Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb kom Ua Lub Neej Zoo Thooj Li Ib Tug Tib Neeg

February 4, 2022

Sau los ntawm Miav Xyiam, Teb Chaws Suav

Kuv keev xav tias los ntawm kev ua kuv tes dej num, qhov sib raug zoo nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab txhob ua tej kev txhaum uas pom tseeb, ces kuv yeej ua lub neej zoo thooj li ib tug tib neeg lawm. Tab sis kuv raug txiav txim thiab raug qhia tshwm ua ntu zuj los ntawm Vajtswv cov lus thiab thaum kawg kuv tau pom tias thaum muaj qhov zoo thooj li ib tug tib neeg lawm tsis yog hais txog kev coj tus cwj pwm sab nraud nkaus xwb. Qhov tseem ceeb ces yuav tsum tau xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, tso peb tus kheej tej kev ntshaw tseg thiab tuav cov hauv paus ntsiab lus thaum muaj qee yam tshwm sim, txhawb Vajtswv txoj hauj lwm, thiab ua raws li Nws txoj kev xav.

Thaum Lub Xya Hli Ntuj xyoo 2018, ib tug viv ncaus hauv peb pawg ntseeg raug ntes thaum tab tom tshaj txoj moo zoo. Nws tau tuaj nyob hauv kuv lub tsev, yog li tub ceev xwm yuav paub tias kuv nyob rau qhov twg yog tias lawv taug nws qab tuaj. Peb tau maj nroos rhais mus rau lwm qhov chaw. Tsis ntev tom qab teeb tau chaws nyob tag, ib tug thawj saib xyuas tau tuaj thiab hais tias, “Muaj peb tug kwv tij thiab nkauj muam raug caum thiab raug ntes lawm. Txhua tus neeg nyob ntawm cov chaw uas lawv tau mus sib sau ua ke tau tsiv khiav tag lawm. Koj yuav tsum tau ceev faj.” Kuv xav hais tias, “Vim tias tub ceev xwm tau ntes ib co kwv tij thiab ib co nkauj muam lawm, ces lawv yuav tsum soj qab xyuas cov neeg khiav ntawd mus ib ntus. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntxub Vajtswv thiab qhov tseeb. Lawv tos nrhw lub hwv tsam los mus tshawb nriav tej xub ke thiab txhom ntes tus ntses loj los rhuav tshem pawg ntseeg Vajtswv thiab ntes cov ntseeg. Peb txhua qhov chaw sib sau ua ke puav leej raug soj saib thiab txhua tus neeg nyob rau cov chaw ntawd yuav tsum tau tsiv khiav kom sai li sai tau.” Tab sis tus thawj saib xyuas tsuas ceeb toom cov chaw uas tus neeg raug ntes tau mus xwb, tsis qhia txog lwm qhov li. Kuv xav tias kuv yuav tsum hais qee yam rau nws. Yog tias kuv tsis hais thiab muaj qee yam tshwm sim tuaj, puas muaj leej twg paub tias yuav muaj pes tsawg leej raug ntes thiab raug tsim txom? Qhov no yuav piam sij rau pawg ntseeg txoj hauj lwm, ib yam nkaus. Tab sis yog tias kuv hais tawm thiab nws tsis mloog, los sis hais tias kuv mas tais caus heev, ces nws tus yam ntxwv zoo ntawm kuv puas raug rhuav pov tseg? Kuv tau xav txog Vajtswv cov lus no thaum kuv txhawj txog qhov no: “Ua txhua yam uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv tes dej num thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas cuam tshuam rau kev txaus siab ntawm Vajtswv tes dej num. Pov thaiv Vajtswv lub npe, Vajtswv tej lus tim khawv, thiab Vajtswv tes dej num(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kaum Txoj Cai Kev Uas Yuav Tsum Tau Mloog los ntawm Cov Tib Neeg Uas Vajtswv tau Xaiv Tseg hauv Tiam Lub Nceeg Vaj). Qhov no tau ua rau kuv nco tias ua ib tug ntseeg, kuv yuav tsum txhawb Vajtswv txoj hauj lwm thiab pawg ntseeg tej kev ntshaw. Thiab yog li, kuv tau qhia kuv tej kev xav thiab tej kev xam pom nrog nws. Kuv twb hais tsis tau tag nws tseem siv ua ntsej muag ntshaus thiab hais tias, “Tsiv Khiav? Yog tias peb khiav rau qhov nyuag me me li no xwb, qhov ntawd puas yog txoj kev ntseeg rau Vajtswv tej kev cai ma? Kuv keev xav tias koj muaj tus yeeb yam thiab tuaj yeem ua tus thawj coj hauv pab pawg, tab sis pom tau tias koj nkaum rov qab sai li sai tau thaum muaj qee yam tshwm sim.” Kuv tu siab heev uas hnov qhov no. Lwm tus yuav xav li cas tom qab nws qhuab ntuas rau kuv li ntawd? Kuv yuav ua li cas muaj ntsej muag ntsib tau nws tom qab ntawd? Tab sis tom qab ntawd kuv tau xav txog txoj kev txhawb pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab txoj kev tiv thaiv cov kwv tij thiab cov nkauj muam txoj kev nyab xeeb, yog li kuv xav muab qhov ntawd los hais dua. Tab sis pom nws tau txhawj xeeb ncaj ncees txog kuv lawm. Yog tias kuv pheej muab qhov ntawd coj los hais ntxiv kiag tom qab raug qhuab ntuas lawm, nws yuav hais tias kuv tsis muaj qhov tseeb ntawm qhov tseeb thiab kuv mas khav theeb thiab tawv ncauj. Nws puas tseem pom tias kuv yog ib tug neeg nrhiav qhov tseeb thiab? Nws ib txwm saib kuv rau nqis, suav kuv rau hauv tej dej num tseem ceeb thiab sab laj nrog kuv txog ntau yam. Yog tias kuv pheej tuav rawv kuv tus kheej txoj kev xav xwb, ces tej zaum nws yuav tso tseg txoj kev cob qhia rau kuv thiab tom qab ntawd lwm tus yuav saib tsis taus kuv. Kuv thiaj li txiav txim siab muab qhov ntawd tso tseg lawm. Kuv nyo taub hau thiab tsis hais ib lo lus li.

Tom qab nws tawm mus lawm, kuv hnov tsis kaj siab kiag, yog li kuv thiaj tau taij thov ntsiag to. Tom qab ntawd Vajtswv cov lus no tau tshwm los rau hauv siab tias: “Lub siab zoo thiab qhov laj thawj yuav tsum yog ob yam ntawm ib tug neeg txoj kev ua neeg. Ob qho no yog lub hauv paus thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws. Tus neeg uas tsis muaj lub siab zoo thiab tsis muaj laj thawj txog kev ua neeg yog hom neeg dab tsi? Muab hais kom dav dav tias, nws yog ib tug neeg uas tsis muaj kev ua neeg, ib tug neeg uas muaj kev ua neeg phem tshaj plaws. Cia peb txheeb xyuas qhov no kom zoo. Qhov qhia tshwm ntawm kev plam txoj kev ua neeg uas tus tib neeg no qhia tawm puas ua rau cov tib neeg ntawd hais tias nws tsis muaj kev ua neeg? Cov tib neeg zoo li no coj cov yam ntxwv zoo li cas? Lawv qhia tshwm cov kev qhia tawm twg kiag mas? Tus neeg zoo li no tsuas lam ua dog ua dig rau hauv lawv cov kev nqis tes ua thiab sawv deb ntawm txhua yam uas tsis cuam tshuam rau lawv tus kheej kiag. Lawv tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev li, los sis tsis xav txog Vajtswv lub siab nyiam li. Lawv tsis ris lub nra ntawm qhov kev ua tim khawv rau Vajtswv los sis qhov kev ua lawv tej dej num, thiab lawv tsis muaj kevpaub txog lub luag hauj lwm li. … Haj tseem muaj co tib neeg uas, thaum pom dheev ib qho teeb meem hauv qhov kev ua lawv tes dej num, tseem nyob ntsiag to. Lawv pom tias lwm tus ua rau muaj kev cuam tshuam thiab kev thab plaub, tab sis ho tis ua dab tsi los cheem lawv li. Lawv tsis xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev me me li, los sis lawv yeej tsis xav txog lawv tus kheej tej dej num los sis lub luag hauj lwm li lawm. Lawv tsuas yog hais lus, ua, sawv, tawm dag zog, thiab siv dag zog rau lawv tus kheej txoj kev khav theeb, lub meej mom, txoj hauj lwm, kev ntshaw, thiab kev hwm xwb(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm txog kuv tus yam ntxwv meej heev. Kuv paub tej chaw ntawd yuav raug kev phom sij thiab cov neeg nyob tov yuav raug ntes yog tias lawv tsis rhais chaw. Tab sis kuv ntshai tsam tus thawj saib xyuas yuav hais tias kuv mas tais caus thiab tsis muaj kev ntseeg ces nws yuav tsis xav siab txog kuv lawm. Kuv tsis muaj cuab kav tuav cov hauv paus ntsiab lus thiab txhawb pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv paub qhov tseeb lawm tab sis tsis xyaum ua qhov ntawd li. Kuv tau taij thov Vajtswv tias, “Aus Vajtswv! Qhov muaj tseeb tau qhia tias kuv tsis xyaum ua raws qhov tseeb hauv kuv txoj kev ntseeg. Kuv tsis txhawb Vajtswv txoj hauj lwm. Kuv tsuas yog xav txog kuv tus kheej lub suab npe, lub meej mom, thiab tej kev ntshaw xwb. Kuv mas xav rau yus tus kheej xwb thiab ntxim ntxub tshaj! Vajtswv, thov muab Koj txoj kev coj qhia rau kuv. Kuv xav lees txim hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag.” Tom qab ntawd kuv tau nco txog qhov uas Tej Kev Npaj Tes Hauj Lwm tau hais tseg tias peb yuav tsum nco ntsoov txog txoj kev nyab xeeb hauv peb tes dej num tas li. Nrog rau ib cheeb tsam puag ncig nyab xeeb, cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiaj li tuaj yeem ua lawv tes dej num tau ntsiag to, thiab txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev yuav tsis raug tab kaum tau yooj yim. Tom qab ntawd, kuv tau qhia kuv tej kev xav nrog ib txhia lwm tus neeg hauv pab pawg, thiab lawv tau pom zoo nrog kuv tias lwm qhov chaw muaj kev phom sij lawm thiab yuav tsum tau rhais chaw. Kuv tau txiav txim siab muab qhov ntawd los hais nrog tus thawj saib xyuas dua thaum kuv tau ntsib nws. Kuv kuj tau taij thov Vajtswv thiab thov Nws rau lub siab tawv los mus xyaum ua raws qhov tseeb.

Ob peb hnub tom qab ntawd, tus Viv Ncaus Zag, uas yog lwm tus thawj saib xyuas, tau tuaj saib peb pab neeg. Nws nug peb tias peb puas tau hnov tej kev ntes neeg thiab peb xav li cas. Kuv txawm maj nroos hais tias, “Kuv xav tias lwm qhov chaw sib sau ua ke los yuav tsis muaj kev nyab xeeb ib yam nkaus thiab. Peb yuav tsum qhia lawv kom rhais chaw kiag tam sim—” Ua ntej kuv yuav hais tag, tus Viv Ncaus Zag tau hais hnyav ncawv tias, “Nyab xeeb lod? Puas muaj qhov twg thiaj li nyab xeeb rau kev ntseeg Vajtswv nyob hauv Teb Chaws Suav lawm ma? Puas muaj qhov twg rau peb kom tsis raug kev phom sij ma? Qhov no yog lub sij hawm tseem ceeb rau kev tshaj txoj moo zoo. Peb yuav tuaj yeem ua peb tes dej num tau li cas yog tias peb nkaum txhua zaus kiag? Puas yog koj xav nkaum kom mus txog thaum Vajtswv txoj hauj lwm raug ua tiav lawm thiab Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntog lawm?” Tom qab hnov qhov nws hais lawm, kuv xav hais tias, “Qhov ntawd tsis yog qhov kuv xav. Vajtswv tau qhia peb rau hauv Tiam Hmoov Hlub tias, ‘Saib nawb, Kuv xa nej mus yam li tus yaj nyob hauv nruab nrab ntawm cov hma: yog li ntawd nej yuav tsum ntse yam li tus nab, thiab ua zoo yam li tus nquab(Mathai 10:16). ‘Tab sis thaum lawv tsim txom nej hauv lub nroog no, cia li khiav mus rau lwm lub nroog(Mathai 10:23). Kev ua peb tes dej num nyob hauv Teb Chaw Suav yuav tsum muaj kev txawj ntse.” Tab sis los ntawm tus Viv Ncaus Zag cov lus teb kuv ntawd pom tau tias nws tsis xav kom tej chaws no raug rhais tawm thiab yog tias kuv pheej nias qees, nws yuav hais tias kuv tsis lees txais qhov tseeb, tias muaj qee yam tsis raug rau kuv lawm. Tom qab ntawd nws tau hais ntxiv tias, “Cov neeg tais caus tsis tuaj yeem ua tau lawv tes dej num. Lawv hloov mus ua Yudas thaum lawv raug ntes lawm.” Qhov no ua rau kuv hnov sib cov nyom tiag tiag. Yog tias kuv pheej taw qhia kom txhua tus rhais chaw, tej zaum tus thawj saib xyuas yuav cia li saib kuv zoo li ib tug neeg tais caws. Tej zaum lawv haj tseem yuav ntiab kuv tawm thiab. Tom qab ntawd lwm tus ho yuav xav li cas txog kuv? Nrog kuv txoj kev rau siab, ces lawv thiaj li muaj kev xav zoo txog kuv thiab lawv tau thov kom kuv mus siab qhia rau ntawm lawv tej teeb meem. Yog lawv xav tias kuv yog tus neeg tais caus thiab tsis kam lees txais qhov tseeb, lawv yuav tsis pom kuv zoo ib yam thiab kuv yuav txaj muag los ntsib lawv. Kuv tau muab qhov ntawd xav ntau heev, tab sis kuv txoj kev ntshaw yuav ua qhov yog tau ploj mus lawm. Kuv tsis xav ua kom nyuaj nrog tus thawj saib xyuas. Kuv tau hais tias, “Kuv tsuas yog qhia kuv tej kev xav xwb. Yuav lis cas los nyob ntawm nej.”

Ob peb hnub tom qab muaj ib tag kis sawv ntxov, ib tug viv ncaus tau hais rau peb, poob siab tag, tias tom qab ntawd muaj qee lub chaw sib sau ua ke ntawd tsis rhais chaw tawm kom sai txaus raug ntes lawm. Tub ceev xwm tau raws lawv qab, yog li peb tug thawj saib xyuas thiab qee tus neeg uas tuaj ntawm cov chaw sib sau ua ke ntawd thiaj li raug txhom lawm. Hnov qhov no ua rau kuv tu siab heev. Yog tias kuv ua raws cov hauv paus ntsiab lus thiab piav qhov uas tseem ceeb rau thaum lub sij hawm ntawd, los sis yog tias kuv tau hu ncaj qha rau tus thawj coj hauv pawg ntseeg, tej zaum peb yuav tsis muaj qhov xwm txheej ntawd. Muaj coob leej raug ntes thiab pawg ntseeg txoj hauj lwm raug cuam tshuam loj heev. Nws muaj feem xyuam ncaj qha rau kuv qhov uas tsis muaj kev lav ris los sis tsis ua raws cov hauv paus ntsiab lus. Tab sis tam sim no nws lig dhaus lawm. Tib yam uas yuav tsum tau ua ces yog ceeb toom rau txhua tus uas yuav muaj qhov pheej hmoo kom sai li sai tau kom lawv thiaj li yuav tsis poob rau hauv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txhais tes uas phem. Kuv tau ceeb toom rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam txog qhov ntawd kiag tam siv.

Tom qab ntawd kuv tau thim xav txog qhov ntawd. Kuv paub kuv yuav tsum tau tiv thaiv tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev thiab pawg ntseeg txoj hauj lwm, yog li vim li cas kuv ho tsis ua qhov ntawd rau hauv txoj kev xyaum ua? Vim li cas kuv thiaj li xav rau yus tus kheej heev ua luaj, vim li cas kuv tsuas tiv thaiv kuv tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb? Tom qab ntawd kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Los txog thaum tib neeg ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num thiab caum cuag qhov tseeb lawm, nws yog Ntxwgnyoog tus yeeb yam uas xav kav thiab tswj fwm lawv los sab hauv los. Yam tshwj xeeb, uas tau los ntawm tus yeeb yam yog dab tsi? Piv txwv li, vim li cas koj thiaj li qia dub? Vim li cas koj thiaj li tiv thaiv koj tus kheej qib dej num? Vim li cas koj thiaj muaj tej kev xav hauv nruab siab tau nchav zoo li ntawd? Vim li cas koj thiaj li zoo siab xyiv fab rau tej yam tsis ncaj ncees? Vim li cas koj thiaj li nyiam cov neeg phem no? Lub hauv paus rau koj txoj kev ntshaw rau tej yam zoo li ntawd yog dab tsi? Tej yam no los qhov twg los? Vim li cas koj thiaj li zoo siab los lees txais tej ntawd ua luaj? Los txog tam sim no, nej muaj kev to taub tag nrho tias qhov kev muaj qab hau tseem ceeb txhawb rau txhua yam ntawm tej no ces yog Ntxwgnyoog cov kuab lom nyob rau hauv nej lawm, nws tuaj yeem nthuav tawm puv npo nrog cov lus. Piv txwv li, yog koj nug qee cov neeg ua phem tias vim li cas lawv ho ua phem, lawv yuav teb tias, ‘Vim hais tias nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb.’ Kab ntawv no nthuav tawm txog lub hauv paus tiag tiag ntawm qhov teeb meem. Ntxwgnyoog txoj kev xav muaj laj thawj dhau los rau hauv tib neeg lub neej lawm. Lawv yuav ua tej yam rau lub hom phiaj no los sis ntawd, tab sis tsuas yog ua rau lawv tus kheej nkaus xwb. Txhua leej xav tias vim txhua tus tib neeg ua rau lawv tus kheej thiab tus dab phem ua tus cuam tshuam, tib neeg yuav tsum ua neej nyob rau lawv tus kheej tej txiaj ntsim. ‘Kev rais los ua ib tug nom tswv vim yog xav tau tej khoom noj zoo thiab khaub ncaws zoo,’ thiab ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’—tej no yog lub neej txoj sia thiab lub tswv yim ntawm tib neeg, thiab lawv kuj sawv cev rau tib neeg tus yeeb yam thiab. Tej lus ntawm Ntxwgnyoog no yog kiag Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntag, thiab thaum tib neeg sib koom tes ua ke, nws dhau los ua lawv tus yeeb yam lawm. Ntxwgnyoog tus yeeb yam raug nthuav tawm los ntawm cov lus no; tej ntawd sawv cev rau nws tiav hlo. Qhov kuab lom no dhau los ua tib neeg lub neej thiab lub hauv paus ntawm lawv qhov muaj nyob, thiab cov tib neeg lwj liam raug tswj fwm tas li los ntawm qhov kuab lom no los tau ntau txhiab xyoo lawm(“Yuav Taug Petus Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv cov lus tau nthuav tawm txog lub hauv paus cag ntawm peb qhov xav rau yus tus kheej. Peb ua neej nrog cov tswv yim phem xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb” thiab “Nyob ntsiag to txhawm rau kev tiv thaiv-tus kheej thiab tsuas nrhiav kev kom zam dhau qhov yws.” Tej ntawd tau rais los ua peb tus yam ntxwv ntau heev. Txhua tus tau tawm tsam thiab ua neej txhawm rau lawv tus kheej xwb thiab haj tseem yuav txi rau lwm tus tej kev ntshaw rau lawv tus kheej. Cov neeg qias vuab tsuab puav leej ua lub neej zoo li no, rais los xav rau yus tus kheej thiab txawj dag dua qub, thiab lub ntiaj teb rais los tsaus zuj zus thiab phem dua qub. Txawm tias yog ib tug ntseeg los xij, Vajtswv cov lus tsis tau rais los ua kuv lub neej txoj sia. Kuv txoj kev xav mas tseem raug ua puas zuj zus los ntawm cov kuab lom phem no, uas kuv paub qhov tseeb lawm tab sis vim li cas kuv tsis xyaum ua qhov ntawd. Kuv ntshai tsam ua siab rau tus thawj saib xyuas thiab ua puas rau kuv tus kheej lub koob npe. Nws tsis yog qhov tseeb thiab pawg ntseeg txoj hauj lwm uas tseem ceeb, tab sis yog kuv tus kheej lub suab npe thiab lub meej mom xwb. Kuv mas xav rau yus tus kheej heev! Vajtswv tau npaj tseg ua ntej txog qhov uas kuv yuav tau ua thiab ua thaum twg. Tab sis kuv tau xav ruam ntsuav tias kuv txoj hmoo yog nyob hauv cov thawj saib xyuas txhais tes lawm, yog li kev ua txhaum rau lawv yuav yog qhov kawg ntawm kuv tes dej num. Tsis yog kuv yuav tsis kam lees tias qhov tseeb thiab kev ncaj ncees kav hauv Vajtswv lub tsev? Kuv pom txhua yam zoo kiag li ib tug tsis ntseeg xwb. Kuv tsis yog ib tug ntseeg. Tom qab ntawd kuv xav txog qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Txawm hais tias yuav ua rau Vajtswv tes hauj lwm thiab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev plam mus ntau npaum li cas los xij, koj yuav tsis xav cem los ntawm koj lub siab, uas txhais tau tias koj yuav yog ib tug neeg uas nyob nrog lawv tus moj yam phem. Ntxwgnyoog tswj koj thiab ua rau koj ua neej nyob zoo li ib yam uas tsis yog tib neeg los sis tsis yog ib tug dab. Koj noj yam uas yog Vajtswv tug, haus yam uas yog Vajtswv tug, thiab xyiv fab rau txhua yam uas uas los ntawm Nws los, tab sis, thaum tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev ntsib ib qho kev poob tsag, koj xav tias nws tsis muaj feem xyuam dab tsi txog koj, thiab, thaum koj pom nws tshwm sim, koj tseem ‘tsa koj sab lauj tshib thaiv,’[a] thiab tsis tuaj Vajtswv sab, los sis koj tsis txhawb Vajtswv tes hauj lwm los sis tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev. Qhov no txhais tau tias Ntxwnyoog muaj hwj chim kav koj, tsis yog lod? Cov tib neeg zoo li no puas ua neej nyob yam li yog tib neeg mas? Tseeb tiag ces, lawv yog dab, tsis yog tib neeg!(“Tsuas Yog Cov Uas Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Thiaj Li Yog Cov Ntshai Vajtswv Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus zoo li ib rab ntaj chob kiag kuv lub siab ntag. Kuv tau nqus cov pa ncho thiab tau noj cov zaub mov uas Vajtswv ua cia, ua rau txaus siab xyiv fab hlo rau lub neej txoj sia thiab qhov tseeb los ntawm Nws yam tsis xav txog qhov yuav pauj Nws txoj kev hlub rov qab. Kuv tau pom txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev raug puas tshuaj loj heev thiab cov kwv tij thiab cov nkauj muam poob rau kev phom sij, tab sis kuv tsis muaj cuab kav txhawb cov hauv paus ntsiab lus, ntshai rau kuv tus kheej. Qhov ntawd txhais tau tias muaj ntau tshaj 20 leej raug ntes, raug kaw, thiab raug tsim txom thiab peb txoj hauj lwm tshaj txoj moo zoo raug cuam tshuam loj heev. Kev ua neej nyob rau hauv txoj kev qias vuab tsuab mas tsis tuaj yeem hais tau tias lub txim yuav loj npaum li cas. Kuv cia li ua kev phem lawm. Kuv yeej keev tsis to taub tias vim li cas Vajtswv thiaj ntxub cov neeg xav rau yus tus kheej, vim li cas Nws thiaj li hais tias lawv tsis muaj qhov zoo li kev ua neeg thiab yog Ntxwgnyoog tug. Tam sim no kuv mam to taub tias qhov siab nqaim ces tsuas yog xav txog rau lawv tus kheej nkaus xwb, tsis xav txog lwm tus, tsis yog lwm tus li, thiab haj tseem tiv thaiv lawv tus kheej tej kev ntshaw kom ua puas tshuaj rau pawg ntseeg txoj hauj lwm. Tib neeg yuav zoo li cas? Ntse tej tsiaj tseem zoo dua pob. Cov dev paub qhov uas tiv thaiv lawv tus tswv lub tsev thiab coj ncaj ncees, tab sis txawm tias Vajtswv tau muab ntau yam rau kuv ntau heev los xij, kuv tseem tom txhais tes uas pub mov rau kuv noj ntawd thiab. Kuv tsis ncaj ncees kiag li thiab tsis tsim nyog raug hu ua tib neeg lawm. Tom qab ntawd kuv tau pom tias Vajtswv hu cov neeg siab nqaim ua cov Ntxwgnyoog mas yeej tsis yog ua tshaj kiag li. Yog tias kuv tsis lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv thiab xyaum ua raws qhov tseeb, ces kuv yuav ua qhov phem, tawm tsam Vajtswv, thiab raug rau txim los ntawm Nws. Qhov ua tsis tiav no tau qhia rau kuv tias yog tsis muaj kev caum raws qhov tseeb thiab daws tau cov moj yam phem, ces peb yuav tsis tuaj yeem xyaum ua raws qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lus. Tom qab ntawd peb yeej yuav tsis hloov peb cov moj yam los sis tsis raug cawm dim txawm tias peb yuav ntseeg ntev npaum li cas los xij, peb txi los sis tiv kev txom nyem ntau npaum li cas los xij. Tom qab ntawd kuv tau taij thov Vajtswv tias, “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Muaj kev piam sij ntau heev tau los rau hauv pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab los rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm vim hais tias yog kuv tsis xyaum ua raws qhov tseeb los sis tsis ua raws lub hauv paus ntsiab lus. Vajtswv, kuv ua qhov phem lawm. Kuv npaj txhij los lees txim hloov dua siab tshia thiab lees txais Koj txoj kev tshawb xyuas lawm. Yog tias kuv tseem tsis hloov pauv, tab sis kuv mas pheej xav rau yus tus kheej xwb thiab tsis txhawb txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev, thov Koj txiav txim thiab rau txim rau kuv.”

Kuv tau nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tom qab kuv qhov taij thov: “Thaum koj nthuav tawm koj tus kheej tias qia dub thiab tsis quav ntsej, thiab tau ras txog qhov no lawm, koj yuav tsum nrhiav qhov tseeb: Kuv yuav tsum ua dab tsi thiaj li mus raws li Vajtswv lub siab nyiam? Kuv yuav tsum coj li cas kom nws thiaj li muaj txiaj ntsig rau txhua tus? Ntawd yog, koj yuav tsum pib los ntawm qhov muab koj tus kheej tej kev ntshaw tso tseg, maj mam muab tej ntawd tso tseg raws li koj tus yeeb yam, ib qho zuj zus. Tom qab koj tau ntsib tau pom qhov no ob peb zaug lawm, koj yuav tso tau tej ntawd tseg tag nrho, thiab thaum koj ua li ntawd, koj yuav hnov ruaj khov zuj zus tuaj. Koj yim tso koj tej kev ntshaw tseg ntau npaum cas, koj yuav yim hnov zoo li ib tug tib neeg, koj yuav tsum muaj lub siab zoo thiab laj thawj. Koj yuav hnov tias yog tsis muaj lub siab qia dub lawm, koj yog ib tug neeg ncaj, neeg ncaj ncees, thiab koj tau ua txhua yam tau zoo raws Vajtswv. Koj yuav hnov tias qhov kev coj ua no ua rau koj tsim nyog raug hu ua ‘tib neeg,’ thiab tias txoj kev ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb no, koj yeej qhib siab lug thiab coj ncaj ncees, koj yog ib tug tseem neeg tiag, koj muaj lub siab zoo uas paub meej, thiab tsim nyog rau txhua yam uas Vajtswv muab pub rau koj. Koj yim ua lub neej nyob li no ntau, ces koj yim hnov nyob ruaj nreeg thiab koj yuav zoo siab dua. Zoo li no es, koj tseem yuav tsis cev taw mus rau txoj kev yog thiab lod?(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). “Txhob ua tej yam rau koj tus kheej qhov txiaj ntsim tas li xwb thiab txhob xav xwm yeem txog koj tus kheej tej kev ntshaw xwb; txhob xav rau koj tus kheej lub meej mom, lub koob npe, los sis kev muaj suab npe. Kuj tsis txhob xav txog tib neeg tej kev ntshaw thiab. Koj yuav tsum xub muab kev xav rau tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tsev, thiab muab tej ntawd ua yam uas yuav tau xub ua ua ntej tso. Koj yuav tsum xav txog Vajtswv txoj kev xav thiab pib xav los ntawm qhov ua twb zoo xav seb koj dawb huv los tsis dawb huv hauv qhov ua kom muaj tiav rau ntawm koj tes dej num li cas, txawm tias koj twb coj ncaj ncees tshaj plaws, ua tau koj qhov zoo tshaj plaws kom muaj tiav hlo rau koj tej luag hauj lwm lawm, thiab tau muab koj tej tag nrho, thiab txawm tias koj yuav muab tag nrho los sis tsis muab tag nrho txoj kev xav rau koj tes dej num thiab txoj tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev los xij. Koj yuav tsum muab kev txiav txim rau tej yam no. Keev xav txog tej ntawd, thiab thiaj li yuav yooj yim rau koj ua koj tes dej num kom tau zoo(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab ntawd kuv tau to taub tias ua ib tug neeg ntseeg Vajtswv, ces tsuas muaj tib txoj hau kev los mus ua lub neej nyob nrog kev ncaj ncees, muaj meej mom, thiab muaj qhov zoo li kev ua neeg kom ua neej tau li Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb nkaus xwb, mas thiaj li tau raws li Nws siab nyiam, los mus tso peb tus kheej tej kev ntshaw tseg thiab tiv thaiv Vajtswv txoj hauj lwm rau txhua yam. Ces peb thia li hnov kaj siab lug. Kuv paub tias kuv yuav tsum tau xyaum ua raws Vajtswv cov lus thiab nrhiav kev ua ib tug neeg coj ncaj.

Muaj ib hmo thaum lub Kaum Ib Hlis Ntuj, nws yog tom qab 10 teev tsaus ntuj lawm thaum tus Viv Ncaus Lis, uas yog ib tug thawj saib xyuas tshiab, tau tuaj rau ntawm peb pab pawg. Nws tau hais tias tus Viv Ncaus Lig, uas yog nws tus npoj yaig ua hauj lwm ua ke, tau tawm mus ntsib ib tus viv ncaus nyob lub nroog sab nraud tau ob peb hnub dhau los lawm, tab sis nws yeej tsis rov los li lawm. Nws ntshai tsam tus viv ncaus ntawd raug ntes lawm. Yog tias muaj li ntawd tiag, ces yuav tsum qhia kom lwm tus rhais chaw kiag tam sim. Nws xav hais tias tus Viv Ncaus Lig kuj yuav mus tsev vim muaj qee qhov laj thawj thiab kev rhais chaw rau txhua tus yuav cuam tshuam rau lawv tej dej num. Nws tsis paub yuav ua li cas. Thaum hnov qhov no, kuv xav hais tias, “Tus Viv Ncaus Lig tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm thiab tuav nws tes dej num ruaj khov. Nws yuav tsum qhia rau peb paub yog tias nws mus tsev. Tej zaum nws raug ntes lawm. Kuv yuav tsum tau qhia cov thawj coj kiag tam sim.” Tab sis tom qab ntawd kuv xav hais tias, “Tus Viv Ncaus Lis yog ib tug thawj saib xyuas. Yog tias nws tsis ntseeg siab thiab nws ntshai tsam tab kaum pawg ntseeg txoj hauj lwm, kuv yuav ntseeg siab tau li cas? Yog tias peb mus rau txhua qhov chaw muaj teeb meem los mus coj txhua tus khiav tab sis yog tus Viv Ncaus Lig ho tsis raug ntes ne, tej zaum tus thawj coj yuav hais peb thiab hais tias peb tab tom tab kaum pawg ntseeg txoj hauj lwm. Kuv yuav hais tawm, los sis tsis hais tawm zoo dua?”

Hauv kuv qhov kev peem, kuv tau nyeem Vajtswv cov lus tias: “Ua txhua yam uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv tes dej num thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas cuam tshuam rau kev txaus siab ntawm Vajtswv tes dej num. Pov thaiv Vajtswv lub npe, Vajtswv tej lus tim khawv, thiab Vajtswv tes dej num(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kaum Txoj Cai Kev Uas Yuav Tsum Tau Mloog los ntawm Cov Tib Neeg Uas Vajtswv tau Xaiv Tseg hauv Tiam Lub Nceeg Vaj). “Yog tias lub sij hawm yim tseem ceeb, es tib neeg yim muaj peev xwm los zwm rau thiab tso lawv tus kheej tej kev ntshaw, kev siab hlob, thiab kev khav theeb tseg, thiab ua lawv tej dej num kom zoo, ces tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv thiaj li yuav nco ntsoov lawv. Cov no puav leej yog tej dej num zoo! Txawm hais tias tib neeg yuav ua dab tsi los xij, qhov twg yog qhov tseem ceeb dua—lawv lub siab hlob thiab kev khav theeb, los yog Vajtswv lub yeeb koob? (Vajtswv lub yeeb koob.) Qhov twg yog qhov tseem ceeb dua—koj lub luag hauj lwm, los yog koj tus kheej tej kev ntshaw? Qhov ua kom tiav koj lub luag hauj lwm mas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws, thiab koj yog tus ua lub luag hauj lwm ntawd(“Qhov Caum Cuag Vajtswv thiab Qhov Tseeb Mas Yog Yam Zoo Siab Tshaj Plaws ntawm Txhua Yam” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv tau qhia peb meej tseeb kom txhawb Nws txoj hauj lwm thiab ua peb tes dej num kom zoo. Tam sim no tau ntsib ib qho kev tsis sib haum xeeb los ntawm kuv tej kev ntshaw thiab cov pawg ntseeg ntawd, Vajtswv tau saib ntsoov. Yog tias kuv xav rau yus tus kheej zoo li yav tag los xwb, ces qhov ntawd yuav tsis muaj qhov zoo li kev ua neeg li. Zaum tag los twb yog ib qho kev kawm uas mob heev, yog ib tug nqi uas yuav tau them ntau. Kuv tsis tuaj yeem rov ua qhov yuam kev ntawd dua ntxiv lawm. Kuv tau hais rau tus Viv Ncaus Lis tias, “Tej zaum tus Viv Ncaus Lig tau rov mus tsev lawm xwb, tab sis peb tsis paub tseeb. Peb yuav tsum npaj rau qhov phem tshaj thiab coj cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawd rhais chaw. Txawm tias peb ua yuam kev los xij, qhov ntawd vim yog pawg ntseeg txoj hauj lwm thiab vim yog kom txhua tus nyab xeeb. Peb tab tom saib rau qhov tseem ceeb. Yog tias peb pom kev phom sij thiab tsis nqis tes ua kom ncav lub sij hawm thiab cov neeg raug ntes lawm, ces peb yuav yog Yuas lawm ntag thiab txhua qhov khuv xim ces yuav lig heev dhau lawm. Kev phom sij ib hnub loj zuj zus. Los peb saib xyuas txog qhov ntawd kiag tam siv.” Kuv tau qhia rau nws txog qhov uas qee tus tswv cuab hauv pawg ntseeg raug ntes ua ntej los lawm thiab nws tau pom zoo nrog kuv. Nws tau pib txhua yam rau thaum sawv ntxov ntxov rau hnub tom ntej, thiab hmo tom qab ntawd, peb kuj tawm tau ntawm peb qhov chaw mus lawm.

Thaum tab tom ua qhov no, tus thawj saib xyuas tau hais tias, “Tus Viv Ncaus Lig thiab lwm tus viv ncaus ntawd raug ntes lawm thiab tub ceev xwm ntes tau plaub leej ntxiv los ntawm ib qho chaw sib sau ua ke. Peb tau rhais chaw ncav sij hawm lawm. Yog tias peb tos, haj tseem yuav raug ntes coob dua.” Kuv npau taws heev thaum kuv hnov txog qhov no. Tsoom Fwv Khoom Tsham Suav mas phem tshaj! Nyob rau ib lub teb chaws loj npaum li Teb Chaws Suav, tsis muaj ib qho chaw twg rau cov ntseeg Vajtswv mus nkaum li lod! Kuv kuj tseem tau hnov tias kev tiv thaiv pawg ntseeg tej kev ntshaw mas tseem ceeb npaum li cas thiab. Kuv hnov zoo tuaj vim hais tias zaum no kuv muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb thiab muaj kev lav ris thiab ua rau muaj kev puas tsuaj tsawg dua qub. Kuv hnov tias kev ua neej nrog Vajtswv cov lus mas tsuas yog tib txoj hau kev los mus ua neej kom tau li kev ua neeg xwb. Kuv tus kheej kuj tseem tau ntsib tau pom tias yog tsis muaj txoj kev txiav txim ntawm Vajtswv cov lus, kuv yeej tseem raug khi nrog tej tswv yim phem thiab cov moj yam phem, ua kev phem thiab tawm tsam Vajtswv. Kuv yuav tsis tuaj yeem tso kuv tus kheej tej kev ntshaw tseg thiab ua raw cov hauv paus ntsiab lus, thiab kuv yeej yuav tsis muaj qhov zoo li kev ua neeg li. Ib yam li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais tias: “Yog koj yuav tsum muaj peev xwm ua kom tau koj lub luag hauj lwm puv npo, ua koj yam uas yuav tau ua thiab tej dej num, tso koj tej kev ntshaw ntawm kev qia dub tseg, tso koj tus kheej tej kev npaj siab thiab tej kev txhawb siab ntsws tseg, muaj kev xav rau Vajtswv txoj kev xav, thiab muab tej kev ntshaw ntawm Vajtswv thiab Nws lub tsev tso ua ntej. Ces tom qab txoj kev ntsib kev pom qhov no mus ib ntus lawm, koj mam li hnov tias qhov no yog ib txoj hau kev zoo rau kev ua neej nyob. Nws yog kev ua neej nyob ncaj ncees thiab siab dawb paug, yog tsis yog ib tug muaj paus ntsis los sis tsis muaj ib qho zoo li, thiab tsuas yog ua neej nyob thiab ntxim hwm dua li qhov coj lub siab nqaim los sis siab phem. Koj mam li hnov tias qhov no yog yam uas ib tug neeg yuav tsum ua neej nyob thiab coj li cas(“Muab Koj Lub Siab Tiag rau Vajtswv, thiab Koj Thiaj Li Tuaj Yeem Tau Txais Qhov Tseeb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg).

Lus taw qhia:

a. “Tsa ib tug sab lauj tshib thaiv” yog ib lo paj lug Suav, uas txhais tau hais tias ib tug neeg uas tab tom pab lwm tus los ntawm qhov siv cov neeg uas txheeb ze tus neeg ntawd tej nyiaj txiag, piv txwv li niam thiab txiv, menyuam, txheeb ze los sis kwv tij nkauj muam.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Vajtswv Mas Ncaj Ncees Tshaj

Sau los ntawm Tsab Liv, Teb Chaws Nyiv Pooj Thaum Lub Cuaj Hli Ntuj Xyoo 2012, Kuv yog ib tug ua hauj lwm nrog pawg ntseeg thaum kuv tau...

Tom qab tej kev dag

Los Ntawm Chen Shi, Suav Teb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj...

Leave a Reply