswj hwm ntawm lawv tus yeeb yam khav theeb thiab tsab ntse!(“Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv tau hnov txaus ntshai thaum kuv tau nyeem qhov no. Kuv tau paub txog kuv tus moj yam khav theeb tab sis tsis paub dab tsi txog lub txim ntawm qhov kev khav theeb ntawd li. Thaum kawg kuv tau pom los ntawm qhov Vajtswv cov lus nthuav tawm thiab los ntawm kev thim xav txog kuv cov lus thiab tej kev ua uas nws thawb kuv mus ua qhov phem thiab tawm tsam Vajtswv. Kuv tus yeeb yamkhav theeb tau tsav kuv kom xav ntau txog kuv tus kheej, kom kuv tsis xav dab tsi txog lwm tus vim tias kuv muaj txuj ci me ntsis lawm. Kuv xav tias kuv txoj kev ua txhua yam mas yeej yog lawm thiab tsis muaj leej twg nrog kuv sib txig, tias lawv yuav tsum tau ua raws li kuv hais. Yog kuv hais tias “sab laug,” ces tsis muaj leej twg yuav mus tau sab xis li, thiab tsis muaj leej twg yuav taw qhia tau. Ces kuv cem txhua leej uas tsis mloog kuv lus, thiab kuv tau lom txwm thiab yuam cai qees xwb. Kuv tau raug tswj thiab raug coj txoj kev ntawm tus tawm tsam Khetos. Cov lus no los ntawm Vajtswv, “Koj qhov kev khav theeb thiab tsab ntse yuav ua rau koj saib tsis taus Vajtswv thiab pom Nws zoo li tsis muaj qab hau li,” tshwj xeeb mas ua rau kuv xav txog qhov uas kuv tau khav theeb hauv kuv tes dej num. Kuv yeej tsis nrhiav Vajtswv txoj kev xav los sis cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li. Thaum uas lwm tus muaj lus taw qhia, kuv yeej tsis xav txog tias tej ntawd los ntawm Vajtswv los, yog tias tej ntawds yog Vajtswv txoj kev coj qhia. Yog tias tej ntawd tsis yog kuv lub tswv yim ces kuv cia li tsis mloog tej ntawd li. Kuv pom kuv tsis muaj kev hwm Vajtswv kiag li. Kuv mas khav theeb tshaj ua rau kuv saib tsis taus lwm tus thiab tsis muaj chaw rau Vajtswv nyob hauv kuv lub siab. Hauv txoj kev ntseeg, kuv yuav tsum zwm rau qhov tseeb thiab Vajntsujplig txoj hauj lwm. Txawm tias ib tug kwv tij los sis ib tug nkauj muam muaj lus taw qhia dab tsi los xij, txawm tias tej ntawd yuav haum rau kuv tus kheej lub tswv yim los sis tsis haum los xij, tej ntawd tuaj yeem los ntawm Vajntsujplig los. Kuv yuav tsum lees txais tej ntawd thiab tshawb nrhiav tej ntawd nrog lub siab zwm rau txoj kev hwm Vajtswv. Yog tias nws haum nrog qhov tseeb thiab yuav muaj txiaj ntsig zoo rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, kuv yuav tsum tau mloog thiab nqis tes ua tej ntawd. Yog tias kuv tsis lees txais yuav qee yam los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia thiab kev coj qhia, qhov ntawd cuam tshuam tus Ntsujplig txoj hauj lwm thiab tawm tsam Vajtswv. Qhov ntawd ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam. Kuv tau ua kuv tes dej num yam tsis muaj kev khav theeb lawm thiab kuv tsis yuam cai, yuam qees cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm thiab khaw tej tswv yim uas zoo tiav log cia. Qhov no tau tab kaum txoj hauj lwm ntawm pawg ntseeg. Kev raug ntiab tawm yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees uas los txog rau kuv. Xav txog txhua yam kev piam sij uas kuv tau ua rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab tej kev puas uas kuv tau ua rau pawg ntseeg txoj hauj lwm, kuv hnov tu siab heev thiab ua txhaum loj tshaj. Kuv ntxub kuv txoj kev qias vuab tsuab tiag tiag. Thaum tib lub sij hawm ntawd, kuv tau ris tus txiaj tus ntsig rau Vajtswv puv npo, vim hais tias yog kuv tsis raug txiav txim thiab raug rau txim kom hnyav vim kuv txoj kev khav theeb thiab kev tawv ncauj, ces kuv yeej yuav tsis paub txog kuv tus kheej. Kuv yuav tawm tsam Vajtswv tsis tseg.

Tom qab ntawd kuv tau nyeem lwm nqe lus ntawm Vajtswv cov lus tias: “Muaj ntau zaus, tej kev xav, tej kev ua, thiab lub hlwb xav ntawm cov tib neeg uas muaj txuj ci thiab muaj peev xwm mas tsis sib haum nrog rau qhov tseeb li, tiam sis lawv tus kheej tsis ras txog qhov no li. Lawv tseem xav hais tias, ‘Saib seb kuv ntse npaum li cas; kuv txawj xaiv npaum li no! Txiav txim siab ntse npaum li no! Nej yeej tsis muaj leej twg piv tau kuv kiag li.’ Lawv ua neej muaj tus yam ntxwv nyiam lawv tus kheej thiab qhuas lawv tus kheej mus ib txhis xwb. Yuav ua kom lawv lub siab nyob ntsiag to thiab saib rau yam uas Vajtswv hais kom lawv ua, yam uas yog qhov tseeb, thiab yam uas yog cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb mas nyuaj kiag li. Nws nyuaj rau lawv to taub txog qhov tseeb thiab Vajtswv cov lus, thiab nws nyuaj rau lawv nrhiav los sis to taub cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab los to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb(“Tib Neeg Ua Neej Vam Khom Rau Dab Tsi Kiag” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau qhia rau kuv tias yog peb vam khom peb cov kev txawj ntse thiab cov dag zog hauv lub neej txoj sia, peb yuav rhais los ua neeg khav theeb thiab ua kom yus tus kheej txaus siab thiab xav tias tej no yog qhov tseeb uas tsis tas nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li. Kuv tau xav tias kuv muaj qee qhov txuj ci, yog li cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav tsis tuaj yeem ua tau yog tsis muaj kuv los tawm tus qauv yeeb yaj duab thiab cov khoom siv ua yeeb yaj duab, tab sis qhov tseeb tiag, qee tus ntawm lawv yeej ua lawv tej dej num tau zoo tiag tiag yam tsis muaj ib qho kev ntsib kev pom ntawm kev txawj ua hauj lwm li, txawm tias kev tsim cov khoom siv ua yeeb yaj duab los yeej zoo dua cov uas kuv tsim lawm thiab. Kuv xav tias kuv muaj kev paub zoo, muaj txuj ci, thiab muaj tswv yim zoo, tab sis kuv ua rau tej khoom puas tag. Tej khoom uas kuv tsim tsis muaj txiaj ntsig zoo thiab feem ntau yuav tsum tau rov ua dua, nkim sij hawm, nkim dag zog, thiab nkim nyiaj txiag. Kuv tau pom tia kev vam khom rau kuv tej kev txawj thiab tej dag zog uas tsis nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, kuv tsis muaj Vajntsujplig txoj hauj lwm, yog li kuv thiaj tsis tuaj yeem ua kuv tes dej num kom zoo. Yog tias leej twg lub siab nyob rau qhov chaw uas yog lawm, Vajtswv yuav qhia thiab coj lawv kev. Vajtswv muab lub tswv yim txawj ntse uas tsis muaj tib neeg yuav xav txog. Kuv pom tau tias tej kev txawj thiab tej txuj ci uas kuv khav khav ntawd mas tsis muaj nuj nqis li. Kev muab tej yam ntawd ua kuv qhov peev mas haj yam khav theeb tshaj thiab tsis tsim nyog li. Kuv hnov txaj muag heev thaum xav txog qhov ntawd. Tom qab ntawd kuv tau taij thov Vajtswv li no: “Kuv tsis xav ua neej nrog kuv tus moj yam khav theeb mus ntxiv lawm. Kuv ces tsuas xav rau siab ntso caum raws thiab xyaum ua qhov tseeb, thiab ua kuv tes dej num kom tau zoo lawm xwb.”

Tom qab ntawd kuv tau tuav tes dej num ntawm kev ywg dej rau cov ntseeg tshiab thiab tau txo hwj chim qis thaum ua dej num nrog lwm tus. Kuv ua tib zoo nrhiav Vajtswv txoj kev xav thaum twg los xij muaj tej yam tshwm sim thiab tau mloog lwm tus tej lus taw qhia ntau dua qub. Muaj ib hnub ib tug kwv tij uas nyob rau hauv pab pawg tau hais rau kuv tias, “Koj qhov qauv kev ywg dej thiab kev txhawb nqa cov kwv tij thiab cov nkauj muam yog ib qho uas nruj zog lawm. Qhov ntawd siv tsis tau zoo. Qhov zoo dua yog koj tsuas tsom ntsoov rau koj qhov ywg dej rau tib neeg qhov uas tsis muaj zog xwb.” Kuv tsis tshua siab kiag li. Kuv hnov kuv tau coj tag nrho kuv cov kev ntsib kev pom los txhawb, yog li kuv tseem ua tej yam yuam kev tau li cas thiab? Kuv tab tom yuav muab nws rhuav thaum uas kuv paub kuv txoj kev khav theeb tau rov tshwj sim dua. Kuv thiaj li taij thov ntsiag torau Vajtswv, tom qab ntawd nqe lus no ntawm Nws cov lus tau tshwm rau hauv siab tias: “Thaum lwm tus tib neeg tawm tej tswv yim tsis pom zoo—koj yuav muab txoj kev xyaum ua twg coj los xyaum ua kom koj thiaj li yuav tsis ua raws li nyiam thiab ua dog ua dig? Koj yuav tsum xub muaj tus cwj pwm txo hwj chim tso, muab yam uas koj ntseeg tias yog ntawd tso pov tseg, thiab cia txhua tus los sib qhia. Tab txawm koj ntseeg hais tias koj txoj kev thiaj li yog xwb los xij, koj yuav tsum tsis txhob pheej ua raws li qhov ntawd tas li xwb. Ua ntej tshaj plaws, qhov ntawd yog ib kauj ruam mus rau tom ntej; nws qhia txog ib tug cwj pwm uas nrhiav qhov tseeb, uas tsis lees paub koj tus kheej, thiab ua tau zoo raws Vajtswv lub siab nyiam. Thaum koj muaj tus cwj pwm no kiag, tib lub sij hawm uas koj tsis ua raws li koj tus kheej lub tswv yim lawm, ces koj thov Vajtswv. Thaum koj tsis paub tias qhov twg yog thiab tsis yog, ces koj cia Vajtswv los nthuav tawm thiab qhia koj tias yam zoo tshaj plaws, thiab tsim nyog ua tshaj plaws yog yam twg. Thaum txhua tus koom rau hauv kev sib qhia lawm, Vajntsujplig yuav coj kev qhuab qhia los rau nej txhua tus(Vajtswv kev sib qhia los). Yav dhau los kuv tau khav theeb thiab tawv ncauj heev heev, tau yuam lwm tus thiab tau tab kaum txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev. Kuv paub tias kuv tsis tuaj yeem ua li ntawd mus ntxiv, kev yuam tib neeg, kev tawm tsam Vajtswv, tab sis yuav tsum tau mloog lwm tus cov lus taw qhia. Kuv yuav tsum lees txais tej ntawd thiab zwm rau ua ntej, tom qab ntwd mam nrhiav Vajtswv txoj kev xav. Qhov ntawd thiaj li yog tib txoj hau kev los mus txais Vajtswv txoj kev coj qhia. Yog li, kuv thiaj li ua siab ntev mloog tus kwv tij no thiab pom tias yeej muaj chaw rau kev txhim kho kuv tej kev ua tiag tiag. Txoj hau kev uas nws tau taw qhia mas hloov kho thiab hloov pauv tau ntau ntxiv. Kuv muab qhov ntawd los xyaum ua raws thiab pom tias qhov ntawd yeej siv tau tiag. Tom qab ntawd thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam muab kev taw qhia rau kuv, kuv thiaj tsis tawm tsam ntxiv lawm, tab sis tau lees txais tej ntawd thiab tau tshawb nrhiav tej ntawd, thiab tau sib tham txhua yam nrog lwm tus los mus nrhiav ib txoj kev xyaum uas zoo dua. Tom qab ntawd txhua tus tau hais tias lawv tau txais ntau yam heev los ntawm txoj kev ywg dej ntawd. Kuv hnov muaj kev thaj yeeb lug tiag. Kuv paub tias nov yog Vajtswv txoj kev coj qhia, thiab tsuas muab tau kuv tej kev ua tsaug thiab kev qhuas rau Nws xwb. Kuv kuj tseem tau ntsib tau pom Vajtswv tej koob hmoov uas los ntawm kev xyaum ua raws cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb tsis yog ua kuv tes dej num yam khav theeb ntsuav.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Leave a Reply